فهرست مطالب

Kerman University of Medical Sciences - Volume:17 Issue: 2, 2010
 • Volume:17 Issue: 2, 2010
 • تاریخ انتشار: 1388/12/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نسرین عاقل، هیبت الله کلانتری صفحه 103
  مقدمه
  با توجه به اهمیت آتروپین و اسکوپولامین به عنوان داروهایی با منشا طبیعی، هدف از این تحقیق بررسی اثر کلرامفنیکل (به عنوان یک وقفه دهنده سنتز پروتئین) در افزایش احتمالی سنتز آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در گیاه داتوره (.Datura stramonium L) می باشد.
  روش
  پس از کشت تخم گیاه در چهار کرت مساوی در مزرعه آزمایشی دانشکده، غلظت های مختلف کلرامفنیکل (100، 200 و 400 واحد در میلیون) و آب به ترتیب در سه کرت نمونه و یک کرت شاهد و در طی 18 هفته به صورت هفته ای یک بار به گیاه پاشیده شد. هفته ای یک بار پس از نمونه برداری از اندام های مختلف گیاه، مراحل استخراج، جداسازی و خالص سازی آلکالوئیدها انجام شد. با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک تهیه ای، دو آلکالوئید به صورت خالص تهیه شدند و پس از تایید ساختمان شیمیایی آنها با روش های اسپکتروسکوپی (IR، UV، 13C NMR و Mass)، تعیین مقدار کمی با اسپکتروسکوپی ماوراء بنفش انجام شد.
  یافته ها
  حداکثر مقدار آلکالوئیدها در هفته دهم بررسی یعنی پیش از گل دهی بود. بهترین نتیجه در افزایش غلظت آلکالوئیدهای مورد نظر با استفاده از افشانه حاوی غلظت 200ppm از کلرامفنیکل حاصل شد. کلرامفنیکل با این غلظت، مقادیر آتروپین و اسکوپولامین را در کل گیاه به ترتیب به میزان 110 و 100 درصد، نسبت به کنترل افزایش داد (005/0> P).
  نتیجه گیری
  تعیین نسبت اسکوپولامین به آتروپین نمایانگر کاهش واضح این نسبت با گذشت زمان بود که مرحله گل دهی را می توان به عنوان مرزی در نظر گرفت که قبل از آن اسکوپولامین و پس از آن آتروپین آلکالوئید در گیاه غالب می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش دسترسی به اسیدهای آمینه، به دنبال وقفه سنتز پروتئین ها، می تواند باعث افزایش سنتز آلکالوئیدها شود.
 • مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، اصغر ظریفیان، انوش اقدامی، داود خورشیدی صفحه 113
  مقدمه
  با وجود20 سال مطالعه، هنوز هیچ مدرک جامعی مبنی بر تاثیر مکمل سازی کارنیتین بر بهبود یا افزایش عملکرد ورزشی در آزمودنی های سالم وجود ندارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی انجام شد.
  روش
  28 دانشجوی پسر غیرورزشکار سالم در قالب دو گروه تجربی و کنترل، به ترتیب روزانه 3 گرم ال-کارنیتین ال-تارتارات و دارونما (لاکتوز) را برای مدت 21 روز مصرف نمودند. قبل و بعد از این دوره مکمل سازی، آزمودنی های دو گروه پروتکل ارگومتری هوازی یکنواخت استراند را روی چرخ کارسنج به مدت 20 دقیقه اجرا نمودند. بلافاصله پس از اتمام هر آزمون، نمونه گیری خون به منظور اندازه گیری اسیدچرب آزاد و تری گلیسرید و سایر متابولیت ها به عمل آمد. ضربان قلب استراحت و آزمون نیز اندازه گیری شدند. اطلاعات آماری به دست آمده از شرایط پیش و پس آزمون دو گروه در محیط نرم افزار SPSS نسخه 13 با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  در گروه تجربی، تفاوت معنی داری در میزان متغیرهای اسید چرب آزاد، تری گلیسرید، ضربان قلب استراحت و ورزش مشاهده نشد. متغیرهای وابسته در گروه کنترل نیز به واسطه مصرف دارونما تغییرات معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که 3 هفته مکمل سازی ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی تاثیر نمی گذارد. به عبارت دیگر، مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر مصرف سوبسترا و عملکرد استقامتی در افراد سالم تاثیر نمی گذارد.
  کلیدواژگان: کارنیتین، اسید چرب، تری گلیسرید، فعالیت هوازی
 • نوشین پرورش، حسن ضیاءالدینی، پریسا دیو سالار*، محمد آرش رمضانی صفحه 121
  مقدمه

  با توجه به نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود علائم اضطرابی و افسردگی در بیماران دوقطبی و پیامدهای آن این پژوهش با هدف بررسی اضطراب و افسردگی در دو گروه بیماران دوقطبی در مرحله مختلط و مرحله مانیا و مقایسه کلی عملکرد دو گروه انجام شد.

