فهرست مطالب

علوم پزشکی پارس - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1388)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • افسانه رنجبر، محمد رنجبر صفحات 1-6
  مقدمه
  نزدیک به هزار سال است که در طب سنتی چین از پودر ریزوم زردچوبه در درمان بیماری های مختلف التهابی استفاده می شود. درهمین راستا تصمیم گرفته شد تا با مطالعه ای اثرات ضد التهابی این گیاه از طریق مدل های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.
  روش کار
  در ابتدا عصاره هیدروالکلی ریزوم زردچوبه به روش پرکولاسیون تهیه شد. چهار ساعت بعد از تزریق ml 1.0 از محلول 5.0 درصد کاراگینان، التهاب حاد در کف پنجه چپ رات ها مشاهده شد. عصاره هیدروالکلی ریزوم زردچوبه با دوز 100 200و300 میلی گرم بر کیلو گرم و ایبو پروفن با دوز12 میلی گرم بر کیلو گرم به صورت داخل صفاقی 10، دقیقه قبل از تزریق کاراگینان به حیوان تزریق شد. میزان التهاب با تغییر مقدار حجم پنجه رات ها تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمام دوزهای مصرفی عصاره هیدروالکلی زردچوبه و ایبو پروفن، افزایش حجم پنجه را مهارمی کنند(P
  کلیدواژگان: زردچوبه، ضد التهابی، کاراگینان
 • مهرداد رضایی، حمیدرضا غفاریان شیرازی، زهره کریمی، مرضیه پارسا صفحات 7-15
  مقدمه
  اسهال یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی کودکان در سراسر دنیا می باشد به طوریکه سالانه موجب 5-3 میلیون مورد مرگ ومیر در جهان می شود. گیاه پونه به طور سنتی بعنوان یک درمان بی ضرر و موثر کاربرد دارد مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پودر برگ گیاه پونه در اسهال حاد غیر باکتریال کودکان انجام گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور می باشد که بر روی 70 بیماربا محدوده سنی 6ماه تا 5سال که شرایط قابل قبول برای اسهال حاد غیر باکتریال را دارا بودند انجام شد. 35 کودک تنها تحت درمان با ORS قرار گرفته، 35 کودک دیگر علاوه برORS، پودربرگ گیاه پونه را نیز برای کنترل اسهال دریافت کردند. تعداد دفعات، حجم و قوام مدفوع در زمان مراجعه، 24و48 ساعت بعد ثبت شده ونتایج در دو گروه مقایسه گردید. بیماران و پزشک ارزیابی کننده میزان بهبودی از نوع درمان اطلاع نداشتند. داده های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای توصیف داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی، جداول توزیع فراوانی و برای تحلیل داده ها از آزمون کای مربع استفاده شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که حجم و قوام مدفوع بطور معنی داری در 24 ساعت بعد از شروع درمان و تعداد دفعات حجم و قوام مدفوع پس از گذشت 48 ساعت از شروع درمان در گروه مداخله نسبت به گروه مشاهده بهبود داشته است(05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، حاکی ازتایید ادعای محلی در رابطه با اثر ضد اسهالی گیاه پونه در درمان اسهال می باشد واستفاده از داروهای گیاهی را به عنوان یک در مان غیر اختصاصی برای اسهال پیشنهاد می نماید
  کلیدواژگان: اسهال، پونه - کودکان
 • شهره فرشاد، مجتبی انوری، علی مهرابی توانا، عزیر ژاپونی، مرضیه حسینی، مانلی شهیدی صفحات 15-27
  مقدمه
  عفونت های ادراری از علل عمده مراجعه به بیمارستان ها و کلینیک ها است و درمان سریع آن به لحاظ ایجاد عوارض بسیار مهم است. از آنجا که باکتری اشریشیاکلی یکی از مهم ترین عامل های ایجاد عفونت های مجاری ادراری(UTI) در کودکان می باشد،این مطالعه ابتدا به بررسی الگوی مقاومت اشریشیاکلی های جدا شده از مجاری ادراری کودکان می پردازد. از آنجائی که تغییرات زیادی در خصوصیات فنوتیپی ارگانیسمهایی همچون اشریشیاکلی رخ می دهد.
  روش بررسی
  این بررسی توصیفی – مقطعی بر روی 90 سوش اشریشیاکلی جدا شده از کودکان 1 ماهه تا 14 ساله مبتلا به عفونت های ادراری انجام گرفت پس از جداسازی ارگانیسم، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هر ایزوله با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد و سپس الگوهای ژنتیکی بدست آمده برای ایزوله ها با روش پالس فیلد ژل الکتروفورز بررسی و نتایج آن با الگوهای مقاومت دارویی مقایسه شدند.
  یافته ها
  در میان 90 سوش اشریشیا کلی با آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی، 45 الگو بدست آمد که بیش ترین مقاومت به ترتیب نسبت به آمپی سیلین کوتریموکسازول و تتراساکلین دیده شد. با استفاده از روش پالس فیلد ژل الکتروفورز کلا 66 الگو بدست آمد که بیش ترین درصد را سوشهای با تعداد 13 و 12 باند و کم ترین درصد را سوش های با تعداد 19 و 8 باند تشکیل دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به قدرت افتراق بالای روش پالس فیلد ژل الکتروفورز در مقایسه با تست حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوهای بدست آمده، مسئله اپیدمی در بین کودکان شهر جهرم منتفی شد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، حساسیت، آنتی بیوتیک، پالس فیلدژل الکتروفورز
 • شهربانو شهبازی، سید ابراهیم صادقی، محمد تقی معین وزیری، علیرضا صفرپور، افسانه بشارتی، افسانه ظفریه صفحات 28-36
