فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 62 (پاییز 1389)
 • پیاپی 62 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جلال غفاری قدیر، مهدی شقاقی * صفحه 5
  هدف

  هدف بررسی حاضر، تحلیل نظریه های مطرح در حوزه کارکردهای اجتماعی رسانه های ارتباطی از جمله کتابخانه های عمومی است و سپس، تبیین و تعمیم نظری های است که از تناسب بهتری با کتابخانه های عمومی برخوردار است. در این تحلیل، کتابخانه های عمومی با توجه به جایگاه و کارکردهایشان، به‎مثابه رسانه های ارتباطی تبیین شده‎اند.

  روش

  پژوهش حاضر با کمک روش فراتحلیل در پی کندوکاو نظریه های مطرح در حوزه رسانه های ارتباطی برای رسیدن به یک نظریه مطلوب وکاربست آن برای نهادهای رسانه ای مانند کتابخانه های عمومی است. به‎علاوه، در این تحلیل برای ارائه شواهد لازم، از روش سندی نیز استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های این تحلیل نشان داد که هیچ‎یک از نظریه های جامعه توده وار، نظریه کارکردی رسانه ها، نظریه جبر فن آوری، نظریه مارکسیستی و زیرمجموعه های آن، و نظریه اجتماعی-فرهنگی به لحاظ شرایط بومی کتابخانه های عمومی در ایران و وجود نظریه های جدید جریان اطلاعات بین الملل، قابل انطباق با کتابخانه های عمومی جمهوری اسلامی ایران نیستند و صرفا نظریه همگرا می تواند به‎مثابه یک الگوی «وحدت گرا- رهایی بخش» در جریان اطلاعات جهانی، برای کارکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی به‎منزله نهادی ارتباطی رسانه ای مطرح باشد. به علاوه، عناصر این نظریه نیز با مقتضای کتابخانه های عمومی به تفصیل بیان شده است.
  اصالت/ارزش: از آنجا که ابعاد نظری مباحث حوزه کتابخانه ها و از جمله کتابخانه های عمومی در سطوح ملی و بین المللی تا حدود زیادی مغفول مانده است، مقاله حاضر با نگاه جدیدی که به کتابخانه های عمومی دارد، قصد دارد با تحلیل نظریات رسانه های ارتباطی، الگوی مناسبی برای کارکرد اجتماعی کتابخانه های عمومی بیابد.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، کارکردهای اجتماعی، نظریه همگرا، اشاعه اطلاعات، فراتحلیل
 • منوچهر انصاری، طاهر روشندل اربطانی، طیبه علیپور صفحه 39
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش هوش هیجانی کتابداران در اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش‎های کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی می‎باشد و از جمله طرح‎های همبستگی محسوب می شود. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. برای سنجش EQ از «آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز» و برای بررسی «وضعیت سبک‎های استراتژی های مدیریت تعارض» از پرسشنامه ارائه شده توسط پوتنام و ویلسون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کتابداران مرد و زن شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تهران می باشد که به روش نمونه‎گیری تصادفی خوشه ایتعداد 100 نفر به‎عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل آماری علاوه بر شاخص‎های آمار توصیفی و جداول و نمودارهای فراوانی، از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصله، اتخاذ استراتژی راه حل گرایی در کارکنان دارای هوش هیجانی بالا، به طور معناداری بیش از کارکنان دارای هوش هیجانی پایین می باشد (001/0>p) اما این تفاوت در استراتژی های عدم مقابله و کنترل مشاهده نشد.
