فهرست مطالب

فصلنامه پرستاری دیابت
سال دوازدهم شماره 1 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زینب بهشتی*، محبوبه سجادی، فاطمه رفیعی صفحات 2313-2326
  مقدمه و هدف

  از مهم ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا، ایجاد اضطراب است. هم سو شدن اضطراب ناشی از بارداری و خطر ابتلا به کرونا می تواند عوارض اجتناب ناپذیری برای مادر و جنین داشته باشد، هم چنین، برخی تحقیقات نشان داده اند که گوش دادن به نوای قرآن میتواند اضطراب ناشی از بیماری های مختلف را کاهش دهد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب کرونا در زنان مبتلا به دیابت حاملگی طراحی شد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، تعداد 64 زن باردار مبتلا به دیابت حاملگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خمین با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله، نمونه ها به مدت 4هفته متوالی، 3بار در هفته نوای سوره الرحمن را گوش کردند. در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده ازپرسش نامه و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) انجام شد. سپس، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تغییرات میانگین اضطراب کرونا در گروه مداخله از 10/5±31/16  به 8/03 ±11/22 کاهش یافته (0.0001=P). و در گروه کنترل میانگین اضطراب کرونا از 5/85 ±29/69به  7/53± 13/63کاهش یافته و معنادار بود (0.0001=P). بنابراین، میانگین کاهش نمره اضطراب کرونا در گروه مداخله بیشتر از کنترل بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که آوای قران میزان اضطراب کرونا را در گروه مداخله کاهش داد.

  کلیدواژگان: قرآن، اضطراب، کووید19، دیابت، حاملگی
 • فاطمه بهرام نژاد، اعظم جهانگیری مهر، رضا نگارنده، عصمت شمالی نصب* صفحات 2327-2345
  مقدمه و هدف

  با توجه به اهمیت سبک زندگی در پیشگیری از دیابت در افراده پره دیابتیک، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه شناختی رفتاری بر سبک زندگی افراد پره دیابتیک انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر شبه تجربی در فاصله تیرماه 1399 تااردیبهشت 1401در درمانگاه های تخصصی دیابت وابسته به پژوهشگاه علوم و غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 42 نفر از افراد پره دیابتی در پژوهش شرکت کردند. بعد از تخصیص تصادفی در هر دو گروه، داده ها از طریق پرسشنامه های International Physical activity Questionnaire، Adolescence Food Habit Checklist، Glover-Nilsson Smoking Behavioral Questionnaire (GN-SBQ جمع آوری شدند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد که متغییر عادات غذایی بزرگسالان در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری داشت (p<.001 , p=.480).  متغییر وابستگی به دخانیات  در گروه مداخله و کنترل ، قبل و بعد از مداخله ، تفاوت آماری معناداری داشته است (p=.084  p=.241). با توجه به میانگین رفتارهای غذایی گروه مداخله نسبت به میانگین گروه کنترل، اثر برنامه شناختی رفتاری موجب افزایش معنادار رفتارهای غذایی در گروه مداخله شده است (F=27.87 ,P<.001).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، در ارتباط با اثر بخشی مداخله آموزشی برنامه شناختی رفتاری بر وضعیت فیزیکی  بزرگسالان، اثرات رفتاری، شناختی و اجتماعی وابستگی به دخانیات و عادات غذایی  افراد پره دیابتیک می توان از این مدل در برنامه های آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت و  اقدام کرد.

  کلیدواژگان: پره دیابتیک، سبک زندگی، فعالیت فیزیکی، رفتار غذایی، ترک سیگار، برنامه شناختی رفتاری
 • اشرف الهیار، علی زینالی* صفحات 2346-2359
  مقدمه و هدف

  دیابت از شایع ترین بیماری های مزمن در کودکان و نوجوانان است. پژوهش با هدف بررسی نقش افسردگی و استرس با میانجی روابط خانوادگی در مصرف مواد نوجوانان دیابتی انجام شد.

