فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (پاییز 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیمین دخت رضاخانی، حسن پاشا شریفی، علی دلاور، عبدالله شفیع آبادی صفحه 7
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان شدت منابع استرس و رابطه ی نوع و شدت استرس گزارش شده، توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با عوامل جمعیت شناختی آنان انجام شده است. برای این منظور،650 دانشجو به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسشنامه ی سنجش استرس، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان می دهد که منابع استرس گزارش شده توسط دانشجویان به ترتیب شامل، روابط خانوادگی و بین فردی، وضعیت شغلی، وضعیت شخصی، وضعیت تحصیلی و وضعیت محیطی است. استرس گزارش شده توسط دانشجویان زن در همه ی موارد بیشتر از دانشجویان مرد است. با افزایش سن، استرس ناشی از روابط خانوادگی و بین فردی، وضعیت شخصی و وضعیت شغلی دانشجویان کاهش می یابد. همچنین، دانشجویان مجرد در مقایسه با دانشجویان متاهل در مورد روابط خانوادگی، روابط بین فردی و وضعیت شغلی، استرس بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: استرس (فشار روانی)، منابع استرس
 • مالک میرهاشمی، حسن پاشا شریفی، شیما ثابتی صفحه 17
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های شهر تهران با درگیری شغلی آنان بود. برای این منظور، 230 نفر از پرستاران با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که بین متغیر هوش هیجانی و درگیری شغلی پرستاران، همبستگی معنی دار وجود دارد و براساس مولفه های هوش هیجانی(خودآگاهی، مدیریت خود، خودآگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) می توان مدلی را برای پیش بینی متغیر درگیری شغلی ارایه کرد.
  کلیدواژگان: درگیری شغلی، هوش هیجانی، بیمارستان، پرستار
 • سعید ایمانی، علی اصغر اصغر نژاد، جعفر میرزایی، احمد عاشوری، فاطمه زرگر صفحه 27
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی شدت علایم اختلال استرس پس از سانحه در دو گروه از افراد معتاد و غیر معتاد صورت گرفت. بدین منظور، 174 مرد با 15 تا 50 درصد از کار افتادگی که تشخیص PTSD داشتند، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، حاکی از آن بود که بین دو گروه در شدت ملاکهای PTSD تفاوت معنی دار وجود دارد و اعتیاد، شدت و فراوانی علایم PTSD، اختلال در عملکرد اجتماعی فرد و تهدیدکنندگی وی برای سلامت دیگران را در دوره ی اخیر (هفته و ماه گذشته) افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، اعتیاد
 • پگاه فرخ زاد صفحه 41
  هدف این پژوهش، تاثیر جو خانوادگی بر تمایلات روان رنجورانه ی فرزندان بود. به این منظور 70 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه به شیوه ی در دسترس از دانشجویان دانشکده ی روان شناسی و مشاوره ی دانشگاه های مختلف در استان تهران انتخاب و با پرسشنامه های جو خانوادگی و شخصیت روان رنجور مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها، نشان می داد که بین گرایش های روان رنجورانه ی فرزندان با انسجام و بیانگری خانوادگی، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد گرایش های روان رنجورانه با تعارض خانوادگی، رابطه ی مثبت و معناداری دارد و در بعد رشد شخصی خانوادگی، بین گرایش های روان رنجورانه ی فرزندان با پیشرفت مداری، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: جو خانوادگی، تمایلات روان رنجوری، شخصیت
 • سعید نجارپور استادی صفحه 49
  در این پژوهش، به منظور بررسی رابطه ی جو عاطفی خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با شکل گیری هویت، 156 آزمودنی با روش نمونه گیری تصادفی در سه سطح وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا، متوسط و پایین از بین جوانان شهرستان اسلامشهر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که افراد دارای جو عاطفی خانوادگی مساعد، خودپنداره ی مثبت، عزت نفس بالا و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالاداشته و از نظر شکل گیری هویت بهتر از سایرین هستند. همچنین، معلوم شد که جنسیت و دانشجو بودن یا نبودن آزمودنی ها در شکل گیری هویت آنها تاثیری ندارد و با افزایش سن، هویت یابی آنها نیز بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: جو عاطفی خانواده، خودپنداره، عزت نفس، پایگاه اقتصادی، اجتماعی هویت
 • مهرداد نوابخش، کاظم قجاوند صفحه 59
  هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و چالشهایی است که در کاربست یافته های پژوهشی در رشته ی راهنمایی و مشاوره در دستگاه های اجرایی و به ویژه، در مراکز مشاوره وجود دارد. برای این منظور، از جامعه ی مشاوران و مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز مشاوره و کلینیکهای مددکاری شهر تهران به شیوه ی تصادفی ساده و از بین لیست استخراج شده، 136 نفر به صورت تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که مشاوران و مددکاران، عوامل روان شناختی، سازمانی و انسانی را به عنوان مهمترین موانع کاربست تحقیقات در رشته ی مشاوره انتخاب نموده اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین تحصیلات، سابقه ی کار و سابقه ی انجام تحقیق توسط مشاوران و مددکاران و انتخاب موانع کاربست تحقیقات، رابطه ی معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: راهنمایی، مشاوره، پژوهش
 • زهرا افخم رضایی، مصطفی تبریزی، عبدالله شفیع آبادی صفحه 69
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی در ارتقا سلامت زنان بوده است. برای این منظور 24 نفر از زنان ساکن منطقه ی 22 تهران به شیوه ی در دسترس انتخاب و در کاربندی پژوهشی وارد شدند. یافته های تحقیق، نشان می داد که معنا درمانی در سلامت عمومی، کاهش افسردگی و اضطراب زنان، موثر است.
  کلیدواژگان: سلامت، معنا درمانی، مشاوره ی گروهی
 • ناصر یوسفی، مریم فتاح زاده، عذرا اعتمادی، سید احمد احمدی، امید عیسی نژاد صفحه 101
 • صفحه 79
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحه 92
|
 • Simin Dokht Rezakhani, Dr. Hasan Pasha Sharifi, Dr. Ali Delavar, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 7
  The present research has set the following
  Objectives
  to determine the intensity rate of the stress sources and the relation between the source and kind of stress which has been reported by the students of Roudehen Azad University with regard to their demography factors. Therefore 650 students who had been selected through random sampling were tested by the stress assessment inventory. The results revealed that the sources of the stress reported by scholars are ordered as family ties and interpersonal connections, career, personal, educational and environmental situations. The reported stress by female students proved greater than the male ones in all the cases. The results also demonstrated that the stress caused by interpersonal and family relationship, personal and career situation would decrease as one grows older. Moreover, single students would experience higher stress level than the married ones regarding the family, interpersonal relationship and career situation.
  Keywords: Stress, Stress source
 • Dr. Malek Mirhashemi, Dr. Hasan Pasha Sharifi, Shima Sabeti Page 17
  The present research is to find the relation between the emotional intelligence of casualty ward's nurses of Tehran's hospitals and their job involvement. Therefore 230 nurses were selected through random sampling and tested. The analysis indicated that emotional intelligence and nurses’ job involvement are significantly correlated to one another. Furthermore, there's the possibility to construct and present a model in order to predict the job involvement variable based on the emotional intelligence criteria (self awareness, social self awareness, self management and relation management).
  Keywords: Job involvement, Emotional intelligence, Hospital nurse
 • Saeed Imani, Dr. Ali Asghar Asghar Nezhad Farid, Jafar Mirzayi, Ahmad Ashouri, Fatemeh Zargar Page 27
  The present research has been carried out to investigate PTSD's symptoms’ intensity in two addicted and non-addicted groups. Accordingly, 174 men with 15 to 50 percent of disability were selected and tested. The results produced that the stated groups differed considerably on PTSD's different factors of intensity. Furthermore, addiction would increase the intensity and frequency of PTSD’s factors, disorders in one's social performance and his/her potential threat for other's health in recent week or month.