  اصالت /ارزش: نتایج این پژوهش می تواند زمینه آموزش مؤثر کتابداران کتابخانه های عمومی را فراهم نموده و نیز در انتخاب افراد مناسب‎تر برای شغل کتابداری مفید باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مدیریت تعارض، کتابدار، کتابخانه عمومی
 • محمدحسن زاده، زینب غیوری صفحه 59
  هدف
  این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه جامعه کتابداری و اطلاع رسانی در خصوص تغییر در سه حوزه عنوان، محتوا و آموزش این رشته بوده و درصدد بررسی این مساله مبنایی است که تغییر در حوزه های مختلف کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه متخصصان و کارکنان و دانشجویان این رشته چه ابعاد و گستره ای را در بر می گیرد و اولویت تغییرات از نظر آنها می بایست به چه صورت باشد و آیا توافقی بین جامعه کتابداری و اطلاع رسانی در خصوص این تغییرات وجود دارد یا خیر.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و سؤالات، از پیمایش بهره گرفته شده است. در این پژوهش، نظرات 275 نفر از اعضای جامعه حرفه ای (هیات علمی، دانشجو و کتابدار) گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای آزمودن پرسش های پژوهش از آزمون-های آماری فریدمن، کروسکال والیس و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اولویت تغییر در بین جامعه کتابداری و اطلاع رسانی به ترتیب عبارت از تغییر در عنوان، محتوا و سپس آموزش است. همچنین آزمون کروسکال والیس و تحلیل واریانس نشان داد که سه گروه جامعه مخاطب نسبت به تغییر در حوزه محتوا و آموزش نظر یکسانی دارند ولی نسبت به عنوان رشته نظر یکسانی ندارند.
  اصالت/ارزش: تاکنون بحث های مربوط به تغییر در حوزه های مختلف کتابداری و اطلاع رسانی به صورت نظرات شخصی و بحث هایی بوده است که در اظهارنظرهای افراد مورد توجه قرار گرفته و یا تنها نظرات بخشی از جامعه این رشته منعکس شده است. در این تحقیق با مراجعه به نظرات سه گروه از اعضای جامعه حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی، اولویت مورد نظر آنها برای تغییر در عنوان، محتوا و آموزش رشته مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کتابداری و اطلاع رسانی، نظرسنجی، محتوای دروس، سرفصل دروس، عنوان رشته
 • امیرحسین عبدالمجید، مریم صابری، مینا افشار صفحه 87
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان همکاری گروهی میان نویسندگان شرکت‎کننده در همایش‎های داخلی تخصصی کتابداری و اطلاع‎رسانی در فاصله سال های 1383 تا 1386 می‎باشد.
  روش
  این پژوهش با استفاده از روش علم سنجی انجام گرفته است و از نوع توصیفی می‎باشد. جامعه این پژوهش، مقالات ارائه‎شده در همایش های تخصصی داخلی کتابداری و اطلاع‎رسانی در فاصله سال های 1383 تا 1386 هستند. اطلاعات ابتدا به صورت دستی و با استفاده از دو نوع فرم ورود اطلاعات که توسط پژوهشگران طراحی شده بود، صورت گرفت. سپس اطلاعات گردآوری شده در یک پایگاه اطلاعاتی در نرم‎افزار آماری Excel وارد شد و پس از آن با توجه به پرسش های مطرح شده، داده ها شمارش، رتبه بندی و جهت تحلیل های لازم مرتب گردید.
  یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از مجموع 269 مقاله ارائه شده در همایش های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، 469 نویسنده شرکت داشته اند که میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله 74/1 نفر است. از نظر جنسیت پژوهشگران، 65/55% مرد و 35/44% زن هستند. بررسی نتایج حاصل از پژوهش، در مورد پرکارترین مؤسسه ها و مراکز دانشگاهی حاکی از آن است که دانشگاه علوم‎پزشکی اصفهان با 38 مقاله، بیشترین حضور را در همایش های تخصصی کتابداری و اطلاع‎رسانی در ایران داشته است. همچنین این دانشگاه در مجموع با 32 مقاله گروهی، بیشترین مقالات گروهی را در بین سایر مؤسسه ها و مراکز دانشگاهی ایران به خود اختصاص داده است. در مورد همکاری گروهی بین نویسندگان، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 25/57% مقالات همایش های تخصصی تک‎نویسنده‎ای بوده اند. این در حالی است که به نظر می رسد در سال های اخیر گرایش به سمت تالیف مقالات گروهی افزایش یافته است. همچنین ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان مقالات همایش های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی داخلی، 16/0 برآورد شد. به طورکلی، میزان همکاری گروهی بین متخصصان و پژوهشگران کتابداری و اطلاع رسانی ایرانی در همایش های تخصصی داخلی در سطح پائینی قرار دارد؛ اگرچه شواهد نشان‎دهنده بهبود و افزایش سطح همکاری و مشارکت بین نویسندگان مقالات در سال های آینده است.
  اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در تعیین الگوی مشارکت علمی پژوهشگران و کتابداران شرکت کننده در همایش های داخلی حوزه کتابداری و اطلاع‎رسانی در ایران است.
  کلیدواژگان: علم‎سنجی، مشارکت علمی، ضریب همکاری گروهی، همایش‎های تخصصی، کتابداری و اطلاع رسانی
 • فهیمه باب الحوائجی، فاطمه پاشازاده صفحه 103
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شهر تهران در سال 1388 انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه پژوهش، 103 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی شهر تهران هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استرس شغلی اوسیپو است.
  یافته ها
  از نمونه مورد بررسی، 23 نفر (22/33 درصد) در سمت مدیر کتابخانه و 79 نفر (76/70 در صد) در سمت کتابدار مشعول به خدمت بودند. میانگین استرس شغلی نمونه مورد بررسی (20/194) بود که با توجه به جدول نحوه امتیاز گذاری مقیاس اوسیپو جهت تعیین استرس شغلی، تنیدگی کلی استرس شغلی در حد تنیدگی طبیعی بوده است، لذا استرس شغلی در نمونه مورد بررسی مشاهده نشده است و بیشترین میانگین ابعاد استرس شغلی مربوط به بعد بار کاری نقش و کمترین میانگین ابعاد استرس مربوط به بعد محیط فیزیکی می باشد. همچنین بین استرس شغلی و ویژگی های جمعیت شناختی (سن، سابقه کار) رابطه معناداری وجود نداشت و نیز تفاوت معناداری در شرایط محیط کاری، سابقه، تشویق، و درآمد اقتصادی گروه های مورد بررسی از لحاظ استرس شغلی ملاحظه نشد.
  اصالت/ ارزش: مقاله حاضر با شناسایی میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی در شش بعد بار کاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت، و محیط فیزیکی نشان داد که در بعد بار کاری نقش که مرتبط با چگونگی پاسخگویی شخص نسبت به تقاضاهای محیط کار است، نیاز به توجه بیشتری برای برنامه ریزی به‎منظور به حداقل رساندن استرس است. به علاوه مدیران می‎توانند با مداخله در این شش بعد، میزان استرس کارکنان را کنترل کنند. کشور
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کتابداران، کتابخانه عمومی، نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور
 • محمد جواد هاشم زاده، معصومه یگانه فر صفحه 123
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نمادهای تصویری به کار رفته در محیط رابط گرافیکی نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ و تحلیل میزان درک کاربران این نرم-افزار در دانشگاه بیرجند از تعامل با این محیط می باشد.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. به منظور سنجش درک پاسخگویان از نمادهای تصویری صفحات مختلف بخش جست-وجوی نرم افزار سیمرغ، 32 نماد از 4 صفحه در بخش جست وجو که در دسترس جامعه مورد پژوهش بود، انتخاب و در قالب یک پرسشنامه گنجانده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  براساس سطوح پنج گانه (طیف 5 ارزشی لیکرت)، نگرش پاسخگویان نسبت به سه مؤلفه میزان اهمیت، رعایت معیارهای کاربرپسندی و کیفیت نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم افزار سیمرغ، به ترتیب متوسط به بالا، متوسط به بالا و متوسط ارزیابی شد. همچنین درک کلی پاسخگویان از این نمادها، 5/38 درصد بود که با درک مطلوب (60 درصد) تفاوت معنی داری داشت. در میزان درک پاسخگویان مقاطع تحصیلی مختلف از نمادها، تفاوت معنی-داری مشاهده نشد و همچنین نحوه درک پاسخگویان از نمادهای صفحات مختلف بخش جست وجوی این نرم افزار، همسان نبود. همچنین، حوزه های تحصیلی و تجربه پاسخگویان در استفاده از محیط گرافیکی نرم افزار سیمرغ، در میزان درک نمادها اثرگذار بود.
