شماره‌های نمایه شده «مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران»

سال 36
بهار 1402
پیاپی 108
سال 35
بهار 1401
پیاپی 107
سال 34
بهار 1400
پیاپی 106
سال 33
زمستان 1399
پیاپی 105
پاییز 1399
پیاپی 104
تابستان 1399
پیاپی 103
بهار 1399
پیاپی 102
سال 32
زمستان 1398
پیاپی 101
پاییز 1398
پیاپی 100
تابستان 1398
پیاپی 99
بهار 1398
پیاپی 98