فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 51، زمستان 1385)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 51، زمستان 1385)
 • 125 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/05/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • خدامراد زندیان، عبدالمجید محمدیان نسب، کوروش ریاحی، حاجیه بی بی شهبازیان، فهیمه خوشحال دهدار، سیدمحمود لطیفی، محمدهادی سوداگر صفحه 670
  هدف
  تالاسمی یک کمخونی همولتیک ناشی از هموگموبینوپاتی ها می باشد که در استان خوزستان شایع است و عوارض غدد درون ریز آن از جمله هیپوپاراتیروئید، بدلیل رسوب آهن در بافت پاراتیروئید در دهه دوم عمر شایع می باشد، که با تشخیص و درمان زودرس هیپوکلسمی و هیپوپاراتیروئید این بیماران می توان از عوارضی نظیر تشنج، پارستزی جلوگیری کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی فراوانی هیپوپاراتیروئید در این گروه از بیماران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی از مجموع 96 بیمار مراجعه کننده، اطلاعات از طریق پرسشنامه تهیه و معاینه بالینی آینده نگر و مصاحبه از نظر وجود نشانه های تروسو، شوستوک و اسپاسم کارپوپدال انجام، و سطح سرمی کلسیم، فسفر آلکالن فسفاتاز، هورمون پاراتیروئید، توتال پروتئین، آلبومین و فریتین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از مجموع 96 نفر بیمار (27.1 درصد) 26 نفر هیپوپاراتیروئید بودند. سن بیماران بین 11-39 سال و میانگین سنی آنها 19.3 سال بود. تمام بیماران مبتلا به هیپوپاراتیروئید، کلسیم پایین، فسفر بالای حد طبیعی، پاراتیروئید هورمون پایین و الکالن فسفاتاز طبیعی یا پایین داشتند. از 26 بیمار دارای هیپوپاراتیروئید 46 درصد دارای گز گز، مورمور، 38.4 درصد دارای علامت شوستوک، 30.7 درصد دارای علامت تروسو و 11.5 درصد دارای علامت اسپاسم کارپوپدال بودند. فقط 11.5 درصد هر چهار علامت را داشتند و در 69.2 درصد یک علامت و در 30.8 درصد هیچکدام از علامت بالینی را نداشتند. بیماران هیپوپاراتیروئید در 58 درصد موارد سطح سرمی فریتین بالای 4000 نانو گرم / میلی لیتر بودند. میانگین سطح سرمی فریتین بیماران هیپوپاراتیروئید 5020 نانو گرم / میلی لیتر بود که در مقایسه با افراد غیر هیپوپاراتیروئید 2770 نانو گرم / میلی لیتر اختلاف معنی داری را نشان می دهد 7 (p<0.01) بیمار از 10 بیمار، با تزریق نامنظم دسفرال، دچار هیپوپاراتیروئید بودند که ارتباط معنی داری بین سطح سرمی بالای فریتین با فراوانی هیپوپاراتیروئید نشان می دهد (p<0.01). هیپوپاراتیروئید در جنس مذکر شایعتر و بروز زودتری نسبت به جنس مونث نشان داد، ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. 15 (p<0.05) سال بعد از تشخیص تالاسمی ماژور، فراوانی هیپوپاراتیروئید افزایش چشمگیر پیدا می کند 18 (p<0.05) مورد (69.2 درصد) بیماران هیپوپاراتیروئید هر دو والد بیسواد بودند، و فقط دو مورد هر دو والد با سواد بودند. ولی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود بدون توجه به علایم بالینی، سطح پاراتیروئید هورمون در تمام بیماران تالاسمی بالای پانزده سال به صورت هر 6 ماه یا سالیانه اندازه گیری شود. و در صورت پذیرش بیماران برای جلوگیری از تجمع بیش از حد آهن دسفرال بصورت منظم دریافت شود یا از داروهای خوراکی آهن زدا استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، دسفرال، هیپوپاراتیروئید، اسپاسم کارپویدال، تروسو، تنانی، تشنج
 • محمدحسین سرمست شوشتری، محمدحسن حافظی، شهنام عسگرپور، حمید حسینیان صفحه 675
  هدف
  آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین بیماریهای حاد جراحی است. درمان اصلی آپاندیسیت حاد، عمل جراحی می باشد ولی اقدامات قبل و بعد از عمل جراحی نیز در آپاندیسیت حاد نقش مهمی در درمان دارند. مصرف آنتی بیوتیک در آپاندیسیت حاد بصورت پروفیلاکسی و در موارد پریتونیت و گانگرن آپاندیس ضروری و ثابت شده است ولی نقش مصرف آنتی بیوتیک در 24 ساعت اول بعد از آپاندکتومی در آپاندیسیت سوپراتیوهنوز به اثبات نرسیده است، که در این مطالعه تلاش می گردد این مورد بررسی گردد.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت آینده نگر بصورت آزمون بالینی و تصادفی بمدت 3 سال از 1379 لغایت 1382 در سه بیمارستان آموزشی اهواز روی موارد آپاندیسیت حاد سوپراتیو انجام شده است. 200 نفر به دو گروه مساوی تقسیم شدند و در گروه1 آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، سفازولین و مترونیدازول گرفتند علاوه بر آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بمدت 24 ساعت بعد از عمل سفازولین و مترونیدازول گرفتند و گروه 2 فقط آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، سفازولین و مترونیدازول گرفتند سپس از نظر عفونت زخم، آبسه شکمی و لگنی، مدت زمان بستری و گسستگی زخم بمدت دوماه پیگیری شدند.
  یافته ها
  سن میانگین در هر دو گروه به حدود 18.5 سال (15 سال) بود که 56 درصد مرد و 44 درصد زن بودند در گروه 1 که آنتی بیوتیک بمدت 24 ساعت بعد از عمل ادامه یافت 4 درصد عفونت زخم و 6 درصد تب بعد از عمل و مدت بستری بطور متوسط 2.6 روز (دامنه 7-2 روز) و در گروه 2 با دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، عفونت زخم (4 درصد) و تب بعد از عمل 8 درصد و مدت بستری بطور متوسط 2.8 روز (دامنه 7-2 روز) داشتند که اختلاف معنی داری در بین گروه ها دیده شد و هیچ موردی از آبسه شکمی و لگنی و گسستگی زخم در دو گروه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  عمل جراحی زودرس بهترین درمان آپاندیسیت حاد می باشد. در این مطالعه با توجه به شیوع زخم، تب بعد از عمل و مدت بستری که در هر دو گروه تقریبا مشابه بود و از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (p=0.007) می توان نتیجه گرفت که ادامه تجویز آنتی بیوتیک بعد از عمل در آپاندیسیت حاد سوپراتیو تاثیری در کاهش عوارض عفونی و مدت بستری ندارد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، عوارض، عفونت زخم، تب، مدت بستری
 • سیدعبدالحسین معصومی، محمدتقی خرسندی، محسن نراقی صفحه 680
  هدف
  آنژیوفیبرومای نازو فارنگس توموریست شدیدا از نسج فیبرووازکولار که در مراحل پیشرفته تومور بصورت تهاجم موضعی به قاعده جمجمه و حتی بصورت استطاله هایی بداخل کرانیال ازطریق سوراخهای طبیعی وارد شده هدف از این مطالعه به صورت گذشته نگر با مقایسه نتایج حاصل 8 مورد با گسترش تومور آنژیوفیبروما به قاعده جمجمه از طریق روش استئوتومی لفرت I به تنهایی یا بصورت الحاقی با آندوسکوپی از این روش با روش های متداول دیگر به منظور کنترل و جلوگیری از عود بیماری می باشد. استفاده از این روش به وفور در اعمال جراحی اورتوگناتیک و اورتودنتیست و سهولت دسترسی به قاعده جمجمه و کلایوس و مهره های اولیه گردن مورد توجه می باشد. با توجه به تغییر ماهیت تومور خصوصا بعد از عمل جراحی و دستکاری تا به حال هیچ روش جراحی واحد و مشترکی از طرف منابع ارایه نشده است تا بتواند بقایای تومور را در اعماق محیط عمل شناسایی و تخلیه نماید. تا به حال 65 روش مختلف درمانی تومور مورد مطالعه قرار گرفته در حال حاضر 8 روش جراحی مورد توجه و عنایت متخصصین مربوطه قرار گرفته که از همه متداولتر و منطقی تر عبارتند از: ترانس نازال، پالاتال، هیوئید، آنتروم، ماگزیلاری، زایگوما، کرانیوفرونتال ولترال رینوتومی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت گذشته نگر و با استفاده از کاربرد عملی روش استئوتومی لفرت I در بیماران مبتلا به تومور آنژیوفیبروما با گسترش آن به قاعده جمجمه و یا تهاجم محدود و بصورت استطاله بداخل کرانیال از طریق سوراخهای طبیعی قاعده جمجمه بصورت اولیه و یا بصورت عمل مجدد بعلت عود بیماری و استفاده از روش های جراحی سنتی مجددا با شکست در درمان مواجه می شدند. در روش مورد بحث توانستیم استئوتومی لفرت I تومور آنژیوفیبروما پیشرفته قاعده جمجمه را بدون عارضه مهم و بدون مرگ و میر تا 87.5 درصد بیماری را کنترل کنیم.
