فهرست مطالب

نشریه جستارهای اقتصادی ایران
پیاپی 39 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جواد غیاثی، محمدجواد رزمی*، محسن نوغانی دخت بهمنی، علی چشمی صفحات 7-35

  «توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سوال متوقف شده‎اند و نظریات انگشت‎شماری درخصوص صورت‎بندی تغییر نهادی می‎توان یافت. تاکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می‎شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون‎زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می‎شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین‎رو هر دو رویکرد حدی، دست‎کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می‎شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسی نظام‎مند شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه‎های کراسنر، رویکرد نهادها به‎مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم‎اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می‎دهد تحلیل دیدگاه‎ها براساس دو عنصر «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به‎خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می‎کند و سرانجام اینگونه نتیجه‎گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می‎تواند موانع نظری و عملی صورت‎بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.

  کلیدواژگان: تغییر نهادی، دیرپایی نهادی، درونزایی، برونزایی، توسعه اقتصادی
 • مصطفی کاظمی نجف آبادی*، سید رضا حسینی صفحات 37-68

  نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب‎های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به‎صورت یکپارچه و همه‎جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره‎ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و موثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین‎رو در این تحقیق، برای پرسش‎های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ‎های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش‎هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می‎توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش ‎آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می‎کند. برای پاسخ به این پرسش‎ها و پرسش‎هایی از این قبیل، توصیه ‎های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه‎ ها اندازه‎ گیری شده است. سپس با تاکید بر توصیه‎ های تاییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت‎لایه، متشکل از نهادهای سیاست‎گذار، تنظیم‎گر، ناظر، فرهنگ‎ساز، آموزش، تسهیل‎ گر، خدمت‎رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

  کلیدواژگان: نهادنگاشت، تکافل اجتماعی، شبکه ملی
 • مجید کافی*، علیرضا لشکری صفحات 69-93

  امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته‎ اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه ‎‎های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ‎ها و کاهش هزینه‎ های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه‎ های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تاثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می‎گیرد: «مسئولیت ‎پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش‎ خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش‎ سرمایه‎ گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه‎ های سرمایه‎ گذاری، ایجاد دولت‎ های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تاثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد سازمانی
 • مجتبی باقری تودشکی، مجید حبیبیان نقیبی، محمدمهدی باقری تودشکی* صفحات 95-123

  نرخ ترجیح زمانی واقعیتی است که در جهان خارج و واقعیت وجود دارد و برخی از اقتصاددانان نیز بر این عقیده اند که نرخ ترجیح زمانی صفر با عدالت بین نسلی سازگار می‎باشد. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز بر این عقیده اند که ارزش های اسلامی به دنبال کاهش این واقعیت خارجی بوده و در نتیجه صفر یا نزدیک به صفر شدن نرخ ترجیح زمانی را شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی می‎دانند. با فرض اینکه میزان نرخ ترجیح زمانی شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی باشد، بنابراین، همیشه می توان با اندازه گیری این شاخص، میزان فاصله جامعه را از ارزش عدالت بین نسلی اندازه گیری نمود. روش های مختلفی برای اندازه گیری این نرخ با توجه به عوامل تاثیرگذار بر آن وجود دارد که یکی از این روش ها براساس برآورد عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری و یا سنتی می باشد و این تحقیق نیز در نظر دارد که با استفاده از داده ‎های بازار سرمایه ایران و با کمک مدل‎های SDF رفتاری و سنتی به برآورد نرخ ترجیح زمانی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل ترجیح زمانی در مدل های (SDF) سنتی و (SDF) رفتاری به ترتیب 0.98 و 0.84 بوده و چون نرخ ترجیح زمانی به دست آمده از عامل ترجیح زمانی در مدل سنتی برابر با 0.12 و در مدل رفتاری برابر با 0.19 می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل قیمت‎گذاری حاوی احساس، فاصله جامعه را از جامعه عدالت محور بین‎نسلی دورتر نشان می دهد.

  کلیدواژگان: قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، روش GMM، عامل تنزیل تصادفی، مدل SDF رفتاری و سنتی (کلاسیک)، شاخص احساس، نرخ ترجیح زمانی، عدالت بین نسلی
 • حبیب انصاری سامانی*، علیرضا رجبی پور میبدی، داوود شایق، علی اژدری صفحات 125-150

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تایید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تایید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تاثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تاثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر نگرش پولی ضروری است.

