فهرست مطالب

جراحی ایران - سال سی و یکم شماره 4 (بهار 1403)

نشریه جراحی ایران
سال سی و یکم شماره 4 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی موحدی *، سیده مهسا میرمحمدی، آرش خزائیلی نجف آبادی صفحات 1-35

  خلاصه به فارسی:ضربان سازها دستگاه های الکترونیکی هستند که قلب را با تکانه های الکتریکی تحریک می کنند تا ضربان قلب طبیعی را حفظ یا بازیابی کنند. امروزه ما تمایل داریم که دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی [Implantable Cardiac Defibrillator (ICD)] را به عنوان توسعه دهنده یک ضربان ساز قلب در نظر بگیریم، دستگاهی با یک خازن که امکان تحویل شارژ دفیبریلاتور را فراهم می کند. طبیعی به نظر می رسد که وقتی یک ضربان ساز ساخته شد، یک دفیبریلاتور قلبی کاشتنی نیز ساخته شود. بااین حال، مسیر توسعه برای دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی اولیه عمدتا جدا از ضربان سازها بود و برخلاف ضربان سازها، توسط یک گروه توسعه داده شد. در واقع، حتی زمانی که استفاده از ضربان ساز در حال رشد بود، بسیاری از کارشناسان از این ایده که یک دفیبریلاتور قلبی کاشتنی می تواند کار کند با شک و تردید استقبال کردند. این دستگاه ها ممکن است شامل ضربان سازهای تک یا دو محفظه، دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی خودکار [Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD)] ضربان سازهای دوبطنی مورد استفاده برای درمان همگام سازی مجدد قلب [Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)]، همگام ساز مجدد قلب بی سیم، ضربان سازهای بدون لید و دفیبریلاتورهای قلبی کاشتنی زیر جلدی [Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillators (SICD)] هستند. اکثر رادیولوژیست ها ضربان سازهای معمولی را به خوبی می شناسند. افزایش استفاده از دستگاه های ضربان ساز جدیدتر، ازجمله دفیبریلاتورهای قلبی، توسط رادیولوژیست ها موجب شناخت بیشتر آن ها خواهد شد. این شناخت برای رادیولوژیست ها بسیار مهم است و باید موقعیت مورد انتظار و همچنین عوارض احتمالی آن ها را برای ارائه گزارش های دقیق و مرتبط بالینی درک کنند. هدف این مطالعه ارائه یک بررسی در مورد دستگاه های ضربان ساز و دفیبریلاتور کاشتنی فعلی است.

  کلیدواژگان: ضربان ساز، دفیبریلاتور قلبی کاشتنی، دفیبریلاتور قلبی کاشتنی خودکار، همگام ساز مجدد قلب
 • علی طالبی، حجت الله راجی، معین الدین صفوی، مریم قوامی عادل* صفحات 36-46
  زمینه و هدف

  بیماری هیرشپرونگ یک بیماری حرکتی دستگاه گوارش هست که به دلیل نقص در مهاجرت سلول های عصبی در طول تکامل دستگاه گوارش ایجاد می شود که سبب انسداد عملکردی می گردد. تشخیص این بیماری با بیوپسی رکتوم و فقدان گانگلیون و هیپرتروفی تنه عصبی در قطعه درگیر می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط هیپرتروفی تنه عصبی در نمونه بیوپسی با طول روده فاقد گانگلیون انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی، برروی بیماران هیرشپرونگ که به مرکز طبی کودکان تهران طی سال های 1390 الی 1396 مراجعه کرده اند، انجام گرفته است. خصوصیات دموگرافیک بیماران از جمله سن، جنس، نوع عمل جراحی، طول قطعه درگیر طی جراحی ثبت شده، لام پاتولوژی بیماران از نظر اندازه قطر و تعداد تنه عصبی ثبت شده و ارتباط بین قطر تنه عصبی در قطعه فاقد گانگلیون با طول روده فاقد گانگلیون مورد بررسی قرار گرفت. برای داده های تحلیلی از آزمون کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد 25 کودک مبتلا به بیماری هیرشپرونگ برحسب جنس و سن مورد بررسی قرار گرفتند، پسرها بیشترین فراوانی را داشتند و عمده بیماران (7 -28% موارد) را نوزادان (تا یک ماه) تشکیل می دهند. بیشترین محل درگیری طبق انتظار رکتوسیگمویید بود. از تعداد 25 بیمار 6 بیمار دارای تنه عصبی کمتر از 40 میکرومتر بودند که از این تعداد فقط 2 بیمار درگیری کل کولون داشتند. هیچ ارتباطی بین قطر تنه عصبی و سن و جنس و طول روده درگیر یافت نشد.

