فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1385)

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1385)

 • 102 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/11/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا رادگودرزی، ونداد شریفی، آفرین رحیمی موقر، الهه سهیمی ایزدیان، محمدرضا محمدی، نغمه منصوری، علی اکبر نجاتی صفا صفحه 1
  زمینه و هدف
  بررسی و تحلیل روند مقالات پژوهشی بهداشت روان کشور منتشره در سالهای 1352- 1381.
  روش کار
  کلیه مقالات پژوهشی داخلی و خارجی در حوزه علوم روان پزشکی، روان شناسی و علوم عصب پایه در ایران، در شش دوره پنج ساله متوالی (از 1352 تا 1381)، با استفاده از بانک اطلاعات بهداشت روان کشور (IranPsych) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، روند مقالات در زمینه های زیر بررسی شد: اطلاعات مقاله نگاری، حوزه های اصلی، موضوعات، روش، محل پژوهش، منبع حمایت مالی و همکاری بین نویسندگان.
  نتایج
  3031 مقاله بررسی شد و تعداد کل مقالات در هر دوره و هر حوزه، روندی رو به افزایش داشته است. از نظر سهم هر یک از حوزه ها (فراوانی نسبی)، حوزه عصب پایه در سه دوره آخر رشد چشمگیرتری داشته است. در حوزه اپیدمیولوژی، روند، فرودی در دوره سوم داشته و سپس افزایش یافته است. حوزه های روانشناختی و بالینی با وجود نوساناتی، روند نسبتا ثابتی داشته اند. حوزه خدمات بهداشتی، سهم کمتری نسبت به سایر حیطه ها داشته است. از نظر روان شناسی پژوهش، نسبت مطالعات مروری، کاهش و مطالعات مشاهده ای مقطعی و کارآزمایی بالینی، افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  افت سهم تحقیقات خدمات بهداشتی از یافته های مهمی است که توجه مسوولان بهداشت روان کشور را می طلبد. شناخت روند پژوهش های انجام شده در بهداشت روان کشور می تواند مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهش های بهداشت روان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روند، بهداشت روان، روان شناسی، روان پزشکی، ایران
 • حمیدرضا گیلاسی، کوروش هلاکویی نایینی، دکترمحمدرضا ظفر قندی*، محمود محمودی، مصطفی قانعی، محمدرضا سروش، امیر دولتیاری، علی اردلان صفحه 15
  زمینه و هدف

  با وجود کنوانسیونهای منع استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیک و شیمیایی، عراق طی سالهای جنگ تحمیلی علیه ایران مکررا از عوامل شیمیایی بر ضد نیروهای نظامی و غیر نظامی ایران استفاده کرد. فراوان ترین ماده شیمیایی مورد استفاده عراق در این سالها موستارد سولفید بود. ضایعات ناشی از گاز خردل را می توان به دو دسته زودرس و دیررس تقسیم کرد. ضایعات دیررس گاز خردل عمدتا ناشی از تاثیر عامل بر اجزا داخل سلولی و احتمالا اسیدهای هسته ای می باشد که به صورت اثرات موتاژنیک و احتمالا کارسینوژنیک ظاهر می شود. اگر چه اثرات کارسینوژنیک گاز خردل بعد از تماس طولانی مدت با مقادیر کم عامل تا حد زیادی ثابت شده است، ولی این اثر گاز خردل کوتاه مدت و حاد با عامل هنوز ثابت نشده است. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بروز سرطان با مواجهه حاد با گاز خردل می باشد.

  روش کار

  مطالعه به روش کوهورت تاریخی بر روی 500 نفر از مصدومین شیمیایی استان اصفهان که حداقل یکبار با این عامل مواجهه داشتند صورت گرفت. بروز پیامد سرطان و فوت پس از مواجهه در این گروه از رزمندگان، با بروز این پیامدها در 500 نفر رزمنده مواجهه نیافته استان و با بروز کشوری مقایسه شد.

