فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 2 (بهار و تابستان 1378)
 • پیاپی 2 (بهار و تابستان 1378)
 • 106 صفحه، بهای روی جلد: 4,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/03/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 7
 • تاثیر مشاوره گروهی با شیوه منطقی - عاطفی بر افسردگی دانش آموزان دبیرستانی اصفهان
  دکتر سید احمد احمدی، تقی پورابراهیم صفحه 11
  این تحقیق به بررسی تاثیر مشاوره گروهی با شیوه منطقی - عاطفی بر افسردگی پرداخته است. نمونه تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بودند. ابتدا یک دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس آزمون افسردگی بک در بین دانش آموزان آن دبیرستان اجرا گردید. دانش آموزانی که نمره آزمون افسردگی آنان بین 21 تا 30 و افسرده بودند، مشخص شدند.
 • نقش «خانواده های اصلی» در ازدواج فرزندان
  دکتر باقر ثنائی صفحه 21
  انسان از حلول و نفوذ «خانواده اصلی» در خود و در موفقیت و شکست روابط زناشویی خویش غافل است. مرموز سازی، قداست، و خصوصی بودن وقایع خانواده باعث می شود که آنها حتی از دید خود اعضای خانواده پوشیده بماند. انسان عمدتا میراث برنامه ریزیهای خودآگاه و ناخودآگاه خانواده و برونسازیهای دوران کودکی خود با آنهاست.
 • مشاوره فردی و ویژگیهای ارتباط مشاوره ای در شناسایی مشکل مراجع
  دکتر سیمین حسینیان صفحه 47
  امروزه بیشتر خدمات مشاوره ای در دنیا در حوزه مشاوره فردی صورت می گیرد. به علت ماهیت مشاوره فردی، ارتباط مشاوره ای بین مراجع و مشاور بسیار مهم و اولین گام در شناسایی مشکل مراجع به حساب می آید.
 • مقایسه کارآیی مشاوران از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران
  عزت الله فولادی صفحه 63
  این پژوهش به مقایسه کارآیی مشاوران از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی پرداخته است. گروه نمونه این پژوهش، 510 نفر (255 دختر و 255 پسر) از دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران است که به روش طبقه ای خوشه ای تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش این شهر، تعداد 5 منطقه از نواحی شمالی، جنوب، شرق، غرب و مرکز انتخاب شدند.
 • بررسی کارآمدی نسبی درمانهای شناختی رفتاری، دارویی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس - اجبار
  حسن توزنده جانی، نسرین کمال پور صفحه 85
  این پژوهش بر اساس نظریه های شناختی - رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلالهای روانی و به منظور ارزیابی کارآمدی نسبی دارو درمانی، درمانهای شناختی - رفتاری و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس - اجبار انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که از لحاظ سن، تحصیلات و درصد ابتلاء، تفاوت معنی داری میان گروه ها وجود ندارد.
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 98
 • شرایط اشتراک
  صفحه 99
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 100