  روش

  در یک بررسی مقطعی - تحلیلی،? 4 بیمار با میانگین سنی 32 سال (انحراف معیار 3/11) که با تشخیص قطعی اختلال دوقطبی براساس ملاک های DSM – IV در بیمارستان روانپزشکی شهر کرمان از پاییز سال 1386 تا تابستان سال 1387 بستری شده بودند، در دو گروه مانیا (48 نفر) و مختلط (46 نفر) قرار گرفتند. آزمون های مقیاس هامیلتون برای افسردگی(HRSD) و اضطراب (HARS) برای بیماران انجام شد و عملکرد براساس مقیاس کلی عملکرد (GAF) طی بیماری و طی 6 ماه قبل از حمله بیماری ارزیابی شد و تحلیل داده ها با استفاده از t-test، MANOVA، ANCOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره افسردگی هامیلتون در دو گروه مختلط و مانیا اختلاف معنی داری با هم داشتند (??1/?> P) و نمره اضطراب هامیلتون هم به طور معنی داری در گروه مختلط بالاتر بود. عملکرد بیماران درهنگام بستری نسبت به 6 ماه قبل در هردو گروه به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود ولی عملکرد در هنگام بستری بین دو گروه مانیا و مختلط اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  اضطراب و افسردگی در گروه بیماران مختلط نسبت به مانیا بیشتر است. عملکرد هر دو گروه در زمان حمله بیماری افت می کند ولی بین دو گروه از نظر عملکرد اختلاف معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: عملکرد کلی، اختلال دوقطبی، مانیا، مختلط، اضطراب، افسردگی
 • الهام ملکی، محمدحسین داعی پاریزی، سید علی محمد عرب زاده صفحه 130
  مقدمه
  بیماری های اسهالی یکی از علل اصلی پیدایش عوارض و مرگ و میر در شیرخواران و کودکان کم سن و سال در کشورهای در حال توسعه بوده و امروزه روتاویروس مهم ترین عامل گاستروانتریت شدید در تمام جهان می باشد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی و نیز بررسی تظاهرات بالینی عفونت روتاویروس در کودکان کمتر از سه سال مبتلا به گاستروانتریت حاد مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان در پاییز 1386 انجام شد تا تاکیدی بر استفاده از واکسن روتاویروس در شیرخواران باشد.
  روش
  در این مطالعه تعداد 118 نمونه مدفوعی با روش ژل الکتروفورزیس از نظر روتاویروس بررسی شدند. معیارهای ورود به مطالعه، سن کمتر از سه سال و ابتلا به گاستروانتریت حاد به مدت کمتر از 2 هفته بود.
  یافته ها
  از 118 نمونه مدفوعی، 6/24% (29 مورد) از نمونه ها از نظر روتاویروس مثبت بودند. متوسط سن کودکان مبتلا به گاستروانتریت روتاویروسی 4/14 ماه بود و 50% از کودکان مبتلا به روتاویروس پسر و 50% دختر بودند. تظاهرات بالینی همراه با گاستروانتریت روتاویروسی عبارت بودند از: تب (5/65%)، استفراغ (5/65%)، رینوره (1/24%)، دهیدراتاسیون خفیف (4/46%)، دهیدراتاسیون متوسط (7/35%) و دهیدراتاسیون شدید (9/17%). در پی گیری به عمل آمده 7/51% از کودکان مبتلا به گاستروانتریت روتاویروسی به صورت سرپایی ویزیت و مرخص شدند، 3/17% به صورت موقت در بخش اورژانس بستری شدند و 31% در بخش کودکان بستری شدند.
