فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 15 (بهار 1389)
 • پیاپی 15 (بهار 1389)
 • 104 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجیده هروی کریموی، منیره انوشه، مهشید فروغان، محمدتقی شیخی، ابراهیم حاجی زاده صفحه 7
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ای متناسب با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی جهت بررسی سوء رفتار با سالمندان در خانواده انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش روش شناختی است که در 3 مرحله انجام گرفت. در مرحله اول محققین با استفاده از روش پدیدارشناسی به تبیین مفهوم سوء رفتار با سالمندان در خانواده پرداختند. در مرحله دوم، عبارات پرسشنامه، بر اساس مصاحبه های بدون ساختار با قربانیان سالمندآزاری و استقراء از گروه متخصصین، تدوین گردید. سپس در مرحله سوم، ویژگی های روانسنجی پرسشنامه با بهره گیری از روانی صوری، روایی محتوا، روایی سازه، همسانی درونی و ثبات، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اخیر، 325 سالمند تهرانی به صورت تصادفی از بیمارستان ها و کانون های جهاندیدگان منتخب شهر تهران، انتخاب شده، در مطالعه شرکت کردند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول و دوم مطالعه، پرسشنامه اولیه شامل 78 عبارت ارایه شد. پس از تعیین روایی صوری و محتوا به صورت کمی و کیفی، عبارات پرسشنامه به 49 عبارت کاهش یافت. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی در این پرسشنامه، بیانگر وجود 8 عامل بود: غفلت مراقبتی، سوء رفتار روان شناختی، سوء رفتار جسمی، سوء رفتار مالی، سلب اختیار، طردشدگی، غفلت مالی و غفلت عاطفی. این 8 عامل در مجموع 79/93 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می نمودند. نتایج روش تحلیل مقایسه ای گروه های شناخته شده در پارامترهای وضعیت عملکردی و بستری مجدد، نمایانگر تفاوت های قابل ملاحظه ای بین گروه ها بود. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، موید همسانی درونی بالای پرسشنامه (0/9-0/975) و ثبات از طریق آزمون مجدد 0/99 بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها، حاکی از آن است که پرسشنامه حاضر با عنوان «پرسشنامه بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده» با 49 عبارت، و وجود ویژگی هایی نظیر طراحی ابزار، بر اساس درک مفهوم سوء رفتار از دیدگاه سالمند ایرانی و مبتنی بر تجربیات زیسته آنان، تبیین کلیه اشکال سوء رفتار با سالمند در خانواده، نمره گذاری ساده، پایایی و روایی مناسب و قابلیت به کارگیری در موقعیت های مختلف، از سوی ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، از جمله پرستاران، ابزاری مناسب جهت بررسی سوء رفتار با سالمند در خانواده های ایرانی است.
  کلیدواژگان: سوء رفتار، سالمند، خانواده، طراحی پرسشنامه، روانسنجی
 • محمدرضا پورجعفر، علی اکبر تقوایی، محمدرضا بمانیان، علی رضا صادقی، فریال احمدی صفحه 22
  اهداف
  هدف این پژوهش، ارایه انگاره های محیطی است که بر میزان حضور و مشارکت سالمندان در فضاهای عمومی شهری تاثیر داشته، متضمن دستیابی به الگوی سالمندی موفق در فضاهای عمومی شهری است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، از نوع توصیفی تحلیلی و در بستری پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، سالمندان بالای 65 سال شهر شیراز بودند که در فضاهای عمومی حضور و مشارکت داشتند و در این فضاها به فعالیت های مختلف می پرداختند. داده های این پژوهش از دو گروه نمونه 50 نفری با مصاحبه عمیق (مطالعه مقدماتی) و 144 نفری با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. همچنین از نرم افزارهای SPSS و LISREL به عنوان ابزار تحلیل و ارزیابی داده ها و از مدل ساختاری تحلیل عاملی تاییدی و روش تحلیل حداقل مربعات غیر وزنی به عنوان روش تحلیل داده ها بهره گرفته شد.