  کلیدواژگان: دینداری، اخلاق، کسب وکار، نگرش پولی، شهر یزد
 • محمود دهقانی* صفحات 151-173

  از میان عوامل مهم و موثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه‎داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفل تامین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به‎مثابه پیش‎فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می‎کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به‎ عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می‎تواند ماموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می‎کند. آیا این رویکرد تازه، چالش‎ های عقلانیت در نظام سرمایه‎ داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب‎های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می‎تواند نارسایی‎ های موجود در پارادایم پیش‎گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه‎ آمیز بودن نگاه تک‎بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی‎توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت‎زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین ‎بار و به‎ عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

  کلیدواژگان: عقل، عقلانیت کامل، عقلانیت محدود، نفع شخصی، محدودیت‎های عقل و عقلانیت، علم اقتصاد
 • حسن آقا نظری، محمد بیدار، نصرالله انصاری* صفحات 175-201

  از چالش ‎های اساسی در حوزه‎ های عمومی، که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، صیانت از منافع عمومی در مقابل منافع شخصی است. این چالش در اقتصاد متعارف به‎ عنوان یک واقعیت میدانی و مبتنی بر مبانی آن، پذیرفته شده و تعدیل آن از طریق خصوصی کردن بسیاری از حوزه ‎های عمومی به‎ عنوان یک راه‎حل، موردتوجه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش که راه‎حل اقتصاد اسلامی برای مشکل انتخاب عمومی چیست؟ نتایج تحقیق حاضر که با روش توصیفی_تحلیلی و در چارچوب نظریه کلان اقتصاد اسلامی انجام شده، حاکی از آن است که در اقتصاد اسلامی، مشکل انتخاب عمومی دست‎کم در تئوری وجود ندارد؛ زیرا تعارض منافع عمومی با منافع شخصی از طریق بسط منافع شخصی به منافع کوتاه ‎مدت دنیوی و منافع بلندمدت اخروی و قرار گرفتن منافع جمع در راستای منافع بلندمدت فرد برطرف شده است. در عمل نیز، سازوکارهای نهادی اقتصاد اسلامی مانند سازوکارهای قانونی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اجازه نمی‎دهند منافع عمومی قربانی منافع خصوصی افراد شود و مشکل انتخاب عمومی آن‎گونه پدید آید که در اقتصاد متعارف وجود دارد. این سازوکارها در هماهنگی کامل با یکدیگر، زمینه‎ های انتخاب عقلایی براساس عقلانیت تکامل‎یافته را برای افراد فراهم می کنند که به‎ موجب آن، منافع عمومی را جدا از منافع شخصی بلندمدت خود نمی‎بینند. این مفهوم از انتخاب عمومی برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد که اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی است.

  کلیدواژگان: انتخاب عمومی، سازوکار نهادی، انتخاب عقلایی، عقلانیت تکامل‎یافته، اقتصاد اسلامی
 • هادی موسوی* صفحات 203-225
  بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.
  کلیدواژگان: نظریه کنش اقتصادی، مکاتب اقتصادی، روش شناسی اقتصاد، اقتصاد اسلامی، شهید صدر
 • زهرا کماجیان، محمد واعظ برزانی*، محمدرضا حیدری صفحات 227-250

  تحریم‎ها ابزاری برای تامین منافع سیاست خارجی یک کشور محسوب می‎شود. اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مسئله تحریم‎ها روبه رو بوده و همواره آثار سوء و هزینه‎های بالای تحریم را تحمل کرده است. یکی از مواردی که می‎تواند در مقابله با تحریم‎ها و رفع آثار منفی آن موثر واقع شود، مقوله دانش و فناوری است. این پژوهش با این هدف انجام شده است که تحول فناورانه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد، به شکست تحریم اقتصادی ایران منجر می‎شود. در این مقاله، تحول فناورانه در شرایط تحریم‎های ده سال اخیر (1390−1400) با استفاده از روش داده بنیاد[1] در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان تحلیل شده است. در این پژوهش براساس ضابطه اشباع نظری، اطلاعات هشت بنگاه از مجموعه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان به دست آمده و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف آثار تحریم داشته است و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. ازاین رو نتایج یادشده آثار تحریم‎های اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان را خنثی کرده و شکست داده است. دیگر نتیجه حاصل از پژوهش آن است که تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: فناوری، تحول فناورانه، تحریم، تحریم اقتصادی، صنعت تجهیزات پزشکی
 • محمدصادق جاودان*، سجاد رجبی، امیر شرفی صفحات 251-285

