فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 56، مرداد و شهریور 1389)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 56، مرداد و شهریور 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شاداب شاه علی، مریم کاشانیان صفحه 7
  سابقه و هدف
  زایمان یکی از دردناک ترین تجربه زنان در طول زندگی محسوب می شود، لذا دستیابی به تدابیری جهت تسکین درد زایمان خصوصا با استفاده از روش های غیر تهاجمی مانند طب فشاری ضروری بنظر می رسد. لذ این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فشار نقطه سانینجیائو بر سیر مرحله فعال زایمانی در زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 120 نفر از زنان 18 الی 35 ساله باردار ترم نخست زایی که در مرحله فعال زایمانی بوده و جهت زایمان به بیمارستان شهید اکبر آبادی تهران مراجعه کردند، انجام شد. بیماران یک در میان در دو گروه مداخله (60 نفر) و کنترل (60 نفر) قرار گرفتند. دردهای بیمار و شدت درد به مدت 30 دقیقه کنترل شد و سپس در گروه مداخله به مدت 30 دقیقه در طول دردها، فشار نقطه سانینجیائو و در گروه کنترل لمس این نقطه، صورت گرفت. در پایان، طول فاز فعال، شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری از صفر تا 10 اندازه گیری و نوع زایمان ثبت شد و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بین میانگین طول فاز فعال گروه مداخله (50/108±37/252) و گروه کنترل (88/155±38/441) (0001/0=p)، نوع زایمان (0001/0=p) و شدت درد گروه مداخله (77/1±87/5) و گروه کنترل (52/1±79/6) (003/0=p) اختلاف معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که فشار نقطه سانینجیائو موجب کاهش طول مرحله فعال زایمانی، کاهش سزارین و کاهش شدت درد می گردد. بنابراین به عنوان یک روش آسان و بی ضرر جهت کاهش درد زایمان در لیبر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: طب فشاری، نقطه سانینجیائو (SP6)، درد، فاز فعال زایمانی
 • شیرین ببری، فریبا میرزایی باویل، هادی ابراهیمی صفحه 12
  سابقه و هدف
  خطوط نیرو و تجهیزات برقی خانگی نظیر تلویزیون، کامپیوتر، سشوار از خود میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم ساطع می کنند که می توانند موجب آسیب شوند. باتوجه به افزایش قرارگیری در معرض چنین میدانهای مغناطیسی در سالهای اخیر و اثرات این میدانها بر تشکیل حافظه، این مطالعه به منظور تاثیر این نوع میدانها بر تثبیت و فراخوانی حافظه در موشهای صحرایی نر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 90 موش صحرایی نر با نژاد ویستار که در 9 گروه تقسیم بندی شدند، انجام گردید. گروه کنترل در دستگاه شاتل باکس (دستگاه آموزش اجتنابی غیر فعال) آموزش دیدند، گروه شم، پس از آموزش بلافاصله به مدت4 ساعت در دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی خاموش قرار داده شدند. چهار گروه تست تثبیت حافظه بعد از آموزش به ترتیب به مدت 8 و 6 و 4 و1 ساعت در دستگاه مولد میدان قرار داده شدند. شدت میدان مغناطیسی که موشها در معرض آن قرار گرفتند، معادل 5 میلی تسلا و فرکانس 50 هرتز بود. سه گروه تست فراخوانی حافظه پس از آموزش و تست به ترتیب به مدت 5 و 4و 3 روز متوالی (به مدت 4 ساعت) در دستگاه مولد میدان قرار گرفتند. همه گروه ها 24ساعت بعد مجددا«تست شدند. در تمامی گروه ها مدت زمانی که طول می کشید تا حیوان از ناحیه روشن شاتل باکس به محفظه تاریک وارد شود به عنوان زمان تاخیر اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در چهار گروه تست تثببیت حافظه بین گروه اول که یک ساعت در میدان قرارگرفته بودند (76± 485ثانیه) و گروه کنترل (17±583 ثانیه) اختلاف معنی داری وجود نداشت. درحالی که در سه گروه دیگر که به ترتیب 8 و6و4 ساعت در میدان قرار گرفته بودند (17±303، 87±294 و 72±191 ثانیه) اختلاف با گروه کنترل معنی دار بود (05/0>p). بین گروه شم (58±8/541 ثانیه) باگروهی که به مدت 4 ساعت در میدان الکترو مغناطیسی قرار داده شده بودند (17±303 ثانیه) اختلاف معنی دار بود (05/0>p). نتایج بدست آمده از سه گروه تست فراخوانی حافظه نشان داد که بین نتایج قبل (37±572 و 8/54±580، 4/51±585 ثانیه) و بعد از قرارگیری مزمن در میدان به ترتیب 5 و 4 و 3 روز متوالی (42±563، 8/54±2/545، 4/51±6/548 ثانیه) اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس کم به صورت حاد قادر به جلوگیری از تثبیت حافظه است اما تاثیری بر فراخوانی حافظه ندارد.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، حافظه، فراخوانی، موش صحرایی