  یافته ها
  انگاره های زیر در ارزش گذاری فضاهای عمومی شهری از دید سالمندان برای حضور و مشارکت تاثیر گذارند: 1. راه یابی و دسترسی (دسترسی عمومی به فضا T=4/81)؛ 2. ایمنی و امنیت (وقوع کم جرم و جنایت T=14/09)؛ 3. آسایش (مبلمان مناسب و طراحی شده T=5/59)؛ 4. پویایی و جذابیت (وجود کاربری متنوع T=3/94)؛ 5. هم آوایی با طبیعت (پاکیزگی و عدم وجود آلودگی T=5/44)؛ 6. رمز گرایی و ابهام (وجود نقاط قابل کشف T=7/24)؛ 7. هویت (رنگ و مصالح هماهنگ با محیط قرارگیری T=3/37)؛ 8. آزادی (آزادی انجام دادن فعالیت های متنوع T=9/49)؛ 9. رویدادپذیری (بروز رویدادهای فرهنگی T=4/65)؛ 10. بوم گرایی (هماهنگی با محیط پیرامونی T=4/44)؛ 11. وحدت (پراکندگی کم عناصر فضا T=26/72)؛ 12. نظم (نظم در کلیات و جزییات فضا (T=15/79 و 13. خاطره ذهنی (طراحی فضای عمومی مطابق با آداب و رسوم محیط قرارگیری T=7/76).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شناخت و درک نیازهای مختلف سالمندان و تلاش در جهت پاسخگویی به این نیازها و احترام به ترجیحات آنها در طراحی و بهسازی فضاهای عمومی شهری، می تواند در زندگی خوب سالمندی و بهبود کیفیت و امید به زندگی آنها و دستیابی به اهداف سالمندی موفق، موثر باشد.
  کلیدواژگان: فضاهای عمومی شهری، سالمندی موفق، ترجیحات سالمندان
 • منیره نوبهار، وحید نجاتی، سیدعلی حسینی صفحه 35
  اهداف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیرات سالمندی بر عملکرد تعادلی (ایستادن روی یک پا) تحت شرایط حسی مختلف می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی – مقایسه ای حاضر، در 20 فرد جوان با دامنه سنی (22/75±2/29 سال)، و 20 فرد سالمند با دامنه سنی (65/1±4/16 سال)، انجام شد. مدت زمان ایستادن افراد در تکلیف تعادلی (ایستادن روی یک پا) در سه وضعیت حسی در حضور و در غیاب بینایی روی سطح سخت و در غیاب بینایی روی سطح فوم توسط کرنومتر ثبت گردید. آزمون تی مستقل، جهت مقایسه هر یک از وضعیت های حسی در دو گروه، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی هر سه وضعیت حسی در هر گروه و آزون تحلیل واریانس دو طرفه جهت تعیین کارایی تکلیف تعادلی در دو گروه، مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معناداری میان جوانان و سالمندان در تکلیف تعادلی تحت هر یک از سه وضعیت حسی مشاهده شد (P<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر اهمیت درون دادهای حسی دخیل در کنترل وضعیتی با افزایش سن است. به علاوه، می توان از تست ایستادن بر روی یک پا، به عنوان یک ابزار بالینی در محیط های کلینیکی و نیز در مطالعات برای بررسی تاثیرات سالمندی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تکلیف تعادلی، ایستادن روی یک پا، تاثیرات سالمندی
 • ناهید رژه، مجید هروی کریموی، مهشید فروغان صفحه 42
  اهداف
  این مطالعه به منظور تبیین نیازهای سالمندان بستری در بیمارستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با کاربرد روش تحلیل محتوا انجام شده است، بیست و هفت بیمار سالمند 65 تا 81 ساله بستری در سه بیمارستان آموزشی شهر تهران با روش نمونه گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مصاحبه های بدون ساختار و عمیق تا رسیدن به سطح اشباع اطلاعات، ادامه یافت و سپس بر اساس روش مرحله ای کاول، تحلیل گردید.
  یافته ها
  داده ها در 6 طبقه قرار گرفت که نیازهای تجربه شده بیماران سالمند را به تصویر می کشند. این طبقات عبارتند از: برخورداری از امکانات رفاهی اولیه، امکان مشارکت در مراقبت، درک مبتنی بر همدلی، تکریم و حفظ شان و منزلت، تامین اطلاعات ضروری، القای امید و خوش بینی.
