فهرست مطالب

کارافن - سال بیستم شماره 64 (زمستان 1402)

نشریه کارافن
سال بیستم شماره 64 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا صبری، راحله رستمی*، فاطمه مظفری قادیکلائی صفحات 13-37
  دیوارهای سبز می توانند تلفات حرارتی ساختمان ها را تقلیل داده و موجب کاهش استفاده از سامانه های تهویه مطبوع و درنتیجه باعث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها شوند؛ بنابراین استفاده از این روش جهت کم شدن استفاده از سوخت های فسیلی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد حرارتی دیوارهای سبز دولایه جهت دستیابی به بیشترین مقدار کاهش بار حرارتی سالیانه در ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر است. روش این تحقیق با توجه به ماهیت آن، شبیه سازی و با رویکرد مطالعه موردی و تحلیلی و ازنظر نوع، کاربردی است. در این پژوهش، برای اولین بار نسبت به تحقیقات گذشته مشخص می گردد که در ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران، در صورت استفاده هم زمان از دو دیوار سبز داخلی و خارجی نسبت به یک دیوار سبز خارجی در جبهه غربی نمای ساختمان، شاهد 3/13 درصد کاهش بار حرارتی سالیانه نسبت به تحقیقات پژوهشگران قبل می گردد که این مقدار گپ کاهش مصرف انرژی، تاکنون در هیچ تحقیقی در جهان در نظر گرفته نشده است و برای اولین بار در این پژوهش مطرح گردیده است. همچنین در این تحقیق نشان می دهد که جبهه جغرافیایی غرب به ترتیب با فواصل 30 و 20 سانتیمتر برای دیوارهای سبز خارجی و داخلی، عملکرد حرارتی مناسب تری دارد.
  کلیدواژگان: دیوار سبز، فرانکینیا، وینکا، دیزاین بیلدر، تهران
 • مریم میرزابابالو*، بهشید حسینی، عباس غفاری، هوتن ایروانی صفحات 39-58
  امروزه مشکلاتی چون آلودگی های صوتی در محیط زیست، از طریق صداهای کوبه ای، هوابرد، نوفه زمینه در ساختمان ها مطرح است که موجب مشکلاتی  چون تامین آسایش صوتی و توزیع مناسب صدا در فضاهای معماری می شود. با توجه به کاربری فضاها درجه اهمیت این مساله متفاوت است. در ادارات با  پلان باز وجود صدای نامطلوب برای کاربران مشکل ایجاد می کند. به همین دلیل حریم خصوصی گفتار و وضوح گفتار، از اهمیت و توجه بالایی در این فضاها برخوردار است. هدف از این مطالعه کاهش انعکاس های مضر و توزیع مناسب صدا در ادرات پلان باز می باشد. در این پژوهش، شاخص های آکوستیکی مصالح و فرم کالبدی یک فضای اداری طرح باز مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش به روش همبستگی و بررسی متغیرهای مستقل معماری و متغیرهای وابسته آکوستیکی می باشد. نمونه انتخابی به روش AHP و با شبیه سازی در نرم افزار اودئون، در چند ایستگاه دفتر اداری محاسبه شده است. دو گونه هندسی متفاوت (سقف پرگوشه و سقف کم گوشه) با دوگونه مصالح متفاوت (مصالح صیقلی و مصالح بافت دار) مورد بررسی قرار گرفت. زمان واخنش (RT) و شاخص انتقال گفتار (STI) در نرم افزار اودئون جهت ایجاد حریم خصوصی گفتار ترسیم و محاسبه شده است. نتایج نشان داده که نزدیک ترین اعداد و ارقام به دست آمده به استانداردهای جهانی با استفاده از فرم های با تعداد سطوح بالاتر و مصالح ترکیبی مانند (گچ و الیاف معدنی) بوده است و باعث جذب بالاتر صدا و دستیابی به وضوح گفتار و افزایش بهینه حریم خصوصی گفتار خواهد شد.
  کلیدواژگان: معماری، آکوستیک، حس مکان، وضوح گفتار، حریم خصوصی گفتار
 • نسرین سلجوقی، شبنم تیمورتاش* صفحات 59-85

