فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، امرداد و شهریور 1390)

نشریه پرستاری و مامایی ارومیه
سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، امرداد و شهریور 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/04/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم بدری گرگری، نگار سالک حدادیان صفحه 130
  پیش زمینه و هدف
  بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می رود. توجه به این مقوله یکی از برنامه های سازمان بهداشت جهانی در حوزه پیشگیری از بیماری های مزمن و ارتقای سلامت می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 100 بیمار(50 زن و 50 مرد) از مطب های خصوصی دندانپزشکی تبریز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و با روش توصیفی مقطعی مورد مطالعه قرار گرفتند. مقیاس مربوط به عوامل مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع و موانع ادراکی) و مقیاس خود کارآمدی مسواک زدن و نخ دندان کشیدن برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نرم افزار SPSS و AMOS برای تحلیل اطلاعات به کار گرفته شد.
  یافته ها
  از بین متغیرهای مدل اعتقاد بهداشتی و خودکارآمدی تنها موانع ادراکی استفاده از مسواک، عامل پیش بینی کننده رفتار بهداشتی مسواک زدن بود. همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که خودکارآمدی برای استفاده از نخ دندان، حساسیت درک شده و موانع ادراکی استفاده از نخ دندان، سه عامل پیش بینی کننده رفتار بهداشتی استفاده از نخ دندان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که موانع ادراکی با رفتار مسواک کردن در ارتباط است. بنابرین برای آموزش مسواک زدن، باید این موانع ادراکی مورد توجه متخصصان بهداشت دهان و دندان قرار گیرد. از طرف دیگر خودکارآمدی مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نخ کشیدن دندان بیماران بوده است لذا، متخصصان بهداشت دهان و دندان باید اعتماد به خود را در بیماران برای استفاده از نخ دندان مورد تقویت دهند
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، خودکارآمدی، مسواک زدن، نخ کشیدن دندان ها
 • جعفر بیک زاد، فرزانه عظیمی، باقر بهرامی، امید رضایی صفحه 139
  پیش زمینه و هدف

  جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی در سازمان ها باید عوامل انگیزاننده را شناخت. برخی از عوامل انگیزشی که می توانند تعیین کننده عملکرد و رفتار فرد در سازمان باشند، می توان به ویژگی های شغلی و نیاز به کسب موفقیت اشاره کرد. این عوامل بیشتر در محیط سازمانی برای ایجاد و درک انگیزه ها کاربرد و اهمیت زیادی دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شغلی با نیاز به کسب موفقیت کارکنان به منظور ارتقاء نیاز به کسب موفقیت بود.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر به روش توصیفی و همبستگی و در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین دژ انجام شده است. نمونه آماری 168 نفر از کارکنان این شبکه بود با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی r پیرسون و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار spss انجام گرفت.

  یافته ها

  ارتباط معنی داری بین ویژگی های شغلی و نیاز به کسب موفقیت و ابعاد آن وجود دارد. و تفاوت معنی داری بین میزان رابطه ویژگی های شغلی با نیاز به کسب موفقیت در بین کارکنان زن و مرد، بین کارکنان در گروه های سنی مختلف، بین کارکنان مجرد و متاهل، بین کارکنان با سنوات کاری مختلف و بین کارکنان با سطح تحصیلات مختلف وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین میزان ارتباط ویژگی های شغلی با ابعاد نیاز به کسب موفقیت وجود دارد (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  بین ویژگی های شغلی و نیاز به کسب موفقیت کارکنان در این شبکه رابطه معنی داری وجود دارد و توجه به ویژگی های شغلی در طراحی مشاغل باعث افزایش نیاز به کسب موفقیت کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: ویژگی های شغلی، نیاز به کسب موفقیت، انگیزش
 • حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی * صفحه 148
  پیش زمینه و هدف

  پژوهش حاضر به مقایسه پرخاشگری، اضطراب و افسردگی نوجوانان دبیرستانی 19-14 سال شهر سراوان در آبان ماه 1389 پرداخته است.