  نتایج

  کلیه مصدومین مورد مطالعه، مرد بودند. میانگین سن در موقع مطالعه در گروه مواجهه یافته 41 سال (10.8±) و در گروه مواجهه نیافته 40 سال (7.6±) بود. میانگین سن اولین مواجهه در گروه مواجهه یافته 24.1 سال (13±) و میانگین سن اولین مصدومیت در گروه مواجهه نیافته 23 (11±) بود. از نظر محل سکونت افراد مورد مطالعه، 81% ساکن شهر و 19% ساکن روستا بودند. از نظر تحصیلات، 395 نفر (84.5%) از گروه مواجهه یافته دیپلم و زیر دیپلم بودند و 481 نفر (96.2%) از این گروه متاهل بودند. 63 نفر (12.6%) شغل نظامی و 366 نفر (73.2%) دارای مشاغل غیر نظامی بودند. در این مطالعه، تعداد 3 بیمار سرطانی در گروه مواجهه یافته با گاز خردل و در گروه دوم مواجهه مورد سرطانی مشاهده نشد. تعداد 10 نفر از گروه مواجهه یافته و 7 نفر در گروه عدم مواجهه، فوت شده بودند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه خطر نسبی سرطان، 4.02 (36.1- 0.45= Cl 95%) و خطر نسبی فوت یا شهادت، 1.44 (3.81- 0.54= Cl 95%) به دست آمد. این مطالعه نشان داد که بروز سرطان و فوت، با مواجهه حاد با گاز خردل در این گروه از رزمندگان ایرانی اختلاف معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: مواد جنگ شیمیایی، گاز خردل، سرطان ها
 • فیض الله اکبری، مصطفی حسینی، محمد عرب، نیره چوزوکلی صفحه 25
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش روزافزون هزینه های بهداشتی و درمانی، مساله بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود، امروزه پدیده مشتری گرایی بیش از پیش مهم جلوه می کند. یکی از روش های ارزشیابی عملکرد و کیفیت خدمات بیمارستانی، ارزیابی رضایتمندی مشتریان یا بیماران بستری به عنوان استفاده کنندگان اصلی خدمات است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی.و تحلیلی است وبا هدف تعیین عوامل موثر بر رضایت بیماران انجام شده است.
  روش کار
  جامعه پژوهشی تعداد 400 بیمار بستری است که به طور تصادفی انتخاب شده و به هنگام ترخیص در مصاحبه شرکت نموده اند. در این مطالعه، با استفاده از آنالیزهای تک متغیره که تاثیر یک عامل را بر میزان رضایتمندی بیماران، مورد مطالعه قرار میدهد، به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران پرداخته شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که از بین 13 متغیر مورد پژوهش، 9 متغیر مهم (سن، تحصیلات، تاهل، شغل، بیمارستانهای مختلف، نوع بیمارستان(تخصصی، غیر تخصصی)، بخش بستری، هزینه پرداختی و شیوه پرداخت)، ارتباط آماری معنی داری با رضایتمندی بیماران دارند که پس از انجام رگرسیون لجستیک گام به گام، مشخص گردید که 5 متغیر (تاهل، تحصیلات، نوع بیمارستان، بخش بستری و هزینه پرداختی)، تاثیر قویتری بر رضایت بیمار دارند.
  نتیجه گیری
  استفاده از یافته های پژوهشی در جهت شناخت ضعف ها و نارسایی های موجود و اتخاذ تصمیم مناسب جهت بهینه سازی خدمات بیمارستانی و در نهایت جلب رضایت مشتریان به مدیران ارشد نظام سلامت و مسولین بیمارستانها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی بیماران، بیمارستان، عوامل موثر، تهران
 • طاهره خامه چیان، زهره طبسی، طاهره مازوچی، اعظم مصداقی نیا صفحه 37
  زمینه و هدف
  تست پاپ اسمیر، از بهترین روش های غربالگری بیماری های دهانه رحم به ویژه ضایعات بدخیم آن می باشد. مساله مهم، تهیه نمونه با کیفیت مناسب است. کیفیت نامناسب نمونه پاپ اسمیر، در برخی موارد پاتولوژیست پزشک و بیمار را سردرگم میکند. لذا تلاش در جهت تعیین بهترین وسیله نمونه گیری پاپ اسمیر، از سالها پیش آغاز شده و کماکان ادامه دارد. این تحقیق، مطالعه ای مقایسه ای بین سه روش نمونه گیری پاپ اسمیر می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه روش های تهیه نمونه پاپ اسمیر و ارایه بهترین روش بر اساس کیفیت مناسب تعریف شده برای نمونه است.
  روش کار
  طی یک مطالعه مقطعی از 600 خانم مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی زنان (کاشان) که واجد شرایط نمونه گیری بودند، تست پاپ اسمیر به سه روش (سواب- اسپچولا)، (سیتوبرس- اسپچولا) و (اسپچولا به تنهایی) اخذ شد. هر روش به صورت تصادفی و به ترتیب پذیرش افراد، روی 200 نفر اعمال گردید. تفسیر لامها به صورت همگون، توسط پاتولوژیست و به طریق ناآگاه (Blind) انجام شد. در نهایت، کیفیت اسمیر به صورت مناسب و نامناسب اعلام گردید.