  پنجره های ارسی در مطالعات موجود از جنبه های مختلف کمی و کیفی از جمله روند شکل گیری و ساختار، جلوه های بصری، زیبایی شناسی، و جنبه های اقلیمی و زیست محیطی مورد واکاوی قرار گرفته است. لیکن در خصوص شناسایی الگوهای کالبدی و نحوه جانمایی اتاق های ارسی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. لذا هدف این پژوهش شناسایی الگوهای جانمایی اتاق ارسی در ساختار خانه های تاریخی اقلیم گرم و خشک می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و متکی بر تفسیر داده های کمی است. راهبرد اصلی پژوهش نیز استدلال استقرایی است. در این پژوهش ساختار 24 خانه تاریخی در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های کمی نشان می دهد از مجموع 38 اتاق ارسی، تعداد 13 اتاق (21/34 درصد) با بیشترین فراوانی در جبهه جنوب جانمایی شده است. بنابراین اتاق های ارسی اصولا به عنوان تابستان نشین بیشترین کاربرد را داشته است. یافته های حاصل از تفسیر داده های کمی حاکی از شناسایی چهار نوع الگوی کالبدی حاکم بر اتاق های ارسی است؛ که شامل: (1) همنشینی ارسی، بادگیر، ایوان؛ (2) همنشینی ارسی، بادگیر؛ (3) جداره صرفا متشکل از اتاق ارسی؛ و (4) همنشینی ارسی، سه دری و پنج دری می باشد. اگرچه اتاق های ارسی در جبهه قرارگیری به لحاظ جهات جغرافیایی از الگوی خاصی پیروی نمی کنند؛ لیکن در ارتباط با نوع همجواری ها و به طور مشخص اتاق های سه دری، پنج دری، ایوان و بادگیر قاعده مند هستند.

  کلیدواژگان: الگوی کالبدی، جانمایی، اتاق ارسی، پنجره ارسی، خانه تاریخی، یزد
 • فرهاد کاروان* صفحات 61-85
  نظریه شناختی از مهم ترین نظریاتی است که در زمینه آموزش، مطرح است.. این نظریه در آموزش معماری به بررسی فرایندهای ذهنی و شناختی مربوط به طراح و طراحی می پردازد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل خردورزی طراح بر اساس توانایی شناختی با نقش میانجی سبک های یادگیری در آموزش معماری می باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی در قالب مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان معماری دانشگاه های همدان در سال تحصیلی1400-1399بود. 365 دانشجو به عنوان نمونه به صورت هدفمند و در دسترس از بین دانشکده ها و گروه های آموزشی  و با توجه به طرح پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه های سبک یادگیری، توانایی های شناختی و پرسش نامه سه بعدی خرد استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین توانایی شناختی اجتماعی و توانایی شناختی غیر اجتماعی با سبک های یادگیری و خردورزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک های یادگیری و خردورزی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به میزان شاخص های برازش محاسبه شده نشان از برازش مناسب مدل دارد و مدل مفهومی پیشنهادی این پژوهش که متغیر برون زای توانایی شناختی (اجتماعی و غیراجتماعی) به طور مستقیم و از طریق میانجی سبک های یادگیری به طور غیرمستقیم بر خردورزی طراح اثرگذار هستند، تایید شد.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، توانایی شناختی، خردورزی، سبک های یادگیری، طراح
 • بهاره معیری*، سید ابوتراب احمدپناه صفحات 87-109

