فهرست مطالب

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال چهل و دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/09/16
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مژده آکنده، پرویز شیشه بر، محمد سعید مصدق، یدالله خواجه زاده صفحه 1
  کفشدوزک خربزه با نام علمی Epilachna chrysomelina (F.) یکی از مهمترین آفاتی است که گیاهان خانواده کدوئیان را مورد حمله قرار می دهد. برنامه نمونه برداری و ترجیح میزبانی این کفشدوزک که کم و بیش در تمام نقاط ایران وجود دارد، در شهر اهواز بررسی شد. در برنامه نمونه برداری از جمعیت کفشدوزک خربزه اندازه مناسب نمونه 12 عدد و سطح زیرین برگ میزبان و مرحله تخم کفشدوزک به ترتیب مناسب ترین سطح نمونه برداری و مرحله رشدی برای نمونه برداری از جمعیت این حشره تعیین شد. در شرایط آزمایشگاهی این کفشدوزک خیار سبز را نسبت به هندوانه، خیار چنبر، خربزه و کدو مسمایی ترجیح داد. در شرایط مزرعه ای نیز دو آزمایش در مورد ترجیح میزبانی این حشره انجام شد. در آزمایش اول ترجیح میزبانی این کفشدوزک روی دو میزبانی که در شرایط آزمایشگاهی بیشترین تغذیه از آنها صورت گرفته بود (خیار سبز و کدو مسمایی)، بررسی شد. در آزمایش دوم ترجیح کفشدوزک روی ارقام مختلف خیار سبز (پرینس، سوپردومینوس، آر اس فرونتو و سیرانا) به صورت طرح کرتهای خرد شده در زمان در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شد. در آزمایش اول و از اواسط خرداد تا اوایل تیر میانگین مجموع جمعیت مراحل مختلف رشدی کفشدوزک روی خیار سبز به طور معنی داری بیشتر ازکدو مسمایی بود. در آزمایش دوم میانگین مجموع جمعیت مراحل مختلف رشدی کفشدوزک روی رقم سوپر دومینوس بیشتر از سایر رقم های خیار بود. بنا براین توصیه می شود در مناطقی که آلودگی شدید به این آفت وجود دارد، از کشت خیار سبز رقم سوپردومینوس اجتناب شود و یا اینکه این رقم در مزارع جالیزی به عنوان گیاه تله کشت گردد و سپس از سایر روش های کنترل برای نابودی کفشدوزک خربزه استفاده شود.
  کلیدواژگان: اهواز، _ کدوئیان، برنامه نمونه برداری، Epilachna chrysomelina (F، )، ترجیح میزبانی، کفشدوزک 12 نقطه ای
 • سید علیرضا سلامی، علی عبادی، مینا کوهی حبیبی، ذبیح الله زمانی صفحه 11
  بیماری برگ بادبزنی توسط ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus-GFLV) ایجاد می شود و مخرب ترین بیماری ویروسی شناخته شده در گیاه مو است که هر سال باعث خسارت جبران ناپذیری در تاکستان ها می شود. منشا GFLV به احتمال زیاد ایران قدیم بوده و لذا به منظور ممانعت از شیوع بیشتر آن، شناسایی دقیق این ویروس در نواحی انگورخیز ایران و همچنین مطالعه پیوسته الگوی پراکنش آن ضروری است. در این پژوهش پراکنش و میزان آلودگی نسبی به این ویروس مخرب در تاکستان ها و نهالستان های نواحی مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع تعداد 882 نمونه از شهرستان های ابهر، ارومیه، بوانات، جهرم، شیراز، کرج، میمند و نقده جمع آوری شدند. با استفاده از روش های تشخیصی مختلف شامل انتقال مکانیکی بر روی گیاهان محک، آزمون های سرولوژیک و مولکولی، آلودگی به GFLV در 204 نمونه تایید گردید. طی این پژوهش برای نخستین بار آلودگی به ویروس GFLV در خزانه کاری های کرج و تاکستان های شهرستان نقده گزارش شد. بیشترین میزان آلودگی در بین نمونه های جمع آوری شده متعلق به شهرستان بوانات با 7/63 درصد بود. تمامی نمونه های جمع آوری شده از شهرستان ابهر عاری از ویروس بودند. میزان آلودگی در سایر مناطق بین 8/1 تا 1/43 درصد متغیر بود. نتایج بیانگر گسترش پراکنده این ویروس در تاکستان های مناطق مختلف ایران می باشد که به نظر می رسد توسط قلمه و پیوندک آلوده گسترش یافته باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، تلقیح، موزائیک سیستمیک، _ ویروس برگ بادبزنی مو
