فهرست مطالب

تولید گیاهان زراعی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1388)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/08/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راحله عرب عامری، افشین سلطانی، بهنام کامکار، فرهاد خاوری صفحه 1
  پی بردن به تغییرات تعداد دانه در واحد سطح اثر مهمی در شناخت تشکیل عملکرد و افزایش عملکرد بالقوه دارد. در بعضی از مدل های شبیه سازی گندم برای پیش بینی عملکرد به پیش بینی مناسب تعداد دانه بستگی دارد. از این رو به منظور کمی کردن رابطه بین تعداد دانه در واحد سطح با پارامترهای تاثیرگذار (محیطی و غیرمحیطی) برروی آن، آزمایشی به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در 1384 اجرا شد. تیمارها شامل تاریخ های کاشت (23 آذر، 30 دی، اول اسفند، 29 - سال زراعی 85 اسفند، 27 فروردین) و ارقام گندم (کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس) بودند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که رابطه تعداد دانه در واحد سطح با میانگین دما در درجه اهمیت اول قرار دارد ولی برازش مد لهای غیرخطی بر پارامترهای تاثیرگذار بر تعداد دانه در واحد سطح و بررسی ضریب در مدل های مختلف مشخص گردید که اثر ماده خشک ساقه در گرده افشانی بهترین R تغییرات و 2 برآورد را دارد که با توجه به معادله ای که از برازش به دست آمده نشان داد که تقریبا در 747 گرم ماده خشک ساقه در مترمربع 95 درصد دانه ها تشکیل می شود.
  کلیدواژگان: ماده خشک تجمعی، تعداد دانه، میانگین دما، نسبت فتوترمال، گندم
 • فرزاد پاک نژاد، مجید جامی الاحمد، سعید وزان، محمدرضا اردکانی صفحه 17
  با توجه به محدودیت منابع آبی، تعیین حداقل مقدار آبی که منجر به تولید حداکثر عملکرد می شود 1382 به طور همزمان در - از اهمیت بسیار برخوردار است. در این راستا پژوهشی در سال زراعی 83 دو منطقه تربت جام و کرج، به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه بلو ک های کامل تصادفی با دو فاکتور و در چهار تکرار اجرا ش د. فاکتور اول شامل 9 رژیم مختلف آبیاری بر مبنای درصد تخلیه رطوبتی خاک آبیاری) T و 3 T آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبتی در تمام دوره رشد)؛ 2) T بود که عبارت بودند از 1 به ترتیب در 60 درصد و 80 درصد تخلیه رطوبتی از ابتدای طویل شدن ساقه ها تا پایان دوره رشد)؛ 4 آبیاری به ترتیب در 60 درصد و 80 درصد تخلیه رطوبتی در زمان گلدهی، آبیاری در 40) T و 6 T آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبتی تا زمان) T و 7 T درصد تخلیه رطوبتی در سایر مراحل رشد)؛ 5 گلدهی؛ آبیاری به ترتیب در 60 درصد و 80 درصد تخلیه رطوبتی از زمان گلدهی تا پایان دوره رش د)؛ 8 آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبتی تا زمان گلدهی؛ قطع آبیاری از گلدهی تاپایان دوره رشد)؛ و) T 9 آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبتی تا ابتدای پر شدن دانه؛ قطع آبیاری در طول دوره پر شدن) T دانه). فاکتور دوم شامل سه رقم گندم (چمران، مرودشت و گاسپارد) بود. نتایج نشان داد که انجام کم
 • پیمان شریفی صفحه 37
  نحوه توارث صفات مرتبط با مقاومت به سرما در مرحله جوانه زنی در تلاقی های حاصل از دای آلل یک طرفه با استفاده از 7 ژنوتیپ برنج مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری برای تمام (SCA) و قابلیت ترکی بپذیری خصوصی (GCA) بین ژنوتیپ ها، قابلیت ترکی بپذیری عمومی صفات مورد مطالعه شامل درصد کاهش طول ریشه چه، درصد کاهش طول ساقه چه و درصد کاهش میزان نشان داد که در کنترل صفات مورد مطالعه ب هترتیب SCA و GCA جوانه زنی وجود داشت. معنی دار بودن ژن های با اثرات افزایشی و غیرافزایشی نقش داشتند، اما بالا بودن نسبت واریانس غالبیت به