  تحلیل نشانه شناسی پوستر، مجموعه ای از نشانه های تصویری-نوشتاری است که برمبنای آنها رابطه های میان نشانه ای تعین پیدا می کند. باتوجه به اهمیتی که پوسترهای آموزشی در ارتقای سطح سلامت مردم ایفا می کند، شیوه مناسب و ارائه تاثیرگذار آنها می تواند در جهت بهبود زندگی سالم تر مردم نقش داشته باشد. میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق (زبان شناسی، روان شناسی و گرافیک با نشانه شناسی) تجزیه و تحلیل نسبت پوسترهای آموزشی و نشانه شناسی را امری اجتناب ناپذیر می نماید. در طراحی پوستر تمامی رمزگذاری های هنرمند توسط مخاطب رمزگشایی می شود و هنرمند می باید از نحوه رمزگشایی مخاطبان آگاه باشد. مقاله حاضر با هدف شناخت رویکرد نشانه شناسی و نحوه بهره گیری سازمان بهداشت جهانی از نشانه های تصویری برای تعامل با مخاطب در پوسترهای آموزشی بیماری کرونا انجام شد؛ روی سخن با مخاطبان خاص در حوزه گرافیک است. سوالات بدین شرح است: ویژگی جهان شمولی چه تاثیری در گزینش نشانه های تصویری پوسترهای مورد نظر دارد؟ سازمان بهداشت جهانی چگونه از نشانه شناسی در پوسترهای آموزشی کرونا بهره جسته است؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد که مطابق با سه گروه بیان شده از پوسترهای آموزشی سازمان، سه نمونه از پوسترهای کرونا بررسی شد. نتایج نشان می دهد، در طراحی پوسترهای آموزشی سازمان ملل، استفاده مناسب طراحان از ابزارهای نشانه شناسی برگرفته از نظرات فردینان دو سوسور و چالز سندرس پیرس، مخاطب را در درک عمیق متغیرهای پیچیده نشانه ها یاری و موجب تسهیل خوانش او از پیام آموزشی می شود. جهان گیر بودن کرونا در طراحی پوستر های آموزشی به درستی نمایش داده شده است. استفاده از تصاویر قابل فهم برای افراد با سطح تحصیلات متفاوت، نمایش نژاد های مختلف با پوشش متفاوت، نمایش جنسیت ها در سنین گوناگون از دیگر مواردی است که سازمان بدان توجه داشته است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، پوستر آموزشی، سازمان بهداشت جهانی، کرونا، ساختار تصویری
 • سمیه داودی، راضیه لبیب زاده*، نیر طهوری صفحات 111-135
  همگام با تحول نظریه پردازی ها در باب فرایند طراحی معماری، آفرینش طرح مایه به عنوان بخش مهمی از این فرایند پیچیده، همواره در ادبیات طراحی پژوهی موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین آموزش تفکر معمارانه و تقویت مفهوم پردازی به موازات جریان اصلی آموزش طراحی و دانش معماری ضرورت دارد. اگرچه در این حوزه، پژوهش های قابل توجه صورت گرفته است ولی پاسخ گوی کاربردی نمودن فرایند طراحی متناسب با مهارت های لازم برای ورود به حرفه معماری نیست. این پژوهش می کوشد از طریق مطالعات بین رشته ای و با هدف توسعه کیفی آموزش فرایند طراحی معماری به کیفیت بخشی با استمداد از استعاره های مفهومی و رویکرد ترکیبی بپردازد. در بخش کیفی بر پایه تحلیل محتوای منابع علمی و استدلال منطقی، 4 مولفه «جست و جوی مفاهیم ذهنی متناسب با موضوع طراحی، تشخیص و انتخاب مفاهیم، تناسب طرح مایه معماری با مفاهیم انتخابی و پرورش طرح مایه»، استخراج شده و مدل مفهومی پژوهش را شکل می دهد. سپس بر مبنای این مدل به روش اقدام پژوهی یک تمرین در کارگاه طراحی معماری 3 اجرا شد و توسط سه داور خبره مورد ارزیابی قرار گرفت. این داده ها در بخش کمی به روش آزمون t مستقل و نرم افزار spss ویراست 26 تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد کاربرد استعاره های مفهومی در آموزش فرایند طراحی معماری، سودمند است و این جابه جایی ذهنی از حوزه معماری به حوزه ادبیات با کیفیت بخشی به فرایند طراحی ارتباط معنادار دارد. نتایج حاصل از پژوهش، تایید می نماید که روش پیشنهادی هم در ساختاربخشی به مسئله طراحی و هم در دستیابی به طرح مایه متناسب با 4مولفه مذکور به صورتی قابل توجه تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: فرایند طراحی معماری، طرح مایه، استعاره مفهومی، کیفیت بخشی، پژوهش ترکیبی
 • آرتمیس هوشیار* صفحات 137-155