  اصالت/ارزش: این پژوهش ضمن طراحی پرسشنامه در زمینه ارزیابی وضعیت درک نمادهای تصویری نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ براساس مؤلفه های موردنظر و بهره مندی از پیشینه های موجود و نظر متخصصان، این امکان را نیز فراهم آورده است تا دست اندرکاران نرم افزارهای کتابخانه ای ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، با معیارهای موجود در این زمینه و اهمیت آن ها بهتر آشنا شده و در تولیدات آتی خود از آن ها بهره بگیرند.
  کلیدواژگان: نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ، محیط رابط گرافیکی، نمادهای تصویری، کاربرپسندی، کاربران
 • غلامرضا فدایی، مریم ناخدا صفحه 145
  هدف
  پژوهش حاضر قصد دارد به طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران بپردازد.
  روش
  در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش دلفی برای طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران استفاده شد. روش دلفی طی سه دور به کار گرفته شد و در این روش 22 نفر از متخصصان در دور اول شرکت کردند.
  یافته ها
  در نتیجه این پژوهش، مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران به دست آمد. این مدل شامل پنج مرحله اصلی است که عبارت اند از: 1) مرور وضعیت کنونی، 2) تحلیل و شناخت کاربران، 3) برنامه ریزی، 4) اجرای تغییر، و 5) حفظ دستاوردهای تغییر. همچنین در هر مرحله اقداماتی لازم است انجام گیرد. اجرای آزمایشی مدل پیشنهادی پژوهش در کتابخانه های دانشگاه های مختلف، تهیه ابزار برای انجام اقدامات مدل، بررسی ترتیب و توالی انجام اقدامات، و تعیین زمان لازم برای انجام هر اقدام از جمله موضوعاتی است که می تواند در پژوهش های آینده مورد مطالعه قرار گیرد. آشنا ساختن مدیران کتابخانه های دانشگاهی و کتابداران با مفاهیم مدیریت تغییر و تشویق به استفاده از این رویکرد در کتابخانه های دانشگاهی، راهکاری است که می تواند به بهبود اجرای تغییرات در کتابخانه های دانشگاهی و کاستن از هزینه ها و دوباره کاری ها منجر شود.
  اصالت/ارزش: امروزه «تغییر» در هر سازمان، پدیده ای اجتناب ناپذیر به شمار می آید. با توجه به نقش خطیر کتابخانه های دانشگاهی در امر آموزش و پژوهش، پویایی و تغییر در این کتابخانه ها مقوله مهمی به شمار می رود. کتابخانه های دانشگاهی ایران نیز به منظور پاسخگویی به عوامل درونی و بیرونی سازمان خود، از نیاز به تغییر مستثنی نیستند. «مدل تغییر»، مدیریت و پیاده سازی تغییر را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: تغییر، مدیریت تغییر، مدل تغییر، کتابخانه های دانشگاهی، ایران
 • یعقوب نوروزی صفحه 169
  چکیده
  هدف
  در حوزه کتابخانه های رقومی تعامل بین کاربر و سیستم از جمله مباحث اساسی در زمینه استفاده از این گونه نرم افزارها به شمار می رود. بنابراین یافتن نرم افزار مناسب در این زمینه دارای اهمیت فراوانی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل معیارهای مربوط به رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های رقومی خودساخته و خریداری شده در ایران است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات ارزیابانه است که از یک سیاهه وارسی متشکل از 10 معیار اصلی و 114 مولفه فرعی برای ارزیابی و تحلیل ابعاد پژوهش استفاده شده است. علاوه بر این در مراحل مختلف پژوهش و برای تهیه سیاهه وارسی از روش دلفی استفاده شد و در موارد لازم با تولیدکنندگان نرم افزارها نیز مصاحبه شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از جمع کل امتیازات مربوط به معیارهای ده گانه مورد بررسی، کتابخانه های رقومی خودساخته توانستند در هفت معیار تصحیح خطا، کنترل کاربر، راهبری، راهنمایی، جست وجو و سادگی امتیاز بالایی را کسب کنند. در صورتی که کتابخانه های رقومی خریداری شده تنها در سه معیار زبان رابط کاربر، نمایش اطلاعات و انسجام در وضعیت بهتری قرار دارند. هر چند به لحاظ مجموع میانگین امتیازات کسب شده اختلاف زیادی بین این دو دسته مشاهده نشد.