 • فاطمه نصیری امیری، عسکری صلواتی، محمود حاجی احمدی، هاجر سلملیان، امیرمسعود احمدی صفحه 19
  سابقه و هدف
  هوش توانایی مشخص برای همگون سازی معلومات داخلی، یادآوری حوادث گذشته دور و نزدیک، استدلال منطقی، ساختن و پرداختن مفاهیم، تبدیل مفاهیم انتزاعی به لفظی و لفظی به انتزاعی و تحلیل ساخت فرمها می باشد. عوامل زیادی روی نمره هوشی کودکان موثر می باشد. نظر به اینکه اثر طولانی مدت نوع زایمان روی تکامل کودک هنوز کاملا مشخص نیست. این مطالعه با هدف تعیین بهره هوشی کودکان پیش دبستانی بر حسب نوع زایمان در شهر بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت بر روی120 کودک 7-6 ساله مدارس غیرانتفاعی دخترانه و پسرانه شهرستان بابل طی سالهای 86-1383 انجام شد. 60 نفر از آنان که به روش سزارین متولد شده بودند در گروه مورد و 60 نفر دیگر از کودکان که از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سن مادر، وضعیت تحصیلی والدین، رتبه تولد کودک در خانواده، وزن و سن موقع تولد کودک با گروه مورد یکسان بودند ولی محصول زایمان طبیعی بودند، در گروه شاهد، قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سوابق پزشکی طی مصاحبه با مادران جمع آوری شد و بعد بهره هوشی کودکان با استفاده از آزمون وکسلر پیش دبستانی WPPSI توسط یک روانشناس بالینی تعیین شد. سپس ارتباط بین بهره هوشی کودکان با نوع زایمان سنجیده و در گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین سن مادران در گروه مورد و شاهد به ترتیب 86/6±18/30 و 46/5±73/29 سال و میانگین سن کودک در گروه مورد و شاهد به ترتیب به ترتیب 52/0±83/6 و 35/0±90/6 سال بود. تفاوت معنی داری بر حسب سن در گروه ها وجود نداشت. نوع زایمان با بهره هوشی کل، کلامی و عملی کودک هیچگونه ارتباط آماری معنی داری نداشت که میانگین بهره هوشی کل، کلامی و عملی در گروه مورد به ترتیب 92/14±53/96، 4/15±87/96، 58/13±97/92 و در گروه شاهد به ترتیب 53/12±07/94، 99/13±10/97، 28/13±52/91 بوده است. میزان بهره هوشی کل، کلامی و عملی پسران و دختران اختلاف معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که نوع زایمان هیچگونه تاثیری بر میزان بهره هوشی کودکان ندارد.
  کلیدواژگان: بهره هوشی، نوع زایمان، عمل سزارین، زایمان واژینال
 • فرشته بهمنش، هاجر پاشا، سیدعلی اصغر سفیدگر، علی اکبر مقدم نیا، آرزو ابراهیمی طوری صفحه 26
  سابقه و هدف
  عفونتهای ژنیکولوژیک از شایعترین علل مراجعه زنان به پزشک جهت درمان می باشد. با توجه به شیوع فراوان عفونتهای کاندیدیازیس واژینال و اثرات سوء داروهای شیمیایی و نیز کاهش اثربخشی آنها در مقابل گونه های مقاوم، این مطالعه به منظور مقایسه اثرات لاوندر در شرایط آزمایشگاهی با کلوتریمازول بر روی کشت گونه های استاندارد کاندیدا آلبیکانس انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شبه تجربی، به روش آزمایشگاهی شمارش سلولی قارچ با استفاده از لام هماسیمتر توما انجام شد. پس از تهیه رقت106×6 از قارچ کاندیدا آلبیکانس استاندارد نوع S.C.a-PTCC-2657 درمحیط کشت سابوروی مایع و افزودن اسانس و دم کرده لاوندر و کلوتریمازول در رقتهای مختلف و قرار دادن آنها در انکوباتور به مدت48 ساعت (در طی 4 مرحله آزمایشگاهی)، شمارش سلولی قارچ، با توجه به ممانعت از تکثیر کاندیدای استاندارد انجام شد. آزمایش ها برای هر دارو در رقتهای یک دوم، یک چهارم و یک هشتم دو بار تکرار گردید. سپس مشخصات نمونه ها و نتایج آزمایشات در برگه مشاهده جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد سلولهای قارچ در دم کرده (106×17) و اسانس لاوندر (106×4/0) در مقایسه با شاهد (106×188) و کلوتریمازول (106×93) بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. همچنین در رقت یک دوم داروها، شمارش سلولی قارچ، در دم کرده لاوندر کمتر از اسانس لاوندر و کلوتریمازول بود و در رقت های یک چهارم و یک هشتم، اسانس شمارش سلولی قارچ در دم کرده و کلوتریمازول کمتر بوده است. همچنین بیشترین اثربخشی ضد قارچ داروها در رقت های بالاتر بود بطوریکه اسانس لاوندر در رقت یک چهارم و یک هشتم و دم کرده لاوندر در رقت یک هشتم دارای خاصیت ضد قارچی بیشتری بوده است. در تمامی رقت های فوق کلوتریمازول دارای کمترین اثربخشی ضدقارچی و بیشترین تعداد سلول قارچی بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که اثربخشی و اثرات ضد قارچی دم کرده و اسانس لاوندر بر علیه کاندیدا آلبیکانس استاندارد بیشتر از کلوتریمازول می باشد.
