فهرست مطالب

ایرانی آموزش در علوم پزشکی - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1382)

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1382)

 • 84 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/01/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • یادداشت هیات تحریریه
  صفحه 3
 • پیمان ادیبی، بیتا نیک خلق، عباس اسماعیلی، حمیدرضا سیما، محمدرضا زالی صفحات 7-13
  مقدمه
  علی رغم مطالعات بسیار پیرامون روش های نوین آموزش در مورد دانشجویان پزشکی، آموزش دستیاران چندان مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته است. معرفی مورد معمولا وسیله ای مناسب برای آموزش علمی- بالینی است و طراحی با استفاده از روش های طب مستند (Evidence-Based) یک شیوه مناسب برای معرفی موارد بر پایه یافتن علت بالینی خواهد بود. بدین منظور، مطالعه ای با هدف تعیین نظرات دستیاران در مورد مقایسه روش های آموزشی سنتی و بحث عمیق در نحوه فراگیری آنان انجام شد.
  روش ها
  در یک مطالعه پیش تجربی (pre experimental) یک گروهی، یک مرحله ای (پس آزمون) جلسات آموزشی بحث موردی (case discussion) خاص به صورت ماهیانه، ویژه دستیاران داخلی، طراحی و با استفاده از یک پرسشنامه، این شیوه با شیوه آموزش سنتی مقایسه شد. هر مورد با یک مساله آغاز شده، سپس علائم بالینی، نشانه های معاینه و آزمایشگاهی به ترتیب ارائه می گردید. در انتها یک سوال مشخص بالینی طرح می گردید. در مواردی که یافته جدید، رادیولوژیک یا هیستولوژیک بود، سعی شد تا نمای ظاهری واقعی یافته ارائه شود. پس از برگزاری ششمین جلسه آموزشی، تعداد 50 پرسشنامه بطور غیرتصادفی بین دستیاران داخلی شرکت کننده توزیع شد که تعداد 31 پرسشنامه تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS-11 به صورت توزیع فراوانی نظرات و آزمون کروسکال والیس (Kruskal Wallis) تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  شرکت کنندگان در همه موارد تاثیر جلسات آموزشی بحث عمیق (Hard Talk) را مثبت ارزیابی کرده اند بطوری که در مورد امکان پرسش از سخنران و ایجاد چالش علمی 8/54 درصد، در مورد یادگیری مطالب در طی جلسه 6/80 درصد، در مورد تطابق محتوا با نیازهای واقعی محیط کار 4/77 درصد، در مورد امکان استفاده از تجربیات اساتید 2/77 درصد و در مورد میزان حجم و انتقال دانش در زمان محدود 7/67 درصد شرکت کنندگان در مطالعه جلسات بحث عمیق را نسبت به سخنرانی سنتی بهتر ارزیابی کرده اند.
  بحث:در مجموع، این مطالعه نتایج یک تجربه نسبتا موفق را در شرایط محدود برای آموزش دستیاران نشان داد و با توجه به کمبود آموزش های مدون برای دستیاران و بخصوص کمبود استفاده از شیوه های نو در این زمینه، می تواند راهگشای سایر پژوهش های مشابه باشد.
  کلیدواژگان: دستیار، آموزش بالینی، بحث مورد، طب مستند
 • فریبا جعفری، فروزان طبیبیان، طیبه فاطمی صفحات 16-22
  مقدمه
  پایان نامه ها، یکی از منابع مهم و با ارزش اطلاعات می باشند که بویژه برای استفاده در کتابخانه های دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردارند. پایان نامه در واقع تصویری است از قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارایه نتایج یک پژوهش. بررسی موضوعات پایان نامه در یک مقطع زمانی بیانگر خط سیر پژوهش دانشگاهی در همان مقطع می باشد. بنابراین، مطالعه ای با هدف تعیین ویژگی ها و ساختار پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش ها
  در پژوهش حاضر، کلیه پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی در دهه 78-1368 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از لحاظ ساختار پایان نامه (در بر داشتن مقدمه، روش ها، نتایج و بحث) و نوع پژوهش (بنیادی، کاربردی- بنیادی و کاربردی)، تجربی، نیمه تجربی و مشاهده ای مورد بررسی قرار گرفت و چک لیست مربوط به آن تکمیل شد.