واریانس افزایشی و مقدار پایین نسبت پیشنهادی بیکر، برتری اثرات غیرافزایشی را نسبت به اثرات افزایشی نشان داد. وراثت پذیری 68 و 81، عمومی برای صفات کاهش در طول ریشه چه، طول ساقه چه و میزان جوانه زنی به ترتیب برابر با 86 نشان داد که والد دیلمانی به عنوان یک ترکیب پذیر عمومی ایده آل برای GCA درصد برآورد شد. برآورد اثرات تمام صفات مورد مطالعه و همچنین والد حسنی ترکیب شونده عمومی مناسبی برای صفات درصد کاهش در طول ریشه چه و میزان جوانه زنی بودند. مقدار درجه غالبیت برای صفات کاهش طول ریشه چه، کاهش طول 0 بود که نشان دهنده فوق غالبیت برای /99، 1/26، 1/ ساقه چه و کاهش میزان جوانه زنی به ترتیب برابر با 93 صفات کاهش طول ریشه چه و کاهش طول ساقه چه و غالبیت کامل برای صفت کاهش میزان جوانه زنی بود. ندا به عنوان یک تلاقی مطلوب برای مقاومت به سرما در هر × نشان داد که تلاقی حسنی SCA برآورد اثرات معنی دار، هتروزیس برآورد شده نیز معنی دار بود. یک استنتاج کلی SCA سه صفت بود. در این تلاقی علاوه بر که می توان از این نتایج به دست آورد این است که تلاقی هایی که حسنی و دیلمانی یکی از والدین آنها بودند، مطلوبی برای تمام صفات نشان می دادند و در نتیجه از این دو والد می توان در پروژه های اصلاحی SCA اثرات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برنج، مقاومت به سرما، دای آلل، جوانه زنی
 • حسین صبوری، مجید نحوی صفحه 55
  به منظور تعیین کاراترین شیوه تقسیط نیتروژن با استفاده از نمودار رنگ برگ و کلروفی لمتر در برنج آزمایشی به صورت کر تهای خرد شده و در قالب طرح بلو کهای تصادفی با 3 تکرار در سال های 1385 و 1386 در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجراء شد. فاکتورهای آزمایش شامل ارقام در 3 سطح به عنوان عامل اعمال کود) LCC< خزر و هاشمی و زمان اعمال کود به عنوان عامل فرعی که شامل 3، GRH اصلی شامل 1 اعمال کود پس از مشاهده درجه 4 از نمودار رنگ) LCC< پس از مشاهده درجه 3 از نمودار رنگ برگ)، 4 اعمال کود پس از این که کلروفی لمتر محتوای کلروفیل برگ را کمتر از 35 نشان بدهد)،) SPAD< برگ)، 35 اعمال کود پس از ای نکه کلروفیل متر محتوای کلروفیل برگ را کمتر از 38 و بیشتر از 35 نشان) SPAD<38 بدهد)، روش عرف (مصرف 150 کیلوگرم کود نیتروژنه در مراحل اواسط پنج هزنی، تشکیل جوانه اولیه در خوشه و زمان گلدهی) و شاهد (بدون اعمال کود) بودند. اختلاف بین ارقام برای عملکرد دانه، تعداد دانه پر، تعداد دانه پوک، طول خوشه، تعداد خوشه، وزن صددانه، ارتفاع بوته و روز تا رسیدگی در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اختلاف بین زمان اعمال کود مورد بررسی برای کلیه صفات جز تعداد دانه پوک و وزن LCC< و 4 SPAD< صد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. بین زمان های اعمال کود مورد بررسی، 38، LCC< اختلاف معن یداری با سایر تیمارهای اعمال شده داشتند، در صورتی که اختلاف بین روش عرف با 3 معنی دار نبود. نتایج ب هدست آمده نشان داد که، آستانه کلروفیل متر برای رقم هاشمی عدد 35 SPAD<35 کلروفیل متر و برای ارقام خزر و هیبرید شماره 4 نمودار رنگ برگ و 38 کلروفیل متر می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود زمانی که این مقادیر به پایین تر از آستانه اعلام شده کاهش یابند، کود نیتروژنه ب همقدار 35 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای رقم هاشمی و 40 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار برای ارقام هیبرید و خزر مصرف گردد. (SPAD) کلروفی لمتر، (LCC)
  کلیدواژگان: برنج، تقسیط کود نیتروژن، نمودار رنگ برگ
 • هاشم امین پناه، علی سروش زاده*، اسکندر زند، علی مومنی صفحه 69

