فهرست مطالب

مجله پژوهش پرستاری ایران
پیاپی 88 (فروردین و اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیمان حاتمیان، کاظم رسول زاده طباطبایی* صفحات 1-11
  مقدمه

  شیوه های فرزند پروری در خانواده، ارتباط تنگاتنگی با سلامت روانی فرزندان و رضایت مندی کلی آنها از زندگی دارد، بنابراین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی برخی شیوه  های فرزند پروری از دیدگاه متخصصان سلامت روان و  والدین ایرانی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع طرح های کیفی بود که به روش تحلیل محتوی و به شیوه نهفته در سال 1402 انجام شد. جامعه هدف شامل 7 نفر از متخصصان روانشناسی، 6 نفر از کارشناسان مذهبی و 8  نفر از والدین ایرانی (در مجموع 21 نفر) بود که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.

  یافته ها

  تحلیل یافته ها منجر به کشف 6 طبقه اصلی و 12 زیر طبقه شد. طبقات اصلی مواردی همچون؛ سبک فرزند پروری ابزاری، دلهره و تشویش، بی اعتنا، انعطاف ناپذیر و سخت گیر، انتظار نادرست و طردکننده را شامل می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که شیوه های نامناسب فرزند پروری می تواند منجر به شکل گیری آسیب های جبران ناپذیر در فرزندان شود و  بر ادامه زندگی فردی و اجتماعی آن ها تاثیر منفی بر جای بگذارد. بنابراین به متخصصان حوزه کودک، کارشناسان خانواده و والدین توصیه می شود به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: فرزند پروری، سلامت، مطالعه کیفی، متخصصان ایرانی
 • میترا خوبی*، امیر محمود عبدالعباس العلوانی، سیما محمدخان کرمانشاهی صفحات 12-22
  مقدمه

  بیماری همه گیر کووید 19 بار مسئولیت سنگینی را بر عهد ی سیستم مراقبت های بهداشتی قرار داده است وسبب به وجود آمدن مشکلات روانی در میان تمامی پرسنل کادر درمان بخصوص پرستاران که بیشترین ارتباط را با این بیماران دارند، شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین استرس، اضطراب، افسردگی و تاب آوری پرستاران در زمان شیوع بیماری کووید19، در بیمارستان های آموزشی حله عراق انجام شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مقطعی و از نوع توصیفی و تحلیلی است و در نوزده بخش از سه بیمارستان آموزشی حله در عراق انجام شده است.در این تحقیق نمونه ها 350 پرستار بودند و به روش تصادفی انتخاب شدند. داده ها از فروردین تا شهریور  1401 و با ابزار پرسشنامه جمعیت شناختی؛ مقیاسDASS 42  و مقیاسCD-RISK 25  جمع اوری شد. داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشانگر سطح اضطراب بالا، سطح استرس و افسردگی متوسط و تاب آوری بالا می باشد. بین تاب آوری و افسردگی همبستگی منفی معناداری وجود داشت (0.007P-value :) همچنین بین تاب آوری و استرس و اضطراب رابطه معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  سطح استرس، اضطراب و بخصوص افسردگی در میان پرستاران شاغل در  دوران کووید متوسط رو به بالا بود. همچنین سطح تاب آوری در طول این بیماری همه گیر در میان پرستارانی که در بخش های کووید 19 کار می کردند ،زیاد بوده است. مشکلات سلامت روانی مانند استرس زیاد و اضطراب  و افسردگی تاثیر قابل توجهی در مراقبت پرستاری دارد. پرستارانی که تاب اوری بالایی دارند، دارای قدرت های درونی هستند که آن ها را در مقابله با موقعیت های دشوار و بحران هایی چون کووید مقاوم می سازد.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، تاب آوری، پرستار، کووید 19
 • خدیجه محمدی*، مجید غفاری صفحات 23-32
  مقدمه

  با شروع بحران کرونا، پرستاران دچار مشکلات روان شناختی شدند که نیاز به مداخلاتی داشتند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر استرس ادراکی و نگرانی پرستاران در زمان همه گیری بحران کرونا بود.

