فهرست مطالب

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه
سال سی و ششم شماره 3 (پیاپی 125، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حبیب الله طاهرپور کلانتری*، اسدالله پدرود صفحات 3-24
  هدف

  این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی بخش دولتی ایران، به شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی می پردازد.

  طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد:

   رویکرد این پژوهش کمی است و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی شناسایی و دسته بندی شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شامل چهار اصل 1) شفافیت، ارزش آفرینی و تکریم ارباب رجوع؛ 2) تقویت دسترسی، نوآوری و ارزشیابی مستمر؛ 3) شناسایی و پیمایش مشتریان و نظارت همگانی؛ و 4) تامین ابزار و فرصت برای شکایت و خدمات جایگزین است. با توجه به نتایج حاصل از اصول لازم الرعایه حاکم بر فرایند استقرار منشور شهروندی، مشخص گردید که مقادیر اصول باز بودن و شفافیت در ارایه اطلاعات، تقویت دسترسی و ترویج انتخاب، تواضع، نوآوری و بهبود، برجسته کردن شناسه ارایه خدمات، فرصت دهی برای انتخاب خدمات جایگزین، پایش و ارزیابی، تامین ابزار برای انعکاس شکایت مشتریان، شناسایی مشتریان، و پیمایش مشتریان و کارکنان برای بهبود خدمت کم‎تر از میانگین (3) است و بهتر است که دستگاه های دولتی اقداماتی را در جهت بهبود آن ها انجام دهند.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  با توجه به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، این پژوهش تلاش نموده است با شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی، به عنوان یک مرجع، به توسعه دانش نظری و کاربردی برای ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری همراه با ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری نقش بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: منشور شهروندی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش های عمومی، حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی
 • وجه الله قربانی زاده، حبیب رودساز، میرعلی سیدنقوی، حسین محمدی* صفحات 25-59
  هدف

  نگارش پژوهش حاضر با هدف ارایه توصیفی از جوهره یادگیری بین‎سازمانی صورت پذیرفت.

  طرح پژوهش/ روش‎شناسی/ رویکرد:

   از روش پدیدارشناسی برای تجزیه‎ و تحلیل داده‎های حاصل از مصاحبه ‎های نیمه‎ ساختاریافته با صاحبان تجربه زیسته مشارکت در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد.

  یافته ‏ها: 

  مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به ‎اشتراک ‎گذاری، بهینه ‎یابی، و بومی‎ سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره‏ گیری از ظرفیت ‎های بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیب‎ها نیز شامل طفره ‎روی، نیاز به سیستم‎ سازی در روابط، رفع چالش مسیولیت مشترک، و پایبندی به برنامه‏ ریزی بلندمدت می‎گردد.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمی از داده های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهره پدیده و خصیصه ها و حتی شمولیت عوامل ارایه ‏شده در رابطه علی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی در سازمان هایی با حوزه های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارایه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: جوهره یادگیری بین‎ سازمانی، پدیدارشناسی، توصیف پدیده، خصیصه ها، پیامدها و آثار
 • فاطمه شریفی، رضا سورانی یانچشمه*، سعید علیزاده، مریم مصلح، حسین علی جاهد صفحات 61-88
  هدف

  در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری اعضای هییت علمی در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اجرایی پرداخته می‎شود.

  طرح پژوهش/ روش ‎شناسی/ رویکرد:

   به همین منظور، پرسشنامه ای که متناسب با نیاز پژوهش باشد طراحی شد و میان 167 عضو هییت علمی در دانشگاه ‎های سراسری شهر تهران توزیع گردید. مبتنی بر اطلاعات به ‎دست ‎آمده از پرسشنامه، عوامل موثر بر بهره وری (در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اجرایی) اعضای هییت علمی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شد و سپس میزان تاثیر هر کدام از آن ها با روش رگرسیون خطی برآورد گردید.

