فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اوسط علی پور، محسن مرادی، محرم قلی زاده نیک پی، محمد دارایی، مرتضی راستگو صفحه 1
  در این تحقیق نشان داده شده که فتودیود ساخته شده با استفاده از کاشت یون Be+ در نیمه هادی نوع n-InSb در شرایطی که سطح نمونه با استفاده از یک لایه SiO2 در هنگام کاشت محافظت شده نتایج الکترواپتیکی بسیار بهتری نسبت به حالتی که کاشت مستقیم و بدون لایه SiO2، دارد. فتودیود به دست آمده از کاشت یون +Be، با دز 2-cm 1014×4 و انرژی KeV100 در حالی که μm 25/0 لایه SiO2 بر روی بستر n-InSb نشانده شده همراه با عملیات حرارتی در دمای ̊C350 به مدت 30 دقیقه دارای چگالی جریان تاریکی nA/cm2 200 در بایاس معکوس mV 50 ومیزان آشکارسازی بیشینه طول موجی (Dλ*) cmHz1/2W-1 1010×9 بوده است.
  کلیدواژگان: آشکارسازهای مادون قرمز، کاشت یون، ایندیوم آنتی موناید، حسگرهای ردیابی
 • حمید رادمنش، روزبه کمالی صفحه 7
  در این مقاله تاثیرات محدودیت جریان تحریک ژنراتورها، تپ چنجرهای قابل تغییر در زیر بار و دینامیک بار در سیستم برق هواپیمایC-130 بر پایداری ولتاژ در فضای حالت بررسی خواهد شد. همچنین اثر تغییر پارامترهای سیستم بر تغییر تعداد نقاط تعادل سیستم بحث خواهد شد و در ادامه نواحی پایداری ولتاژ برای اغتشاشهای کوچک برای یک سیستم ساده استخراج وتعیین خواهد شد.از آنجا که جنبه دینامیکی پدیده پایداری ولتاژ مد نظر است بهتر است که آن را در فضای حالت بررسی کرد. پایداری ولتاژ یک سیستم بوسیله مشخصه های دینامیکی تپ چنجر قابل تغییر در زیر بار و بار سیستم تعیین می شود. جریان محدود تحریک ژنراتور با تغییر نواحی پایداری اغتشاش کوچک و تغییر نقاط تعادل سیستم بر پدیده پایداری ولتاژ اثر می گذارد. پس از اعمال یک اغتشاش کوچک وضعیت ناپایداری ولتاز (ناپایداری بلند مدت و یا کوتاه مدت)که بستگی به ساختار و ترکیب بار (ترکیبی از بار موتوری (در حال تغییر) و بار ثابت و مقاومتی) و نیز به مقدار راکتانس سیستم دارد نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: نواحی پایداری ولتاژ، ژنراتورهای هواپیمای C، 130، فروپاشی ولتاژ، محدودیت جریان تحریک
 • حمید رادمنش، روزبه کمالی صفحه 17
  در این مقاله ما مدل سیگنال کوچک را برای مبدل1 فلای بک2 بعنوان تنظیم کننده ضریب توان3 در مد هدایت ناپیوسته4 (ولتاژ پیرو)،در فرکانس کاری ثابت و استفاده از روش مدار معادل تزریق جریان5، توصیف می کنیم. پیاده سازی ها با و بدون ولتاژ تغذیه مستقیم ورودی و همچنین استفاده ازبارهای مقاومتی، توان ثابت و جریان ثابت آنالیز می شوند و تابع تبدیل آنها را بدست می آوریم. کاربرد مدارات مجتمع (که معمولا در حالت مد ناپیوسته کاربرد دارند)در حلقه کنترل نیز مورد بحث قرار می گیرد، نتایج شبیه سازی نیز آورده شده و مدلهای معتبر در طراحی حلقه کنترلی استفاده می شود.