  کلیدواژگان: لاوندر، کلوتریمازول، کاندیدا آلبیکانس، مایکرودایلوشن
 • رمضان رجب نیا، سعید مهدوی عمران، امیررضا مجیدیان، سیدمحسن آقاجانپور، کیوان کیاکجوری صفحه 32
  سابقه و هدف
  سرومن که معمولا به عنوان موم گوش شناخته می شود توسط غدد مولد سرومن و غدد مولد چربی ترشح می شود. با توجه به اینکه در مازندران شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب وجود دارد که می تواند بر شیوع برخی عوامل پاتوژن مؤثر باشد، این مطالعه به منظور مقایسه سرومن گوش افراد سالم و بیمار از نظر وجود فلور قارچی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی سرومن گوش 40 بیمار مبتلا به اوتیت خارجی گوش و 80 فرد سالم انجام شد. نمونه ها در محیط کشت های مورد نیاز برای رشد قارچ کشت داده شدند. پس از رشد در هر محیط کشت و تشخیص کلنی های مربوطه، داده ها جمع آوری شده و دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  شایعترین قارچ رشد کرده در گروه بیمار آسپرژیلوس فلاووس (در 8/23% موارد) و سپس کاندیدا (در 6/16% موارد) بود. شایعترین قارچ در گروه سالم میسلیوم استریل (در 4/13% موارد) و کلادوسپوریوم (در 5/12% موارد) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در تعدادی از افراد سالم که هیچگونه علائم بالینی از عفونت قارچی گوش نداشتند، فلور قارچی مشاهده گردید، بنابراین توجه به تغییراتی در روش های استاندارد جرم گیری گوش که به روش شستشوی سرنگ و آب می باشد، ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرومن، فلور قارچی، اوتیت حاد گوش خارجی
 • رضا زارعی، مهدی نیلی احمدآبادی، علی افتخارزاده صفحه 38
  سابقه و هدف
  گلوکوم پسودواکسفولیشن یک بیماری سیستمیک وابسته به سن است که همراه با چشم سایر ارگانها مثل ریه، قلب، کبد، کلیه، کیسه صفرا، مننژ سربرال، پوست و عروق خونی را گرفتار می کند به غیر از سن دیگر عوامل مستعد کننده آن نامشخص است. از آنجائیکه در بیماری های قلبی و عروقی و پروسه های التهابی CRP بالا می رود. این مطالعه به منظور بررسی تغیرات CRP در بیماران با گلوکوم پسودواکسفولیشن و مقایسه آن با فرد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه موردی شاهدی بر روی 73 نفر از افراد مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان فارابی تهران انجام شد. بیماران پس از معاینه توسط متخصص چشم در دو گروه مورد، (39 نفر) از افراد مبتلا به گلوکوم PXF و شاهد (34 نفر) فاقد PXF قرار گرفتند. در هر دو گروه افراد با بیماری های قلبی و عروقی، مغزی و فشار خون حذف شدند CRP در هر دو گروه اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن در گروه مورد 4/6±4/68 سال و در گروه شاهد 2/7±3/65 سال بود میانگینCRP در بیماران 25/2±85/1 و در گروه سالم 64/1±66/1 بود که اختلاف معنی داری در سطح سرمی CRP در بیماران مبتلا به گلوکوم PXF و شاهد وجود نداشت. همینطور بین گروه زن و مرد در سنین مختلف نیز ارتباطی بین میزان CRP و بیماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که بین سطح CRP و گلوکوم PXF ارتباطی وجود ندارد. بنابراین بنظر نمی رسد بیماری های التهابی و اختلالات عروقی در ابتلا به گلوکوم PXF نقشی داشته باشند.
  کلیدواژگان: سی راکتیو پروتئین، پسودواکسفولیشن، التهاب
 • محمدرضا خان محمدی، فاطمه عبدی، رضا حاج حسینی، محمود رفیعیان صفحه 43
  سابقه و هدف
  نقش اسیدهای چرب غیر اشباع بخصوص امگا -3 در بسیاری از بیماری ها به اثبات رسیده است. ولی وضعیت این اسیدهای چرب در افراد افسرده مشخص نیست. لذا در این مطالعه به مقایسه میزان اسیدهای چرب ایکوزاپنتاانوئیک اسید(EPA) و دوکوزاهگزاانوئیک اسید (DHA) در بیماران افسرده و اقدام کننده به خودکشی و افراد سالم پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد شاهدی پس از بررسی افسردگی بیماران با تست بک، میزان اسیدهای چرب DHA و EPA در 27 بیمار افسرده، 32 بیمار اقدام کننده به خودکشی و 35 فرد سالم، با روش کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شده و سپس با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان DHA در افراد افسرده (22/0±48/2 میلی گرم در دسی لیتر)، اقدام کننده به خودکشی (24/0±25/2 میلی گرم در دسی لیتر) و در گروه کنترل (13/0±6/4 میلی گرم در دسی لیتر) بود (001/0>p). ولی بین دو گروه افسرده و اقدام کننده به خودکشی اختلاف معنی داری دیده نشد. میانگین اسید چرب EPA در گروه اقدام کننده به خودکشی (05/0± 44/0 میلی گرم در دسی لیتر) بود که کمتر از گروه های کنترل (11/0±95/0 میلی گرم در دسی لیتر) و افسرده (20/0±84/0 میلی گرم در دسی لیتر) بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که میزان DHA و EPA با اقدام به خودکشی در افراد افسرده، ارتباط نزدیکی دارد ولی افسردگی های ضعیف تر فقط با میزان DHA ارتباط داشته و با EPA بدون ارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اقدام به خودکسی، اسیدهای چرب غیر اشباع، کروماتوگرافی گازی
 • رضا باقریان سرارودی، محسن معروفی، مریم فتح الله گل، حمید صانعی صفحه 50
  سابقه و هدف
