فهرست مطالب

مجله دانشکده پرستاری ارتش
سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 45، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حجت نیک نام سرابی، امیر حسین پیشگویی، زهرا فارسی* صفحات 1-10
  مقدمه

  آنژیوگرافی یک روش تشخیصی در بیماریهای عروق کرونر است که بعد از انجام این پروسیجر بیماران جهت پیشگیری از بروز عوارض عروقی ناشی از برش ناحیه فمورال، باید حدود 24 ساعت در تخت استراحت نمایند. محدودیت حرکت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر به مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد کمردرد، خونریزی و نارضایتی در بیماران شود. در این مطالعه به بررسی اثربخشی شیوه های مختلف تغییر وضعیت بر عوارض خارج کردن شیت پس از آنژیوگرافی فمورال پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری با جستجوی جامع در داده پایگاه های داخلی و بین المللی Cochran Library، Scopud، Cinahl، Medline، Iranmedex و Irandoc با استفاده از کلیدواژه ای آنژیوگرافی، تغییر پوزیشن و عوارض در بازه زمانی 2000 تا 2020 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج 13 مطالعه بررسی شده نشان داد که تحرک زودرس و تغییر وضعیت بیماران بعد از آنژیوگرافی عروق کرونر یکی از راه های موثر در کاهش درد کمر و افزایش راحتی بیماران می باشد و اگرچه این دو، تغییر معنی داری در کاهش خونریزی ایجاد نمی کنند، ولی در حالت کلی میزان آن را افزایش هم نمی دهند.

  بحث و نتیجه گیری

  بیماران با تغییر زاویه تخت به میزان 15 تا 45 درجه 4 تا 6 ساعت پس از آنژیوگرافی یا با کمک شیوه های مختلف استراحت می توانند سریع تر از بیمارستان ترخیص شوند و بدون تغییر در میزان خونریزی از کمردرد کمتری رنج ببرند و سطح آرامش و رضایت بالاتری بعد از آنژیوگرافی را تجربه کنند.

  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، عروق کرونر، تغییر وضعیت، عوارض
 • مهدی قسمتی، نسرین جعفری گلستان*، ناهید رجایی، محمدحسن کاظمی گلوگاهی صفحات 12-18
  مقدمه

  تحویل بالینی بیماران توسط پرستاران به دلیل ارتباط آن با ایمنی بیمار حائز اهمیت است؛ آموزش و بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR سبب بهبود عملکرد پرستاران در زمینه تحویل بالینی بیماران و پیشگیری از وقوع رویدادهای ناخواسته توسط پرستاران می شود. مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر تاثیر بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR در تحویل بالینی بیماران و پیشگیری از رویدادهای ناخواسته توسط پرستاران انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که با جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی SID، Magiran، Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science و استفاده از موتورهای جستجوی متداول با کلمات کلیدی مدل ارتباطی ISBAR، تحویل بالینی، پیشگیری، رویدادهای ناخواسته و پرستاران در محدوده زمانی سال های 2021 - 2010 انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه، مقالات منتشر شده به زبان فارسی یا انگلیسی، امکان دسترسی به نسخه کامل مقاله و بررسی دقیق تاثیر مدل ارتباطی ISBAR در تحویل بالینی، عوارض ناخواسته و ایمنی بیمار توسط پرستاران بود.

  یافته ها

  با انجام فرایند جستجو و غربالگری مقالات، نهایتا تعداد 32 مقاله وارد مطالعه شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری مدل ارتباطی ISBAR در فرایند تحویل بالینی بیمار، پیشگیری از عوارض ناخواسته و ارتقاء ایمنی بیمار می تواند نتایج اثربخش و تاثیرگذاری را در بهبود عملکرد پرستاران داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  مشخص گردید که مدل ارتباطی ISBAR می تواند نقشی موثر را در بهبود و ارتقاء فرایند تحویل بالینی بیمار و پیشگیری از بروز عوارض ناخواسته در بیماران داشته باشد. لذا استفاده از مدل مذکور می تواند گامی موثر در دستیابی به مطلوب ترین سطح کیفیت خدمات پرستاری و ارتقاء ایمنی بیماران باشد.