  لباس، در زبان فارسی، پوشاک، پوشش، جامه و رخت نامیده می شود و کارکرد اصلی آن، محافظت بدن از عوامل جوی و پنهان کردن بدن از دید دیگر افراد است. اما به غیر از این وظایف، طبق اسناد مکتوب و معتبر و آداب و رسومی که از نسل های قبل به میراث رسیده است، در نزد برخی از مردم، باور و اعتقاد، به دیگر اثرات لباس، همچون تاثیر آن بر درمان بیماری های جسمی وجود دارد.لباس در زبان فارسی، پوشاک، پوشش، جامه و رخت نامیده می شود و کارکرد اصلی آن، محافظت بدن از عوامل جوی و پنهان کردن بدن از دید دیگر افراد است. اما به غیر از این وظایف، طبق اسناد مکتوب و معتبر و آداب و رسومی که از نسل های قبل به میراث رسیده است، در نزد برخی از مردم، باور و اعتقاد، به دیگر اثرات لباس، همچون تاثیر آن بر درمان بیماری های جسمی وجود دارد. امروزه تاثیر برخی از ویژگی های لباس مانند رنگ آن، بر تسکین آلام روحی و حتی درمان برخی از بیماری های مرتبط با روح  و روان به اثبات رسیده است. اما اثبات تاثیر آن بر درمان بیماری های جسمی، مانند باور برخی مردم که بر تن فرد مبتلا به سرخک، لباس قرمز می پوشانند، با استناد به قوانین طبیعی و علم پزشکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و ضرورت عدم به خطر انداختن جان و سلامت انسان ها و حفظ ایمان و اعتقادات دینی افراد، با پرهیز از اشاعه خرافه و پاسخ به این سوال که آیا از نظر علمی، لباس می تواند در روند بهبود بیماری موثرباشد؟ در این مقاله با دلایل عقلی و استناد به قانون علت و معلول، فرضیه مبنی بر اثر بخشی برخی از ویژگی های لباس بر درمان بیماری های جسمی ارائه می گردد. روش تحقیق در این مقاله بر مبنای پژوهش های بنیادی و پایه ای است و نتیجه این مقاله زمینه ای نظری را فراهم می کند تا مقدمه ای برای معرفی لباس در بهبود روند بیماری های جسمی در دیگر پژوهش های مشابه در آینده باشد.امروزه تاثیر برخی از ویژگی های لباس مانند رنگ آن، بر تسکین آلام روحی و حتی درمان برخی از بیماری های مرتبط با روح و روان به اثبات رسیده است. اما اثبات تاثیر آن بر درمان بیماری های جسمی، مانند باور برخی مردم که بر تن فرد مبتلا به سرخک، لباس قرمز می پوشانند، با استناد به قوانین طبیعی و علم پزشکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به اهمیت و ضرورت عدم به خطر انداختن جان و سلامت انسان ها و حفظ ایمان و اعتقادات دینی افراد، با پرهیز از اشاعه خرافه و پاسخ به این سوال که آیا از نظر علمی، لباس می تواند در روند بهبود بیماری موثرباشد؟ در این مقاله با دلایل عقلی و استناد به قانون علت و معلول، فرضیه ی مبنی بر اثر بخشی برخی از ویژگی های لباس بر درمان بیماری های جسمی ارائه می گردد. روش تحقیق در این مقاله بر مبنای پژوهش های بنیادی و پایه ای است و نتیجه این مقاله زمینه ای نظری را فراهم می-کند تا مقدمه ای برای معرفی لباس در بهبود روند بیماری های جسمی در دیگر پژوهش های مشابه در آینده باشد.
  کلیدواژگان: لباس، درمان جسمی، معجزات پزشکی، بیماری های روان تنی، خرافه
 • شیما اثنی عشری*، حسین اردلانی صفحات 157-177
  این خوانش مربوط به بررسی لایه های پنهانی قالیچه محرابی قندیلی از دوران صفویه است که طراح ، برای نمود ابعاد تفکر خود و اثبات و ارتباط علوم ماورایی با آداب دینی، به شکل غیرصریح تفکرات خود را در بطن نقشه قالی به صورت بیان کرده است. مسئله پژوهش، چیستی معانی این ارتباط در نقشه قالیچه و پاسخی برای فرضیه وجود یک پیکره انسانی پنهان با لایه های نورهای که به Aura (هاله مقدس) شناخته می شود. هدف پژوهش ، جستن اهداف مستتر طراح این نقشه، که بتوان لایه های پنهانی ترکیب بندی و نقوش معنادار را کشف نمود. روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی با شیوه «آیکونولوژی[1] پانوفسکی» «Panovsky iconolog» است. نتایج این یافته ها حاکی از رویت پیکره انسانی به صورت پنهان و هاله نورانی، به همراه تطبیق اعضای داخلی فرش با اعضای داخلی انسان در نقشه این فرش است که بی تردید به دلیل واکنش و هجمه های ناشی از عدم آگاهی نسبت به علوم ماورایی آن زمان، از بازگویی آن پرهیز شده است و اثبات، عملکرد آگاهانه طراح به تفسیر قرآن و علوم ماورایی و همچنین چیدمان عناصر و طراحی بر اساس معنای درونی هر عنصر است. این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ای بر روی مقالات و کتب موجود و همچنین تطبیق اسناد تصویری از فرش و تفاسیر متنی آیات مبارکه قرآن و ادعیه است.
   