  روش کار

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمامی پرستاران بخش بیماران مبتلا به کرونا بیمارستان های شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد شهر بابل در سال 1400 بوده که حجم نمونه آماری 30 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل گمارده شدند. درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای در 10 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه مداخله اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استرس ادراکی کوهن و همکاران و پرسشنامه نگرانی مایر و همکاران به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل کوواریانس تک متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح آماری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای موجب کاهش استرس ادراکی و نگرانی پرستاران در زمان همه گیری بحران کرونا شد  (001/0P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به موثر بودن درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر کاهش استرس ادراکی و نگرانی پرستاران، متخصصان حوزه سلامت می توانند از این روش برای کاهش مشکلات روان شناختی پرستاران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: استرس ادراکی، بحران کرونا، پرستاران، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای، نگرانی
 • افسانه شیخه پور، علی مصطفائی* صفحات 33-43
  مقدمه

  اختلالات اضطرابی و از جمله آنها اختلال اضطراب فراگیر جزو شایع ترین اختلالاتی هستند که خیلی ها را گرفتار کرده اند. نحوه تحلیل و تفسیر رویدادها، تحمل کردن یا نکردن وضعیت مبهم و باورهای فراشناختی می تواند اختلال اضطراب فراگیر را پیش بینی کند. هدف این پژوهش نقش پردازش هیجان، تحمل ابهام و باورهای فراشناختی در پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر پرستاران شبکه بهداشت سردشت بود.

  روش کار

    جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در شبکه بهداشت سردشت (شامل بیمارستان، درمانگاه تخصصی و مراکز بهداشتی سطح شهر) بود. تعداد 155 نفر، با روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از پرسش نامه های پردازش هیجانی، تحمل ابهام، باورهای فراشناختی و علایم اضطراب. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره  تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های آماری نشان داد که، پردازش هیجانی، تحمل ابهام و باورهای فراشناختی بر روی هم  2/63 درصد واریانس اختلال اضطراب فراگیر را تبیین می کند. همچنین یافته ها نشان می دهد که هر سه متغیر پیش بین سهم معناداری در پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر دارند، به گونه ای که متغیر پردازش شناختی (01/0 = p، 433/0= β)، تحمل ابهام (01/0 = p، 101/0= β)، و باورهای فراشناختی (01/0 = p، 503/0= β) به صورت مثبت اختلال اضطراب فراگیر را پیش بینی می کند.     

  نتیجه گیری

  طبق یافته ها پردازش هیجانی، تحمل ابهام و باورهای فراشناختی در ایجاد اختلال اضطراب فراگیر نقش دارند؛ بر همین اساس با تغییر نوع پردازش هیجانی و افزایش توانایی تحمل ابهام و تغییر باورهای فراشناختی معیوب به کاهش اختلال اضطراب فراگیر کمک کرد.

  کلیدواژگان: پردازش هیجان، تحمل ابهام، باورهای فراشناختی، اختلال اضطراب فراگیر
 • مریم صف آرا*، حدیث رجبی، میثم صادقی، مجتبی سلم آبادی صفحات 44-53
  مقدمه

  با توجه به اهمیت پدیده سالمندی جمعیت و مشکلات روانشناختی سالمندان، شناسایی راه های دستیابی به ارتقای سلامت روانشناختی در سالمندان اهمیت بسزایی دارد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف نقش سرمایه عاطفی و تاب آوری در پیش بینی سلامت روانشناختی زنان سالمند انجام شد.

  روش کار

  در یک پژوهش توصیفی- همبستگی، از جامعه موردپژوهش که شامل تمامی زنان سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی در پاییز سال 1402 بودند،120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های سرمایه عاطفی گل پرور (1395)، تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و خرده مقیاس سلامت روانشناختی سازمان بهداشت جهانی (2000) بود. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین سرمایه عاطفی و تاب آوری با سلامت روانشناختی زنان سالمند ارتباط مستقیم وجود داشت و سرمایه عاطفی 6/35 درصد و تاب آوری 7/15 درصد از واریانس سلامت روانشناختی زنان سالمند را پیش بینی می کنند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش تلویحات عملی برای متخصصان حیطه روان شناسی سالمندی فراهم آورده است، بدین گونه که با افزایش سرمایه عاطفی و تاب آوری می توان سلامت روانشناختی زنان سالمند را افزایش داد.

  کلیدواژگان: سرمایه عاطفی، تاب آوری، سلامت روانشناختی، زنان سالمند
 • لیلا آبادیان، خدیجه شریفی* صفحات 54-64
  مقدمه

  خودکار آمدی  نقش مهمی در انتخاب اهداف، قضاوت بالینی، تصمیم گیری ها و سلامت روان دارد، همچنین عملکرد و کیفیت کار پرستاران را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف از این مطالعه، مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خودکارآمدی پرستاران ایرانی و عوامل موثر می باشد.