  یافته ها
  از طریق استئوتومی لفرت I در این مقاله با بررسی و پیگیری بیماران تا زمان تدوین مقاله 8 بیمار به صورت اولیه و یا عود بیماری به دنبال این عمل در مقایسه با روش های متدوال دیگر تفاوت معنی داری را به دست آورده ایم.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تجریبات در این مقاله و آمار به دست آمده نشان می دهد که با مقایسه با روش های دیگر متداول درصد موفقیت بیشتری داشته است این عمل 87.5 درصد بیماری را توانستیم کنترل و از عود بیماری جلوگیری نماییم.
  کلیدواژگان: استئوتومی لفرتi، تومور آنژیوفیبروما، تهاجم تومور به قاعده جمجمه، کنترول عود بیماری
 • بررسی علل، عوارض و مرگ و میر میزان نارسایی حاد کلیه
  حشمت الله شهبازیان، سیامک بقائی، ناهید شهبازیان صفحه 688
  مقدمه
  نارسایی حاد کلیه سندرمی است که با کاهش سریع (ساعتها تا هفته ها) در میزان فیلتراسیون گلومرولی و تجمع محصولات دفعی نیتروژنی مشخص می شود. این سندرم عارضه طیف وسیعی از بیماریها است که برای اهداف تشخیصی و درمانی به سه گروه پیش کلیوی، کلیوی و پس کلیوی دسته بندی می شوند. در این سندرم مجموعه ای از اختلالات آب و الکترولیت و اسید و باز، اختلالات هماتولوژیک، قلبی عروقی و ریوی، گوارشی، نورولوژی، سوء تغذیه و عفونتها ایجاد می گردد. میزان مرگ و میر نارسایی کلیه در طی چند دهه گذشته تغییر چندانی نکرده است. هدف از این مطالعه بررسی علل، عوارض و مرگ و میر نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بیمارستان گلستان طی یک دوره 30 ماهه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تمام بیماران که تشخیص قطعی نارسایی حاد کلیه داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص نارسایی حاد کلیه بر اساس وجود یک پرونده دقیق بیانگر افزایش اخیر در سطح اوره و کراتی نین و یا در صورت عدم وجود، مجموعه ای از شواهد شامل شرح حال و معاینه فیزیکی، بررسی های آزمایشگاهی، رادیولوژی، سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادرار و نهایتا بیوپسی کلیه مطرح می شد.
  یافته ها
  82 بیمار تشخیص نارسایی حاد کلیه داشتند که در 16 بیمار چون نارسایی حاد کلیه روی نارسایی مزمن کلیه اضافه شده بوده از مطالعه حذف شدند. لذا 66 بیمار وارد مطالعه شده که در 27.2 درصد موارد نارسایی از نوع پره رنال، در 7.6 درصد موارد پوست رنال و در 65.2 درصد رنال بود. اولیگوری در 53 درصد، عوارض گوارشی در77 درصد، عوارض متعدد متابولیک در 72 درصد، عوارض قلبی عروقی و ریوی در53 درصد، عوارض هماتولوژیک در 51 درصد، عوارض نورولوژیک در 48.5 درصد و عفونت در 20 درصد بیماران دیده شد، میزان کلی مرگ و میر 9.09 درصد بود.
  نتیجه گیری
  شایعترین علت نارسایی حاد کلیه در مطالعه ما از نوع رنال است در حالیکه در سایر مطالعات از نوع پره رنال می باشد. تفاوت قابل توجهی از نظر عوارض با سایر مطالعات دیده نمی شود. میزان مرگ در مطالعه ما به وضوح کمتر از سایر مطالعات می باشد که احتمالا بدلیل عدم امکان ارجاع بیماران بدحال با نارسایی حاد کلیه به مرکز ما و فوت بیماران در همان مراکز اولیه درمانی می باشد.
  کلیدواژگان: نارسایی حاد کلیه، نکروز حاد توبولی، اولیگوری
 • فرامرز پازیار، شهنام عسکرپور، نوذر درستان، عبدالحسین طلایی زاده صفحه 694
  هدف
  لاپاروسکوپیک کله سیستکتومی به عنوان درمان انتخابی بیماریهای کیسه صفرا شناخته می شود. این تکینیک جدید با وجود امتیازاتی که برای بیمار دارد باعث بروز عوارضی نیز خواهد شد. عوارض مرتبط با لاپاروسکوپی به دو دسته حین عمل و پس از جراحی می باشد که عوارض حین عمل شامل موادری مثل خونریزی از محل فرو بردن تروکار، نشت صفراوی و صدمات به سیستم صفراوی می باشد.عوارض پس از عمل نیز مشکلاتی چون درد و تهوع و استفراغ است که در کنار موارد مذکور از شکایتهای عمده بیماران پس از جراحی هستند. با توجه به آنکه جراحی با حداقل آسیب هدف اصلی جراحیهای لاپاراسکوپیک است. هدف از انجام این پژوهش نیز، بررسی شکایتها و عوارض لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی و اقدامات صورت گرفته جهت کنترل آنها در 183 بیماری است که طی مدت 15 ماه تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
  روش بررسی
  پرونده 183 مورد که طی مدت 15 ماه از مهر 1382 تا پایان آذر 1383 تحت عمل لاپاروسکوپیک کله سیستکتومی در سه بیمارستان شهر اهواز قرار گرفتند، مورد بازبینی قرار گرفت و شامل درد، تهوع، استفراغ جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  شصت و نه بیمار از درد پس از عمل شاکی بودند، که در 31 مورد تزریق عضلانی ترامادول و در 38 مورد آنالژزیک مخدر علاوه بر NSAID نیاز بود، 43 بیمار از تهوع و استفراغ شاکی بودند که 29 مورد فقط تهوع و 14 مورد تهوع به همراه استفراغ داشتند، که در تمام موارد با تزریق یک تا دو دوز عضلانی متوکلوپرامید، مشکل بیمار کنترل شد. در 6 بیمار پس از عمل جراحی تب گزارش شد و در یک مورد هم از محل تروکار نشت و ترشح مواد خونابه ای گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  شایع ترین عوارض جانبی پس از عمل در بیماران عبارتند از درد، تهوع و استفراغ، که جهت کنترل درد تزریق ترامادول بنظر می رسد موثر نباشد و نیاز به مطالعات بیشتر در مورد جایگزینی مناسب برای کنترل درد و پس از عمل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: لاپاراسکوپی، کله سیستکتومی، اهواز
 • بررسی کیفیت زندگی سالمندان شاهین شهر در سال 1383
  مصطفی آلبوکردی، محمدآرش رمضانی، فروغ السادات عریضی صفحه 701
  هدف
  بهداشت روان نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد خصوصا سالمندان بازی می کند که در ایران به آن توجه بیشتری لازم است. در این پژوهش کیفیت زندگی افراد سالمند بالای 60 سال منطقه شاهین شهر استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  نمونه تحقیق شامل یکصد سالمند می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری طلاعات از پرسشنامه SF-36 که ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان را می سنجد استفاده گردید.