   روش پژوهش:

   این مطالعه همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش نوجوانان دیابتی عضو انجمن دیابت شهر ارومیه و مراجعه کننده به پزشکان متخصص دیابت و بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ارومیه در سال 1398 بودند که 206 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس غربالگری مصرف مواد- نسخه نوجوانان و پرسشنامه های افسردگی، استرس و روابط خانوادگی بودند. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل پژوهش حاضر بر اساس شاخص های برازش مدل مانند CFI با مقدار 97/0 و GFI با مقدار 0/94 برازش مناسبی داشت. همچنین، اثرهای مستقیم افسردگی  (0/001, P<0/33-=β) و استرس (0/001, P<0/51-=β) بر روابط خانوادگی و روابط خانوادگی (0/008, P<0/25-=β) بر مصرف مواد معنادار بود، اما اثرهای مستقیم افسردگی (0/37, P=0/02=β) و استرس (0/64, P=0/04=β) بر مصرف مواد معنادار نبود. علاوه بر آن، اثرهای غیرمستقیم افسردگی (0/007, P=0/17=β) و استرس (0/006, P=0/26=β) با میانجی روابط خانوادگی بر مصرف مواد معنادار بود.

  نتیجه گیری

  افسردگی و استرس از طریق کاهش روابط خانوادگی می توانند باعث افزایش سوءمصرف مواد در نوجوانان دیابتی شوند.

  کلیدواژگان: مصرف مواد، دیابت، افسردگی، استرس، روابط خانوادگی
 • سعید پژوهان فرد*، محمدتقی ایمان، محمدتقی عباسی شوازی، رقیه خسروی صفحات 2360-2373
  مقدمه و هدف

  در این تحقیق دیابت از بعد کیفی پدیدار شناسی مورد توجه قرار گرفت. پدیدارشناسی به منزله روشی برای بیان و توصیف تجربه و فرایندهای معنا دهی، می تواند توصیف جامعی از تجربه انسان از بیماری ارائه دهد. دیابت در بیماران دیابتی به طور ریشه ای و عمیق با ابعاد متفاوت زیست جهان آن ها مرتبط است. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تجارب بیماران دیابتی در جهت فهم عمیق تر زیست سلامت مدار بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی شوتز انجام گرفت و به همین دلیل، محقق از مصاحبه عمیق و متوالی به عنوان ابزاری برای کسب توصیفات تجربه زیسته استفاده نمود. در مجموع 21 فرد دیابتی ساکن شهر جهرم به روش نمونه گیری هدفمند در طول یک دوره 8 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش Schutz تحلیل و طبقه بندی گردیدند.

  یافته ها

  یافته ها مشتمل برشش مضمون اصلی خود مراقبتی، خواب، کنترل وزن، سلامت جسمانی، سلامت جنسی و  سلامت روانی  و 21 مضمون فرعی بود.

  نتیجه گیری

  اصلاح زیست سلامت مدار در بیماران دیابتی نیاز به نگرشی همه جانبه است. بیماران دیابتی زیست سلامت مدار را تجربه کردند. به نظر می رسد که خودمراقبتی، سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت جنسی در تجربه  زیست سلامت مدار بیماران دیابتی نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: دیابت، تجربه زیسته، زیست سلامت مدار، جهرم
 • محبوبه فرزاد*، محسن زاینده رودی صفحات 2374-2385
  مقدمه و هدف

  امروزه شاخص های سلامت به عنوان عاملی مهم در توسعه کشورها محسوب می شود و می تواند در بالا بردن سطح شاخص های توسعه ای موثر باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های فرهنگی بیماران دیابتی استان های ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع  کاربردی و از نوع تحلیلی می باشد. داده ها از طریق فرم های طراحی شده طبق نظر متخصصین و اطلاعات طبقه بندی شده در سالنامه های آماری، برای استان های کشور طی سال های 1399- 1395 تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Stata17 و برای تخمین مدل از الگوی داده های تابلوئی (Panel Data) و برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آزمون Xtpcse استفاده گردیده است.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، شاخص های سلامت بر شاخص های فرهنگی بیماران دیابتی نظیر تعداد عناوین کتاب های منتشر شده، تعداد ناشران فعال تاثیر مثبت و معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  مسئولین کشور می توانند با شناسائی و استفاده بهینه از شاخص های موثر در حوزه سلامت و شاخص های فرهنگی نظیر برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی رایگان در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی، تشویق به خواندن و تحقیق در مورد موضوعات سلامت و بهداشت به ویژه برای جوانان، تشویق به ایجاد نشریات و وبلاگ های متخصصان سلامت و پزشکان، باعث بهبود و توسعه سلامت افراد دیابتی گردند.