  نتیجه گیری

  این فرضیه که میزان هیپرتروفیه شدن تنه عصبی می تواند با درگیری وسیع تر روده و بالاتر بودن منطقه انتقالی (Transition Zone) همراه باشد، تایید نشد، همچنین ارتباطی بین تعداد تنه عصبی موجود در نمونه بیوپسی رکتوم و طول درگیری نیز یافت نشد. با این حال همچنان با توجه به نتایج می توان گفت که در بیماری هیرشپرونگ هیپرتروفی شدن تنه عصبی در نمونه پاتولوژی در قطعه آگانگلیونی دیده می شود.

  کلیدواژگان: هیرشپرونگ، بیوپسی رکتوم، گانگلیون، هیپرتروفی
 • عبدالخالق کشاورزی *، مبینا هاشم پور، امیرحسین حسنی، طیب قدیمی، میترا زردشت، محمد ده بزرگی، مجتبی مرتضوی صفحات 47-55
  زمینه و هدف

  ویروس کووید-19 باعث ایجاد التهاب سیستمیک در بدن شده و حوادث ترومبوآمبولی را در بیماران مستعد می-کند. هدف از این مطالعه، تاثیر بیماری کووید بر پیوند پوست در بیماران سوختگی بود و اتوگرافت پوست در بیماران سوختگی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی از بیماران سوختگی مثبت کووید - 19 تحت عمل جراحی پیوند پوست در طی سال-های 1397 تا 1399 در بیمارستان امیرالمومنین شیراز، 41 بیمار سوختگی مبتلا به کووید-19 از نظر رد پیوند، اندازه زخم و پیوند و همچنین علائم کووید - 19 و سابقه پزشکی گذشته مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط رد اتوگرافت با این پارامترها مورد بررسی و داده-های به دست آمده با استفاده از برنامه آماری SPSS مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  41 بیمار وارد مطالعه شدند که 10 بیمار (4/24%) زن و 31 بیمار (6/75%) مرد بودند. میانگین سنی بیماران 951/15±63/36 سال بود. یک بیمار رد اتوگرافت را تجربه کرد که با توجه به میزان رد پیوند در بیماران غیر کووید-19 این یافته بالاتر از حد انتظار نبود. رد اتوگرافت با سن، شدت کووید - 19، اندازه زخم سوختگی یا اندازه پیوند مرتبط نبود.

  نتیجه گیری

  در بیماران مبتلا به کووید که برای سوختگی پیوند پوست دریافت کردند، شدت علائم کووید، جنسیت، مکانیسم سوختگی، درجه سوختگی و میزان پوست پیوند شده با رد پیوند ارتباطی نداشت. تنها عاملی که مستقیما با مرگ و میر بیماران قبل و بعد از جراحی مرتبط بود، میزان سوختگی بود. علائم کووید – 19 با مرگ و میر در بیماران سوختگی کووید – 19 مرتبط است، اما ممکن است این ارتباط بیش از حد تخمین زده شود. نتایج همچنین نشان داد که کووید – 19 با رد پیوند اتوگرافت در این بیماران ارتباطی ندارد.

  کلیدواژگان: اتوگرافت پوست، کووید-19، پس زدن، بیماران سوختگی
 • نوین نیک بخش *، روزبه واعظی، سکینه کمالی آهنگر، همت قلی نیا صفحات 56-63
  زمینه و هدف