 • مصطفی میرزایی، کریم حداد ایرانی نژاد، محمد علی اکرمی صفحه 19
  مطالعه فونستیک کنه های اوریباتید عالی منطقه شندآباد طی فصل زراعی سال 1387 با انجام نمونه برداری در سه نوبت (تیر، مرداد و شهریورماه) بررسی شد. این کنه ها با استفاده از قیف برلیز جداسازی شده و از کنه های به دست آمده و شفاف شده توسط محلول نسبیت، اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این مطالعه از بین 2500 اسلاید در مجموع 31 گونه از 22 جنس متعلق به 13 خانواده و 8 بالاخانواده جمع آوری و شناسایی گردید که در این میان تعداد چهار جنس، دو زیرجنس و پنج گونه برای فون کنه های ایران و چهار خانواده، شش جنس و هفت گونه برای استان جدید است که به ترتیب با دو و یک ستاره (?) مشخص شده اند:Metabelba* (M.) pulverulenta**، Parabelbella* (Tectodamaeus**) sp. (Damaeidae*); Berlesezetes brazilozetoides*، Microzetes** (M.) baloghi** (Microzetidae); Fosseremus quadripertitus*، Damaeolus* ornatissimus* (Damaeolidae); Liacarus (L.) brevilamellatus*، Liacarus (L.) xylariae**، Liacarus (Stenoxenillus**) sp. (Liacaridae); Xenillus* (X.) setosus** (Xenillidae*); Ceratoppia* quadridentata* (Ceratoppiidae*); Tectocepheus velatus، Tectocepheus minor (Tectocepheidae); Ramusella (Ramusella) puertomonttensis، Anomaloppia iranica، Rhinoppia obsoleta، Rhinoppia subpectinata*، Microppia minus، Oppiella nova (Oppiidae); Epimerella* sp. (Epimerellidae*); Lucoppia** orientalis**، Oribatula (Zygoribatula) debilitranslamellata، Oribatula (Z.) skrjabini، Oribatula (Z.) undulata، Oribatula (Z.) connexa connexa، Oribatula (Z.) connexa ucrainica، Oribatula (Oribatula) pallida، Oribatula (O.) tibialis* allifera* (Oribatulidae); Protoribates (Protoribates) paracapucinus، Sicaxylobates** sp. (Protoribatidae); Liebstadia (Liebstadia) similis (Liebstadiidae); Psammogalumna** sp. (Galumnidae).
  کلیدواژگان: شندآباد، Brachypylina، Oribatida، استان آذربایجان شرقی، فون
 • مونا مختاری، حسن رضا اعتباریان، محمد رضوی، سید حسین میر هندی صفحه 33
  برخی از مخمرها در کنترل بیولوژیک عوامل بیماریزای پس از برداشت میوه ها، نقش مهمی دارند. از جمله گونه های متعلق به جنس های Pichia، Candida، Rhodotorula واجد خواص آنتاگونیستی روی بیماری های کپک آبی سیب (Penicillium expansum)و کپک خاکستری سیب (Botrytis mali) می باشند. شناسایی دقیق و قطعی مخمرها پایه اولیه و ضروری هر پژوهش روی آنهاست. به علت مشکلات متعدد در روش های ارزیابی مورفولوژیک و فیزیولوژیک، امروزه روش های مولکولی توسعه یافته است. مطالعه حاضر به منظور شناسایی 32 جدایه مخمر جدا شده از میوه سیب صورت گرفت. نواحی ITS و ITS2به روش PCR، تکثیر و با توجه به تفاوت اندازه باندی محصولات PCR- FSP (fragment size polymorphism) گروه بندی اولیه انجام شد. الگوی الکتروفورتیک جدایه ها با استرین mucilaginosa Rhodotorula مرجع که توسط CBS شناسایی شده بود مقایسه گردید و مخمرهای جنس Rhodotorula تشخیص داده شد. تفکیک دقیق تر و نهایی گونه ها با استفاده از تعیین توالی ناحیه ITS آنالیز و Blast به عنوان روش تکمیلی انجام شد. چهار جدایه متعلق به جنس Rhodotorula تشخیص داده شدند که سه گونه آن R. mucilaginosa و یک گونه آن R.. glutinis تشخیص داده شد. به نظر می رسد که روش های مولکولی ارزان و ساده ای همچون PCR-FSP همراه با دیگر روش های شناسایی برای افتراق اولیه گونه های Rhodotorula مفید می باشد.
