فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1385)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/04/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی میرفضایلیان، حکیمه سیادت صفحه 6
  برای تهیه عکس های داخل دهانی، علاوه بر دوربین و تجهیزات مربوط به آن وسایل کمکی دیگری شامل اشکال مختلف رترکتور و آینه ها نیز به کار می روند. استفاده از این وسایل همراه با دانش نحوه تهیه فتوگرافی داخل دهانی، شخص را قادر می سازد از مناطقی که در شرایط عادی تهیه تصویر از آن مشکل است، تصویری مناسب تهیه نماید. ثبت صحیح جزییات توسط دسترسی کافی به ناحیه با استفاده از رترکتورها و آینه های مناسب روش مهمی است که نیاز به مهارت استفاده کننده و همکاری بیمار برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز دارد. روش های مختلفی جهت تهیه این تصاویر توصیه شده است. شکست در نحوه صحیح استفاده از این وسایل و یا استفاده از تکنیک های غلط می تواند منجر به تهیه تصاویر نامناسب گردد. در این قسمت تجهیزات کلینیکی شامل اشکال مختلف رترکتور و طرز به کار بردن آن، آینه ها و روش های عکاسی داخل دهانی بیان می گردد.
  کلیدواژگان: عکاسی، دندانپزشکی، داخل دهانی
 • شاهین کسرایی، محمد عطایی، خسرو مانی کاشانی، امیر قاسمی صفحه 17
  زمینه و هدف
  به دست آوردن چسبندگی مواد ترمیمی با عاج دندان به عنوان یک بستر مرطوب و دینامیک یکی از موضوعات مهم دندانپزشکی ترمیمی به خصوص دندانپزشکی محافظه کارانه است. چسبندگی اغلب سیستمهای باندینگ عاجی کنونی بر اساس تشکیل لایه هیبرید و ایجاد گیر میکرومکانیکال است. یافته های جدید در ارتباط با مکانیسم چسبندگی به عاج بیانگر افزایش پایداری باند در صورت برداشت کلاژن از سطح عاج دمینرالیزه می باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برداشت کلاژن بر روی استحکام باند چهار سیستم باند عاجی یک جزیی با توجه به تفاوتهای ساختاری آنها انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش تجربی و با تکنیک مشاهده ای بر روی 56 دندان پره مولر سالم انسان انجام گرفت. در سطوح باکال و لینگوال دندانها، سطح صافی از عاج ایجاد شد. نمونه ها به هشت گروه 14 تایی تقسیم شدند به نحوی که در هر گروه، 7 سطح باکالی از 7 دندان و 7 سطح لینگوالی از 7 دندان پره مولر دیگر قرار گرفت. سطح عاج توسط اسید فسفریک %37 به مدت 15 ثانیه اچ و سپس شستشو داده شد. در چهار گروه به عنوان کنترل، سیستمهای باند یک جزیی Single Bond (3M)، Prime & Bond NT (Dentsply)، Excite (Vivadent) و One Step (Bisco) با تکنیک باند مرطوب به کار برده شد. سپس یک استوانه از کامپوزیت Z100 (3M) به قطر 3 میلیمتر و ارتفاع 2 میلیمتر به دندان باند گردید. در چهار گروه دیگر پس از دمینرالیزاسیون عاج با اسید، از هیپوکلریت سدیم %5.25 جهت برداشت مواد آلی سطح عاج به مدت یک دقیقه استفاده شد. پس از آن سیستمهای ذکر شده با روش باند مرطوب جهت باند استوانه کامپوزیتی به کار رفت. پس از یک هفته نگهداری در آب مقطر با دمای اتاق 24) درجه سانتیگراد(نمونه ها تحت 3000 سیکل حرارتی در حمام آب بین 55-5 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. استحکام باند برشی نمونه ها به وسیله دستگاه تست مکانیکی اینسترون و توسط یک تیغه به فرم چیزل و با سرعت 0.5 میلیمتر در دقیقه اندازه گیری شد. داده ها به وسیله آزمونهای Two Way ANOVA و Tukey HSD مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی به عاج)برحسب (Mpa تمامی گروه ها به ترتیب زیر بود:One Step+H=19.72± 2.01 One Step=19.60 ±1.83Single Bond+H=18.26 ±2.85 Single Bond=21.44 ±3.93Prime & bond NT+H=26.98 ±5.70 Prime & bond NT=26.51 ±5.02Excite+H=19.07 ±8.94 Excite=29.78 ±3.85تجزیه و تحلیل داده نشان داد که استفاده از هیپوکلریت سدیم %5.25 به مدت 1 دقیقه در سطح عاج دمینرالیزه استحکام باند برشی سیستمهای Excite و Single Bond را به طور قابل ملاحظه ای کم نمود (P<0.05). استحکام باند برشی سیستمهای One Step و Prime & Bond NT با این روش افزایش یافت؛ ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، برداشت کلاژن سطح عاج دمینرالیزه با هیپوکلریت سدیم موجب کاهش معنی دار استحکام باند برشی سیستمهای با پایه آب/ الکل می گردد؛ در حالی که استحکام باند سیستمهای استونی تغییر نمی نماید، بنابراین بسته به نوع سیستم باندینگ و حلال آن، این روش، استحکام باند متفاوتی را ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: عوامل باندینگ عاجی، استحکام باند برشی، کلاژن، هیپوکلریت
 • صدیقه خدمت، مجید وحدتی فر صفحه 28
  زمینه و هدف
  فناوری نوین در دندانپزشکی سبب ورود انواع مختلف سیستمهای چرخشی با فایل های NiTi در درمانهای اندو شده است. طبق ادعای کارخانه های سازنده، این فایل ها در مقایسه با فایل های دستی، آناتومی کانالهای ریشه را بهتر حفظ کرده و باعث کاهش زمان کار و خستگی دندانپزشک می شوند. تنوع زیاد و عرضه روز افزون سیستمهای جدید به بازار مصرف، انتخاب سیستم مناسب برای درمان ریشه را مشکل ساخته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یک سیستم جدید (Race) با یک سیستم قدیمی تر (Profile) از نظر حفظ آناتومی کانالهای خمیده، حفظ طول کارکرد و میزان بروز خطاهای حین درمان انجام شد.