  نتایج
  از پایان نامه های مورد بررسی، 9/83 درصد مربوط به دکترای عمومی، 9/8 درصد مقطع دکترا Ph.D.، 3.6 درصد کارشناسی ارشد و 9/0 درصد مربوط به دکترای تخصصی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که 96.6 درصد کل پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی، کاربردی و 4/3 درصد بنیادی- کاربردی بوده اند که نسبت آن در دانشکده های مختلف متفاوت بوده است. همچنین 7/47 درصد پایان نامه ها توصیفی، 22 درصد توصیفی- تحلیلی، 6/0 درصد تحلیلی، 6/3 درصد نیمه تجربی و 26 درصد تجربی بودند. از لحاظ ساختار پایان نامه، تفاوت های قابل ملاحظه ای بین دانشکده های مختلف وجود داشت.
  بحث: نتایج این مطالعه ضرورت سوق دادن هر چه بیشتر موضوعات پایان نامه ها به سمت موضوعات بنیادی و تحلیلی را نشان می دهد. همچنین این نتایج می تواند به عنوان راهنمایی برای استراتژی تدوین موضوعات پایان نامه ها مورد استفاده قرار گیرد. تفاوت های مشاهده شده در ساختار پایان نامه در دانشکده های مختلف، ضرورت تدوین الگویی جامع را برای تدوین و نگارش پایان نامه در کل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از آن تبعیت شود، مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: ساختار، پایان نامه، تحصیلات تکمیلی، پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی
 • طاهره چنگیز، پیمان ادیبی، محسن حسینی، مینا توتونچی صفحات 24-33
  مقدمه
  شناخت دیدگاه اساتید راهنمای دانشکده پزشکی در مورد اهداف درس پایان نامه پزشکی، روش های تسهیل فراگیری و عقاید آنها در مورد مشکلات روند اجرایی و همچنین اثربخشی و بهره وری این واحد درسی می تواند برنامه ریزان را با نقاط ضعف و قوت شرایط موجود آشنا و امکان اصلاح آن را فراهم سازد. بنابراین، مطالعه ای با هدف تعیین دیدگاه اساتید راهنما در مورد مشکلات و روند اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش ها
  در مطالعه ای توصیفی- مقطعی، 131 نفر از اساتید راهنمای دانشکده پزشکی مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودایفا بود که روایی و پایایی آن تایید گردیده بود. پرسشنامه ها در محل دانشکده یا مطب ها توزیع و جمع آوری گردید. نتایج با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش به صورت توزیع فراوانی نسبی و انجام آزمون t و ANOVA تحلیل شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد مهمترین مشکلات روند اجرای پایان نامه از دیدگاه اساتید راهنما، تامین بودجه مناسب طرح، تصویب پیش نویس پایان نامه در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده و همچنین آموزش دانشجو برای مرور متون و مقاله نویسی و همچنین آگاهی از اولویت های تحقیقاتی کشور بوده است. اساتید راهنما، هدف پایان نامه را بطور عمده آموزش روش تحقیق می دانستند. اکثریت اساتید راهنما انجام پایان نامه را برای دوره عمومی پزشکی لازم می دانستند ولی معتقد بودند دانشجویان وقت کافی برای گذراندن آن ندارند. به نظر آنها اختیاری کردن پایان نامه موجب ارتقای کیفیت تحقیقات در آموزش پزشکی خواهد شد.
  بحث: اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی دارای مشکلاتی است. به نظر می رسد زمان طی شده برای انجام و هدایت پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی محدود باشد و لازمست تسهیلاتی در فرایند تصویب پایان نامه فراهم گردد. به علاوه، درگیر کردن دانشجویان در بخشی از تحقیقات مدون، ارتقای دانش اساتید راهنما در زمینه روش تحقیق و آمار، در دسترس قرار دادن اولویت های تحقیقاتی و بازنگری در برنامه ریزی درسی این واحد درسی می تواند در بهبود کیفیت ارایه آن ثمربخش باشد.