  روش کار

  این مطالعه سیستماتیک مقالات منتشر شده سال های1380  تا  1401 (2022-2001) را از پایگاه های Scholar Google ,PubMed ,Scopus, web of science, Science Direct, SID ,Magiran،  Irandoc به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی  قرار داده است. کلمات کلیدی؛خودکارآمدی و پرستار در منابع فارسی و nurse, self-efficacy  در منابع انگلیسی  و معادل های Mesh آن با استفاده از عملگرهای OR  و AND مورد استفاده قرار گرفت. انجام پژوهش در ایران معیار اصلی انتخاب مقالات برای ورود به مطالعه بود. از 240 مطالعه ای که خودکارآمدی پرستاران در ایران را مورد پژوهش قرار داده بودند، پس از ارزیابی کیفیت مقالات 14 مقاله واجد شرایط شناخته و به مطالعه وارد شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از استخراج یافته های مقالات نشان داد، سطح خودکارآمدی پرستاران ایرانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد و با متغیرهای جنسیت، سابقه کار، رضایت شغلی، استرس شغلی، تصمیم گیری بالینی، هوش هیجانی و معنوی، تنش و حساسیت اخلاقی، سلامت عمومی، اجتماعی و روانی، خودآگاهی و رفتار نامحترمانه در ارتباط می باشد.

  نتیجه گیری

  خودکارآمدی پرستاران ایرانی در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. با نظر به اینکه ارتقاء خودکارآمدی پرستاران می تواند موجب تصمیم گیری های بالینی کارا، عملکرد بهتر و مراقبت باکیفیت تری گردد، مدیران سیستم درمانی بهداشتی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها لازم است عوامل فردی و سازمانی موثر بر خودکارآمدی را مد نظر داشته باشند و در راستای افزایش هر چه بیشتر آن تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، پرستاران ایرانی، مرور سیستماتیک
 • سیده سعیده قربانزاده، آذر کیامرثی*، عباس ابوالقاسمی صفحات 65-77
  مقدمه

  خشونت خانگی جزء مسائل اجتماعی با قدمت جامعه است و به سبب گستردگی اثر آن، آسیب شناسی و درمان این پدیده همواره مورد توجه درمانگران بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان مدار بر تجربیات آزار دیدگی در زنان قربانی خشونت خانگی در تعامل با خود جرحی بود.

  روش کار

  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری زنان متاهل قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به بهزیستی شهر تهران در سال 1401 بود. تعداد 60 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و یک کنترل جایگزین شدند. گروه های آزمایش تحت درمان مبتنی بر شفقت خود و درمان هیجان مدار قرار گرفتند. از پرسشنامه همسرآزاری، سیاهه خودجرحی و پرسشنامه کودک آزاری ایرانی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از به دست آمده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر دو مداخله مذکور اثربخشی معناداری بر تجربیات آزار دیدگی داشته است(05/0>P). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار اثربخشی بیشتری دارد(05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می ‏توان گفت که درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان مدار می توانند به عنوان شیوه های درمانی مناسب برای بهبود تجربیات آزار دیدگی زنان قربانی خشونت خانگی به کار برده شوند.

  کلیدواژگان: همسرآزاری، شفقت خود، خشونت خانگی، درمان هیجان مدار، رفتار خودجرحی
 • مریم پاپی، داریوش رخ افروز* صفحات 78-95
  مقدمه

  تعداد دانشجویان و مراکز پرستاری به عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه های اخیر با سرعت زیادی در حال افزایش می باشد،. با توجه به رشد و توسعه کمی؛ نگرانی درباره کیفیت آموزش و برنامه های درسی به قوت خود باقی است.  

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تطبیقی می باشد که در سال 1402 با استفاده از روش بردی(4 مرحله) انجام شد.  در مرحله توصیف، موضوع تحت مطالعه بر اساس شواهد و اطلاعات، یادداشت برداری می شود. مرحله تفسیر،  داده هایی که محقق در مرحله اول به توصیف آن پرداخته است مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد. در مرحله همجواری، اطلاعاتی که در دو مرحله قبل بدست آمده، برای مقایسه شباهت ها و تفاوت ها، طبقه بندی می شود.  در مرحله مقایسه، مسئله پژوهش با توجه به جزئیات در زمینه شباهت ها و تفاوت ها و پاسخ به سوال های تحقیق بررسی و مقایسه می گردد.