  روش بررسی
  در این بررسی تجربی آزمایشگاهی، 40 عدد بلوک پلی استر که دارای کانالهایی با خمیدگی 45 درجه بودند، به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. پس از تعیین طول اولیه کانالها و رنگ آمیزی با متیلن بلو، عکسبرداری از بلوک ها انجام شد. آماده سازی کانالها با سیستمهای چرخشی Profile و Race طبق دستور کارخانه های سازنده انجام شد. طول کانالها مجددا تعیین و تغییرات آن ثبت گردید. کانالهای آماده شده با ائوزین رنگ آمیزی شده و عکسبرداری مجدد از بلوک ها انجام شد. تصاویر قبل و بعد از کار روی هم قرار داده شد و تغییرات آناتومی کانالها در پنج مقطع مختلف بررسی گردید. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تفاوت قابل توجهی در میزان جابه جایی دیواره داخلی و خارجی کانال در مقاطع مختلف بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05)؛ همچنین میزان تغییر طول کارکرد و خطاهای حین درمان در دو گروه مشابه بود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج مطالعه حاضر، میزان بروز خطاهای حین درمان و تغییرات آناتومی و طول کارکرد در کانالهای مشابه سازی شده با خمیدگی شدید، بعد از آماده سازی با دو سیستم فوق، مشابه یکدیگر بوده و هر دو سیستم چرخشی فوق برای آماده سازی کانالها مناسب بودند.
  کلیدواژگان: کانال های مشابه سازی شده، سیستمهای چرخشی، Profile، Race
 • شکوفه شهرابی فراهانی، محمدتقی لطف علیان صفحه 37
  در مقاله حاضر یک مورد غیر معمول از کیست دانتی ژور در بیماری 37 ساله دارای کیست های متعدد دانتی ژور در فک بالا و پایین گزارش شده است که در آن علاوه بر خصوصیات هیستوپاتولوژیک کیست دانتی ژور، مقادیر زیادی پیگمان ملانین در سر تا سر اپی تلیوم جدار یکی از این کیست ها قابل رویت بود. رنگ آمیزی هیستوشیمی فونتانا منشا ملانین پیگمان ها را تایید نمود و همچنین توسط رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بسیاری از سلولهای حاوی پیگمان جهت پروتیین S-100 واکنش مثبت نشان دادند؛ اگر چه از این مورد نمی توان در مورد منشا ملانین در کیست دانتی ژور به نتیجه قطعی دست یافت، در این مقاله هیستوژنز احتمالی ملانوسیت ها در ضایعات ادنتوژنیک مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کیست های متعدد دانتی ژور، پیگمان ملانین، ملانوسیت، کیست ادنتوژنیک
 • محمدرضا شریفیان، پوریا مطهری، سمیرا شاه سیاه صفحه 43
  زمینه و هدف
  هدف از درمان اندودانتیک ایجاد مهر و موم مناسب در طول پرکردگی کانال ریشه می باشد. در برخی موارد نتیجه قابل قبول از طریق درمان غیر جراحی حاصل نمی شود که در این صورت به جراحی نیاز است. هدف از انجام درمان جراحی رتروگرید که یکی از معمولترین جراحی های اندودانتیک می باشد، جلوگیری از ریزنشت آپیکال با استفاده از موادی است که قابلیت مهر و موم کنندگی خوبی دارند. علاوه بر خصوصیات مواد پر کننده انتهای ریشه، مطالعات مختلف نشان داده اند که میزان زاویه قطع ریشه نیز در میزان ریزنشت موثر است، به طوری که با افزایش زاویه، میزان ریزنشت نیز افزایش می یابد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی توانایی مهر و موم کنندگی آمالگام به عنوان یک ماده رایج پر کننده انتهای ریشه و MTA انجام گرفت و همچنین اثر زاویه قطع ریشه بر میزان ریزنشت نیز با استفاده از روش نفوذ رنگ، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، آزمایشگاهی 148 دندان تک کاناله خارج شده انسان انتخاب شد. پس از آماده سازی کانالها و پر کردن آنها به روش تراکم جانبی با گوتاپرکا و سیلر، دندانها به دو گروه تقسیم و 3 میلیمتر انتهای ریشه ها با دو زاویه صفر و 45 درجه قطع شد. با استفاده از دستگاه اولتراسونیک حفرات انتهای ریشه تهیه گردید؛ سپس هر گروه به دو زیر گروه تقسیم و با آمالگام یا pro root MTA پر شد. پس از 72 ساعت انکوباسیون، کلیه سطوح دندانها به جز 3 میلیمتر آپیکال با دو لایه لاک ناخن پوشانیده شد، همچنین بخش تاجی دندانها توسط گلاس آینومر ترمیم گردید؛ سپس نمونه ها به مدت 48 ساعت در متیلن بلوی %2 با PH=7 قرار گرفت. پس از شستشوی دندانها با آب، به وسیله دیسک الماس و هندپیس، از جهت مزیودیستال اقدام به مقطع گیری دندانها گردید. مقاطع زیر استریو میکروسکوپ با بزرگنمایی 50 برابر خوانده شد. داده های مطالعه با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که نوع ماده پر کننده انتهای ریشه به طور معنی دار در ریزنشت تاثیر داشت؛ به طوری که ریزنشت MTA نسبت به آمالگام کمتر بود، ولی میزان زاویه قطع ریشه اثر معنی داری بر ریزنشت نداشت.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد، استفاده از MTA به جای آمالگام، درصد موفقیت درمان جراحی را به علت توانایی برتر در مهر و موم ناحیه اپیکال، بالا می برد؛ در حالی که زاویه قطع ریشه بسته به نظر جراح و محل مورد نظر می تواند افزایش یا کاهش یابد.