  کلیدواژگان: پایان نامه، آموزش پزشکی، دانشجوی پزشکی، اساتید راهنما، تحقیق
 • خدیجه رنجبر، فهیمه سلطانی، مسعود موسوی نسب، اکبر مسعودی، سید علیرضا آیت الهی صفحات 35-41
  مقدمه
  یکی از مهمترین اصول آموزش مفاهیم یا ایجاد مهارت در فراگیران حرفه پرستاری، استفاده از روش های مناسب آموزش مبتنی بر هدف می باشد. مهارت دارو دادن به بیمار از نظر ایمنی سلامت بیمار دارای اهمیت ویژه ای است. شناسایی بهترین روش آموزش مهارت دارو دادن به دانشجویان پرستاری می تواند مشکلات موجود آموزشی را برطرف سازد. به همین منظور مطالعه ای با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش متداول و تلفیقی بر یادگیری ذهنی و روانی حرکتی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تجربی است و نمونه های آن را 80 نفر از دانشجویان سال اول پرستاری تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایش (41 نفر) و شاهد (39 نفر) تقسیم شدند، مهارت دادن دارو به دو روش تلفیقی و متداول تدریس گردید. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل 3 بخش مهارت های ذهنی، مهارت های روانی- حرکتی و نظرات دانشجویان در مورد اثربخشی روش آموزش بود. پرسشنامه در دو مرحله بلافاصله پس از پایان تدریس و یک ماه پس از آن تکمیل و جمع آوری گردید. همچنین نظرات نمونه های مورد پژوهش در خصوص تاثیر روش های آموزشی اعمال شده بررسی گردید. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با آزمون t و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در زمینه مهارت روانی- حرکتی، دادن دارو تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه شاهد در مرحله اول وجود نداشت ولی در ارتباط با یادگیری ذهنی، گروه آزمایش تفاوت معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد. یک ماه پس از آموزش مهارت دادن دارو نیز تفاوت معنی داری بین مهارت ذهنی، روانی- حرکتی دو گروه حاصل نشد ولی مقایسه نظرات دو گروه پیرامون تاثیر روش های آموزشی موید این نکته بود که اکثریت واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمایش روش تلفیقی را به صورت معنی داری موثرتر از روش متداول می دانستند.
  بحث: با اینکه مهارت روانی- حرکتی دو گروه در مهارت دادن دارو تفاوتی نداشت ولی با توجه به تاکید اثربخشی روش تلفیقی توسط دانشجویان، پیشنهاد می شود در آموزش مهارت های پرستاری روش آموزش تلفیقی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روش آموزش، یادگیری، مهارت، دارو دادن، دانشجوی پرستاری
 • احمدرضا زمانی، بهروز شمس، زیبا فرج زادگان، سیده مریم طباییان صفحات 44-49
  مقدمه
  شایستگی بالینی پزشک، بیشتر بر اساس مهارت های ارتباطی وی مورد قضاوت قرار می گیرد. آموزش مهارت های ارتباطی، یکی از مباحث مهم آموزش پزشکی است در حالی که آموزش این مهارت هادر برنامه رسمی آموزش پزشکی کشور گنجانده نشده است. دیدگاه اساتید بالینی، به عنوان آموزش دهندگان و معتبرترین رده های درگیر در آموزش پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین دیدگاه اساتید بالینی نسبت به آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجویان پزشکی است.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، از بین اعضای هیات علمی 17 گروه بالینی دانشکده پزشکی اصفهان، تعداد 142 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه خود ساخته ای شامل سه بخش دموگرافی، نگرش و سوالات باز بود. روایی نگرش با استفاده از نظر کارشناسان برآورد و پایایی کل پرسشنامه با روش دو نیم کردن تعیین شد. داده ها به صورت توزیع فراوانی و محاسبه میانگین امتیاز و آزمون های من ویتنی (Mann Whitney)، کروسکال والیس (Kruskal Wallis)، ANOVA و توکی (Tukey) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  هشتاد و پنج درصد از اساتید نسبت به آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجویان نگرش عالی داشتند. نگرش استادان زن و مرد تفاوتی نداشت. اساتید جوانتر درگروه سنی 40-30 سال و سابقه تدریس 10- 5 سال نگرش بهتری نسبت به سایر گروه ها داشتند. نگرش اساتید در رشته های تخصصی با یکدیگر تفاوتی نداشت.
