فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 65 (تابستان 1390)
 • پیاپی 65 (تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/09/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قاسم نباتعلی، علی جلالی دیزجی صفحه 197
  هدف
  هدف پژوهش، شناسایی وضعیت پیوندهای وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور از طریق تحلیل انواع پیوندهای وب می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر، تحلیل پیوند است که یکی از روش های وب سنجی است. گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار لکزی یو آر ال و موتور کاوش یاهو انجام گرفته است. حجم نمونه آماری مورد پژوهش، وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی استان های کشور (شامل 30 وب گاه) است. اطلاعات گردآوری شده در یک پایگاه اطلاعاتی در نرم افزار آماری Exel وارد شد و پس از آن با توجه به پرسش های مطرح شده، داده ها شمارش و رتبه بندی شد و برای تحلیل های لازم مرتب گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و قم دارای بیشترین تعداد پیوند دریافتی هستند و در نتیجه از بالاترین میزان رویت برخوردارند. به لحاظ تعداد صفحات و میزان حضور در وب، و همچنین تعداد خودپیوندها، وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، مازندران و آذربایجان شرقی در وضعیت بهتری نسبت به دیگر وب گاه ها قرار دارند. از نظر نوع دامنه پیوندهای دریافتی، 21/61 درصد پیوندهای دریافتی متعلق به دامنهir است. به لحاظ ضریب تاثیرگذاری، وب گاه های ادارات کل کتابخانه های عمومی تهران، کردستان و قم به ترتیب با ضریب تاثیر422/0، 362/0 و 345/0 در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. به لحاظ تبادل پیوند، تنها میان 8 مورد از این وب گاه ها (26 درصد) ارتباط و همکاری برقرار شده است.
  اصالت/ارزش: تاکنون پژوهش مجزایی درباره تحلیل پیوندهای موجود در وب گاه کتابخانه های عمومی یا وب گاه ادارات کل کتابخانه های عمومی ایران صورت نگرفته است. بررسی وب گاه کتابخانه ها با استفاده از روش وب سنجی به منظور شناسایی وضعیت پیوندهای وب گاه ها، ارزیابی و سنجش میزان حضور در محیط وب، مشاهده پذیری و تاثیرگذاری وب گاه ها مزایای مهمی برای کتابخانه ها دارد و منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها شده و می تواند به حضور موثر در اینترنت و بهبود خدمات اینترنتی کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: وب سنجی، تحلیل پیوند، وب گاه های کتابخانه ای، کتابخانه های عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • زهرا بهزادی، عبدالرسول جوکار صفحه 227
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی کشور ایران در محدوده زمانی 2009-1994 است.
  روش
  روش پژوش حاضر تحلیل استنادی است. جامعه پژوهش را کلیه مدارک (مقاله، گزارش، نقد و بررسی،...) ارائه شده در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی توسط کشور ایران تشکیل می دهد که طی سال های 1994 تا 2009 وارد پایگاه وب آو ساینس شده اند. به منظور جست وجوی این مدارک در پایگاه، ابتدا کلیه نشریات مربوط به حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی که در قسمت JCR پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند، شناسایی شدند که مشتمل بر 61 مجله بود. سپس میزان تولیدات علمی کشور ایران در 61 مجله حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن رشد سالانه انتشارات کشور براساس رگرسیون نمایی نیز محاسبه گردید.
  یافته ها
  براساس میزان R2 مربوط به رشد سالانه تولیدات علمی، میزان رشد کشور ایران طی 16 سال مورد بررسی معنی دار است (05Pاصالت/ارزش: پژوهش حاضر سعی دارد، تولیدات علمی کشور ایران در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند چشم اندازی را برای سیاست گذاران و مدیران پژوهشی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: نگاشت علمی، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، ایران، تولیدات علمی
 • امیر غائبی، فریبرز خسروی، آزیتا مالمیر صفحه 247
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین میزان جامعیت، مانعیت و مدت زمان جست وجو در دو پایگاه نما و نمایه و این که دریابیم کدام یک از ابزار نمایه سازی (اصطلاحنامه و رده بندی ده دهی دیویی) ما را در بهبود بازیابی اطلاعات یاری می رساند.