  مواد و روش کار

  این پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی تعداد 125 دانش آموز دبیرستانی وارد مطالعه شدند. ابزار سنجش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیکی و بخشی از آزمونSCL-90-R جهت سنجش پرخاشگری، اضطراب و افسردگی بود. داده ها از طریق آزمون های F، T-test برای گروه های مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  هیچ کدام از نوجوانان سابقه مصرف الکل، بیماری جسمی مزمن و نقص عضو نداشتند. 6درصد نوجوانان دارای پرخاشگری شدید، 8/6درصد دارای اضطراب شدید، 5/26درصد دارای افسردگی شدید و سلامت روان 9/17درصد آنان در معرض خطر شدید بود. میزان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی دختران بیشتر از پسران بود. بین محل سکونت (خوابگاه یا منزل) و میزان پرخاشگری و اضطراب تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما میزان افسردگی نوجوانان ساکن خوابگاه بیشتر بود. بین (سطح تحصیلات، شغل، وضعیت حیات والدین) و (سن و رتبه تولد فرزند) با میزان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش هرچه بهتر و ساده تر والدین خصوصا مادران در زمینه بهداشت روانی نوجوانان و همچنین فعال سازی مرکز مشاوره مدارس و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان ساکن خوابگاه با مجهز تر کردن کتابخانه، تجهیزات ورزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی - تفریحی ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و نوجوانان
 • حسین رستمی، اکرم قهرمانیان، مهری گلچین صفحه 157
  پیش زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی هزینه هنگفتی را به نظام سلامت کشورها تحمیل می کند. آموزش و آگاه سازی بیماران می تواند عوامل خطررا به حداقل برساند و از حملات مکرر پیشگیری نماید و رویکرد آموزش بیمار باید مبتنی بر نیازهای آنان طراحی شود و این نیاز باید قبل از آموزش توسط پرستاران شناسایی گردد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی است که نیازهای آموزشی بیمارانی که برای اولین بار دچار سکته قلبی شده و به بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی بناب مراجعه کرده بودند، مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. از طریق نمونه گیری در دسترس تعداد 27 بیمار حائز شرایط انتخاب شدند. ابزار بررسی پرسش نامه بود و از طرق مصاحبه اطلاعات جمع آوری شد. سپس از روش مقایسه میانگین ها، آنالیز شد و از طریق آزمون همبستگی شدت ارتباط تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که دامنه سنی بیماران بین 89-50 سال بود. تقریبا از نظر جنسی برابر بودند. ازنظر اهمیت، بیشترین اولویت به دانستن کنترل علائم بیماری (67/4)داده شده بود، سپس به ترتیب اطلاعات دارویی، عوامل سبک زندگی، آناتومی و فیزیولوژی را رتبه بندی نموده بودند.کم ترین اهمیت به فعالیت فیزیکی (71/3) داده شده بود. میانگین میانگین ها کل پاسخ های بیماران 32/4 بود. ارتباط معنی داری بین سن و فعالیت های مانند رانندگی،کار و جنسی وجود داشت.
  بحث و
  نتیجه گیری
  میانگین میانگین ها بیانگر احساس نیاز شدید بیماران به آموزش خود مراقبتی بعد از حمله قلبی می باشد. هرچقدر سن بیماران بیشتر می شد، از احساس نیاز به آموزش مسائل رانندگی و جنسی کاسته شده است (P=0.005 و P<0.001) که ارتباط معنی داری را نشان می دهد. اطلاعات از سرگیری فعالیت جنسی کم ترین اهمیت را (30/2) داشت. باتوجه به تغییر نیاز بیماران، پرستاران باید برای شروع هر برنامه آموزشی، نیازسنجی را انجام دهند.
  کلیدواژگان: نیازهای آموزشی، نیازهای یادگیری، سکته قلبی، پرستار، بیمار
 • شراره ضیغمی محمدی، سولماز اصغرزاده حقیقی صفحه 165
  پیش زمینه و هدف