  نتایج
  از میان 200 مورد نمونه گیری به روش (سواب- اسپچولا)، 150 مورد (75 درصد) اسمیر با کیفیت مناسب و 50 مورد (25 درصد) اسمیر با کیفیت نا مناسب حاصل شد. از میان 200 مورد نمونه گیری به روش (سیتوبرس- اسپچولا)، 188 مورد (94 درصد) اسمیر با کیفیت مناسب و 12 مورد (6 درصد) اسمیر با کیفیت نامناسب به دست آمد و بالاخره این که از میان 200 مورد نمونه گیری به روش (اسپچولا به تنهایی)، 176 مورد (88 درصد) اسمیر با کیفیت نامناسب و 24 مورد (12 درصد) اسمیر با کیفیت نامناسب حاصل گشت. تفاوت بین نسبت کیفیت پاپ اسمیر در دو روش نمونه گیری سواب اسپچولا و اسپچولا (P=0.0013)، سواب اسپچولا و سیتوبرس اسپچولا (P<0.0001) و اسپچولا (P<0.036) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که (سیتوبرس) در مقایسه با سایر روش ها، بالاترین میزان اسمیر با کیفیت مناسب را در اختیار می گذارند. بنابراین لازم است تا مزایای استفاده از سیتوبرس، همراه با نحوه کاربرد آن، هر چه بیشتر در سطح سیستم بهداشتی درمانی کشور بیان شود تا علاوه بر غربالگری مطلوبتر بیماری های سرویکس، جوانب اقتصادی و فرهنگی مساله نیز ملحوظ گردد.
  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، کیفیت اسمیر، روش نمونه گیری، سیتولوژی، مقایسه
 • محمد عرب، مریم تاجور، فیض الله اکبری، حجت زراعتی صفحه 43
  زمینه و هدف
  وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران، از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید. هر مدیری در تعامل با کارکنان، به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنها را به کار می برند «سبک رهبری» می گویند. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا مشخصات فردی روسا و مدیران و پرسنل بیمارستانها تاثیری بر نظر آنان در خصوص سبک های رهبری اعمال شده در بیمارستانها دارد یا نه.
  روش کار
  این مطالعه، از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد و در سال 1382 انجام شده است. جامعه پژوهشی، مدیران، روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه های این پژوهش، بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده وسبک های رهبری را به چهار دسته: استبدادی- استثماری، استبدادی- خیرخواهانه، مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های آماری t تست، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است.
  نتایج
  سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها، بر اساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است، ولی از نظر کارکنان، مدیران و روسا سبک استبدادی- خیر خواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند. به عبارت دیگر، از دیدگاه کارکنان، روسا و مدیران در اداره بیمارستان نسبت به آنچه که خود معتقدند مشارکت کمتری با کارکنان به عمل می آورند.
  بین هیچ یک از مشخصات فردی روسا و مدیران شامل سن، جنس، نوع استخدام، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و مدت اشتغال تحت عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید. (P>0.05).
  بین مشخصات فردی کارکنان که شامل سن، جنس، تاهل، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت آنان می باشد و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران، ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (جنس P=0.0001) (سن P=0.0007) (وضعیت تاهل P=0.0001) (میزان تحصیلات P=0.001) (رشته تحصیلی P=0.0001) (سابقه خدمت P=0.009)
  نتیجه گیری
  مشخصات فردی روسا و مدیران بیمارستانها روی سبک رهبری آنان تاثیری ندارد امام مشخصات فردی کارکنان روی نظرشان در خصوص سبک های رهبری مسولین بیمارستان تاثیر دارد
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، سبک های رهبری لیکرت، مشخصات فردی، مدیران و روسای بیمارستانها، کارکنان بیمارستانها
 • منیژه صداقت، سلمه سلطان درانی، محمدرضا پورشفیع، مهناز سیفی، رضا رنجبر صفحه 53