  بحث: دیدگاه کلیه اساتید صرفنظر از جنس، سن، رشته تخصصی و سابقه تدریس نسبت به آموزش مهارت های ارتباطی مثبت است. بنابراین، آموزش این مهارت ها به دانشجویان به عنوان یکی از دروس رسمی، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعضای هیات علمی، مهارت های ارتباطی، آموزش پزشکی، دانشجویان پزشکی
 • معصومه صابریان، سعید حاجی آقاجانی صفحات 52-57
  مقدمه
  یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها، تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه است. مراکز آموزش عالی مایلند بدانند دانش آموختگان آنها بعد از فراغت از تحصیل با چه سرنوشتی مواجه اند و از تخصص خود چگونه بهره می گیرند. این تحقیق با هدف تعیین سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته پرستاری دانشکده پرستاری سمنان انجام شده است.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، کلیه دانش آموختگان کارشناسی پیوسته پرستاری (174 نفر) که در فاصله سال های 78-71 فارغ التحصیل شده اند و آدرس آنها در دسترس بود، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با 10 سوال بود که برای نمونه پست شد. در مجموع 93 پرسشنامه برگشت داده شد. داده ها با نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با تعیین میانگین و انحراف معیار و محاسبه فراوانی مطلق و نسبی و آزمون مجذور کای انجام گرفت.
  نتایج
  22/60 درصد نمونه ها را زنان تشکیل داده و 12/30 درصد در وضعیت استخدام رسمی آزمایشی بسر می برند. اکثرا در بیمارستان ها مشغول به کار بودند و 01/43 درصد در مشاغلی غیر از پرستاری به کار گرفته شده اند. فقط 2/17 درصد کمتر از شش ماه مشغول به کار بوده و بقیه در فاصله زمانی شش ماه تا بیش از سه سال بیکار بوده اند. در عین حال، که 2/17 درصد نیز در حال حاضر بیکارند. اکثرا (21/60 درصد) ادامه تحصیل نداده و 61/2 درصد در رشته های غیر پرستاری ادامه تحصیل داشته اند و 45/6 درصد نیز تغییر رشته و شغل داده اند. 64/80 درصد نمونه ها با دانشگاه محل تحصیل ارتباط نداشته و فقط 2/17 درصد در استخدام بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند. آزمون مجذور کای رابطه معنی دار بین جنس و مدت بیکاری نشان داد. در سایر موارد رابطه معنی دار مشاهده نشد.
  بحث: نتایج پژوهش بیانگر بی کار ماندن طولانی پرستاران پس از فارغ التحصیلی، وضعیت نامشخص استخدامی و کثرت اشتغال در رشته های غیر تخصصی است. پیشنهاد می گردد پذیرش پرستاران با توجه به نیاز جامعه و علایق انجام گیرد و به مشکل استخدامی آنها توجه شود.
  کلیدواژگان: سرنوشت شغلی، استخدام، دانش آموختگان، دانشکده پرستاری
 • بتول محمدی، سوسن ولیزاده، سیما لک دیزجی صفحات 60-66
  مقدمه
  یادگیری و کسب مهارت در بالین یکی از مطلوبترین روش های آموزشی است که ارتباط مستقیمی با ویژگی های مدرسان بالینی دارد. به نظر می رسد اجرای فرایند یاددهی- یادگیری از طریق مربیان لایق و کارآمد می تواند دانشجویان را قادر سازد تا حداکثر استفاده مطلوب را از توانایی های خود ببرند. بدین منظور مطالعه ای با هدف تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسان پرستاری و مامایی در زمینه رفتارهای اثربخش آموزشی انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که جامعه مورد بررسی را کلیه مربیان پرستاری و مامایی (25 نفر) تشکیل می داد. روش انجام پژوهش طرحی یک گروهی و دو مرحله ای بود که به آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسان را قبل و دو ماه بعد از اجرای برنامه آموزشی (کارگاه آموزشی دو روزه) بررسی می نمود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل چهار بخش بود. برای تعیین اعتبار علمی از روش روایی محتوا و برای مشخص نمودن پایایی ابزار نیز از روش دو نیمه کردن آزمون استفاده شد. بخش چهارم پرسشنامه (بیانیه های عملکرد) علاوه بر مدرسان توسط گروهی از دانشجویان که تحت سرپرستی بالینی هر یک از مربیان مورد مطالعه آموزش دیده بودند نیز قبل و دو ماه بعد از برگزاری کارگاه تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-9 و از طریق محاسبه فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار وآزمون t زوج، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  شرکت مربیان در کارگاه آموزشی تاثیر مثبت در افزایش آگاهی و نگرش آنها در زمینه رفتارهای اثربخش آموزش بالینی داشته است. بعد از آموزش، نمره عملکرد نیز از دیدگاه مدرسان و دانشجویان افزایش یافته، اما اختلاف معنی دار آماری بین میانگین نمرات عملکرد در قبل و بعد از آموزش در مدرسان مشاهده نشد و تنها از دیدگاه دانشجویان در حیطه ارزشیابی عملکرد مدرسان اختلاف معنی دار داشت.