  علی رغم پیشرفت هایی که در درمان نارسایی قلبی طی دهه گذشته صورت گرفته است پروگنوز این بیماری همچنان ضعیف باقی مانده است. در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، اختلال عملکرد کلیه با پیامد ضعیف همراه است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین سطح کراتینین سرم با مرگ و میر و طول مدت بستری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بود.
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر بود که در آن 263 پرونده پزشکی مربوط به سال های 1382-1387 متعلق به بیماران مبتلا به نارسایی قلبی که در زمان ترخیص، دارای تشخیص نارسایی قلبی بودند، بررسی گردید. اطلاعات دموگرافیک، آزمایشگاهی و اکوکاردیوگرافی در پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اختلال عملکرد کلیه به صورت افزایش سطح کراتینین سرم بیشتر از 5/1 میلی گرم در دسی لیتر تعریف گردید. اطلاعات به کمک آمار توصیفی، آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد از 263 بیمار مورد بررسی 4/30درصد سطح کراتینین سرم بیش ازmg/dl 5/1 داشتند. میانگین کراتینین سرم زمان پذیرشmg/dl 67/0±45/1 بود. مرگ و میر در 6/4درصد موارد اتفاق افتاده بود. افزایش سطح کراتینین بیش ازmg/dl 5/1 با مرگ طی زمان بستری در بیمارستان ارتباط داشت (005/0=P). تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سطح کراتینین سرم بین دو گروه بیماران زنده (63/0±42/1) و فوت شده (07/1±22/2) دیده شد (000/0=P). تفاوت آماری معنی داری بین میانگین طول مدت بستری در بیماران با کراتینین سرم بیشترmg/dl 5/1 و کم تر ازmg/dl 5/1 دیده شد (027/0=P).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کراتینین سرم بیشتر ازmg/dl 5/1 در زمان پذیرش با افزایش طول اقامت در بیمارستان و افزایش مرگ و میر بیمارستانی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: کراتینین سرم، نارسایی قلبی، طول اقامت در بیمارستان، مرگ و میر
 • یحیی کاظمی، زهرا نیک منش صفحه 174
  پیش زمینه و هدف
  بر اساس برخی پژوهش ها در ایران با آسیب های اجتماعی عمده و در حال گسترش رو به رو هستیم (1،2). بررسی عوامل مرتبط با این زمینه می تواند به کنترل این آسیب ها کمک کند. در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه دین داری، خویشتن داری و مصرف مواد پرداخته است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. نمونه پژوهش شامل354 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان شهر زاهدان بوده است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان دانشکده های مختلف، انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های محقق ساخته دین داری، خویشتن داری و میزان مصرف مواد استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش به کمک روش آماری همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین نمره ی سطح دین داری و خویشتن داری همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین خویشتن داری و میزان دین داری با مصرف مواد در دانشجویان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. در این میان خویشتن داری نسبت به دین داری اولویت بیشتری در پیش بینی مصرف مواد دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنا بر این با افزایش سطح دین داری، خویشتن داری نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش دین داری و خویشتن داری میزان مصرف مواد در دانشجویان کاهش می یابد. این دو متغیر با هم توانسته اند 07/0 از مصرف مواد را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: دین داری، خویشتن داری، مصرف مواد، دانشجویان
 • محمداسماعیل مطلق، سید داود نصرالله پور شیروانی، حسن اشرفیان امیری، محمد جواد کبیر، علی شبستانی منفرد، سیمین موعودی، آذین نحوی جوی صفحه 180
  پیش زمینه و هدف