  یافته ها
  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده گردید. نتایج تحقیقات نشان دادند که 58 درصد از افراد تحت مطالعه از کیفیت زندگی خوبی برخوردارند در مابقی افراد مورد مطالعه کیفیت زندگی پایین بوده بطوریکه در 7 درصد از آنها وضعیت زندگی بسیار نامناسب تعیین شده است. معیار عملکرد اجتماعی نمره 78.2±25 و شاخص درد بدنی نمره 77.6±25.25 را کسب کردند که بالاترین نمره بین معیارهای کیفیت زندگی بودند در حالیکه احساس تغییر در سلامت و احساس سر زندگی و داشتن انرژی به ترتیب با میانگین نمره 37.5±19.6 و 42.7±21 کمترین نمره را در بین معیارهای کیفیت زندگی را کسب کردند. میانگین نمره کیفیت زندگی در مردان بطور معنی داری از زنان بیشتر بود. همبستگی معنی داری بین سن و نمره کیفیت زندگی مشاهده شد بطوریکه با افزایش سن نمره کیفیت زندگی کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  داده های مطالعه نشان داد که سالمندان تحت مطالعه یک وضعیت متوسط از نظر کیفیت زندگی دارند و بیشتر مشکلات آنها در وضعیت سلامت روانی و سرزندگی آنهاست.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندان، پرسشنامه sf، 36، ایران
 • لیلا بصیر، خدامراد زندیان، روزبه زندیان صفحه 708
  هدف
  با توجه به شیوع بالای تالاسمی در استان و فراوانی مشکلات دهان و دندان در این افراد این مطالعه با هدف بررسی وضعیت پوسیدگی دندان و سطح بهداشت دهان و دندان در بیماران تالاسمی در مرکز تالاسمی اهواز، بیمارستان شفا انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی مقطعی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مشاهده مستقیم بر روی 195 نفر (کل جمعیت بیماران تالاسمی) 12 سال به بالا (12.-36 سال) مراجعه کننده به مرکز تالاسمی اهواز صورت گرفت. 166 نفر (80 پسر و 86 دختر) از کل بیماران تالاسمی ماژور داوطلبانه در این تحقیق شرکت داشتند. داده ها از طریق معاینه و مصاحبه در پرسشنامه هایی جهت دستیابی به میزان DMF و OHIS وارد گردید. سپس داده ها از طریق آزمونهای T، همبستگی، و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین DMF در کل 166 نفر 9.5، دندانهای پوسیده 8.74 (D)، دندانهای پر شده 0.33 (F) و دندانهای از دست رفته یا ظاهر نشده 0.54 (M) بود. میانگین شاخص 2.72 OHI-S، دبری نرم 1.20 (DI) و دبری سخت 1.54 (CI) بود. اکلوژن برحسب طبقه بندی انگل شامل کلاس 22.8 I درصد، کلاس 55.1 II درصد و کلاس 21.6 III درصد بدست آمد. رابطه عادت مسواک زدن با DMF معنی دار نبود اما این رابطه با وضعیت بهداشت دهان و دندان (OHI-S) از طریق آزمون T معنی دار بدست آمد (p<0.001). مراجعه به دندانپزشک با OHI-S ارتباط معنی داری نشان ندارد، اما با DMF ارتباط معنی دار داشت 95.8. (p<0.001) درصد کل افراد پیگمانتاسیون لثه داشتند. از نظر وضعیت لثه 6.4 درصد طبیعی، 52.1 درصد التهاب خفیف، 36.5 درصد متوسط و 6 درصد التهاب شدید داشتند. در مورد آگاهی از بهداشت دهان و دندان 2.4 درصد افراد خوب، 4.2 درصد متوسط و 88 درصد ضعیف بودند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان میدهد که بیماران تالاسمی ماژور نیاز به آموزش بهداشت دهان دارند زیرا شاخص DMF و دبری در آن ها بالا و OHI-S متوسط بوده و 88 درصد افراد آگاهی از روش های صحیح بهداشت دهان ندارند. هم چنین بیش از نیمی از این افراد دارای، مال اکلوژن کلاس II می باشند و احتمالا ظاهر ناخوشایند آنها یکی از دلایل ترک تحصیل در آنها بوده است. به نظر می رسد با بهبود ظاهر و افزایش امید به زندگی در این بیماران می توان به مقدار زیادی سطح بهداشت و DMF را در آنان بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: ohi، s، dmf بیماران تالاسمی ماژور
 • شاهین گوهرپی، محمدجعفر شاطرزاده، محمد صادقی کوغری، محمد فکور، نادر معروفی صفحه 716
  هدف
  سندرم پیچ خوردگی خارجی مچ پا یکی از شایعترین صدمات مفصل مچ پا می باشد که 85 درصد کل پیچ خوردگی های این مفصل را تشکیل می دهد. پیچ خوردگی خارجی حاد مچ پا باعث صدمه به ساختارهای خارجی مفصل خصوصا لیگامانها و کپسول می شود. عوامل متعددی در ایجاد بی ثباتی عملکردی مچ پا نقش دارند که مهمترین آن نقص قدرت عضلانی است. در بین مجموعه عضلات مچ پا، عضلات اینورتور و اورتور با انقباض کانستریک و اکسنتریک خود در ایجاد ثبات دینامیک مفصل نقش دارند یکی از روش های غیر تهاجمی در درمان بی ثباتی ها استفاده از باند پیچی است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر باند پیچی بر روی قدرت عضلات مجموعه مچ پا در بیماران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مزمن مچ پا می باشد.