  یافته ‎ها:

   طبق نتایج به ‎دست‎ آمده، شش عامل موثر بر بهره وری اعضای هییت علمی عبارت ‏اند از: آموزش و سیستم آموزشی، پاسخگویی و اخلاق حرفه‎ای، رفتار سیاسی، عوامل انگیزشی، وجود امکانات و فرصت رشد، و انتظارات بالای رییس دانشگاه از اعضای هییت علمی.

  کلیدواژگان: بهره وری، اعضای هیئت علمی، بهره وری آموزشی، بهره وری پژوهشی، بهره وری اجرایی
 • مژگان معلمی*، مهدی فدایی خوراسگانی صفحات 89-118
  هدف

  پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثرات ناشی از دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در دو دوره زمانی قبل از بحران همه‎گیری و بعد از آن است.

  طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد:

   روش پژوهش از نوع تحلیل علی است. با تخمین دو مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برای دوره همه گیری کرونا و سال های پیش از آن، به مقایسه تاثیر شاخص دسترسی به اینترنت در این دو دوره زمانی بر نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا و منا پرداخته شده است.

  یافته ها

  افزایش 10 درصدی در سطح دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط همه گیری کووید 19 به کاهش 0/1 درصدی و در دوره قبل از کرونا تنها به کاهش 0/04 درصدی در نرخ بیکاری منجر شده است.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  سهم پژوهش حاضر بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری از جنبه فراهم‎‎سازی شرایط دورکاری در قرنطینه های عمومی ناشی از همه‏ گیری کرونا است.

  پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: 

  برای مدیریت بهتر بحران های همه گیری در آینده، سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید از درجه اهمیت تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری غافل بمانند. در این راستا دسترس‎پذیری به اینترنت، مدیریت نحوه حمایت از بنگاه ها، تقویت توان صادراتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: شاخص دسترسی به اینترنت، نرخ بیکاری، مدیریت بحران های همه گیری، بازار کار، روش رگرسیون داده های تابلوئی
 • ناهید عظیمیان، نسرین جزنی*، جواد محرابی صفحات 119-144
  هدف

  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار ‏بر ادغام موفقیت ‎آمیز سازمان‎های دولتی ایران (مورد وزارت ورزش و جوانان) است.

  طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد:

   روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارتخانه ورزش و جوانان است و مشارکت‎کنندگان پژوهش تشکیل می‏ شوند از متخصصان و خبرگان منابع انسانی، که قبل و بعد از ادغام در وزارت ورزش و جوانان مشغول بوده اند و خبرگان دانشگاهی شامل استادان حوزه منابع انسانی که دست‎کم 10 سال در این حوزه تدریس و پژوهش داشته اند. برای تحلیل داده‎های جمع‎آوری‎شده از رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته ها

  عوامل اثرگذار بر ادغام موفقیت ‎آمیز در سازمان‎های دولتی در شش عامل اصلی شامل عوامل فردی، سازمانی، قانونی، ارتباطی، راهبردی، و مدیریتی و 21 زیرشاخص شناسایی شدند. از طرفی، توجه به این عوامل باعث کاهش تنش‎های سازمانی و جلوگیری از شکست سازمان بعد از ادغام می‎شود، و از طرف دیگر، موجب ایجاد تسهیل در مدیریت بعد از ادغام و افزایش هم ‏افزایی و ایجاد وحدت هویت سازمانی و افزایش شناخت و آگاهی در این حوزه می‎شود و می‎تواند زمینه‎ساز ادغام کاربردی، اثربخش و موفقیت‎آمیز باشد.