  هیپوکلسمی یکی از عوارض شدید جراحی تیروئید است. این عارضه معمولا به دنبال صدمه غدد پاراتیروئید حین جراحی اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای هیپوکلسمی بعد از عمل تیروئید در بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 1395 تا 1397 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، نمونه گیری به روش آسان و 160 بیمار که در سال های 1395 تا 1397در بیمارستان شهید بهشتی بابل تحت جراحی تیروئید قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. مقدار کلسیم سرم بلافاصله بعد از جراحی، روز اول پس از جراحی و در صورت بروز هیپوکلسمی در روز 4 بعد از جراحی و سال عمل توسط مجریان طرح از پرونده بیماران تکمیل گردید. داده ها با نرم افزارSPSS V.22 تجزیه و تحلیل گردید. از شاخص های توصیفی و آزمون های کای اسکوار و رگرسیون لجستیک استفاده شد. P value کمتر از 05/0 معنی دار تلقی گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران به طورکلی برابر 12/15±07/45 سال و میانه برابر 5/46سال بود. در بررسی ارتباط (یک متغیره) بین متغیرهای جنس، بدخیمی تیروئید، نوع بدخیمی و نوع جراحی با هیپوکلسمی، تنها نوع جراحی با هیپوکلسمی ارتباط معناداری نشان داد، بطوریکه کمترین میزان هیپوگلسمی مربوط به لوبکتومی بود (004/0 = P). با استفاده از رگرسیون لجستیک (در حالت چند متغیره)، عوامل موثر بر هیپوکلسمی مورد ارزیابی قرارگرفت. درنهایت مشخص گردید که افراد با تیروئیدکتومی کامل بیش از 3 برابر نسبت به لوبکتومی شانس هیپوکلسمی در آنها افزایش می یابد (004/0 = P و70/3 = OR).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، فراوانی هیپوکلسمی همانند سایر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بوده است و جراحی توتال تیروئیدکتومی شانس بروز هیپوکلسمی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: هیپوکلسمی، عوامل خطر، تیروئیدکتومی
 • محمود پرهام، محسن اشراقی *، فربد اشراقی، محمدرضا شریفی، میلاد سیامکی، مهناز سیامکی، سید علیرضا چاوشی زاده صفحات 64-71
  زمینه و هدف

  کیست هیداتید یک نوع آلودگی انگلی است که موجب بروز آسیب در کبد، ریه و سایر اندام های بدن می شود. فردی که به کیست هیداتید مبتلا می شود، معمولا عوارض شدیدی را تجربه می کند و کیست هایی در بدن او ایجاد می شوند که باید هر چه سریع تر درمان شوند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیماران جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های سطح استان قم طی سال های 1380 -1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی انجام شد. پرونده تمام بیماران مبتلا به کیست هیداتید جراحی شده در مراکز آموزشی درمانی شهر قم (دولتی و خصوصی) به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد نظر (سن، جنس، محل سکونت، شغل، عضو درگیر، عود بیماری، سرولوژی و سونوگرافی برای کیست) در فرم ثبت اطلاعات بیماران ثبت شدند و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 72 نفر زن (8/51 درصد) و 67 نفرد مرد (2/48 درصد) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 18/15 ± 58/39 سال بود. طول مدت بستری بیماران 46/3 ± 5.58 روز بود. بیشترین روش تشخیصی سی تی اسکن 70 (4/50 درصد) و بیشترین روش سرولوژی به کار برده شده برای بیماران هماگلوتیناسیون غیر مستقیم 124 مورد (5/90 درصد) بود. بیشترین ارگان درگیر شده در بیماران لوب راست کبدی 68 مورد (9/48 درصد) بود. بین سن، جنسیت، شغل و مکان کیست هیداتید ارتباط آماری معناداری یافت نشد (05/0 P >).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت بیماری کیست هیداتید در شهر قم لزوم انجام مطالعات جامعتر و به روزتر احساس می شود. همچنین لزوم آموزش و آگاهی بخشی به جامعه درباره این بیماری و کنترل و قطع چرخه انگل احساس می شود.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژیک، کیست هیداتیک، جراحی
 • مهیار نصابی، شیرین فتاحی * صفحات 72-84
  زمینه و هدف

  درد پس از جراحی دندان مولر سوم منجر به اثرات منفی و نامطلوبی بر ادامه درمان و همچنین نیازهای تغذیه ای این بیماران دارد، در چندین مطالعه به اثرات مثبت متیل پریدنیزولون در مدیریت مطلوب درد پس از جراحی دندان مولر سوم اشاره شده است؛ اما هیچ مقایسه ای با سایر داروها انجام نشده است؛ لذا تصمیم گیری در رابطه با اینکه کدام دارو اثربخشی بیشتری در مدیریت درد پس از جراحی دارد، سخت می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی متیل پردنیزولون در مقایسه با سایر داروها برای کنترل درد بعد از جراحی دندان مولر سوم انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع متاآنالیز بود؛ پایگاه های اطلاعاتی PubMed،EMBASE و Cochrane Library، Web of science, Scopus, Mag-Iran, و SID برای شناسایی کارآزمایی های بالینی مرتبط با هدف مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. کلید واژه های مورد استفاده عبارت بودند از: متیل پردنیزولون، استامینوفن، تنوکسیکام، کتوپروفن، فلوربیپروفن، دیکلوفناک، ایبوپروفن، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، پردنیزولون، دگزامتازون، کورتیکواستروئیدها، جراحی دندان مولر سوم، درد پس از عمل، تورم صورت، التهاب، باز شدن دهان، عوارض نامطلوب و پرونده ایمنی. داده ها با روش آماری واریانس معکوس، تفاوت میانگین و اثرات ثابت با استفاده از نرم افزار Review Manager 5.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  ارزیابی درد پس از عمل پس از برداشتن مولر سوم با استفاده از داده های دو کارآزمایی بالینی (113 نفر) انجام شد. تجزیه و تحلیل تلفیقی تفاوت آماری را هنگام مقایسه متیل پردنیزولون و سایر داروها در طی 6 روز بعد از عمل نشان نداد (312- =/ RR01/0- تا 522- :CI95% - 12%=I2 و 004/0=P).