  روش
  این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی- تحلیلی صورت پذیرفته است. اطلاعات مورد نیاز آن با مشاهده مستقیم منابع پایگاه مقالات نما و نمایه گردآوری شده است. جامعه آماری، مقالات مشترک در دو پایگاه مقالات فارسی نما و نمایه در دو حوزه موضوعی کتابداری و اطلاع رسانی و تاریخ (610 مقاله) است که 240 مقاله به روش نمونه گیری نسبی و تصادفی انتخاب گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان جامعیت (در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و تاریخ) در پایگاه نما 56 درصد و در پایگاه نمایه40 درصد و میزان مانعیت (در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و تاریخ) در پایگاه نما 58 درصد و در پایگاه نمایه 35 درصد، و نیز مدت زمان جست وجو در پایگاه نما 1 دقیقه و 13 ثانیه و در پایگاه نمایه 2 دقیقه و13 ثانیه است. استفاده از آزمون آماری تی برای نمونه های مستقل در این پژوهش بیانگر این است که از نظر جامعیت، مانعیت و مدت زمان جست وجو اختلاف معنی داری بین پایگاه نما و پایگاه نمایه وجود دارد؛ اما همبستگی در این معیارها در دو پایگاه مستقیم و معنی دار است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که پایگاه نما از نظر میزان جامعیت و مانعیت و مدت زمان جست وجو در وضعیت مطلوب تری نسبت به پایگاه نمایه قرار دارد و می توان گفت استفاده از اصطلاحنامه در نمایه سازی پایگاه نما بر نتایج بازیابی از آن پایگاه تاثیر مثبت و موثر گذاشته است.
  اصالت/ارزش: براساس نتایج پژوهش جست وجوگران اطلاعات می توانند در انتخاب پایگاه متناسب با نیاز خود بهتر تصمیم گیری کنند و نیز طراحان پایگاه ها دریابند که برای تولید پایگاه از کدام زبان کنترل شده در سازمان دهی منابع استفاده کنند.
  کلیدواژگان: جامعیت، مانعیت، مدت زمان جست وجو، اصطلاحنامه، ارزیابی بازیابی اطلاعات، پایگاه مقالات نما، پایگاه مقالات نمایه
 • حسین پاشایی زاد، غلامرضا فدایی، عباس حری، حمیدرضا حسن آبادی صفحه 263
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استنادی مقاله های مجلات علمی- پژوهشی فارسی زبان ایران در سه حوزه موضوعی علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی است که در پایگاه استنادیSID نمایه شده اند.
  روش
  در این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مقاله های دارای 2 استناد و بیش از 2 استناد مجلات علمی- پژوهشی فارسی سه حوزه علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی که بین سال های 80 تا 85 منتشر شده و در پایگاه SID نمایه شده اند تشکیل می دهد. برای انتخاب مقالات از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. ابتدا اطلاعات کتابشناختی هر مقاله و نیز اطلاعات کتابشناختی مربوط به استنادهای آن ها از پایگاه SID استخراج گردید. برای تحلیل آماری داده ها نیز از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.
  یافته ها
  باتوجه به نتایج پژوهش میانگین استنادی سه حوزه مورد بررسی 08/3 استناد به دست آمد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل های استنباطی تفاوت معنی داری بین سه حوزه موضوعی از لحاظ تاثیر استنادی وجود ندارد. در کل، یافته های این پژوهش نشان داد نرخ استنادی مقاله های مجلات علمی- پژوهشی فارسی زبان ایران بسیار پایین است و بسیاری از آن ها هیچ استنادی دریافت نکرده اند؛ بنابراین باید در استفاده از استنادهای این مقاله ها در امر ارزیابی تاثیر علمی پژوهشگران با احتیاط عمل شود.
  اصالت/ارزش: تعداد استنادهای مقاله های مجلات علمی به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی تاثیر انتشارات یک کشور بر جامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد؛ ازاین رو این پژوهش وضعیت تاثیر استنادی مقاله های مجلات علمی- پژوهشی فارسی زبان ایران در سه حوزه موضوعی علوم پزشکی، علوم کشاورزی و علوم انسانی را روشن می کند.