  نتیجه گیری
  روتاویروس از علل اصلی اسهال دهیدراته کننده در منطقه ما محسوب می شود و درصد قابل توجهی از این کودکان نیاز به مراقبت اولیه مکرر، ویزیت در اورژانس و حتی بستری در بخش کودکان پیدا می کنند بنابراین انجام مطالعات بیشتر برای بررسی مقرون به صرفه بودن واکسن روتاویروس در مقایسه با هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از گاستروانتریت روتاویروسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روتاویروس، الکتروفورز، گاستروانتریت حاد، کودکان
 • بتول زمانی، سید علیرضا عبادی، افشین احمدوند، غلامعباس موسوی صفحه 137
  مقدمه
  استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوان می باشد و در قرن اخیر با بالارفتن سن جوامع و درصد افراد سالمند شیوع بالاتری یافته است. از عوارض مهم استئوپروز شکستگی استخوان به خصوص در هیپ می باشد. در این مطالعه فراوانی استئوپروز در شکستگی هیپ در شهرستان کاشان، میزان مرگ ومیر و هزینه های مستقیم آن در طی سال 85-1384 مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  این مطالعه با طراحی مقطعی بر روی 119 بیمار با شکستگی هیپ که در طی یک سال به بیمارستان نقوی کاشان مراجعه نمودند، صورت گرفت. بیمارانی که شکستگی آنها به دنبال ترومای خفیف بوده وارد مطالعه شدند. با مراجعه هفته ای یک بار به بخش ارتوپدی، یافته های دموگرافیک و نوع شکستگی و هزینه بستری و درمان طبی در طی بستری و هزینه پروتز در صورت عمل شدن بیماران در پرسشنامه ثبت شد. در بیماران سنجش تراکم استخوان توسط دستگاه استئوکور 2 به روشDXA انجام شد و سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSS 14 شد و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 119 بیمار با میانگین سنی 35/9±6/71 سال و دامنه سنی 90-46 سال بررسی شدند. از این تعداد 3/72% زن و 7/27% مرد بودند. در مجموع 8/67% شکستگی گردن فمور و 2/32% شکستگی اینترتروکانتریک داشتند. استئوپروز در ستون فقرات کمری و گردن فمور به ترتیب در 3/51% و 5/23% بیماران وجود داشت و در کل 65% افراد با شکستگی هیپ استئوپروز داشتند. استئوپنی در ستون فقرات کمری وگردن فمور به ترتیب در 3/35% و 3/65% بیماران دیده شد. میانگین تعداد روز بستری در بیمارستان 66/3±92/7 روز و میزان مرگ ومیر 2/17% بود. میانگین هزینه بستری و درمان طبی 4/933208±2777548 ریال و میانگین هزینه پروتز 62/977631±16700600 ریال بود.
  نتیجه گیری
  استئوپروز یک عامل زمینه ساز شکستگی هیپ، به ویژه در افراد مسن با ترومای خفیف می باشد. این شکستگی هزینه بالایی به سیستم بهداشتی درمانی جامعه وارد می کند. با ارائه راه کار مناسب برای پیشگیری می توان از بروز شکستگی هیپ و مرگ ومیر و هزینه آن کاست.
  کلیدواژگان: استئوپروز، شکستگی هیپ، هزینه درمان مستقیم، مرگ ومیر
 • مهرداد روغنی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، نیوشا عندلیبی صفحه 145
  مقدمه
  با توجه به بالاتر بودن میزان بروز بیماری های قلبی - عروقی در بیماران دیابت قندی و وجود شواهدی مبنی بر اثرات آنتی اکسیدانتی و ضددیابتی گیاه خارخاسک، اثر مصرف خوراکی این گیاه به مدت 6 هفته بر پاسخ انقباضی آئورت سینه ای ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  موش های صحرایی ماده به پنج گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با خارخاسک، دیابتی، دیابتی تحت رمان با گیاه و دیابتی تحت تیمار با گلیبن کلامید تقسیم بندی شدند. برای دیابتی کردن موش ها از استرپتوزوتوسین به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد. دو گروه تحت تیمار با گیاه نیز پودر این گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با نسبت وزنی 25/6% دریافت نمودند. میزان گلوکز سرم قبل از انجام کار و پس از آن در هفته های 3 و 6 اندازه گیری شد. در پایان کار، پاسخ انقباضی حلقه های آئورت سینه ای به کلرور پتاسیم و فنیل افرین مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی تحت تیمار با گیاه در هفته های 3 و 6 به طور معنی دار کمتر از گروه دیابتی بود (به ترتیب 01/0>P و 005/0>P). به علاوه، حداکثر پاسخ انقباضی آئورت سینه ای به فنیل افرین در گروه دیابتی تحت درمان با خارخاسک به طور معنی دار کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود (05/0>P). همچنین، این کاهش معنی دار در مورد پاسخ انقباضی به کلرورپتاسیم در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه نیز مشاهده شد (05/0>P). از طرف دیگر، هیچ گونه کاهش معنی دار در پاسخ انقباضی به کلرور پتاسیم و فنیل افرین در گروه کنترل تحت تیمار در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  مصرف خوراکی خارخاسک به مدت 6 هفته دارای اثر هیپوگلیسمیک بوده و در کاهش دادن پاسخ انقباضی سیستم عروقی و احتمالا در جلوگیری از بروز پرفشاری خون در مدل تجربی دیابت قندی نوع 1 در موش صحرایی می تواند مؤثر باشد.