  اصالت/ارزش: این پژوهش ضمن تهیه یک سیاهه وارسی در زمینه ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های رقومی بر اساس پیشینه های موجود و نظر متخصصان، این امکان را نیز فراهم آورده است تا استفاده کنند گان از این کتابخانه ها و نرم افزارهای مشابه بتوانند در انتخاب خود تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. همچنین به تولیدکنندگان کتابخانه های رقومی مورد مطالعه و سایر نرم افزارهای مشابه این امکان را می دهد تا ضمن بر طرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت با معیارها و مولفه های موجود در این زمینه و اهمیت هر یک از آن ها بهتر آشنا شده و در تولیدات آتی خود از آن ها بهره گیرند.
  کلیدواژگان: کتابخانه رقومی، رابط کاربر، معیارهای ارزیابی، تعامل انسان با رایانه
|
 • Jalali, Ghafari-Ghadir, Mehdii, Shaghaghii Page 5
  Purpose

  The purpose of present research is to analyze theories proposedfor social functions of communication media including public libraries. Also, itaims to explain and generalize a theory best coordinated with public libraries.In current analysis, public libraries have been explained regarding their positionand functions as communication media.

  Methodology

  Using meta-analysis method, it is intended to exploretheories proposed in scope of communication media so as to reach a desiredtheory and employ it to media institutions such as public libraries.Furthermore, citation method was used in the analysis to provide essentialevidence.

  Findings

  According to the obtained findings and due to local/nativeconditions of public libraries in Iran as well as the existence of modern theoriesof international information flow, none of the theories including mass societytheory, functional theory of media, theory of technological determinism,Marxism and its subsets, and socio-cultural theory can be adapted to publiclibraries in Iran; only the convergence theory as a unifying-liberating pattern ininternational information flow can be proposed as a communication-mediainstitution for social function of public libraries. In addition, elements of thistheory have been explained in detail in context of public libraries.Originality/Value:ıAs theoretical dimensions of issues in field of librariesespecially public libraries have been neglected to a high extent in national andinternational level, the current paper with its new approach towards publiclibraries aims to find an appropriate pattern for social function of publiclibraries through analysis of theories of communication media.

 • Manouchehri, Ansarii, Taheri, Roshandeli, Arbatanii, Tayebehi, Alipour Page 39
  Purpose
  Studying the role of librarians’ emotional intelligence in applyingconflict management strategies is the aim of this research.
  Methodology
  Concerning its goal, the present research is among appliedstudies and regarding data collection, it follows descriptive method and is ofcorrelation type. The essential data were collected by questionnaire. EQ test ofBradberry and Greaves was used, and in order to study the status of the stylesof conflict management strategies the questionnaire proposed by Putnam andWilson was utilized. The population under study included all male and femalelibrarians employed in public libraries of Tehran, and 100 individuals out ofthem were considered as sample group by random cluster sampling. Forstatistical analysis, in addition to descriptive statistics indices and tables andabundance graphs, some other tests were utilized including test of significanceof Pierson’s correlation coefficient, independent t-test, one-way analysis ofvariance (ANOVA), and multiple regression analysis.
  Findings
  Based upon the results obtained, applying the solution-orientedstrategy in staff with high EQ is significantly more than those with low EQ(p<0.001); however, no significant difference was observed for non-interventionand control strategies.Originality/Value: Results of this research can provide an effectiveeducation background for librarians of public libraries and also be useful inselection of more suitable individuals for librarianship.
 • Mohammadi, Hasanzadeh, Zeinabi, Ghayour Page 59
  Purpose
  Herein, we seek to study the viewpoints of librarianship andinformation science society regarding change in title, content, and teaching ofthis discipline and it is aimed to study those fundamental dimensions ofchanges in different fields of this discipline encompass from viewpoint of LISexperts, staff, and students. Also, what are the change priorities from their pointof view and is there consensus in LIS society regarding these changes?
