فهرست مطالب

نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هادی کرمی*، ابوالحسن فقیهی، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 1-14
  زمینه

  همگام با توسعه شهرنشینی و تحولات اجتماعی و اقتصادی شهرها، استقرار شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکلات تولید شده و همزمان لزوم همکاری ابعاد حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف

  هدف از این تحقیق، تدوین نقش حکمرانی سه گانه در استقرار شهر هوشمند می باشد.

  روش ها

  در این تحقیق فرآیند و ابعاد شهر هوشمند و همچنین مدلهای حکمرانی مطالعه و به روش تحلیل تم بررسی گردید. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 تن از خبرگان دانشگاهی و مدیریت شهری انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برای استقرار شهر هوشمند اعمال سه نوع حکمرانی با همکاری و هماهنگی بر اساس شرایط و وظایف نهادهای مختلف لازم است؛ به همین منظور 9 راهبرد اصلی برای هر حکمرانی در سه سطح سیستم، سازمان و فرد شناسایی شد که در این مطالعه به تحلیل آنها پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح گسترده برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر هوشمند ارایه راهبردهای مداوم در کلان شهرها می تواند به افزایش اثربخشی وظایف دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی منتهی گردد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، حکمرانی سلسله مراتبی، حکمرانی بازار، حکمرانی شبکه ای، شهر هوشمند، تحلیل تم
 • سمیه براموند، محمد حکاک*، رضا سپهوند، محمودرضا اسماعیلی صفحات 15-29
  زمینه

  شجاعت یک ویژگی ضروری و مهم برای رفتار اخلاقی در محیط های سازمانی است که منجر به حرکت افراد در مسیر درست و اخلاقی می شود. خط مشی گذاری در شرکت های دانش بنیان براساس شجاعت سازمانی منجر به افشاء رفتارهای آسیب زا شده و مانع خسارت ها می گردد.

  هدف

  ارایه مدل خط مشی گذاری شرکت های دانش بنیان با رویکرد سنجش شجاعت سازمانی بوده است.

  روش ها

  براساس رویکرد تحقیق ترکیبی؛ در مرحله اول، در بخش کیفی با روش نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه با مدیران، طی 20 مصاحبه تا مرز اشباع نظری، اطلاعات گردآوری و در مرحله دوم تحقیق با ماهیتی کمی، با تکیه بر مدل پارادایمی، پرسشنامه ای طراحی و 40 نمونه با نرم افزار SmartPLS بررسی و مدل نهایی ارایه شد.

  یافته ها

  پنج مولفه اصلی و نه مولفه فرعی استخراج شد؛ شرایط علی (ویژگی های شخصیتی، انعطاف و تغییرپذیری)، مولفه مداخله گر (بافتار سازمانی)، مولفه راهبردها (توسعه منابع انسانی)، مولفه شرایط زمینه ای (شجاعت رفتاری، شجاعت گفتاری، شجاعت در اندیشیدن و شجاعت روانی) و در نهایت مولفه پیامدها با زیرمولفه توسعه سازمانی.

  نتیجه گیری

  شرکت های دانش بنیان مبتنی بر سرمایه خصوصی و دانش تخصصی افراد، برای پیاده سازی خط مشی های سازمانی باید نظرات تخصصی افراد را شجاعانه دریافت کرده و در تصمیم گیری مدیریتی، دخیل کنند. واژگان کلیدی: خط مشی، مدل، شجاعت سازمانی، شرکت های دانش بنیان.

  کلیدواژگان: خط مشی، مدل، شجاعت سازمانی، شرکت های دانش بنیان
 • مسعود قزلباش*، سید مجتبی محمود زاده، حامد دهقانان، وحید خاشعی صفحات 31-52
  زمینه

  سازمان ها در آینده با چالش های رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند بود. برای مدیریت این چالش ها، نیاز به طراحی چهره ای نوظهور در قالب سازمان جانشین پرور است تا موفقیت آینده سازمان را تضمین نماید.