  کلیدواژگان: تاثیر استنادی، مجلات علمی، پژوهشی، مقاله های علمی، پژوهشی، ایران، پایگاه SID
 • فرخنده اجاق، کیوان کوشا صفحه 285
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، کشف میزان آگاهی از خود-آرشیوی توسط نویسندگان پرتولید ایرانی بر اساس نمایه های استنادی موسسه اطلاعات علمی (آی. اس. آی) در حوزه های علوم و علوم اجتماعی می باشد.
  روش
  روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی و از نوع مشاهده است و داده های مورد نیاز پژوهش با مرور وبسایت های 80 نویسنده پرتولید ایرانی در چهار رشته از علوم (شیمی، زیست شناسی، ریاضیات، علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی) و چهار رشته از علوم اجتماعی (علوم اجتماعی، اقتصاد، روان-شناسی و مدیریت) به دست آمده است. نرم افزار به کار رفته جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار اکسل می باشد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان آگاهی نویسندگان پرتولید ایرانی از این مفهوم بسیار کم است؛ چنانچه از چهار رشته علوم، نویسندگان پرتولید ایرانی در رشته ریاضیات با %25/3 درصد بیشترین سطح خود-آرشیوی را در زمان انجام پژوهش داشته اند. همچنین، پژوهش نشان می دهد که نویسندگان پرتولید ایرانی در حوزه علوم اجتماعی هیچ اقدامی مبتنی بر خود-آرشیوی نداشته اند. علاوه بر این، نسبت خود-آرشیوی ممکن به خود-آرشیوی تحققیافته در کلیه رشته ها قابل ملاحظه است. بیشترین سطح خود-آرشیوی ممکن در میان رشته های علوم مربوط به زیست شناسی و کمترین سطح مربوط به علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی است؛ در حالی که کمترین اختلاف میان خود-آرشیوی ممکن و خود-آرشیوی تحققیافته نیز در علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی به چشم می خورد. علاوه بر این، بیشترین سطح خود-آرشیوی ممکن در میان رشته های علوم مربوط به رشته اقتصاد است.
  اصالت/ارزش: به نظر می رسد علی رغم اینکه در سال های اخیر خود-آرشیوی به عنوان یکی از موثرترین روش های اشاعه اطلاعات بوده است، اما این مفهوم آن چنان که شاید در میان محققان پرتولید ایرانی به کار گرفته نشده است. نتایج این پژوهش به پژوهشگران امکان آشنایی با این مفهوم و وضعیت خود-آرشیوی در حوزه های مورد مطالعه را می دهد و از این طریق افق های نوینی جهت اشاعه و دسترس پذیر ساختن آثار علمی آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: خود، آرشیوی، آرشیوهای دسترسی آزاد، پایگاه اطلاعاتی شرپا، پیش چاپ، پس چاپ
 • فریده باقری نسب صفحه 305
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی وبسایت های شیعی فارسی بر اساس سیاههوارسی طراحی شده توسط محقق براساس معیارهای سیلبرگ، اس.ام.آر.تی. و اکشن فور هلس است تا برترین وبسایتها را برای استفاده علاقهمندان معرفی نماید.
  روش
  پژوهش از نوع اریابانه است بهطوری که از طریق جستوجو در محیط اینترنت، اطلاعات 75 وبسایت فارسی زبان با موضوع تشیع استخراج شد سپس این اطلاعات این وبسایتها در مقایسه با سیاهوارسی طراحی شده، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها: نتایج نشان میدهد که میانگین کلی مطابقت این سایتها با سیاههوارسی 17/57 درصد است که در این میان دسترسی به مطالب با 100 درصد بیشترین، و روزآمدسازی با 68/23 درصد کمترین میزان مطابقت با سیاههوارسی را دارا بودهاند. از میان وبسایتها، وبسایت تبیان با 35 امتیاز و وبسایت غدیر و جلگه با 11 امتیاز بهترتیب بهترین و ضعیفترین وبسایتها بودند. در کل، میانگین نمرات 76 سایت مورد مطالعه 18/22 از 47 با انحراف معیار 32/5 بود که نشاندهنده عملکرد ضعیف وبسایتهای مورد مطالعه است.
