فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • باقر غباری بناب، علی اکبر حدادی کوهسار صفحه 7
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سلامت روانی با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی در نوجوانان بزهکار شهر تهران بود. بدین منظور، 100 نفر از نوجوانان بزهکار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از نظر نشانگان رفتاری مشکلات روانی، تصویر ذهنی از خدا و دلبستگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که سلامت روانی بزهکاران را می توان بر اساس نوع تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی آنها پیش بینی کرد. بزهکارانی که تصویر پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند، از سلامت روانی بالا و کیفیت دلبستگی ایمن تری برخوردار بودند ولی آنهایی که دارای تصویر ذهنی منفی از خدا بودند، از سلامت روانی پایین تر و کیفیت دلبستگی ناایمن تری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی از خدا، سلامت روانی، کیفیت دلبستگی، بزهکاران
 • محمد ابراهیم مداحی، منا صمدزاده صفحه 17
  پژوهش حاضر، به منظور تبیین سبک های والدینی بر اساس رگه های شخصیت بود. بدین منظور 382 دانشجو از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به شیوه ی تصادفی انتخاب و از نظر سبک های تربیتی و رگه های شخصیتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سبک مقتدرانه با رگه ی شخصیتی نوروزگرایی همبستگی منفی و نوروزگرایی با سبک مستبدانه و سهل گیرانه رابطه ی مثبت؛ برون گرایی، گشودگی و مقبولیت با سبک های مقتدرانه و سهل گیرانه رابطه ی مثبت و با سبک مستبدانه، همبستگی منفی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که وظیفه شناسی با سبک های مقتدرانه و مستبدانه همبستگی مثبت و با سبک سهل گیرانه همبستگی منفی دارد.
  کلیدواژگان: سبک های تربیتی، رگه های شخصیت
 • ساره بهزادی پور، فلور رضایی کارگر، مژگان سپاه منصور، شهناز نوح صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی روابط موجود بین ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی در افراد چاق و افراد دارای وزن طبیعی بود. بدین منظور، 100 نفر از افراد چاق و 100 نفر ازافراد دارای وزن طبیعی به روش در دسترس انتخاب شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها، حاکی از آن بود که افراد چاق از مکانیسم های فرافکنی، وارونه سازی و جسمانی سازی بیشتری استفاده می کنند. همچنین، افراد چاق در برون گرایی، مقبولیت، وظیفه شناسی و گشودگی نیز با افرادی که وزن عادی دارند، متفاوتند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک های دفاعی، مکانیسم های دفاعی، چاقی
 • حسن احدی، امیر هوشنگ مهریار، غلامرضا نفیسی، علیرضا نیکوفر، سعید جهانیان صفحه 35
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی میزان افسردگی بین بیماران سرطانی که هنگام مواجهه با استرس بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان- مدار استفاده می کنند با کسانی که بیشتر از راهبردهای مقابله ای مساله- مدار استفاده می کنند، بود. بدین منظور، 88 نفر از مبتلایان به سرطان های معده و روده (26=n)، سینه (32=n) و سر و گردن (30=n) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از نظر افسردگی و راهبردهای مقابله ای مورد آزمون گرفتند. نتایج، نشان داد که تقریبا 60 درصد از افراد مورد مطالعه از افسردگی خفیف تا شدید رنج می برند و میزان افسردگی در بیماران سرطانی هیجان- مدار بیشتر از بیماران مساله- مدار است. همچنین، مقایسه ی روش های مقابله با استرس در سه گروه بیمار سرطانی، بیانگر این مطلب است که مبتلایان به سرطان سینه بیشتر از مبتلایان به سرطان های معده- روده و سر و گردن از راهبردهای مقابله ای هیجان- مدار (05/0>p) استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: افسردگی، سرطان، روش های مقابله با استرس
 • فرح لطفی کاشانی، شهرام وزیری، درمحمد کردی تمندانی صفحه 43