  زمینه و هدف
  ویبریوکلرا التور، عامل بیماری وبا همواره باعث مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی است. لذا بررسی مقاومت در این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های متعدد، همچنین بررسی ژنتیکی عوامل بیماریزای آن در جهت بهبود و سلامت جامعه، موثر و لازم می باشد.
  روش کار
  ژن hly A به عنوان عامل ایجاد همولیز و سیتولیز سلولی شناخته شده و نقش مهمی در گاستروآنتریت های وبایی دارد. 100 سویه جمع آوری شده از بیماران مبتلا به وبا که از چند شهر مختلف ایران، شامل: تهران، کاشان، کرمانشاه و اهواز بودند، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی سرولوژیک استاندارد، ایزوله ها تعیین هویت گردیدند و با تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، ژن بیماریزای hly A در سویه های جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  74% از سویه ها، سروتیپ اوگاوا و 13% NON Agglutination (NAG) و 3% اینابا بودند. از نظر الگویی مقاومت آنتی بیوتیکی، تمامی سویه ها به سیپروفلوکسازین، جنتامایسین و داکسی سیکلین حساسیت نشان دادند، در حالی که 74% سویه ها به کوتریموکسازول، 64% به اریترومایسین و 53% به تتراسیکلین مقاوم بودند. همچنین 100% سویه ها از نظر وجود ژن hly A، مثبت بودند در حالی که 95% سویه ها، فنوتیپ همولیز بتا را بر روی بلاد آگار نشان داده و 5% آنها فاقد همولیز بودند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه توصیفی، با الگوی مقاومتی بالایی از باکتری مواجه شدیم و بر این اساس، تتراسیکلین که تاکنون به عنوان داروی انتخابی جهت درمان وبا پیشنهاد می شد از رده خارج می گردد و با بررسی مولکولی ژن hly A، می توان به شناخت بهتر موارد مشکوک به وبا دست یافت.
  کلیدواژگان: وبا، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن hly A
 • علیرضا چوبینه، مصطفی حسینی صفحه 61
  زمینه و هدف
  رابطه نزدیکی میان وضعیت بدن (پوسچر) و طراحی ایستگاه کار وجود دارد؛ به گونه ای که مشکلات وضعیت بدن و انحراف آن از حالت طبیعی، ناشی از طراحی نادرست ایستگاه کار می باشد. طراحی ایستگاه کار یکی از بنیادی ترین مباحث ارگونومی شغلی است. به طوری که تندرستی، ایمنی و بهره وری کارگر، به موفقیت یا عدم موفقیت این طرح بستگی دارد. طراحی ارگونومیک ایستگاه کار مستلزم در نظر گرفتن عوامل گوناگون، به ویژه عوامل تعیین کننده وضعیت بدن است. برای شناسایی عوامل تعیین کننده وضعیت بدن، استفاده از طراحی فاکتوریال سودمند است. با این متدولوژی، متغیرهایی از ایستگاه کار که بر وضعیت بدن تاثیر میگذارند شناسایی شده، آنگاه مشخص می شود که این متغیرها در چه حد و حدودی باشند تا بهترین وضعیت بدن ایجاد شود، بدین ترتیب، استانداردهای طراحی ایستگاه کار ارایه می شوند.
  در این مقاله که با هدف طراحی فاکتوریال در شناسایی عوامل تعیین کننده وضعیت بدن و طراحی ایستگاه کار نگارش شده است، نمونه ای از کاربرد این متدولوژی در ایجاد دستورالعمل های طراحی ایستگاه کار در عملیات قالیبافی ارایه شده است.
  روش کار
  ماتریس طراحی در این مطالعه، از 9 سلول (طراحی فاکتوریال 3×3) تشکیل شده که در آن 9 حالت از نظر «نوع نشستنگاه و»ارتفاع بافت«وجود دارد و نیازمند انجام 9 آزمایش گوناگون است. 30 بافنده حرفه ای، در هر یک از حالات 9 گانه به بافت پرداختند، آنگاه اثر سطوح مختلف متغیرهای یاد شده بر وضعیت بدن مطالعه شدند. نتایج به دست آمده در حالات 9 گانه با یکدیگر مقایسه و شرایطی که در آن فرد بهترین و راحت ترین وضعیت بدنی را دارد مشخص گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده، در ایستگاه کار قالیبافی اگر از نشستنگاهی استفاده شود که دارای شیب مثبت بوده و 15 سانتی متر بالاتر از ارتفاع رکبی بافنده تنظیم شود و همچنین ارتفاع محل بافت، 20 سانتی متر بالاتر از ارتفاع آرنج در حالت نشسته قرار گیرد، وضعیت بدن بافنده، هنگام کار بهبود یافته، از فشار بیو مکانیکی وارد بر ساختارهای اسکلتی- عضلانی بدن وی کاسته شده و بدین ترتیب خطر بروز آسیبهای اسکلتی- عضلانی در این فعالیت شغلی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  برای تعیین عوامل تعیین کننده وضعیت بدون و ارایه دستورالعمل های طراحی ایستگاه کار، طراحی فاکتوریال روش کاربردی است.