  هدف از انجام این آزمایش، مقایسه ضریب استهلاک نور و ساختار کانوپی ارقام رقیب و غیر رقیب برنج در 1385 در ایستگاه تحقیقاتی برنج - برابر علف هرز سوروف بود. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1386 کشور- تنکابن، واقع در استان ما زندران، انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 7 رقم برنج (شامل دیلمانی، خزر، سپ یدرود، 841 و 843) بود که در شرایط آلوده و عاری از علف هرز، نعمت، درفک، فجر، شیرودی) و 3 لاین (830 سوروف کشت شدند. ارقام مختلف برنج با تراکم توصیه شده برای هر کدام نشاء شدند و تراکم سوروف نیز 20 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ضریب استهلاک نور در رقم خزر (غیررقیب) بیشتر از ضریب استهلاک نور در لاین 843 (رقیب) بود. با بررسی توزیع عمودی وزن خشک و سطح برگ در رقم خزر و لاین 843 مشخص شد که میزان تجمع ماده خشک و نیز میزان سطح برگ در تمامی لایه های مورد بررسی در لاین 843 بیشتر از رقم خزر، هم در شرایط رقابت و هم در شرایط بدون رقابت بود. همچنین در شرایط رقابت با سوروف سطح برگ و ماده خشک بیشتری به لا یه های بالایی کانوپی اختصاص یافت که این امر در لاین 843 نسبت به رقم خزر مشهودتر بود. از طرف دیگر، میزان تجمع ماده خشک و میزان سطح برگ سوروف در تداخل با لاین 843 کمتر از میزان تجمع ماده خشک و میزان سطح برگ سوروف در تداخل با رقم خزر بود.

  کلیدواژگان: برنج، توانایی رقابتی، توزیع عمودی ماد هخشک، سوروف
 • سودابه جهانبخش گده کهریز، قاسم کریم زاده*، فردوس رستگار، سیروس محفوظی، قاسم حسینی سالکده صفحه 85

  فرآیند عادت دهی به سرما از سازوکارهای مهم در تحمل ارقام گندم به تنش سرما است. این تحقیق با هدف تعیین ارتباط ن یاز بهاره سازی با بیان تحمل به سرما و تغییرات فیزیولوژیکی در یک رقم بسیار متحمل و یک رقم حساس به تنش سرما در شرایط کنترل شده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تعیین LT تکمیل بهاره سازی با استفاده از روش شمارش تعداد نهایی برگ و میزان تحمل به سرما با روش 50 گردید. عدم نیاز بهاره سازی در رقم بهاره کوهدشت و تکمیل بهاره سازی در روز 42 سرمای بهاره سازی در رقم نشان داد که در رقم شایان LT زمستانه شایان با استفاده از نتایج تعداد نهایی برگ حاصل شد. بررسی 50 حداکثر مقاومت به سرما در زمان تکمیل بهار ه سازی 17 - درجه سانتی گراد و در رقم کوهدشت 2- درجه سانتی گراد می باشد. ارتباط بین محتوی کلروفیل، میزان کلروفیل فلورسانس، انباشت پرولین و قندهای کل با میزان بیان تحمل به سرما بررسی گردید. نتایج نشان داد که در اثر القاء سرما، کاهش راندمان کوآنتومی در رقم شایان بسیار کمتر از رقم کوهدشت می باشد. تیمار سرما باعث کاهش معنی دار 30 درصد ІІ فتوسیستم محتوی کلروفیل در رقم کوهدشت و افزایش 36 درصد آن در رقم شایان در زمان اشباع بهاره سازی گردید. همچنین در رقم زمستانه شایان انباشت 3 و 2 برابر پرولین و قندهای کل نسبت به رقم بهاره کوهدشت در روز 42 سرما کاملا مشهود بود. این عکس العمل ها، بیانگر پاسخ بهتر به سرما در رقم دارای نیاز بهاره سازی در مقایسه با رقم بدون نیاز بهاره سازی است. کلروفیل، پرولین، قند، LT

  کلیدواژگان: گندم، سرمای بهار هسازی، تعداد نهایی برگ
 • علی آذری نصرآباد، سیدحمیدرضا رمضانی صفحه 107
  این آزمایش به منظور بررسی صفات م ورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد در 3 رقم سورگوم، 205، تحت تاثیر 4 میزان تراکم (240 M2، M دانه ای کیمیا، سپیده، پیام و 2 لاین خالص امیدبخش 5 170 و 135 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند اجرا گردید. یادداشت برداری های لازم در طول فصل رشد انجام شد و در نه ایت میزان عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب آزمایش حاکی از آن بود که ارقام و لاین های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات مورد نظر در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار داشتند. سطوح مختلف تراکم بوته از نظر تعداد پنجه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد و از نظر قطر ساقه در سطح 5 درصد تفاوت نشان دادند. سطوح مختلف اثر متقابل رقم در تراکم از نظر تعداد پنجه و شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد تفاوت آماری معنی دار نشان دادند. براساس نتایج حاصل را برای منطقه بیرجند M از این پژوهش می توان تراکم 240000 بوته در هکتار و لاین امیدبخش 5 توصیه نمود.