  اضطراب در بیماران پس از سکته قلبی شایع است، اما هنوز رابطه ای بین روش های مقابله ای و علائم اضطراب در این بیماران مشخص نیست. این مطالعه به منظور مقایسه روش های مقابله ای در بیماران پس از سکته قلبی با علائم اضطراب و بدون علائم اضطراب انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 100 بیمار که با تشخیص سکته قلبی در بیمارستان های دارای بخش مراقبت ویژه قلبی (CCU) در شهر اصفهان بستری شدند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از مقیاسهای سبک های مقابله ای جالویس، اضطراب و افسردگی بیمارستان و حمایت اجتماعی نوربک جمع آوری شد. بر اساس نقطه برش خرده مقیاس اضطراب بیماران به دو گروه با علائم اضطراب و بدون علائم اضطراب تقسیم و مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  از صد نفر 42 بیمار (42%) دارای علائم اضطراب بودند که تفاوت معنی داری بین دو گروه بیمار با علائم اضطراب و بدون علائم اضطراب در روش های مقابله ای مشاهد شد (0001/0>p). همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه در سبک های مقابله ای مواجه مستقیم (0001/0=p)، خوش بینانه (0001/0=p)، هیجانی (032/0=p)، حمایت جوینده (0001/0=p) و خود-اتکائی (001/0=p) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دادند تمایل کمتر به استفاده از رویکردهای مسئله – مدار با علائم اضطراب در بیماران سکته قلبی ارتباط دارد. بنابراین بررسی نقش متغیرهای شخصیتی و شناختی در سبک های مقابله ای در بیماران پس از سکته قلبی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مهارتهای مقابله ای، اضطراب، سازگاری، انطباق روانشناختی، سکته قلبی
 • رقیه نظری، فرزان خیرخواه، محمدرضا دهشیری، امیر جابری، علی بیژنی صفحه 58
  سابقه و هدف
  افرادیکه دچار ضربه به سر می شوند، در معرض خطر ابتلا به افسردگی و اختلالات روانی شناختی قرار دارند. اما هم بیماران و خانواده هایشان و هم تیم درمانی بیشتر توجه خود را به مشکلات جسمی آنان معطوف می نمایند. لذا این مطالعه به منظور بررسی سلامت روانی اجتماعی و توانایی شناختی بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کوهورت بر روی 91 بیمار 60-18 ساله که سابقه ضربه به سر داشتند و جهت درمان در بیمارستان 17 شهریور آمل بستری شده بودند، انجام شد. بیماران 6 و 12 ماه پس از ضربه مورد پیگیری قرار گرفتند. سلامت عمومی، توانایی شناختی و افسردگی آنان با پرسشنامه های استاندارد GHQ 28 (پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی)، MMSE (معاینه مختصر وضعیت روانی) و BDI (پرسشنامه افسردگی بک) با توجه به شدت صدمه مغزی (GCS) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 08/12±40/32 سال بود. 79 نفر (8/86%) مرد و بقیه زن بودند، در 19 نفر (9/20%) آنان ضربه سر از نوع شدید (8-3=GCS) بود. 67 نفر (6/73%) بیماران 6 ماه و 61 (67%) 12 ماه پس از ضربه، مشکوک به اختلال در سلامت روانی (با نقطه برش 24) بودند. همچنین 6 و 12 ماه پس از ضربه، به ترتیب، فقط 26 (6/28%) و 29 (9/31%) نفر از بیماران با توجه به ایندکس افسردگی بک در محدوده طبیعی قرار داشتند. بین شدت آسیب مغزی با سلامت عمومی، افسردگی و توانایی شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p) اما عوامل دموگرافیک بر روی تغییرات روان شناختی بیماران از 6 ماه الی 12 ماه پس از ضربه تاثیری نداشته است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه، اختلال در سلامت روان و توانایی شناختی دارند. بنابراین به نظر می رسد که می توان قبل از یکسال با بررسی روانشناختی بیمار، به وجود اختلالات پی برد و با درمان و بازتوانی صحیح و به موقع از مشکلات بیمار و خانواده او کاست.
  کلیدواژگان: ضربه سر، آسیب مغزی، سلامت روانی، افسردگی، توانایی شناختی
 • مسعود بحرینی، سودابه بهزادی، بهرام جوکار، فرشید دهقان، شهره شهامت صفحه 64
  سابقه و هدف
  ساختار خانواده نقش مهمی در تکامل خودپنداره اعضاء آن ایفا می کند. از آنجاییکه اطلاعات از چگونگی رابطه خودپنداره اعضاء خانواده با مفاهیم«قدرت» به معنای توانایی تاثیر بر رفتار و تصمیم گیری دیگران و «همبستگی» به معنای روابط عاطفی اعضای خانواده در جامعه ایرانی کافی نیست. لذا این مطالعه به منظور تعیین رابطه خودپنداره دانشجویان با ادراک آنان از ساختار قدرت و روابط عاطفی در خانواده انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی، بر روی 130 دانشجو پرستاری که از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، در دانشکده پرستاری شیراز انجام شد. جهت سنجش خود پنداره دانشجویان از آزمون خود پنداره کوپر اسمیت استفاده شد که شامل 80 گویه و حداکثر نمره 80+ و حداقل نمره 80- می باشد، استفاده شد. ابعاد مختلف رابطه شامل همبستگی و قدرت نیز در دو وضعیت واقعی و آرمانی دارای 16 نمره می باشد. داده ها به صورت روزانه و طی دو هفته، به منظور سنجش ادراک اعضاء خانواده درباره «قدرت» و «همبستگی» در خانواده واقعی و آرمانی، از طریق نحوه قرار دان مجسمه های نمادین ساخته شده جمع آوری و مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در وضعیت خانواده واقعی، بین خود پنداره دانشجویان و ادراک آنان از همبستگی در اعضاء خانواده، در هر سه نوع رابطه دانشجو پدر (67/0=r)، دانشجو مادر (38/0=r) و پدر مادر (4/0=r) رابطه مثبت و معنی دار (0001/0=p) بود. با این حال، بین خودپنداره دانشجویان و ادراک آنان از قدرت در رابطه پدر مادر، همبستگی منفی و معنی دار (003/0=p و 26/0-=r) بود. بین ادراک دانشجویان از ساختار قدرت در خانواده واقعی (84±15/10) و خانواده آرمانی (42±46/10) نیز تفاوت معنی داری (0001/0≥p) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه که بین میزان خودپنداره دانشجویان، با ساختار قدرت و همبستگی خانوادگی آنان رابطه معنی داری وجود داشت، لازم است در برنامه های آموزش به خانواده و والدین، این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: قدرت، خانواده، خودپنداره، ادراک