  نتیجه گیری

  درد پس از جراحی دندان مولر سوم بسیار مهم می باشد و عدم مدیریت آن می تواند بر کیفیت زندگی بیماران اثرات نامنفی بر جای بگذارد؛ اتخاذ اقدامات پیشگیرانه می تواند در مدیریت این درد موثر واقع شوند؛ ارزابی کیفی نشانگر برتری متیل پریدنیزولون برای کنترل درد پس از جراحی دندان مولر سوم نسبت به سایر داروها بود.

  کلیدواژگان: درد، متیل پریدنیزولون، جراحی دندان مولر سوم، متاآنالیز
 • سید علی جلالی *، مینو شفیعی، اشرف نصری صفحات 85-90

  خلاصه به فارسی:لایومیوما تومورهای خوش خیم عضلات صاف می باشند، که نوع پوستی آن بسیار نادر است و به انواع لایومایومای پیلار، آنژیولایومیوما و لایومایومای ژنیتال تقسیم می شود. لایومایومای نوک پستان از سلول های عضلات صاف نوک پستان (مامیلا) منشاء می گیرد و از همه انواع ژنیتال آن نادرتر است. در این مقاله یک مورد لایومایومای مامیلا یانیبل گزارش می شود، این تومور دردناک نمی باشد ولی ایجاد تورم یا برجستگی، خارش و حساسیت به هوای سرد و در هنگام تماس با لباس ممکن است آزاردهنده باشد که در تعداد اندکی نیز هیچگونه علائمی ندارد، درمان آن رزکسیون جراحی است؛ در مورد انگشت شماری که گزارش شده به رزکسیون با کناره سالم و تعدادی نیز ماستکتومی و در مورد اندک نیز به بیوپسی اکسیزیونال و یا ماستکتومی مادیفاید اقدام شده است و به علت تعداد اندک در وسعت درمان جراحی اتحاد نظر و رویه وجود ندارد.

  کلیدواژگان: لایومایومای ژنیتال، مامیلا
 • زهرا مستانه، زهرا سعادت، حسام الدین کمال زاده، علی موصلی * صفحات 91-101
  زمینه و هدف

  توانبخشی پس از سکته مغزی نقش مهمی در کمک به بیماران جهت بازیابی توانایی های حرکتی و بهبود کیفیت زندگی آنها دارد. پیشرفت های اخیر در فناوری، به ویژه پدیده واقعیت مجازی، پتانسیل قابل توجهی را در جهت افزایش کارآمدی برنامه های توانبخشی پس از سکته مغزی ایجاد نموده است. هدف این مطالعه، بررسی پتانسیل ها و فرصت های ایجاد شده توسط مداخلات مبتنی بر واقعیت مجازی در زمینه توانبخشی پس از سکته مغزی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری، 349 مقاله مرتبط با اهداف مطالعه با جستجوی پایگاه های داده Web of Science، PubMed و Science Direct، همچنین Google Scholar با کلید واژه های Rehabilitation, Post-stroke, Movement Disability, Virtual Reality در فاصله زمانی بین ابتدای سال 2015 تا 2023 حاصل شد. در نهایت، پس از انجام مراحل پالایشی تکرارگیری و حذف مطالعات غیرهمسو با هدف مطالعه حاضر، 67 مقاله انتخاب شد و پس از تحلیل محتوا، یافته ها در قالب مقاله حاضر تدوین گردید.