  ارزش/ اصالت پژوهش: 

  سهم پژوهش حاضر در این است که نشان می ‏دهد در جهت رسیدن به یک تغییر درست (ادغام صحیح)، چه راهبردهایی باید مورد استفاده قرار گیرد، باید به چه عواملی توجه کرد و به چه میزان بر انجام آن‎ها پافشاری نمود. بنابراین، ارایه چارچوبی منسجم که تمامی عوامل اثرگذار بر ادغام موفقیت‎آمیز را با رویکرد تحلیل مضمون بررسی کند، سهم دیگر پژوهش حاضر در پر کردن شکاف موجود در ادبیات است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، ادغام، سازمان های دولتی، عوامل موفقیت آمیز، تحلیل مضمون
 • حمیدرضا سامانی پور، فاطمه شاطریان محمدی*، مهناز عسکریان، امیرحسین محمدداودی صفحات 145-177
  هدف

  این پژوهش به دنبال توسعه و اعتباریابی ابزار کانون ارزیابی برای ارزیابی و انتخاب مالک مدیران بنگاه های صنعتی کوچک‎ومتوسط (SME)، با تمرکز بر شناسایی شایستگی هایی است که بر نتایج عملکرد آن‏ها در تولید و اشتغال تاثیر می گذارند.

  طرح پژوهش/ روش‏ شناسی/ رویکرد: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش پژوهش آمیخته است. در این پژوهش مدلی متشکل از شش ابزار حضوری (مصاحبه فردی، ارایه شفاهی، بحث گروهی، کشف حقیقت، شبیه‎ سازی کارتابل، و ایفای نقش) طراحی و اعتبارسنجی شد که وظایف کلیدی یک مالک مدیر SME را شبیه سازی می نمود. برای ایجاد نتایج عملکرد مطلوب در مالک مدیران SMEها، چهار بعد و ده شاخص شایستگی انتخاب شد. تجزیه ‎و تحلیل نتایج عملکرد اجرا و اعتباریابی کانون ارزیابی از نمونه ‏ای شامل 60 داوطلب متشکل از کارشناسان، صاحبان صنایع و مالک مدیران به ‎دست آمد.

  یافته ها

  نتایج شواهد مثبتی از روایی صوری و محتوایی، روایی سازه، روایی همزمانی و پایایی را میان ارزیابان نشان می دهد. علاوه بر آن، داده های به‎دست‎آمده از نمونه ‏ای فرعی از مالک مدیران SME ها، با سه سال یا بیش‎تر تجربه در نقش خود، امکان ارتباط نمرات کانون ارزیابی را با نتایج ارزیابی شهرک های صنعتی فراهم می کند.

  ارزش/ اصالت پژوهش:

   این پژوهش با توسعه و اعتباریابی ابزار کانون ارزیابی، فرایندی را برای ارزیابی و توسعه مالک مدیران SMEها به منظور انتخاب مناسب ترین فرد برای شغل مورد نظر فراهم می کند.

  کلیدواژگان: کانون ارزیابی، شایستگی، مالک مدیران، بنگاه های صنعتی کوچک‎ ومتوسط (SMEs)، اعتباریابی
|
 • Habibollah Taherpour Kalantari*, Assadollah Pedroud Pages 3-24
  Purpose

  Regarding the need for the implementation of citizenship charter in Iran’s state organizations, the present study tried to deal with this issue.

  Methodology

  The approach of the research was quantitative and exploratory factor analysis was applied in 35 organizations to identify and categorize the ruling principles of the implementation of citizenship charter.

  Findings

  Results show that the principles fall into four categories: 1. transparency, value creation, and client tribute; 2. enhancing availability, innovation, and non-stop evaluation; 3. identifying clients and comprehensive supervision; 4. providing facilities and opportunity for filing grievances and creating substitute jobs. With regard to these imperative principles ruling the citizenship charter implementation, we now know that the value for the following principles is below the average of 3: transparency and dissemination of information, enhancing availability and encouraging the right of choice, humility, innovation and improvement, upkeeping the criteria of good service, giving opportunity for choosing substitute services, supervision and appraisal, providing means for client grievance filing, identifying clients, surveying clients and employees for improving services. It is recommended that state agencies take measures to improve all these principles.