  Methodology
  This is an applied study and we have made use of surveystudy due to nature of the subject, as well as goals of the study and questions.Viewpoints of 275 members of professional society (faculty members, students,and librarians) were collected and analyzed. A researcher-made questionnairewas used for data collection. Also, statistical tests including Friedman test,Kruskal-Wallis test, and ANOVA were applied to test the research questions.
  Findings
  Results of Friedman test indicated that change priority fromviewpoint of LIS society in order of significance is change in title, content, andteaching. Furthermore, Kruskal-Wallis and ANOVA tests showed that thethree mentioned groups of LIS society have consensus for change in contentand teaching; however, no such consensus exists regarding change in the title.Originality/Value: So far, debates related to changes in different scopes oflibrarianship and information science has been made either as personalopinions and discussions or as those reflecting the viewpoints of merely a partof LIS society. In the present research, through survey of viewpoints expressedby three groups of members of LIS professional society, their desired prioritiesregarding change in title, content, and teaching of the major were studied.
 • Amir-Hosseini, Abdulmajid, Maryami, Saberii, Minai, Afshari Page 87
  Purpose
  The aim of present research is to determine the level of coauthorshipamong authors participating in Iranian LIS specialized conferencesduring 2004-2007.
  Methodology
  Scientometry is used in this study and it is descriptive. Thepopulation under study consisted of papers presented in Iranian LIS specializedconferences during 2004-2007. Data collection was initially carried outmanually using two forms for input data which were designed by theresearchers. Afterwards, the collected data was inserted into a database in Excelsoftware. Then, considering the questions, data were counted, ranked, andsorted for required analyses.
  Findings
  Results of present study showed that, regarding 269 paperspresented in Iranian LIS specialized conferences, 469 authors have participatedand the average number of authors in each paper is 1.74. Concerning theirgender, 55.65% were male while 44.35% were female. Analysis of the obtainedresults concerning the most active institutes and university centers indicatedthat Isfahan University of medical sciences has had the highest participation inIranian LIS specialized conferences, with 38 papers. Also, with 32 co-authoredpapers, this university has assigned the highest number of co-authored papersamong other Iranian institutes and university centers. Regarding co-authorship,the results indicated that 57.25% of the papers in these specialized conferenceshad a single author. It seems that authors’ tendency to co-authored papers hasincreased in recent years. Also, collaboration coefficient for authors of paperspresented in Iranian LIS specialized conferences was estimated to be 0.16. Ingeneral, co-authorship among LIS experts in Iranian specialized conferences haslow level, though evidence indicates an improvement and increase in level ofco-authorship for papers in future years.Originality/Value: Value of this paper remains in determination of thepattern for scientific collaboration of researchers and librarians who haveparticipated in Iranian LIS specialized conferences.
 • Fahimehi, Babalhavaejii, Fatemehi, Pashazadehi Page 103
  Purpose
  The present research was carried out with the purpose of studyingoccupational stress among librarians and managers of public libraries undersupervision of National Institution of Public Libraries in Tehran in 2010.
  Methodology
  This study is of survey type. The population under studyconsisted of 103 librarians and managers of public libraries in Tehran whichwere chosen by simple random sampling. We also used Osipow OccupationalStress Inventory.
  Findings
  Among the population under study, 23 persons (33.22%) werelibrary managers and 79 (70.76%) of them were librarians. Mean occupationalstress in this sample was 194.20; considering the scoring table of Osipow scalefor occupational stress, total occupational stress was normal. So, occupationalstress was not observed in the sample. Also, the highest mean value amongdimensions of occupational stress belonged to the role workload, whereas thelowest mean value among these dimensions related to physical environment.Besides, no significant relationship existed between occupational stress anddemographic features (age, work experience). In addition, no significantdifference was observed among work environment conditions, job experience,reward, and financial income of groups under study concerning occupationalstress.Originality/Value: We identified the level of occupational stress among librarians of public libraries in six dimensions including role workload, role incompetency, role dichotomy, range of role, responsibility, and physical nvironment. As the result, the current research revealed that for the imension of role workload, which is related to how an individual responds to demands in work environment, paying more attention is necessary for programming with the purpose of minimizing the stress. Additionally, through intervening in these six dimensions, managers can control the level of stress among their employees.