  کلیدواژگان: ماده پر کننده انتهای ریشه، آمالگام، MTA، زاویه Bevel
 • میترا فرزین، فریده بحرانی، علی محمد روا صفحه 49
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین عوامل ساختاری که پذیرش دندان مصنوعی کامل را برای بیماران آسان می کند، گیر کافی و مناسب می باشد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی قدرت چسبندگی چهار نوع چسب دندان پودری شکل شامل: Safe-Saze، Gum-Sealing، Denstet و Corega در محیط آزمایشگاه بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش تجربی در محیط آزمایشگاه و بر اساس اندازه گیری نیروی adhesion و cohesion بین سطح دیسک آکریلی و شیشه، هنگامی که چسب دندان بین آن دو قرار می گیرد، انجام شد. ابتدا نیروی چسبندگی الکل، آب و بزاق مصنوعی اندازه گیری و به عنوان گروه کنترل ثبت شد؛ سپس قدرت نگهدارندگی چسبهای مختلف یکبار مخلوط با آب و بار دیگر مخلوط با بزاق مصنوعی اندازه گیری و گروه ها با هم مقایسه گردید. این آزمایشات برای هر ماده هفت بار با هفت دیسک آکریلی کاملا مشابه انجام شد و اعداد به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Paired t و آنالیز واریانس مقایسه گردید. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در مقایسه بین چهار نوع چسب دندان مصنوعی به شکل پودر بیشترین قدرت نگهدارندگی مربوط به Denstet و کمترین مربوط به Safe-Saze بود و قدرت نگهدارندگی Gum-Sealing از Corega بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که تفاوت قابل ملاحظه ای بین قدرت نگهدارندگی انواع مختلف چسب دندان مصنوعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: چسب دندان مصنوعی، قدرت نگهدارندگی، نیروی چسبندگی، نیروی پیوستگی
 • حسین افشاری، مهسا مظفری کجیدی صفحه 57
  زمینه و هدف
  نیاز به کریمپینگ مجدد روکشهای استنلس استیل از پیش فرم گرفته (precrimped) توسط دندانپزشک مورد تردید می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان تغییر محیط و ضخامت لبه روکشهای استنلس استیل از پیش فرم گرفته بعد از کریمپینگ، انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از لبه های 30 روکش استنلس استیل Ni-Cr)، (3M مربوط به دومین دندان مولر شیری پایین سمت چپ به کمک دوربین دیجیتالی که در فاصله ثابتی تنظیم شده بود، 30 تصویر اولیه تهیه شد. سپس لبه های روکش توسط پلایرهای 114 و 137 به کمک نیروسنج)با نیروی 0.2 نیوتن(کریمپ شد؛ پس از آن 30 تصویر ثانویه از لبه های روکش با همان شرایط قبلی تهیه گردید. کلیه تصاویر در شرایط یکسان آگراندیسمان و چاپ شد. محیط لبه روکش ها در تصاویر اولیه)گروه (A و ثانویه)گروه (B توسط دستگاه digitizer محاسبه گردید. با مقایسه میانگین محیط لبه روکش ها در تصاویر اولیه و ثانویه کاهش محیط معنی داری به دست آمد. ضخامت 30 نقطه به طور تصادفی بر لبه روکشی مشابه نمونه های قبلی به کمک SEM (×150) بر حسب میکرون اندازه گیری شد. عمل کریمپینگ و تهیه تصاویر ثانویه به کمک دوربین دیجیتالی بر روی روکش نمونه انجام شد. پس از اطمینان از کاهش معنی دار محیط، ضخامت 30 نقطه تصادفی دیگر بر روی لبه های این روکش توسط SEM اندازه گیری شد. ارقام به دست آمده مربوط به قبل و بعد از کریمپینگ در جداولی تنظیم گردید و به کمک آزمون Paired Sample t-test ارزیابی و P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین محیط لبه روکشهای استنلس استیل precrimped پس از کریمپینگ %7.3 کاهش یافت که معنی دار بود (P<0.001). از طرفی میانگین ضخامت لبه روکش استنلس استیل نمونه پس از کریمپینگ به طور متوسط 18 میکرون افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های مطالعه حاضر محیط لبه روکشهای استنلس استیل از پیش کریمپ شده Ni-Cr)، (3M پس از کریمپینگ، کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد؛ بنابراین به نظر می رسد که انجام کریمپینگ حتی در روکشهای precrimped ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: روکش استنلس استیل (S، S، C)، محیط، ضخامت، تطابق لبه ای، کریمپینگ
 • لادن اسلامیان، بهنام اسلامی، مرضیه لطف علیان صفحه 63
  زمینه و هدف
  با توجه به گران قیمت بودن لیگاچر کاترهای ارتودنسی، در روش استریلیزاسیون آنها علاوه بر سلامتی بیمار، طول عمر بیشتر پلایرها نیز بهید در نظر گرفته شود. تحقیق حاضر با هدف مقایسه میزان سایش لیگاچرکاترهای ارتودنسی، طی استریلیزاسیون به روش خشک و مرطوب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، دو کیت یکسان شامل 15 عدد پلایر از سه کارخانه سازنده Dentarum (آلمان)، RMO و ETM (آمریکا) به تعداد یکسان انتخاب شدند و هر کیت به طور جداگانه در فور واتوکلاو، 10، 20 و 30 بار استریل شد. برای بررسی میزان سایش، فاصله 1.5 میلیمتر از نوک برنده پلایر به عنوان خط مبدا انتخاب گردید. قبل از استریلیزاسیون، بعد از 10، 20 و 30 سیکل