  [1] آیکونولوژی با توجه به رمزگشایی از منظر تاریخ و یاری جستن از مراحل توصیف متنی، تحلیل بینامتنی و تاویل گفتمان درصدد توصیف، تحلیل و تفسیر است که یک معنای ذاتی و محتوای اثر هنری آشکار شود.
  کلیدواژگان: Aura (هاله مقدس)، قالیچه صفویه، نقش محرابی، آیکونولوژی، علوم ماورا ء طبیعه، آروین پانوفسکی
 • فرخنده رفیعی* صفحات 195-214

  بسیاری از برنامه ریزان از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. توسعه گردشگری پایدار روستایی ضمن کمک به درآمد و معیشت مردم روستا از جاذبه های منحصربه فرد طبیعی و فرهنگ بومی روستا حفاظت می کند. روستای دشتک از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت به دلیل واقع شدن در دل کوه، همچنین برخورداری از آب و هوای مناسب و... می تواند محیط مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران به حساب آید. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی، به شناسایی جاذبه های گردشگری روستای دشتک و ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری پایدارروستا پرداخته شود. تحلیل داده ها بر اساس مدل ترکیبی از ماتریس SWOT و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک QSPM می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بافت پلکانی روستا، باغ ها و آداب و رسوم محلی و آثار تاریخی، از جمله جاذبه های گردشگری روستای دشتک می باشند که می توانند صنعت گردشگری در این روستا را احیا کنند. بزرگترین مانع در راه رسیدن به این هدف، مدیریت غیر تخصصی و ناکارآمد، ضعف زیرساخت ها و کمبود آگاهی های مردم در این زمینه است.  نتایج به دست آمده از ماتریس داخلی-خارجی نشان می دهد که راهبرد مناسب برای توسعه گردشگری پایدارروستای دشتک در موقعیت بازنگری-محافظه کارانه قرار دارد، راهبردی که به دنبال کاستن از نقاط ضعف، بابهره گیری از فرصت های موجود می باشد. راهبردهای ارایه شده به وسیله ماتریس QSPM، اولویت بندی شدند. با توجه به نتیجه ماتریس، راهبرد استفاده از بودجه های تخصیص یافته در جهت ایجاد زیر ساخت ها و تجهیزات مناسب گردشگری، از اولویت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، روستای دشتک، گردشگری پایدارروستایی، SWOT، مدل QSPM
 • سید مهدی علوی، علیرضا ناصر صدرآبادی*، حبیب زارع احمدآبادی، سید مجتبی حسینی بامکان صفحات 215-234