  کلیدواژگان: خارخاسک، آئورت، دیابت قندی، پاسخ انقباضی
 • فرشید خسروپور، غلامرضا ابراهیمی نژاد، حسن بنی اسدی، منوچهر فاریابی صفحه 154
  مقدمه
  حافظه کاذب در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه شیوع بیشتری دارد. این حافظه می تواند تحت تاثیر گروه قرار گرفته و علائم بیماری را تشدید کند. روش های درمانی پردازش مجدد و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازگویی روانشناختی برای درمان این بیماری به کار می روند که مؤثر بودن آنها مورد بحث است.
  روش
  دو گروه از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (هر گروه 73 نفر) که با روش های حساسیت زدایی و بازگویی روانشناختی تحت درمان قرار گرفته بودند و یک گروه مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه که تحت درمانی قرار نگرفته بودند به عنوان گروه گواه به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون حافظه کاذب رودیگر و مک درموت ارزیابی و مقایسه شدند.
  یافته ها
  گروه حساسیت زدایی نسبت به گروه های گواه و بازگویی و گروه گواه نسبت به گروه بازگویی میزان حافظه کاذب پایین تری داشتند (01/0>P). به علاوه مجذور اتا نشان داد که 21 درصد واریانس تغییرات حافظه کاذب بر اساس نوع درمان قابل تبیین است.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن حافظه کاذب در افرادی که با حساسیت زدایی تحت درمان قرار گرفته بودند، نسبت به گروه درمان بازگویی و گواه و تاثیرات منفی حافظه کاذب در تشدید علائم PTSD، روش حساسیت زدایی نسبت به بازگویی و عدم درمان برتری دارد.
 • سارا مسیحی، مژگان براتی، فریده مرمضی، مهنوش ترک زبان صفحه 161
  مقدمه
  سپتوم رحم به علت تاثیردر قدرت باروری وسقط مکرر اهمیت داشته و بر اساس پژوهش های انجام شده انجام متروپلاستی از طریق هیستروسکوپی به طور واضح در بهبود عاقبت باروری مؤثراست. هدف از این مطالعه بررسی رابطه احتمالی بین ابعاد سپتوم های رحم با سقط مکرر و نازایی در بیماران تحت مطالعه بود.
  روش
  در این مطالعه کاربردی بالینی کلیه بیمارانی که از ابتدای بهمن 1382 تا پایان بهمن 1385 به بیمارستان های دانشگاهی اهواز مراجعه و برای بررسی علت نازایی و سقط مکرر تحت هیستروسالپنگوگرافی قرار گرفته و مشکوک به سپتوم رحم بودند به بیمارستان امام خمینی (ره) ارجاع و وارد مطالعه شدند. بیماران پس از هیستروسکوپی و لاپاروسکوپی همزمان تحت متروپلاستی از طریق هیستروسکوپی قرار گرفتند. از بیماران یک ماه بعد هیستروسالپنگوگرافی مجدد به عمل آمد و یک سال بعد از جراحی از نظر باروری بررسی شدند.
  یافته ها
  تعداد بیماران مورد مطالعه 50 نفر بود که 28 نفر مبتلا به نازایی و 22 نفر سقط مکررداشتند. در 5/62% موارد اندازه پایه سپتوم کوچک تر و یا مساوی 3 سانتی متر بود و اختلاف بین دو گروه نازا و سقط مکرر از نظر اندازه پایه سپتوم معنی دار نبود. در حین هیستروسکوپی طول سپتوم اندازه گیری شد. در 48% موارد سپتوم دو سوم حفره رحم را اشغال کرده بود و اختلاف بین دو گروه از نظر طول سپتوم معنی دار نبود.میزان باروری در گروه های نازایی و سقط مکرر به ترتیب 4/71% و 5/76% بود که اختلاف بین دوگروه از نظر عاقبت باروری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های فوق به نظر می رسد که ابعاد سپتوم رحم درسقط مکرر یا نازایی تاثیری نداشته باشد و بدون توجه به اندازه آن باید جدی گرفته شده و نسبت به برداشتن آن اقدام کرد. بنابراین متروپلاستی از طریق هیستروسکوپی در بیماران مبتلا به سپتوم رحم که سابقه نازایی و سقط مکرر دارند گزینه مطلوبی است.
  کلیدواژگان: سپتوم رحم، نازایی، سقط مکرر، متروپلاستی از طریق هیستروسکوپی
 • محمد ملکوتیان، ملیحه پورشعبان مازندرانی، هیوا حسینی صفحه 167
  مقدمه
  مسمومیت ناشی از سرب یک مسئله جهانی و مهم ترین بیماری بومی در کودکان محسوب شده است. قرارگرفتن در معرض حتی مقادیر اندک سرب خطرناک است. مواد آرایشی چشمی دارای سرب با توجه به زمان تماس طولانی با پوست و تماس با مخاط چشمی می توانند عوارض چشمی و خونی در مصرف کنندگان ایجاد کنند. هدف از این پژوهش بررسی میزان سرب در سرمه های پودری چشم موجود در شهر کرمان می باشد.