  کلیدواژگان: مدل ارتباطی ISBAR، رویدادهای ناخواسته، تحویل بالینی، بیمار، پرستار
 • فاطمه قویدل، سید علی موسوی، سمیه آزرمی * صفحات 19-26
  مقدمه

  هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های عصر حاضر شناخته می شود و با سرعتی فزاینده در حال رشد و تکامل می باشد. بهره گیری از این فناوری در در علوم پزشکی که خطا در آن موجب خسارات انسانی می شود، می تواند به افزایش کیفیت خدمات پزشکی کمک کند. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی است.

  مواد وروش ها

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری روایتی است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های هوش مصنوعی، علوم پزشکی، فناوری پزشکی و معادل لاتین آن ها از داده پایگاه های علمی معتبر داخلی و بین المللی PubMed، Science Direct، Ovid، Web of Science، SID، Magiran و موتور جستجوی Google Scholar تا پایان اکتبر 2023 انجام شد. مقالاتی که همراستا با هدف تحقیق نبوده و یا به صورت نامه به سردبیر چاپ شده بودند، از مطالعه حذف شدند. از 33 مقاله به دست آمده در نهایت، 14مقاله مرتبط انتخاب شدند.

  یافته ها

  ترکیب هوش مصنوعی با علوم پزشکی می تواند باعث صرفه جویی در هزینه و زمان در حوزه تشخیص و یا مدیریت بیماری ها شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل سریع و جامع مجموعه داده های عظیم، امکان تصمیم گیری سریع و دقیق را فراهم می-کند.

  نتیجه گیری

  استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در پیشرفت روزافزون علوم پزشکی تاثیرات به سزایی داشته است. البته همانند سایر فناوری های نوین معایب و مزایایی دارد که با تقویت مزایا و رفع معایب آن می توان از آن در جهت بهبود خدمات و آموزش علوم پزشکی بهره برد.

  کلیدواژگان: فناوری، علوم پزشکی، هوش مصنوعی
 • سینا ساری، سیده اعظم سجادی*، زهرا فارسی صفحات 27-35
  مقدمه

  شجاعت و حساسیت اخلاقی دو مولفه مهم اخلاق در پرستاری هستند که می تواند روی کیفیت خدمات پرستاری موثر باشد. هدف این مقاله، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر روش های نوین آموزشی در آموزش اخلاق بر ارتقاء حساسیت و شجاعت اخلاقی در پرستاران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با جستجو در منابع فارسی و انگلیسی با کلیدواژه های فارسی "آموزش اصول اخلاق"، "حساسیت اخلاقی"، "شجاعت اخلاقی"، "پرستار" و معادل انگلیسی آنها در پایگاه داده ای Iran doc، SID، Scopus، Science Direct، Magiran در بازه زمانی 2010 تا 2023 انجام شد. هم چنین از موتور جستجوی Google Scholar نیز جهت جستجوی مقالات استفاده گردید. در کل از 26 مقاله استخراج شده، 10 مقاله مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. معیارهای ورود شامل نگارش مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و همخوانی با هدف مطالعه و معیارهای خروج شامل عدم دسترسی به نسخه کامل بود.

  یافته ها

  بررسی مطالعات نشان داد پرستاران با چالش های اخلاقی مختلفی در ابعاد حساسیت و شجاعت اخلاقی روبرو هستند و آموزش اخلاق به خصوص به روش های روایتگری و آموزش همتا به شکل معنی داری موجب بهبود حساسیت و شجاعت اخلاقی موثر شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  پیشنهاد می گردد که با توجه به اهمیت کار پرستاران و همچنین شرایط شغلی آنها، آموزش اصول اخلاق با استفاده از روش های نوین آموزشی مانند آموزش همتا و آموزش روایتگری در برنامه آموزشی و بازآموزی در فواصل منظم ارائه گردد.