استریل توسط دستگاه استریومیکروسکوپ از نوک برنده پلایر با بزرگنمایی 32× عکس گرفته شد. اختلاف طول اولیه پلایر با طول بعد از استریل با برنامه photoshop 8.0 محاسبه گردید. اطلاعات با استفاده از آنالیز واریانس سه عاملی با p<0.05 به عنوان سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین میزان سایش نوک برنده پلایر در 10، 20 و 30 سیکل استریل در فور به ترتیب 1.05±0.16، 0.98±0.22 و 0.94±0.31 میلیمتر و در اتوکلاو به ترتیب 1.16±0.15، 1.16±0.13 و 1.15±0.14 میلیمتر بود. بیشترین میزان میانگین سایش نوک برنده در اتوکلاو بعد از 20 سیکل استریل و کمترین میزان میانگین سایش نوک برنده در فور بعد از 30 سیکل استریل مشاهده شد. نتایج نشان داد که سایش پلایر در اتوکلاو، در مقایسه با فور از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشت (P<0.0001)؛ همچنین مشخص شد با افزایش دفعات استریل در اتوکلاو و فور میزان سایش کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  سایش (کاهش طول نوک برنده) پلایر در اتوکلاو بیشتر از فور می باشد که نشان می دهد، برای افزایش طول عمر مفید پلایرهای برنده باید به روش استریلیزاسیون توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: سایش، فور، اتوکلاو، پلایر ارتودنسی
 • مژگان پاک نژاد، امیر رضا رکن، پوریا مطهری، رضا میرزاطلوعی صفحه 71
  زمینه و هدف
  امروزه بیومتریال های مختلفی برای بازسازی ضایعات داخل استخوانی ارایه شده اند و در این میان Bio-Oss یکی از قابل قبولترین مواد می باشد؛ ممکن است Neo-Oss اولین و تنها ماده رژنراتیو ساخت ایران باشد که البته مطالعات اندکی در مورد آن انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بافت شناختی Neo-Oss در مقایسه با Bio-Oss در ضایعات جمجمه خرگوش انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای in vivo بود. پس از کنار زدن فلپ موکوپریوستئال 18 ضایعه استاندارد 6×3) میلیمتر(در ناحیه استخوان فرونتال و پاریتال توسط فرز روند در جمجمه 6 خرگوش نیوزیلندی ایجاد شد. ضایعات در هر خرگوش به صورت تصادفی توسط یکی از روش های زیر درمان شد:-1 بدون پیوند (کنترل) -2 پیوند Bio-Oss -3 پیوند Neo-Oss. پس از 4 هفته، حیوانات کشته شده و مقاطع آماده شده تحت بررسی بافت شناختی قرار گرفتند. شاخصها شامل آماس، نوع استخوان، ضخامت ترابکولاسیون و واکنش جسم خارجی بودند. داده ها با استفاده از آزمون Friedman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که Bio-Oss در بازسازی استخوان موثر بود ولی آماس و واکنش جسم خارجی در گروه Neo-Oss به صورت معنی داری بیشتر از گروه Bio-Oss بود)به ترتیب P=0.026 و (P=0.002؛ همچنین ضخامت ترابکول ها در Neo-Oss)نازک (%66.7 اختلاف معنی داری با Bio-Oss)ضخیم (%100 و گروه کنترل)ضخیم %50 نازک (%50 داشت (P=0.006). در گروه Neo-Oss بافت گرانولوماتوز حاوی سلولهای ژانت مشاهده شد و سرعت تحلیل نیز در 4 هفته بالا بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ظرفیت ترمیم Neo-Oss در مقایسه با Bio-Oss جهت باز سازی استخوان قابل قبول نیست.
  کلیدواژگان: خرگوش، Bio، Oss، Neo، Oss، پیوند استخوان، مطالعه بافت شناختی، ضایعه استخوانی
 • بهمن سراج، مهدی شهرابی، محمد فلاح زاده، فرناز فلاح زاده، نسرین آخوندی صفحه 80
  زمینه و هدف
  در زمینه رابطه هوش و فلوراید آب مطالعاتی انجام گرفته است. مطالعات انسانی به صورت محدود و مطالعات حیوانی تاثیر فلوراید بالا را بر اختلالات تکامل و فانکشنال سیستم عصبی مرکزی نشان داده اند. با وجود مشاهده اثرات زیان آور فلوراید بر روی هوش، فرضیات درباره ماهیت این رابطه هنوز در مرحله آزمون می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط بهره هوشی در کودکان 11-7 ساله با میزان فلوراید آب آشامیدنی مورد مصرف آنها، انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، بهره هوشی در 41 کودک از روستای نجم آباد دارای فلوراید 2.5 mg/l (ppm) و 85 کودک از روستای زویار دارای فلوراید 0.4 mg/l (ppm) در آب آشامیدنی، با استفاده از آزمون ریون اندازه گیری شد. تاریخچه بیماری سیستم عصبی مرکزی، ضربه سر، وزن تولد >2.5kg) یا (?2.5 kg، تاریخچه سکونت، سن و جنس کودکان و اطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی با استفاده از پرسشنامه ای که توسط والدین کودکان کامل گردید، مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون Chi-Square با p<0.05 به عنوان سطح معنی داری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در روستای نجم آباد با میزان فلوراید بالا، میانگین بهره هوشی به صورت معنی داری کمتر از روستای زویار با فلوراید آب آشامیدنی پایین بود (P=0.025).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، اگر کودکان در معرض سطوح بالای فلوراید قرار گیرند، خطر نقص در تکامل هوشی آنها وجود دارد.