  کلیدواژگان: هواپیمای C، 130، مبدل های ولتاژ متناوب به مستقیم، مدل سیگنال کوچک، الکترونیک قدرت
 • دانیال رویانی، علی اصغر سرابی صفحه 25
  به منظور افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ منیزیم AZ31 پوشش فسفات روی (Zn3(PO4)2) بر روی سطح آن اعمال گردید. تاثیر پارامتر درجه حرارت حمام برروی کیفیت پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که پوشش های بدست آمده از نظر چسبندگی و یکنواختی مطلوب می باشد. نتایج رفتار خوردگی پوشش فسفاته در دماهای مختلف توسط تست مه نمکی و آزمون پلاریزاسیون مشخص نمود که پوشش تشکیل شده در دمای 45 درجه سانتیگراد دارای مقاومت به خوردگی نسبتا خوب است. بررسی مورفولوژی سطح پوشش به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز نتایج دو آزمون قبلی را مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: آلیاژ منیزیم، خوردگی، پوشش فسفاته، آزمون پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی
 • علیرضا فتاحی واجاری صفحه 31
  می دانیم که در شرایط واقعی اغلب اجزاء تحت بارگذاری با دامنه متغیر قرار می گیرند به طوری که دامنه، مقدار متوسط و فرکانس بارگذاری آنها با گذشت زمان تغییر می کند از طرفی روابط و محاسبات خستگی از روی سیکل های بارگذاری با دامنه ثابت به دست می آید. پس ضرورت پیدا می کند که برای انجام محاسبات خستگی یک جزء که تحت بارگذاری با دامنه متغیر قرار می گیرد، طیف بارگذاری اعمال شده بر آن را به مجموعه ای از سیکل های بارگذاری با دامنه ثابت تبدیل کنیم. در این مقاله نخست به تشریح خواص بارگذاری با دامنه متغیر پرداخته می شود و بعد ساده ترین حالت طیف بارگذاری با دامنه متغیر که شامل مجموعه ای از بلوک های بارگذاری با دامنه ثابت است، معرفی می گردد و روش های ماینر و مادیاگ در این حالت بیان می گردند. بعد از این مرحله حالت کلی تری از بارگذاری با دامنه متغیر و نحوه ی تبدیل آن به سیکل های بارگذاری با دامنه ثابت تشریح می گردد. این عمل با روش Rainflow انجام می گردد و فلوچارت و الگوریتم شمارش در این روش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که شمارش دستی در این روش مخصوصا زمانی که پیچیدگی بارگذاری زیاد باشد، دشوار است در این راستا برنامه ای با استفاده از زبان برنامه نویسی Matlab تهیه شده که این مشکل شمارش سیکل ها را مرتفع می کند. در انتهای این مقاله نیز کاربرد تبدیل سیکل های بارگذاری با دامنه متغیر به سیکل های بارگذاری با دامنه ثابت در حوزه صنایع هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: الگوریتم Rainflow، طیف بارگذاری با دامنه متغیر، طیف بارگذاری با دامنه ثابت
 • علیرضا فتاحی واجاری صفحه 39
  در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز خستگی کاربردی و استفاده از نرم افزارهای تجاری و در دسترس ANSYS و Fe-safe به تخمین عمر Main gear Drag Beam بالگرد SH پرداخته شده است. Main gear Drag Beam بالگرد SH یکی از قسمت های مهم ارابه فرود این بالگرد بوده و با توجه به عملکرد قطعه، در معرض بارگذاری های مختلف از جمله بارگذاری نوسانی قرار می گیرد. در نتیجه عمر خستگی این قطعه حائز اهمیت می باشد. در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار ANSYS این قطعه مدل شده و شرایط مرزی و بارگذاری موجود روی قطعه اعمال می گردد و سپس با استفاده از نرم افزار تخمین عمر Fe-safe، عمر خستگی این قطعه برای بارگذاری داده شده به دست می آید. طیف بارگذاری مورد استفاده در این مساله Felix28 می باشد که طیف بارگذاری استاندارد بالگردها است. با انجام این تحقیق، عمر خستگی Main gear Drag Beam بالگرد SH حساب شد و می توان از عمر به دست آمده در جداول تعمیر و نگهداری استفاده نمود و از شکست های ناگهانی و غیرمنتظره این قطعه جلوگیری نمود و همچنین تعیین کرد که این قطعه برای ادامه سرویس دهی مناسب است یا خیر.