  نتایج

  رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران، گرایش تحصیلی ندارد و دانشجویان این رشته باید بصورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند. در حالی که؛ در دانشگاه ویرجینیا این رشته دارای دو گرایش مراقبت اولیه و مراقبت حاد می باشد و تحصیل بصورت پاره وقت و تمام وقت امکانپذیر می باشد. در ایران پذیرش در این رشته منوط به قبولی در آزمون وزارت بهداشت است و نیاز به سابقه کار بالینی نمی باشد. در حالی که در دو دانشگاه دیگر مجوز فعال  RN(حداقل یک سال) از شروط پذیرش می باشد. همچنین در دانشگاه ویرجینیا عضو فعال بودن در سازمان نظام پرستاری، نقش فعال داشتن در تیم های رهبری در بیمارستان و پروژه های عملکرد مبتنی بر شواهد و داشتن مهارت نوشتن عالی و مصاحبه از معیارهای پذیرش می باشد. در هر سه دانشگاه تعداد واحدهای درسی متفاوت می باشد. در ایران تمام دروس آموزشی بصورت حضوری برگزار می شود و در ویرجینیای غربی دوره های آموزشی به صورت آنلاین است. در دانشگاه ویرجینیای غربی برخلاف ایران درس عملکرد مبتنی بر شواهد به عنوان یک درس مجزا می باشد.

  نتیجه گیری

  ایجاد گرایش جدید برای رشته پرستاری کودکان متناسب با نیاز جامعه، می تواند در توسعه  این رشته در ایران تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، پرستاری کودکان، ایران، ویرجینیا، ویرجینیای غربی
|
 • Peyman Hatamian, Kazem Rasolzadeh* Pages 1-11
  Background

  parenting practices in the family are closely related to children's mental health and their overall satisfaction with life, so the purpose of this research was to Pathology of some parenting practices from the point of view of mental health experts and Iranian parents.

  methods

  The present study was qualitative content analysis and latent analysis method in the year 2023. The target population consisted of 7 psychologists and 6 religious experts and 8 Iranian parents, who were semi-structured interview by purposeful sampling until reaching saturation.

  Findings

  The analysis of the findings led to the discovery of 6 main categories and 12 sub-floors. The main classes includes of factors such as; tool parenting style, apprehension and anxiety, neglect, inflexibility and strictness, false expectation and rejection.

  Conclusion

  The results indicate that inappropriate parenting practices can lead to the formation of irreparable injuries in children and negative impact on their personal and social life. Therefore, child experts, family experts and parents are advised to pay special attention to this issue

  Keywords: parenting, health, Qualitative study, Iranian specialists
 • Mitra Khoobi*, Amir Mahmood Abdulabbas Al-Alwani, Sima Mohamad Khan Kermanshahi Pages 12-22
  Background and purpose

  The Covid 19 pandemic has placed a heavy responsibility on the health care system and has caused psychological problems among all medical personnel, especially nurses who have the most contact with these patients. The present study was conducted with the aim of determining the relationship between stress, anxiety, depression and resilience of nurses during the outbreak of the covid-19 disease in teaching hospitals in Halle, Iraq.

  Research method

  The present research is cross-sectional and of descriptive and analytical type and was conducted in nineteen departments of three teaching hospitals in Halle in Iraq. In this research, the samples were 350 nurses and they were selected randomly. Data from April to September 1401 and with the tool of demographic questionnaire; 42 DASS scale and 25 CD-RISK scale were collected. Data were analyzed using SPSS version 26.

  Findings

  The findings of the research indicate a high level of anxiety, a moderate level of stress and depression, and high resilience. There was a significant negative correlation between resilience and depression (P-value 0.007). Also, there was no significant relationship between resilience and stress and anxiety.

  Conclusion

  The level of stress, anxiety and especially depression among working nurses during the covid era was moderately high. Also, the level of resilience during this epidemic was high among nurses who worked in the wards of Covid-19. Mental health problems such as high stress and anxiety and depression have a significant impact on nursing care. Nurses who have high resilience have inner strengths that make them resistant in dealing with difficult situations and crises such as Covid.