  کلیدواژگان: بهره هوشی، فلوراید، آب آشامیدنی
 • سید محمد رضوی، اردشیر طالبی، بیژن موحدیان عطار، ایمانه عسگری صفحه 87
  زمینه و هدف
  ژآنت سل گرانولوما از ضایعات نسبتا شایع می باشد که به دلیل شیوع بیشتر آن در جنس مونث و رشد آن طی دوران حاملگی، فرضیه تاثیر هورمونهای جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون) بر این ضایعه مطرح شده است. در این مطالعه وجود رسپتورهای خاص این هورمونها با روش ایمونوهیستوشیمی بررسی و با بافت مخاط دهان مقایسه شد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی Expression رسپتورهای استروژن و پروژسترون در ضایعات ژآنت سل گرانولومای فک انجام شد.
  روش بررسی
  در این بررسی مقطعی، تعداد 25 نمونه از ضایعات ژآنت سل گرانولومای مرکزی و محیطی، به ترتیب شامل 12 مورد ضایعه مرکزی و 13 مورد ضایعه محیطی، از آرشیو آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب و بلوک پارافینه آن استخراج شد. همچنین جهت تعیین گروه شاهد، به همین تعداد از بافت سالم مخاطی دهان نمونه هایی برداشته و به طور مشابهی بلوک پارافینی آنها تهیه شد. به منظور تایید صحیح بودن تکنیک مورد استفاده و کنترل اختصاصی بودن روش رنگ آمیزی، در تمام مراحل از شاهد مثبت و شاهد منفی استفاده گردید. کلیه موارد پس از طی مراحل خاص، برای رسپتورهای استروژن و پروژسترون رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی شد. در این تکنیک روش بیوتین - استرپتاویدین مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.
  یافته ها
  پس از بررسی لام ها، در کلیه موارد شامل ضایعات ژآنت و بافت سالم مخاطی هیچ گونه رنگ پذیری هسته ای برای این رسپتورها مشاهده نگردید؛ همچنین کلیه دسته های سلولی اعم از ژآنت سل، سلولهای استروما، اندوتلیال عروق و سلولهای اپیتلیوم به طور تقریبا مشابهی ER/PR منفی گزارش شدند.
  نتیجه گیری
  با وجود فرضیه تاثیر هورمونهای جنسی بر ضایعات ژآنت سل گرانولوما به دلیل شیوع بیشتر آن در زنان و رشد یا عود آن در دوران حاملگی، طی این مطالعه و با به کارگیری یک روش استاندارد IHC، Expression این رسپتورها منفی و امکان تاثیر هورمون به طور مستقیم رد شد؛ بنابراین انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه با روش های حساستر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ژآنت سل گرانولومای مرکزی، ژآنت سل گرانولومای محیطی، رسپتور استروژن، رسپتور پروژسترون، ایمونوهیستوشیمی
 • زهرا دلیلی کاجان، صدیقه رهروتابان، سید محمد علی واحدی صفحه 96
  زمینه و هدف
  کودکان در حالت طبیعی آدنوئید بزرگی دارند و با افزایش سن، آدنویید به تدریج تحلیل می رود. بزرگی آدنوئید باعث اختلال تنفسی ناشی از انسداد بخشی از راه هوایی نازوفارنکس می گردد و به دنبال افزایش مقاومت در مسیر جریان هوای بینی، کودک به سمت تنفس دهانی پیش می رود. از آنجایی که نیازهای تنفسی، موقعیت فکین و زبان و به میزان کمتر موقعیت سر را تعیین می کند؛ بنابراین منطقی است که تنفس دهانی بتواند تعادل فشارهای وارده بر فکین و دندانها را تغییر داده و رشد فکین و موقعیت دندانها را تحت تاثیر قرار دهد. اگر این تغییرات باقی بماند منجر به ناهنجاری های فکی با عنوان Adenoid face می گردد. ارزیابی رادیوگرافیک فضای نازوفارنکس در رادیوگرافی لترال سفالومتری، روشی ساده و قابل تکرار برای به دست آوردن اندازه، شکل و موقعیت آدنویید است. فضای نازوفارنکس توسط استخوان اسفنویید پوشیده شده است؛ بنابراین به نظر می رسد که تغییر مقاومت مسیر تنفسی به وسیله هیپرتروفی آدنویید بر روی تغییرات زاویه قاعده جمجمه بی تاثیر نباشد. در تحقیق حاضر ضمن تعیین میزان فراوانی هیپرتروفی آدنوئید، به ارزیابی ارتباط بین هیپرتروفی آدنویید و تغییرات زوایای سفالومتریک قاعده جمجمه پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت گزینش سریال (Case series)، رادیوگرافی های لترال سفالومتری از پرونده بیماران 14-7 سال که بعد از سال 1377 به مراکز تخصصی ارتودنسی شهرستان رشت مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. نسبت بافت آدنویید به فضای نازوفارنکس (A/N) به روش Fujioka مشخص گردید. سپس زاویه قاعده جمجمه (N.S.Ar) در همان رادیوگرافی لترال سفالومتری اندازه گیری شد. بر اساس اطلاعات حاصل از نسبت A/N، بیماران به سه گروه (A/N?0.8) A، (0.5
  یافته ها
  از مجموع 206 لترال سفالومتری مورد بررسی %66 هیپرتروفی آدنویید)گروه های A و (B را نشان داد و %34 فاقد هیپرتروفی آدنویید)گروه (C بودند. %28 بیماران با زاویه قاعده جمجمه کوچکتر از حد نرمال، %30 نرمال و %42 بزرگتر از حد نرمال بودند. بر اساس آزمون آماری مجذور کای (Chi-Square) ارتباط آماری معنی داری بین وجود یا عدم وجود هیپرتروفی با زوایای مختلف قاعده جمجمه مشاهده شد؛ در ضمن بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت A/N و زوایای مختلف قاعده جمجمه همبستگی مشاهده گردید (R=0.2).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که بین نسبت A/N و زوایای مختلف قاعده جمجمه همبستگی وجود دارد. ضمن این که مطالعات بیشتری برای یافتن ارتباط بین ژنتیک و عوامل محیطی با زوایای قاعده جمجمه لازم است.