  هدف

  در این پژوهش تلاش می گردد تا وضعیت موجود مدیریت استعداد، مدیریت جانشین پروری و خط مشی های سازمانی جامعه مورد پژوهش، از زوایای مختلف موشکافی شده و متناسب با شاخص ها، مولفه ها و عوامل موثر و ویژگی های درون و برون سازمانی سازمان جانشین پرور و با روحیه نخبه پروری و شایسته سالاری، یک مدل و الگوی جامع و یکپارچه سازمان جانشین پرور مبتنی بر خط مشی نخبه پروری در شرکت پالایش نفت آبادان ارایه شود.

  روش

  روش پژوهش آمیخته است لذا جهت طراحی و تدوین مدل جامع از رویکرد کمی و کیفی (آمیخته) استفاده شده است.

  یافته ها

  63 مفهوم و 16 مقوله استخراج گردیده که از بین آن ها مقوله سازمان جانشین پرور به عنوان مقوله مرکزی و 15 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند.

  نتایج

  در نهایت یک مدل سازمان جانشین پرور مبتنی بر خط مشی نخبه پروری تدوین شده است. نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارایه شده دارد.

  کلیدواژگان: سازمان جانشین پرور، خط مشی نخبه پروری، شرکت پالایش نفت آبادان، نظریه پردازی داده بنیاد
 • علیرضا رستمی *، عباس طلوعی اشلقی، رضا رادفر صفحات 53-68

  درآمدهای مالیاتی، نقش مهمی در تامین مالی دولت ها دارد. ناجایی که مالیات، عاملی مشروعیت بخش برای یک حاکمیت به شمار می رود. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی و راه های ممکن برای این افزایش، موضوع جذابی برای حاکمیت ها است. به ویژه در اقتصاد تک محصولی مشابه ایران که تکیه گاه اصلی درآمدهای آن درآمد پر نوسان و غیرقابل پیش بینی نفت است. این پژوهش، ضمن معرفی اجمالی مدل های ارایه شده و عوامل موثر در افزایش درآمدهای مالیاتی و ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات با رویکرد فرا تلفیق بررسی و شناسایی شده است که مولفه های اصلی این مدل پویا شامل عوامل قانونی، عوامل اجتماعی، عوامل مدیریتی و عوامل سیاسی می باشند. سپس با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علی- حلقوی (CLD)، یک مدل ارزیابی اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات ارایه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم (vensim) انجام شده است. چهار سناریوی اساسی افزایش مولفه های اصلی و یک سناریو افزایش هم زمان تمام مولفه های اصلی به طور هم زمان، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی، حاکی از تاثیر مثبت بیشتر عوامل اقتصادی بر اعتماد و مشارکت عمومی در حوزه مالیات است با این نکته که تاثیر عوامل اقتصادی نسبت به اعمال هم زمان همه مولفه ها بیشتر است.

  کلیدواژگان: پویایی های سیستم، اعتماد و مشارکت عمومی، مالیات، سناریو
 • نگین سادات صدقیان ترک نژاد*، هادی خان محمدی، حسین اصلی پور صفحات 69-90

  مشکلات مربوط به منابع آبی کشور تنها ناشی از محدودیت منابع نبوده و بخش مهمی از آن مدیریتی است. هرگونه تغییر رویه و اصلاح خط مشی در حوزه چارچوب ها و فرآیندهای مدیریتی مرتبط با موضوع آب، نیازمند اتخاذ رویکردی چندجانبه و میان رشته ای در سیستم های مختلف است. در ادبیات موضوع، حکمرانی آب پاسخگوی رویکرد جامع چندبعدی به موضوع مدیریت آب می باشد. این پژوهش که برمبنای هدف، کاربردی و برپایه یک چارچوب کلان نظری و با بکارگیری روش تحقیق ترکیبی؛ شامل ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون با کدگذاری و تشکیل شبکه مضامین از قوانین بالادستی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و سپس روش کمی دیمتل بر اساس تکنیک مقایسه زوجی، به بررسی ساختارمند عوامل موثر بر حکمرانی آب در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده به تفکیک ابعاد مختلف، شامل مدیریت و سیاست گذاری، حقوقی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، میزان تاثیرگذاری متقابل هر حوزه را معین نمود و نشان داد که کارآمدی قوانین آب (بعد حقوقی-قانونی)، لزوم برخورداری از خط مشی ها و سیاست گذاری های کلان (بعد سیاست گذاری و مدیریت) و نقش نهاد سیاست در حوزه های آبی (بعد سیاسی)، دارای بیش ترین تاثیرگذاری بر سایر عوامل بودند و نتیجه گیری می گردد که خط مشی های اصلی در نظام فعلی حکمرانی آب در کشور می بایست براساس آنها تدوین گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی آب، حکمرانی محیط زیست، خط مشی زیست محیطی، خط مشی گذاری، روش تحقیق ترکیبی
 • عنایت الله آقایی، علیرضا شیروانی*، علی رشیدپور، فرزاد کریمی صفحات 91-108
  زمینه