 • مریم سیدمجیدی، مینا مطلب نژاد، رامین فروغی، فرزین اصلانی صفحه 72
  سابقه و هدف
  لیکن پلان یک بیماری مزمن پوستی مخاطی بواسطه سیستم ایمنی است که موجب آسیب به کراتینوسیتها در مخاط دهان می گردد. ضایعات لیکنوئید گروهی از ضایعات با اتیولوژی های متفاوت و تظاهرات کلینیکی و هیستوپاتولوژی مشترک هستند. این مطالعه جهت ارزیابی خصوصیات بالینی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات لیکنوئید مخاط دهان و شیوع لیکن پلان در بیماران مبتلا به ضایعات لیکنوئید مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 26 بیمار مبتلا به ضایعات لیکنوئید دهان که در طی سال های 88-1386 به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی بابل مراجعه نمودند، انجام شد. بیماران از نظر سن، جنس، وجود ضایعات پوستی، سابقه بیماری سیستمیک، مصرف دارو، نوع و محل ضایعات مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 4/12±8/42 سال بود. 8/30% (8 نفر) از بیماران مرد و 2/69% (18 نفر)، زن بودند. اکثر بیماران در دهه های سنی 4و 5 و 6 قرار داشتند. 2/46% (12 نفر) از بیماران دارای بیماری سیستمیک و 5/11% (3 نفر) دارای ضایعه پوستی بودند. 8/53% (14 نفر) از بیماران دارو مصرف می کردند. 73% (19 نفر) از بیماران نیز مدت زمان مشخصی برای ایجاد ضایعات عنوان کردند. بیشترین منطقه درگیر، مخاط باکال و بیشترین ضایعه مشاهده شده از نوع رتیکولار بود. 4/15%(4 مورد) از موارد تشخیص داده شده نیز دارای دیسپلازی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بروز بالاتر ضایعات لیکنوئید دهانی در زنان در دهه های 4 تا 6 زندگی، بهتر است در معاینات بالینی مخاط دهان زنان نوجه بیشتری شود. هم چنین درصد قابل توجه وجود تغییرات دیسپلاستیکی در ضایعات لیکنوئید، لزوم پیگیری این بیماران را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: لیکن پلان، واکنشهای لیکنوئیدی، مخاط دهان
 • جواد غفاری، حسین کرمی، مریم قاسمی، زهرا دانشمندی، ایرج محمدزاده صفحه 79
  سابقه و هدف
  سندرم چدیاک – هیگاشی بیماریی نادر با درگیری ارگانهای متعدد و توارث اتوزوم مغلوب و با علائم بالینی آلبینیسم جلدی- چشمی، تمایل به خونریزی ناشی از اختلال عملکرد پلاکت و عفونت های مکرر باکتریال می باشد. این مورد نادر که با تشخیص و درمان به موقع از عوارض پیشرونده آن جلوگیری شده است، معرفی می گردد.
  گزارش مورد: بیمار دختر 21 ماهه است که به علت تب و استفراغ در بیمارستان بوعلی سینا ساری بستری شده است. در سابقه خود 3 بار بستری در سن های 2 هفتگی و یک ماهگی و 18 ماهگی به علت مشکلات تنفس ناشی از عفونت را داشته است که هر دو بار با بهبودی همراه بوده است. در معاینات بالینی ضایعات هیپوپیگمانته متعدد به اندازه های مختلف در صورت و اندام ها مشاهده شد. عنبیه بیمار رنگ آبی داشته ولی علائمی از استرابیسم و نیستاگموس مشاهده نشده است. در معاینات موهای سر بیمار رنگ نقره ای داشته و کبد و طحال بزرگتر از حد نرمال لمس شده اند. با توجه به علائم بالینی، سونوگرافی و آزمایشات تشخیصی، سندرم جدیاک هیگاشی تایید شد و بیمار تحت درمانهای پروفیلاکسی آنتی بیوتیک و ویتامین C قرار گرفت و جهت پیوند مغز استخوان به مرکز پیوند در تهران معرفی شده است.
  نتیجه گیری
  سندرم چدیاک- هیگاشی از موارد بیماری های نقص ایمنی اولیه نادر می باشد که با تشخیص زودرس و انجام به موقع پیوند مغز استخوان می توان در بهبود بیماری کمک شایانی کرد و از مرگ و میر جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: چدیاک، هیگاشی، آلبینیسم، گرانولهای نوتروفیل
|
 • Sh. Shahali (Msc), M. Kashanian (Md) Page 7
  Background And Objective
  Labor pain is considered as one of the most painful experience in women life so the reduction of pain of the active phase of labor is a very important issue. One way to reduce labor pain is acupressure. The purpose of the present study was to evaluate the effect of acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on the duration and pain of the active phase of labor in nulliparas women.
  Methods
  A single blind randomized clinical trial was performed on 120 eligible nulliparas women (18-35 years old) who were at the beginning of active phase of labor and referred to Shahid Akbarabadi hospital, Tehran. The women were assigned into case group (n=60) and control group (n=60) one by one. The contractions and severity of pain controlled for 30 minutes in patients, the case group received acupressure at Sanyinjiao point, for 30 min during the pain and touch of this point occurred in control group. Finally, at the end of the active phase, severity of pain (with visual analog scale from 0 to 10), and the route of delivery were noted and compared between the two groups.
  Findings
  There are significant differences between the mean duration of active phase in the control group (441.38±155.88) and case group (252.37±108.50) (p=0.0001), the kind of delivery (p=0.0001) and the severity of pain in the case group (5.87±1.77) and control group (6.79±1.52) (p = 0.003).