  رقیق شدن شدید خون باعث صدمه دیدن به کلیه و بروز نارسایی حاد کلیوی می شود که این مورد موجب افزایش مدت اقامت بیماران در بخش مراقبت های ویژه شده و بیماران را با مشکلات جدی و گاه مرگ روبرو می کند. در مطالعه حاضربه بررسی عملکرد کلیه ها بعد از اعمال جراحی عروق کرونر در بیمارانی پرداخته ایم که سطح هماتوکریت حین بای پس قلبی- ریوی آنها در محدوده توصیه شده در منابع علمی نگه داشته حفظ شده است.
  مواد و روش ها
  در 200 بیمار که به منظور انجام پیوند عروق کرونر در شش ماهه اول سال 87 به بیمارستان های دانشگاهی شیراز مراجعه کرده بودند و در محدوده سنی 65-40 سال قرار داشتند، آزمایش های بررسی عملکرد کلیه ها شامل اوره خون، کراتینین سرم و وجود یا عدم وجود پروتئین در ادرار قبل و بعد از عمل ثبت شد. میزان هماتوکریت این بیماران قبل از عمل، حین بای پس در سه مقطع زمانی و بدون درنگ پس از قطع پمپ بای پس قلبی – ریوی ثبت شد. سپس به بررسی تغییرات نتایج آزمایش عملکرد کلیوی پس از عمل در مقایسه با قبل از عمل و هم چنین وجود رابطه ی احتمالی بین این تغییر ات با وضعیت سطح هماتوکریت حین پمپ بیماران پرداخته شد.
  نتایج
  بررسی ها نشان می دهند در اکثر بیماران، که در محدوده ی هماتوکریت حین پمپ، حدود 26-21 درصد عملکرد کلیوی پس از عمل در مقایسه با قبل از عمل در حفظ شده ولی در چهار بیمار مقدار کراتینین سرم پس از عمل نسبت به قبل از عمل دچار افزایش صد در صدی بوده که به نظر می رسد در این چهار بیمار متوسط سطح هماتوکریت حین پمپ در حد بالای محدوده ی هماتوکریت حفظ شده حین پمپ (26درصد) قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد عملکرد کلیه ها در صورتی که هماتوکریت حین بای پس به طور متوسط 22-21 درصد باشد به میزان مطلوب تری حفظ می شود. پیشنهاد می شود مطالعاتی با تعداد نمونه های بیشتر در جهت اثبات بهتر این موضوع انجام شود
  کلیدواژگان: عملکرد کلیوی، بای پس قلبی ریوی، هماتوکریت
 • اکرم بیاتی، ابوالفضل محمد بیگی، نرگس محمد صالحی صفحات 37-44
  مقدمه
  شیر مادر طبیعی ترین و ایمن ترین روش تغذیه شیرخواران است که ترکیب منحصر به فردی از پروتئین، کربوهیدرات، چربی ها، مواد معدنی، ویتامینها و آنزیمها را برای شیرخوار فراهم می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر شیر مادر بر الگوی رشد شیرخواران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای همگروهی تاریخی در طی شش ماهه دوم سال 1386 بر روی 352 نفر از مادرانی که شیرخوار 12-6 ماهه داشتند و جهت انجام مراقبتهای اطفال به مراکز بهداشتی درمانی در سطح شهر اراک مراجعه می نمودند با استفاده از پرونده های بهداشتی و مصاحبه حضوری با مادران صورت گرفت. شیرخواران بر اساس روش تغذیه ای به دو گروه تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آزمونهای کای اسکوئر و استقلال دو گروه تحلیل شد.
  نتایج
  از کل352 شرکت کنندگان198 نفر3/56درصد پسر و 154 نفر7/46درصد دختر بودند و 5/41درصدتغذیه انحصاری تا شش ماهگی را ادامه داده بودند. میانگین وزنی هر دو گروه تغذیه ای و جنسی اختلاف معنی داری را در بدو تولد نشان نداد اما در سنین دو ماهگی، چهار ماهگی و شش ماهگی این اختلاف دیده شد. همچنین میانگین قدی بین دو گروه تغذیه ای و جنسی در شش ماهگی اختلاف معنی داری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  تغذیه انحصاری تا شش ماهگی سبب بهبود در الگوی رشد و مناسب بودن وزن و قد شیرخواران می گردد اما وجود برخی باورهای نادرست در جامعه مانع از دستیابی به رفتار مناسب تغذیه ای شده که مستلزم حمایت و ترویج رده های مختلف پزشکی می باشد.
  کلیدواژگان: تغذیه با شیر مادر، الگوی رشد، شیرخواران
 • ایران رشیدی، نهضت اکیاش، علیرضا عبدالهی، مژده بوعذار، الهام معاون جولا صفحات 45-52
  مقدمه
  بدخیمی ها یکی از علل شایع مرگ در سنین 1تا16 سالگی هستند. دراین مطالعه فراوانی هیستوپاتولوژیک تومورهای بدخیم توپر و توزیع سنی و جنسی آنها در بیمارستان گلستان و امام استان خوزستان بررسی شده تا با استفاده از نتایج حاصل بتوان در راستای پیشگیری و درمان بیماران گام های موثرتری برداشت.
  روش کار
  در یک مطالعه مقطعی طی مدت دو سال تمام گزارش های پاتولوژی کودکانی که در بیمارستان های گلستان و امام استان خوزستان مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند بررسی شد و اطلاعات دموگرافیک بیماران مذکور از جمله سن و جنس، خصوصیات هیستوپاتولوژیک تومور ثبت، به صورت توصیفی بیان و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از کل نمونه ها 9/27درصد آن مربوط به تومورهای توپر بود که از این تعداد 12/5% آن تومورهایی با منشاء عصبی و 12/5درصد آن تومورهایی با منشاء لنفاوی و16/4درصد آن تومورهایی با منشاء Germ cell و83/70درصد آن ها به طور پراکنده از انواع دیگر تومورها بودند. در ضمن /9172درصد بیماران پسر و /0827درصد آن ها دختر بودند.
  نتیجه گیری
  فراوانی تومورهای بدخیم توپر در این گروه سنی کمتر از سایر مطالعات بود ولی از نظر فراوانی بیشترین فراوانی مربوط به تومورهائی با منشاء عصبی و سپس لنفاوی بود که این یافته همسان با سایر مطالعات بود. میزان فراوانی بدخیمی های لنفاوی بالاتر از سایر مطالعات بود که باید با مطالعات با حجم بزرگتر در راستای شناسایی و کنترل عوامل بوجود آورنده آن بایدتلاش نمود.
  کلیدواژگان: تومورهای بدخیم، کودکان، فراوانی، هیستوپاتولوژی
 • وجیهه غفاری، کوروش وحید شاهی *، نیکو پروین نژاد، طوی محمدقوانچ صفحات 53-61
  مقدمه