  کلیدواژگان: تراکم بوته، سورگوم دانه ای، عملکرد و اجزای عملکرد
 • پریسااکبری، امیر قلاوند، سیدعلی محمدمدرس ثانوی صفحه 119
  به منظور بررسی اثر سیستم های تغذیه آلی، تلفیقی، شیمیایی و باک تری های افزاینده رشد مراحل فنولوژی، عملکرد و اجزائ رقم آلستار آفتابگردان در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصلاح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. در این بررسی از آزما یش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 25 درصد شیمیایی و 75 درصد، (F تکرار استفاده شد. عامل اصلی در 5 سطح کودی شامل 100 درصد آلی (1 و 100 درصد (F 75 درصد شیمیایی و 25 درصد آلی (4، (F 50 درصد شیمیایی و 50 درصد آلی (3، (F آلی (2 (I بذور تلقی ح شده به ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و (0 (I و عامل فرعی در 2 س طح تلقیح شام ل (1 (F شیمیایی (5 به واحدهای گرمایی کمتری برای مراحل (F تلقیح نشده اجرا شد. نتایج بیانگر آن است سیستم تغذیه شیمیایی (5 (F مختلف ظهور طبق، رسیدگی و گل دهی مورد نیاز می باشد، در حالی که سیستم تغذیه 100 درصد آلی (1 موجب تاخیر در فرارسیدن ظهور طبق، گ ل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک و نیاز به واحدهای گرمایی بیشتر برای تکمیل مرحله فنولوژی نسبت به سیستم شیمیایی گردیده است. همچنین نتایج نشان داد عملکرد دانه، ارتفاع، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سیستم تلفیقی بیشتر از سیستم های شیمیایی و آلی بود 1) >F 5 >F 2 >F 4 >F 3 F 100 درصد آلی) و تیمار 3) F بیشترین و کمترین درصد روغن به ترتیب در تیمار 1. (F (I 50 درصد آلی + 50 درصد شیمیایی) به دست آمد. بذور تلقی حشده با باکتر ی های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم (1) افزایش و درجه روزهای گرمایی برای (I عملکرد دانه، ارتفاع و میز ان روغن را در مقایسه با تیمار کنترل (0 مراخل فنولوژی را کاهش دادند. بنابراین خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان در ترکیب کود زیستی و سیستم تلفیقی از کود دامی و شیمیایی نسبت به زمان یکه به تنهایی استفاده می شود نتیجه بهتری دارند. کود دامی، تلفیقی، کود شیمیایی، عملکرد دانه، (PGPR)
  کلیدواژگان: آفتابگردان، باکتری های افزاینده رشد
 • محمد رضامرادی تلاوت_سیدعطا ء الله سیادت_قدرت الله فتحی_سعید خلیل عالمی_اسکندر زند صفحه 135
  با هدف بررسی رقابت گندم و خردل وحشی 1386 در مزرع ه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، در شمال اهواز اجرا شد. طرح - آزمایشی در سال 87 آماری مورد استفاده، کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تص ادفی با 3 تکرار ب ود. سطوح نیتروژن 120 و 180 کیلوگرم در هکتار) در کرت های اصلی جای گرفتند. هر کرت اصلی به 5 کرت فرعی، (صفر، 60 20 و 25 گرم در هکتار) به همراه کنترل کامل، خرد شده و 4 سطح علف کش تری بنورون متیل (صفر، 15 علف های هرز (به عنوان کرت شاهد) در کر ت های فرعی جای داده شدند. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح نیتروژن و علف کش بر عملکرد دانهی گندم و همچنین ماده خشک خردل وحشی معنی دار شد. با افزایش کاربرد نیتروژن، در هنگام عدم کنترل علف های هرز یا در سطوح پایین علف کش، عملکرد دان ه گندم و همچنین ماده خشک خردل وحشی در واحد سطح به طور معنی داری به ترتیب کاهش و افزایش یافت. در سطوح پایین نیتروژن، تفاوت میان سطوح کنترل علف های هرز کاهش یافت، به نحوی که در این سطوح نیتروژن، ماده خشک خردل وحشی به شدت کاهش پیدا کرد. در مجموع، افزایش مصرف نیتروژن موجب کاهش توان ر قابتی گندم در برابر خردل وحشی و نیاز به مصرف علف کش بیشتر در این آزمایش گردید. بیشترین ماده خشک خردل وحشی با 180 کیلوگرم نیترون و بدون کنترل علف های هرز به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه گندم در سطح 180 کیلوگرم نیتروژن و 20 گرم عل فکش در هکتار به دست آمد.
  کلیدواژگان: اثر متقابل، علف هرز، عملکرد، ماد هخشک، مدیریت تلفیقی
 • شهزاد جماعتی ثمرین، احمد توبه، کاظم هاشمی مجد، علی اصغری، محمدحسن زاده، زرقیه ذبیحی محمودآباد، منوچهر شیری جناقدر صفحه 151
  به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر درصد پروتئین، عملکرد و تجمع نیترات در غده سیب زمینی رقم آگریا 1 2، بر خی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1385 در اردبیل انجام شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از سطوح کودی 7 و 11 بوته در /5، 5/ 160 و 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و تراکم گیاهی 5، صفر، 80 مترمربع. براساس نتایج آزمایش، تراکم 11 بوته در مترمربع از نظر تعداد غده و وز ن خشک آن، عملکرد غده و پروتئین در واحد سطح در بالاترین گروه قرار گرفت. کمترین وزن متوسط غده و درصد پروتئین آن نیز با همین تیمار به دست آمد. با افزایش کود نیتروژن تا 80 کیلوگرم در هکتار، تعداد، وزن خشک، عملکرد و میزان پروتئین غده افزایش یافت. در اثر متقابل تراکم بوته و کود نیتروژن، بیشترین غلظت نیترات در وزن خشک غده با سطح 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و تراکم 5/5 بوته در متر مربع به دست آمد. بنابراین طبق نتایج به دست آمده در شرایط این آزمایش، مصرف 80 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم 11 بوته در متر مربع بر ای دست یابی به بالاترین عملکرد و پروتئین و کمترین تجمع نیترات غده برای این رقم سیب زمینی در شرایط اردبیل مناسب به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پروتئین غده، تجمع نیترات، تراکم بوته، سی بزمینی، نیتروژن
|
 • R. Arabameri, A. Soltani, B. Kamkar, E. Zainali, F. Khavari Page 1
  Understanding the variation of kernel number per unit area (KNO) is an important factor in respect yield and in identifying opportunities to increase potential yield. Some crop models are for dependence on kernel number prediction to yield simulation. In order to quantify the relationship between kernel number per unit area and influencing parameters (Environment and non-environment-based factors), compound analysis with randomized complete block design was conducted including four replications. This experiment was done at the Gorgan University of Agricultural Sciences Research Farm in 2005. The treatments were five different sowing dates (14 December, 20 Jan, 20 Feb, 20 March, 16 Apr) and four wheat variations (Kohdasht, Shirudi, Tajan, Zagros). Considering results of correlation coefficients, kernel number per unit area appeared to have the best relation with mean temperature, but Non-linear models fitting indicated that the highest R2 and the lowest CV belonged to stem dry matter at anthesis. Fitted model showed that 95% of kernel numbers are formed when stem dry matter is around 747 g.