  کلیدواژگان: شاخص های سلامت، توسعه، شاخص های فرهنگی، بیماران دیابتی، مدل پانل دیتا
|
 • Zeynab Beheshti*, Mahbobeh Sajadi, Fatemeh Rafiee Pages 2313-2326
  Introduction

  One of the most significant consequences of the spread of the coronavirus is the onset of anxiety. The amalgamation of anxiety induced by pregnancy and the risk of contracting COVID-19 can lead to inevitable complications for both the mother and the fetus. Additionally, some research has indicated that listening to the Qur'an can alleviate anxiety stemming from various illnesses. Therefore, this study was designed with the aim of investigating the effect of reciting the Quran on COVID-19 anxiety in women with gestational diabetes.

  Materials and Methods

  In this clinical trial, 64 pregnant women with gestational diabetes, referred to the health centers of Khomein city, were selected using the available sampling method and divided into two groups: intervention and control. In the intervention group, participants listened to the recitation of Surah Rahman three times a week for four consecutive weeks. No intervention was conducted in the control group. Data collection was conducted using a questionnaire and the Corona Virus Anxiety Scale (CDAS). Subsequently, the data were analyzed using SPSS version 21 software.

  Results

  The findings revealed that the average change in COVID-19 anxiety in the intervention group decreased from 31.16 ± 10.5 to 11.22 ± 8.03. In the control group, the average COVID-19 anxiety decreased from 29.69 ± 5.85 to 13.63 ± 7.53, and this decrease was statistically significant. Therefore, the average reduction in the COVID-19 anxiety score in the intervention group was higher than that in the control group.

  Conclusion

  This study demonstrated that reciting the Quran reduced the level of COVID-19 anxiety in the intervention group.

  Keywords: Quran, COVID-19, anxiety, diabetes, pregnancy
 • Fatemeh Bahramnezhad, Azam Jahangirimehr, Reza Negarandeh, Esmat Shomalinasab* Pages 2327-2345
  Introduction

  Recognizing the pivotal role of lifestyle in preventing diabetes among prediabetic individuals, this study aimed to assess the impact of a cognitive behavioral program on their lifestyle.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study took place between July 2020 and April 2022 in specialized diabetes clinics affiliated with the Institute of Endocrine and Metabolism Sciences at Tehran University of Medical Sciences. Forty-two prediabetic individuals participated in the research through simple random sampling. After random allocation to both groups, data were collected using the International Physical Activity Questionnaire, Adolescence Food Habit Checklist, and Glover-Nilsson Smoking Behavioral Questionnaire (GN-SBQ).

  Results

  The findings revealed a statistically significant difference in the dietary habits of adults in the intervention group before and after the intervention (p<.001, p=.480). Additionally, there was a statistically significant difference in tobacco dependence between the intervention and control groups before and after the intervention (p=.084, p=.241). The average dietary behavior score for the intervention group was 19.23 (SD=1.86) compared to 15.95 (SD=2.26) for the control group. The cognitive behavioral program significantly increased dietary behaviors in the intervention group (F=27.87, P<.001).

  Conclusion

  This study underscores the effectiveness of educational interventions utilizing cognitive behavioral programs in addressing the physical, behavioral, cognitive, and social aspects of smoking cessation and dietary habits among prediabetic individuals. Such models hold promise for inclusion in educational programs aimed at diabetes prevention.