  Conclusion
  The results of this study showed that acupressure at Sanyinjiao point (SP6) reduced the duration and severity of pain of the active phase of labor and cesarean section rates. So it's advisable to use this safe and ease way to reduce the labor pain.
 • Sh. Babri (Phd), F. Mirzaei Bavil (Msc), H. Ebrahimi (Msc) Page 12
  Background And Objective
  Power lines and household electrical appliances (TV, computer, and hairdryer) emit extremely low-frequency magnetic field (ELF-MF) that can be damaging. As the exposure of these MF is increasing now days and important effect of MF on memory formation, in this study effects of these fields on memory consolidation and retrieval in male rats were examined.
  Methods
  In this experimental study, 90 male Wistar rats were divided into nine groups. Control group was trained in shuttle box (passive avoidance box). Sham group was put in turn off MF immediately after training for 4 hrs. Four test groups of memory consolidation after training were exposed on MF for 1, 4, 6 and 8 hrs respectively. The rats were exposed on MF (50 Hz, 5mT). Three test groups of memory retrieval after testing, were exposed on MF (4 hrs) for 3, 4 and 5 days respectively and were tested again 24 hrs after the last exposure. In all of groups, the time of entrance from light to dark area was measured in shuttle box as” retention latency and compared.
  Findings
  In 4 test groups of memory consolidation, between first group that was exposed on MF for 1 hr (485± 76s), and control group (583±17s) difference was not significant (p<0.05) while in other groups that were exposed on MF for 4, 6, 8 hrs (303±17, 294±87, 191±72s) difference was significant (p<0.05). Between sham group (541± 58) and test group that was exposed on MF for 4 hrs (303±17) difference was significant (p<0.05). The results of 3 test groups of memory retrieval showed that there was not any significant difference between before (572±37, 580±54.8 and 585±51.4) and after (563±42, 545.2±54.8 and 548.6±51.4) exposing for 3, 4 and 5 days.
  Conclusion
  Acute exposure on ELF-MF can acutely prevent from memory consolidation but had no effect on memory retrieval.
 • F. Nasiri Amiri (Msc), A. Salavati (Msc), M. Hajiahmadi (Msc), H. Salmalian (Msc) Page 19
  ABSTRACT
  Background And Objective
  Intelligence can be defined as the ability to assimilate factual knowledge, to recall either recent or remote events, to reason logically, to manipulate concepts, to translate the abstract concepts to the literal concepts and the literal concepts to the abstract concepts, to analyze and synthesize forms. Many factors affect intelligence quotient (IQ). The long-term effects of type of delivery on the intellectual development of children are still not clear. The aim of this study was to determine IQ preschool children based on type of delivery in Babol town, Iran.
  Methods
  A historical cohort study was conducted on 120 children aged 6-7 years of boy's and girl's private schools in Babol, Iran during 2004-2007, 60 of those delivered by cesarean section (case group) and 60 spontaneous births (control group) with socioeconomic status, maternal age and parent's education status, ranking of birth, weight and age of birth matched. Detailed demographic, medical history and socioeconomic status data were collected by interviewing the mothers and then children's IQ were administered with Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence (WPPSI) test by a clinical psychologist and finally the relation between children’s IQ with the type of delivery were determined and compared.
  Findings
  The mean maternal age of case group and control group were 30.18±6.86 and 29.73±5.46 years respectively. The mean age of case group and control group were 6.83± 0.52 and 6.90 ± 0.25 years respectively that there was no significant difference. There was no significant relationship between the type of delivery with total, verbal and performance intelligence quotient. Adjusted mean and standard deviation of full-scale intelligence quotient scores, verbal and performance were 96.53±14.92, 96.87±15.4 and 92.97±13.58 for the case group and 94.07±12.53, 97.10±13.99 and 91.52±13.28 for the control group, respectively. Also no significant differences the sex and full-scale intelligence quotient scores, performance and verbal could be determined.
  Conclusion
  The results showed that the type of delivery did not affect children’s intelligence quotient
 • F. Behmanesh (Msc), H. Pasha (Msc), S.A.A. Sefidgar (Phd), A.A. Moghadamnia (Phd) Page 26
  Background And Objective
  Gynecologic infections are the most common causes that women see a doctor. With regard to the high prevalence of vaginal candidiasis infections and side effects of chemical drugs and also reduction of their effectiveness against resistant strains, this study was designed to compare the effects of lavender and clotrimazole on the growth standard strains of Candida albicans in vitro conditions.
  Methods
  In this semi-experimental study, laboratory method of fungi cell counts by toma hemasimeter slide was used. In this method, after preparing dilution of 6 × 106 from standard Candida albicans S.C.a-PTCC-2657 in the liquid Saburo culture media and also add lavender essential oil, steam and clotrimazole in different dilution of (½, ¼, ⅛) and putting them into incubator for 48 hours (in 4 laboratory stages), fungal cell count was done with attention to inhibition of standard Candida multiplication. The tests were repeated twice for every drugs in different dilution of (½, ¼, ⅛). Samples characteristics and tests results were collected and compared.
  Findings
  The findings of this study showed that the number of fungi in test tubes which contained the lavender essential oil, lavender steam in comparison to control fungi had decreased dramatically (17× 106, 0.4×106 vs 188×106, respectively). Also, the count of fungal cell in the dilution ½ of drugs, the lavender steam was less than lavender essential oil and clotrimazole and in dilution of ¼ and ⅛, the lavender essential oil in comparison to lavender steam and clotrimazol had less count of fungi. The most antifungal efficacy of drugs was in the higher diluted. As among different dilutions (½, ¼ and ⅛), the lavender essential oil in dilution of ¼ and ⅛, and the lavender steam in dilution of ⅛ had been the more antifungal effect. In the all above dilutions, clotrimazole had the lowest antifungal efficacy and the most fungi cell counts.