  یافته ها

  طراحی محیط های چندبعدی تعاملی متناسب با فعالیت های روزانه و عاری از محدودیت ها و خطرات محیط های واقعی، شخصی سازی تمرینات متناسب با وضعیت خاص هر بیمار، خوشایند بودن و رفع موانع روانشناختی انجام تمرینات، توانمندسازی و آموزش سریع بیمار جهت استفاده از محیط مجازی، ارائه خدمات توانبخشی از راه دور و امکان پایش توسط مراکز تخصصی و نیز امکان ثبت و نمایش میزان پیشرفت درمان های توانبخشی از جمله پتانسیل های ذکر شده در منابع برای ارائه خدمات توانبخشی در بستر واقعیت مجازی بود.

  نتیجه گیری

  توانبخشی با استفاده از واقعیت مجازی به عنوان یک گزینه درمانی متناسب با پیشرفت های فناوری، بستر اثربخشی را برای توانبخشی بیماران پس از سکته مغزی فراهم می کند که در آن هر بیمار متناسب با وضعیت خود می تواند گزینه درمانی اختصاصی خود را در یک فضای خوشایند و برانگیزاننده انتخاب نماید و تمرینات توانبخشی خود را با مشخص بودن نوع تمرینات، تعداد و میزان تکرار هر یک از آنها انجام داده و با دریافت بازخورد از نحوه انجام تمرینات و نیز میزان پیشرفت، مسیر را برای بازیابی بهینه-ترین حالت عملکرد ادامه دهد.

  کلیدواژگان: توانبخشی حرکتی، واقعیت مجازی، سکته مغزی، شخصی سازی درمان، تمرینات
 • مصطفی جابرانصاری * صفحات 102-107

  خلاصه به فارسی:جنگ های داخلی آمریکا، اولین جنگ مسلحانه بزرگ بود که در طی آن گلوله و تفنگ به قاتلی واقعی بدل شدند. بیش از نود درصد (90%) جراحت های وارده در طی این جنگ ناشی از اصابت گلوله بودند. پیچیدگی فزاینده تسلیحات مورد استفاده در طی جنگ ها، نحوه ارائه خدمات و مراقبت های جراحی را بصورت بنیادین متحول نمودند. مواجهه با تعداد بسیار زیادی مجروح و زخمی (فقط در ارتش اتحادیه به تنهایی، 000/100 سرباز در میدان جنگ کشته شدند، 000/225 نفر به علت بیماری-های مختلف و 000/25 نفر نیز بعلت حوادث، خودکشی و نظایر این موارد کشته شدند). موجب طراحی و استفاده از سیستمی برای برخورد با آسیب ها و تلفات گروهی شامل ایستگاه های کمک های اولیه، بیمارستان های صحرایی و عمومی گردید.

 • محمود عباسی * صفحات 108-120

  صدور گواهی خلاف واقع پزشکی یکی از ناهنجاری های مهم در روابط میان پزشک و بیمار است که به واسطه تاثیر بر نظم عمومی و ورود زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مخدوش نمودن شان حرفه پزشکی به طور خاص مورد توجه قانون-گذار بوده و مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این عمل می تواند حسب مورد مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی را برای پزشک در پی داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی و فروض مختلف آن، ارکان جرم مزبور و شرایط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی و اعمال مجازات و جبران خسارت در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای تحقق جرم خاص صدور گواهی خلاف واقع پزشکی لازم است شرایط مقرر در ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مورد توجه قرار گیرد و در سایر موارد (که گواهی به اسم پزشک جعل شده یا سایر گواهی های خلاف واقع) حسب مورد مواد 538 و 540 قانون در خصوص اجرای مجازات و نحوه جبران خسارات، حاکم خواهند بود.

  کلیدواژگان: گواهی خلاف واقع پزشکی، ارکان جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی
 • سید عباس میرمالک * صفحات 121-124

  وقتی نتایج مطالعات متعدد قبلی در مورد یک موضوع خاص را یک آمارگر ترکیب کند و نتیجه جدیدی در مقیاس بزرگتر و قابل اعتمادتر بدست آورد به آن متاآنالیز گویند.