  روش
  در این مطالعه موردی از 12 نوع سرمه موجود در شهر کرمان 48 نمونه تهیه گردید. پس از آماده سازی، میزان سرب نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  میانگین میزان سرب در نمونه های مورد آزمایش 5/254 میکروگرم در هر گرم سرمه بود. حداقل مقدار سرب نمونه ها 2/3 میکروگرم در هر گرم سرمه و حداکثر آن 4/1219 میکروگرم در هر گرم سرمه بود. در مجموع میانگین میزان سرب در نمونه های سرمه با پایه گیاهی کمتر از نمونه های سرمه با پایه معدنی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به مقادیر نسبتا بالای سرب در سرمه های موجود در شهر کرمان بایستی در مورد عدم استفاده از این گونه مواد به عنوان خط چشم فرهنگ سازی کرد و یا در ترکیب اجزای تشکیل دهنده آنها به ترتیبی تجدیدنظر شود که سرب آن حذف و یا در حد استانداردهای لازم تقلیل یابد. با توجه به اینکه استفاده از سرمه با افزایش احتمالی سرب خون و نیز عوارض چشمی همراه است، توصیه می شود که در مطالعات بعدی میزان سرب خون و نیز بیماری های چشمی گروه مصرف کننده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمه، مسمومیت با سرب، عوارض چشمی، شهر کرمان
 • کرامت یوسفی، تورج رضا میرشکاری، شهرزاد ادهمی، مریم سادات هاشمی پور صفحه 175
  آملوبلاستومای تک سیستی توموری خوش خیم با منشا اپی تلیوم ادنتوژنیک است. این ضایعه نادر نیست و اغلب بدون علامت است، اگرچه ضایعات بزرگ تر ممکن است موجب تورم بدون درد استخوان فک شوند. در اینجا یک مورد آملوبلاستومای تک سیستی با سابقه درد وتورم و لقی دندان ها در ناحیه خلف فک پایین ارائه می شود که برای تشخیص و مدیریت مناسب بیمار بیوپسی انسیژنال قبل از عمل و همچنین frozen section در حین عمل انجام شد اما نتایج گزارشات پاتولوژی در هر دو نمونه ارسالی یک آملوبلاستومای فرم توپر (solid) بود. همکار جراح حین عمل متوجه وضعیت خاص تومور می شودکه دارای یک دیواره فیبروتیک بسیار ضخیم است و در نتیجه جراحی به شیوه انوکلئیشن را برای مریض انجام می دهد. بنابراین آگاهی از وجود تنوعات هیستوپاتولوژیک ضایعات و همچنین شناخت رادیولوسنسی های ناحیه فکین، تشخیص افتراقی آنها، به همراه خصوصیات بالینی و رادیوگرافیک آنها می تواند در ارائه یک طرح درمان مناسب مفید باشد.
  کلیدواژگان: آملوبلاستوما، تشخیص افتراقی، طرح درمان
 • مهرانگیز مهدی زاده، حسین رستگار، آیدا ثنایی، فاطمه فرشیم راد صفحه 181
  لیستریوز ناشی از غذا یک بیماری نادر و بسیار خطرناک است که توسط لیستریا منوسیتوژنز بوجود می آید. این باکتری به وفور در طبیعت وجود داشته ولی تنها در افراد خاصی قادر به ایجاد بیماری می باشد. بیماری لیستریوز معمولا در نتیجه مصرف مواد غذایی غیرپاستوریزه به ویژه پنیرهای نرم و نارس و فراورده های گوشتی آماده مصرف مانند هات داگ در افراد مستعد مشاهده می شود. به طور کلی زنان باردار، نوزادان، سالمندان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف مستعد این بیماری هستند. لیستریا منوسیتوژنز قادر به ایجاد سپتی سمی، مننژیت و سقط جنین در انسان می باشد. ویژگی مهم این باکتری زندگی درون سلولی در سلول های سیستم ایمنی بوده که از این طریق قادر است به راحتی در بدن میزبان پخش شود. به منظور پیشگیری از بیماری لیستریوز لازم است افراد مستعد از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و مواد غذایی آماده مصرف خودداری نمایند.
  انتظار می رود پس از مطالعه این مقاله خواننده بتواند:- منابع و نحوه انتقال بیماری لیستریوز را شرح دهد.
  - علایم بیماری با لیستریا منوسیتوژنز و شیوع آن را توصیف نماید.
  - از روش های پیشگیری وکنترل لیستریوز آگاه باشد.