  Conclusion
  The results showed that the lavender essential oil and steam had more antifungal effect and efficacy against the standard Candida albicans in comparison to clotrimazole.
 • R. Rajabnia (Phd), S. Mahdavi Omran (Phd), A.R. Majidian (Md), S.M. Aghajanpour (Bsc) Page 32
  Background And Objective
  Cerumen known as ear wax, regularly produced by cerumen and lipid secretary glands. Since Mazandaran province (North of Iran) has moderate and humid climate that affect the prevalence of pathogen microorganisms, this study was performed to determine the fungal flora of the ear in patients with acute otitis externa and healthy subjects.
  Methods
  In this case-control study, cerumens collected and cultured from 40 patients with clinically diagnosed acute otitis externa and 80 healthy subjects. After growth and diagnosis of their colonies, data was collected and two groups were compared.
  Findings
  In case group Aspergillus flavus (23.8%) and Candida spp. (16.6%), and in control group Mycelium Sterile (13.4%) and Cladosporium (12.5%) were the commonest fungi.
  Conclusion
  With regard to the fact that fungal flora observed in some of the healthy peoples without any clinical symptoms of otomycosis, thus, it seems that it is necessary to pay attention to changes in standard methods in removal cerumen pathway.
 • R. Zarei (Md), M. Nili Ahmadabadi (Md), A. Eftekharzadeh (Md) Page 38
  Background And Objective
  Pseudoexfoliation (PXF) glaucoma is a senile disease which affects anterior segment structures of eyes. Pseudoexfoliation material has also been found in heart, lung, liver, gall bladder, cerebral meninges, skin, and blood vessels and is thought to be a systemic disorder. C- reactive protein (CRP) is an acute phase reactant found to be an important and sensitive marker of systemic inflammatory states and disorders. The purpose of this study was to determine the plasma C- reactive protein levels in pseudoexfoliation glaucoma and compare with normal population.
  Methods
  This case controlled study was performed on 73 cases that referred to Farabi eye hospital in Tehran. Patients were divided into two groups: 39 cases PXF glaucoma without any other ocular and systemic disorder and 34 controls, with no evidence of PXF glaucoma. In both groups, patients with blood pressure, CNS and cardiovascular diseases were excluded. Plasma CRP levels of all the study participants were determined and compared.
  Findings
  The mean age was 68.4±6.4 years in case group and was 65.3±7.2 years in control group. The mean plasma CRP level in patients was 1.85±2.52 and in normal people was 1.66±1.64. Plasma CPR levels were not different in the PXF cases with controls. There was no relationship between CRP level and the disease in male and female groups in different ages.
  Conclusion
  Our findings suggest that PXF may not be associated with plasma CRP levels and inflammatory causes of PXF glaucoma is debate.
 • M.R. Khanmohammadi (Phd), F. Abdi (Msc), R. Haji Hoseini (Phd), M. Rafieian (Phd) Page 43
  Background And Objective
  The role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) especially omega-3 has been explored in many diseases. However, the profile of PUFA in depressed patients is not established. The aim of this study was to measure the amount of DHA (Docosahexaenoic acid) and EPA (Eicosapentaenoic acid) in depressed and suicide group, compared to control group.
  Methods
  In a case–control study the amount of DHA and EPA in blood of 27 depressed patients, 32 attempted to suicide patients and 35 normal people were measured by gas-chromatography and then compared.
  Findings
  The amount of DHA in depressed and attempted to suicide patients and control group was 2.48±0.22, 2.25±0.24 and, 4.6±0.13 mg/ml, respectively (p<0.001). However, there was not significant difference between depressed and attempted to suicide patients in this regard. The amount of EPA in attempted to suicide patients (0.44±0.05 mg/ml) was less in comparison to depressed (0.84±0.20 mg/ml) or control (0.95±0.11 mg/ml) groups (p<0.001).
  Conclusion
  It seems that there is a relation between the amount of DHA or EPA and attempt to suicide in depressed patients. However, in less severe depressed patients just DHA is changed, not EPA.
 • R. Bagherian Sararoudi (Phd), M. Maroofi (Md), M. Fatolah Gol (Md) Page 50
  Background And Objective
  Despite anxiety symptoms are common among post myocardial infarction patients; the link between the coping methods and anxiety symptoms among these patients has not yet been cleared. The aim of this study was to compare coping methods among post-MI patients with and without anxiety symptoms.
  Methods
  One hundred consecutive patients following MI admitted to the CCU wards of the hospitals in Isfahan were selected. Data were collected by using Jalowiec coping, hospital anxiety and depression, and Norbeck social support scales. Regarding cut off point in hospital anxiety subscales the patients were divided into two groups with and without anxiety symptoms.
  Findings
  Forty two patients (42%) suffered from anxiety symptoms. Generally, significant difference was found between two groups with and without anxiety symptoms in coping styles (F= 10.213, p<0.0001). Also, the results indicated significant differences in coping styles including confrontive coping (F=24.771, p=0.0001), optimistic coping (F=21.937, p=0.0001), emotive coping (F=40.741, p=0.032), supportant coping (F=19.629, p=0.0001) and self-reliant coping (F=11.815, p=0.001).
  Conclusion
  Considering the role of different factors on coping methods, study of the role of personality and cognitive variables on coping styles among post MI patients is purposed.
 • R. Nazari (Msc), F. Khairkhah (Md), M. Dehshiri (Md), A. Jaberi (Md), A. Bijani (Md) Page 58
  Background And Objective
  Every year, there are many people who suffered traumatic brain injury (TBI). They are at high risk for depression, psychological disorder and cognitive disabilities. But both patients and their families and medical teams pay more attention to their physical problems. So, the goal of this study was to assess cognitive abilities and psychosocial health of TBI persons.
