فهرست مطالب

زبان شناسی اجتماعی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1402)

فصلنامه زبان شناسی اجتماعی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد حسینی معصوم*، رضا حیدری زادی صفحات 1-9
  در سال 1960، مورگنستیرنه فرضیه وجود گویشی باستانی در جنوب ایران (در کنار فارسی باستان) را مطرح کرد. او تفاوت های گویشی واژه شپش در استان فارس، به ویژه تفاوت آن در گویش کلیمیان و گویش لارستانی در برابر دیگر گویش های فارس و گویش های لری را یکی از شواهد این تحول دانست. در سال 1382، رضایی باغ بیدی شواهدی مطرح نمود که گویش شیرازی قدیم به جامانده در دیوان شاعران شیرازی، بازمانده ای از گویشی قدیم تر است که پیشینه آن به دوره باستان می رسد. مبنای نظر او بقای صامت “Ө” باستانی جنوب ایران در گویش قدیم شیراز، برخلاف تبدیل آن به“s”  در زبان فارسی میانه است. پیش تر و برخلاف آن ها، بنابر نظر هنینگ (1934) تحول“s”  به “Ө” در دوره ای متاخر از دوره میانه رخ داده است که اثر آن در گویش شیرازی قدیم و فارسی میانه مانوی باقی است. در این پژوهش، شواهدی از ابدال“s”  به “Ө” در بعضی زبان ها و گویش های ایرانی همسو با نظر هنینگ ارائه می شود که بیشتر در تقابل با نظر مورگنستیرنه است. شواهدی که در این پژوهش ارائه می شود نشان می دهد که پذیرفتن فرضیه وجود گویشی باستانی غیر از فارسی باستان در شیراز یا فارس با تردید و سوال هایی مواجه است که بی پاسخ ماندن آن ها فرضیه هنینگ را قوت می بخشد و برعکس، فرضیه های مورگنستیرنه و رضایی باغ بیدی را با سوال و فرض های دیگری مواجه می سازد.
  کلیدواژگان: زبان های ایرانی، گویش، گویش باستانی، فارسی باستان، استان فارس، زبانشناسی اجتماعی
 • فیروزه اصغری* صفحات 11-24
  خشونت کلامی یکی از موضوعات اصلی در حوزه مطالعات زبان شناسی اجتماعی است. پژوهش کیفی حاضر به مطالعه  ابعاد خشونت کلامی جنسیت محور در محیط کار بر اساس   دیدگاه کالپپر پرداخته است. مشارکت کنندگان در پژوهش کارکنان زن شاغل در ادارات شهر تهران هستند که بر اساس   نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه  ساختاریافته گردآوری شدند و پس از مقوله بندی بر اساس نظریه اجتماعی شناختی کالپپر به عنوان یک رویکرد پسامدرن مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشا ن دهنده اشکال متفاوتی از خشونت در قالب خشونت کلامی آشکار و پنهان است که توسط مردان به شکل تحقیر ، توهین، شماتت، تهدید، لاس زدن و محبت کاذب خود را آشکار ساخته است. بر اساس یافته ها استفاده از خشونت کلامی توسط مردان هدفمند، تعمدی وآگاهانه و درک زنان  از خشونت کلامی بی ادبانه، خصمانه و آزاردهنده است. نجارب زنان در پژوهش حاضر نشان می دهد که خشونت کلامی جنسیت محور  در محیط کار، استفاده هدفمند و منفعت طلبانه مردان از کلیشه های جنسیتی برای تهدید و تخریب وجهه زنان، ، حفظ و ارتقای وجهه مردانه، کامیابی و منفعت جنسی و درعین حال منفعت شغلی در رقابت با زنان  در محیط کار است. نتایج پژوهش نشان می دهد که «زبان»  چگونه متاثر از هنجارهای اجتماعی و کلیشه های جنسیتی، بافت، احساسات و امیال فردی می تواند فراتر از ابزار ارتباطی به ابزاری هدفمند برای خشونت کلامی در محل کار تبدیل شود.
  کلیدواژگان: زبان شناسی اجتماعی، خشونت، خشونت کلامی، جنسیت، زنان شاغل، نظریه بی ادبی کالپپر، زبانشناسی اجتماعی
 • مصطفی باقری*، مصطفی گرجی، فاطمه کوپا، علی (پدرام) میرزایی صفحات 25-43