  کارشناسان، کاردانان و بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی اعضای تیم سلامت هستند که پزشک خانواده را جهت تامین، حفظ و ارتقای تندرستی جمعیت تحت پوشش همراهی می نمایند. رضایت اعضای تیم سلامت می تواند در بهره وری منابع و کمیت و کیفیت خدمات موثر باشد. این مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت اعضای تیم سلامت از کارکرد پزشکان خانواده انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی در نیمسال دوم 1387 انجام گرفت. برای نمونه گیری ابتدا 20 درصد مراکز مجری طرح پزشک خانواده دانشگاه های علوم پزشکی گلستان، مازندران، بابل و گیلان به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و بعد در هر مرکز کلیه اعضای تیم سلامت در دسترس به صورت سرشماری با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 959 نفر اعضای تیم سلامت مطالعه شده 398 نفر دندان پزشک،کارشناس یا کاردان های بهداشتی شاغل در مراکز و 561 نفر بهورزان شاغل در خانه های بهداشت بودند. سطح رضایت اعضای تیم سلامت از کارکردهای پزشکان خانواده در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بالا و از بعضی از کارکردهای مدیریتی پزشکان خانواده کمی پایین بوده است. سطح رضایت هر دو گروه از اعضای تیم سلامت در دانشگاه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  سطح رضایت اعضای تیم سلامت از بعضی از کارکردهای مدیریتی پزشکان خانواده کمی پایین بوده که ضرورت دارد برای اصلاح و تقویت عوامل مدیریتی آموزش هایی به پزشکان خانواده داده شود.
  کلیدواژگان: رضایت، تیم سلامت، پزشک خانواده، مرکز بهداشتی درمانی
 • رقیه نظری، فاطمه بابا علی پور موزیرجی، سید حمید شریف نیا، جمال امینی، سمانه اکبری صفحه 188
  پیش زمینه و هدف
  میزان رضایت مندی بیماران، یکی از شاخص های اصلی برای سنجش اثر بخشی نظام سلامت است. از آنجائی که رضایت مندی بیماران مناطق مختلف تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد، این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات بستری در بیمارستان های شهرستان آمل و نقش مراقبت های پرستاری در ارتقاء رضایت مندی انجام پذیرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 300 نفر از بیماران بستری و در حال ترخیص که به صورت تصادفی وارد مطالعه شده بودند، انجام گردید. اطلاعات از طریق پرسش نامه ی مدون پژوهشگر ساخته، که برگرفته از نتایج تحقیقات قبلی و معیارهای رضایت سنجی بیمارستان ها بود، در هنگام ترخیص، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، مجذور کای، آزمونتی مستقل و ANOVA مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان رضایت مندی 3/69درصد بیماران از کل خدمات بستری، 94/75درصد از خدمات پرستاری، 1/69درصد از خدمات پزشکی و 06/64درصد از خدمات عمومی در حد مطلوب گزارش شد. نتایج آزمون ANOVA یک طرفه نشان داد که از بین مشخصات دموگرافیک فقط بین رده سنی و سطح تحصیلات بیماران با رضایت مندی آنان ارتباط معنی داری وجود دارد(p<0/001).
  بحث و نتیجه گیری
  میزان رضایت مندی اکثر بیماران شرکت کننده در این مطالعه در حد مطلوب بوده است و با توجه به نقش به سزای خدمات پرستاری، توانایی برقراری ارتباط کارکنان و نیز مشخصات فیزیکی محیط بخش ها، در افزایش رضایت مندی، لازم است توجه مسئولین به این مقوله جلب گردد و سنجش رضایت بیماران به عنوان بخشی از فرایند ترخیص بیماران در کلیه بیمارستان ها مدنظر قرار گیرد
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، خدمات بستری، مراقبت های پرستاری
 • حسین حبیب زاده، حسین جعفری زاده، یوسف محمدپور، علیرضا رحمانی، شهریار صالحی تالی صفحه 196
  پیش زمینه و هدف
  اغلب مردم امروزه متقاعد شده اند که جهت حذف هزینه های سنگین مراقبت های بهداشتی، هرچه سریع تر باید اقدامی شود. دسترسی آسان و گسترده به اینترنت و تکنولوژی های بدون سیم امروزه استراتژی های سیستم بهداشت و مراقبت را تحت تاثیر شگرف خود قرار داده است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مروری است. برای جمع آوری داده ها از منابع مختلف کتابخانه ای و اینترنت استفاده گردید و تمامی مطالب و نقطه نظرات داخلی و خارجی مرتبط با عوامل پیش برنده و چالش های فرا روی سلامت الکترونیک جمع آوری شد.