  کلیدواژگان: طراحی فاکتوریال، طراحی ایستگاه کار، ایستگاه کار قالیبافی
 • ابوالقاسم پوررضا، زهرا کاوسی، محمود محمودی، عزیز الله باطبی صفحه 73
  زمینه و هدف
  این مطالعه، با هدف سنجش میزان پذیرش و بستری غیر مقتضی بیماران (Patient Stay IPS: Inappropriateness) و نیز علل مرتبط با اقامت غیر مقتضی آنان در دوره زمانی اردیبهشت، خرداد، تیر 1383 انجام شده است. بدین منظور از پروتکل ارزیابی مناسبت (AEP: Appropriateness Evaluation protocol) استفاده گردید.
  روش کار
  بررسی پذیرش ها، در یک مطالعه مقطعی برای 258 بیمار در بیمارستان های دکتر شریعتی و امام خمینی بر اساس جدول شماره 1 پروتکل انجام گرفت. روزها اقامت بیماران یاد شده معادل 1732 روز بستری، در یک مطالعه آینده نگر بر اساس جدول شماره 2 پروتکل ارزیابی شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که به طور کلی، 22.8 درصد پذیرش ها غیر مقتضی بوده است و نیز روزهای اقامت در بیماران با پذیرش غیر مقتضی به طور معناداری کوتاه تر از بیماران با پذیرش مقتضی می باشد و این میزان در بخشهای مختلف بیمارستان نیز به طور معناداری با یکدیگر تفاوت داشت. یافته ها هم چنین حکایت از آن داشت که 8.6% روزهای بستری، غیر مقتضی می باشد. مهمترین علت اقامت غیر مقتضی، مربوط به تعلل در فرایند ترخیص بیمار ناشی از مشکلات مرتبط با تسویه حساب و بیمه درمانی وی بود.
  نتیجه گیری
  درصد قابل توجهی از پذیرش های بیمارستانی، غیر مقتضی می باشد که علت آن را می توان در ضعف نظام بهداشت و درمان در سطوح پایین تر و پیگیری جواب آزمایشات تشخیصی دانست. اقامت غیر مقتضی بیمار در بیمارستان نیز یکی از ضعف های همه نظام های بهداشتی و درمانی می باشد که با اتخاذ تدابیری خاص، قابل اصلاح و یا تعدیل می باشد. ارتقا کیفیت فرآیندهای داخلی بیمارستانی به طور مثال: اصلاح فرایند ترخیص بیمار، اصلاح کل نظام بهداشت و درمان در سطوح مختلف و نیز اصلاح نظام بیمه از جمله راهکارهای پیشنهادی می باشد.
  کلیدواژگان: پروتکل ارزیابی مناسب (AEP)، اقامت غیر مقتضی بیمار، پذیرش غیر مقتضی بیمار، اقامت بیمارستانی، پذیرش بیمارستانی
|
 • Goodarzi Rad R., Sharifi V., Rahimi-Movaghar A., Farhoudian A., Mohammadi M.R., Mansouri N., Nejatisafa A Page 1
  Background And Aim
  To describe the trends in research articles in the field of mental health.
  Materials And Methods
  The articles that we reviewed belonged to the fields of psychiatry, psychology, and neuroscience. We limited the search to the literature published over the 30-year period from 1973 to 2002. The following types of data were extracted: areas of research, specific topics, study design, location for data collection, funding sources, and the different types of working relationship among the authors.
  Results
  Analysis of publication trends in 3031 articles showed a marked increase in the total number of publications with time, especially over the last 5 years. As for different research areas, we detected a growing proportion of articles in the field of neuroscience and a decline in articles dealing with mental health. The volume of research in the fields of psychology, epidemiology and clinical sciences remained relatively constant. There was a rise in the proportion of cross-sectional studies and clinical trials in the second half of the 30-year period.
  Conclusion
  It is important to find the reasons and implications for the waning interest in mental health. Our results could provide an empirical basis in policy making and strategic planning for research in this area
 • Gilasi H.R., Holakouie Naieni K., Zafarghandi M.R., Mahmoudi M., Ghanei M., Soroush M.R., Dowlatyari A., Ardalan A Page 15
  Background And Aim