  نفوذ جریان انقلاب صنعتی چهارم به صنعت ساختمان باعث معرفی مفهوم «ساخت وساز چهار» شده و هدف از مطالعه حاضر آن است که چگونگی شکل گیری این پدیده در کشور ایران را در افق زمانی بیست ساله از طریق آینده پژوهی مورد تحلیل قرار دهد. پژوهش کیفی و توصیفی حاضر با رویکرد آینده پژوهی اکتشافی طراحی شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، فهرستی اولیه از پیشران های کلیدی موثر بر شکل گیری پدیده ساخت وساز چهار از سوابق پژوهشی و منابع علمی مکتوب استخراج شد و در ادامه با تشکیل گروه خبرگی با رویکرد دلفی اقدام به اولویت بندی آن ها صورت گرفت. در مرحله سناریونویسی نیز با بهره گیری از روش شناسی شبکه جهانی کسب و کار، ضمن ایجاد تلاقی میان عدم قطعیت های ناظر بر دو پیشران کلیدی، چهار سناریو از آینده های باورپذیر در این زمینه تنظیم شد. اولویت بندی پیشران های شناسایی شده در زمینه ایجاد پدیده ساخت وساز چهار در کشور ایران حاکی از آن است که دو عامل کلیدی در این زمینه عبارتند از: «همکاری های علمی کشور با جهان پیشرفته» و «پیشرفت های فناورانه در عرصه های نوین». سناریوهای چهارگانه حاصل از تلاقی این دو عدم قطعیت با استعاره های دریا، چشمه، مرداب و رود شناسایی شدند. برای آنکه ذی نفعان کلیدی صنعت ساختمان (شامل تولیدکنندگان، فناوران و بهره برداران) بتوانند از جریان نوپدید ساخت ساز چهار منتفع شوند، لازم است سیاست گذاران این عرصه ضمن تقویت تعاملات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرفته در این موضوع (همانند آلمان)، از شرکت های نوپا و نوآور در این عرصه حمایت کنند؛ علاوه بر آن که توجه به تقویت سایر پیشران های شناسایی شده نیز ضروری است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریونگاری، ساخت وساز چهار، صنعت ساختمان، انقلاب صنعتی چهارم
|
 • Reza Sabri, Raheleh Rostami *, Fatemeh Mozaffari Qhadikolaei Pages 13-37
  Green walls can reduce heat loss from buildings and the use of air conditioning systems and thus reduce energy consumption in buildings. It is necessary to use this method to reduce the use of fossil fuels. The main goal of this research was to evaluate the thermal performance of double-layer green walls to achieve the maximum annual thermal load reduction in a typical commercial office building in Tehran using DesignBuilder software. This practical research employed a simulation method using case study and analysis. In this research, for the first time compared to previous research, it is clear that in a typical commercial office building in Tehran, if two internal and external green walls are used at the same time, compared to one external green wall on the west front of the building, there is a 13.3% reduction. The annual heat load compared to previous research shows that this amount of energy consumption reduction gap has not been considered in any research in the world and it has been proposed for the first time in the present study. Furthermore, the current research indicated that the geographical front of the west has better thermal performance with distances of 30 and 20 cm for the external and internal green walls, respectively.
  Keywords: Green Wall, Frankenia, Vinca, Design Builder, Tehran
 • Maryam Mirzababaloo *, Behshid Hosseini, Abbas Ghaffari, Houtan Iravani Pages 39-58
  Today, noise pollution is a major problem in the environment through percussion sounds, and airborne and background noise in buildings, resulting in lack of sound comfort and proper distribution of sound in architectural spaces. According to the use of spaces, the degree of importance of this issue is different. In open-plan offices, the presence of unpleasant noise creates problems for users. For this reason, speech privacy and speech clarity are of great importance and attention in these spaces. The purpose of this study was to reduce harmful reflections and proper distribution of sound in open-plan offices. In this research, the acoustic indicators of materials and the physical form of an open-plan office space were investigated. The research was based on the correlation method and investigation of architectural independent variables and acoustic dependent variables. The selected sample was calculated by AHP method and simulated in Edeon software in several administrative office stations. Two different types of geometry (high-corner roof and low-corner roof) with two different materials (polished materials and textured materials) were investigated. Reading time (RT) and speech transmission index (STI) were drawn and calculated in Edeon software to create speech privacy. The results showed that the closest figures to the international standards were obtained by using forms with a higher number of levels and composite materials such as (plaster and mineral fibres) which caused higher sound absorption and speech clarity and an optimal increase in conversation privacy.
  Keywords: Architecture, Acoustic, Sense of Place, Speech Clarity, Speech Privacy
 • Nasrin Saljoughi, Shabnam Teimourtash * Pages 59-85

  Sash windows in existing studies from different quantitative and qualitative aspects, including the process of formation and structure, visual effects, aesthetics and climatic and environmental aspects have been analyzed. However, no research has thus far been conducted regarding the identification of physical patterns and the placement of sash rooms. Therefore, the purpose of this research was to identify the placement patterns of sash room in the structure of historical houses in hot and dry climates. The current research was descriptive-analytical and relied on the interpretation of quantitative data. The main research strategy was inductive reasoning. In this research, the structure of 24 historical houses in Yazd city were investigated. Quantitative findings showed that out of a total of 38 sash rooms, 13 rooms with the highest frequency are located on the south front. Therefore, sash rooms were mainly used as summer residences. The findings from the interpretation of quantitative data indicated the identification of four types of physical patterns governing sash rooms which included: (1) the cohabitation of sashes, windbreaks, and porches; (2) the companionship of a sash, a windbreaker; (3) the partition consisting only of the sash room; and (4) the combination of sash, three doors and five doors. Although sash rooms in the placement aspect do not follow a specific pattern in terms of geographical directions, they are regular in relation to the type of adjacencies and specifically the rooms with three doors, five doors, porches and breezeways.