  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، شجاعت اخلاقی، آموزش اخلاق، پرستار، آموزش همتا، آموزش روایتگری
 • جواد عظیم زاده، مریم نظام زاده*، فاطمه کلروزی، امیر حسین پیشگویی صفحات 36-42
  مقدمه

  سلامتی به صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و عدم وجود بیماری و معلولیت تعریف می شود. تخمین به موقع وضعیت سلامت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مخصوصا در بین نیروهای نظامی، صدمات و آسیب های سلامت را کاهش داده و عوارض را به حداقل می رساند. هدف این مطالعه مروری بر مطالعات انجام شده در مورد وضعیت سلامت عمومی نیروهای نظامی در کشورهای مختلف جهان می باشد.

  مواد وروش ها

  در این مطالعه مروری، مقالات منتشر شده بین سال های 1378-1399(2020-2000) مورد بررسی قرار گرفت. جستجوی الکترونیک به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های فارسی و انگلیسی سلامت عمومی، سلامت روان و نیروی نظامی (General health, mental health, Military force) در پایگاه های SID، Magiran، Iran Medex، PubMed, Scopus, Ovid, Science Direct, Elsevier, ProQuest انجام و تعداد 48 مقاله استخراج گردید.

  یافته ها

  بر اساس مطالعات صورت گرفته وضعیت سلامت عمومی و مخصوصا سلامت روان در سربازان و نیروهای نظامی مورد توجه بوده است. در اکثر مطالعات سلامت عمومی این گروه پایین بوده و به نسبت جمعیت معمولی، مشکلات مربوط به سلامتی (روانی و جسمی) بیشتری داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجا که نیروهای نظامی برحسب موقعیت شغلی و وظیفه ای که بر عهده دارند، در معرض از دست دادن سلامت خود می باشند، لذا کسب اطلاعات در زمینه سلامت جسمی و روانی برای ایشان، اهمیت بسزایی داشته و این امر مستلزم برگزاری کارگاه های مشاوره، غربالگری و مداخلات آموزشی در جهت رفع مشکلات احتمالی و اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای سلامت آنها می باشد.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، سلامت روان، نیروی نظامی
 • حامد وظیفه، شیوا خادمی فر، فاطمه سلطان نژاد* صفحات 43-50
  مقدمه

  اضطراب مرگ می تواند سلامت روان انسان را تحت تاثیر قرار دهد. توجه به سلامت معنوی از مهم ترین اقدامات مراقبین سلامت تلقی می شود. مطالعه حاضر با هدف مروری بر رابطه سلامت معنوی با اضطراب مرگ بیماران با تاکید بر بیماری کرونا انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مقاله حاضر یک مقاله مروری است که از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از جمله Elsevier، PubMed و موتور جستجوی Google Scholar و منابع کتابخانه ای منتشر شده با استفاده از کلید واژه های سلامت معنوی ، اضطراب مرگ و کووید-19 بین سال های 2023- 2005 انجام شد. تعداد 42 مقاله بازیابی شده و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 26 مقاله در راستای هدف مطالعه تحلیل گردید.