 • صفحات 125-143

  خلاصه به فارسی:در مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی، بروز جنگ تحمیلی و وجود تعداد بی‎شماری مجروحین جنگی، جراحان مملکت را با وظیفه‎ای دشوار و بی نهایت مهم روبرو کرد. عدم آشنائی جراحان ما با درمان جراحان جنگی که به کلی با طبابت جراحی معمولی متفاوت است نیز بر مشکلات موجود افزود. در شرایط فوق وجود یک تشکل علمی برای کمک به افزایش دانش جراحان و آشنا کردن آنها به نحوه درمان مجروحین جنگی و همچنین پیشرفت های جراحی در سطح دنیا کاملا ضروری به نظر می رسید. در 26 آذر ماه سال 1364 به همت معدودی از جراحان به عنوان هیات موسس دعوتی به صورت عام از جراحان بعمل آمد و هفتاد و چهار نفر در آن شرکت کردند و اولین هیات مدیره جامعه جراحان ایران بر طبق اساسنامه‎ای که به تصویب وزارت کشور رسید انتخاب شد و جامعه جراحان ایران متشکل از تمامی انجمن های رشته های مختلف جراحی قدم به عرصه وجود گذاشت.

|
 • Movahedi M *, Mirmohammadi S. M, Khazaeili Najafabadi A Pages 1-35

  Pacemakers are electronic devices that stimulate the heart with electrical impulses to maintain or restore a normal heartbeat. Today we tend to think of implantable cardiac defibrillators (ICDs) as an extension of a pacemaker, one with a capacitor that allows the delivery of a defibrillator charge. It seems only natural that once a pacemaker was built, an ICD would also be built. However, the development path for early ICDs was mostly separate from pacemakers and was, unlike pacemakers, developed by a single group. In fact, even as pacemaker use was growing, the very idea that and ICD could work was greeted with skepticism by many experts. Cardiac pacemakers are one of the most frequently encountered cardiac devices seen on chest imaging. They may include single or dual chamber pacemakers, automated implantable cardioverter defibrillators (AICD), biventricular pacemakers used for cardiac resynchronisation therapy (CRT), wireless CRT, leadless pacemakers, and subcutaneous implantable cardioverter defibrillators (SICD). This review aims to provide an up-to-date review on cur rent implantable pacemaker and defibrillator devices.

  Keywords: Pacemaker, ICD, AICD, CRT
 • Talebi A, Ashjaee B, Raji H, Safavi M, Ghavami Adel M * Pages 36-46
  Introduction & Objective

  Hirschsprung's disease (HD) is a motor disease caused by defects in the migration of nerve cells during the development of the gastrointestinal tract, which causes functional obstruction. The present study investigates the hypothesis that the absence of nerve trunk hypertrophy in a biopsy specimen is associated with a longer segment of aganglionosis.

  Materials & Methods

  Demographic characteristics of patients such as age, sex, type of surgery, length of the involved part during surgery were recorded and then patients' pathological specimens were recorded in terms of diameter and number of nerve trunks and then the relationship between nerve trunk diameter in ganglion-free segment and intestine without the ganglion was examined. Chi-square test and Fisher's exact test were used for analytical data.

  Results

  Twenty five children with Hirschsprung's disease were examined according to gender and age, boys were the most frequent and the majority of patients were infants. As expected, the most affected site was the rectosigmoid. Out of 25 patients, 6 patients had a nerve trunk less than 40 micrometers, of which only 2 patients had involvement of the entire colon. No correlation was found between nerve trunk diameter and age, sex, and length of the involved intestine.

  Conclusions

  The hypothesis that the lack of hypertrophy of the nerve trunk could be associated with more severe intestinal involvement and a more proximal transition zone was not confirmed. The results can be said that in HD, hypertrophy of the nerve trunk is seen in the pathology specimen in the aganglionic segment.

  Keywords: Hirschsprung, Rectal Biopsy, Ganglion, Hypertrophy
 • Keshavarzi A*, Hashempour M, Hassani A. H, Ghadimi T, Zardosht M, Dehbozorgi M, Mortazavi M Pages 47-55
  Introduction & Objective

  COVID-19 induces a systemic inflammation in the body and predisposes thromboembolic events in the patients. Consequently, skin autografting in burn patients might be affected by this disease.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 41 burn patients with COVID-19 were evaluated regarding the rejection of the graft, and the size of the wound and the graft, as well as COVID-19 symptoms and past medical history. The association of autograft rejection with these parameters was evaluated.

  Results

  The study included 41 patients, with 24.4% being female and 75.6% male. The patients had a mean age of 36.63±15.951 years. One patient experienced autograft rejection, which was not higher than expected in non-COVID-19 patients. Autograft rejection was not associated with age, COVID-19 severity, burn wound size, or graft size. Unfortunately, 14 patients passed away. Mortality was associated with COVID-19 symptoms and burn rate (P = 0.004 and P < 0.001, respectively).