  نتیجه گیری
  یافته ها، بیانگر ادراکات منفی و مثبت و نیز مشکلات متعدد تجربه شده بیماران سالمند بود. این یافته ها می توانند به درک بهتر مشکلات مرتبط با تجربه بستری شده سالمند در بیمارستان، شناسایی مداخلات موثر در کاهش عوامل استرس زا و تعدیل تاثیر این تجربه بر سالمند، کمک کنند. این تحقیق، ضرورت آموزش تیم مراقبت به خصوص پرستاران را بر اساس نیازهای بیماران سالمند مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: نیازهای سالمند، بستری شدن در بیمارستان، پژوهش کیفی
 • سعید آصف زاده، احمد قدوسیان صفحه 53
  اهداف
  این مطالعه با هدف تعیین علل مراجعه سالمندان برای دریافت خدمات درمانی و علل بستری و شناسایی رضایت آنان از بیمه درمانی و ارزیابی اولویت های پژوهشی مرتبط با سلامت آنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی –تحلیلی، اطلاعات طی یک هفته جمع آوری شد و 119 نفر را با روش نمونه گیری خوشه ای از افراد بالاتر از 60 سال در محلات منطقه مینودر توسط رابطین بهداشتی محلات و به صورت خانه به خانه و تکمیل پرسشنامه انتخاب کردند. پرسشنامه شامل 25 سوال بود و برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS/15 استفاده شد.
  یافته ها
  شایع ترین علل مراجعه به پزشک در بین سالمندان، بیماری های استخوان و مفاصل (22/6%) بیماری های قلب و عروق (15/5%) بیماری های گوارشی و غدد (15/5%) و میانگین دفعات استفاده از پروتز برای هر یک نفر 0/98 بار بود. میانگین دفعات مراجعه سالمندان برای یک سال به پزشک و داروخانه (10/7 بار)، دفعات بستری در بیمارستان (0/4 بار)، طول مدت اقامت در بیمارستان (3/9 روز)، هزینه خری دارو و وسایل پزشکی، (برای هر یک بار 60330 ریال) بود.
  شایع ترین علل بستری سالمندان در بیمارستان به ترتیب بیماری های قلبی عروقی (20/3%)، جراحی ها (20/1%)، عفونی و داخلی (13/3%) و چشم (8/8%) بود. این مطالعه، نشان داد که %64/2 از افراد بیمه شده، پزشک بیمه و %76/4 آنان درمانگاه دولتی را برای دریافت خدمات درمانی خود انتخاب کرده بودند و مهم ترین علت این انتخاب در هر دو مورد، هزینه بود. 44/5% از سالمندان تحت مطالعه، در مقابل افزایش کیفیت خدمات درمانی دریافتی، با افزایش پرداخت سرانه بیمه موافق و %55/5 با این افزایش مخالف بودند.
  نتیجه گیری
  الگوی شایع ترین علل مراجعه به پزشک و علل بستری و الگوی ارایه خدمات درمانی از سال های قبل تا زمان اجرای این مطالعه در سالمندان تغییر محسوسی نداشته، در عین حال میانگین دفعات مراجعه به پزشک و داروخانه و بستری در سالمندان، به نحو محسوسی بیشتر از غیر سالمندان بود و هزینه درمان نیز افزایش یافته بود، بنابراین موضوعاتی برای طراحی مداخلات پژوهشی برای ارتقای سطح سلامت سالمندان در منطقه مینودر شهر قزوین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اولویت های پژوهشی، سالمندان، علل مراجعه به پزشک و بستری، رضایت مندی، بیمه درمانی
 • ابوالفضل رحیمی، منیره انوشه، فصل الله احمدی، مهشید فروغان صفحه 61
  اهداف
  این مطالعه با هدف تبیین مضامین الگوهای مختلف تفریح و گذران اوقات فراغت سالمندان تهرانی طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  برای دستیابی به این هدف، با 17 سالمند در دامنه سنی 86-65 سال در سال 1388 در تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی (کانونشنال) صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش، پنج مضمون اصلی از دیدگاه مشارکت کنندگان به دست آمد. این مضمون ها عبارت بودند از: 1. فعالیت های رایج اوقات فراغت در سالمندی؛ 2. موانع استفاده از اوقات فراغت؛ 3. نقش خانواده در اوقات فراغت سالمند؛ 4. تاثیر گردش بر زندگی سالمند؛ 5. راهکارهای بهبود نحوه گذران اوقات فراغت سالمند. برای هر یک از این مضامین چند زیر مضمون مشخص شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه، با توجه به تجربیات مشارکت کنندگان از مفهوم مورد مطالعه، نشان داد که سالمندان از الگوی اوقات فراغت رضایت بخش برخوردار نیستند.