  Methods
  This longitudinal cohort study was performed on 91 patients (18-60 years) with TBI who were hospitalized at Hefdah Sharivar hospital, Amol, Iran. They were followed up 6 and 12 months after trauma. General health, depression and cognitive abilities measured with GHQ28 (General Health Questionnaire 28), BDI (Beck Depression Inventory) and MMSE (Mini Mental Status Examination) questionnaires, and were evaluated based on severity of brain injury (GCS).
  Findings
  Mean age of the patients was 32.40±12.08 years and more patients (n=79, 86.8%) were male. Nineteen (20.9%) of them were experienced severe TBI (GCS=3-8). Sixty seven patients (73.6%) after 6 months and 61patients (67%) after 12 months were suspected to psychological disorder (cut of point =24). Only 26 (28.6%) and 29 (31.9%) of patients 6 and 12 months after injury were normal range of BDI. Correlation between severity of TBI and cognitive abilities depression and psychological health were statistically significant (p<0.05). But demographic factors did not have effective on them (p<0.05).
  Conclusion
  The findings showed that impairment in mental health and cognitive ability in patients with traumatic brain injury. But it seems that there are discovered patient's psychological disorders before 12 months. So, TBI persons and their carers may need professional assistance, early treatment and rehabilitation for maintaining a reasonable psychosocial quality of life.
 • M. Bahreini (Phd), S. Behzadi (Msc), B. Jokar (Phd), F. Dehghan (Md), Sh. Shahamat Page 64
  Background And Objective
  Family structure plays an important role in self-concept development of family members. Despite this, our information about relationship between self concept and power as ability of influence on behaviors of family members and cohesion as emotional relationship of family members in Iranian society is insufficient. The purpose of this study was to detect the relationship between students self concept and their perception of cohesion and power structure in family.
  Methods
  This cross sectional study performed at Shiraz nursing school. Samples consisted of 130 nursing students selected by purposeful sampling. The self-concept of students was measured using 80 items Coopersmith self-concept inventory, maximum and minimum possible score on the scale is +80 and -80. Various aspects of relationship including cohesion and power in typical and ideal situation have 16 scores. Data were collected daily over a 2 week period using Family System Test (FAST), to measure perceptions of family members about power and cohesion in typical and ideal family due to place schematic figure on the board.
  Findings
  There was a positive and significant relationship between the student's self-concept and their perception of cohesion between student-father (r=0.67), student-mother (r=0.38), and father-mother (r =0.4) in real family (p=0.0001). However, there was a reverse and significant correlation between the student's self-concept and their perception of power between father and mother in the family (r=-0.26, p=0.003). There was a statistically significant difference between real (10.15 ± 84) and ideal family (10.46±42) regarding to the student's perception of family cohesion and power (p≤0.0001).
  Conclusion
  These findings revealed that student's self-concept rate, had a significant direct correlation with their perception of family cohesion and power. So this issue should be considering in family and parents education programs.
 • M. Seyedmajidi (Dds (Ms), M. Motallebnejad (Dds (Ms), R. Foroughi (Dds (Ms) Page 72
  Background And Objective
  Lichen planus is an immunologically mediated disease that causes degeneration of keratinocytes in the oral mucosa. Lichenoid lesions are a group of lesions with different etiologic factors and similar clinical and histopathological features. This study was done for evaluation of clinical and histopathological findings and the frequency of idiopathic lichen planus among patients with oral lichenoid lesions who referred to Babol dental faculty.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on the 26 patients affected by oral lichenoid lesions who referred to oral disease department of Babol dental faculty, Babol, Iran during 2007-2009. All patients were examined about some determinants such as age, sex, skin lesion affecting, systemic disease, drug usage, kind and location of lesions.
  Findings
  The mean age of the patients was 42.8±12.4. 30.8% (8 cases) of population were men and 69.2% (18 cases) were women. Fourth, fifth and sixth decades were the most commonly affected decades. 46.2% (12) of patients had systemic disease and 3 (11.5%) of patients had a skin lesion. Fourteen (53.8%) of patients use drug for systemic disease. Nineteen (73%) of patients reported exact time for duration of lesions. The most common affected area was buccal mucosa and the most common lesion that reported was reticular type. Four (15.4%) of patients showed dysplasia on their oral lesions.
  Conclusion
  Due to higher incidence of oral lichenoid lesions in 30 year old to 60 year old women, clinical examination of oral mucosa must be considered in middle aged women. Also considerable percentage of dysplastic changes in oral lichenoid lesions reveals that these patients must be followed up
 • J. Ghaffari (Md), H. Karami (Md), M. Ghasemi (Md), Z. Daneshmandi (Md) Page 79
  Background And Objective
  Chediak-higashi syndrome (CHS) is a rare disorder with multiorgan involvement and autosomal recessive inheritance. Clinical signs and symptoms include occulo-cutaneous albinism, bleeding tendency due to platelet dysfunction and recurrent bacterial infections. The aim of this report was to introduce a case with suitable prevention and treatment.CASE: A 21 month-old girl was admitted to Abo-Ali Sina hospital because of fever and vomiting. She had been admitted three times with lower respiratory infection at 14th day, 1st month and 18th month of age and improved in every hospital admission. Clinical examination showed multiple hypo pigmentation in face and extremity. Iris was bluish and her hair was silver like color without strabismus and nystagmus. There was hepatosplenomegaly. Chediak- higashi syndrome was diagnosed on the basis of clinical signs and symptoms, ultrasonography and positive related diagnostic tests for CHS. The patient was treated with prophylactic antibiotic, vitamin C and referred to BM transplant center in Tehran for definite treatment.
  Conclusion
  Chediak-higashi syndrome is a rare primary immune deficiency syndrome which could have a favorable outcome with early diagnosis and treatment.