  بحث: با توجه به اینکه آموزش تاثیر مثبتی بر میزان آگاهی و نحوه نگرش مدرسان در زمینه رفتارهای اثربخش بالینی داشته است، به نظر می رسد آموزش و فراهم نمودن بستر مناسب در محیط های بالینی برای بکارگیری رفتارهای اثربخش ضروری است. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی ابزار ارزشیابی معتبر برای بررسی اثربخشی آموزش بالینی و انجام ارزیابی عملکرد آموزشی کارکنان بالینی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد، مدرسان پرستاری، رفتارهای اثربخش، آموزش بالینی
 • محمدحسین یارمحمدیان، سوسن بهرامی، احمدعلی فروغی ابری صفحات 69-75
  مقدمه
  نیازسنجی جزو جدایی ناپذیر برنامه ریزی آموزشی و نظام به سازی منابع انسانی محسوب می شود. این مطالعه به منظور بررسی ویژگی های یک الگوی نیازسنجی مطلوب و نیز مناسبترین شرایط اجرایی، زمانی، مکانی و کاربردی ترین الگوهای نیازسنجی از نظر مدیران و کارشناسان در سیستم بهداشت و درمان انجام شده است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که در آن 63 نفر که شامل 32 نفر مدیران و معاونان شبکه ها و 31 نفر کارشناسان ستادی و بهداشتی شبکه های بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان در سال 1381 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که روایی آن از طریق روایی محتوی و پایایی آن با روش آزمون مجدد تایید شده بود، جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS و با روش های آماری به صورت توزیع فراوانی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  برای نیازسنجی خواسته های بهداشتی جمعیت تحت پوشش، الگوهایی مناسب هستند که دارای این ویژگی ها باشند: مفهوم نیاز را به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت ترکیبی بسنجد؛ منابع تعیین نیاز جامعه، اهداف و ارزش هایشان باشند؛ از ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه استفاده شود؛ شناسایی نیازها در سطح شهرستان انجام شود، ملاک تعیین الگوها میزان مشارکت جمعیت باشد؛ مناسبترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله و مناسبترین شرایط مکانی تجمع نمایندگان مردم در یک مکان خاص باشد؛ مناسب ترین شرایط اجرایی تجمع نمایندگان در یک مکان خاص و تکنیک دلفی و کاربردی ترین الگوها، الگوهای ترکیبی و الگوهای هدف- محور باشد.
  بحث: نیازسنجی آموزشی، اولین و اساسی ترین گام در برنامه ریزی آموزشی سیستم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین نیازها بر اساس الگوها و تکنیک های دقیق، می تواند اثربخشی و کارایی برنامه ریزی این سیستم را افزایش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود الگوهای مناسب نیازسنجی به مدیران و کارشناسان بهداشتی آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: الگوهای نیازسنجی، نیاز، نیازسنجی آموزشی، ملاک، ابزار، تکنیک
 • علیرضا یوسفی صفحات 78-79
  آزمون های تشخیصی(Diagnostic Test)آزمون های تشخیصی نوعی از آزمون های پیشرفت تحصیلی محسوب می شوند که معمولا در ابتدا و در طول دوره تحصیلی و فبل ار برگزاری آزمون نهایی، انجام می گیرند. هدف این آزمون ها، تعیین سطح توانایی فراگیران در بدو ورود به دوره و شناسایی قوت ها و ضعف های فراگیران و نیز کسب اطلاع استادان از مطالبی است که به درستی یاد گرفته نشده اند. از این رو، گسترش آزمون های تشخیصی، ابزارهای بسیار مناسبی در اختیار استادان و نظام آموزشی قرار می دهد تا با نقاط ضعف ها بپردازند و نقاط قوت را تقویت کنند. نتایج این آزمون ها بیشتر برای کسب اطلاع استادان و نظام آموزشی و فراگیران از چگونگی پیشرفت فراگیران است. معمولا کمتر از نتایج این آزمون ها برای داوری نهایی درباره فراگیران استفاده می شود...