  Keywords: Post traumatic stress disorder, Addiction
 • Dr. Pegah Farokhzad Page 41
  The aim of the present research was to study the impact of family environment on children's neurotic tendencies. Therefore 70 female students were chosen through the availability mode among from psychology and counseling students of different universities in Tehran province and were then tested by family environment and neurotic personality inventories. The results suggested that there's negative meaningful correlation between children’s psychotic tendencies and family expressiveness and consistency whereas psychotic tendencies and family conflict are meaningfully, positively related to one another. Additionally, there's meaningful positive correlation between children’s psychotic tendencies and achievement centeredness with regard to personal family growth.
  Keywords: Family environment, Psychotic tendencies, Personality
 • Saeed Najjar Pour Ostadi Page 49
  The research purpose is to investigate the relation between family affective atmosphere, self concept, self esteem and socioeconomic status and the establishment of young individuals’ identity. Therefore 156 examiners were selected through random sampling in 3 lower, middle and upper socioeconomic status among from young individuals of Islam Shahr province and were then tested. The results revealed that those benefiting from congenial family atmosphere, positive self concept, high self esteem, and upper socioeconomic status proved to be better than the others concerning the establishment of the identity. It was also revealed that one's gender and being a student or not has no impact on the establishment of individuals’ identity and identity establishing would increase as one grows older.
  Keywords: Affective family atmosphere, Self concept, Self esteem, socioeconomic status
 • Dr. Mehrdad Navabakhsh, Kazem Ghojavand Page 59
  The purpose of the present research is to find the barriers and challenges to utilizing the research finding in guidance and counseling in executive associations particularly counseling centers. Therefore among from counselors and social workers working in counseling centers and social working clinics of Tehran 135 individuals were selected through random sampling and tested. The results demonstrated that counselors and social workers have chosen psychological, organizational and humane factors as the most effective and major barriers to utilizing the research findings in counseling. Moreover, the findings indicated that education, career background and research conducting precedent are significantly correlated to one another.
  Keywords: Research findings, Guidance, Counseling
 • Zahra Afkham Rezayi, Dr. Mostafa Tabrizi, Dr. Abdollah Shafi Abadi Page 69
  The research purpose is to investigate the impact of group logotherapy on the women's health improvement. Therefore 25 women among from Tehran's 22nd region were selected through availability mode and underwent the treatment. The research findings proved the impact of logotherapy on women's general health and also the reduction in depression and anxiety.
  Keywords: Health, Logotherapy, Group counseling
 • Naser Yousefi Firs, Maryam-Al-Sadat Fateh Zadeh, Azra Etemadi, Seyyed Ahmad Ahmadi, Omid Isa Nezhad Page 101
  This study was aimed to compare the effectiveness of rational, behavioral and emotive therapy (R.E.B.T) and person-centered therapy (P.C.T) in the symptom improvement of students diagnosed with suffering from aggression, depression and anxiety. All third grade physics-math students studying in Saghez were considered as the population under study, 205 of them were selected through classified random sampling method for aggression, depression and Anxiety. From those diagnosed with SCL-90-R test, 90 subjects were randomly assigned to three groups (30 subjects in each Group), and then 30 “healthy students” were randomly selected and assigned to the control group. Therefore, four groups formed PCT group, REBT group, and control group. The employed recovery indices were the Subjects of aggression, depression and Anxiety, which were measured twice before and after Interventions of SCL-90-R scale. The results showed that REBT and PCT were effective in the reduction of Anxiety, depression and aggression.
  Keywords: Aggression, Depression, Anxiety, Person, centered therapy (PCT), Rational, Emotive, behavioral therapy (REBT).