  یافته ها

  با توجه به مطالعات انجام شده، اضطراب مرگ بر سلامت روان تاثیر می گذارد و باعث بروز احساساتی چون ناامیدی، بیارزشی، از دست دادن معنای واقعی زندگی، تغییر سبک زندگی و اختلال در روند بهبودی بیماری می شود. از طرفی در اکثر مطالعات گزارش شد که سلامت معنوی تاثیرات مثبتی برکاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به کووید-19 دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت سلامت معنوی در کاهش اضطراب مرگ، پیشنهاد می شود پرستاران در کنار درمان های رایج، به تقویت سلامت معنوی بیماران و انجام مراقبت های معنوی، بیشتر توجه نمایند.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، سلامت معنوی، کووید-19
 • مهدی صادقی، ناهید رجایی*، امیر محسن راه نجات، نسرین جعفری گلستان صفحات 51-58
  مقدمه

  پرستاری از جمله حرفه هایی است که به دلیل تماس مکرر با درد و رنج بیماران، با آسیب های روانی متعددی همراه است. با توجه به کمبود تعداد پرستار در سطح دنیا توجه به نیاز های سلامتی در ابعاد مختلف بخصوص در بعد روان بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، مروری بر اثربخشی مداخلات ذهن آگاهانه بر آسیب های روانشناختی پرستاران می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با بهره گیری از اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاع رسانی داخلی و بین المللی SID، Magiran و PubMed و موتور جستجوی Google Scholar با کلیدواژه های مداخلات ذهن آگاهانه (Mindfulness Interventions)، پرستار (Nurse) و اختلالات روانشناختی (Psychological injuries) در بین مقالات فارسی و انگلیسی از سال های 2003 تا 2022 جستجو و بازیابی شدند. معیار ورود، مقالات مرتبط با موضوع مقاله بود. تعداد 17 مقاله بازیابی شد و نهایتا 8 مقاله جهت بررسی و تحلیل در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مقاله حاکی از تاثیر مثبت مداخلات ذهن آگاهانه بر سلامت روانشناختی پرستاران بود. نتایج مطالعات مختلف نشان داد این مداخلات سبب کاهش استرس، افسردگی، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، افزایش بهزیستی ذهنی و اجتماعی، عشق به خود، رضایت از زندگی، امید به زندگی و تاب آوری می گردد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اثرات مثبت مداخلات ذهن آگاهانه بر سلامت روانشناختی پرستاران، پیشنهاد می شود سیاست گذاران، مدیران و سازمان های مراقبت بهداشتی، مداخلات مبتنی بر ذهن‏آگاهی را به عنوان یک راه پیشگیری و درمان غیردارویی در بسیاری از اختلالات روان پزشکی در پرستاران شاغل در بیمارستان ها در نظر گیرند.

  کلیدواژگان: مداخلات ذهن آگاهانه، روانشناختی، پرستار
|
 • H.Niknam Sarabi, Z.Farsi *, SAH Pishgooie SAH Pages 1-10

  Instruction: Angiography is a common diagnostic method for coronary artery disease. Because of the potential for complications of the femoral incision after angiography procedure, patients should rest in bed, which generally takes more than 24 hours. Restricted movement after long-term coronary angiography may cause back pain, bleeding, and dissatisfaction in patients. The aim of this study was to evaluate the efficacy of different postural changes on the complications of sheath removal after femoral angiography.

  Material and methods

  This review study was performed using keywords “Angiography”, “Position change” and “Complications”, and a comprehensive search of the databases of Cochrane Library, Medline, Scopus, Cinahl, Iranmedex and Irandoc from 2000 to 2020.

  Results

  The results of 13 studies showed that early ambulation and postural correction after coronary angiography is two of the effective ways to reduce back pain and increase patients’ comfort. Although they do not make a significant difference in reducing bleeding, they do not generally increase it. Discussion and

  conclusion

  This review showed that with a 15- to 45-degree bed angle for 4 to 6 hours after angiography or rest in various position, patients can be discharged faster from the hospital, suffering less back pain without change in bleeding and experiencing a higher level of relaxation and satisfaction

  Keywords: Postural changes, Complications, Femoral angiography
 • M.Ghesmati M, N.Jafari-golestan*, N. Rajaei, MH.Kazemi-Galougahi Pages 12-18
  Introduction

  Clinical delivery of patients by nurses is important because of its relationship with patient safety; Training and applying the ISBAR communication model can improves the performance of nurses. This study aimed to review the effect of using the ISBAR communication model on patients' clinical delivery and the prevention of unwanted events by nurses.