 • مهمترین گردهمایی های آموزش پزشکی در سال 2004 میلادی
  صفحات 83-83
|
 • Peyman Adibi, Bita Nik, Kholgh, Abbas Esmaeeli, Hamid Reza Sima, Mohammad Reza Zali Pages 7-13
  Introduction
  Despite growing evidence in the field of undergraduate medical education, there is not much data on resident training. Case presentation is a useful tool for scientific clinical education which along with evidence based medicine will become an interactive training method. So, the goal of this study was to compare traditional educational methods with hard talk and their role in learning process, based on resident's viewpoints.
  Methods
  In a pre-experimental study, special monthly case discussion sessions (named "Hard talks on gastroenterology") were designed for internal medicine residents of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences. Then the data were collected using an attitude measurement questionnaire. Each educational case was started with a title followed by history, physical examination data, as well as paraclinical lab results, respectively. The scenario ended with a definite clinical question about next needed test, diagnosis or treatment. After the sixth session, questionnaires were distributed non-randomly among 50 participants and 31 questionnaires were completed. The data were analyzed by SPSS 11 using frequency distribution and Kruskal Wallis.
  Results
  Residents were more positive toward Hard talks. They evaluated the possibility of challenge with speakers 54.8%, learning the presented subject during the session 80.6%, the compatibility of the subject with resident's real needs 77.4%, the possibility of using the attending physician experiences 77.2%, volume of knowledge transfer in a session 67.7%. The participants considered the Hard talks better than traditional methods.
  Conclusion
  In general, this study showed a relatively successful experience in resident training. Due to the lack of new methodologies in resident education this can be used as a guide for designing new interventions in the field.
  Keywords: Resident, Clinical Education, Case discussion, Evidence Based Medicine
 • Fariba Jaefari, Foruzan Tabibian, Tayebeh Fatemi Pages 16-22
  Introduction
  Dissertation is one of the important and valuable information resources especially in libraries. In fact, dissertation reflects the accepted university pattern for research presentation. Evaluation of dissertation subjects during a special period presents the university research strategy. This study was performed to determine the structure and charachteristics of postgraduate dissertations of Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  All postgraduate dissertations of IUMS during 1989-1999 were evaluated using a checklist for their structure (i.e. introduction, methods, results, discussion) and type of study (Basic, Applied, Experimental-Devolopment), Experimental, Quasi experimental and Observational.
  Results
  83.9% of dissertations were for either MD, pharm D or DD 8.9% for PhD, 6.3% for MS and 0.9% for Medical specialty degree. The results showed that 96.6% of these dissertations were applied and 34% basic- applied and, their distribution varied among different schools (School of Dentistry had the most applied dissertations). 47.7% of dissertations were descriptive, 22% descriptive-analytical, 0.6% analytical, 0.6% quasi-experimental and 26% experimental research. There was a great variaton in dissertation structure among different schools.
  Conclusion
  The results of this study indicated the importance of shifting thesis subjects to basic and analytical researches. Also, it could be used as a guide for planning dissertation subjects. Structural differences of thesis among different schools reveal the need for designing an “acceptable unique pattern of thesis writing” in the whole university.
  Keywords: Dissertation, Structure, Postgraduate study, Basic research, Applied research
 • Tahereh Changiz, Peyman Adibi, Mohsen Hosseini, Mina Tootoonchi Pages 24-33
  Introduction
  To improve the quality of dissertations (as a mandatory course) in general medicine (MD) program, it is useful to know the viewpoints of supervisors about different issues and problems in their supervision process, i.e. the objectives of the course, facilitation methods for learning, problems of the practical phase, and their ideas about the course efficacy. This study explores supervisor's views concerning the thesis process and its related problems in Isfahan University of Medical Sciences.
  Methods
  106 supervisors from Medical School participated in this cross sectional descriptive study. A self-administered questionnaire, which proved to be valid and reliable was used for data collection. The questionnaires were completed individually in the participant's office or School. SPSS software was used for data analysis. Results were analyzed according to the frequency distribution of variables and compared by t- test and ANOVA.
  Results
  According to the supervisors, the most important problems were allocating appropriate budget, approving the research proposal by the department and school councils, instructing students about literature review and article writing, and not being informed about national research priorities. They considered "learning research methodology" as the main objective of dissertation. Most of them agreed on it as a necessary course for MD program, but believed that students usually faced shortage of time. They claimed that offering thesis as an elective course would improve the quality of the projects.