  روش بررسی
  در تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک Biodex ابتدا قدرت دو گروه عضلات اینورتور و اورتور در افراد سالم و بیمار مقایسه گردید. بدینصورت که حداکثر گشتاور کانسنتریک و اکسنتریک این عضلات در دو سرعت 60 و 120 درجه بر ثانیه بصورت تصادفی اندازه گیری و پس از نرمال کردن نسبت به وزن بدن، حداکثر گشتاور محاسبه گردید. سپس مچ پای بیماران مطابق با روش Gibney بانداژ گردید و مجددا حداکثر گشتاورها مانند آنچه ذکر شد اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  روش نمونه گیری بصورت غیر تصادفی و از نوع غیر تجربی شاهد – موردی می باشد. دامنه سنی جمعیت مورد مطالعه بین 18-30 سال و شامل 15 مرد سالم و 15 مرد مبتلا به پیچ خوردگی عملکردی مزمن مچ پا بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که حداکثر گشتاور اکسنتریک نرمال شده عضلات اینورتور به وزن بدن در دو سرعت 60 و 120 درجه بر ثانیه در دو گروه اختلاف آماری معنا دار داشته (P<0.05)، و در افراد بیمار کمتر بوده است. از طرف دیگر حداکثر گشتاور اکسنتریک نرمال شده عضلات اینورتور در سرعت 120 درجه بر ثانیه، قبل و بعد از باند پیچی اختلاف آماری معناداری داشته (p<0.05)، بطوریکه باند پیچی مچ پا باعث افزایش حداکثر گشتاور گردیده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که ضعف اکسنتریک عضلات اینورتور می تواند با بی ثباتی عملکردی مزمن مچ پا در ارتباط باشد ولی ضعف کانسنتریک عضلات اورتور مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: بی ثباتی عملکردی مزمن مچ پا، قدرت ایزوکینتیک عضلات، حداکثر گشتاور، باند پیچی مچ پا
 • بررسی میزان اندیکاسیون صحیح ترانسفوزیون واحدهای گلبول قرمز متراکم در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (1380)
  محمد فروزش فرد، وحید سمنانی، مجتبی ملک صفحه 724
  هدف
  هدف از انتقال خون و فراورده ها افزایش اکسیژناسیون بافتی و جلوگیری از خونریزی است. از طرفی انتقال خون با عوارض و مشکلاتی از جمله بیماری های عفونی و واکنش های ناسازگاری است و نیز مستلزم صرف هزینه بالایی است. به این دلایل، امروزه در جهت کاهش موارد ترانسفوزیون به طرق مختلف توصیه می شود. ما در این مطالعه موارد ترانسفوزیون ضروری و غیرضروری و نیز میزان اتلاف واحدهای گلبول قرمز متراکم ارسالی به بیمارستان های دانشگاهی سمنان را بررسی کرده ایم.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و سرنوشت 1152 واحد گلبول قرمز متراکم از سازمان انتقال خون تا زمان ترانسفوزیون به بیمار پی گیری گردید. این کار با بررسی دفاتر انتقال خون، بیمارستان ها و پرونده بیماران انجام شده و اطلاعات به دست آمده دسته بندی و آنالیز آماری گردید.
  یافته ها
  از 1152 واحد گلبول قرمز متراکم ارسالی به بیمارستان ها، (65.9 درصد) 759 واحد آن دور ریخته شده است و (34.1 درصد) 393 واحد ترانسفوزیون شده است. از 393 واحد ترانسفوزیون شده 322 واحد مربوط به بیماران تالاسمی است که تصمیم گیری در مورد ترانسفوزیون این بیماران راحت و نیاز به بررسی چندانی ندارد. از 71 مورد باقی مانده، 52 مورد (73.2 درصد) با اندیکاسیون صحیح و 19 مورد (26.8 درصد) غیرضروری ترانسفوزیون شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که 65.9 درصد واحدهای گلبول قرمز متراکم دور ریخته می شود نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی صحیح در روند انتقال خون می باشد. موارد ترانسفوزیون های غیر ضروری نشان دهنده عدم وجود اطلاع کافی در این زمینه است و نیاز به آموزش، تشکیل کمیته های بیمارستانی و بازنگری موارد ترانسفوزیون است.
  کلیدواژگان: گلبول قرمز متراکم، ترانسفیوژن، اندیکاسیون
 • محمد فکور، صدری وزیری، سیدعلی مرعشی نژاد صفحه 731
  هدف
  مطالعه حاضر، به منظور یافتن الگوی شکستگی اندام های فوقانی و تحتانی در بیماران مراجعه کننده بالای 14 سال به بیمارستان امام خمینی اهواز انجام شده است.
  روش بررسی
  جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی پرونده های بیمارستانی و به صورت گذشته نگر طی مدت 5 سال صورت گرفته است. نتایج با استفاده از نرم افزار Epi info مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  9240 بیمار مرد (77 درصد)، زن (23 درصد) افراد تحت مطالعه در این بررسی بودند. در مجموع 64 درصد شکستگی ها در اندام فوقانی مرد (47.82 درصد)، زن (16.2 درصد) و 36 درصد شکستگی ها در اندام تحتانی مرد (26.41 درصد)، زن (9.55 درصد) مشاهده گردید. در میان گروه های سنی، گروه سنی 14-18 سال با 22.8 درصد بیشترین گروه سنی گرفتار مراجعه کننده و شایع ترین عامل، تصادف با وسیله نقلیه 55.9 درصد و زمین خوردن 33.5 درصد و در بین بیماران سرپایی ضربه غیرمستقیم 45.6 درصد و نزاع 37.6 درصد شایع ترین علل وقوع شکستگی در استخوان می باشد. همچنین در اندام های فوقانی شایع ترین محل های شکستگی به ترتیب دیستال رادیوس 24.7 درصد، فالانکس دست 23.6 درصد و متاکارپ 21.09 درصد و در اندام های تحتانی به ترتیب متاتارس (پروگزیمال) 14.7 درصد فالانکس پا 11.8 درصد و متاتارس (شفت) 11.43 درصد می باشند. از نظر آماری رابطه معنی داری بین شکستگی اندام های فوقانی و تحتانی در زنان و مردان وجود ندارد. (p>0.05)
  نتیجه گیری
  تاکنون در استان خوزستان ، بررسی جامعی از اپیدمیولوژی انواع شکستگی ها انجام نشده است لذا نتایج این مطالعه می تواند راهنمایی ، جهت طراحی سیستم اورژانس ارتوپدی برای پذیرش بیماران مراجعه کننده، متناسب با نوع شکستگی، برنامه ریزی آموزشی، مشخص کردن وظایف بیماران از نظر پیگیری جهت بررسی و انجام اقدامات درمانی تکمیلی باشد.
  کلیدواژگان: شکستگی استخوان، اندام فوقانی، اندام تحتانی، اپیدمیولوژی، فراوانی
 • بررسی فراوانی هپاتیت B در میان کودکان مبتلا به تالاسمی ماژورمراجعه کننده به درمانگاه های تالاسمی شهر اهواز در طول یکسال
  محمد پدرام صفحه 735
  هدف
  هدف این تحقیق تعیین فراوانی هپاتیت ویروس B در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به درمانگاهای مختلف تالاسمی شهر اهواز در طول یکسال بوده است.
  روش بررسی
  این تحقیق به شکل توصیفی مقطعی و آینده نگر انجام شده است نمونه گیری بصورت آسان با روش دوسرکور بوده و نمونه های سرم روزانه از بیماران روی تزریق خون به آزمایشگاه مرکزی انتقال خون اهواز از 3 مرکز تالاسمی اهواز تحویل داده می شده اند. آزمایش و کیت های استاندارد ساخت سوییس و آلمان بودند با روش Western Blot و در سال 1372 انجام گردید.
  یافته ها
  در این آزمون 634 کودک تالاسمی شناخته شده آزمایش شده تعداد 123 نفر معادل 19 درصد دارای آزمایش مثبت و نتیجه آزمایش های سایرین منفی بود تفاوت چندانی بین جنس وجود نداشت نتایج با نرم افزار SPSS و T.test محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  غربالگری نمونه خون داوطلبان اهدا کننده با روش های علمی دقیق لازم است که در آن زمان در حال انجام بوده است درمان بیماران مبتلا به هپاتیت B و واکسیناسیون افراد غیرآلوده تالاسمی و خانواده آنان ضروری است.