  تغذیه با شیر مادر برای تمام شیرخواران، تغذیه ارجح به شمار می رود. علی رغم برنامه ریزی هایی که در سطح ملی برای این مساله شروع و پیگیری می شود برخی تجربیات حاکی از عملکرد نامطلوب مادران در سال های اخیر در زمینه تغذیه با شیر مادر می باشد. در این مطالعه آگاهی و نگرش مادران در مورد تغذیه با شیر مادر در شهرستان ساری در سال 1386 بررسی شد. -

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی و جامعه مورد مطالعه، مادران شیرده شهرستان ساری در طول سال 1386(یکسال) بوده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و سهمیه بندی شده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات مربوط به آگاهی و نگرش در مورد تغذیه با شیر مادر بود. پس از جمع آوری اطلاعات، تحلیل از طریق نرم افزار SPSS 13 و به کمک آزمون های آماری مناسب انجام شد.

  یافته

  محدوده سنی 410 نمونه بررسی شده 90/4± 92/25 سال بود. اکثریت مادران (3/ 74 %)در گروه اجتماعی اقتصادی بد قرار گرفتند.بیش از 50 درصد مادران بی سواد یا زیر دیپلم بودند. 9/52 درصد مادران مراقبت های دوران بارداری را از متخصص دریافت نموده بودند. از نظر میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه با شیر مادر، 7/36 درصد دارای آگاهی خوب، 2/57 درصد دارای آگاهی متوسط و مابقی دارای آگاهی ضعیف بودند. در مورد نحوه ی نگرش مادران نیز 1/7 درصد دارای نگرش نسبتا منفی، 6/68 درصد دارای نگرش نسبتا مثبت و مابقی دارای نگرش کاملا مثبت بودند.

  نتیجه گیری

  میزان آگاهی و بینش مادران در مورد تغذیه با شیر مادر ناکافی(در حد متوسط) بود این موضوع به توجه اساسی مجدد به آموزش مادران در برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر را طلب می کند.