  In breach of all international conventions, Iraq frequently used chemical weapons against both military and civilian targets in its 8-year war with Iran. The most frequently used agent was sulfur mustard. The effects of mustard gas may be divided into early and late categories. Late lesions, due to the agent's mutagenic and carcinogenic potential, are mainly the results of its action on intracellular particles, probably nucleic acids. Although the occurrence of cancer has been proved following long-term exposure, the presence of a carcinogenic effect in acute, short-term contact is still in doubt.

  Materials And Methods

  To determine the relationship between cancer and acute exposure to mustard gas, a historical cohort study was carried out in Isfahan province, involving 500 chemically-injured soldiers with at least one episode of exposure to mustard gas. The incidence of cancer and the death rates in these subjects were compared with similar rates from i) 500 unexposed soldiers in the same area and ii) nationwide figures.

  Results

  : All the subjects were male. The mean age in the exposed and unexposed groups were 41(±10.8), and 40(±7.6) years respectively. Within the exposed group, the mean age at first exposure was 24.1(±13) years; the mean age at first injury in the unexposed group was 23(±11) years. Eighty-one percent of the cases lived in cities and 19% in rural areas. For 395 persons (84.5%) in the exposed group, education was at high school level or below. Within the same group, 481 subjects (96.2%) were married. Sixty-three people (12.6%) were servicemen and 366 (73.2%) had civilian jobs. Three cases of cancer were observed in those exposed to mustard gas. No cases occurred in the unexposed group. Ten people in exposed group and 7 in the unexposed group were dead at the time of the study. Relative risks for cancer and death were estimated at 4.02 (CI 95% = 0.45-36.1) and 1.44 (CI 95% = 0.54-3.81) respectively.

  Conclusion

  The results failed to show a statistically significant relationship between cancer incidence and acute exposure to sulfur mustard.