  کلیدواژگان: گونه های Rhodotorula، PCR، FSP، توالی یابی ITS، سیب
 • سیده افسانه حسینی، مهدی مدرس اول، مجتبی حسینی، علیرضا آستارایی، سعید هاتفی صفحه 43
  کیفیت گیاه میزبان به عنوان اولین سطح زنجیره غذایی با تاثیر بر توانایی های زیستی حشره گیاه خوار می تواند بر انبوهی جمعیت آن تاثیرگذار باشد. در این مطالعه اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن: پتاسیم (N:K) گیاه لوبیا برابر با 40: 60، 40: 40، 40: 0 کیلوگرم بر هکتار و شاهد 0: 0، بر شاخصه های شیمیایی گیاه نظیر درصد نیتروژن، پتاسیم و کربن و توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Scop. Aphis fabaeمورد بررسی قرار گرفت. بالاترین درصد نیتروژن و پتاسیم در گیاهان به ترتیب در تیمارهای کوددهی نیتروژن: پتاسیم 40: 0 و 40: 60 مشاهده شد. نرخ خالص تولیدمثل (R0) شته سیاه باقلا در تیمارهای کوددهی نیتروژن: پتاسیم به ترتیب 4/2±75/14، 38/1±27/20، 2/2±07/22 و 1/3±17 ماده/ ماده/ نسل تعیین گردید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، به ترتیب 017/0±215/0، 02/0±325/0، 014/0±295/0 و 017/0±258/0 و نرخ متناهی افزایش جمعیت(?) روی تیمارهای مذکور نیز به ترتیب 001/0±32/1، 03/0±41/1، 01/0±38/1 و 01/0±32/1 به دست آمد. متوسط مدت زمان هر نسل (T)، در تیمارهای مذکور به ترتیب 17/0±51/12، 17/0±32/9، 16/0±48/10 و 14/0±19/10 روز برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نرخ خالص باروری، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت شته سیاه باقلا در تیمار های مختلف در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان rm وR0 در تیمارهای کوددهی نیتروژن: پتاسیم با نسبت های 40:40 و 0:40 به دست آمد که نشان دهنده مناسب ترین تیمار ها برای نشوونمای شته و کمترین میزان rm آن در تیمار 40: 60 مشاهده گردید که نشان دهنده نامطلوب ترین تیمار برای شته سیاه باقلا می باشد. بنابراین کاهش نسبت کوددهی نیتروژن: پتاسیم می تواند توانایی های زیستی شته سیاه باقلا را روی گیاه لوبیا کاهش دهد.
  کلیدواژگان: نیتروژن، پتاسیم، شته سیاه باقلا، کوددهی، توانایی زیستی
 • شعبان کیا، فرزاد افشاری صفحه 51
  زنگ قهوه ای یا زنگ برگی گندم با عامل Eriksoon Puccinia triticina یکی از مهمترین بیماری های گندم در سراسر دنیاست. شناسایی فاکتورهای بیماریزایی و تغییرات احتمالی سالیانه در جمعیت عامل بیماری در مناطق مختلف در تهیه ارقام مقاوم با ژن های مقاومت موثر ضروری می باشد. به همین منظور طی سال های 86- 1381 خزانه های تله (Trap Nursery) شامل 37 لاین تقریبا آیزوژنیک (Near Isogenic Lines) تهیه شده با رقم Thatcher که هر لاین دارای ژن مقاومت مشخصی به زنگ قهوه ای (Lr-gene) است، به اضافه رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در شرایط آلودگی طبیعی و زیر سیستم آبیاری مه پاش درگرگان و بدون سیستم آبیاری مه پاش درگنبد کاشته شدند. یادداشت برداری در مرحله ظهور برگ پرچم و زمانی که رقم شاهد بالاترین میزان آلودگی را نشان داد، برای درصد آلودگی و همچنین تیپ آلودگی انجام شد. واکنش «S» به عنوان وجود بیماریزایی (Virulence) و واکنش های «O، R، MR و MS» به عنوان عدم وجود بیماریزایی (Avirulence) منظور گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در طی سال های زراعی 86-1381 برای ژن های Lr1، Lr2c، Lr3، Lr3ka، Lr3bg، Lr10، Lr11، Lr12، Lr13، Lr14a، Lr14b، Lr15، Lr16، Lr17، Lr18، Lr20، Lr21، Lr22a، Lr22b، Lr23، Lr24، Lr26، Lr30، Lr32، Lr33، Lr34 و Lrb بیماریزایی در هر دو منطقه گرگان و گنبد مشاهده شد. وجود بیماریزایی برای ژن های Lr3، Lr10، Lr14b، Lr17، Lr18، Lr26 و Lr34 فقط در منطقه گرگان دیده شد. برای ژن های مقاومت Lr2a، Lr2b، Lr9، Lr19، Lr25، Lr28، Lr29، Lr35، Lr36 و Lr37 در هیچکدام از مناطق، بیماریزایی مشاهده نشد. عدم وجود بیماریزایی روی ژن های مقاومت فوق امکان استفاده از این ژن های مقاومت در برنامه های اصلاح ارقام مقاوم به بیماری زنگ قهوه ای را فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: زنگ برگی، لاین های آیزوژنیک، بیماریزایی، خزانه تله، ژن های مقاومت