  Keywords: Physical pattern, Locating, Sash room, Sash window, Historical house, Yazd
 • Farhad Karvan * Pages 61-85
  Cognitive theory is one of the most important theories in the field of education. This theory examines the mental and cognitive processes related to the designer and design in architecture education. The current research aimed to develop a designer's intelligence model based on cognitive ability with the mediating role of learning styles in architecture education. The method of this research was correlational in the form of a structural equations model. The statistical population of this research included all architecture students of Hamedan universities in the academic year of 2019-2020. 365 students were selected as a sample in a purposeful and accessible manner from among the faculties and educational groups and according to the research plan. To collect data, learning style questionnaires, cognitive abilities and three-dimensional intelligence questionnaires were used; and structural equation modelling was used for data analysis. The results showed that there is a positive and significant relationship between social cognitive ability and non-social cognitive ability with learning styles and wisdom. There is a positive and significant relationship between learning styles and wisdom. In addition, according to the amount of calculated fit indices, the appropriate fit of the model was demonstrated. The effect of the proposed conceptual model of this research on the designer's intelligence with the exogenous variable of cognitive ability (social and non-social) was directly and through the mediation of learning styles confirmed.
  Keywords: architecture education, cognitive ability, wisdom, Learning styles, designer
 • Bahareh Moayeri *, Seyed Aboutorab Ahmadpanah Pages 87-109

  The semiotic analysis of the poster is a set of visual-textual signs based on the inter-signal relationships. The interdisciplinary nature of the subject of this research (linguistics, psychology and graphics with semiotics) makes the analysis of educational posters and semiotics inevitable. In designing a poster, all the codes of the artist are decoded by the audience, and the artist must be aware of how to decode the audience. This research was conducted with the aim of knowing the goals of semiotics and how the World Health Organization uses visual signs for the audience in educational posters of medical diseases. The questions are as follows: What effect does universality have on the selection of visual signs of the desired posters? How has the World Health Organization benefited from semiotics in educational posters? The research method was descriptive-analytical and library research and documents study based on the three groups of educational posters of the organization, three samples of the posters were examined. It research findings indicated that in UN educational designs, the use of appropriate designers using semiotic results tools derived from the opinions of "Ferdinand de Saussure" and "Charles Sanders-Pierce" helped the audience to understand more complex signs and made them read educational messages. Universality is properly displayed in the design of educational posters. Using images for people with different educational levels, showing different races with different costumes and beliefs, showing genders at different ages are other factors that the organization should have knowledge of.

  Keywords: Semiotics, Educational poster, World Health Organization, Coronavirus, Image structure
 • Somayeh Davoodi, Razieh Labibzadeh *, Nayer Tahoori Pages 111-135
  Along with the evolution of theories about the architectural design process, the creation of the concept as an important part of this complex process has always been considered in design research. Therefore, it is necessary to teach architectural conceptualization in parallel with the teaching of design skills and architectural knowledge. Although significant research has been conducted in this field, it is not sufficient to apply the design process in accordance with the necessary skills of the architectural profession. From an interdisciplinary way, this research attempts to improve the quality of the architectural design process with reference to conceptual metaphors in a mixed approach. In the qualitative part, based on the analysis of scientific sources and logical reasoning, 4 components of searching for mental concepts, identifying and choosing concepts, matching the architectural concept with selected concepts and developing the concept form the conceptual structure of the research. Then, based on this structure, an exercise was implemented in the 3rd architectural workshop and evaluated by three expert judges. Data was analyzed quantitatively by independent t-test method and SPSS software version 26. The findings showed that using conceptual metaphors in the teaching of the architectural design process is beneficial, and this mental shift from architecture to literature has a meaningful relationship with the quality of the design process. The results of the research confirm that the proposed method is significantly effective both in structuring the design problem and in achieving a concept that fits the 4 mentioned components.
  Keywords: Architectural Design Process, Concept, Conceptual Metaphor, Combined Research
 • Artemis Hooshyar * Pages 137-155
  Clothing in Persian is called pooshak, pooshesh, jameh, and rakht and its main function is to protect the body from atmospheric factors and hide the body from the view and opinions of other people. In addition to these functions, in different eras of history, according to written and authentic documents and customs inherited from previous generations, some people believe in other effects of clothing such as its effect on a cure for physical ailments. Today, the effect of some properties of clothing such as its color on relieving mental pain and even treating some mental illnesses has been proven. However, to prove its effectiveness in treating physical ailments such as the belief that a person with measles should wear red has received less attention citing natural laws and medical science. Considering the importance and necessity of not endangering people's lives and their health and preserving people's faith and religious beliefs by avoiding the spread of superstitions and answering the question whether from a scientific point of view, clothes can be effective in the healing process of disease. The research method in this article was based on fundamental and basic research and the result of this article provides a theoretical background to be an introduction to the concept of clothing in improving the process of physical diseases in other similar researches in the future.
  Keywords: Clothing, Physical Therapy Medical Miracles Mental Illness Superstition
 • Shima Asnaashari *, Hossein Ardalani Pages 157-177
  This research (reading) is related to the investigation of the hidden layers of the Qandili mihrabi carpet from the Safavid era and it is mostly conversational, not mentioned in any past research. The research problem is the meanings of this connection in the carpet map and an answer to the hypothesis of the existence of a hidden human body with layers of lights known as Aura or (or removed) (holy aura). The purpose of the research was to find the hidden goals of the designer of this map so that the hidden layers of composition and meaningful motifs could be discovered. The research method was descriptive and analytical in the form of Panovsky iconology[1]. The results of these findings indicate the vision of the human body in a hidden form and a halo of light, along with the matching of the internal parts of the carpet with the internal parts of the person in the map of this carpet, which is undoubtedly due to the reaction and attacks of the general public of that period and lack of awareness of supernatural sciences. Repetition was avoided and the proof is the conscious performance of the designer by interpreting the Qur'an and metaphysical sciences, as well as the arrangement of elements and design (design) based on the inner meaning of each element. This research is the result of library studies on the existing articles and books, as well as the adaptation of visual documents from carpets and textual interpretations of the blessed verses of the Qur'an and supplications.
   