 • Mohammad-Javadi, Hashemzadehi, Masoumehi, Yeganehfar (Corresponding Author) Page 123
  Purpose
  This research is devoted to study the icons in graphical userinterface of Simorgh library software and analyze the users’ understanding ofand interaction with this software in Birjand University.
  Methodology
  The methodology of this research is of survey type and it isan applied study. To measure the responders’ understanding of icons indifferent pages of search section in Simorgh software, 32 icons from four pagesof search section which were available to the population under study werechosen and put into a questionnaire. Both descriptive and deductive statisticsmethods were utilized for data analysis.
  Findings
  According to five-level Likert scale, the user’s perspectiveregarding the three elements of significance level, observing the criteria to beuser-friendly, and quality of icons in graphical user interface of Simorghsoftware were evaluated to be higher than average, higher than average, andmedium, respectively. Besides, users’ general understanding of these icons was38.5% which has a significant difference compared to the desired level ofunderstanding (60%). No significant difference was observed amongunderstanding of the icons by users of different educational level; however,users’ understanding of icons in different pages in search section of thissoftware was not identical. Furthermore, educational field and experience ofusers in using the graphical interface of Simorgh software influenced the levelof understanding of these icons.Originality/Value: Through designing a questionnaire for evaluating thelevel of understanding of icons in Simorgh library software based uponmentioned elements as well as making use of existing literature and experts’opinion, the present study has provided the opportunity for those involved inlibrary software development to alleviate the weaknesses and reinforce thestrengths; also, they can better get acquainted with existing criteria in this fieldand their importance to make use of them in their future products.
 • Gholamrezai, Fadaiei Page 145
  Purpose
  This study seeks to design change management model for Iranianacademic libraries.
  Methodology
  Qualitative approach and Delphi method were employed todesign change management model for Iranian academic libraries. Delphi technique was used in three rounds and initially 22 experts participated in the test. The change management model yielded for Iranian academic libraries consisted of five main stages as follows: 1) review of current status; 2) analysis of users; 3) programming/planning; 4) implementing the change; 5) maintenance of change achievements. Several activities have to be carried out at each stage.
  Findings
  This model makes the directors of academic libraries and librarians familiar with concepts of change management and encourages them to apply this approach to academic libraries; this strategy leads to improvement in change implementation in academic libraries together with a decrease incosts and redundancies. Future studies may include trial implementation of theproposed model in different academic libraries, providing tools necessary foractivities of the model, studying the order and succession of these activities, anddetermining the time required for performing each activity.Originality/Value: Although change management has been employed insome institutions, it is the first time of designing such a model for academiclibraries. Therefore, Iranian academic libraries can make benefit from thismodel for management and implementation of change.
 • Yaghubi, Norouzii Page 169
  among major issues for using library software. Therefore, finding appropriatesoftware for this purpose is of high importance. This study aims to evaluate andanalyze the criteria related to user interface in Farsi web pages of self-made andpurchased digital libraries in Iran.
  Methodology
  This is an applied and evaluative study. It uses a checklistwhich consisted of 10 major criteria and 114 subsidiary components.Additionally, Delphi technique was employed at different stages of the study inpreparation of the checklist. When necessary, interview with software producerswas carried out, too.
  Findings
  The results indicated that, out of total scores related to the tencriteria used for the study, self-made digital libraries got a high score in sevencriteria including error correction, controlling the user, guidance, help, search,and simplicity. On the other hand, the purchased digital libraries gained betterscores only in three criteria including language of user interface, informationdisplay, and consistency. Concerning total sum of mean gained scores, no muchdifference was observed between these two categories.Originality/Value: In addition to preparation of a checklist for evaluationof user interface in digital libraries based upon existing literature and experts’opinion, this study has offered the opportunity for users of these libraries andsimilar software to make better decisions when choosing. Also, it facilitates forproducers of studied digital libraries and similar software to decrease theweaknesses and reinforce the strengths. Besides, it makes them familiar withcriteria and components existing in this field as well as their importance toutilize them in their future products.