  رویکرد اجتماعی نشانه معناشناسی تعاملی اریک لاندوفسکی که در ادامه باورهای زیبایی شناسی حضور و لحظه ناب گرمس مطرح شده، رهیافتی کارا و سازنده در نقد ادبی است. پژوهندگان این پژوهش از این رهیافت در بررسی تعامل و تطبیق نشانه معناهای جسمانه عاشقانه در سروده های فرامعنایی و چندلایه ای فروغ فرخزاد بهره برده اند. تعامل شرکای گفتمانی در فرایند گفتمان عاشقانه شاعر، با دگرسانی نشانه های جسمانه شوشگر تن دار در رخدادمعنایی لحظه ای و گاه دیرشی، در پی وحدت من و دیگری، معناهای ناب و بی کرانی خلق می کند. در جریان سروده های عاشقانه فروغ، سوژه و ابژه تن دار در تجربه ای زیستی با یکدیگر و جهان پیرامون در درک پدیدارشناسانه، با مجموعه نشانه معناهای جسمانه پویا در زنجیره منسجم واژگان چندمعنایی و ترکیبات مبهم، بافتی پویا و زایشی در متن خلسه ای می آفریند که به سردرگمی و حظ خلسه ای خوشایند در اتحاد شرکای گفتمانی می انجامد. در پژوهش حاضر با کاربست نقد با روی کردی کل نگر، سه سروده «وصل»، «باد ما را با خود خواهدبرد»، «فتح باغ» و سروده هایی با درون مایه تعامل تصادفی و لحظه ای و برنامه مدار، به روش تحلیلی -پژوهشی تفسیر شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد تعامل عاشقانه طرفین گفتمان با نشانه معناهای جسمانه، جهت رسیدن به وحدت و تطبیق و آفرینش معناهای نو ادامه دار و در خدمت انسجام بیشتر متن بوده-است.

  کلیدواژگان: اریک لاندوفسکی، فروغ فرخزاد، تعامل، نشانه -معناشناسی، وحدت، گفتمان
 • نگار داوری اردکانی*، مریم پورنوروز، فرشته باقری، مرضیه کلانتری صفحات 45-67

  بیش از دو دهه است که در آموزش زبان خارجی، فرهنگ به عنوان مهارت پنجم تدریس می شود. تعارف راهبردی ارتباطی است که فارسی آموزان خارجی در اولین مواجهات خود با زبان فارسی با آن روبه رو می شوند و نداشتن دانش و مهارت فهم و به کارگیری آن می تواند منجر به سوء ارتباط شود. مروری بر برخی از رایج ترین کتاب های آزفا نیاز به یک زیرساخت زبانی و آموزشی برای آموزش تعارف را نشان می دهد. مقاله حاضر تلاشی است در جهت فراهم آوردن این زیرساخت از طریق ترسیم تصویر نسبتا منسجمی از موقعیت ها، کارکردها و ساختارهای زبانی تعارفات روزمره فارسی زبانان بومی. در این تتبع پیکره تعارفات فراهم آمده توسط کلانتری (1398) در چهارچوب طرح ادب و تعارف کوتلاکی (1397) بررسی شد. در مجموع 9 موقعیت پرکاربرد تعارف شامل آغاز دیدار/ مکالمه، پذیرایی، درخواست و پرسش، سپاسگزاری، همدلی و همدردی، تمجید و تشویق، داد و دهش، حضور و غیاب، آمد و رفت و پایان دیدار تشخیص داده شد. سپس کارکردهای هر موقعیت مشخص و سازوکارهای زبانی بیان تعارفات نیز جستجو شد. این پژوهش گامی مقدماتی به سوی تدوین دستور تعارف برای بهره گیری در تهیه و تدوین کتاب های آموزش زبان فارسی است و طبعا در تسهیل آموزش و یادگیری تعارف تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: تعارف، ادب، فرهنگ، آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی، مهارت های زبانی، موقعیت های تعارف
 • سولماز ملت دوست، محمدرضا احمدخانی*، حمیدرضا شعیری، علی کریمی فیروز جایی صفحات 69-82