  کلیدواژگان: بیماری ناشی از غذا، لیستریوز، لیستریا منوسیتوژنز
|
 • Aghel N., Kalantari H Page 103
  Background and Aims
  In regard to the importance of atropine and scopolamine as medicines with natural source, this study was aimed to investigate the effect of chloramphenicol as an inhibitor of protein synthesis on the alkaloids content of Datura stramonium.
  Method
  After initial preparation of medicinal garden seeds, they were planted 50 cm apart in four different sections. Three different concentrations of chloramphenicol (100, 200 and 400 ppm) were sprayed on the plant once a week for a period of 18 weeks. Water was applied for the control group. Replicate samples were taken randomly every two weeks from each section. After extraction and separation of the samples, the quantitative analyses were carried out. The levels of atropine and scopolamine were determined using UV spectroscopy (13CNMR, UV, IR, Mass).
  Results
  The maximum levels of alkaloids were observed in young stems of the plants. The best result was obtained following applying the concentration of 200 ppm, which caused a significant increase in atropine and scopolamine levels in all parts of plant by 100% and 110% respectively in comparison with the control group (p< 0.005).
  Conclusion
  Increase in the availability of amino acids may lead to an increase of alkaloids production following protein inhibition synthesis.
 • Eizadi M., Nazem F., Zarifyan A., Eghdami A., Khorshidi D Page 113
  Background and Aims
  Despite 20 years of research, there is no compelling evidence about the effect of carnitine supplementation on improving physical performance in healthy subjects. The aim of this study was to determine the effect of long term consumption of acute L-carnitine L-tartarate (LCLT) on fat metabolism and aerobic capacity.
  Methods
  A total of 28 healthy nonathlete male students received either L-carnitine L-tartarate or placebo (Lactose) for 3 weeks (3g orally, daily) in experimental and control groups. The subjects of both groups performed submaximal ergometery Astrand protocol on bicycle for 20 minutes before and after this supplementation period. Following each test, blood samples were drawn immediately to determine the concentrations of plasma free fatty acid (FFA), triglyceride (TG) and other metabolites. Resting and submaximal heart rates were monitored. The collected data of pre and post tests were evaluated by SPSS 13.0 software in the both groups.
  Results
  No significant differences in FFA, TG and resting and exercise heart rates were found between pre and post tests in the both experimental and control groups.
  Conclusion
  Three weeks LCLT supplementation has no effect on fat metabolism and aerobic capacity. Also, chronic intake of LCLT has no effect on substrate utilization or endurance performance in healthy individuals.
 • Parvaresh N., Ziaaddini H., Divsalar P., Ramezani M.A Page 121
  Background And Aims

  This research is carried out with the aim of comparing anxiety, depression and global assessment of functioning between two groups of bipolar patients at mixed and manic episodes.

  Methods

  Using an analytical cross-sectional approach, a sample of 94 patients with mean age of 32 years old (Standard Deviation: 11.3), who had been categorically diagnosed with bipolar disorder using DSM-IV criteria and admitted in Shahid Beheshti Mental Hospital of Kerman /Iran from autumn 2007 to summer 2008 were analysed. These patients were grouped under two categories of Manic episode (n=48) and Mixed episode (n=46). Hamilton’s Rating Scale for Depression (HRSD) and Hamilton’s Anxiety Rating scale (HARS) tests were performed. Patients’ functionality were rated during their illness and for the period of 6 months before their infirmity using “Global Assessment of Functioning” (GAF) scoring system. Multiple logistic regression analysis, t-test, ANCOVA, MANOVA and Pearson Correlation coefficient were used for data analysis.

  Results

  Mean Hamilton’s depression scores in mixed and mania groups had a significant difference (P<0.001) and mean Hamilton’s Anxiety score of Mania group was significantly higher than that of mixed group. Patients’ functionality rate at the time of admission was reduced considerably comparing to the 6 months prior to the admission in both groups but at admission the functionality of the tow groups did not have a significant difference.

  Conclusion

  Both anxiety and depression in bipolar patients at mixed episode are higher than those in Patients at mania episode. Although the functionality of both of these groups reduces at the time of episode, there is no significant difference between these tow groups in their functionality rate.

 • Maleki E., Daie Parizi M.H., Arabzadeh S.A.M Page 130
  Background and Aims
  Diarrheal diseases are one of the major causes of morbidity and mortality in infants and toddlers in developing countries and Rotavirus is the single most important cause of severe infantile gastroenteritis worldwide. This study was conducted to estimate the frequency and clinical manifestations of rotavirus infection in children below 3 years old with acute gastroenteritis referred to Kerman Afzalipour Hospital in autumn 2008 in order to emphasize on infants’ vaccination against rotavirus.