  یافته ها
  در مقایسه با سیستم سنتی مراقبت، سلامت الکترونیکی آن قدر پیشرفت کرده است که به بزرگ ترین صنعت تبدیل شده و می تواند خدمات و محصولات مراقبت سلامتی را به خانه های مردم ببرد. دسترسی به سلامت الکترونیکی در محیط های شهری و نواحی دور افتاده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که پزشکان مجرب و تکنولوژی پیشرفته تشخیصی و درمانی کمی دارند، سبب افزایش سطح سلامتی این جوامع گردیده است. هر چه سیستم های سلامت الکتریکی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند به همان اندازه حفظ و ارتقاء سلامتی نیز در این جوامع محقق خواهد شد.
  بحث و نتیجه گیری
  باید اذعان کرد که سلامت الکترونیکی، انقلاب عظیم در پزشکی نوین است و با تقویت عوامل سوق دهنده و برنامه ریزی برای موانع و چالش های فراروی آن می توان افق های جدیدی را در حرفه پزشکی و پرستاری ایجاد کند.
  کلیدواژگان: عوامل پیش برنده، چالش ها و سلامت الکترونیکی
 • معصومه همتی مسلک پاک، رضا قانعی صفحه 205
  پیش زمینه و هدف
  شکستگی مفصل ران شایع ترین آسیب ارتوپدی در سالمندان محسوب می شود و هزینه زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل می کند. میزان مرگ و میر در شکستگی مفصل ران 20 درصد است که در مقایسه با مرگ و میر ناشی از سایر مشکلات ارتوپدی رقم بالایی می باشد. هدف از این مطالعه مروری، تعیین کارایی محافظ های مفصل ران در پیشگیری از شکستگی مفصل ران بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مروری مقالات با زبان انگلیسی و فارسی که با روش کارآزمایی بالینی (RCTs) کارایی و سودمندی محافظ های مفصل ران را بررسی کرده بودند، از پایگاه های اینترنتی معتبر جستجو شدند.
  یافته ها
  18 مقاله کامل با توجه به ویژگی های جستجو بدست آمد. از 18 مقاله، 12مطالعه (6/66 درصد) ذکر کرده بودند که محافظ های مفصل ران در پیشگیری از شکستگی های مفصل ران در جمعیت های مورد مطالعه موثر و کارا می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  انجام مطالعات بیشتر در مورد نقش محافظ های ران در پیشگیری از شکستگی مفصل ران در سالمندان، جهت حفظ استقلال و ارتقاء کیفیت زندگی آنان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: محافظ مفصل ران، پیشگیری از شکستگی مفصل ران، سالمند
|
 • Badri Gargari R., Salek Hadadian N. Page 130
  Background and Aims
  The self-efficacy and the Health Belief Model (HBM) were utilized to understand brushing and flossing self-care in Tabriz private dental clinics.
  Materials and Methods
  One hundred participants (50 males, 50 females) were selected with accessible sampling method from Tabriz private dental clinics. In dental waiting rooms, dental patients completed a questionnaire assessing HBM variables and self-efficacy, as well as their performance of the oral hygiene behaviors of brushing and flossing. SPSS and AMOS were used for data analysis.
  Result
  The results showed that the HBM with barriers emerging as the sole HBM factor influencing brushing. In addition, it was found that the significant predictors of flossing were barriers, susceptibility, and self-efficacy.
  Conclusion
  According to research barriers predicted oral hygiene behavior (brushing), suggest that clinical interventions should target barrier reduction processes. Also self-efficacy has predicted a range of health behaviors (flossing); therefore, dental professionals should encourage patients’ self-confidence to floss at recommended levels.
 • Beikzad J., Azimi F., Bahrami B., Rezaei O. Page 139
  Background and Aims