  Material and methods

  This article is a review study that collects information from library resources and searches in Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, Science Direct, Magiran, SID, and CINAHL databases and uses standard search engines with the ISBAR communication model, Clinical delivery, Prevention, Unwanted events and Nurses' keywords in the period of 2010-2021. Inclusion criteria were articles published in Persian or English, access to the full version of the paper, and a detailed study of the impact of the ISBAR communication model on patient clinical delivery, unwanted events, and patient safety by nurses.

  Results

  In this field 31 studies were found that were examined. The results revealed that the use of ISBAR communication model in the process of clinical delivery of patients, prevention of unwanted complications, and improving patient safety could have a valuable and influential role in improving the performance of nurses. Discussion and

  conclusion

  The ISBAR communication model can play an influential role in improving the clinical delivery process and preventing unwanted complications in patients. Therefore, using this model can be a practical step in achieving the most desirable quality of nursing services and improving patient safety. 

  Keywords: ISBAR communication model, Unwanted events, Clinical delivery, Patients, Nurses
 • F.Ghavidel, SA.Mosavi, S.Azarmi Pages 19-26
  Introduction

  Artificial intelligence is known as one of the most important technologies of today's era and is growing and evolving at an increasing speed. Using this technology in medical sciences, where errors cause human losses, can help to increase the quality of medical services. Therefore, the purpose of this study is to familiarize with artificial intelligence technology and its applications in medical sciences.

  Material and methods

  The present study is a narrative review article. The search was carried out using the keywords artificial intelligence, medical science, medical technology and their Latin equivalents from the databases of reliable scientific databases PubMed, Science Direct and Ovid, Web of sciences and Google Scholar, SID, Magiran search engines until the end of October 2023. Articles that were not in line with the purpose of the research or were published in the form of a letter to the editor were excluded from the study. Finally, 14 related articles were selected from the 33 articles obtained.

  Results

  The combination of artificial intelligence with medical science can save money and time in the diagnosis and management of diseases. Also, with quick and comprehensive analysis of huge data sets, it provides the possibility of quick and accurate decision making. Discussion and

  conclusion

  The use of artificial intelligence systems has had significant effects in the increasing progress of medical sciences. Of course, like other new technologies, it has disadvantages and advantages, which can be used to improve services and education of medical sciences by strengthening its advantages and eliminating its disadvantages.

  Keywords: Technology, Medical sciences, Artificial intelligence
 • S.Sari, SA.Sajadi, Z.Farsi * Pages 27-35
  Introduction

  Courage and moral sensitivity are two important components of nursing ethics that can affect the quality of nursing services. The purpose of this article is to review the studies conducted in the field of the effectiveness of new educational methods in ethics on the promotion of moral sensitivity and courage of nurses.

  Material and methods

  in this review study, articles published between (2010 to 2023) were reviewed. the references were searched in credible databases of Iran doc, SID, Scopus, Science Direct and Magiran and Google Scholar by searching in Persian and English sources with the Persian keywords of “teaching moral principles”, “moral sensitivity”, “moral courage” and “nurse”. In total, out of 26 articles found, 10 related articles were reviewed. The entry criteria included writing the article in Farsi and English and matching with the purpose of the study, and the exclusion criteria included not having access to the full text.

  Results

  The review of studies indicates that nurses face various ethical challenges in the dimensions of sensitivity and moral courage, and moral education, especially through narrative methods and peer education, has significantly improved sensitivity and moral courage. Discussion and

  conclusion

  Considering the importance of nurses' work and their job conditions, it is suggested to teaching ethics by using new educational methods such as peer education and narration in continuing education and retraining at regular intervals.