  اشتغال پایدار از مهم‎ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد‎های موردتوجه اندیشمندان و سیاست‎گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال‎زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش‎نامه ‎ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مولفه‎ های نوزده‎ گانه عوامل تاثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته‎ های پژوهش مولفه‎ ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم ‎بندی‎ شده که از این نوزده مولفه هفت مولفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مولفه ماهیت محل تمرکز، یک مولفه ماهیت اتلاف منابع و یک مولفه نیز ماهیت خنثی داشته‎ اند. افزون براین، نتایج نشان می‎دهد پراولویت‎ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغا ل‎زایی، توسط سیاست‎ گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل‎ های جدید؛ 2. معضل سخت‎گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته‎ های شغلی.

  کلیدواژگان: تسهیلات خرد، اشتغال پایدار، تحلیل اهمیت عملکرد، گام اول انقلاب اسلامی
 • سید روح الله مشیری* صفحات 287-307

  در بین پدیده‎ های مدرن در حوزه اقتصاد، بانکداری و متعلقات آن یکی از قدیمی‎ترین مواردی است که اندیشمندان اسلامی درباره آنها بحث کرده ‎اند. باوجوداین، به دلیل پیچیدگی بحث و تغییرات سریع این پدیده ‎ها، این مباحث همچنان زنده هستند و پایان‎یافته تلقی نمی‎شوند. ماهیت سپرده ‎های جاری از دو منظر رابطه مشتری با بانک و رابطه آنها با جامعه قابل بررسی است. رابطه مشتری و بانک که محل بحث در این تحقیق است، یکی از مباحثی است که نظرات متنوعی درباره آن مطرح شده است. عمده مشکل این نظرات آن است که آنها بدون بررسی این حساب‎ها از منظر رابطه آنها با جامعه، مستقیم به سراغ حل مسئله رفتند که به ‎نظر نمی‎رسد مسیر صحیحی را طی کرده باشند؛ ازاین رو در این مقاله ابتدا با تبیین ماهیت سپرده ‎های جاری از منظر رابطه این حساب‎ها و جامعه، به دنبال پاسخ به این مسئله و حل پیچیدگی‎ های فقهی و حقوقی آن هستیم.

  کلیدواژگان: پول، بانکداری، حساب‎های جاری، خلق پول، اقتصاد اسلامی
 • مجتبی قاسمی، جمال نیک کار* صفحات 309-329

  امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تامین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

  کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی، عدالت فردی، عدالت اجتماعی
|
 • Javad Ghiyasi, MohamadJavad Razmi *, Mohsen Noghani, Ali Cheshomi Pages 7-35

  "Economic development depends on institutional change and reform". A relative consensus on this statement has been created among economists. The main question of this research is "Where is the starting point of institutional change? What are the main actors and mechanisms of institutional change?" Many development thinkers have stopped after reaching this question, and only a handful of theories can be found regarding the formulation of institutional change. Emphasis on exogenous variables as a driver of institutional change is faced with the challenge of inaction and waiting for exogenous variables to change based on chance. On the other hand, endogenous institutional change also faces the theoretical paradox of free riding; Where, according to collective action theory, there is no reason for Citizens to participate in the process of institutional change. Therefore, both approaches, at least at the theoretical level, face challenges or contradictions.In this article, an attempt has been made by examining and systematic reviewing of six important theories of institutional change (Hayek's evolutionary approach, North's cognitive approach, Krasner's junctures theory, institutions as equilibrium approach, Acemoglu’s political economy approach, and Roderick's self-discovery approach), To analyze them and to evaluate how they face the above paradox. The results show that the analysis of theories based on the two elements of "factor of change" and "mechanism of change" provides a good opportunity to compare theories and finally it was concluded that in terms of the fuzzy variable of the degree of endogeneity of institutional changes, it can solve the theoretical and practical obstacles in the formulation of institutional changes.