  اصالت/ارزش: از آنجایی که به مقوله ارزیابی وبسایت های مذهبی در کشور پرداخته نشده است، این پژوهش میتواند نقطه شروعی برای انجام این کار بوده و ضمن آشناسازی طراحان این وبسایتها با استانداردهای این حیطه، به نشان دادن نقاط قوت و ضعف موجود در آنها کمک کند. همچنین این تحقیق میتواند با نشان دادن فاصله بین وضع موجود تا وضع مطلوب، به بهبودکیفیت ارائه اطلاعات مذهبی و در نتیجه رضایت استفادهکنندگان یاری رساند.
  کلیدواژگان: وبسایت های شیعی، رتبهبندی وبسایت، ارزیابی وبسایت، سیلبرگ، اس، ام، آر، تی، اکشن فور هلس
 • مهرانگیز علی نژاد، محمدرضا سرمدی، بهمن زندی، سید محمد شبیری صفحه 337
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سوادداطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش دانشجویان یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های شیراز، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت است.
  روش
  پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامهای محققساخته است. جامعه آماری پژوهش شامل1400 دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسیارشد مشغول به تحصیل در بخش آموزش الکترونیکی سه دانشگاه مورد بررسی است که طبق جدول مورگان و با روش نمونهگیری خوشه ایتصادفی تک مرحله ایی، 300 نفر بهعنوان نمونه تعیین شدند.
  یافته ها: نتایج تحلیل داده ها که با استفاده از آزمون نیکویی برازش کای دو، تیاستودنت و همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهدست آمد، نشان داد که 1. سطح سواداطلاعاتی پایین است 2. بین سطوح مختلف سواداطلاعاتی اختلاف وجود دارد و 3. بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های مورد بررسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
  اصالت/ارزش: به دلیل ویژگی ها و تفاوتهایی که یادگیری الکترونیکی با آموزش مرسوم دارد، اهمیت و ضرورت سواد اطلاعاتی در این فرایند آموزشی بیشتر است و با توجه به بررسی های انجام شده، تاکنون پژوهشی نقش و سطح سواد اطلاعاتی افراد را در فرایند های یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار نداده است.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، یادگیری الکترونیکی، استاندارد های سواد اطلاعاتی، آموزش از راه دور
|
 • Ghasem Nabatali, Ali Jalali Dizaji Page 197
  Purpose
  Through analysis of different types of web links, it is aimed in this study to evaluate the status of links in provincial websites of Iran Public Libraries Foundation.
  Methodology
  Link analysis as a webometric method was used in the present research. Data collection was accomplished by LexiURL software and Yahoo search engine. The population under study included the Provincial websites of Iran Public Libraries Foundation (30 websites). The collected data was put into a database in Excel software. According to the questions, the data were subsequently enumerated, ranked, and sorted for further analyses.
  Findings
  According to the results, the websites of public libraries in the provinces Khorasan Razavi, East Azerbaijan, and Qom have the highest number of inlinks and so the highest level of visibility. Regarding the number of webpages, being actively present in the web environment and the number of self-links, the websites of public libraries in the provinces Khorasan Razavi, Mazandaran and East Azerbaijan had a better status compared to other websites. Concerning domain type of the received links, 61.21% of the received links were the “ir” domain. With regard to impact factor, the websites of public libraries in the provinces Tehran, Kurdistan, and Qom were assigned the first to third ranks with impact factors of 0.422, 0.362, and 0.345, respectively. Regarding the link exchange, collaboration was made among only 8 of these websites (26%).Originality/Value: No separate research has been so far conducted concerning the analysis of links in websites of public libraries or websites of Iran Public Libraries Foundation. It has great advantages for libraries to evaluate their websites by means of webometric tools in order to identify the status of websites’ links, evaluate their presence in web environment, and impact of the websites, as this can lead to recognition of their strengths and weaknesses and assist their effective presence in internet and improvement of internet services.