  Methods
  In this study, 118 stool specimens were examined with Gel Electrophoresis for rotavirus. Children less than 3 years old who had gastroenteritis with duration of less than 2 weeks were included into the study.
  Results
  From 118 stool specimens, 24.6% (n=29) were positive for rotavirus. Mean age of children with rotavirus gastroenteritis was 14.4 months. Fifty percent of rotavirus infected children were male and 50% were female. Clinical manifestations of rotavirus infections were fever (65/5%), vomiting (65.5%), rinorrhea (24.1%), mild dehydration (46.4%), moderate dehydration (35.7%) and serve dehydration (17.9%). From all, 51.7% of children with rotavirus gastroenteritis were discharged, 17.3% were admitted in the Emergency room and 31% were hospitalized in the pediatric ward.
  Conclusion
  Rotavirus is a major cause of acute dehydrating gastroenteritis in children in our region. A considerable percent of these children need primary care, visit in emergency room and admission in pediatric ward. Therefore, further studies to pursue the cost effectiveness of rotavirus vaccine comparing to direct and indirect expenses caused by rotavirus gastroenteritis seems to be necessary.
 • Zamani B., Ebadi S.A., Ahmadvand A., Moosavi Gh Page 137
  Background and Aims
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. In the recent decades due to the increase of population age, the prevalence of osteoporosis has been increased. The most important complication of osteoporosis is bone fracture, especially in the hip. The aim of this study was to evaluate the prevalence of osteoporosis, its mortality rate and direct treatment costs in patients over 45 years old referred to Kashan Naghavi hospital following hip fracture during 2005-2007.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 119 patients with hip fracture following minor trauma admitted during one year to Naghavi hospital in Kashan Iran. Demographic findings, types of fracture, costs of hospitalization, treatment and prosthesis were recorded in a questionnaire. BMD of lumbar spine & neck of femur was done with Osteocore II instrument by DXA method. Data analysis was done by SPSS 14.
  Results
  Mean age of patients was 71/6±9/35 years. From all, 72/3% were female and 27/7% was male and 67/8% had fracture of neck of femur and 23/2% had intertrocanter fracture. In whole, 65% had osteoporosis. In 51.3%, it was in lumbar and in 23.5% it was in femur. Mean hospitalization period was 7.92±3.66 days. Mortality rate was 17/2%. Mean cost of hospitalization and treatment was 277 $ and mean cost of prosthesis for each person was 1670$.
  Conclusion
  Osteoporosis is a predisposing factor for hip fracture in old patients after minor trauma. Since Hip fracture places a high cost burden on the healthcare system, wise programming for prevention of hip fracture seems to be highly necessary.
 • Roghani M., Baluchnejadmojarad T., Andalibi N Page 145
  Background and Aims
  Considering the higher incidence of cardiovascular disorders in diabetes mellitus and some evidence on antioxidant and antidiabetic potential of Tribulus terrestris (TT), this study was conducted to evaluate the beneficial effect of 6-week oral administration of TT on contractile reactivity of isolated thoracic aorta in diabetic rats.
  Methods
  Female Wistar rats were divided into control, TT-treated control, diabetic, glibenclamide-treated, and TT-treated diabetic groups. For induction of diabetes, streptozotcin (STZ) was administered (60 mg/Kg). Meanwhile, TT-treated groups received TT-mixed with standard pelleted food at a weight ratio of 6.25% for 6 weeks. Serum glucose level was measured at weeks 3 and 6. Finally, contractile reactivity of thoracic aortic rings to KCl and phenylephrine (PE) was determined.
  Results
  Serum glucose level at weeks 3 and 6 showed a significant decrease in TT-treated diabetic group (P<0.01 and P<0.005 respectively) compared to diabetics. In addition, TT-treated diabetic group showed a significant lower contraction to PE (P<0.05) as compared to diabetic group and such significant reduction was also observed for KCl (P<0.05). Meanwhile, there was no significant difference between control and TT-treated control groups regarding their contractile reactivity to KCl and PE.
  Conclusion
  Oral administration of TT for 6 weeks could exert a hypoglycemic effect and also attenuates the contractile responsiveness of the vascular system and this may prevent the development of hypertension in diabetic rats.
 • Khosropour F., Ebrahiminejad Gh., Baniasadi H., Faryabi M Page 154
  Background and Aims
  False memory is more prevalent among PTSD patients. This memory can be affected by group and intensifies the symptoms of the disorder. Psychological Debriefing (PD) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) are widely used for the treatment of PTSD patients. The efficacy of these treatments is controversial.
  Method
  A total of 219 PTSD patients were randomly selected and divided into three groups based on the received treatment type (EMDR, PD, control group). All groups were evaluated and compared by using Rodiger & McDremott False Memory Scale.