  Keywords: : Moral sensitivity, Moral courage, Ethics education, Nurse, Peer education, Narrative education
 • *J.Azimzadeh, M.Nezamzadeh, F.Kalroozi, SAH.Pishgooie Pages 36-42
  Introduction

  Timely assessment of health status and the adoption of preventive measures, especially among the military, reduce health injuries and minimize complications. Accordingly, the present study was conducted to determine the general health status of military forces in different countries of the world.

  Material and methods

  In this review study, articles published between (2005-2020) were reviewed. In order to obtain relevant scientific documentation, the references were searched in credible databases. Persian and English databases, including Academic Database of Academic Jihad (SID)), Magiran Database, Iranian Medical Science Database (IranMedex), PubMed, Google Scholar, Scopus, ProQuest, Ovid, Science Direct and Elsevier were searched. The selected keywords used in the search strategies, after examination in MeSH, were “General health”, “mental health” and “Military force”, finally 48 articles were included.

  Results

  Studies have shown that the state of general health, especially mental health in soldiers and military forces has been considered. In most studies, this group general health was low and had more health problems (mental and physical) than the general population. Discussion and

  conclusion

  Since military forces are at risk of losing their health according to their job position and duties, therefore, obtaining information on physical and mental health is very important for them, and this requires educational interventions, counseling and workshops. 

  Keywords: General health, Military force, Mental health
 • H.Vazife, SH.Khademifar Sh, F.Soltannezhad Pages 43-50
  Introduction

  Death anxiety can affect human mental health. Paying attention to spiritual health is considered as one of the most important actions of health care providers. The aim of this study was to review the relationship between spiritual health and death anxiety in patients with an emphasis on covid-19. Material and methos: This article is an overview article that was conducted through searching Elsevier, PubMed Google Scholar databases and published library resources using the keywords spiritual health, death anxiety and covid19 between 2005-2023. A total of 42 articles were retrieved and analyzed, and finally 24 articles were in line with the purpose of the study.

  Results

  According to the studies, death anxiety affects mental health and causes feelings such as hopelessness, worthlessness, loss of the true meaning of life, lifestyle change, and disorder in the healing process. On the other hand, it was reported in most studies that spiritual health has positive effects on reducing the death anxiety of patients with covid-19. Discussion and c

  conclusion

  Considering the importance of spiritual health in reducing death anxiety, it is suggested that nurses, in addition to common treatments, pay more attention to strengthening patients' spiritual health and performing spiritual care. :

  Keywords: Death anxiety, Spiritual health, Covid-19
 • *M.Sadeghi, N.Rajai, AM.Rahnejat, JN.afari-golestan. Pages 51-58
  Introduction

  Nursing is one of the professions that is associated with many psychological injuries due to frequent contact with the pain and suffering of patients. Considering the shortage of nurses in the world, it is very important to pay attention to health needs in different dimensions, especially in the psychological field. The purpose of this article is to review the effectiveness of mindfulness interventions on nurses' psychological injuries.

  Material and methods

  The present study is a review study using the information available in internal information databases such as; SID, Magiran, PubMed, Google scholar, with the keywords “Mindfulness Interventions”, “Nurse”, and “psychological injuries” were searched among the articles from 2003 to 2022. The inclusion criteria were articles related to the topic of this article. 17 articles were searched by searching keywords and finally 8 articles were used in this research.

  Results

  The results of this review article showed the positive effects of mindfulness interventions on the psychological health of nurses. In studies, the effect of these interventions are reducing stress, depression, job burnout, emotional exhaustion, and increasing mental and social well-being, self-love, life satisfaction, life expectancy, and resilience. Discussion and

  conclusion

  Considering the positive effects of mindfulness interventions on nurses' psychological health, it is suggested that policymakers, managers and health care organizations use mindfulness-based interventions as a non-drug prevention and treatment method for many psychiatric disorders in nurses consider working in hospitals.

  Keywords: : Mindfulness Interventions, Psychological injuries, Nurse