  Conclusion
  Dissertations in general medicine program are facing some problems. It seems that shortage of time brings about limitations in doing and supervising the projects. It is recommended to revise the approval process of thesis proposals. Moreover, involving students in the preplanned researches, improving the supervisors knowledge in research methodology and statistical analysis, announcing research priorities, and revising the course plan may improve the quality of dissertations.
  Keywords: Thesis project, Medical education, Medical student, Supervisors
 • Khadijeh Ranjbar, Fahimeh Soltani, Masoud Mousavi Nassab, Akbar Masoudi, Sayed Alireza Ayatollahi Pages 35-41
  Introduction
  One of the most important principles of educationg concepts and establishing skills in nursing students is the use of proper gool-based educational methods. Special attention has to be paid to medication administration skills, in order to provide patients’ health. Identifying the best educational ways for administrating medication by nursing students can solve some of the existing educational problems. This experimental study was conducted to compare the impact of traditional and multimedia independent teaching method on cognitive knowledge and psychomotor skills of first year nursing students.
  Methods
  In an experimental study 80 first year nursing students participated and were randomly divided into experimental and control groups. The control group was taught by the traditional method and the experimental group by multimedia independent teaching method. The initial and retention of cognitive knowledge and psychomotor skills were measured by a post-test and standard checklist right after the instruction and one month later. Also, the students’ opinion on applied strategies was asked by a separate questionnaire. The results were analyzed by descriptive statistics and using t-test and Chi2.
  Results
  Based on the results no significant difference in administrating medication skills was observed between the case and experimental groups in the first stage. But there was a significant difference in initial cognitive knowledge between the two groups. Analysis of data indicated that neither cognitive nor psychomotor skills were statistically different one month after the education. Both methods, however, were found to be effective. Most participants preferred multimedia teaching method to traditional method.
  Conclusion
  Although there was no difference in psychomotor skills of the two groups, due to the students’ emphasis on multimedia independent teaching, it is recommended to use this method in nursing education.
  Keywords: Educational method, Learning, Skill, Administrating medication, Nursing student
 • Ahmadreza Zamani, Behzad Shams, Ziba Farajzadegan, Sayedeh Maryam Tabaeian Pages 44-49
  Introduction
  The clinical competencies of a physician is usually judged based on his(her) communication skills. Teaching communication skills is one of the important subjects in medical education, whereas it has not been considered in medical education curriculum of the country. Due to the involvement of the faculty members in medical education system, their viewpoints concerning educational matters is of special importance. This study was performed to determine the faculty member's viewpoints in regard to teaching communication skills to medical students.
  Methods
  In this descriptive-analytic study 142 faculty members from 17 departments in Medical School of Isfahan were selected by simple random sampling method The data collection tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic, attitude and open questions. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability by split-half method. The data were analyzed according to the frequency distribution and the mean of the scores, and compared by t-test, Mann Whitny, Kruskal Wallis, ANOVA and Tokey.
  Results
  85% of the faculty members had a very positive attitude toward teaching communication skills to medical students. There was no difference in the attitude according to the sex of the faculty members. The younger faculties, aged between 30 and 40 years with 5 to 10 years of teaching experience, had a better attitude compared to other groups. The specialty field had no role in their attitude toward the subject.
  Conclusion
  The views of all the faculty members about teaching communication skills regardless of their sex, age, specialty field and teaching experience was positive. Thus, teaching these skills to students as one of the formal subjects seems necessary.
  Keywords: Faculty member, Communication skills, Medical education, Medical student
 • Massoumeh Saberian, Saeed Haji Aghajani Pages 52-57
  Introduction
  One of the main missions of universities is to train skillful manpower for the society. The higher education institutions try to find out what their graduates will face in the society and if they have a chance to use their specialty. This research was performed to determine the job future of the graduates in Semnan.
  Methods
  In a cross-sectional study, all nursing graduates (B.S.) who had been graduated during 1992-1999 were studied (N=174). 93 persons participated in the survey by completing a questionnaire containing 10 questions. The data were analyzed by SPSS software. Frequency distribution, standard deviation and the mean of all questions were calculated and also Chi2 test was used.