  کلیدواژگان: هپاتیت b و بتاتالاسمی ماژور اهواز
 • اندازه گیری و مقایسه مساحت آناتومیک و مؤثر دریچه 2 لتی آئورت کودکان بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی
  حبیب الله یدالهی فارسانی صفحه 743
  هدف
  دریچه دو لتی آئورت، شایعترین بیماری مادرزادی قلب و فراوانترین ناهنجاری ساختاری دریچه آئورت است، که در حدود 1-2 درصد کل افراد جامعه به آن مبتلا می باشند. هدف این مطالعه سنجش مساحت موثر عبور خون از دریچه آئورت در زمان سیستول بطنی و مقایسه آن با مساحت تشریحی دریچه می باشد. در این ناهنجاری مادرزادی بجای سه لت (کاسپ) در دریچه دو لت وجود دارد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع case series و در فواصل سالهای (1382-3) 2003-2004 در بیمارستان قلب شهید رجایی انجام شده است. تعداد 30 مورد مبتلا به دریچه دو لتی آئورت بررسی شدند. مساحت تشریحی (آناتومیک) و مساحت موثر (افکتیو) دریچه در زمان سیستول بطنی بوسیله دستگاه اکوکاردیوگرافی دوبعدی و داپلر و با استفاده از «Continuity Equation» محاسبه و با هم مقایسه گردید. تمامی متغیرهای بدست آمده بر حسب سطح بدن متعادل و میزان (Indexed، matched) گردید و وارد جدول شد. مشخصات دستگاه اکوکاردیوگرافی استفاده شده، Vingemed-800 می باشد.
  یافته ها
  میانگین مساحت آناتومیک دریچه آئورت در بیماران بصورت Indexed برابر با 2.05 Cm2/m2 سطح بدن و میانگین مساحت افکتیو آن بصورت Indexed در حدود 1.41 Cm2/m2 سطح بدن و نسبت آندو 0.68 بوده است. حداکثر گرادیان فشاری در دو طرف دریچه و در اواسط سیستول 56.56 میلی متر جیوه محاسبه شد. تنگی دریچه آئورت در 40 درصد (12 مورد) بیماران وجود داشت، که از آن میان تنگی خفیف دریچه در 16.66 درصد (5 مورد) تنگی متوسط در 13.34 (4 مورد) و تنگی بینابینی دریچه در 10 درصد (3 مورد) موارد مشاهده گردید و هیچ موردی مبتلا به تنگی شدید دریچه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تنگی دریچه آئورت در مبتلایان به دریچه دو لتی آئورت شایع است. در تعداد قابل توجهی از بیماران دریچه در زمان سیستول بطنی بطور کامل باز نمی شود و در مقابل خروج خون از بطن مانع ایجاد می کند، که باعث ایجاد درجات مختلفی از تنگی دریچه آئورت و سوفل سیستولیک می شود. توصیه می شود که تمامی کودکان دارای سوفل قلبی، حتی با درجات خفیف از نظر دریچه آئورت دو لتی مورد بررسی های اکوکاردیوگرافیک قرار گیرند. زیرا این بیماری مادرزادی به دلیل داشتن عوارض خطرناک مثل آندوکاردیت عفونی، آنوریسم و دایسکشن آئورت صعودی و تنگی و نارسایی دریچه آئورت، هر چه زودتر باید تشخیص داده شود و بیماران بطور دایم پیگیری شوند.
  کلیدواژگان: بچه ها، دریچه آئورت، مساحت موثر
 • سیدعبدالحسین مهدی نسب، محمد فکور صفحه 749
  هدف
  نقش عضلات اندام تحتانی در بروز بیماری اسگودشلاتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی کوتاهی عضلات چهارسرران هامسترینگ و گاستروسولئوس در بیماری اسگودشلاتر (O.S.) می باشد.
  روش بررسی
  54 نوجوان با 69 زانوی مبتلا به اسگودشلاتر در یک دوره سه ساله مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. عضلات چهارسرران- هامسترینگ و گاستروسولئوس با استفاده از معاینات و آزمونهای اختصاصی بالینی از نظر وجود سفتی وعدم انعطاف مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در 69 مورد زانوی مبتلا به بیماری O.S. عضله چهارسررانی در 31 مورد دچار سفتی بود. این یافته در عضلات هامسترینگ و گاستروسولئوس به ترتیب در 19 مورد و 10 مورد مشاهده گردید. 9 مورد نیز عضلات حالت طبیعی داشتند.
  نتیجه گیری
  در بررسی حاضر سفتی عضلات اندام تحتانی در بیماری O.S. مشاهده گردیده است. لذا بر این اساس انجام ورزشهای کششی عضلات فوق را می توان بعنوان یک روش درمانی پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: اسگود شلاتر، سفتی عضلات چهارسرران، هامسترینگ، گاستروسولئوس
 • آیا بتاتالاسمی مینور بر حملات ایسکمیک عروقی مغزی اثر محافظتی دارد
  افشین برهانی حقیقی، مهران کریمی. حمیده رئیسی، مریم یزدانی، محمدرضا نمازی صفحه 753
  هدف
  بررسی وجود ارتباط بین حملات ایسکمیک عروقی مغزی و بتا تالاسمی مینور
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت آینده نگر موردی – شاهدی در بیمارستان نمازی، شیراز، ایران انجام شده است. بیماران با تشخیص قطعی حمله عروقی مغزی از نظر وجود عوامل خطر (پرفشارخونی، دیابت، هیپرلیپیدمی) و وجود بتا تالاسمی مینور (ازطریق شمارش تام خون و الکتروفورز هموگلوبین) مورد مطالعه قرارگرفتند. گروه شاهد مشابه از نظر جنسیت و سن که فاقد بیماریهای قلبی و عروقی بودند نیز از نظر عوامل خطر فوق الذکر و وجود بتاتالاسمی مینور بررسی شدند.
  یافته ها
  6.1 درصد گروه بیمار و 12.2 درصد گروه شاهد بتا تالاسمی مینور داشتند. اما با این وجود تفاوت آماری معنادار نبود (P>0.005) اما با تفکیک جنسی در گروه مردان وجود ارتباط منفی بین حملات ایسکمیک عروقی مغزی و بتا تالاسمی مینور معنادار بود. (P<0.001) در بیماران پرفشاری خون در گروه بتا تالاسمی مینور به صورت معناداری شیوع کمتری داشت. (p=0.01)
  نتیجه گیری
  بتا تالاسمی مینور ممکن است یک اثر محافظتی در برابر حملات ایسکمیک عروقی مغزی داشته باشد و چنین اثر محافظتی ممکن است در اثر فشارخون پایین تر باشد.
  کلیدواژگان: حملات ایسکمیک عروقی مغزی، بتا تالاسمی مینور
 • اسماعیل مشهدی زاده، عبدالهادی جهانشاهی صفحه 757
  آبسه ریه بیماری ناتوان کننده با مورتالیتی و موربیدیتی، بالا است که پیگیری و درمان طبی و جراحی وسیعی را می طلبد. در این مطالعه 82 بیمار با آبسه ریه در بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (گلستان، امام خمینی (ره)، رازی) در طی 8 سال مورد بررسی قرارگرفتند. از این بیماران 62 نفر 75.6 درصد موارد مذکر و 20 نفر 24.4 درصد مونث بوده اند. بیشترین شیوع سنی در دهه 6 و 7 بوده است. بیشتر بیماران در مناطق شهری بوده اند (63.4 درصد) و در ضمن در فصل بهار بیشترین آمار گرفتاری دیده شده است. شایعترین شکایت بیماران سرفه همراه با دفع خلط چرکی بدبو بوده است (84 درصد) و از نظر یافته های بالینی تب و تاکیکاردی، بیشترین شیوع (63 درصد) را داشته است. تشخیص این بیماری در 75 مورد با انجام رادیوگرافی قفسه سینه صورت گرفت و اسکن CT و برونکوسکپی در تشخیص دقیقتر کمک کننده بوده است. شایعترین عوامل مستعد کننده در این مطالعه آسپیراسیون ترشحات معده و حلق و حنجره بوده است (60 درصد) که بیشتر در زمینه بیهوشی عمومی و بدنبال لوله گذاری تراشه رخ داده است. شایعترین محل آبسه در مطالعه، لوب تحتانی ریه راست بوده است. 20 مورد (24.4 درصد). بیشترین روش درمانی در بیماران بررسی شده آنتی بیوتیک تراپی تنها بوده است (84 درصد) و بیمارانیکه نیاز به عمل جراحی داشته اند 14 مورد بوده اند.