  In order to attain high human resource productivity in organizations, motivating factors should be considered more. Some motivational factors determining performance in organizations are job characteristics and need for achievement. The aim of this research was to investigate the relationship between job characteristics and employee's need for achievement.

  Materials and Methods

  This descriptive correlative study included 168 employees of Shahindejh Health Center who were selected randomly. Data were collected using a questionnaire and were analyzing through descriptive and inferential statistics with SPSS software.

  Results

  There was a significant relationship between job characteristics and need for achievement and its dimensions. Age, marital status and sex of the samples, and education level effects characteristics and need for achievement. Also there is significant difference between job characteristics associated with success dimensions. (P<0.05)

  Conclusion

  There is significant correlation between job characteristics and need for achievement. In order to increase need for achievement in employees, it is suggested to consider job characteristics in the process of job design.

 • Jenaabadi H., Nastiezaie N. Page 148

  .

  Background and Aims

  The present study aimed to compare aggression, anxiety and depression in high school teenagers in Saravan city, November 2010.

  Materials and Methods

  This comparative study covered 125 high school students that were selected by stratified-random sampling. The Questionnaire consisted of two parts: demographic information and SCL-90-R test to measure aggression, anxiety and depression. The data were analyzed by T test for independent groups and F test using SPSS 15 software.

  Results

  None of the teenagers had a history of alcohol consumption or chronic physical illness. %2-6 had severe aggression, % 6.8 with severe anxiety, and % 26.5with severe depression, and % 17.9 with increased risk of mental health problems. Girls were significantly more aggressive and anxious than boys. There was no significant difference in aggression between those living in dorms versus living at home. However, depression was more among teenagers living in dorms. There was no significant relationship between parent's educational level, income level, and occupations and child's age and birth order with the amount of aggression, anxiety and depression.

  Conclusion

  It is necessary to train parents specially mothers on teenager's mental health issues and to improve school counseling center. In addition, planning free-time activities for students living in dorms equipped with, laboratories, computer centre, library, and sports ground is important.