 • F. Paknejad, M. Jami Al-Ahmadi, S. Vazan, M.R. Ardakani Page 17
  Concerning limitation of water resources, determination of the least water that can lead to the maximum yield is of great importance in crop production. In order to evaluate effects of deficit irrigation on grain yield and water use efficiency of some wheat)Triticum aestivum) cultivars under different climatic conditions, two similar field experiments were conducted in 2004 in Agricultural Research Stations of Azad University of Karaj and Torbat-Jam (central and eastern part of Iran, respectively). The experiments were conducted as a randomized complete block design in a factorial arrangement with four replications. First factor was consisted of 9 different irrigation regimes, including a control treatment (irrigation at 40% soil moisture depletion), and irrigating when 60 and/or 80 percent of soil moisture was depleted from stem elongation to ripening, from the start of flowering to ripening, only at flowering stage, and irrigation termination at flowering and grain filling stages. The second factor was consisted of three wheat cultivars, including Chamran, Marvdasht and Gaspard. Results showed that yield, harvest index and water use efficiency were affected by water stress, as plants in control treatment produced the highest grain and biological yields, harvest index and water use efficiency. Water use efficiency varied from 0.17 to 1.34 kg m-3 between irrigation regimes. Deficit irrigation and drought stress at the end of season influenced yield and WUE extremely, whereas limited irrigation at early growth stages had no significant effects. Responses of wheat cultivars to irrigation regimes varied between two locations and warmer and drier conditions in Torbat-Jam lead to more water consumption and lower water use efficiency. Among measured characteristics, seed yield had the most direct effect on WUE and following that, total water used was accounted reasonably for the rest of variation in WUE. Thus it seems that wheat irrigation management, especially during late of growth season, is so important, and should be involved climatic conditions of each location as an effective variable.
 • P. Sharifi Page 37
  The inheritance of cold resistance was evaluated at the germination stage in crosses between seven rice genotypes as half diallel. Analysis of variance indicated that there were highly significant differences among the genotypes, general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) for percentage of reduction in radicle length (RL), percentage of reduction in plumule length (PL) and percentage of reduction in germination (GP). Significance of GCA and SCA revealed that additive and non-additive gene effects were controlled the inheritance of studied traits, but according to the higher magnitude of the dominance variance than additive variance and low value of genetic ratio showed that non-additive gene action was predominant than additive. Broad-sense heritability were 86, 68 and 81% for RL, PL and GP respectively. The assessments of GCA effects revealed that Deilamani was an ideal general combiner characters and superior variety for all Hassani was also a good general combiner for PL and GP. The degree of dominance were 1.93, 1.26 and 0.99 for RL, PL and GP respectively and indicated over-dominance of gene effects for RL and PL and dominance effects for GP.The estimates of SCA effects of top ranking crosses indicated that Neda×Hassani could be regarded as the most desirable cross combination for all of three traits. In this cross SCA effect and estimated heterosis were significant and negative. Consequently crosses that Hassani and Deilamani was one of the parents, indicated desirable SCA effects for all of the traits, and could be used for breeding programes.
 • M. Nahvi, H. Sabouri Page 55
  In order to determination of partitioning N fertilizer by using of Leaf Color Chart (LCC) and Chlorophyll meter (SPAD) in rice an experiment was conducted as split plot under randomized complete block design with three replications during 2006 and 2007 at Rice Research Institute of Iran. Main plots were contained cultivars in three levels (GRH1, Khazar and Hashemi) and sub plots were contained six time of application N fertilizer as LCC<3 (application of N fertilizer after observation of 3 degree in Leaf Color Chart), LCC<4 (application of N fertilizer after observation of 4 degree in Leaf Color Chart), SPAD<35 (application of N fertilizer after time that degree in SPAD was under 35), SPAD<38 (application of N fertilizer after time that degree in SPAD was between 38 and 35), common method (application of 150kg N fertilizer in tillering, panicle initiation and flowering) and no fertilizer. Significant deference was detected between cultivars for all of the traits in 1% probability level. Also, significant deference was identified between tools for all of the traits (unfilled grains and thousand grain weight) in 1% probability level. Significant deference was showed between SPAD<38 and LCC4 with other methods of partitioning, whether non significant deference was detected between common method with LCC<3 and SPAD<35. According to these result, level of optimum SPAD was identified 35 for Hashemi. Also, levels of optimum LCC and SPAD were identified 4 and 38 for GRH1 and Khazar, respectively. Result of this study were showed when LCC and SPAD values were under than optimum level, N fertilizer should be used as 35 (for Hashemi) and 40 (for GRH1 and Khazar) kg N fertilizer per hectare.