  تفاوت های فرهنگی اجتماعی سیاسی کشورها منشا مشکلات مضاعفی در بکارگیری الگوی بروکراتیک بوده است.

  هدف

  هدف از این تحقیق تحلیل نارسایی های نظام بروکراتیک مدرن در ایران با رویکرد تطبیقی ادواری و طراحی الگوی جامع رهبری بروکراتیک براساس آموزه های رهبری کوروش کبیر است.

  روش ها

  از بین مفاهیم مرتبط، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای قیاسی در حوزه اجزاء عام سه گانه رهبری، 128 آموزه به دست آمد. در جامعه خبرگان، از روش گلوله برفی استفاده و تعداد 13 نفر در اجرای مراحل تکنیک دلفی سه مرحله ای همکاری داشتند. راستی آزمایی متغیرهای استخراجی در قالب مولفه های سه گانه، با بهره گیری از نظر خبرگان انجام شد و روایی آن توسط اساتید و صاحبنظران مدیریتی، فرهنگی و تاریخی مورد تایید قرار گرفت. پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 961/0، تایید شد. برای تعیین درجه اهمیت متغیرهای برگزیده رهبری با محاسبه میزان شاخص شباهت اقدام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد در طراحی الگوی جامع رهبری، درستکاری رهبری، صداقت در رهبری، وجود تفکر استراتژیک، به ترتیب، حایز بالاترین رتبه در میان صفات، اصول و مهارت های برجسته رهبری است.

  نتیجه گیری

  نتیجه آنکه براساس الگوی رهبری ارایه شده، آنچه را امروزه اندیشمندان به عنوان صفات، اصول و مهارت های رهبری می دانند کوروش کبیر یکجا داشته است و این، مایه مباهات است.

  کلیدواژگان: نظام بروکراتیک، بروکراسی مدرن، الگوی جامع رهبری، صفات رهبری، اصول رهبری، مهارت های رهبری
 • سیامک ناصری، وحید آرائی*، مینا جمشیدی اوانکی صفحات 109-118
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین خط مشی بازاریابی حسی به منظور تحقق حکمرانی خوب در جامعه ای از دریافت کنندگان خدمات مالی است.

  روش

  این پژوهش در دو مرحله طراحی چارچوب مفهومی پژوهش و اعتبارسنجی چارچوب مفهومی انجام شد. در بخش اول که مرحله اولیه و سنجش کیفی است جامعه آماری پژوهش عبارت بود از اساتید، مدیران و کارشناسان در زمینه بازاریابی حسی، که تعداد 10 نفر به عنوان رسته ای از افراد خبره انتخاب شدند. در بخش دوم که بخش کمی است نمونه 384 تایی از جامعه دریافت کنندگان خدمات مالی انتخاب شد.

  یافته

  3 بعد، 11 مولفه و 55 شاخص برای مدل شناسایی شد. در بین ابعاد، بعد عملکرد احساسی با بار عاملی 1.55، بعد خودکارآمدی احساسی با بار عاملی 1.27، بعد مشارکت حسی با بار عاملی 1.25 به ترتیب اعتبار بیشتری نسبت به سایر ابعاد داشته اند.