 • Rostami H., Ghahramanian A., Golchin M. Page 157
  Background and Aims
  Cardiovascular diseases put enormous financial stress on national health system. Educating and informing cardiovascular patients of risk factors minimizes and prevents recurrent attacks. Patient education should be designed based on their needs and these needs should be identified by nurses.
  Materials and Methods
  This descriptive study covered 27 patients in CCU ward of Bonab Imam Khomeini Hospital. The data were collected by a questionnaire and were analyzed using SPSS software.
  Results
  The average age was 50-89 years. Patients gave the highest mean scores to symptom management item (4.67). The lowest mean score was given to physical activity item (3.71). There was a significant relationship between patient's age, driving, work, and sexual activities.
  Conclusion
  These finding prove the need for self-care management training following myocardial infarction. Ole patients were less interested in driving and sex education (P<0.005 and P=0.005). According to the changing needs of patients, a need assessment is necessary before beginning each program.
 • Zeighami Mohammadi Sh, Asgharzadeh Haghighi S. Page 165
  Background and Aims
  Despite advances in the treatment of heart failure over the past decade, the prognosis remains poor. Impaired renal function is associated with poor outcomes among heart failure patients. The aim of this study was to determine the relationship between Serum creatinine with length of hospital stay and mortality in heart failure patients.
  Materials and Methods
  This is a descriptive retrospective study that reviewed 263 medical records of heart failure patient's during 2002-2008 with a discharge diagnosis of heart failure. Demographic, laboratory, and echocardiography data were reviewed from medical records. In this study patients with impaired renal function were those with increased serum creatinine >1.5 mg/dl. The data were analyzed by descriptive statistics such as frequency distribution, mean, standard deviation, independent group test, Chi-square, and ANOVA.
  Results
  The findings indicated that in 30.4% of patients serum creatinine level was <1.5 mg/dl. Mean serum creatinine on admission was 1.45±0.67 mg/dL. Mortality occurred in 4.6% of patients. There was relationship between an increase in serum creatinine level (>1.5 mg/dl) and death during hospitalization (p=0.005). There was statistically significant difference in mean of serum creatinine levels between 2 groups of the alive (1.42±0.63) and dead (2.22±1.07) heart failure patients (p=0/000). And there was an association between mean length of hospital stay in patient with serum creatinine levels <1.5 mg/dl and >1.5 mg/dl. (p=0.027)
  Conclusion
  The results of this study show that the presence of serum creatinine level of<1.5 mg/dl on admission was associated with prolonged length of hospital stay and increased in-hospital mortality.
 • Kazemi Y., Nikmanesh Z Page 174
  Background and Aims
  Some investigations show that social disorders have been increasing in Iran recently. Examining related factors helps to reduce these disorders. The present study aimed to investigate the relationships between religiosity, self-control, and drug abuse.
  Materials and Methods
  In this study, correlation method was used. There were 354 students of Sistan and Baluchestan University that were selected by stratified random sampling. Three researchers designed the questioners of religiosity, self-control and drug abuse.
  Results
  The results show that religiosity and self-control are related positively and significantly; however, these two have a negative correlation with drug abuse. The stepwise regression analysis demonstrates that self- control was the strongest predictor and entered the equation first, followed by religiosity.
  Conclusion
  Increasing religiosity will result in enrichment of self-control in students. Nevertheless increasing religiosity and self-control will decrease drug abuse. These two variables could predict 0.07 drug abuse.
 • Motlagh Me, Nasrollahpour Shirvani Sd, Ashrafian Amiri H., Kabir Mj, Shabestani Mounfared A., Mohoudi S., Nahvijoy Page 180
  Background and Aims
  Health teams are experts and health workers in health care centers who work with family physicians to promote and ensure a healthy life. Satisfaction of health teams affects the efficacy, quantity and quality of health services. This survey was performed to evaluate the level of satisfaction in health teams about the function of family physicians in medical universities of the Northern provinces of Iran.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed in autumn of 2008. For sampling 20% of health care centers in the universities of Golestan, Mazandaran, Bobol and Gilan were selected randomly then experts and health workers were interviewed using a questioner. The data were analyzed in SPSS.
  Results
  From 959 samples, 398 were dentists, experts, and health workers in health care centers and 561 were health workers in health homes. Satisfaction level of the health teams of the functions of family physicians was high and some managerial functions of family physicians were slightly lower. Satisfaction level in both groups of health team members was studied and there was a significant difference. (P <0.05)
  Conclusion
  Since the level of satisfaction in health teams about management of family physicians was low, it is necessary to improve and promote the managerial functions of family physicians in health care centers.
 • Nazari R., Babaalipour Mouziraji F., Sharif Nia Sh, Amini J., Akbari S Page 188
  Background and Aims
  Patient satisfaction is one of the main indicators for measuring effectiveness of health system. Patient satisfaction in different areas is influenced by various factors. This study aimed to investigate patient satisfaction from hospital services in Amol.
  Materials and Methods
  This cross sectional study was performed on 300 admitted and discharged patients that were selected randomly. Data were collected by the researcher made questionnaire. The data were analyzed by SPSS statistical software and descriptive statistics, Pearson correlation, Chi-square and t-test.
  Results
  The satisfaction rate was as follows: 69.3 % of patients were satisfied with hospital services, 75.94% with nursing services, 69.1% to medical services, and 64.06% with general services. There was a significant relationship between age, and education level with patient satisfaction rate. (p<0.001)
  Conclusion
  The satisfaction rate in most participating patients was desirable because nursing care, communication skills of staff, physical profile of wards increased patients satisfaction. It is necessary that officials measure patients satisfaction rate at discharge from hospitals.
 • Habibzadehh., Jafarizadeh H., Mohamadpor Y., Rahmani A., Salehi Tali Sh Page 196
  Background and Aims
  Today most people are convinced that in order to reduce health care costs, early treatment is necessary. Widespread wireless technologies and the Internet has a great impact on health care.
  Materials and Methods
  This was a review study. Data were collected from different libraries and Internet sources related to factors and challenges facing e-health.
  Results
  In comparison with the traditional system of care, E-Health has progressed enough to be the largest industry and brings health care homes. Having access to e-health in urban and remote areas of developed and developing countries increases health level. The electrical safety system successfully used as preserving and improving the health of these communities.
  Conclusion
  E-health is modern and large revolution in medicine. By enriching impellent factors and planning for obstacles and challenge, we can search the new horizons of medical practice and nursing.
 • Hemmati Maslak Pak M., Ganaei R. Page 205
  Background and Aims
  Hip fractures in the elderly are the most common orthopedic injury and puts high financial stress the family and society. Mortality in hip fracture is 20 percent compared with deaths from other orthopedic problems. This review aimed to determine the effectiveness of protectors and their role in hip fracture prevention.
  Materials and Methods
  This review article search English and Persian articles using randomized controlled trials (RCTs) in order to test effectiveness of hip protectors.
  Result
  Eighteen proper articles were noticed. Of eighteen articles, twelve (66.6%) found hip protectors to be effective in preventing hip fractures in selective population.
  Conclusion
  Further research on hip protectors and their role in hip fracture prevention in the elderly is essential to maintain their independence and enhance their quality of life.