  در پژوهش حاضر، شان و منزلت اجتماعی زبان ها و گویش های ایرانی، با توجه به میزان کاربرد آن ها در جامعه زبانی شهر تهران، نسبت به مقولات اجتماعی از منظر واقعیت های شناختی پشت پرده کاربرد واقعی زبان، در چارچوب نظریه لکتال مورد بررسی قرار گرفته است. محققان با استفاده از این نظریه کاربرد-محور، میل و گرایش فردی گویندگان زبان نسبت به گونه های زبانی متفاوت را با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل اجتماعی سطح مالی و شغل به تصویر کشیده اند.بزار به کارگرفته شده در این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته به شیوه پیمایشی و مصاحبه هستند. در این پژوهش میدانی، داده های زبانی از 314 شرکت کننده به صورت نیمه تصادفی از جامعه زبانی مهاجرین در شهر تهران، دارای اصالت های زبانی ترکی، لکی، کردی، بلوچی و مازندرانی و نیز گویش های مشهدی، لری، همدانی، اصفهانی و یزدی گردآوری شده اند. برای دریافت نتایج آماری از مقیاس لیکرت، آلفای کرونباخ، ارزش p-value ، آزمون تک بعدی تی استیودنت استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاربرد گونه غیرمعیار در بازنشستگان بیش از دیگر مشاغل است و به لحاظ سطح مالی، طبقه ضعیف بیشترین کاربرد گونه غیرمعیار را دارند. در نهایت 54/83 درصد از گویندگان گونه های زبانی در تهران، در گفتار روزانه ی خود در جامعه، از گونه معیار زبان استفاده کرده اند. به لحاظ مولفه مهاجرت، مهاجرین نسل اول، کاربرد گونه زبانی غیر معیار بیشتری نشان داده اند.

  کلیدواژگان: تنوعات گویشی، تنوعات زبانی، مهاجرت، زبانشناسی اجتماعی-شناختی، لکتال، متغیرهای اجتماعی، زبانشناسی اجتماعی
 • حامد مولایی کوهبنانی*، ابوذر اورکی، افسانه بهرام نژاد صفحات 83-96
  ضرب المثل ها ریشه در فرهنگ هر زبانی داشته و در نتیجه می توان آن ها را یکی از معیارهای سنجش عناصر اصلی زبان دانست. پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی میزان کاربرد رنگ واژه ها در ضرب المثل های فارسی و انگلیسی برپایه نظریه برلین و کی (1969) است تا نتایج آن معیاری برای سنجش پژوهش های رده شناختی در رابطه  با رنگ واژه های اصلی این دو زبان باشد. نظریه برلین و کی (1969) به عنوان بارزترین رویکرد همگانی گرای رنگ واژه ها بیان می کند که سلسله مراتبی از 11 رنگ واژه جهانی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که علی رغم وجود تفاوت های جزئی در سلسله مراتب رنگ واژه های اصلی جهانی، سلسله مراتب رنگ واژه های اصلی فارسی و سلسله مراتب رنگ واژه های اصلی انگلیسی با سلسله مراتب هایی که در پژوهش حاضر برای کاربرد رنگ واژه ها در ضرب المثل های فارسی و انگلیسی معرفی شد، می توان شباهت های قابل توجه ای را هم در تعداد و هم در ترتیب آن ها مشاهده کرد. در نتیجه، مشخص می شود که رنگ واژه هایی که براساس نظریه برلین و کی به عنوان رنگ واژه های اصلی این دو زبان معرفی شده اند، از دیرباز در فرهنگ این دو زبان نیز پرکاربرد و به نوعی بی نشان بوده اند و وارد ساختار ضرب المثل ها شده اند. تحلیل مقابله ای نیز نشان داد که اگرچه از مجموع 11 رنگ واژه جهانی، 8 رنگ واژه در ضرب المثل های فارسی و 10 رنگ واژه در ضرب المثل های انگلیسی به کار رفته اند، اما سلسله مراتب رنگ واژه های موجود در برلین و کی (1969) شباهت دارد.
  کلیدواژگان: ضرب المثل، رنگ واژه، تحلیل مقابله ای، نظریه برلین و کی، زبانشناسی اجتماعی
 • هاشم ابراهیمی ورکیانی*، محمدمهدی مظاهری صفحات 97-111