  Keywords: Stress, anxiety, depression, resilience, nurse, covid-19
 • Khadijeh Mohamadi*, Majid Ghafari Pages 23-32
  Introduction

  With the beginning of the corona crisis, nurses suffered from psychological problems that needed interventions. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy of the processing unit on the perceptual stress and anxiety of nurses during the corona crisis epidemic.

  Methods

  The current research method was descriptive and semi-experimental. The statistical population was nurses in the ward of corona patients of Shahid Beheshti and Shahid Yahyanejad hospitals in Babol city in 2021, the statistical sample size of 30 people was determined and selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental groups and control group. The tools used in this research were the anxiety questionnaire, the perceived stress questionnaire, and the worry questionnaire.

  Results

  The results of the analysis of covariance showed that cognitive behavioral therapy reduced the cognitive stress and anxiety of nurses during the corona crisis epidemic (P<0.001).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of cognitive behavioral therapy in reducing nurses' perceptual stress and anxiety, health professionals can use this method to reduce nurses' psychological problems.

  Keywords: Ccognitive stress, corona, nurses, cognitive behavioral therapy, anxiety
 • Afsaneh Shekhapur, Ali Mostafaei* Pages 33-43
  Introduction

  Anxiety disorders, including Anxiety disorders, including Generalized Anxiety Disorder (GAD), are among the most common disorders that have affected many people. The way of analyzing and interpreting the events, tolerating or not the ambiguous situation and metacognitive beliefs can predict GAD. The purpose of this research was the role of emotional processing, tolerance of ambiguity and metacognitive beliefs in predicting GAD in nurses of Sardasht Health Network.

  Method

  The statistical population included all nurses working in the Sardasht health network (including hospital, specialized clinics and health centers in the city).  A total of 155 nurses were selected as the final sample of the study using the available sampling method.  The data collection tools were emotional processing, ambiguity tolerance, metacognitive beliefs and anxiety symptoms questionnaires. The present study was a descriptive and correlational study and the data was analyzed through Pearson's correlation coefficient and multivariate regression.

  Results

  Statistical findings showed that emotional processing, ambiguity tolerance and metacognitive beliefs together explain 63.2% of the variance of GAD. Also, the findings show that all three predictive variables have a significant contribution in predicting GAD; so that the variable of cognitive processing (p = 0.01, β = 0.433), ambiguity tolerance (p = 0.01, β = 0.101), and metacognitive beliefs (p = 0.01, 0.503 = β) positively predicts GAD.

  Conclusion

  According to the findings, emotional processing, tolerance of ambiguity and metacognitive beliefs play a role in causing GAD; Accordingly, by changing the type of emotional processing and increasing the ability to tolerate ambiguity and changing defective metacognitive beliefs, it helped to reduce GAD.

  Keywords: emotional processing, tolerance of ambiguity, metacognitive beliefs, Generalized Anxiety Disorder (GAD)
 • Maryam Safara*, Hadis Rajabi, Mojtaba Salmabadi Pages 44-53
  Background

  Considering the importance of population aging phenomenon and psychological problems of the elderly, it is very important to identify ways to improve the psychological health of the elderly, so the present study was conducted with the aim of the role of emotional capital and resilience in predicting the psychological health of elderly women.

  Methodology

  In a descriptive-correlation study, 120 people were selected as a sample from the researched community, which included all the elderly women covered by the Imam Khomeini (RA) relief committee of South Khorasan province in the fall of 2023, using available sampling method. The collection of information included emotional capital questionnaires of Golperor (2015), Connor and Davidson's resilience (2003) and the psychological health subscale of the World Health Organization (2000). In data analysis, Pearson correlation test and multiple regression were used with the help of SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that there was a direct relationship between emotional capital and resilience with the psychological health of elderly women, and emotional capital predicted 35.6% and resilience 15.7% of the variance of psychological health of elderly women (p<0.01).

  Conclusion

  The research results have provided practical implications for experts in the field of geriatric psychology, so that by increasing emotional capital and resilience, the psychological health of elderly women can be increased.

  Keywords: Emotional Capital, Resilience, Psychological Health, Elderly Women
 • Leila Abadian, Khadigeh Sharifi* Pages 54-64
  Introduction

  self-efficacy plays an important role in choosing goals, clinical judgment, decisions and mental health, and it also affects the performance and quality of nurses' work. Therefore, the purpose of this study is to review the studies conducted in the field of self-efficacy of Iranian nurses and the effective factors.