 • H. Aminpanah, A. Sorooshzadeh, E. Zand, A. Momeni Page 69

  The aim of this research was to compare more and less competitiveness of rice cultivars against barnyardgrass for light extinction coefficient and canopy structur. A filed experiment was conducted in 2007 growing season in Tonekabon’s rice research station in Mazandaran province. The experiment layout was a factorial design with four randomized complete blocks. Seven rice cultivars (Khazar, Sepidrood, Nemat, Dorfak, Fajr, Shiroodi, and Dailamani) and three lines (Line 830, Line 841 and Line 843) were transplanted with and without competition with barnyardgrass. Each cultivar or line was planted at its own optimum density, while density of barnyardgrass was 20 plants per square meter. Results showed that Khazar cultivar compare to Line 843, had higher light extinction coefficient. Under both weedy and weed free conditions, in Line 843, dry matter accumulation and leaf area in each layers of canopy were more than those for Khazar variety. Furthermore, in Line 843, dry matter accumulation and leaf area in top layer of canopy were more under weedy condition. On the other hand, the dry matter accumulation and leaf area of barnyardgrass in interference with Line 843 was less than that in interference with khazar cultivar.

 • S. Jahanbakhsh-Godehkahriz, Gh. Karimzadeh, F. Rastgar, S. Mahfoozi, Gh. Hosseini-Salekdeh Page 85

  The process of adaptation to cold is an important mechanism in wheat cultivars to tolerate cold stress. This work was aimed to calrify the relationship between vernalization requirement with cold tolerance by assessing physiological changes in cold susceptible spring and tolerant winter wheat (Triticum aestivum, cvs. Kohdasht and Cheyyene, respectively) in environmentally controlled conditions, using factiral experiment on the basis of completely randomised design (CRD). By using final leaf number (FLN) method, the vernalization saturation and by using LT50, the level of cold tolerance were determined in both wheat cultivars. FLN results verified no vernalization requirement in Kohdasht and vernalization saturation in Cheyyene at 42nd-d of exposure to 4°C. The results of LT50 proved the maximum cold tolerance on either 42nd-d in Cheyyene (-17°C), or -2°C in Kohdasht (fixed at cold treatment period). The relationship of cholorophyll fluorescence, chlorophyll content (SPAD), proline and total carbohydrates with cold tolerance were studied. The results indicated that cholorophyll fluorescence was less influenced in Cheyyene than in Kohdasht in response to cold stress. Vernalization cold caused significant 30% decline in chlorophyll content in Kohdasht and 36% increase in Cheyyene cultivar on vernalization saturation time (day 42). At this time, 3- and 2-fold cold-induced accumulations of proline and total carbohydrates, respectively were detected in Cheyyene compared to Kohdasht cultivar. In conclusion, such physiological results verified the advantageous response to cold of vernalization required-cultivar in comparison with non-vernalization required-cultivar.

 • A. Azari-Nasrabad, S.H.R. Ramazani Page 107
  In order to investigation of morphological traits, yield and its components in three cultivars of grain sorghum (Kimia, Sepideh, Payam) and two promising lines (M5, M2) under four density (240000, 205000, 170000 and 135000 plant/m2), experiment was conducted as factorial design based on randomized complete block design with three replications in Birjand agricultural research station, during 2002 and 2003 grown season. Grain yield, yield components and some of morphological traits were measured. Combined analysis results from two years (2002 and 2003) showed that cultivars and lines were significantly different at 1% level for all traits except grain yield. Different plant densities were significantly different for tiller number, biological yield and grain yield at 1% level and stem diameter at 5% levels. Interaction between cultivar and density was significantly different for tiller number and harvest index at 1% level. According to the results, we can recommend the density of 240000 plant/ha and M5 promising line in Birjand.
