فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 8
 • پرویز عسگری، روشنک شباکی صفحه 9
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ی کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، نگرش نقش جنسی و عزت نفس در دانشجویان دارای تصویر بدنی پایین و بالا است. بدین منظور، 240 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و از نظر متغیرهای بالا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد، دانشجویانی که تصویر بدنی پایین و بالا داشتند از لحاظ کیفیت زندگی و مولفه های آن، رضایت از زندگی، نگرش نقش جنسی و عزت نفس، تفاوت معناداری با یکدیگر نشان می دهند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، نگرش نقش جنسیتی، عزت نفس تصویر از بدن
 • مصطفی تبریزی، خاطره لرستانی صفحه 19
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی مداخله ی التقاطی بر کاهش افسردگی در دوران بارداری بود. بدین منظور، از میان 144 نفر مادر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی همدان، تعداد 20 نفر از مادران باردار افسرده شناسایی و در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. بعد از ارایه ی روش مداخله ی التقاطی در گروه آزمایشی، دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه ی نمرات و پیگیری وضعیت آزمودنی ها نشان داد که مداخله ی التقاطی در کاهش افسردگی دوران بارداری و پیشگیری از افسردگی پس از زایمان، موثر است.
  کلیدواژگان: افسردگی، افسردگی پس از زایمان، مداخله ی التقاطی
 • محسن جلالی، الناز پوراحمدی صفحه 27
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سلامت روان شناختی و عزت نفس نوجوانان بود. بدین منظور، 30 نفر از دانش آموزان پسر شهرستان نهاوند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند، سپس آموزش ابراز وجود در 8 جلسه ی 120 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته ها، نشان داد که نمره ی عزت نفس و نمره ی کلی سلامت روانی و زیرگروه های آن (نارساکنش وری اجتماعی، اضطراب و افسردگی) به صورت معناداری تغییر یافته است.
  کلیدواژگان: آموزش ابراز وجود، سلامت روان شناختی، عزت نفس، نوجوانان
 • الهام عمیدنیا، عبدالکاظم نیسی، منصور سودانی صفحه 37
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی ابراز وجود و سازگاری فردی اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان بود. بدین منظور، 336 دانشجوی دختر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین رشته های موجود در این دانشگاه، انتخاب و با دو پرسشنامه ی ابراز وجود و سازگاری فردی اجتماعی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها به روش رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین ابراز وجود و سازگاری فردی دانشجویان دختر و خرده مقیاس های آنها، همچنین بین ابراز وجود و سازگاری اجتماعی دانشجویان و خرده مقیاس های آنها، رابطه ای مثبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، سازگاری فردی، اجتماعی، دانشجویان دختر
 • فروغ میرزایی، حمیدرضا حاتمی صفحه 47
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و شادکامی در دانشجویان بود. بدین منظور، 700 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه ی شادکامی و پنج عامل بزرگ شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که از بین پنج عامل شخصیتی مورد بررسی، عوامل برونگرایی و دلپذیر بودن با شادکامی، رابطه ی مثبت و عامل روان رنجوری با شادکامی، رابطه ی منفی دارد. نتایج نشان می دهد که این عوامل در کل، 42 درصد واریانس شادکامی را تبیین می کنند
 • مژگان سپاه منصور صفحه 57
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی میزان فعالیت سیستم های فعال سازی و بازداری با توانمندی ها و اختلالات رفتاری در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری این پژوهش، متشکل از تمامی دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در دوره ی راهنمایی و اول متوسطه بود که از بین آنها 600 دانش آموز (288 پسر و 312 دختر) با روش نمونه گیری چند مرحله ای، انتخاب و با پرسشنامه ی شخصیتی گری- ویلسون و پرسشنامه ی توانمندی ها و اختلال های رفتاری مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های این پژوهش، نشان داد بین میزان فعالیت و اختلال سلوک و بیش فعالی- نقص توجه و میزان فعالیت با اختلال های اضطرابی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان فعالیت سیستم های شخصیتی نظریه ی گری- ویلسون با توانمندی ها و اختلال های رفتاری در دانش آموزان نیز رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، اختلال های رفتاری، توانمندی ها، دانش آموزان
 • فرح لطفی کاشانی، حسن پاشا شریفی، مختار سیفی صفحه 65
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده (مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتلا به اسکیزوفرنیا بود. بدین منظور، در یک طرح نیمه آزمایشی 22 نفر از والدینی که فرزندان آنها با تشخیص اسکیزوفرنیا تحت درمان و توانبخشی قرار داشتند، به صورت در دسترس انتخاب و با پرسشنامه GHQ-28 مورد آزمون قرار گرفتند سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند؛ نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش روانی خانواده موجب افزایش سطح سلامت عمومی می شود اما در کاهش علایم جسمانی، افسردگی و افزایش سطح عملکرد اجتماعی تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، سلامت عمومی، آموزش روانی خانواده
 • افسانه لطفی عظیمی صفحه 79
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی شیوه ی ارتباطی مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک بود. بدین منظور، 380 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان تهران با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و از نظر شیوه های فرزندپروری و رفتارهای پرخاشگرانه، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین شیوه ی مبتنی بر خودکامگی مادر و پرخاشگری کودکان آنها رابطه ی مثبت وجود دارد در حالی که بین شیوه ی مبتنی بر اقتدار و پذیرش مادر با پرخاشگری کودکان آنها رابطه ی منفی وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که شیوه ی ارتباطی آزاد گذاری مادر نیز رابطه ی منفی با میزان پرخاشگری فرزندان آنها دارد.