  Keywords: institutional change, institutional persistence, endogeneity, Exogeneity, economic development
 • Mostafa Kazeminajafabadi *, Seyed Reza Hoseini Pages 37-68

   The lack of proper institutional mapping in the field of benevolence of the country has caused many damages to this field. Currently, the performance of social takaful in the country is not integrated and comprehensive, and it is mostly viewed as a part and island. The absence of a comprehensive drawing of all aspects of this important issue and the identification of important and effective institutions and elements involved in many researches has been neglected in practi Therefore, in this research, appropriate answers were found for basic questions in the field of social takaful. Answers to questions such as what the design of this mapping institution is based on, what is the current situation of social takaful in Iran, which actors can directly or indirectly play a role in the proper functioning of this mapping institution, how will the structural and functional coordinates of this mapping institution be? and what outputs and goals this organization pursues. In order to answer these and similar questions, policy recommendations were discovered using the analytical-descriptive method and the validity and reliability of each recommendation was measured by asking experts. Then, by emphasizing the recommendations approved by the experts and by adopting a comprehensive approach, an eight-layer institutional map was drawn, consisting of policy-making, regulatory, monitoring, culture-creating, training, facilitating, service providers, and individual activists, so that the path of improvement and promotion of the country's charity will be smoother.

  Keywords: institutionalization, Takaful, social takaful, social, national network, Khair, Ehsan
 • Majid Kafi *, Alireza Lashkari Pages 69-93

  Today, most social and economic scientists have accepted the important role of extra-economic factors such as social trust in the process of economic development of societies. According to them, public trust affects economic growth not only by creating conditions for cooperation and coordination between individuals and groups and reducing the costs of production, distribution and exchange in the economic system, but also in many other ways. This article, while examining the ways of influencing social trust on economic development, aims to provide a conceptual framework and a practical definition of social trust and its adaptation to the conditions of growth in today's Iranian society. In this research, the method of applying the model of social trust to the last four decades of Iranian society and several approaches have been used for the model of the mechanism of the effect of social trust on economic growth. The article concludes that "responsibility, efficient management, increasing business transactions, reducing possible risks in transactions, increasing domestic and foreign investment, reducing investment costs, creating welfare states" are among the influential mediating factors. are in the mechanism of social trust and economic growth.

  Keywords: economic development, social capital, social trust, public trust, organizational trust
 • Mojtaba Bagheri Todeshki, Majid Habibian Naqibi, MohammadMehdi Bagheri Todeshki * Pages 95-123

  The rate of time preference is a fact that exists in the outside world and reality, and some economists believe that zero-time preference rate is zero is compatible with intergenerational justice. Some Muslim economists are also of the opinion that Islamic values seek to reduce this external reality, and as a result, they consider the time preference rate to be zero or close to zero as an indicator of the society’s approach to intergenerational justice. Assuming that the rate of time preference is an indicator for the society’s approach to intergenerational justice, therefore it is always possible to measure the distance of the society from the value of intergenerational justice by measuring this index.There are different methods to measure this rate according to the factors that affect it, one of these methods is based on behavioral or traditional Stochastic Discount Factor (SDF) estimation, and this research also intends to use the data of the Iranian capital market. And with the help of behavioral and traditional SDF models to estimate the rate of time preference.The research results indicate that the time preference factor in the traditional SDF and behavioral SDF models is 0.98 and 0.84, respectively, and because the time preference rate obtained from the time preference factor in the traditional model is equal to 0.12 and in the behavioral model is equal to is 0.19, so it can be concluded that the pricing model containing emotion shows the distance of the society from the intergenerational justice-oriented society.

  Keywords: Capital Asset Pricing, CCAPM Model, GMM Method, Stochastic Discount Factor, Behavioral, Traditional(Classic) SDF Model, Sentiment Index. time preference rate, intergenerational Justice
 • Habib Ansari Samani *, AliReza Rajabi Poor Meybodi, Davod Shayegh, Ali Azhdari Pages 125-150

  The present study examines the effect of religiosity on business ethics with the mediating role of money attitude in Yazd city. This research is applied in terms of purpose, descriptive-correlation in terms of method, and survey-cross-sectional in terms of data collection. The statistical population was business owners in Yazd city, and 188 statistical samples were selected using Cochran's formula. To collect information, a standard questionnaire was used, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha tests and Macdonald's coefficient, and its validity was confirmed by the Fornell-Larker matrix, and finally, the data was analyzed using structural equation modeling in PLS software. . Also, the fit of the model has been examined and confirmed using various indices. The results of the research showed that religiosity has a positive and significant effect on business ethics and money attitude. Also, monetary attitude has a positive and significant effect on business ethics, and monetary attitude plays a mediating role in the relationship between religiosity and business ethics. According to the results, promoting business ethics among business owners in Yazd requires strengthening religiosity. Also, it is necessary to pay attention to the economic, social and cultural factors affecting the monetary attitude.