  نتیجه گیری

  سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی مورد تاکید هستند. بعد عملکرد احساسی شامل 4 مولفه درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف و ایجاد انگیزش، بعد خودکارآمدی حسی دارای سه مولفه ظرفیت سازی، آموزش و ارتباطات، و بعد مشارکت احساسی شامل چهار بعد آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردها می باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، هوش هیجانی، حکمرانی خوب، خط مشی
|
 • hadi karami *, Abolhassan Faghihi, Gholamreza memarzade Tehran Pages 1-14

  Along with the development of urbanization and social and economic changes of cities, the establishment of smart city as a strategy to reduce the problems produced and at the same time the necessity of cooperation of governance dimensions has been considered. The purpose of this research is to formulate the role of triple governance in establishing a smart city. In this research, the process and dimensions of the smart city, as well as governance models, were studied and analyzed by theme analysis. The present research was conducted using a qualitative method by conducting semi-structured interviews with 16 academic and urban management experts. The results showed that in order to establish a smart city, it is necessary to apply three types of governance with cooperation and coordination based on the conditions and duties of different institutions; For this purpose, 9 main strategies for each governance were identified at the three levels of system, organization, and individual, which have been analyzed in this study. Considering the wide level of information and communication technology programs in the smart city, providing continuous strategies in mega-cities can lead to increasing the effectiveness of the duties of the government, private sector and civil society.

  Keywords: Policy making, Hierarchy governance, Market governance, Network governance, Smart city, Theme analysis
 • Somayyeh Baramond, mohammad hakkak*, Reza Sepahvand, Mahmoodreza Esmaeili Pages 15-29

  Courage is important and necessary for ethical behavior in organizational environments that moves people in the right and moral direction. PolicyMaking in knowledge-based companies on organizational courage is to expose harmful behaviors and prevent them. To present the policy model of knowledgebased companies by measuring organizational courage. Based on a mixed research approach; In the first stage, in the qualitative part with the foundational data theory method and the method of interviewing managers , through 20 interviews up to the theoretical saturation, information was collected, and in the second stage, quantitative research, relying on the paradigm model, designed a questionnaire and 40 samples with SmartPLS software was reviewed and the final model was presented. five main components and nine components were extracted; Causal conditions (characteristics, flexibility and changeability), intervening component (organizational structure), strategy component (human resources development), background conditions component (behavioral courage, verbal courage, courage in thinking and mental courage) and finally the consequences component with subcomponent organizational development. Knowledgebased companies, which are based on private capital and specialized knowledge of individuals, must bravely receive the expert opinions of individuals and involve their opinions in managerial decisionmaking in order to implement organizational policies. Policy, Model, Organizational Courage, KnowledgeBased Companies

  Keywords: Policy, Model, Organizational Courage, Knowledge-Based Companies
 • Masood Ghezelbash*, Seed Mojtaba Mahmoodzadeh, Hamed Dehginan, Vahid Khashei Pages 31-52
  Background

  Organizations will face increasing competitive challenges in the future. To manage these challenges, there is a need to design an emerging face in the form of a successor organization to ensure the future success of the organization.

  Purpose

  In this research, an attempt is made to examine the current state of talent management, succession management and organizational policies of the researched society from different angles and in accordance with the indicators, components and effective factors and internal and external organizational characteristics of the succession organization and with the spirit of elitism. and meritocracy, a comprehensive and integrated model and model of the successor organization based on the policy of elitism should be presented in Abadan Oil Refining Company.

  Method

  The research method is mixed, therefore, a quantitative and qualitative (mixed) approach is used to design and develop a comprehensive model. To select the sample size from the snowball method based on the opinions of 17 experts and during three stages of open, central and selective coding. Used.

  Findings

  63 concepts and 16 categories were extracted, of which the successor organization category was the central category and 15 other items formed the data theory components of the research foundation.

  Keywords: successor organization, elitist policy, Abadan Oil Refining Company, Foundation&#039, s data theorizing
 • Alireza Rostami *, Abass Toolooee eshlagi, Reza Radfar Pages 53-68

  Todays, tax revenues play an important role in financing governments. The issue of increasing tax revenues and possible ways for this increase is an attractive issue for governments. Especially in a single-product economy like Iran, whose main source of income is the volatile and unpredictable oil income. This research aims, while briefly introducing the presented models and classifying them, effective factors in increasing tax revenues and evaluating public trust and participation in the field of taxation have been examined and identified with a meta-integration approach, and the main components of this model include legal factors, social factors, there are cultural factors, managerial factors, political factors and managerial factors. Then, in order to better understand the variables affecting this relationship and understand the existing dynamics, using the approach of system dynamics modeling and drawing causal-loop diagrams (CLD), a model for evaluating trust and public participation in the field of taxation is presented and finally simulated so It was done by Vensim software. The simulation results indicate the positive effect of economic factors on public trust and participation in the tax field, with the point that the effect of economic factors is greater than the simultaneous application of all components.