  کلیدواژگان: تخمین عمر، درگ بیم، بارگذاری نوسانی، عمر خستگی
 • حسن محجوب عشرت آبادی، کریم شاطری، داوود قرونه صفحه 45
  یکی از تئوری های جدید در حوزه رفتار سازمانی، تئوری رفتار شهروندی است.در پژوهش حاضر، به بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی،مبانی، ویژگی ها، ابعاد، عوامل تاثیر گذار و پیامدهای آن پرداخته شد. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی بر ادبیات نظری بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخگویی به سوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود، مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و به شیوه کیفی تحلیل شده اند. یافته های پژوهش عبارتند از: (1)با توجه تجزیه و تحلیل ادبیات؛ عمده ترین ویژگی های رفتار شهروند سازمانی عبارتند از؛ نوعی تمایل درونی است ونه بیرونی، رفتاری خودجوش و آگاهانه است؛ در شرح شغل افراد پیش بینی نشده است؛ خاطر انجامش پاداش رسمی دریافت نمی شود؛ و همچنین فرد به خاطر انجام ندادنش تنبیه نمی شود.(2)عمده ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل؛ جوانمردی، نوعدوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری، وفاداری سازمانی، خود بهبودی و نزاکت در سازمان می باشد(3)مهم ترین عوامل تاثیر گذار عبارتند از: رضایت شغلی، عدالت سازمانی،، بوروکراسی، ویژگی های شخصیتی، رفتارهای رهبری، ادراک نقش، تعهد سازمانی، سن کارکنان (4)بطور کلی عمده ترین پیامدهای بروز رفتار شهروندی سازمانی شامل افزایش بهره وری عملکرد و اثر بخشی، ارتقاء روابط مثبت میان کارکنان، کارایی بیشتر در تخصیص منابع، کاهش هزینه های نگهداری، فراهم کردن انعطاف لازم برای ابداع و نوآوری، بهبود خدمت به مشتری، و استفاده اثربخش از منابع کمیاب می باشند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی ها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط، پیامدها
|
 • Page 1
  This study has shown that if a photo detector which was made by Be+ implantation in InSb p+-n is protected by a SiO2 layer، better Electro- optical results will be gained in contrast with the case where it has direct implantation and does not have SiO2 layer. The dose and the energy of the of Gained photodiode by Be+ ion were 4×1014 cm2 and 100 KeV. I-V while a layer with the thickness of 0. 25 μm was covered over InSb p+-n in the thermal condition of 350 ˚C within 30 min and with the Leakage current of 200 nA/cm2 in the 50mV Reverse bias. The detectivity in the peak value was 9×1010 cmHz1/2W-1.
 • Page 7
  The effects of the generator excitation current limit، the on-load tap changer (OLTC) and load dynamics on voltage stability in C-130 aircraft power system are analyzed in state space. The variation of the number and coordinates of the equilibrium points with parameters of the system arc discussed. I n addition، a small-disturbance voltage stability region of a simple system is constructed. When the dynamic of voltage collapse is considered، it is more convenient to analyze it in the state space rather than in the input/output parameter space. The voltage stability of a system is determined by the dynamic characteristics of both the OLTC and the load. The generator excitation current limit affects the voltage stability by changing the small-disturbance voltage stability region and the equilibrium points of the system. After a small disturbance، the mode of voltage instability، fast instability or longer-term instability depends on the composition of the- load as well as the value of the system reactance.