  کلیدواژگان: سالمند، اوقات فراغت، تحقیق کیفی، تحلیل محتوی
 • مهدی امینی، بهروز دولتشاهی، اصغر دادخواه، مژگان لطفی صفحه 78
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توان بخشی شناختی در کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با یک طرح شبه تجربی، با روش طرح های تک آزمودنی و A-B با گروه کنترل و دسته درون سری ها انجام شد. 8 بیمار مبتلا به آلزایمر خفیف و خفیف تا متوسط، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. مداخله به مدت 12 جلسه اجرا شد (هفته ای 2 جلسه، به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت). به منظور بررسی تاثیر مداخلات (توان بخشی حافظه و توجه)، کلیه آزمودنی ها جلسه اول و آخر توسط پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) و مقیاس حافظه وکسلر (WMS-O) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، هم در سطح بین فردی (زوج های همتا) و هم به صورت گروهی (با استفاده از محاسبه درصد بهبودی و اندازه اثر) صورت گرفت.
  یافته ها
  تحلیل های آماری نشان داد که آزمودنی های گروه آزمایش، چه در مقایسه با آزمودنی همتا و چه در مقایسه گروهی، نسبت به خط پایه، در نمرات تغییر و بهبودی نشان دادند. اندازه اثر محاسبه شده برای کارکرد شناختی و کارکرد حافظه گروه آزمایش به ترتیب (d=1/22) و (d=2/54) بود، که نشان دهنده تغییر در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بود.
  نتیجه گیری
  توانبخشی حافظه و توجه در کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتلا به مانس نوع آلزایمر تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، توان بخشی حافظه، توان بخشی توجه، سالمندان
 • مسعود حاجی زاده میمندی، مهدی برغمدی صفحه 87
  اهداف
  در پژوهش حاضر رابطه بین عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان شهر سبزوار مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، در چارچوبی مطالعات پیمایشی انجام گرفت تعداد 301 نفر از سالمندان شهر سبزوار به عنوان نمونه مورد بررسی به روش خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه میزان عمل به باورهای دینی (معبد) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر ضریب همبستگی، آزمون تی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  چهار حوزه اصلی مقیاس معبد، یعنی عمل به واجبات، عمل به مستحبات، عضویت در گروه های مذهبی و مداخله دادن مذهب در تصمیم گیری و انتخاب، رابطه معنی دار با رضایت از زندگی داشتند. تفاوت بین نمره رضایت از زندگی و عمل به باورهای دینی زنان و مردان سالمند معنی دار بود. همچنین بین رضایت از زندگی سالمندان و تحصیلات آنها رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  رضایت از زندگی در بین سالمندانی که عمل به باورهای دینی دارند، بیشتر است و این با آموزه های دین مبین اسلام همسوست.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، دینداری، سالمندان
|
 • Heravi-Karimooi M. (Phd), Anoosheh M. (Phd), Foroughan M. (Md), Sheykhi Mt (Phd), Hajizadeh E. (Phd) Page 7
  Objective
  The purpose of this methodological study was to design and determine the psychometric properties of a new and specific questionnaire for assessingdomestic elder abuse in the context of Iranian culture.
  Materials And Methods
  This study was conducted in three phases. In the firstphase, phenomenology was applied to explore the meaning of domestic elder abusephenomenon. In the second phase, a questionnaire was compiled, using the results ofthe qualitative research implemented in the first phase, in conjunction with theinductions from the expert panel. In the third phase, the psychometric propertiesincluding face validity, content validity, construct validity, internal consistency, andtest- retest reliability were measured. 325 elderly people who were selectedrandomly participated in the last stage.
  Results
  The initial 78 item questionnaire designed using the results of first andsecond phases of study, reduced to 49 items in the process of determining the faceand content validity. The result of exploratory factor analysis showed that thisquestionnaire contains 8 factors including care neglect, psychological abuse,physical abuse, financial abuse, curtailment of personal autonomy, abandonment,financial neglect and emotional neglect. These 8 factors explained nearly 79.93% ofthe variance. The results of known group's comparisons showed that thisquestionnaire could successfully discriminate between subgroups of elderly peoplein the indexes of re - hospitalization and functional status. The internal consistency(Cronbach’s alpha) was 0.90–0.975. Test-retest reliability (ICC) of the questionnairewith interval time of two weeks was 0.98(p < 0.001).