  Conclusions

  In COVID patients who received skin grafts for burns, the severity of COVID symptoms, gender, burn mechanism, degree of burn, and amount of grafted skin were not linked to graft rejection. The only factor directly related to patient mortality before and after surgery was the extent of the burn. COVID-19 symptoms were found to be associated with mortality in COVID-19 burn patients, but this association may be overestimated. The results also indicated that COVID-19 was not associated with autograft rejection in these patients.

  Keywords: Skin Autograft, Covid-19, Rejection, Burn Patients
 • Nikbakhsh N *, Vaeze R, Kamali Ahangar S, Gholinia H Pages 56-63
  Introduction & Objective

  Hypocalcemia is one of the severe complications of thyroid surgery. This complication usually occurs after damage to the parathyroid glands during surgery. This study was conducted with the aim of investigating the frequency and risk factors of hypocalcemia after thyroid surgery in Shahid Beheshti Hospital, Babol (2016-2019).

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 160 patients who underwent thyroid surgery at Shahid Beheshti Hospital in Babol between 2015 and 2017 were included in the study. The amount of serum calcium immediately after surgery, on the first day after surgery and in case of hypocalcemia on the 4th day after surgery and the year of operation were completed by the project managers from the patients' files. The data was analyzed with SPSS V.22 software. Descriptive indices, Chi-square tests, and logistic regression were used. P value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The average age was 45.07 ± 15.12 years and the median was 46.5 years. In examining the relationship (one-variable) between the variables of gender, thyroid malignancy, type of malignancy and type of surgery with hypocalcemia, only the type of surgery showed a significant relationship with hypocalcemia, so that the lowest amount of hypoglycemia was related to lobectomy (P = 0.004). Using logistic regression (in multivariate mode), the factors affecting hypocalcemia were evaluated. Finally, it was found that people with complete thyroidectomy have more than 3 times the chance of hypocalcemia compared to lobectomy (P = 0.004 and OR = 3.70).

  Conclusions

  According to the results, the frequency of hypocalcemia was similar to other studies conducted inside and outside the country, and total thyroidectomy surgery increases the chance of hypocalcemia.

  Keywords: Hypocalcemia, Risk Factors, Thyroidectomy
 • Parham M, Eshraghi M *, Eshraghi F, Sharifi M. R Siamki M, Siamaki M, Chavoshizadeh A Pages 64-71
  Introduction & Objective

  Hydatid cyst is a type of parasitic infection that causes damage to liver, lung and other body organs. A person who gets a hydatid cyst usually experiences severe complications and cysts develop in his body that must be treated as soon as possible. This study was conducted with the aim of epidemiological investigation of hydatid cyst surgery patients in hospitals of Qom province during 2001-2016.

  Materials & Methods

  This study was conducted in a descriptive-cross-sectional manner. The files of all patients with hydatid cysts operated on in educational and medical centers of Qom city (public and private) were examined by census. Then, the information related to the desired variables (age, sex, place of residence, occupation, involved organ, disease recurrence, serology and ultrasound for cyst) were recorded in the patient information registration form and then subjected to statistical analysis.

  Results

  In this study, 72 women (51.8%) and 67 men (48.2%) were examined. The average age of the patients was 39.58 ± 15.18 years. The length of hospitalization of the patients was 5.58 ± 3.46 days. The most diagnostic method was CT scan 70 (50.4%) and the most serological method used for indirect hemagglutination patients was 124 cases (90.5%). The most involved organ in patients was the right lobe of the liver in 68 cases (48.9%). No significant statistical relationship was found between age, gender, occupation and location of hydatid cyst (P > 0.05).

  Conclusions

  Considering the importance of hydatid cyst disease in Qom city, it is felt necessary to conduct more comprehensive and updated studies. Also, it is felt necessary to educate and inform the society about this disease and to control and stop the parasite cycle.

  Keywords: Epidemiological, Hydatid Cyst, Surgery
 • Nesabi M, Fattahi Sh * Pages 72-84
  Introduction & Objective

  Pain after third molar surgery leads to negative and unfavorable effects on the continuation of treatment and also the nutritional needs of these patients. In several studies, the positive effects of methylprednisolone in the optimal management of pain after third molar surgery have been mentioned; but no comparison has been made with other drugs; therefore, it is difficult to decide which drug is more effective in post-surgery pain management. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of methylprednisolone compared to other drugs for pain control after third molar surgery.