  کلیدواژگان: نگرش، مادران، شیر مادر، تغذیه انحصاری
 • مرتضی منصوریان، مصطفی قربانی، محمدعلی سلیمانی، رضا مسعودی، ابراهیم رحیمی، حمید اسایش صفحات 62-72
  مقدمه
  بسیاری از مشکلات پیچیده بهداشتی ناشی از بیماری های مزمنی هستند که علت بوجود آورنده آنها رفتارهای خود فرد است. با توجه به تاثیر رفتار فردی بر سلامت، مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی تحلیلی بر روی 800 دانشجوی دانشگاه های شهر گرگان که به روش تصادفی انتخاب شده بودند صورت انجام شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه حاوی سئوالات دموگرافیک و سوالات مربوط به تغذیه، فعالیت بدنی و استرس بود که پس از تکمیل با آزمون مربع کای و از طریق نرم افزار SPSS با P-value کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی دار ی تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین سنی دانشجویان 43/22 سال و میانگین شاخص توده بدنی 01/24 بود. 9/53 درصد دانشجویان کارشناس، 1/22 درصد متاهل و سبک زندگی 1/24 درصد از دانشجویان ضعیف، 6/29 درصد متوسط، 9/ 22 درصد خوب و 4/23 درصد عالی بود. ارتباط معنی داری بین سبک زندگی و جنس، مقطع تحصیلی، میزان درآمد، تحصیلات پدر و شغل مادر، بومی بودن، دانشگاه محل تحصیل واستعمال سیگار وجود داشت (05/P
  کلیدواژگان: سبک زندگی، رفتار های بهداشتی، عادات غذایی، مدیریت استرس
|
 • Ranjbar A., Ranjbar M. Pages 1-6
  Introduction
  The use of turmeric derived from the rhizome of the curcuma longa for treatment of different inflammatory diseases has been described in traditional Chinese medicine for thousands of years. Therefore, we decided to study anti - inflammatory effects of this plant in an experimental inflammatory model.
  Materials And Methods
  The rhizome of the curcuma longa was prepared using percolation method. The paw edema of rats was induced by subcutaneous injection of 0.1 ml of 5% carrageenan. Assessment of the edema was performed by calculation of volume changes. Different doses of the extract (100/200/300 mg/Kg i.p)and ibuprofen (12mg/kg) were given ten minutes before injection of carrageenan
  Results
  The results indicated that the increase of the volume was significantly inhibited by all doses of the extract (P<0/05).
  Conclusion
  The obtained results suggest that rhizome of this plant could inhibit acute inflammatory responses.
 • Rezaei A., Ghafarian Shirazi Hr, Karimi Z., Parsa M Pages 7-15
  Introduction
  Diarrhea is a major health problem for children worldwide, accounting for 5-3 million deaths each year. Mentha longifolia has been used traditionally for treatment of diarrhea. Therefore, the present study was undertaken to evaluate the antidiarrheal activity of the leaf powder of mentha longifolia.
  Method
  This study is a clinical trial, double-blind, randomized study conducted on 70 patients with 6 month to 5 years of age, the age range with acceptable criteria for acute non- bacterial diarrhea. 35 patients received only ORS as treatment and other 35 patients were prescribed ORS and the leaf powder of mentha longifolia for controlling of diarrhea. The Frequency of defication,, and the volume and consistency of the stool was registered on arrival, 24 and 48 hours later.The results were compared and then analysied by spss statistical package.
  Result
  Menthe longifolia significantly inhibited the frequency of defication and decreased the consistency and volume of the stool.
  Conclusion
  The results point out the possible anti-diarrheal effect of menthe longifolia. The use of this herbal remedy is recommended as a non – specific treatment for diarrhea.
 • Farshad Sh, Anvarinejad M., Mehrabi Tavana A., Japoni A., Hoseini M., Shahidi M Pages 15-27
  Introduction
  Urinary tract infection is one of the most common causes of the patient's admission to hospitals and clinics. Therefore, its emergency treatment is very important. Escherichia coli is the most important agent causing urinary tract infection (UTI) in childhood. So, in this study we have evaluated the patterns of antibiotic resistance of Escherichia coli in children. As there are different variations in the phenotypic characterization of the organisms, genotyping methods like pulsed field gel electrophoresis is further used in another part of this study to monitor the epidemiology of a disease in this area.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 90 E. coli strains isolated from the urine sample of children aged from 1 month to 14 years, with urinary tract infection. Susceptibility of all the isolates to different antibiotics was determined by the disk diffusion method and then the genetic patterns of all the strain were obtained by PFGE and compared with patterns of antibiotic resistance.
  Results
  Frothy five patterns of drug resistance were recognized among 90 E. coli strains under the study. Ampicilin, cotimoxazol,and tetracycline have the least antimicrobial effects, respectively. Sixty six PFGE profiles were obtained from the genome of E. coli strains by this moreover, genotyping method. The most strains showed thirteen and twelve bands and the patterns with eight or nineteen bands showed the least percentage.
  Conclusion