  Keywords: Prediabetic, Lifestyle, Physical activity, Dietary behavior, Smoking cessation, Cognitive behavioral program
 • Ashraf Allahyar, Ali Zeinali* Pages 2346-2359
  Introduction

  Diabetes is one of the most common chronic diseases among children and adolescents. This study aimed to investigate the role of depression and stress, mediated by family relationships, in substance use among diabetic adolescents.

  Methods

  This study utilized a correlational design employing structural equation modeling. The research population consisted of diabetic adolescents who were members of the Urmia Diabetes Association and were referred to diabetes specialists at Imam Khomeini Hospital (RA) in Urmia city in 2019. A total of 206 individuals were selected using available sampling methods. The research tools included the Substance Use Screening Scale-Adolescent Version and questionnaires on depression, stress, and family relationships. Data were analyzed using Pearson correlation coefficients and structural equation modeling.

  Results

  The findings indicated that the current research model fit well based on model fit indices such as CFI (0.97) and GFI (0.94). Moreover, the direct effects of depression (β=-0.33, P<0.001) and stress (β=-0.51, P<0.001) on family relationships, and family relationships (β=-0.25, P<0.008) on substance use, were significant. However, the direct effects of depression (β=0.02, P=0.73) and stress (β=0.04, P=0.64) on substance use were not significant. Additionally, the indirect effects of depression (β=0.17, P=0.007) and stress (β=0.26, P=0.006), mediated by family relationships, on substance use were significant.

  Conclusion

  depression and stress, through their impact on decreasing family relationships, may contribute to increased substance abuse among diabetic adolescents.

  Keywords: Substance use, Diabetes, Depression, stress, Family relationships
 • Saeed Pajoohan Fard*, Mohammadtaghi Iman, Mohammadtaghi Abasishovazi, Roghayeh Khosravi Pages 2360-2373
  Introduction

  In this research, diabetes is approached from a qualitative perspective. Phenomenology, as a method for expressing and describing experiences and meaning-making processes, offers a comprehensive overview of the human experience of illness. The main goal was to investigate the experiences of diabetic patients to gain a deeper understanding of health-oriented life.

  Materials and Methods

  This research employed a qualitative approach, utilizing Schutz's phenomenological method. In-depth and consecutive interviews were conducted as instruments to gather descriptions of lived experiences. A total of 21 diabetic individuals living in Jahrom were studied through purposive sampling over an 8-month period. The collected data were analyzed and classified using the Schutz method.

  Results

  The findings revealed six main themes: self-care, sleep, weight control, physical health, sexual health, and mental health, along with 21 sub-themes.

  Conclusion

  Improving health-oriented life in diabetic patients necessitates a comprehensive approach. Diabetic patients exhibited health-oriented life experiences, with self-care, physical health, mental health, and sexual health playing significant roles.

  Keywords: Diabetes, Lived Experience, Health-Oriented Life, Jahrom
 • Mahboobeh Farzad*, Mohsen Zayandeh Roody Pages 2374-2385
  Introduction

  Today, health indicators are recognized as pivotal factors in a country's development, potentially contributing to the enhancement of overall development indicators. With this in mind, this research was conducted to analyze the impact of health indicators on cultural indicators among diabetic patients in Iran's provinces.

  Materials and Methods

  This study adopts an applied and analytical approach. Data were gathered from forms designed based on expert opinions and classified information from statistical yearbooks spanning the years 2015 to 2019 for the country's provinces. Data analysis was conducted using Stata 17 software, employing panel data to estimate the model, and the Xtpcse test to assess hypotheses.

  Results

  The research findings indicate that health indicators exerted a positive and significant influence on cultural indicators among diabetic patients, including the number of published book titles and the activity level of publishers.

  Conclusion

  Authorities in the country can promote reading and research endeavors by identifying and effectively utilizing impactful indicators in both health and culture domains. This could involve organizing free webinars and educational workshops in libraries and cultural centers to foster engagement. Additionally, to address health and hygiene concerns, particularly among young people, initiatives can be undertaken to encourage health professionals and doctors to create publications and blogs aimed at enhancing the health and well-being of diabetics.

  Keywords: Health Indicators, Development, Cultural indicators, Diabetic patients, Panel Data Model