 • Akbary F., Hosseini M., Arab M., Chozokly N Page 25
  Background And Aim
  With growing emphasis on cost containment, optimal use of resources and increased productivity, the health sector is now adopting an increasingly customer-oriented approach within its administrative and managerial structure. One way to assess hospital performance and service quality would be to measure the level of satisfaction in hospital inpatients, as this group comprises the principal users of medical services within any health care system.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study we explored the factors affecting patient satisfaction. Our sample consisted of 400 randomly-selected inpatients who answered the research questionnaire at the time of discharge. We used univariate statistical analysis to examine the effects of various factors on patient satisfaction.
  Results
  : Of a total of 13 variables that were analyzed, 9 showed a statistically significant relationship with the outcome variable. These were age, education, marital status, occupation, hospital where interview is performed, hospital type (specialized versus general), type of ward, costs borne by the patient, and system of payment.
  Conclusion
  The strongest effects were observed for marital status, education, hospital type, type of ward, and cost borne by the patient. Results from this study could help to recognize the current flaws within the hospital management system and thus can aid decisions aimed at optimizing hospital services and maximizing patient satisfaction.
 • Khamechian T., Tabasi Z., Mazuchi T., Mesdaghinia A Page 37
  Background And Aim
  Pap smear test is considered the best screening method for cervical disease, especially for malignant lesions. The crucial factor here is obtaining high-quality samples, as poorly-prepared ones cause a great deal of confusion for patients and physicians alike. Attempts to define an ideal sampling technique have been going on for many years, and in this study we compare three different sampling methods to determine which one provides the best quality.
  Materials And Methods
  This interventional study was performed in a private obstetrics-gynecology clinic and involved 600 women who met the criteria for cervical screening. The Pap test was done by three different
  Methods
  "Swab spatula", "Cytobrush – spatula" and "Spatula only".
  Results
  Each method was performed on 200 randomly-selected patients. Cytopathologic examination was done by a single pathologist and in a blind fashion. For each specimen, a quality rating was reported as "satisfactory" or "unsatisfactory". Among the 200 samples obtained by the "Swabspatula” method, 150 (75%) were of satisfactory quality and the remaining 50 cases (25%) were rated as unsatisfactory. As for the cytobrush–spatula group, 88 samples (94%) were satisfactory and 12 (6%) were unsatisfactory. Finally, 179 samples (88%) in “Spatula-only” group were satisfactory and 24 (12%) were unsatisfactory. The difference in the proportion of good-quality samples was significant in pairwise comparisons between the three
  Methods
  swab-spatula versus spatula-only (P = 0.0013), swab-spatula versus cytobrush-spatula (P = 0.0001) and cytobrush-spatula versus spatula-only (P = 0.036).
  Conclusion
  The study revealed that the cytobrush-spatula sampling method yielded the highest proportion of high-quality samples. Hence, it would be desirable to familiarize physicians, midwives and other health care workers in this country with the technique of cytobrush cervical sampling and its potential advantages. However, financial and cultural aspects must be taken into account before adopting the procedure for routine cervical screening in Iran.
 • Arab M., Tajvar M., Akbari F Page 43
  Background And Aim
  One of the most important responsibilities of managers is leadership. Leadership styles are the constant behavioral models used by managers when working with others in organizations. The main purpose in this research was gaining an insight into the leadership styles of hospital managers (manager and chief) and to see if there is relationship between managers and employer's personality traits and the style of leadership adopted by the hospital manager.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study involving all the hospital managers and 385 hospital staff in the province of Qom. We gathered data through a questionnaire based on the Likert system. We thus recognized four different styles of leadership: Exploitive-Authoritative, Benevolent – Authoritative, Consultative, and Participative. Data were analyzed using the SPSS software package.
  Results
  1-Overall, the managers’ leadership styles were found to be mostly of the consultative type but the staff regarded their managers’ style of leadership as mainly Benevolent – Authoritative, 2- There was no statistically significant relationship between the managers’ personal characteristics and their leadership styles, 3- There is a significant association between the staff members’ characteristics and their perception of the manager’s leadership styles.
  Conclusion
  The managers’ personal traits do not appear to have an effect on their leadership styles but the same traits in employees can have a bearing on how they perceive leadership in their managers.