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی ویژگی های دموگرافیک بیماران اسکیزوفرنیک و افراد عادی بود. بدین منظور، 93 نفر از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به صورت هدفمند از بیمارستان های تهران انتخاب و با 99 نفر افراد غیر اسکیزوفرن همتا شدند. نتایج، نشان داد که دو گروه از نظر تحصیلات، وضع تاهل، سواد پدر و مادر، تعداد خواهر و برادر و جو خانوادگی با یکدیگر متفاوتند به گونه ای که خانواده ی افراد سالم، بیش از سه برابر خانواده های اسکیزوفرن جو آزادمنشانه دارند و خانواده های بیماران اسکیزوفرن، بیش از 5 برابر خانواده های سالم بی سازمان هستند.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، ویژگی های دموگرافیک
 • پرویز عسگری، غلامرضا پاشا، مریم آذرکیش صفحه 53
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی تعهد زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار بود. بدین منظور، 300 زن (150 زن شاغل و 150 زن خانه دار) به صورت روش خوشه ایانتخاب شدند و از نظر تعهد زناشویی و رضایت جنسی با پرسشنامه رضایت از زندگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق، نشان داد که رضایت از زندگی زنان شاغل از زنان خانه دار و رضایت جنسی زنان خانه دار از زنان شاغل بیشتر است در حالی که دو گروه، از نظر تعهد زناشویی تفاوتی با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: تعهد زناشویی، رضایت جنسی، رضایت از زندگی
 • محسن گل پرور، زهرا جوادیان صفحه 61
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش دردسر آفرینی و اسناد شناختی در رابطه با باور به دنیای عادلانه و واکنش پرخاشگرانه ی دانشجویان دختر بود. بدین منظور، از بین دانشجویان دختر روان شناسی دانشگاه آزاد اصفهان، 220 نفر انتخاب شدند و به شیوه ی تصادفی در سه گروه اسناد شناختی (خصمانه، دوستانه و مبهم) کاربندی شدند و از نظر سناریو برای دستکاری اسناد شناختی باور به دنیای عادلانه، دردسرآفرینی و واکنش پرخاشگرانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که دردسرآفرینی و اسناد شناختی، رابطه ی باور به دنیای عادلانه را با واکنش پرخاشگرانه به موقعیت های سه گانه (خصمانه، دوستانه و مبهم) تعدیل می کند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که در دردسر آفرینی پایین و موقعیت اسناد خصمانه، رابطه ی باور به دنیای عادلانه با واکنش پرخاشگرانه ی منفی ولی در دردسرآفرینی بالا و موقعیت اسناد خصمانه، این رابطه مثبت است.
  کلیدواژگان: دردسرآفرینی، اسناد شناختی، باور به دنیای عادلانه، واکنش پرخاشگرانه
|
 • Mohammad Ebrahim Maddahi, Mona Samadzadeh Page 17
  The research purpose is to explain disciplinary styles based on personality traits. Therefore, the sample comprised 382 students who were selected by random sampling among from Islamic Azad University, Tonekabon branch, and was tested with regard to parental styles and personality traits. The results demonstrated that neuroticism is negatively correlated to authoritative style, whereas, it is positively correlated to neglectful and authoritarian styles. Moreover, extraversion, agreeableness and openness are positively correlated to authoritative and neglectful styles and negatively correlated to authoritarian style. Furthermore, conscientiousness is negatively correlated to neglectful style and positively correlated to authoritarian and authoritative styles.
 • Sare Behzadi Poor, Flor Rezaeai Kargar, Mozhgan Sepahmansour, Shahnaz Noohi Page 25
  This study aimed to compare the relationship between personality traits and defense mechanisms in obese individuals compared to individuals with normal weight; hence, 100 obese subject and 100 individuals with normal weight were selected using convenience sampling. The results produced that the stated groups differed considerably in personality traits and use of defense mechanisms. Furthermore, results indicated that obese people intend to use reaction formation, projection and somatization. What’s more, obese individuals also differed with normal-weight individuals in terms of extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness.