  کلیدواژگان: لوزه سوم، نازوفارنکس، هیپرتروفی، قاعده جمجمه
|
 • Mirfazaelian A., Siadat H Page 6
  In addition to the camera, other accessories such as retractors and mirrors are necessary for intraoral photography. They enable directly inaccessible subjects, to be viewed and photographed easily. Gaining adequate view, by suitable retractors and mirrors, is the most important step, requiring skill and patient cooperation to achieve successful results. Composition, visualization of the final photograph and a carefully controlled clinical technique must be practiced in order to produce rapid, precise and reproducible clinical photographs. There are many procedures to be followed and precautions to be taken in order to obtain good quality, reproducible dental photographs. Failures can be avoided by following a distinct procedure. This article focuses on clinical equipments such as retractors, mirrors and intraoral photography.
  Keywords: Photography, Intraoral, dentistry
 • Kasraie Sh, Ataie M., Mani Kashani Kh, Ghasemi A Page 17
  Background And Aim
  Achieving adhesion between restorative materials and dentin as a wet and dynamic surface is an important topic in restorative and especially in conservative dentistry. Adhesion of new dentin bonding systems depends on the formation of hybrid layer and micromechanical retention. Nevertheless, an ideal adhesive system has not yet been introduced. Recent studies reveal an increase in bonding stability when the collagen is removed from demineralized dentin surfaces. This study investigates the effect of collagen removal on the shear bond strength of four single bottle dentin bonding systems regarding their structural differences.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed on 56 intact human premolar teeth. Smooth surfaces of dentin were prepared on buccal & lingual aspects of teeth, providing 112 dentin surfaces. The dentin surfaces were etched with 37% phosphoric acid for 15 seconds and then rinsed. The specimens were divided into 8 groups. Single bottle adhesive systems [Single Bond (3M), One-Step (Bisco), Prime & Bond NT (Dentsply), and Excite (Vivadent)] were then applied on the dentin surfaces of 4 groups using the wet bonding technique. In the other 4 groups, the demineralized dentin surfaces were treated with a 5.25% solution of sodium hypochlorite for one minute in order to remove the surface organic components. The adhesive systems mentioned before were applied to these 4 groups with the same wet bonding technique. A cylinder of Z100 (3M) dental composite with a 3 mm diameter and 2 mm height was placed on the adhesive covered dentin surface of all groups and light-cured (400 mW/cm2, 40 sec on each side). The specimens were kept in distilled water at room temperature for one week and then thermocycled for 3000 times (5-55 oc). Shear bond strength of specimens was measured using an Instron (1495) universal mechanical testing machine with cross-head speed of 0.5 mm/minute and chisel form shearing blade. Data were analyzed by Two Way ANOVA and Tukey HSD tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The mean & standard deviation of shear bond strengths (in Mpa unit) of all groups were as follows: One-Step = 19.60 1.83 One-step +H = 19.72 2.01 Single Bond =21.44 3.94 Single Bond +H =18.26 2.85 Prime&Bond NT=26.51 5.02 Prime&Bond NT+H =26.98 5.70 Excite =29.78 3.85 Excite +H =19.07 9.94 Analysis of the results revealed that the use of 5.25% sodium hypochlorite for one minute on the surface of demineralized dentin significantly decreased the shear bond strength of Excite and Single Bond (P<0.05). For Prime & Bond NT and One-Step, shear bond strength increased with this treatment but was not statistically significant (P>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, collagen removal from demineralized dentin surface caused a significant decrease in shear bond strength of alcohol & water/alcohol based bonding systems, while the bonding strength of the acetone based systems was not affected. Therefore, the effect of collagen removal on shear bond strength depends on the bonding system applied and its solvent type.
  Keywords: Dentin bonding agents, Shear bond strength, Collagen, Hypochlorite
 • S. Khedmat, M. Vahdatifar Page 28
  Background And Aim
  Recent advances in technology have permitted manufacturers to produce endodontic files from NiTi alloy and rotary systems. According to manufacturers, these files maintain original canal shape better than hand files and reduce treatment time. The aim of this study was to compare a new rotary system (Race) with an older one (Profile) in maintaining the original shape of curved canal and the working length as well as the procedural accidents rate.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 40 polyester blocks with curved canals (45), were fabricated and divided into 2 groups. After primary working length determination and staining with methylene blue, photographs were taken. Canal preparation was done with Profile and Race rotary systems according to manufacturers and working length was measured again. Canal staining by eosin was performed and photographs were taken for the second time. The two images were superimposed and changes in canals anatomy in 5 sections were recorded. Data were analyzed by t test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  There was no significant difference in inner and outer canal walls transportation between 2 groups (P> 0.05). Changes in working lengths and procedural accidents were similar in the studied groups (P> 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, changes in canal anatomy and working length of simulated severely curved canals as well as procedural accidents rate are similar in two rotary systems and both are suitable for canal preparation.
  Keywords: Simulated canal, Rotary system, Profile, Race
 • Sh. Shahrabi, Mt. Lotfalian Page 37
  In this paper, an unusual case of pigmented dentigerous cyst in a 37-year-old Iranian man with multiple dentigerous cysts of maxilla and mandible is reported. In addition to the characteristic histopathologic features of dentigerous cyst, numerous melanin granules which were distributed throughout the epithelial lining of one of these cysts were also noted. The histochemical study using Fontana’s staining indicated that the pigment was melanin and many of the cells containing melanin were immunohistochemically positive for S-100 protein. Although no firm conclusion could be drawn from the present case regarding melanin origin in dentigerous cyst, the possible histogenesis of melanocytes in odontogenic lesions is discussed.