  [1] Iconology, meaning iconography, is a branch of art history that studies and identifies the content and describes the signs in works of art.
  Keywords: Aura, Safavid Carpet, Naqsh Mehrabi, Iconology, supernatural sciences, Arvin Panofsky
 • Farkhondeh Rafiee * Pages 195-214

  Many development planners cite the tourism industry as a major componenet of sustainable development. The development of sustainable rural tourism, while helping the income and livelihood of the villagers, protects the unique natural attractions and indigenous culture of the village. Dashtak village is part of the Drudzen district of Marvdasht city and due to its location in the heart of the mountains as well as having a suitable climate can be a unique environment for leisure time of tourists. In this study, using descriptive-analytical method and relying on library and field studies, the tourist attractions of Dashtak village were identified and strategies for the development of sustainable rural tourism were provided. Data analysis was based on a combined model of SWOT matrix and QSPM strategic planning quantitative matrix. The findings of the study indicated that the staircase texture of the village and its numerous gardens and local customs and monuments are among the tourist attractions of Dashtak village which can revitalize the tourism industry in this village. The greatest obstacle to achieving this goal is inadequate and inefficient management, weak infrastructure and lack of public awareness, and, according to the analysis, conservative strategies should be given priority in tourism development programmes of this village; strategies that attempt to reduce weaknesses by taking advantage of existing opportunities. The strategies presented were prioritized by the QSPM matrix. According to the findings, the strategy of using allocated budgets to create appropriate tourism infrastructure and equipment due to the existence of tourism potential had high priority.

  Keywords: Rural tourism, Dashtak village, Sustainable Rural Tourism, SWOT, QSPM model
 • Seyedmehdi Alavi, Alireza Naser Sadrabadi *, Habib Zareahmadabadi, Seyed Mojtaba Hosseini Bamakan Pages 215-234

  The influence of the fourth industrial revolution on the construction industry has led to the introduction of the concept of "Construction 4.0" and the purpose of the present study was to analyze the formation of this phenomenon in Iran in a twenty-year time period through futures study. The present qualitative and descriptive research was designed with an exploratory futures study approach. In order to achieve the objectives of the research, an initial list of key drivers affecting the formation of Construction 4.0 was extracted from research records and written scientific sources, and then, by forming an expert group with the Delphi approach, they were prioritized. In the scenario-writing stage, using the methodology of the Global Business Network (GBN), four scenarios of possible futures in this field were set while creating an intersection between the uncertainties of two key drivers. The prioritization of the identified drivers in the field of creating the phenomenon of Construction 4.0 in Iran indicates that the two key factors in this field are: "Scientific cooperation of the country with the developed world" and "Technological advances in new areas". Quadruple scenarios resulting from the intersection of these two uncertainties were identified with the metaphors of Sea, Spring, Marsh, and River. It is necessary for the policy makers to strengthen scientific and technological interactions with advanced countries in this matter (such as Germany), to support start-up and innovative companies, and focus on strengthening the other identified main drivers.

  Keywords: Futures Study Scenario, Writing Construction 4.0 Construction Industry Fourth Industrial Revolution