  Results
  60.22% of the participants were female. 30.12% of them were hired as permanent employees. Most of them worked at the hospitals and 43.1% were employed in non-nursing positions. Only 17.2% were employed within less than 6 months and the rest were unemployed in a period of 6 months to 3 years after graduation. Also, 17.2% were unemployed at the time of this study. Most of them (60.21%) had not entered postgraduate studies and 2.61% had continued their studies for non-nursing majors. 6.45% had changed their major of study and also their jobs. 80.64% of the participants did not have any contacts with their schools. And only 17.2% were employed in hospitals affiliated to Semnan University of Medical Sciences. Chi2 – test showed a significant relationship between gender and the period of unemployment.
  Conclusion
  The results revealed the long period of unemployment of nursing graduates, the undetermined hiring situation and employment in fields other than nursing. It is recommended to consider society's needs and student's interests at the time of admission to the university and take some measures concerning employment problems.
  Keywords: Job Future, Graduates, Nursing School
 • Batool Mohammadi, Susan Valizadeh, Sima Lak Dizeji Pages 60-66
  Introductio:Learning clinical skills at the bedside is one of the best educational methods which mainly depends on clinical instructors’ characteristics. It seems that teaching by qualified and competent instructors can enable students to reach their maximum capability. This research was designed to study the effect of teaching on knowledge, attitude and practice of nursing and midwifery instructors concerning effective behaviors at clinical teaching.
  Methods
  This was a quasi-experimental research which studied all nursing and midwifery instructors (N=25) at Tabriz University. The research was designed as one group and two stages which assessed knowledge, attitude and practice of instructors before and two months after running the educational program (two days workshop). The data collecting tool was a questionnaire including four sections. The scientific validity of the questionnaire was confirmed by content validity and its reliability was evaluation by split-half method. In addition to instructors, the forth section of the questionnaire concerning performance, was also completed by the students who were under the supervision of trained instructors before and two months after the workshop. The results were analyzed by SPSS 9 software and using paired t-test, relative frequency, mean and standard deviation.
  Results
  According to the results, participation of instructors in educational workshops had a positive effect on increasing knowledge and improving their attitude toward clinical teaching behaviors. Moreover, according to the viewpoints of instructors and students, their performance scores increased after education. But, no significant difference between the mean of performance score of instructors before and after workshop was observed. Based on student's viewpoints, instructor's performance in assessing students showed a significant difference.
  Conclusion
  Considering the positive effects of education on knowledge and attitude of the instructors, providing education and an appropriate background in clinical environment for employing effective behaviors seems necessary. The results of this research can be used in designing a valid evaluation tool for assessing the effectiveness of clinical education and the educational performance of clinical instructors
  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Nursing instructors, Effective behaviors, Clinical Education
 • Mohammad Hossein Yar Mohammadian, Susan Bahrami, Ahmad Ali Forughi Abari Pages 69-75
  Introduction
  Need Assessment is an inseparable element of educational planning and optimization of human resources. Identifying educational needs can increase the efficacy of educational plans. The goal of this research was to investigate the characteristics of an appropriate need assessment model and also determine the most applicable need assessment models according to the viewpoints of health directors and experts in Isfahan University of Medical Sciences and Health services.
  Methods
  In this descriptive-qualitative research 32 health directors and their assistants and 31 staff experts of Health Networks in Isfahan were studied. The data were collected through a questionnaire whose validity was confirmed by content validity and its reliability by test-re-test. Then the data were analyzed by SPSS software using frequency distribution and Ch2 test.
  Results
  The proper patterns for need assessment of the understudy population have the following characteristics: They define need as the distance between existing and desired situation, consider society, goals and its values as need assessment sources, use direct observation and questionnaire as need assessment tools, recognize need in municipality, consider the participation rate of the population as the criterion for determination of the model, apply need assessment timing in several steps, gather people representatives at special places as the most suitable location, use Delphi method as the most suitable executive method, apply purpose axis patterns and compositional patterns as the most applicable models.
  Conclusion
  Educational need assessment is the first and most essential step in educational planning for medical education, and health and therapeutic system. Determining the needs based on precise patterns and techniques can increase the effectiveness and quality of planning in this system. It is recommended to train health directors and experts regarding suitable need assessment models.
  Keywords: Need assessment models, Need, Educational need assessment, Tool, Technique, Criterion
 • Alireza Yousefi Pages 78-79