  هدف این تحقیق، بررسی تلاش و نوآوری های است که در راستای پرورش گونه  علمی زبان فارسی در رشته کارآفرینی  صورت گرفته است. بدین منظورکل مقالات فصلنامه "توسعه کارآفرینی " دانشگاه تهران در سال های 1387 تا 1401 به کمک جدول تحلیل محتوا بررسی شد. این فصلنامه منبعی برای تولید متون فارسی نوین در زبان علمی فارسی در رشته کارآفرینی  است. برای تهیه جدول تحلیل محتوا، دسته بندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای روش های واژه گزینی مورد استفاده قرارگرفت که شامل: نوگزینش ازگنجینه زبان فارسی،گسترش معنایی، اشتقاق، ترکیب، ساخت گروه یا عبارت، اختصارسازی و وام گیری واژگان می باشد. نتایج نهایی بیانگر آن است که فصلنامه کارآفرینی  در طول 15 سال انتشار، سبب افزایش سرمایه واژگانی درگونه علمی زبان فارسی در رشته کارآفرینی  شده است. از روش های واژه گزینی شامل ساخت ترکیب و ساخت گروه به خوبی استفاده شده است ولی بعضی از ظرفیت های واژه گزینی مانند نوگزینش، اشتقاق و اختصارسازی همچنان مغفول مانده است. پژوهشگران، ساخت ترکیب و گروه را براساس شم زبانی خود، به صرافت طبع، بی آنکه فرایندهای واژه سازی را آگاهانه آموخته باشند، به کارمی‏برند. اما استفاده از روش های دشوارتر مانند نوگزینش، اشتقاق و اختصارسازی برای پروراندن زبان علمی به آموزش نیاز دارد.