  Materials & Methods

  The present study was a meta-analysis; PubMed, EMBASE and Cochrane Library, Web of Science, Scopus, Mag-Iran and SID databases were used to identify clinical trials related to the purpose of this study. The keywords used were: methylprednisolone, acetaminophen, tenoxicam, ketoprofen, flurbiprofen, diclofenac, ibuprofen, non-steroidal anti-inflammatory drugs, prednisolone, dexamethasone, corticosteroids, third molar surgery, postoperative pain, facial swelling, inflammation, open Oral irritation, adverse effects and safety records.

  Results

  Evaluation of postoperative pain after third molar removal was performed using data from two clinical trials (113 people). Pooled analysis did not show a statistical difference when comparing methylprednisolone and other drugs within 6 days after surgery (RR= -0.312 - CI95% 0.001 to -0.522: -12% I=12 and P = 0.004).

  Conclusions

  Pain after third molar surgery is very important and its lack of management can have negative effects on patients' quality of life. Adopting preventive measures can be effective in managing this pain; Qualitative evaluation showed the superiority of methylprednisolone for pain control after third molar surgery compared to other drugs.

  Keywords: Pain, Methylprednisolone, Third Molar Surgery, Meta-Analysis
 • Jalali S. A *, Shafiei M, Nasri A. Pages 85-90

  Leiomyomas are benign smooth-muscle tumors; cutaneous forms are rare clinical entities with subtypes including pilar leiomyomas, angioleiomyoma, and genital leiomyoma. Nipple leiomyoma arising from the mammillary muscle cells of the nipple are the least common type of genital leiomyomas. It is extremely rare, especially in males. Treatment is surgical, there is no consensus in the form of surgery due to its rarity; treatment has varied from most radical to less extensive such as radical mastectomy, total mastectomy, resection with free margins to excisional biopsy.

  Keywords: Mamilla, Leiomyoma, Genital Leiomyoma
 • Mastaneh Z, Saadat Z, Kamalzadeh H, Mouseli A * Pages 91-101
  Introduction & Objective

  Post-stroke rehabilitation plays a crucial role in helping individuals regain motor functions and improve their quality of life. Recent advancements in technology, particularly the emergence of virtual reality (VR), have shown significant potential in enhancing the effectiveness of post-stroke rehabilitation programs. This study aims to explore the potentials and opportunities created by VR-based interventions in the post-stroke rehabilitation.

  Materials & Methods

  In this review study, a total of 349 articles related to the study objectives were obtained by searching databases including Web of Science, PubMed, Science Direct, and Google Scholar using the keywords "Rehabilitation," "Post-stroke," "Motion Disability," and "Virtual Reality" from 2015 to 2023. After conducting refinement steps, eliminating non-relevant studies, and aligning with the objectives of the present study, 67 articles were selected. The findings were analyzed, and the results were formulated in the current article.

  Results

  The findings highlighted the potential of designing interactive multidimensional environments tailored to daily activities, and free from constraints and risks of real-world environments. Personalizing exercises according to each patient's specific condition, addressing psychological barriers, empowering and facilitating rapid patient adaptation to the virtual environment, providing tele-rehabilitation services and monitoring by specialized centers, as well as the ability to record and display progress in rehabilitation treatments were among the potential benefits of utilizing VR in rehabilitation settings.

  Conclusions

  Post-stroke rehabilitation utilizing VR as a treatment option, in line with technological advancements, offers an effective platform for the recovery of stroke patients. It allows each patient to choose their personalized treatment option in an engaging and motivating environment. By specifying the type, number, and intensity of exercises, receiving feedback on performance, and monitoring progress, patients can pursue the optimal path towards achieving their functional goals.

  Keywords: Motor Rehabilitation, Virtual Reality, Stroke, Personalized Treatment, Exercises
 • Abbasi M * Pages 108-120

  Issuing a False medical certificate is one of the most important abnormalities in the relationship between a physician and a patient, which is of particular concern to the legislator and criminalized due to the effect on public order and damage to private and juridical persons, as well as distorting the dignity of the medical profession. This act can lead to criminal, civil, and disciplinary liability for the doctor, depending on the case. In this article, while explaining the concept of issuing a false medical certificate and its various assumptions, the elements of such a crime and the conditions for realizing criminal and civil liability in this regard and applying punishment and compensation will be discussed. In order to realize the special crime of issuing a false medical certificate, it is necessary to take into account the conditions stipulated in Article 539 of the Islamic Penal Code approved in 1375, and in other cases (fake medical certificate or other false certificates) according to the case, Articles 538 and 540 of The law regarding the execution of the punishment and the method of compensating damages, will be applied.

  Keywords: False Medical Certificate, Elements of Crime, Criminal Liability, Civil Liability