  Keywords: religiosity, Ethics, Business, money attitude, Yazd city
 • Mahmoud Dehghani * Pages 151-173

  Among the important and effective factors in the conventional economy, "rationality" has a privileged position. Although the economists of the capitalist system usually refrain from presenting a discussion in this regard in a direct and responsible manner, they consider "instrumental rationality" which is responsible for providing utility, benefit and personal pleasure and maximizing it, as a fundamental premise and an irreplaceable parameter in the infrastructure..Now the question is whether rationality, a common tool in neoclassical economics, as one of the aspects of rationality, can fulfill its expected mission? Herbert Simon's "bounded rationality" is a relatively new approach that answers this question in the negative and presents itself as a suitable alternative. Has this new approach forgotten the challenges of rationality in the capitalist system? Or is the foundation of rationality in secular thinking seriously damaged? The author's hypothesis is that both approaches (full rationality and limited rationality) face a crisis in their infrastructure. Accurate understanding of the nature of reason and rationality in humans can solve the deficiencies in the aforementioned paradigm. The central point of the hypothesis, in addition to the disastrousness of the one-dimensional view with a specific interpretation of the category of rationality, is that reason and, accordingly, rationality cannot be relied on more than its inherent potential and other limiting factors; In this regard, five types of limitations have been counted for the first time and as a new point of view ("limited rationality with a new approach") and relying on religious and rational foundations, in this article.

  Keywords: reason, complete rationality, limited rationality, self-interest, limits of reason, rationality, economics
 • Hasan Agha Nazari, Mohammad Bidar, Nasrullah Ansari * Pages 175-201

  One of the basic challenges in the public spheres, which has become an important issue in the new political economy, is the protection of public interests against personal profiteering. This challenge has been accepted in conventional economics as a field reality and based on its foundations, and its modification through the privatization of many public areas has been considered as a solution, which has not had much effect in facing the extent of the problem of public choice. In response to this question, what is the solution of Islamic economics for the problem of public choice? The results of the current research, which was carried out with a descriptive-analytical method, indicate that, based on the foundations of Islamic economics, there is no problem called public choice, at least theoretically, because the conflict of public interests with personal interests through the expansion and development of personal interests into short-term worldly interests. And the long-term interests of the hereafter and putting the interests of the group together with the long-term interests of the individual have been eliminated. From a practical point of view, the institutional mechanisms of Islamic economy such as legal, moral, economic, social and political mechanisms, if they are institutionalized in the society, will realize the desired general choice of Islam. These mechanisms, in complete coordination with each other, provide the grounds for rational choice based on developed rationality for people, due to which, they do not see the public interest apart from their long-term personal interests. This concept of public choice is very important for Iran's economy, which is a resistance economy with an Islamic approach.

  Keywords: General choice, institutional mechanism, rational choice, developed rationality, Islamic economy
 • Hadi Mousavi * Pages 203-225
  The discussion of economic action at the level of economic schools is one of the most vital topics that every economic school necessarily has a view on. For this reason, in a comparative study, we have traced the position of this debate in the capitalist and Islamic economic schools. In this regard, the main goal is to examine the theoretical accuracy and negation quality and to prove the propositions needed to prove the theory of economic action. This discussion connects us with the big issue under the title of presuppositions of scientific approaches that there is a methodological ambiguity in how to prove them in the history of science. In this article, by reporting and evaluating the basic theory in the Austrian school and the Islamic school, we showed the similarities and differences of these two theories at the content level and at the method level. In this review, it became clear that this basic theory in Islamic economics fulfills the epistemological ideals both in terms of content and method, which is not available in the Austrian school. This theoretical ability is a result of the methodological unity and comprehensive global view that the Islamic ijtihad approach has towards knowledge. A methodological unity that also opens up the historical ambiguity of science regarding the way of checking the assumptions.
  Keywords: action theory, economic schools, economic methodology, Islamic economy, Shahid Sadr
 • Zahra Kamajian, Mohammad Vaez Barzani *, MohammadReza Heidari Pages 227-250