  Originality: 

  Taking the work of former administrations to implement citizenship charter in government organizations of the country into account, this study, by identifying the ruling principles of citizenship charter and introducing them as a reference, has made a noticeable attempt to contribute to both the theoretical and empirical knowledge applicable for the improvement of services in state agencies and to protect the rights of citizens in the administrative system accountability.

  Keywords: Citizenship Charter, Modern Public Administration, Public Values Management, Citizenship Rights, Public Governance
 • Vajhollah Ghorbanizadeh, Habib Roodsaz, MirAli Seyed Naghavi, Hossein Mohammadi* Pages 25-59
  Purpose

  This article aimed to present a description for inter-organizational learning essence.

  Methodology

  Phenomenological method was applied to analyze   data which were acquired from semi-structured interviews with the individuals experienced in The Shared Project of Anti-Contraband and Currency Smuggling.

  Findings

  Results show that the substance of a phenomenon is perceived when the following factors are present: 1) sharing, optimizing, and localizing, 2) the perception of the success of a project, 3) collecting feedback, and monitoring and modifying the process. The specifications of a phenomenon include trust building, reducing resistance, and strengthening a perception based on public interest. The pervasive factors of a phenomenon include developing virtual collaboration and developing informal communication. The outcomes of a phenomenon include utilizing unused potentials and improving effectiveness as well as efficiency. Finally, the deficiencies of a phenomenon include evading, and lack of systematic relationships, challenges of shared responsibilities, and no regard for long-term planning.

  Originality:

   Using quantitative investigations in the private sector organizations, former studies in this domain have only led to the evaluation of the impacts of scattered factors, which in turn, have created limited understanding of the essence of the phenomenon and even the generalization of the factors presented in the causal relationship of the phenomenon. However, by analyzing content and conceptual aspects of inter-organizational learning phenomenon in state organizations with various lines of service and by presenting rich descriptions and a comprehensive conceptual framework, the present study has provided a vaster and more suitable range for the understanding of this phenomenon.

  Keywords: Inter-Organizational Learning Essence, Phenomenology, Description of the Phenomenon, Specification, Outcome
 • Fatemeh Sharifi, Reza Sourani Yancheshmeh*, Saeed Alizadeh, Maryam Mosleh, Hossein Ali Jahed Pages 61-88
  Purpose

  In this research, we investigated the factors that affect the productivity of academic staff members in educational, research and administrative scopes.

  Methodology

  For this purpose, a questionnaire was designed and then was distributed among 167 academic staff members of five national universities in Tehran. Based on the data obtained from the questionnaires, we identified the factors that affect the productivity of the academic staff members by using the exploratory factor analysis method. Subsequently, by applying the linear regression method, we estimated the impact rate of each factor.

  Findings

  According to the result, the six key factors affecting the productivity of the academic staff members are education and the educational system, accountability and professional ethics, political behavior, motivational factors, the availability of facilities and opportunities for growth, and the university presidents’ high expectations.

  Keywords: Productivity, Academic Staff Members, Educational Productivity, Research Productivity, Administrative Productivity
 • Mozhgan Moallemi*, Mahdi Fadaee Khorasgani Pages 89-118
  Purpose

  This study intended to compare the effects of internet access on unemployment rates in the two time periods before and after COVID-19.

  Methodology

  The research method was causal-disability-analysis. By estimating two regression models and using panel data method for the period of the coronavirus pandemic and the years before it, the impact of internet accessibility index on unemployment rate in these two periods in EU and MENA countries was estimated.

  Findings

  A 10 percent increase in internet access during the COVID-19 pandemic has led to a 0.1 percent decline and in the period before the coronavirus it only led to a 0.04 percent decrease in the unemployment rate.

  Originality:

   The contribution of the current study is investigating the impact of internet access on unemployment rate in terms of providing remote working conditions in public quarantines caused by the coronavirus epidemic.