  Keywords: system dynamics, trust, public participation, tax, scenario
 • Negin Sadat Sadaghiyan Tark Nejad*, Hadi Khanmohammadi, Hossein Aslipour Pages 69-90

  Issues and problems related to Iran's water resources are not only caused by limited resources but due to the weakness of management procedures. Any policy reform in the field of frameworks and management processes related to the water issues, requires the adoption of a multidisciplinary and interdisciplinary approach in different systems. In this case’s literature, water governance responds to a comprehensive multidimensional approach to water management; which is operational based on the purpose, with a macro-theoretical framework and using the combined research method; firstly the qualitative method of content analysis by coding and forming a network of themes from upstream laws and semi-structured interviews, secondly the quantitative method of Dematel based on the pairwise comparison technique, structurally examines the factors affecting water governance. The results obtained by different dimensions, including management and policy, law, social and cultural, economic, political and environmental, determined that the efficiency of water laws (law dimension), the need to have macro policy-makings (policy-making and management dimension) and the role of political institutions in water sector (political dimension) have the most influential on other factors and it is concluded that the main policies in the current system of Iran’s water governance should be re-formulated based on them.

  Keywords: Water Governance, Environmental Governance, Environmental Policy, Policy Making, Combined rResearch Method
 • Enayat Allah Aghaei, Alireza Shirvani*, Ali Rashidpour, Farzad Karimi Pages 91-108

  Context: 

  cultural, social and political differences of the countries have been the source of additional problems in the application of the bureaucratic model.

  Purpose

  The purpose of this research is to analyze the inadequacies of the modern bureaucratic system in Iran with a periodic comparative approach and to design a comprehensive model of bureaucratic leadership based on the leadership teachings of Cyrus the Great.

  Methods

  Among the related concepts, 128 lessons were obtained by using the comparative content analysis method in the field of three common components of leadership. In the community of experts, the snowball method was used and 13 people participated in the implementation of the three-step Delphi technique. The verification of extracted variables in the form of three components was done by using the opinion of experts and its validity was confirmed by professors and management, cultural and historical experts.

  Findings

  show that in the design of a comprehensive leadership model, "correctness of leadership", "honesty in leadership", "the existence of strategic thinking", respectively, have the highest rank among outstanding leadership traits, principles and skills.

  Conclusion

  model, Cyrus the Great had what today's thinkers consider as leadership traits, principles and skills, and this is a source of pride.

  Keywords: Bureaucratic system, modern bureaucracy, comprehensive leadership model, leadership traits, leadership principles, leadership skills
 • Siamak Naseri, vahid araei*, Mina Jamshidi Pages 109-118
  Purpose

  The purpose of this research is to explain the sensory marketing policy in order to realize good governance in a society of recipients of financial services.

  Method

  In the first part, which is the initial stage and qualitative assessment, the statistical population of the research consisted of professors, managers and experts in the field of sensory marketing, of which 10 people were selected as a series of experts. In the second part, which is a quantitative part, a sample of 384 people was selected from the community of recipients of financial services.

  Findings

  the dimension of emotional performance with a factor load of 1.55, the dimension of emotional self-efficacy with a factor load of 1.27, and the dimension of sensory participation with a factor load of 1.25 have respectively been more valid than other dimensions.

  Conclusion

  The dimension of emotional performance includes 4 components of understanding emotions, the quality of emotional relationships, responding to emotions and creating motivation, the dimension of sensory self-efficacy has three components of capacity-building, education and communication, and the dimension of emotional participation includes four dimensions of awareness, social skills, and value creation and strategies.

  Keywords: Emotional Marketing, Emotional Approach, Good Governance, Policy