فهرست مطالب

علوم کشاورزی ایران - سال سی و نهم شماره 1 (1387)

فصلنامه علوم کشاورزی ایران
سال سی و نهم شماره 1 (1387)

 • 248 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/10/25
 • تعداد عناوین: 22
|
 • اثر متیل جاسمونات و متیل سالیسیلات در کاهش سرمازدگی و پوسیدگی میوه های گریپ فروت مارش و پرتقال تامسون تولیده شده در شمال و جنوب ایران
  محمود قاسم نژاد، مصباح بابالار، یونس مستوفی صفحات 1-7
 • بررسی تاثیر شرایط محیطی، روش و زمان انجام پیوند بر گیرایی پیوند جوانه گردو (Juglans regia)
  عزیز ابراهیمی، محمدرضا فتاحی مقدم، کورش وحدتی صفحات 9-18
 • شناسایی گونه های Mesorhizobium گره زای ریشه نخود ایرانی جدا شده از خاکهای استانهای کرمانشاه و لرستان
  مریم پوربیک محمد ورجوی، غلام خداکرمیان، احمد اصغرزاده صفحات 19-26
 • تاثیر حلقه برداری به تنهایی و توام با اسید یوریک بر میوه بندی و صفات کمی انگور سلطانین (کشمشی بیدانه)
  حجت الله بداقی، علی ناظمیه، یونس مستوفی، علیرضا مطلبی آذر صفحات 27-38
 • تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر عملکرد محصول یونجه یکساله در منطقه نیمه خشک ایران
  حمیده نوری، عبدالمجید لیاقت، حسین فرداد، محمدرضا چالی چی صفحات 39-45
 • بررسی تاثیر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر روی بافت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیب ایرانی شفیع آبادی
  حنیه سیدحاجی زاده، یونس مستوفی، علیرضا طلایی صفحات 47-55
 • توابع تجربی برای تخمین شاخص های طراحی آبیاری جویچه ای در رژیم کاهش جریان
  مریم نوابیان، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی صفحات 57-67
 • بررسی رسوب شناسی برخی از لسهای استان گلستان از نظر ویژگی های بافت شناسی / مطالعه موردی: مقاطع قپان علیا و جنوب گرگان
  سعید سنایی اردکانی، عباس پاشایی، محمدرضا اختصاصی، شمس الله ایوبی صفحات 69-75
 • تعیین مناسب ترین ژنوتیپ گرده زا برای چهار رقم ماده تجاری پسته (کله قوچی، اکبری، اوحدی و احمدآقایی)
  فرشته کامیاب، علی وزوایی، علی عبادی، بهمن پناهی صفحات 77-85
 • تاثیر نوع تیغه بر عملکرد گاوآهن بر گرداندار در سطوح مختلف رطوبت خاک و عمق شخم
  عباس همت، ایمان احمدی، امین معصومی صفحات 87-97
 • شناسایی سویه های ویروس موزائیک سویا (SMV) در استانهای مازندران و گلستان
  اکبر آهنگران، غلامحسین مصباحی محمدی، مینا کوهی حبیبی، نوح شهرآئین، صفیه خضری صفحات 99-105
 • تاثیر ماده آهی و گوگرد بر جمعیت میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگرد در خاک - جمعیت هتروتروف های اسیددوست و خنثی دوست اکسید کننده گوگرد
  زیبا نجف زاده نوبر، محمود شعبانپور شهرستانی، آرمین کریمی نیا صفحات 107-116
 • بررسی اثر گیاه پالایی بر کاهش هیدروکربن های نفتی (TPH) در یک خاک آهکی
  ملک حسین شهریاری، غلامرضا ثواقبی، داریوش مینایی تهرانی صفحات 117-126
 • بررسی تغییرات کمی و کیفی فعالیت آنزیم پراکسیداز در تعامل بین نماتد مولذ گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici
  نورالله صاحبانی، جواد زاد، عباس شریفی تهرانی، احمد خیری صفحات 127-138
 • برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل ترکیبی در گوسفند نژاد زندی
  امیر دادیان، رسول واعظ ترشیزی، محمد رکوعی، محمدباقر صیادنژاد صفحات 139-147
 • اثر فرآیندهای رنگبری، بوبری و تیمار با لستین تجارتی در کاهش کلسترول پیه
  علی حشمتی، منوچهر حامدی، کوروش تبار حیدر، فیروز مددنوعی صفحات 149-154
 • بررسی آبخوان ها و عوامل موثر بر پتانسیل های منابع آب در شرق استان گیلان / مطالعه موردی: دشت های آبرفتی املش، رودسر و کلاچای
  محمد محمدی فتیده صفحات 155-171
 • تثبیت پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران
  علیرضا گلستانی فرد، حسین توفیقی صفحات 173-185
 • شبیه سازی حرکت کادمیم مس، سرب و روی در یک خاک دست نخورده آهکی تحت کشت گندم و گلرنگ با استفاده از مدل انتقال املاح HYDRUS-ID
  غلامعباس صیاد، سیدفرهاد موسوی، کریم عباسپور، مجید افیونی صفحات 187-200
 • مقایسه خصوصیات فیزیکی - شیمیایی ورمی کمپوست و کمپوست سرد و تاثیر کارکرد آنها بر شاخص های رشد گوجه فرنگی
  حسینعلی علیخانی، لیلا محمدی صفحات 201-207
 • بررسی اثر ترینگزاپک اتیل و پاکلوبوترازول بر برخی صفات کمی و کیفی چمن Poa pratensis cv Barimpala
  ایمان روح الهی، محسن کافی، روح انگیز نادری، مسعود پارسی نژاد صفحات 209-218
 • بررسی و مقایسه 5 روش مختلف تعیین پارامترهای معادله انتقال املاح در خاک
  محمدحسین محمدی، حسینقلی رفاهی، محمدرضا نیشابوری صفحات 219-226