 • Zahra Behzadi, Abdulrasul Jowkar Page 227
  Purpose
  This research was conducted with the aim of evaluating Iran’s scientific populations in the field of library and information science during 1994-2009.
  Methodology
  Citation analysis was used. The population under study included all documents (paper, report, critical paper, etc.) presented by Iranian researchers in the field of library and information science which have indexed in “Web of Science” website during 1994-2009. In order to search for these documents in this database, initially all journals related to LIS which are indexed in the JCR unit of the “Web of Science” website were identified (61 journals). Then, Iran’s scientific publications in these 61 LIS journals were investigated. Besides, annual growth of Iran’s publications was calculated based on exponential regression.
  Findings
  According to R2 value related to annual growth of scientific publications, Iran’s rate of scientific growth during the mentioned 16 years has been significant (P<0.05). The results indicated that Iran has gained a 33% growth rate during the years under study. Investigation of the document types showed that the Iran’s 96 records were presented in four different formats and only in English, and the highest populated format was “paper”. Furthermore, evaluation of the journals’ impact factor revealed that Iranian researchers have published their papers more in journals with low impact factors. The highest impact factor belonged to the “Journal of Informatics”, in which only two papers from Iran were published. Also, the clusters in the historiography mapping based on LCS and GCS are depicted, as well as the top researchers in this field. The results showed that the geographical location, speaking with the same language, and working on the same topic are effective on the number of citations at global and local levels.Originality: It is an effort to study the scientific publications of Iran in the field of LIS, so as to provide an insight for policy-makers and research managers.
 • Amir Ghaebi, Fariborz Khosravi, Azita Malmir (Corresponding Author) Page 247
  Purpose
  This study was carried out to determine the level of precision, recall, and searching time for “Nama” and “Namayeh” databases, as well as to find out which of the indexing tools (thesaurus and Dewey decimal classification) helps us more in improvement of information retrieval.
  Methodology
  This study is an analytical survey in which the necessary data was collected by direct observation of the resources in “Nama” and “Namayeh” paper databases. The population under study included the articles which were indexed in both “Nama” and “Namayeh” databases in the two fields of LIS and history (610 papers), among which 240 papers were chosen by random partial sampling.
  Findings
  The obtained results indicate that the level of precision (in the two mentioned fields) in “Nama” and “Namayeh” databases is 56% and 40%, respectively. Also, the level of recall (in the two mentioned fields) in “Nama” and “Namayeh” databases is 58% and 35%, respectively. In addition, the searching time in “Nama” and “Namayeh” databases is 1 minute and 13 seconds and 2 minutes and 13 seconds, respectively. Applying t-test to independent samples in this study showed that there is significant difference between the two databases regarding precision, recall, and searching time; correlation among these criteria is direct and significant between the two databases. The obtained results indicate that, in comparison with “Namayeh” database, “Nama” database has a more desirable status concerning the level of precision and recall, as well as searching time, and these good retrieval results may be attributed to use of thesaurus in indexing “Nama” database.Originality/Value: Based upon the study results, those who search information can better make decision in choice of a database proportionate to their needs; besides, database designers can find out which controlled language is better for database development in organizing the resources.
 • Hossein Pashaeizad, Gholamreza Fadaei, Abbas Horri, Hamidreza Hassanabadi Page 263
  Purpose
  We have studied in the present research the citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences, which have been indexed in SID citation database.
  Methodology
  This study used citation analysis. The population under study included all papers with two or more citations in Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences which were published during 2002-2007 and indexed in SID citation database. To choose the papers, purposeful sampling was used. The bibliographic information of each paper as well as that of its citations was extracted from SID database. Also, SPSS software was utilized to analyze the data.
  Findings
  Considering the results, citation mean value in the three fields under study was calculated to be 3.08 citations. Additionally, based on the results yielded from inference analyses, there is no significant difference among the three mentioned fields regarding the citation impact. In total, findings of the research showed that the citation rate is very low for the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals, such that many of these papers have not received any citation. Therefore, care should be taken when using the citations of these papers in evaluation of the researchers’ scientific impact.Originality/Value: The number of citations received by papers in scientific journals is used as a significant index in evaluating the impact of a country’s publications on scientific community; therefore, the present study makes clear the status of citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences.