  Results
  The EMDR group in comparison to the PD and control groups and the control group in comparison to the PD group showed lower rates of false memory (P<0.01). η square showed that 21 percent of the variance of false memory could be explained by the type of received treatment.
  Conclusion
  Considering lower level of false memory in EMDR group compared with other groups and the negative effects of false memory in identification of PTSD, EMDR is better than PD in the treatment of PTSD patients.
 • Masihi S., Barati M., Marmazi F., Torkzaban M Page 161
  Background and Aims
  It is believed that uterine septum, because of its effect on infertility and recurrent abortion is very important and pregnancy outcome is obviously improved by hysteroscopic metroplasty (HM). In this study, the probable relationship of uterine septum dimensions (length and width) with infertility and recurrent abortion has been investigated.
  Methods
  This clinical trial was carried out from Jan. 2004 to Feb. 2007 on all patients referred to Ahwaz educational hospitals for evaluation of infertility and recurrent abortion and underwent hysterosalpingography (HSG). Patients with suspected uterine septum were referred to Imam Khomeyni Hospital and underwent simultaneous hysteroscopy and laparoscopy. After that hysteroscopic metroplasy was done. The participants were checked by new HSG after one month and were evaluated for pregnancy outcome after one year.
  Results
  In whole, 50 patients (28 cases with infertility and 22 cases with recurrent abortion) were studied. In 62.5% septum width was equal or less than 3cm and in 48% length of septum occupied two thirds of uterine cavity and there was no significant difference between the tow groups in regard to septum's width and length. Rate of pregnancy occurrence was 71.4% in patients with infertility and 76.5% in patients with recurrent abortion and no significant difference was found between the two groups in this regard.
  Conclusion
  According to the findings, it seems that septum dimensions (width and length) have no role in infertility and abortion. Therefore, resection of uterine septum regardless of its size is recommended. In patients with uterine septum who suffer from infertility and recurrent abortion, HM is an appropriate approach.
 • Malakootian M., Pourshaaban Mazandarany M., Hossaini H Page 167
  Background and Aims
  Lead poisoning is a global problem and considered to be the most important environmental disease in children. Exposure to even low amounts of lead is dangerous. Lead containing eye make ups due to the long time contact with skin and eye mucosa can lead to blood and eye symptoms. The purpose of this study was to evaluate the amount of lead in powders of kohl in Kerman.
  Method
  In this study, from 12 types of kohl in Kerman sale centers, 48 samples were prepared. After preparation, the lead content of samples has been measured by Atomic Absorption Spectrophotometery.
  Results
  Mean concentration of lead in measured samples was 254.5µg/g. Minimum and maximum concentrations of lead were 3.2µg/g and 1219.4µg/g, respectively. Totally, average lead concentrations of plant-base samples were lower than that of mineral-base ones.
  Conclusion
  According to the results, high levels of lead in available Surmas in Kerman city requires some cultural measures for changing peoples’ attitudes toward using this cosmetics as eyeliner or revision in their formulation in order to remove lead or decrease it to the standard limit. Since use of Kohl is associated with increase of lead in blood and ocular problems, determination of blood lead concentration and ocular problems in consumer groups are highly recommended.
 • Yousefi K., Mirshekari T., Adhami Sh., Hashemipour M Page 175
  Unicystic ameloblastoma is a tumor of odontogenic origin. It is not a rare neoplasm and most often the lesion is asympthomatic. However, large lesions may cause painless swelling of the jaws. Here we report a case of unicystic ameloblastoma with pain, swelling of the posterior jaws along with teeth mobility. Samples of incisional biopsy of the lesion and also interaoperative frozen section were sent for pathology and for both samples pathology report was solid ameloblastoma. Due to observing a thick fibrotic wall during the operation, the surgeon decided to perform enucleation.Knowing histopathologic variations of odontogenic tumors and also knowledge about differential diagnosis and clinical and radiographic features can lead to appropriate diagnosis and treatment planning.
 • Mehdizadeh M., Rastegar H., Sanaie A., Farshim Rad F Page 181
  Foodborne listeriosis is a rare and very dangerous disease which is caused by Listeria monocytogenes. This bacterium is found in the nature in very high population, but can cause disease only in certain groups of people. Listeriosis usually happens after consumption of unpasteurized dairy products especially soft and unripe cheeses and ready to eat meat products like hot dog by susceptible people. In general, pregnant women, infants, elderly people and immuno deficient patients are susceptible to this disease. Listeria monocytogenes is able to produce septicemia, meningitis and abortion in human. The important characteristic of this bacterium is its ability to live inside the cells of immune system and by this way, it is able to distribute through body easily. In order to prevent listeriosis, susceptible people should avoid eating unpasteurized dairy products and ready to eat meats.