  کلیدواژگان: واژه گزینی، اصطلاح شناسی کارآفرینی، گونه علمی زبان فارسی، زبان علمی فارسی، فارسی نوین، زبانشناسی اجتماعی
|
 • Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum *, Reza Heidarizadi Pages 1-9
  Morgenstierne (1960) proposed a hypothesis about an ancient dialect in the south of Iran coexisting with Old Persian. As a piece of evidence for this, he pointed to the dialectal differences of words equivalent to the Persian word “šepeš” (louse) in Fars dialects, especially its difference in Kalimi and Laristani dialects compared to other dialects of Fars. Based on what was recorded as “Ө” in place of “s” in some words, Rezai Baghbidi (2003) claimed that the Shirazi dialect recorded in poems in the classical texts is reminiscent of an ancient dialect different from Old Persian. Before these two, Henning (1934) had regarded the sound “Ө” (which later changed to “t”) in some Shirazi and Manichaean words as a change of the sound “s” that must have occurred in the late middle era of the Iranian history. Finally, this discussion shows that the Old Shirazi (or Fars) dialect hypothesis faces some questions, which if not answered, result in support for Henning’s hypothesis.
  Keywords: : Iranian languages, Fars province, dialect, ancient dialect, sound change, sociolinguistics
 • Firoozeh Asghari * Pages 11-24
  Verbal violence is one of the main topics in the field of sociolinguistic studies. The purpose of this research is to study the dimensions of gender-based verbal violence based on Culpeper's perspective. The participants in the research were female employees working in the institutions in Tehran, who were selected based on purposive sampling. The data were collected through semi-structured interviews, and were subsequently categorized and analyzed based on Culpeper's social cognitive theory as a postmodern approach. The findings revealed both forms of verbal violence, namely, Bald On-record and Off-record, which include humiliation, insulting, blame-shifting, threatening, flirting, and, deceptive affection. Based on the findings, men use verbal violence purposefully, intentionally, and consciously, and women perceive verbal violence as rude, hostile, and irritating. Furthermore, women’s experience of gender-based verbal violence in the workplace shows that such behavior is a self-serving tool for men to benefit from gender stereotyping in order to attack women’s face, maintain and promote men’s face, advance their sexual harassment, and at the same time, excel in workplace competitions ahead of their women co-workers. The results also disclose how “language” that is affected by social norms, gender stereotypes, context, emotions, and individual desires can become more than a communicational tool, and be used as gender-based verbal violence in the workplace.
  Keywords: sociolinguistics, violence, Verbal violence, Gender, female employees, Culpeper’s impoliteness theory
 • Mostafa Bagheri *, Mostafa Gorji, Fateme Koupa, Ali (Pedram) Mirzaie Pages 25-43

  The social approach of Eric Landowski's about interactive sign-semantic, which is presented in continuation of Greimas' aesthetic beliefs of guizzo , is a productive approach in literary criticism. The researchers of this study have used this approach in analyzing adaptation of the corporality sign meanings of romantic in Forough Farrokhzad’s poems which are transcendental.The interaction of the discourse partners in the process of the poet's romantic discourse creates infinite meanings by metamorphosis of the corporality signs. the source of meaning creation occurre with union of me and other.Corporeal subject and corporeal object create a dynamic and generative texture in a life experience with eachother and the surrounding world in phenomenological understanding. this is in a collection of dynamic physical signs that create a generative texture in an ecstatic text . the movement of chain of ambiguous combinations leads to a pleasant ecstasy in the union of discourse partners.the authors have investigated three poems named "Vasl". "Fathe bagh" and "Bad ma ra ba khod khahad bord" with a holistic criticism. The result of investigation was that the romantic interaction of discourse partners with physical sign-meanings has been continuous in order to achieve unity and creation of new meanings.

  Keywords: Eric Landowski, Semiotics, Forough Farrokhzad, union, sign-semantic, discursive
 • Negar Davari Ardakani *, Maryam Pournorouz, Fereshteh Bagheri, Marziyeh Kalantari Pages 45-67

  It is more than two decades that culture has been taught as the fifth skill for foreign language learners. Ta’arof is a communicative strategy that Persian learners need to use in their very initial interactions with Iranian society i.e. a lack of its command may cause miscommunication. A review of some of the most popular TPFL textbooks shows the need for a pedagogical and linguistic basis for teaching ta’arof. The present article is an attempt to provide such basis by portraying a relatively cohesive picture of ta’arof situations, functions and linguistic structures through investigating ta’arof in native-speakers’ daily conversations. In this research a corpus of ta’arof collected by Kalantari(1398) was explored on the basis of Koutlaki’s framework of politeness and ta’arof. The study distinguished nine situations of ta’arof i.e. conversation onset, reception, request and enquiry, gratitude, empathy and sympathy, appreciation and encouragement, donation and receiving gifts, states and actions, coming and going and conversation disclosure. Then the functions included in each situation and the linguistic structures used for expressing ta’arof were searched and listed The research took a preliminary step towards a grammar of ta’arof which could be used in compiling TPFL textbooks and facilitating ta’arof teaching and learning.