  کلیدواژگان: آبسه، ریه، آسپیراسیون
 • هیپوتیروئیدی: تظاهر با کیست های متعدد و بزرگ و تورشن تخمدان در یک دختر 12 ساله
  دکتر حاجیه بی بی شهبازیان، دکتر تقی رازی، دکتر ناهید شهبازیان صفحه 763
  هیپوتیروئیدی شدید و طول کشیده در دختران جوان می تواند باعث ایجاد کیست های متعدد در تخمدان شود. در مقاله زیر دختر 12 ساله ای که با درد شکم و تهوع و استفراغ مراجعه نموده و در لاپاراتومی تخمدان راست دچار کیست های متعدد و تورشن و نکروز بوده و خارج شده و تخمدان چپ حاوی یک کیست بزرگ بوده است معرفی می گردد. علایم بالینی هیپوتیروئیدی شامل پف آلودگی صورت، ادم اندام، خشکی پوست و خشن شدن موها و کندی حرکات و کوتاهی قد واضحا در بیمار دیده می شد. بررسی آزمایشگاهی هیپوتیروئیدی ناشی از تیروئیدیت مزمن اتوایمیون را اثبات کرد. بیمار تحت درمان با لووتیروکسین قرار گرفت و علایم بالینی و کیست بزرگ تخمدان چپ طی مدت 2 ماه از بین رفت. لذا در دختران جوانی که با کیست های متعدد تخمدان مراجعه می نمایند کم کاری تیروئید را باید در نظر داشت.
  کلیدواژگان: هیپوتیروئیدی، کیست تخمدان، تورشن تخمدان
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 767
|
 • Zandian Kh, Mohamadian-Nasab Am, Riahi K., Shahbazian Hb, Khoshal F., Latifi Sm, Sodagar Mh Page 670
  Major Thalassemia is a chronic haemolytic anemia. It is the most common hemoglobinopathy disorder in Khuzestan province. Hypoparathyroidism is one of its endocrinologic complication due to iron deposition especially in second decade of life. Early diagnosis of this complication can prevent other severe disorders such as seizure, osteopenia, osteoporsis. The aim of this study was to study the prevalence of hypoparathyroidism among this group of patients. In this cross-sectional study, 96 patients with major Thalassemia aged above 10 years old referring to Shafa Thalassemia centre.The following information were collected: age, sex weight, duration and route of desferral injection, duration of transfusion therapy, vit-D and calcium consumption, social and educational level of parents, history of splenectomy, any history of seizure, tingling, chvostek, trousseau, carpopedal sings, plasma level of calcium, phosphorus, ALK.P, PTH, Bun, Cr, Ferritin, and total protein. The age of the patients ranged from 11 to 39 (mean 19.3 years). The prevalence of hypoparathyroidism was 27.1% (26 out of 96). All these inflected patients had low serum calcium, low PTH, high serum phosphours and low to normal ALK P. Tingling, chvostek sings, trousseau, and carpopedal spasm were observed in 46, 38.4, 30.7, and 11.5 % of the patients respectively. Sixty nine % of these only had one clinical sing, while 30.8 % had none. No significant correlation between social and educational level of parents with hypoparathyroidism (p= 0.74). In 58% patients level of serum ferritin was above 4000 ng/ml The average level of serum ferritin in thalassemia patient without hypo-parathyroidism was 2770 ng /ml while in10 patients thalassemic patients with hypoparathyroidism this level was 5020 ng/ml. Seven patients with irregular desferral administration had overt hypoparathyroidism. A significant correlation was observed between irregular desferral consumption with high ferritin level and hypoparathyroidism (p<0.01). The finding of this study suggest that, irrespective of their clinical sings, at 6 monthly or yearly intervals, the plasma level of PTH, Ca and ALK P of all patients with major thelassemia aged above 15 should be tested
 • Sarmast-Shushtary Mh, Hafezi Mh, Askarpour Sh, Hasanian H Page 675
  Acute appendicitis is one of the most common acute surgical interventions. The base of treatment is surgery but, preoperative and postoperative steps have important role in its outcome. The usefulness of administration of prophylactic antibiotic in acute appendicitis and antibiotic treatment in gangrenous appendicitis and peritonitis has been proved but antibiotic treatment in the first 24h after appendectomy in supurative appendicitis is not clearly defined. Therefore, the aim in this study we try address this problem. In this prospective and blind clinical trial study which was carried out over three years (1379 to 1382) in three educational hospitals affiliated to Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, on all the cases of supurative appendicitis. In this study 200 patient were divided in two equal groups. The first group was treated with prophylactic antibiotic (cefazolin and metronidazole) in addition to cefazolin and metronidazol 24 h after surgery while the second group only received prophylactic antibiotic treatment. Both groups of patients were followed up for two months and compared for wound infection, post –operative fever, abdominal and pelvic abscess, wound dehiscence and duration of hospitalization. The mean age in was 18.5 y (range 15-40 y) and there was male (56 %). The results showed that there were no significant differences between the selected groups in relation to the rate of wound infection, post-operative fever, and duration of hospitalization which, in group 1 and 2, respectively, were 4 and 6 %, 6 and 8 % and 2.6 and 2.8 days. In addition, there were no cases of abdominal and pelvic abscess and wound dehiscence in either group of patients. The findings from this study show that post-operative antibiotic treatment has no clinical value in reducing the incidence of wound infection, post operative fever, and on the duration of hospitalization. In patients who undergo appendectomy for acute supurative appendicitis.
 • Masoumi Sa, Khorsandi T., Naraghi M Page 680
  Lefort I osteotomy is widely used in orthognatic orthodontic surgical operation which fascilitates the easy access to skull base, clavius and first cervical vertebra. Angiofibroma is a highly vascular tumour which, at stage III, can invade skull base or extends into the cranium or the diverticula through natural skull foraminae. In this retrospective study we report 8 cases who were operated upon by Lefort I osteotomy method and the outcome of which was compared with the results from other methods in regards to disease control and prevention of recurrence. Furthermore, because of the instability nature of tumour, particularly after the surgical intervention and manipulation, there is as yet commonly accepted surgical method that can identify and remove the tumour residues at the depth of operation site. So far 65 different methods have been studied for the control of such tumours. At present eight surgical operation approaches have been favoured and regarded by reputed specialists to be the most common and rational ones, namely: trans- nasal, palatal, hyoid, antrum, maxillary, zygoma, craniufronta and lateral rhinotomy. In this paper, we report 8 cases of angiofibroma with wide extention to the skull base. All patients were operated by Lefort I osteotomy with or without endoscopy and monitoring. Seven cases were controlled with no recurrence. This was compared favourably to 33.3% success rate in 15 cases who were operated by other methods in 1375- 80 in Amiralam Hospital and by the conventional surgical approach which had 50% success rate as reported by chandlers in staging III.