 • Farkhondeh Ojagh, Keyvan Koosha Page 285
  Purpose
  This research is devoted to find out the level of self-archival pattern among Iranian researchers with high rate of publications, based upon the ISI citation indices in the scopes of science and social sciences.
  Methodology
  This research is a descriptive survey based on observation. The necessary data was obtained through observing the websites of the 80 Iranian researchers with highest number of publications, in four fields of science (chemistry, biology, mathematics, and computer sciences and information systems) and four fields of social sciences (social sciences, economics, psychology, and management). Excel software was utilized for data analysis.
  Findings
  According to results of the research, the Iranian researchers with high number of publications are rarely familiar with the concept of self-archival pattern, such that among the four fields of science, the researchers with highest number of publications in mathematics had the highest level of self-archiving (3.25%) during their research. Furthermore, the study revealed that the researchers with highest number of publications in social sciences took no measures for self-archiving. Besides, the ratio of possible self-archiving to the real self-archiving is remarkable in all the mentioned fields. The highest level of possible self-archiving among the science fields related to biology, while the lowest level of it pertained to computer sciences and information systems; however, the least difference between the possible self-archiving and the real self-archiving was observed in computer sciences and information systems. Moreover, the highest level of possible self-archiving among the science fields corresponded to economics.Originality/Value: Though self-archiving has been among the most effective approaches of information dissemination, it seems that this concept has not been considerably employed by Iranian researchers with high number of publications. The results of this study provide an opportunity for researchers to get acquainted with this concept as well as the status of self-archiving in the mentioned fields and give new insights for making the scientific publications accessible.
 • Farideh Bagherinasab Page 305
  Purpose
  This research tries to study and rank the Shi’a Farsi websites based upon the researcher-made checklist designed by the criteria of Silberg, SMRT, and Action For Health, in order to introduce the best websites in this regard.
  Methodology
  The research is evaluative, i.e. the information of 75 Farsi websites related to “Shi’a” was extracted by searching the internet and this information was subsequently evaluated through its comparison with the designed checklist.
  Findings
  As this study showed, total mean value of the agreement of these websites with the checklist is 57.17%; among the features, access to materials got the highest rank (100% agreement) whereas being up-to-date was assigned the lowest rank (23.68% agreement with the checklist). Among the websites under study, “Tebyan” was the best one (score = 35) while he websites “Ghadir” and “Jolgeh” were the weakest ones (score = 11). In total, mean score of the 76 websites under study was calculated to be 22.18 (maximum possible score was 47) with standard deviation of 5.32, which reveals the weak performance of the websites under study.Originality/Value: As the evaluation of religious websites in Iran has not been made so far, the present study can be considered as a starting point which makes the designers of these websites acquainted with the standards in this scope and assists them in finding the existing strengths and weaknesses in these websites. Furthermore, through showing the distance between the existing status and the desirable status, this research can help in improving the quality of presenting religious information as well as satisfying the users.
 • Mehrangiz Alinejad, Mohammad Reza Sarmadi, Bahman Zandi, Seyyed Mohammad Shobeiri Page 337
  Purpose
  This study was performed to investigate the level of information literacy and its role in e-learning of university students in Shiraz University, Amirkabir University of Technology, and Iran University of Science and Technology.
  Methodology
  The research is an applied one and was performed as survey. Data collection was accomplished by a researcher-made questionnaire. The population under study included 1400 B.A. and M.A. students at their last educational year in e-learning B.A. and M.A programs in the three mentioned universities. According to Morgan’s table and through single-step cluster random sampling, 300 of the students were chosen.
  Findings
  As the results of data analysis by Chi-square goodness of fit, Student t-test, and Pierson’s and Spearman’s correlation showed, 1) the level of information literacy is low; 2) there is difference among different levels of information literacy; 3) there is a positive significant relationship between the level of information literacy in e-learning departments of the three mentioned universities and the students’ educational performance.Originality/Value: Due to characteristics of e-learning as well as its differences from traditional education, the significance and necessity of information literacy is higher in this educational process. To best of our knowledge, no prior research has evaluated the role and level of information literacy of individuals in e-learning processes.