  Keywords: arof, Politeness, culture, Teaching Persian as a Foreign Language(TPFL), Language Skills, Ta', arof situations
 • Solmaz Mellatdoost, MohamadReza Ahmadkhani *, Hamidreza Shairi, Ali Karimi Firooz Jaee Pages 69-82

  This study investigates the social status of the varieties of Iranian languages and dialects towards the perspective of the hidden cognitive realities of real language use within the framework of the lectal variation theory. Using this usage-based theory, researchers have explored the language speakers’ desire and tendency towards different language varieties considering the independent social variables of financial level of living and occupation. A researcher-constructed survey questionnaire and interview were used in this study. Linguistic data were collected from a total of 314 participants selected semi-randomly among the language community of immigrants living in Tehran, with Turkish, Laki, Kurdish, Baluchi and Mazandarani languages as well as Mashhadi, Lori, Hamedani, Isfahani and Yazdi dialects. The Likert scale, Cronbach’s alpha, the Chi-square test, the P-value and one-dimensional student’s t-test were used in this study. According to the results, the use of non-standard varieties is more common among retired employees. Economically the lower strata have the highest use of non-standard varieties. 83.54 percent of the speakers of language varieties in Tehran prefer to use the standard language variety in daily conversation in the society. Considering the migration variable, using non-standard language varieties of first-generation immigrants is more common than the second-generation immigrants.

  Keywords: Dialectal varieties, linguistic varieties, Migration, cognitive-socio linguistics, lectal, Social variables, sociolinguistics
 • Hamed Mowlaei Kuhbanani *, Abouzar Oraki, Afsaneh Bahramnejad Pages 83-96
  Proverbs are rooted in the culture of any language and as a result, they can be considered as one of the criteria for measuring the main elements of language. The present study also seeks to investigate the usage of color words in Persian and English proverbs based on the theory of Berlin and Kay (1969) so that the results are a criterion for measuring the taxonomic studies in relation to the main color words of these two languages. The theory of Berlin and Kay (1969) states that there is a hierarchy of 11 universal color words as the most obvious Universalist approach to color words. The results of this research showed that despite the existence of slight differences in the hierarchies of the main global color words, the hierarchies of the main Persian color words and the hierarchies of the main English color words with the hierarchies used in the present study, significant similarities can be observed both in their number and order. As a result, it is clear that the color words that have been introduced as the main color words of these two languages based on the theory of Berlin and Kay have been widely used in the culture of these two languages for a long time and have been in a way unknown, and entered the structure of proverbs. The comparative analysis also showed that although out of the total of 11 universal color words, 8 color words are used in Persian proverbs and 10 color words are used in English proverbs, the hierarchy of colors terms in Berlin and Kay (1969) are similar.
  Keywords: proverb, color term, Contrastive Analysis, Berlin, Kay Theory, sociolinguistics
 • Hashem Ebrahimi Varkiani *, MohammadMehdi Mazaheri Pages 97-111

  The purpose of this research is to examine the efforts and innovations that have made in the direction of developing the scientific register of Persian language in the field of entrepreneurship. For this purpose, all the articles of Tehran University's entrepreneurship magazine in the years 2008 to 2022 were explored by means of content analyses. The quarterly "Entrepreneurship Development" is a source for the production of modern Persian texts in the scientific register of Persian language in the field of entrepreneurship. To prepare the content analysis table, the classification of the Persian Language and Literature Academy was used for word selection methods. The classification has been based on selection (Persian archaic words), extension, derivation, dompounding, group or phrase, abbreviation and borrowing. The results indicate that during the 15 years of publication, the quarterly journal of Entrepreneurship has increased the lexical capital in the scientific form of the Persian language in the field of entrepreneurship. Word selection methods, including composition and group construction, have been well used, but some word selection capacities such as new selection, derivation and abbreviation are still neglected. Researchers use the construction of combination and group based on their linguistic intuition, without having consciously learned the processes of word formation, however, the use of more difficult methods such as substitution, derivation and abbreviation requires training to cultivate scientific language.

  Keywords: Word Selection, Terminology of Entrepreneurship, Scientific Register of Persian, New Persian, sociolinguistics