  With regard to high differentiation power of PFGE method in comparison with antibiogram and according to the obtained patterns no epidemic paterm of uropathogenic E. coli was seen among children in Jahrom.
 • Pages 28-36
  Introduction
  Severe hemodilution result in renal injury and so, acute Renal failure can occured. This problem increases hospital stay in ICU and patients face to the serious problems- even death- can be occurred. In this study, we evaluated renal function after CABG in patients whom their hematocrit levels during cardiopulmonary bypass have been preserved in recommended range by text books. Methods and Materials:In 200 patients who scheduled for CABG in first 6 half of year 1387 in educational hospitals of the shiraz university, aged between 40-65- years old, renal function tests including BUN, serum cr and urinalysis (for detection of proteinuria) were registered in pre operation and post operation period. Hematocrit level of these patients was checked before operation, during bypass ((in 3 times)) and immediately after stoppage of cardio pulmonary by pass pump. Then we evaluated changes which have been occurred in post operation renal function tests in comparison with these data which checked at pre operation time and proceeded to existing probable relations between these changes and hematocrit levels during pump time.
  Results
  It was observed that if hematocrit levels are maintained at range of 21-26% in limitation of hematocrit during pump time, renal function will be preserved in majority of these patients In four patienents, post operation serum creatinine increased twice in comparison with pre operation which seems that, mean level hematocrit in these four patients during pump time, situated in upper limit of preserved Hematocrit limitation during pump.
  Conclusion
  It seems that kidney function will protect better if hematocrit level preserved about 21-22%. We recommend another study with larger sample size for better evaluation of this finding.
 • Mohammad Beigi A., Mohammad Salehi N., Bayati A Pages 37-44
  Introduction
  Maternal breastfeeding is the most natural and the safest way to feed the infants. Breastfeeding provides a unique combination of proteins, lipids, carbohydrates, minerals, vitamins, enzymes and living cells for suckling. The aim of this study was to assess the effect of maternal breastfeeding on the growth pattern in sucklings.
  Material And Methods
  A historical cohort study was conducted on 352 sucklings who were 6-12 month old, and attended the health centers in Arak for child care. The data were collected through a structured questionnaire and interview during 2007-2008. Anthropometric measures were acquired from babies health charts and documents in health centers. T-test and chi square were used to analyze the data.
  Results
  From 352 sucklings participating the study, there were 198 (56.3%) male and 154(43.7%) females. 41.5%were breastfed exclusively until 6 months. There was no significant difference between two sex-nutritional groups at the birth time (P>0.05) but at two, four and six months a significant difference was observed in their weight (P<0.05). Also a difference was observed between the height of two sex and nutrition of the six month old group (P<0.05).
  Conclusion
  Exclusive breastfeeding until 6 months leads to improvement in growth pattern and appropriation in height and weight gain, but some of incorrect common beliefs prevents people from access to appropriate nutritional behavior which needs propagation and support of different medical classes to be solved.
 • Rashidi I., Ekyash N., Abdollhei A., Boezdar M., Moavenjola L Pages 45-52
  Introduction
  Malignancy is the most common disease causing death among children between 1 & 16 yr of age. In this study, solid tumor histopathologic prevalence was researched thoroughly and separately, and also their generic and age- wise prevalence was studied in Golestan and Imam Khomeini university hospitals, Using the results, we can perform more studies for preventing and treating these patients.
  Materials And Methods
  In a cross- sectional study, the archives of all the children who were hospitalized and operated in Golestan and Imam Khomaini hospitals were surveyed. Their demographic information including tumor type, age and sex was recorded and them analyzed statistically.
  Results
  Form all the tumors, 27.9% were solid tumors from which 12.5% were neural and 12.5% lymphatic tumors. 4.16% of the lesions were germ cell tumors and 70.83% were related to other tumors (72.9% male, 27.08% female).
  Conclusion
  The prevalence of solid malignant tumors at this age group was less than other studies. The prevalence of central nervous system tumors was the most following Lymphoma like other studies. The prevalence of Lymphoma was higher than that of other studies. Further large scale studies are required to research about the causes of this.
 • Ghaffari V., Vahidshahi K., Parviniejad N., Ghavanch Zade Tm Pages 53-61
  Introduction