  Keywords: Multiple dentigerous cysts, Melanin pigment, Melanocytes
 • Mr. Sharifian, P. Motahhari, S. Shahsia Page 43
  Background And Aim
  Achieving appropriate seal in canal obturation is the main goal of endodontic therapy. However, in some cases, it can not be obtained by non-surgical procedures alone. Retrograde surgery is one of the most common procedures in endodontics. Apical seal improvement can be obtained by root end filling and decreasing the root end resection angle (bevel angle). The aim of this study was to investigate the role of bevel angle on apical microleakage following the use of amalgam and MTA as root end filling materials.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 128 extracted human teeth were instrumented and obturated by lateral condensation technique. The teeth were divided into two groups and the apical root resection was performed by high speed fissure bur (one group perpendicular to the long axis of the teeth and the other 45 to the long axis. The 3 mm root end cavity was prepared by ultrasonic device. Each group was divided into two subgroups: One filled with amalgam and the other with MTA. Teeth were incubated for 72 h, covered by two layers of nail polish (except for apical 3mm) and submerged in methylene blue for 48 h. Teeth were washed under tap water and mesiodistally dissected by low speed disc. Dye penetration was evaluated by stereomicroscope. Data were analysed by two way ANOVA and Tukey tests with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The results showed that retrofill material type had a significant effect on microleakage and MTA was superior to amalgam in this respect. Bevel angle failed to show any significant effect on apical microleakage.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it seems that the use of MTA instead of amalgam in clinical practice can improve the success rate of endodontic surgery whereas the bevel angle can be determined based on the status of each individual case However, increasing the bevel angle seems to increase microleakage due to exposure of more dentinal tubules.
  Keywords: Root end filling materials, Amalgam, MTA, Bevel angle
 • M. Farzin, F. Bahrani, Am. Rawa Page 49
  Background And Aim
  One of the most important structural factors that facilitate patient’s acceptance of full denture, is adequate and appropriate retention. The objective of this study was to evaluate the retentive ability of four denture adhesives in vitro: Safe Saze-Gum Sealing-Denstet-Corega.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted in vitro on the basis of measurement of adhesion and cohesion forces between acrylic disk and glass, with denture adhesive applied between them. At first the retentive ability of alcohol, water and artificial saliva was measured and recorded as control. Then the retention ability of different adhesives mixed once with water and next with artificial saliva was measured and compared. The procedure was repeated 7 times for each denture adhesive with 7 similar acrylic disks. Data were analyzed using. ANOVA and paired t test with p<0.05 as the limit of significance.
  Result
  Comparison of four powder denture adhesives showed that the highest retentive ability was observed in Denstet and the lowest in Safe-Saze. The retentive ability of Gum-Sealing was higher than Corega.
  Conclusion
  Based on the results of this study, significant differences exist among the retention ability of different denture adhesives.
  Keywords: Denture adhesive, Retentive ability, Cohesion
 • H. Afshar, M. Mozafari Kojidi Page 57
  Background And Aim
  The need for recrimping precrimped stainless steel crowns by the dentist in clinic is controversial. This study aimed to evaluate the rate of marginal circumference and marginal thickness change of precrimped stainless steel crowns after recrimping.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 primary photos were taken from margins of 30 S.S.Cs (3M, Ni-Cr) related to tooth 85 with a digital camera fixed at a determined distance. Margins of crowns were crimped by 114 and 137 pliers with a controlled force (0.2 N) and then 30 secondary photos were taken in the same conditions. The circumference of crown margins in primary (group A) and secondary (group B) photos were assessed by a digitizer system. Comparing the circumferences of crown margins in primary and secondary photos showed a significant decrease after crimping. Thickness of 30 random points on the crown margins of a crown similar to mentioned cases was measured by SEM (×150). Then similar procedures including taking a primary photo, crimping and taking a secondary photo was done for the sample crown. After significant reduction in margin circumference, thickness of 30 other random points on the crown margin were measured by SEM. Data were analyzed by paired sample t-test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The mean marginal circumference of precrimped stainless steel crowns was reduced by 7.3% which was significant (P<0.001). On the other hand the mean marginal thickness of sample stainless steel crown showed 18µ increase.
  Conclusion
  According to the results of this study, marginal circumference of precrimped stainless steel crowns (3M, Ni-Cr) showed a significant decrease after crimping. It is concluded that crimping the stainless steel crowns even for precrimped ones seems necessary.
  Keywords: Stainless steel crown (S.S.C), Circumference, Thickness, Marginal adaptation, Crimping
 • L. Eslamian, B. Eslami, M. Lotfalian Page 63
  Background And Aim
  Orthodontic ligature cutting pliers are expensive. Methods of sterilization should be safe considering patient's health as well as lifetime of orthodontic pliers. The purpose of this study was to compare the wear of orthodontic ligature cutting pliers after sterilizing with dry heat or steam autoclave.
  Materials And Methods
  In this experimental study, thirty ligature cutting pliers from 3 different factories (Dentarum-Germany, RMO and ETM-USA) were sterilized in either dry heat or steam autoclave. The amount of wear at the tip of each plier in both groups was measured with a stereomicroscope and digital photomicrography. Wear was defined as the difference of the initial length and the length after 10, 20, 30 cycles of sterilization measured by the distance from a reference line on the tip of the plier. Three way ANOVA was used to compare wear between the two sterilization groups. P<0.05 was considered as the limit of significance.
  Results
  The amount of wear of the ligature cutting plier's tip after 10, 20 and 30 cycles in dry heat sterilization was 1.0±0.16, 0.98±0.22 and 0.94±0.31 mm respectively. These figures were 1.16±0.15, 1.16±0.13 and 1.15±0.14mm for steam heat sterilization. The higest wear was observed after 20 cycles of sterilization in autoclavce whereas the lowest was seen in dry heat sterilization after 30 cycles. The differences between the two studied groups were statistically significant (P<0.0001). In addition, increasing sterilization cycles decreased the rate of wear in both groups.