  Sanctions are considered a tool to secure the interests of a country's foreign policy. Iran's economy has faced the issue of sanctions since the victory of the Islamic Revolution and has always endured the bad effects and high costs of sanctions.One of the things that can be effective in dealing with sanctions and removing its negative effects is the category of knowledge and technology. This research was done with the aim that technological change, as one of the important concepts of science and technology advancement in the economics, leads to the failure of Iran's economic sanctions.In this article, the technological change has been analyzed using the grounded theory method in the last ten years (1390-1400) in the field of medical equipment industry in Isfahan province. In this research, the information of 8 companies in the medical equipment industry of Isfahan province was obtained and analyzed based on the theoretical saturation rule.The results indicate that the technological change has had effects contrary to the effects of sanctions and has led to an increase in the amount of sales of domestic products, the substitution of domestic products for foreign ones in the country, an increase in product exports, a decrease in the price of products compared to foreign ones, an increase in the production of sanctioned products and progress.Therefore, the mentioned results have neutralized the effects of economic sanctions in the medical equipment industry of Isfahan province, in other words, it has defeated. Another result of the research is that the technological change has created a comparative advantage in the medicals equipment industry of Isfahan province.

  Keywords: Technology, technological change, sanction, economic sanction, medical equipment industry
 • Mohamadsadegh Javdan *, Sajad Rajabi, Amir Sharafi Pages 251-285

  Sustainable employment is one of the most important economic issues of any country, and one of the strategies that thinkers and policymakers pay attention to in this area is providing microfacilities to create employment. In this research, using the method of documentary studies, interviews and performance-importance analysis, firstly, the obstacles in the allocation of micro-facilities in the country in the first step of the Islamic revolution, after conducting 30 interviews with officials, activists and experts in the field of employment creation, were counted in the next step. After completing the questionnaires by 70 of the country's scientific and executive experts, the importance of the nineteen components of the factors affecting the granting of microfacilities in the country was evaluated. Based on the findings of the research, the components are divided into 4 groups: continuation of strategy, location of focus, waste of resources, neutral location, 7 components are continuation of strategy and 10 components are location of focus. In addition, the results show that the highest priority to improve and increase the efficiency of the job creation facility allocation process for policy makers and executive officials in this area is 1) lack of attention to the value chain in new jobs 2) the problem of strictness in obtaining collateral and guarantees 3) lack of contracts in accordance with There are job categories.

  Keywords: Microfacilities, sustainable employment, analysis of the importance of performance, the first step of, the Islamic revolution
 • Seyed Roohollah Moshiry * Pages 287-307

  Among the modern phenomena in the field of economy, banking and its belongings are one of the oldest things that Islamic thinkers have discussed. However, due to the complexity of the discussion and the rapid changes of these phenomena, these discussions are still alive and are not considered finished. The nature of demand deposits can be examined from the two perspectives of the customer's relationship with the bank and their relationship with society. The relationship between the customer and the bank, which is the subject of discussion in this research, is one of the topics on which various viewpoints have been raised The main problem of these opinions is that they went straight to solving the problem without examining these demand deposits from the perspective of their relationship with the society, which does not seem to have taken the right path; Therefore, in this article, first by explaining the nature of demand deposits from the perspective of the relationship between these accounts and the society, we are looking for an answer to this problem and solving its jurisprudential and legal complexities.

  Keywords: Money, Banking, demand Deposits, Money creation, Islamic economy
 • Mojtaba Ghasemi, Jamal Nikkar * Pages 309-329

  Today, with the expansion of human societies, we are witnessing the formation of institutions and organizations with new legal functions. The regulation and codification of the laws governing them with a purely legal approach has been declared illegal and has led to the intervention of the economy and, consequently, the economic analysis of rights. Analyzes that rely on efficiency and with the aim of creating justice and efficiency cause limitations in the application of purely legal rules based on individual authenticity. These limitations create the perception in the minds of individuals that the economic analysis of law is in conflict with justice, which is the basis of legal rules. Proponents of legal economic analysis, however, not only do not believe in any conflict, but also consider it necessary to pay attention to the attitude of economic analysis in formulating and amending laws in order to ensure social justice as appropriately as possible.The following article adopts the descriptive-analytical method, seeks to determine the relationship between the economic analysis of law and the concept of justice and to determine its place in legislation. The results indicate that the use of the perspective of the economic analysis of rights provides new horizons for the evolution of rights (in the direction of realizing justice as much as possible) at the disposal of the legislature and it is worthy of its capacities in the matter of legislation and Amendment of the rules should be used.

  Keywords: Economic analysis of law, Efficiency, Justice, Individual justice, Social Justice