  Conclusion
  We concluded that the Domestic Elder Abuse questionnaire with 49items appears to be a promising tool, providing reliable and valid data helping todetect abuse among elders in different settings such as clinical settings, homes andresearch environments by health care providers and researchers.
 • Pourjafar Mr (Phd), Taghvaeeaa (Phd), Bemanian Mr (Phd), Sadeghiar (Msc), Ahmadi F. (Msc) Page 22
  Objective
  The purpose of this research was to identify and present environmental aspects that affect elders presence and participation in urban public spaces.
  Materials And Methods
  The current research is an analytic- descriptive type insurvey beds. Statistical sample of this research were elders over 65 years of ShirazCity that attended and participated in urban public places. Data of this research wascollected from 2 groups of 50 people with in-depth interviews and 144 peoplethrough questionnaire of the selected sample. Also, SPSS and LISREL softwareapplied as an analysis procedure, analytical factor as a structure and weighted leastsquare as an analysis data method.
  Results
  Following aspects are important in elders view towards urban spaces: 1-access (public access to space, T value: 4.81), 2- security (low occurrence of crime,T value: 14.09), 3- comfort (appropriate and designed furniture, T value: 5.59), 4-dynamism and attractiveness (various functions, T value: 3.94), 5- harmony withnature (cleanliness and lack of pollution, T value: 5.44), 6- ambiguity (presence ofdetectable spots, T value: 7.24), 7- identity (color & material harmony withenvironment, T value: 3.37), 8- freedom (free to do various activities, T value: 9:49),9- event disclosure (occur cultural events, T value:4.65), 10-context (harmony withthe surrounding environment, T value: 4.44), 11- unity (low dispersion of spaceelements, T value: 26.72), 12: order (general and detail order in space, T value:15.79), 13: image (design in accordance with local customs, T value:7.76)
  Conclusion
  Recognizing elderly’s needs and making appropriate efforts to respond to their needs and preferences in designing urban public spaces can improve theirquality of life and enhance their achievement of successful aging goals.
 • Nobahar Ahari M. (Msc), Nejati V. (Phd), Hosseini Sa (Phd) Page 35
  Objective
  The purpose of current study was to compare the effect of aging onbalance in different sensory conditions.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study we compared 20 healthyyouth (with age 22.75 ± 2.29) and 20 healthy older adults (with age 65.1 ± 4.16) insingle leg standing in different sensory conditions. Sensory conditions were openeye/ hard surface (OEHS), closed eye/ hard surface (CEHS), closed eye/ foamsurface (CEFS) as balance tasks. One-way ANOVA, paired t-test and IndependentSample t- test were used.
  Results
  findings showed significant difference between youth and older adults in all three sensory conditions. In addition, in each group, there was significantdifference between OEHS and CEHS/ CEFS. Hence, significant difference was seenbetween CEHS and CEFS in each group.
  Conclusion
  based of our findings sensory information is more critical for balancein elderly than youth. In addition, standing on One-Leg can be used as a proper testfor evaluation of older adults.
 • Rejeh N. (Phd), Heravi-Karimooi M. (Phd), Foroughan M. (Md) Page 42
  Objective
  The aim of this study was to describe and explain older adultsperspectives on the experience of their hospitalization.
  Materials and Methods
  This qualitative research adopted a content analysisapproach. Twenty seven participants (65-81 years) selected through a purposelsampling from three university hospitals in Tehran went through open in depthinterviews. All the interviwes were taped, then transcribed verbatim and undertookcontent analysis using the method described by Kvale.
  Results
  Six main contributing categories were emerged:Access to basic resources, participation in the process of care, empathy, respect anddignity, providing information, inducing hope and optimism
  Conclusion
  These findings may help professionals to better understand theproblems concerning the experience of hospitalization, to identify factors whichdecrease the stresses arising from the hospitalization and to find the ways to smooththe impact of the situation on the older people. The findings also emphasized thenecessity of designing and implementing the nursing trainings in a way to betterresponds to the needs of elderly.
 • Asefzadeh S. (Phd), Ghodoosian A. (Bsc) Page 53
  Objective
  The assessment of the elderly’s health condition can help to designinterventional studies to promote their satisfaction and quality of delivered medicalservices. We intended to evaluate health priorities of the aged population ofMinoodasht district.