 • Study of Etiology, Complications and Rate of Mortality Following Acute Renal Failure
  Shahbazian H., Baghai S., Shahbazian N Page 688
  Acute renal failure (ARF) is a clinical state characterized by a rapid (hours to weeks) decline in glomerular filtration rate (GFR) and retention of nitrogenous waste products. ARF is product of a host of diseases and for purposes of diagnosis and management are conveniently divided into three categories including pre-renal, renal and past-renal failure. In this syndrome produces a set of water and electrolyte and acid-base, hematologic, cardio vascular, pulmonary, gastrointestinal and neurologic disorders as well as predspioses to malnutrition and infections. The mortality rate of ARF has changed little over the past three decades. The aim of the study was to determine the causes, complication and mortality rate of ARF in patients admitted in Golestan hospital over a 30-month period (2001-2004). All patients who referred to our centre during the period of study, with definite diagnosis of acute renal failure were studied. Diagnosis of ARF was made based on recent rise in BUN and creatinine or a set of clinical and laboratory evidences which included medical history, physical examination, laboratory, radiography, sonography and finally kidney biopsy. Sixteen out of a total of eighty two patients with ARF had a super imposed chronic renal failure were excluded from the study. The types of ARF were pre-renal in 27.3%, post- renal in 7.6% and renal in65.2% of patients. Oliguria was found in 53%, gastro-intestinal disorders in 77%, numerous metabolic complications in 72%, cardiovascular and pulmonary complication in 53%, haematological complications in 51%, neurological complications in 48.5% and infections in 20% of patients were seen. Total mortality rate was 9.09%. Most common cause of ARF was renal type which contrasts other studies which reported the pre-renal type to be the most common. No significant differences were found in the rate of complications in this study with other studies. The mortality rate in this study was less than other studies which may be due to difficulties of referring of the very ill patients with ARF to our centre or death of patients in primary care centres.
 • Paziar F., Askarpour Sh, Dorostan N., Talaizadeh Mh Page 694
  Laparoscopic procedures have gained a wide acceptance as treatment of choice for many common surgical procedures such as cholecystectomy. With this new technique, not only did the era of minimal invasive surgery begin, but also the spectrum of complications changed. However, this technique is not devoid of side effects. The aim of this study was to evaluate the patient's complaint and to evaluate the effectiveness medications used to control these problems. We retrospectively, studied the patient files that underwent laparoscopic Cholecystectomy by our team over a fifteen month period (September 2003 to December 2004) for required data, which included post-operative pain, nausea and vomiting. One hundred eighty three patients were included in the study. Sixty nine patients (37.7%) complained from abdominal and back pain. In 31 cases (45%) intramuscular injection of a NSAID (Tramadol) with mean dose of 167.5 mg was sufficient while in remaining 38 cases additional intravenous administration of pethidine was needed. In these cases, mean dose of 50 mg of pethidine was administered. In 29 cases nausea (without vomiting) were reported while there were 14 reports of vomiting which was effectively controlled by metochlopromide. Other complaints were fever (6 cases) and seroma from the trocar inserting site (one case). The mean duration of hospitalization was 28 hours (12-48 hrs) which was significantly longer in complicated cases. In our experience, abdominal pain, nausea and vomiting were the most frequent complaints during post operative period. Although in these cases hospitalization period was significantly longer in comparison with uncomplicated cases (p<0.01). The routine use the intramuscular tramadol was not effective in 55% of the patients, in nausea and/or vomiting cases intramuscular metochlopromide was adequate. These data support further research on more effective ways for manage these complications.
 • A Study on the Quality of Life among Elderly Shahinshahr Area of Isfahan Province in Year 2004
  Albockordi M., Ramezani Ma, Qraizi Fs Page 701
  The aim of this study was to evaluate the quality of life (QoL) among elderly persons aged above 60 years living in Shahinshahr of Isfahan province in the year 2004. One hundred elderly persons aged over 60 years old were included with multistage random sampling and short 36-item questionnaire was used as the tool for evaluation of QoL status. The results were analysed using descriptive statistics. The results showed 58 % of cases had good QoL. Seven percent of subjects had inappropriately low QoL status. The average of social functioning subscale score was 78.2 25 and somatic pain was 77.6  25.25. However, the health change and vitality were 37.5  19.6 and 42.7  21. The mean score of SF-36 subscales in men were significantly higher than in women. There was significant negative correlation between QoL scales and ages with an increasing in age there was a decrease in QoL scores. Our finding revealed that the QoL in elderly living in Shahinshar had a moderate status. Social and somatic pain had the highest score, while the health change and vitality lowest scores in the SF-36 subscales.The most frequent issues in geriatrics QoL are low mental health level and lack of vitality. It should be considerable that mental health is an important part of QoL in elderly but it not notified in Iran especially among the in the old people.
 • Basir L., Zandian Kh, Zandian R Page 708
  Due to the high prevalence-thalassemia in Khozestan provience and high rate of oral health problems among thalassemic patients, the aim of this study was therefore to estimate the DMF score and OHI-S indices among referring patients at our Thalassemia Centre in Ahwaz. In this descriptive cross-sectional study which was based on observation, interview and clinical examination carried out on 195-thalassemia major patients aged 12-36 years old. Out of 195 patients, 166 (80 boys and 86 girls) accepted to enter the study. The DMF and OHI-S was evaluated and the results were statistically analysed using variance analysis, Students t- test and correlation tests. The mean number for DMF in this study was 9.5, decayed teeth 8.74, filled teeth 0.33 and missed of un-erupted teeth 0.54. The mean OHI-S score was 2.72, DI index 1.20 and CI index 1.54. Occlusion, base on Angle’s classification, was 22.8% in class I, 55 % in class II and 21.6% in class III. There were significant correlations between brushing and OHI-S (P < 0.001), and betweeen dental visits and DMF. Gingival pigmentation was observed among 95.8% of cases.. As regard to gingival status: 6.4% had normal, 52.1 % had mild, 36.5 %had moderate and 6 % had severe gingival inflammation. Knowledge of OHI-S was good in 2.4%, moderate in 4.2% and poor in 78%. The results showed that the high prevalence of DMF and D index and moderate prevalence of OHI-S index as well as 88% of - thalassemia major patients had no awareness about oral hygiene, education of oral hygiene seems to be important in prevention of these oral complications. In addition, due to prevalence of Cl II mal occlusion among more than 50% of these patients which affects their general appearance maybe one of the reasons of not continuing their education. It seems that with improved aesthetic appearances may increase their interest in life and can greatly improve the health level and DMF index in these patients.
 • Goharpey Sh, Shaterzadeh Mj, Sadeghi M., Fakour M., Maroufi N. Page 716
  The main object of this study was to investigate the effect of ankle taping on invertor and evertor muscle strength. This study was a non-experimental case control study. With Biodex dynamometer system, invertor and evertor Isokinetic peak torques were assessed eccentrically and concentrically at 2 different speeds; 60 and 120 degrees per seconds before and after taping. 30 subjects (15 healthy and 15 patients with chronic functional ankle instability, aged 18-30) participated for Isokinetic measurement randomly. Statistical analysis indicated significantly less eccentric peak torque of invertors at the speed of 60 and 120 degrees per second. Ankle taping increased invertor eccentric peak torque at 120 degree per second speed in patients group. Chronic functional ankle instability is not associated with deficits in evertor muscle strength. Deficit in eccentric invertor strength was found in the patients group and this may contribute to the symptoms of functional ankle instability. Findings of this study suggested that invertor muscle eccentric training and ankle taping must be placed in rehabilitation program of patients with functional ankle instability.