  Materials and methods

  This systematic study of the articles published from 1380 to 1401 (2001-2022) from Google Scholar, PubMed, Scopus, web of science, Science Direct, SID Magiran, Irandoc databases in both Persian and English languages. The research has put the keywords: self-efficacy and nurse in Persian sources and nurse, self-efficacy in English sources and its Mesh equivalents were used using OR and AND operators. Conducting research in Iran was the main criterion for selecting articles to be included in the study. Out of 240 studies that investigated the self-efficacy of nurses in Iran, after evaluating the quality of the articles, 14 articles were considered eligible and included in the study.

  Findings

  The results of extracting the findings of the articles showed that the level of self-efficacy of Iranian nurses is higher than the average level and is related to the variables of gender, work experience, job satisfaction, job stress, clinical decision-making, emotional and spiritual intelligence, tension and moral sensitivity, public, social and psychological health, self-awareness and disrespectful behavior are related.

  Conclusion

  Iranian nurses' self-efficacy is relatively favorable. Considering that improving the self-efficacy of nurses can lead to effective clinical decisions, better performance and higher quality care, health care system managers should consider individual and organizational factors affecting self-efficacy in planning and making decisions. and try to increase it as much as possible.

  Keywords: self-efficacy, Iranian nurses, systematic review
 • Seyedeh Saeideh Ghorbanzadeh, Azar Kiamarsi*, Abas Abolghasemi Pages 65-77
  Introduction

  Domestic violence is one of the social issues as old as a society and, due to its extensive scope of impact, it has always drawn the attention of therapists in terms of treatment and pathology. The aim of this study was to investigate comparison the effectiveness of self-compassion‐focused therapy and emotionally focused couple therapy on abuse experience among women victims of domestic violence in interaction with self-injury.

  Methods

  This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design and follow-up 2 month. In this study, the statistical population was all married women victims of domestic violence referred to the welfare center in Tehran city in year 2022. In first, 60 people were selected and randomly divided into two group experimental and one control group. Experimental groups, the by self-compassion‐focused therapy  and emotionally focused couple therapy. The instruments used in this study include wife abuse questionnaire, inventory of statements about self-injury and child abuse screening tool children's version. Analysis of variance with repeated measures with SPSS software was used for data analysis.

  Results

  Results indicated that both interventions, significantly improvement abuse experience (P<0.05). Results of Bonferroni post hoc showed that emotionally focused couple therapy is more effective (P <0.05).

  Conclusions

  It can be concluded that that self compassion‐focused therapy  and emotionally focused couple therapy can be used as an effective intervention in order to improvement the abuse experience among women victims of domestic violence.

  Keywords: Spouse Abuse, -Self-Compassion, Domestic Violence, Emotionally Focused Therapy, Self-Injurious Behavior
 • Maryam Papi, Darush Rokhafroz* Pages 78-95
  Introduction

  The number of nursing students and centers as part of the higher education system has been increasing rapidly in recent decades. With regard to quantitative growth and development; Concerns about the quality of education and curricula remain strong.

  Aim

  The present study was conducted with the aim of comparing the curriculum of the master's degree in pediatric nursing in Iran with Virginia and West Virginia.

  Methods

  The current study is a descriptive-comparative study that was conducted in 1402 using the Brody method (4 steps). In the description stage, the subject under study is recorded based on evidence and information. In the interpretation stage, the data that the researcher has described in the first stage is examined and interpreted. In the Juxtaposition stage, the information obtained in the previous two stages is classified to compare similarities and differences. In the comparison stage, the research problem is examined and compared according to the details in the field of similarities and differences and answers to the research questions.

  Results

  The master's degree in children's nursing in Iran does not have an academic orientation, and students in this field must attend the university full-time. ; At the University of Virginia, this field has two majors: primary care and acute care, and part-time and full-time studies are possible. In Iran, admission to this field depends on passing the exam of the Ministry of Health and there is no need for clinical work experience. While in the other two universities, an active RN license (at least one year) is one of the admission requirements. Also, at the University of Virginia, being an active member in the nursing system organization, having an active role in hospital leadership teams and evidence-based performance projects, and having excellent writing and interview skills are among the admission criteria. The number of study units is different in all three universities. In Iran, it held all training courses face-to-face, and in West Virginia, training courses are online.

  Conclusions

  Creating a new trend for children's nursing according to the needs of society can be effective in the development of this field in Iran.

  Keywords: curriculum, pediatric nursing, Iran, Virginia, West Virgina