 • P. Akbari, A. Ghalavand, S.A.M. Modarres Sanavy Page 119
  In order to study the effects of different nutrition systems (organic, chemical and integrated) and biofertilizer (PGPR) on phenology period, grain yield and its component in sunflower (Helianthus annuus L.) an experiment was conducted using Alestar cultivar at the research farm of college of agriculture, Tarbiat Modares University in 2007. Five levels of nutrition systems including F1 (100% organic), F2 (75% organic + 25% chemical), F3 (50% organic + 50% chemical), F4 (25% organic + 75% chemicaL), F5 (100% chemical) in main plot and two levels of biofertilizer I1 (inoculation) and I0 (control) as subplot were used in a split plot arranged in a randomized complete block design with three replications. Results showed that chemical treatment (100% N) decreased phenology period GDDs but treatment (100% FYM) increased it. Different nutrition systems and biofertilizer significantly affected yield, plant height, biological yield, harvest index (HI), seed oil content, The results revealed that the maximum grain yield, plant height, biological yield, harvest index (HI) was recorded in integrated system F3 (50% organic + 50% chemical). The grain yield in integrated system was more than organic and chemical systems (F3›F4›F2›F5›F1). Bacterial inoculants with PGPR (I1) showed an increase in grain yield and yield components when compared campared to the control.
 • M.R. Moradi Telavat, S.A. Siadat, Gh. Fathi, E. Zand, Kh. Alamisaeid Page 135
  To evaluate the competition between wheat and wild mustard (Sinapis arvensis) in nitrogen and herbicide levels, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University, at 2007-8. A split-plots design in RCBD (Randomized Complete Blocks Design) with three replications was used for this experiment. The nitrogen levels (0, 60, 120 and 180kg/ha) arranged in main plots. Each main plot was be splitted to five sub-plots, and herbicide levels (0, 15, 20 and 25g three benoron methyl/ha) with hand-weeding as a control treatments were arranged in sub-plots. The results showed that the interaction effect between nitrogen and herbicide levels on grain yield (GY) of wheat and dry matter (DM) production of wild mustard was significant. With increase of nitrogen, while herbicide levels were low or no control was be done, GY of wheat and DM of wild mustard decreased and increased, respectively. It can be said that in high levels of nitrogen, more herbicide will be required for weed management. In low levels of nitrogen, difference between herbicide levels was little and DM of wild mustard decreased significantly. Generally, increase of nitrogen caused to decrease of wheat competition ability against wild mustard and also caused to requirement more herbicide. Highest DM of mustard was produced with 180kg N/ha without weed control. In the other hand, highest GY of wheat was gained by 180kg N/ha and 20g three benoron methyl/ha.
 • Sh. Jamaati-E-Somarin, A. Tobeh, K. Hashemimajd, A. Asghari, M. Hassanzadeh, R. Zabihi Mahmoodabad, M. Shiri-E-Janagard Page 151
  In order to evaluate plant density and different nitrogen levels on protein percent, yield and nitrate accumulation in potato tuber cv. Agria, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in Ardabil in 2006. Factors included nitrogen levels: 0, 80, 160 and 200 kg ha-1 net nitrogen and plant densities: 5.5, 7.5 and 11 plant m-2. Results showed that plant density of 11 plant m-2 caused the higher rates of tuber number, tuber dry weight, tuber yield and protein per unit area. The lowest mean tuber weight and protein percent was derived in this density, as well. With increasing nitrogen level up to 80 kg ha-1, number, yield, dry weight and protein content of tuber was increased. In plant density×nitrogen level interaction treatment, the most nitrate concentration in tuber dry weight was achieved using 200 kg ha-1 net nitrogen and density of 5.5 plant m-2. So, based on the results, application of 80 kg ha-1 net nitrogen and density of 11 plant m-2 to get the highest yield and protein and the lowest nitrate concentration in tuber under the Ardabil conditions is recommended.