 • Sedaghat M., Dorrani S.S., Pourshafie M.R., Saifi M., Ranjbar R Page 53
  Background And Aim
  Cholera is one of the most important endemic and epidemic diseases in our country. Therefore, keeping track of the changes in antibiotic resistance patterns and continuous genotyping and serotyping of the isolates is essential.
  Materials And Methods
  One hundred stool samples were collected from the patients with cholera in different cities, including Tehran, Kashan, Kermanshah and Ahwaz. The specimens were subjected to a series of diagnostic tests. Strains were identified by serotyping and their antibiotic resistance profiles were defined through susceptibility tests. We also used a polymerase chain reaction (PCR) assay to identify the hly A gene.
  Results
  Group-specific antisera were used for identification of Ogawa, Inaba, Hikojima and NAG (Non-agglutinable) strains, which constituted 74%, 3%, 0% and 23% of the isolated strains respectively. Antibiotic susceptibility tests showed that all the strains were sensitive to ciprofloxacin, gentamicin and doxycyclin, but there was widespread resistance to Co-trimoxazol (74%), erythromycin (64%) and tetracycline (53%). Vibrio cholerae El tor isolates were 100% positive for hly A gene amplification, but hemolytic activity was seen in 95% of the cases on blood agar.
  Conclusion
  Compared to previous studies, there appears to be a higher degree of resistance to tetracycline, hence there may be a need to switch to other agents for the treatment of cholera. The predominant serotype and the antibiotic resistance pattern in Kashan were different from those seen in other cities.
 • Choobineh A., Hosseini M Page 61
  Background And Aim
  There is a close relationship between working posture and workstation design so that the postural problems appear to be largely caused by improperly designed workstation. There can be no more fundamental aspect of occupational ergonomics than the concern with the design of the workstation. There is general agreement that health, well-being and productivity of workers are strongly dependent on the success of workstation design. In ergonomic design of workstation, different factors should be taken into consideration, above all posture determinant factors. Regarding this, factorial design is a very useful methodology for identifying posture determinant factors. By this methodology, workstation variables which affect working posture can be identified. Then, optimum values of these variables are determined for working posture improvement. By this means, workstation design guidelines can be developed. In this paper, which has been prepared with the aim of introducing factorial design in ergonomic studies, an example of factorial design application in developing workstation design guidelines for weaving operation is presented.
  Materials And Methods
  In a factorial design of 3×3, nine sets of experimental conditions were tested. The nine sets of experimental conditions consisted of different combinations of seats and weaving heights. Thirty professional weavers participated in the experiments and performed their normal weaving task in 9 experimental sessions. The effects of weaving height and seat type on postural variables were tested by Analysis of Variance (ANOVA) for Repeated Measures.
  Results
  The results obtained in the nine settings were compared and the setting in which optimum working posture adapted was determined. Based on the results, weaving workstation guidelines were developed.
  Conclusion
  It is believed that the recommended workstation improves working posture and results in reduced postural stress on weavers’ bodies and, consequently, reduced prevalence of MSDs symptoms.
 • Pourreza A., Kavosi Z., Mahmoudi M., Batebi A. Page 73
  Background And Aim
  The purpose of this study was the assessment of inappropriate admissions and hospital stays and reasons for this in the hospitals affiliated to Tehran university of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  We used the Appropriateness Evaluation Protocol (AEP) to evaluate the appropriateness of 258 admissions to Dr. Shariati and Imam Khomeini hospitals and 1732 days of hospital stay for the same patients. Findings indicate that on the whole, 22.8% of admissions were inappropriate and the length of stay for patients who were inappropriately admitted was significantly shorter than for those whose admission was judged to be appropriate.
  Results
  Results show that 8.6% of the total number of patient stay days were unnecessary; the figures differ significantly between the two hospitals. The most frequent reason for inappropriate hospital stay was the delay in the discharge process. Consultations and delay in surgical operations were other causes of inappropriate patient stay.
  Conclusion
  A substantial proportion of hospital admissions and stays were found to be inappropriate due to hospital procedures and inadequacies in the lower levels of healthcare. Efficient use of hospital resources should be promoted by modifying procedures, improving the performance of the healthcare system and revising insurance policies.