  Conclusion
  Based on the results of this study routine autoclaving caused more damage and wear at the tip of the pliers than dry heat sterilization.
  Keywords: Steam heat sterilization, Ligature cutting pliers, Dry heat sterilization
 • M. Paknejad, Ar. Rokn, P. Motahhari, R. Mirza Toloei Page 71
  Background And Aim
  Several biomaterials have been presented for regeneration of intraosseous defects and Bio-Oss is one of the most accepted materials in this field. Neo-Oss may be the first and only regenerative material made in Iran which few studies have been published about it. The aim of this study was the histologic evaluation of Neo-Oss in comparison with Bio-Oss in experimental rabbit calvarial defects.
  Materials And Methods
  This was an interventional in vivo study. After elevating muccoperiosteal flap 18 standard defects (3×6mm) in frontal & parietal bone were made by round bur on the calvarium of 6 New Zealand rabbits. Defects were randomly assigned to one of the following treatments: 1-No graft (control), 2-Bio-Oss graft 3-Neo-Oss graft. After 4 weeks the animals were killed and histologic sections prepared. The studied variables consisted of inflammation, type of regenerated bone, thickness of bony trabeculation and foreign body reaction. Data were analyzed by Friedman test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  The results showed that Bio-Oss was effective for bone regeneration. Inflammation (P= 0.026) and foreign body reaction (P= 0.002) in Neo-Oss was significantly more than Bio-Oss group. Thickness of terabecula in Neo-Oss group (66.7% thin) was significantly different from Bio-Oss (100% thick) and control group (50% thin 50% thick) (P= 0.006). In Neo-Oss group, granulation tissue containing giant cells was observed and the rate of resorption during 4 weeks was high.
  Conclusion
  Based on the results of this study, the healing capacity of Neo-Oss in comparison with Bio-Oss is not acceptable.
  Keywords: Neo, Oss, Bone graft, Histologic study, Bone defect
 • B. Seraj, M. Shahrabi, M. Falahzade, F. Falahzade, N. Akhondi Page 80
  Background And Aim
  Human and animal studies linking fluoride with diminished intelligence have been published. Although adverse effects of high intake of fluoride on intelligence and mental acuity continue to be reported, they are still controversial. The aim of this research was to investigate the relationship between fluoride in drinking water and children's intelligence.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 41 children were selected from the high fluoride area with 2.5mg/l (ppm) fluoride in the drinking water and 85 children were selected from low fluoride area with 0.4mg/l (ppm) fluoride in the drinking water. The intelligence quotient (IQ) of each child was measured by the Raven's test. The history of illnesses affecting the nervous system, head trauma, birth weight (2.5kg or  2.5kg), residental history, age and sex of children were investigated by questionnaires completed by the children's parents. Data were analyzed by Chi-Square test with p<0.05 as the limit of significance.
  Results
  In the high fluoride area the mean IQ of children (87.911) was significantly lower than in the low fluoride area (98.912.9) (P=0.025).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, exposure of children to high levels of fluoride may carry the risk of impaired development of intelligence.
  Keywords: Intelligence Quotient, Fluoride
 • Sm. Razavi, A. Talebi, B. Movahedian Attar, I. Asgari Page 87
  Background And Aim
  Giant cell granuloma is a relatively common benign proliferative lesion of the oral cavity. This lesion has a marked gender predilection with more prevalence in females and tendency to rapid growth and recurrence during pregnancy. The aim of this study was the evaluation of specific receptors of sex hormones in giant cell granuloma.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, twenty five cases of formalin fixed paraffin embedded giant cell granulomas were retrieved from the oral pathology archive of dental school Isfahan University of Medical Sciences. Also twenty five normal oral mucosa biopsies resected during different surgical procedures were prepared as control group. Cases were immunohistochemically stained for estrogen and progesterone receptors using the biotin-streptavidine method. Data were analyzed by SPSS package.
  Results
  Staining for ER/PR markers were negative for the mononuclear stromal cells and multinucleated giant cells in all cases. The epithelial cells and connective tissue stromal cells of the control group were also negative for these receptors.
  Conclusion
  Based on the results of this study, immunostaining for ER/PR was negative in all cases. These findings suggest that in most cases development and growth of this lesion is not directly related to these hormones. However further studies with more sensitive techniques are recommended.
  Keywords: Peripheral giant cell granuloma, Central giant cell granuloma, Estrogen receptors, Progesterone receptors, Immunohistochemistry
 • Z. Dalili, S. Rahro Taban, Ma. Vahedi Page 96
  Background And Aim
  Adenoids are normally large in children and their size starts to reduce during adolescence. Hypertrophic adenoids could be associated with allergic reactions. Enlarged adenoids result in nasal breathing difficulties and the child is forced to switch to mouth breathing. Airway obstruction causes postural alterations of jaw, tongue and head, and due to persistent obstruction, patient’s appearance changes to adenoid face. Evaluation of nasopharyngeal space in lateral cephalometic view is a simple and repeatable method for determination of the size and shape of adenoids and nasopharyngeal space which can provide a simple measurement of nasopharyngeal obstruction. The roof of nasopharyngeal space is covered by the sphenoid bone. Thus changes of nasorespiratory resistance by hypertrophic adenoids may affect the cranial base angles. In this study, the relationship between adenoid hypertrophy and cranial base angles was investigated.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, lateral cephalometric views of 7 to 14 y/o patients from the files of orthodontic centers in Rasht city were selected. The radiographs with proper resolution were separated for this research. Adenoid to nasorespiratory ratio (A/N Ratio) was determined by Fujioka method and categorized in three groups: A (A/N 0.8), B (0.5. ...
  Keywords: Adenoid, Nasopharynx, Hypertrophy, Cranial base