 • Page 17
  In this paper we describe small signal models for Flyback converter as power Factor Preregulators in Discontinuous Conduction Mode (voltage follower approach) and constant frequency، using CIECA approach. In fact، a low power factor reduced the power available from the utility grid، while a high harmonic distortion of the line current causes EMI problems and cross_ interferences، through the line impedance، between different systems connected to the same grid. Implementations with and without input voltage feed forward، using resistive load، constant power and constant current loads are analyzed، and their respective transfer function are obtained. The applicability of an integrated circuit (usually used in continuous conduction mode) in the control loop is also presented. Simulation results are presented، validating the models to be used in control loop design.
 • Page 25
  A zinc phosphate coating was formed on AZ31 magnesium alloy. The effect of temperature on phosphate coating was investigated. All measurements showed that the phosphate coating was uniform and well adhered. Polarization curves and salt spray tests were used to assess the corrosion protection of coating. All measurements showed that the phosphate coating afforded considerable protection against corrosion. From results obtained، it was deduced that the optimum phosphating temperature was 45°C. Morphology of phosphate film on magnesium alloy was investigated by scanning electron microscopy (SEM).
 • Page 31
  As we know in real condition، most components are subjected to variable amplitude loading and their amplitude، average value and loading frequency varies with time But fatigue relations are obtained from constant amplitude loading. For this reason for fatigue calculation، it is necessary we convert variable amplitude loading to constant amplitude loading for a component which is subjected to variable amplitude loading. In this paper first we discuss about the property of variable amplitude loading and then the simplest form of this loading which contains a complex blocks of constant amplitude loading and Miner and Madiag’s methods are introduced. After this stage، we demonstrate how a arbitrary variable amplitude loading is conerted to constant amplitude loading. the method used here is Rainflow and its algorithm and flowchart are discussed here. Because in this method، hand calculation specially in complex loading is difficult to do، a MATLAB program is written and with using this program، the calculation will be don simply. At the end of this article، application of converting variable amplitude loading to constant amplitude loading in aerospace technology will be demonstrated.
 • Page 39
  In this paper، practical fatigue analysis methodology and Commercially available software، ANSYS and Fe-safe، were utilized as to estamate the fatigue life of SH’s Main gear drag beam. SH’s Main gear drag beam is the most important part of this helicopter and with respect to its application، this component is subjected to random loading and then its fatigue life is important. In this paper first with using of ANSYS، the component is modeled and boundary condition and loading is applied to the model and then with life prediction Fe-safe software، fatigue life of this component for given loading is gained. The loading spectrum chosen for this work was that of a generalized helicopter loading sequence which is Felix28. with utilizing of this research، fatigue life of SH’s Main gear drag beam was calculated and we can use this calculated fatigue life in maintenance manual and prevent instantinuse and unexpected fracture and determine if this reworked part is suitable for continued service.
 • Page 45
  The aim of present study was to investigate the concept of organizational citizenship behavior، and it s features، dimensions، antecedents، and consequences. Therefore، four questions around subject has been designed and considered. The research method was document analysis and for gathering required information، sake answering research questions، existing، relevant and available documents and proofs has been gathered and analyzed with qualitative method. Research findings are: 1- the most important features of organizational citizenship behaviors including: this behaviors are an internal tendency، a discretionary and spontaneous in nature، aren''t explicitly or directly recognized by formal system، and aren''t formally rewarded or sanctioned by the organization. 2- the most important dimensions of organizational citizenship behavior are: sportsmanship، altruism، civic virtue، conscientiousness، organizational loyalty، self development، and courtesy. 3- many studies has been done about organizational citizenship behavior، findings show that the most important variables that predict such behaviors are: job satisfaction، organizational justice، personality، leadership behaviors، role perception، organizational commitment، and employees age. 4- generally، the most important consequences of organizational citizenship behavior are: enhancing organizational effectiveness، performance and productivity، promotion of positive relationships among employees، more efficiency in resource allocation، providing the flexibility needed for innovation، guiding the efficient use of scarce resources، improving costumer service.