 • Evaluation for Correct Rate of Packed Cell Transfusion in Semnan Teaching Hospitals
  Frouzeshfard M., Semnani V., Malek M. Page 724
  Several years pass from the first human attempts for blood transfusion and during these years different studies and changes have occurred in this regard and today it is considered as a speciality. The aim of blood transfusion is increasing the tissue oxygenation and preventing the bleeding. Transfusion is accompanied with side effects and problems like infectious disease and blood incompatibility reactions and so on. It also has great expenses. For these reasons nowadays we try to reduce the transfusion rate in different ways. In this study, we assessed the necessary cases of transfusion and the wasted packed cell units that were sent to Semnan university hospitals. This study was retrospective and we followed up 1152 packed cell units from blood transfusion organization till just the time of transfusion. This study is a retrospective research based on transfusion notebooks of hospital blood banks and patient files. The data was analyzed by SPSS verrsion 6. From 1152 packed cell units which were sent to hospitals, 759 units (65.9%) were discarded and 393 units (34.1%) were transfused. From 393 transfused units, 322 units (81.9%) were used for thalassemic patients, for whom the decision for transfusion was easy, hence not much evaluation was needed. From the rest 71 units, 52 units (73.2%) had correct indication and 19 units (26.8%) were unnecessary for transfusion. According to these results 65.9% packed cell units were discarded. This study demonstrates an incorrect programming of blood transfusion organization. Unnecessary transfusion cases show a careless and lack of information in this regard, so teaching and forming hospital committees for reviewing patient files and improving transfusion services seem in order.
 • Frequency of hepatitis B virus infection among Thalassemia Major Referring to Ahwaz thalassemic centers during One year duration
  Pedram M. Page 735
  The aim of this study was to determine frequency of hepatitis B Virus infection among thalassemia major patients referring to three different Ahwaz thalassemia centers in one years duration. Subject and
  Methods
  In this crossed sectional and descriptive study thalassemia patients Screened for hepatitis B Virus infections, Analysis were done by Standard Swiss and Germany kites and Western Blot methods. Serum samples of referring Thalassemia patients on blood Transfusion from 3 different Thalassemia centers were sent daily to Ahwaz blood bank laboratory. 634 Samples which were investigated. 133 Samples were infected by HBV (19%) the remainder 501 samples were normal. All data were examined by SPSS and T. test donor screening by scientific methods is necessary it is already done by the Ahwaz blood banking now. Thalassemia and their family with Negative result must be vaccinated and the patients with hepatitis disease should be treated accordingly.
 • Planimetry of BAV in Children and Determination of EAVA/AAVA by echocardiography
  Yadollahi-Farsani H Page 743
  Bicuspid aortic valve (BAV) is the most common congenital heart disease (CHD) and the most common anomaly of aortic valve. Aims of this study was to evaluate the planimetry of aortic valve and determine the effective aortic valve area (EAVA) for blood egress to anatomic aortic valve area (AAVA) during systole. Congenitally, in BAV there are 2 cusps instead of 3 cusps in aortic valve. A total of thirty patients were the subjects of this study. AAVA & EAVA were measured by 2D, Doppler-echocardiography and continuity equation. All findings were matched and indexed for body surface area (BSA). This study was done in Tehran Shaheid Rajaei Hospital during 2003-2004. Matched mean AAVA was 2.05 Cm2/m2 BSA and matched mean EAVA was 1.41 Cm2/m2 BSA. Maximum aortic valve pressure gradient (AV-PG max) in systole was 56.56 mmHg. Forty percent of patients had aortic stenosis (AS), of them mild AS was seen in 16.66%. Moderate AS in 13.34% and intermediate AS in 10% of patients. There was no case with severe AS. AS is common in BAV, in a significant number of patients aortic valve did not open completely during systole, and caused AS and murmur. We recommend all children with a murmur must evaluate completely for rule out of BAV. Due to serious and significant complications of BAV, such as bacterial endocarditis. progressive AS and AI, aortic root dilatation aneurysms and dissection, all cased with BAV must be diagnosed and followed-up appropriately.
 • Mehdinasab Sa, Fakoor M Page 749
  There has been less consideration regarding the role of lower limb muscles in Osgood -Schlatter (OS) disease. The aim of this study was to evaluate the tightness of the quadriceps, hamstring and grasterosoleous muscles in OS disease. Fifty four child and adolescents with 69 knees affecting with OS disease were prospectively evaluate over a 3-year period (2001-2004). Ouadricepes, hamstring and gastrosoleus muscles were examined by clinical tests of Elay tripod, and passive foot dorsiflexion in knee extension respectively, for tightness and contracture. Tightness of the quadriceps, hamestring and gasterosoleus muscles were noted in 31, 19 and 10 the knees respectively. In 9 other knees the muscles were in normal condition. The tightness of the lower limb muscles may be a predisposing factor to develop Osgood-Schlatter disease. The stretching exercise of these muscles can be considered as a therapeutic method in this disease.
 • Is β-thalassemia trait a protective factor against ischemic cerebrovascular attacks?
  A. Borhani Haghighi, Karimi M., Raisi H., Yazdani M., Namazi Mr Page 753
  To study the association between β-thalassemia trait and development of ischemic cerebrovascular events. This is a prospective single centre study conducted at Nemazi hospital, Shiraz-Iran. One hundred fort eight patients with embolic or thrombotic CVA or TIA evaluated for presence of hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia and β-thalassemia trait (confirmed by hemoglobin electrophoresis). One hundred and fifty six age- and nearly sex-matched control group without cardiac or cerebrovascular diseases were also investigated for above mentioned factors. Results were analysed by chi-square and t-test. 6.1% of patients with ischemic cerebrovascular attacks and 12.2% in control group had β-thalassemia trait.(p>0.05) However, in male subjects a significant negative correlation was found between ischemic CVA and BTT (p< 0.01). Compared to non-thalassemics, β-thalassemia trait patients had a significantly lower hypertension (p<0.01). β-thalassemia trait may have a protective effect against ischemic cerebrovascular attacks which may be due to lower arterial blood pressure.
 • Mashhadizadeh E., Jahanshahi A. Page 757
  Lung abscess is a debilitating disease with high mortality and morbidity that needs medical and surgical treatment with extensive follow up. In this study 82 patients with lung abscess in the Hospitals of Jundishapour medical University of Ahwaz (Imam khomeini– Golestan and Razi) were avaluated in eight years (1374-1381). 62 patients (75.6%) were male and 20 (24,4%) were female. Most patients were in 6th and 7th decade of life. Most were rural (63.4%) and during spring season (84%). Fever and tachycardia were most clinical findings (63%).Difinite diagnosis of the disease in 75 cases had been done by chest x-Ray, CT scan and bronchoscopy.Most predisposing factors in this study were aspiration of gastric contents and oropharyngeal cavity (60%) that frequently happened after general anesthesia and tracheal intubation. Rt lower lobe is the location of most lung abscess in this study (20 cases). Most treatments were medical therapy by antibiotic alone (84%) and those who needed surgery were 14 cases for whom the best procedure was tube thoracostomy.
 • Hypothyroidism: Presentation with Multicystic Ovaries and Ovarian Torsion in a 12-year Old Girl
  Shahbazian Hb, Razi T., Shahbazian N Page 763
  Long standing primary juvenile hypothyroidism may be associated with multicystic ovaries. In this paper, we report a 12-year-old female presented with abdominal pain, nausea and vomiting. In laparatomy, torsion of right ovary with multicystic hemorrhagic necrosis was seen. Right salpingo-oforectomy was done. Left ovary contained a large cyst. Clinical signs of hypothyroidism such as facial puffiness, nonpiting edema, dry skin, slow motion and short stature were detected in patient. Laboratory evaluation confirmed the diagnosis of hypothyroidism due to chronic autoimmune thyroiditis. After 2 months treatment with L-thyroxin, clinical signs of hypothyroidism and large left ovarian cyst were disappeared. In conclusion. when ovarian cysts are found in a young girl, the possibility of associated hypothyroidism should be considered.