  کلیدواژگان: شیوه ی ارتباطی، پرخاشگری، خودکامگی، اقتدار و پذیرش، آزاد گذاری
|
 • Asgari, Parviz., Shababi, Roshanak Page 9
  the research purpose is to draw a comparison between the quality of life, life satisfaction, sex role attitude and self-esteem among the students with high and low body image; therefore, 240 male and female students were selected using cluster sampling among from Islamic Azad University, Ahvaz branch and underwent the test with regard to the above mentioned variables. Results indicated that there was a significant difference amongst students with low and high body image regarding the quality of life and its components, life satisfaction, sex role attitude and self-esteem.
  Keywords: quality of life, life satisfaction, sex role attitude, self esteem, body image
 • Tabrizi, Mostafa., Lorestani, Khatereh Page 19
  The research purpose is to investigate the effectiveness of the eclectic counseling in decreasing the depression during pregnancy and preventing postnatal depression; therefore, 20 women who had been diagnosed as having depression using “Beck Depression Inventory(BDI)” were selected among from 144 pregnant women attending health and maternity clinics of Hamedan, they were then divided into two experimental and control groups. Having implemented and employed the eclectic counseling on the experimental group, they were provided with eight sixty-minute counseling sessions; moreover, in order to determine and measure the effectiveness of the treatment “Beck Depression Inventory (BDI) and Edinburgh Postnatal Depression Scale” were performed which confirmed that having eclectic counseling is highly effective in decreasing the depression during pregnancy and preventing postnatal depression.
  Keywords: Depression, Postnatal Depression, Eclectic Counseling
 • Jalali, Mohsen., Pourahmadi, Elnaz Page 27
  The research purpose is to assess the effectiveness of assertiveness training program in adolescents’ psychological health and self-esteem. Therefore, 30 students were selected among from the ones whose scores were below the cutoff point and were randomly grouped into experimental (n=15) (provided with eight 120-minute assertiveness training sessions) and control group(n=15). Findings concerning the difference between the scores of pretest and post test indicated that there was a decrease in the scores of general health and scores regarding subscales, known as social dysfunction, anxiety and depression (p<%5); however, no support was found with regard to physical symptoms. Additionally, there was an increase of students’ self-esteem comparing their scores in the pretest and post test (p<%1).
  Keywords: Assertiveness Training Program, Psychological Health, Self, esteem, Adolescents
 • Amidniya, Elham., Neisi, Abolkazem., Soudani, Mansour Page 37
  This paper reviews the relationship between self-assertion and social-personal adjustment in female university students of Masjed Soleiman; thus, 336 female university students were selected using stratified random sampling. Having assessed by "Self-Assertion and Social-Personal Adjustment Questionnaires" investigations have found a significant positive relationship between self-assertion, social-personal adjustment and its subscales
  Keywords: Self, Assertion, Social, Personal Adjustment
 • Mirzayi, Forugh., Hatami, Hamid Reza Page 47
  The research purpose is to investigate the relationship between happiness and personality characteristics among university students therefore,700 students were selected using multi-stage cluster sampling. The tools employed were “The Sixty-Item (NEOPI-R) Questionnaire and Oxford Happiness Inventory”. The data analyzed by multi-variable regression analysis showed that among from the five personality factors, happiness is positively, significantly correlated to extraversion and agreeableness and negatively, significantly correlated to neuroticism, accounting for 42 percent of the variance.
  Keywords: Happiness, Personality, Characteristics, Extraversion, Neuroticism, Agreeableness
 • Sepah Mansour, Mozhgan Page 57
  The research purpose is to investigate the relationship between behavioral activation system (BAS) and behavioral inhibition system (BIS) with students’ capabilities and behavioral disorders. Our statistical population included all the male and female students studying in junior high school and the first grade of high school in the school year ran from 2003-2004, out of which 600 students (288 boys and 312 girls) were selected using multi-stage sampling and the instruments employed were “Gary and Wilson Personality Questionnaire (GWPQ) and Goodman’s Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)” filling out self-report and parents-report forms. Findings indicated that anxiety disorders are positively, significantly correlated to behavioral approach system, conduct disorder (CD) and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Overall, our findings also showed a statically significant relationship between behavioral approach system in Gary and Wilson’s theory and students ‘capabilities.
  Keywords: Behavioral Disorders, Behavioral Systems, Competence, Students
 • Lotfi Kashani, Farah., Sharifi, Hasan Pasha., Seifi, Mokhtar Page 65
  The research purpose is to evaluate the effectiveness of family psychoeducation Atkinson and Coia model) in boosting general health of families of children diagnosed with schizophrenia. Therefore, employing a semi-experimental method, 22 patients were selected through the accessibility mode among which GHQ-28 questionnaire was distributed and responded to. The mentioned sample was then randomly assigned to experimental and control groups and received 10 training sessions. As covariance analysis shows, family psychoeducation is effective in boosting general health, however no significant effectiveness was observed with regard to physical symptoms, depression and social functioning.
  Keywords: Schizophrenia, General Health, Family Psychoeducation
 • Lotfi Azimi, Afsaneh Page 79
  The research purpose is to look into the relationship between mother’s relational styles with adolescents’ aggressive behavior. Our sample comprised 380 individuals who had been selected among from male & female high-schoolers and using cluster sampling in Tehran & in the School year ran from 1388 to 1389. The mentioned sample was then tested with regard to child rearing styles and aggressive behaviors. Analyzing the acquired data demonstrated that mother’s dictatorship is positively correlated with adolescents’ aggression; however, the style of dominance & acceptance is negatively correlated with adolescent’s aggression. The results also revealed that mother’s indulgence is negatively correlated to adolescent’s aggression.
  Keywords: Relational Styles, Aggression, Dominance, Acceptance, Indulgence