  The best and preferred type of nutrition for babies has been proud to be breast feeding. In spite of the critical importance of breastfeeding and many national programs performed in this field, some studies conducted in recent years have indicated the mother's dysfunction. Based on the fact that this is suggestive of mother's attitude, we evaluated the mother's knowledge and attitude towards exclusive breast feeding in Sari in 1386.

  Materials And Methods

  This was a descriptive cross sectional study and the subjects were nursing mothers in Sari. The sampling method chosen was simple randomized and the data were collected, using a questionnaire including three parts: demographic data, and questions about the mother's knowledge and attitude toward breast feeding. Data analysis was done using SPSS13 and chi-square r statistical tests.

  Results

  Totally, 410 mothers entered this study, with an age range 25.92± 4.90. Most of them (74.3%) were in low socioeconomic status. More than half of them were uneducated. 52.9 % of them had their prenatal care under observation of a gynecologist. 36.7% of them had desirable knowledge about breastfeeding while 57.3% had a medium and 6.3% had a low level knowledge about it. 7.1% of the mothers had relatively negative attitude, 68.6% relatively positive attitude and 24.3% had absolute positive attitude regarding exclusive breast-feeding.

  Conclusion

  According to the results, the Mother's knowledge and attitude towards breast feeding was undesirable (in medium level). Therefor, there is an urgent need to educate mothers about breastfeeding.

 • Mansorian M., Qorbani M., Solaimani Ma, Masoodi R., Rahimi E. Asayesh H Pages 62-72
  Introduction
  Most of the complex health issues results from chronic diseases in which the individual has areole. The role of individual healthy behaviors like Physical activity, nutrition and stress management on reduction of the rate of diseases mortality and morbidity is well known. The aim of this study is to the conditiondetermination of physical activity, nutrition, and stress in Gorgan,s university students.
  Material and Methods
  The Participants of this cross-sectional study were 800 students of Gorgan,s Universities, selected via random sampling method. The data collections was performed using by a questionnaire including demographic and lifestyle questions. Analysis of the data was performed by Chi square test in SPSS software. A p-value less than 0.05 was considered as significant.
  Results
  The mean age of the subjects was 22.43 and, BMI mean was 24.1. 22.1 % of them were married and 53.9% single. 24.1% of the students had a weak life style, 29.6% moderate, 22.9% good, and 23.4 % excellent. Although the relationship between life style and sex, degree of education, income, father's educational level, mother's job, type of university and cigarette smoking was significant (p-value <0.05), that between life style and age, marital status and BMI was insignificant (p-value> 0.05).
  Conclusion
  The results reveal that the life style of more than half of the student's is weak and moderate. This needs designing some program for improving university student lifestyle.