  Materials And Methods
  The data were collected from 119 people aged 60 or over through door-to-door structured interviews containing 25 stems with in the locationduring March 2009. The data were analyzed using statistical methods.
  Results
  A total of 119 people 57% men and 43% women with average age of 65.7 years old, were interviewed.The most prevalent disease within the target population were musculoskeletal(22.6%), cardiovascular (15.5%), digestive and endocrine (15.5%), infectious(14.3%), respiratory (11%) and CNS (5.9%) disorders.The average rate of hospitalization of the people was 40% per year.The causes of hospitalization were cardiovascular diseases (25%), surgeries(20.5%), infectious diseases (13.6%), eye diseases (9.1%), gynecology (4.5%), andcasualties (4.5%) of the total. The average expenditure per prescription was 60330Rials (Iranian currency).
  Conclusion
  The study revealed that preventive interventions within the pilotproposals should be implemented to improve the health status of the people of thearea. A health consultancy unit is also being initiated for this purpose.
 • Rahimi A. (Msc), Anoosheh M. (Phd), Ahmadi Fa (Phd), Foroughan M. (Md) Page 61
  Objective
  The aim of this study was to explain the various style of leisure activity and recreation of elderly people in Tehran.
  Materials And Methods
  To achieve this purpose, 17 older participants within theage range of 65-86 years who were selected through purposeful sampling undertooksemi structured interviews. A conventional qualitative content analysis was used foranalyzing the data.
  Results
  The themes captured were classified into five main categories. Thecategories were: (1) Common elderly’s leisure activities, (2) Barriers and obstaclesof leisure activity, (3) Family role and leisure activity, (4) Effects of recreation onelderlys’ life, and (5) Leisure activity promotion approaches. Some distinctivethemes within each of the categories were identified.
  Conclusion
  The findings of this study showed a dissatisfactory image and improper attitude to leisure time activities and recreations in our older people, according totheir lived experiences and perceptions.
 • Amini M. (Msc), Dowlatshahi B. (Phd), Dadkhah A. (Phd), Lotfi M. (Msc) Page 78
  Objective
  The aim of present study was to investigate the effect of cognitiverehabilitation, a new and non-pharmacological approach to reduce memory andother cognitive deficits in Alzheimer's disease.
  Materials and Methods
  This study was a quasi-experimental research, in singlesubject study - with control group- and based on an A-B design. That was conducted in two groups of control and experimental in order to evaluate effectiveness ofcognitive rehabilitation, to decrease memory and other cognitive function deficits inelders with Alzheimer's disease. Subjects consisted of eight patients (4 controls and4 experiments) with mild to moderate Alzheimer's disease. For experiment group,interventions were held in 45 minutes -1 hour session, twice weekly for 6 weeks. Fordata collection, patients evaluated through MMSE, WMS-O, 1 and 12 sessions.Nonparametric statistical analysis were conducted to compare the control andexperimental groups.
  Results
  The analysis of data showed that cognitive functions in the paired patients and groups before the interventions were similar, but after the intervention, level of cognitive and memory functions in experimental group increased significantly(d=1.22 and d= 2.54) and improvement.
  Conclusion
  Consequently, the hypothesis of “cognitive rehabilitation improves the memory in elders with Alzheimer’s disease”, was confirmed.
 • Hadjizadeh Meimandi M. (Phd), Barghamadi M. (Bsc) Page 87
  Objective
  the study of the relationship between religious beliefs performance and life satisfaction among the elderly in Sabzavar city.
  Materials and Methods
  the data gathered about religious beliefs performance andalso life satisfaction among the elderly by survey research and questionnaires inrepresentative sample. The size of sample was 301old persons and the technique ofsampling was clusters sampling. The data analyzed with descriptive statistical tests,correlation coefficient, multiple regression, T test and one-way analysis ofvarianceTop of FormBottom of Form
  Results
  the relationships between four domains of religious beliefs performancewith life satisfaction wereweekly meaningful, also the difference between the scoreof life satisfaction and religious beliefs performance were meaningful. In addition,there were meaningful relationship between the scores of life satisfaction of thesubjects at the various levels of education.
  Conclusion
  The life satisfaction between those old persons (the elderly) that havemore commitment to religious beliefs, were more and this finding is in agreementwith Islamic instructions.