 • Hasan Ahadi, Amir Houshang Mehryar, Gholamreza Nafisi, Alireza Nikoufar, Saeed Jahaniyan Page 35
  The research purpose is to compare depression in cancer patients who utilize more emotion-focused coping strategies while encountering stress and patients who adopt more problem-focused coping strategies. Participants were 88 cancer patients selected from gastrointestinal (n=26), breast (n=32), head and neck (n=30) who were selected through convenience sampling and were then tested in terms of depression and coping strategies. The acquired data were analyzed and results showed that approximately %60 of subjects suffer from mild to severe depression. Depression in cancer patients who adopted emotion-focused strategy rated higher than cancer patients who utilized emotion-focused coping strategy (p<0.05). Moreover, breast cancer patients demonstrated higher use of emotion-focused coping strategies compared to gastrointestinal, head and neck cancer patients (p<0.05).
 • Farah Lotfi Kashani, Shahram Vaziri, Dor Mohammad Kordi Tamandani Page 43
  The research purpose is to compare the demographic characteristics of schizophrenic patients and healthy individuals. Therefore, a sample of 93 schizophrenic patients was purposefully selected from the hospitals of Tehran City and was then matched with non-schizophrenic individuals. Results indicated that there exists a between-group difference in terms of marital status, parental education, number of siblings and family atmosphere; in a way that, healthy individuals’ family environment is three times more liberal and schizophrenic individuals’ family environment is five times more disorganized.
 • Parviz Asgari, Gholamreza Pasha, Maryam Azar Kish Page 53
  The research purpose is to compare marital commitment, sexual satisfaction, and life satisfaction between employed and unemployed women in Dezful city; therefore, our sample comprised 300 employed and unemployed women who were selected through multistage cluster sampling and were tested with regard to marital commitment, sexual satisfaction, and life satisfaction. Results showed significant between-group difference in terms of life satisfaction and sexual satisfaction among two groups which rated higher among unemployed women; whereas, no significant difference was observed regarding marital commitment among the above-mentioned groups.
 • Mohsen Golparvar, Zahra Javadian Page 61
  This research was administered with the aim of studying the role of trouble making and cognitive attribution in relation to belief in a just world and female student's aggressive reaction. Therefore, our sample comprised 220 subjects drawn from a larger statistical population of female psychology students of Islamic Azad University, Isfahan branch using convenience sampling. They were randomly assigned to three groups of cognitive attribution (hostile, benign and ambiguous). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis. Results indicated that trouble making and cognitive attribution have moderated the relationship between belief in a just world and aggressive reaction to three biases (hostile, benign, ambiguous). Moreover, regression analysis subsequent to hierarchical regression analysis indicated that in low trouble making and hostile attributional bias, the belief in a just world and aggressive reaction are negatively, significantly correlated to one another, whereas, high trouble making is significantly, positively correlated to the hostile attributional bias.
 • Mohammad Ali Tavakoli, Behrooz Ahmadzadeh Page 72
  This study was carried out to determine the psychometric characteristics of Templer Death Anxiety Scale, an instrument, designed to assess the death anxiety. Our sample comprised 345 students (184 male, 161 female) who were selected from Islamic Azad University, Abadan branch, using the random sampling method and were then assessed using death anxiety scale. The data indicated that the mean scores were 7.5(S.D. = 2.9) for all subjects, 8.08(S.D. =3.2) for female, and 7.11(S.D. = 2.7) for male. The validity of the scale was obtained using factor analysis that showed five factors with Eigen values of greater than one. Also, item-total correlations were evaluated; the reliability coefficients of the scale using test-retest, split-half, and Cronbach alpha were 0.87, 0.59, and 0.75, respectively. Furthermore, significant differences were found between female and male individuals in terms of death anxiety, single-married, and adolescent-middle aged students. Overall, the Death Anxiety Scale among students under study has appropriate validity and reliability. Moreover, factor analysis showed multidimensional structure for this scale and considering the appropriate psychometric characteristics, this scale can be used in researches about death.