  Implications: 

  To better manage any future pandemic crisis, policy makers in the field of information and communication technology need to consider the importance of the impact of internet access on the unemployment rate. To realize this, we have suggested the following administrative approaches: internet accessibility, managing the process of supporting enterprises, strengthening export capacity, and expanding e-government services.

  Keywords: Internet Access Index (IAI), Unemployment Rate, Management of Pandemic Crises, Labor Market, Panel Data Regression Method
 • Nahid Azimyan, Nasrin Jazani*, Javad Mehrabi Pages 119-144
  Purpose

  The purpose of this research is to identify the factors affecting the successful merger of Iranian state (Ministry of Sport and Youths) organizations.

  Methodology

  The research method was applied according to the purpose, cross-sectional according to the time of data collection, and descriptive-survey according to the data collection method.  The statistical population includes all the employees of the Ministry of Sports and Youth, and the participants of the research are human resources specialists and experts who worked in the Ministry of Sport and Youths before and after the merger, and university experts, including professors in the field of human resources who have taught and researched in this field for at least 10 years.  give  Thematic analysis approach was used to analyze the collected data.

  Findings

  Factors affecting successful merger in state organizations were identified in 6 main factors, including individual,organizational, legal, communication, strategic, managerial, and 21 sub-indices. Paying attention to these factors, on the one hand, will reduce organizational tensions after the merger and prevent the failure of the organization after the merger. And on the other hand, it facilitates the management after the merger and increases synergy, creates unity of organizational identity and increases knowledge and awareness in this field, and can be the basis for practical, effective and successful merger.

  Originality:

   Many studies have been conducted on the factors influencing successful integration (internal and external backgrounds) that have only measured the impact of one variable in relation to the subject in question.  In fact, there is no comprehensive framework regarding the factors influencing successful integration. The contribution of the present research is that in order to achieve a correct change, the correct integration (what strategies should be used, what factors should be paid attention to and to what extent). It should be insisted that until now, in previous researches, all the influencing factors on a successful integration have not been examined in a coherent framework and there is no theoretical record in the previous literature. In general, it can be said that the contribution of this research,  Presenting a coherent framework that examines all the factors affecting successful integration with thematic analysis approach, and this research has tried to help fill this gap.

  Keywords: Flexibility, Merger, State Organizations, Successful Factors, Thematic Analysis
 • Hamidreza Samanipoor, Fatemeh Shaterian Mohammadi*, Mahnaz Askarian, Amirhossein Mohammad Davoudi Pages 145-177
  Purpose

  This study seeks to develop and validate an Assessment Centre (AC) tool for the evaluation and selection of Owner-Managers of Small and Medium-sized Enterprises (SME), focusing on the identification of competencies that influence producting and job creating outcomes. International research supports the creation of Assessment Centres to select candidates for these roles, due to their superior predictive capacity over traditional methods.

  Methodology

  In terms of goal, the research is applied-development and in terms of research method, it is mixed. In this research, a model composed of six face-to-face instruments (an individual interview, oral presentation, group discussion, truth discovery, cartable simulation and role playing) was designed and validated which simulated the key tasks of an Owner-Manager.To establish the desired performance outcomes, four competencies and 10 indicators were selected, based on international and local standards. The analysis of performance results was obtained from a sample of 60 participants made up of Experts, industrial owners and owner-managers.

  Findings

  The results suggest positive evidence for construct validity, concurrent criteria validity, and reliability between evaluators. Moreover, the data obtained from a sub-sample of Owner-Managers, with three or more years of experience in their role, allowed for the association of their AC scores with the results of their Industrial organisations, as measured by the small industries and industrial parks organisation.

  Originality: 

  By providing a model of Assessment center for managers, this research provides a process for evaluating and developing owner-managers of industrial enterprises in order to select the most suitable person for the desired job.

  Keywords: Assessment Center, Competency, Owner Managers, Small, Medium-sized Enterprises (SMEs), Validation