 • فریبرز لطفی میری، محمد جوان نیکخواه، حمیدرضا زمانی زاده، فریدون پاداشت دهکایی صفحه 61
  به منظور مطالعه ساختار جمعیت گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، نمونه برداری از مزارع نقاط مختلف استان گیلان در سال 1383 صورت گرفت. از بین 41 جدایه به دست آمده از ارقام مختلف، به غیر از سه جدایه، بقیه دارای زنجیره میکروکنیدیوم بودند. برای مطالعه با روری جنسی و تعیین جمعیت و تیپ آمیزشی جدایه ها، هر یک از آنها با شش جدایه ماده بارور نماینده استاندارد از سه جمعیت آمیزشیA، C و D روی محیط غذایی هویج آگار در آزمایشگاه تلاقی داده شدند. به ازای هر جمعیت آمیزشی دو جدایه نماینده از دو تیپ آمیزشی مخالف شامل MATA-1 و MATA-2 برای جمعیت آمیزشی A، MATC-1 و MATC-2 برای جمعیت آمیزشی C و MATD-1 و MATD-2 برای جمعیت آمیزشی D مورد استفاده قرار گرفتند. در نتیجه، ده جدایه در جمعیت آمیزشی A (Fusarium verticillioides)، دو جدایه در جمیعت آمیزشی (F. fujikuroi) C و 29 جدایه در جمعیت آمیزشی (F. proliferatum) D گروه بندی شدند. تمام جدایه های F. verticillioides متعلق به تیپ آمیزشی MATA-1 و تمام جدایه های F. fujikuroi متعلق به تیپ آمیزشی MATC-1 بودند. در حالی که، هر دو تیپ آمیزشی MATD-1 و MATD-2 برای جدایه های F. proliferatum شناسایی شدند. به علت وجود هر دو تیپ آمیزشی در جدایه های جمعیت آمیزشی D، امکان تلاقی بین آنها مطالعه گردید که از 36 تلاقی تنها دو تلاقی منجر به تشکیل پریتسیوم واجد آسک و آسکوسپور شدند. در آزمون سازگاری رویشی با استفاده از جهش یافته های nit نیز مشخص شد که ده جدایه F. verticillioides در نه گروه سازگاری رویشی، دو جدایه F. fujikuroi هر کدام در یک گروه سازگاری رویشی جداگانه و 29 جدایه F. proliferatum نیز در بیست گروه سازگاری رویشی قرار گرفتند. تلاقی جدایه های متعلق به سه جمعیت آمیزشی با هم نیز منجر به تشکیل هتروکاریون نگردید. آزمون بیماری زایی 41 جدایه روی رقم خزر انجام گردید و همه جدایه ها نشانه پوسیدگی طوقه همراه با کلنی های سفید رنگ روی ساقه ها را ایجاد کردند. در این تحقیق معلوم شد که جمعیت های آمیزشی A، C و D از گونه کمپلکس G. fujikuroi در گیلان وجود دارند که در بین آنها جمعیت آمیزشی D غالب است. همچنین براساس آزمون شناسایی گروه های سازگاری رویشی تنوع زیادی در دو جمعیت آمیزشی A و D مشاهده شد.
  کلیدواژگان: Fusarium، باروری جنسی، بیماری زایی، _ برنج، تیپ آمیزشی، سازگاری رویشی
 • نرگس معماری زاده، محمد قدمیاری، رضا حسن ساجدی، جلال جلالی سندی صفحه 75
  کنه دولکه ای Tetranychus urticae Koch از آفات مهم درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی در سراسر جهان می باشد. پتانسیل بالای تولیدمثل و کوتاهی دوره زندگی همراه با کاربرد مکرر کنه کش ها به منظور پایین نگه داشتن جمعیت زیر آستانه اقتصادی، توانایی این کنه را در گسترش مقاومت به کنه کش ها تسهیل نموده است. در این تحقیق مکانیسم های مقاومت کنه دولکه ای به آبامکتین مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های زیست سنجی به روش غوطه وری برگ در مجلول سمی و با استفاده از ماده فرموله شده آبامکتین (EC 25%) انجام شد. به علت ایجاد گیاه سوزی توسط آبامکتین در دوزهای بالا (>3100 پی پی ام)، امکان تخمین دقیق میزان LC50 آن روی جمعیت مقاوم وجود نداشت و نسبت مقاومت به آبامکتین بیش از 3000 برابر بود. سنجش آنزیمی نشان داد که با استفاده از سوبستراهای آلفا نفتیل استات و آلفا نفتیل پروپیونات فعالیت های استرازی در جمعیت مقاوم به ترتیب 14/2 و 33/1 برابر بیشتر از جمعیت حساس است. برآورد پارامترهای سینتیکی و میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز نیز تفاوت مشخص بین دو جمعیت را نشان داد، به طوری که میزان فعالیت این آنزیم در جمعیت مقاوم 71/1 برابر بیشتر از جمعیت حساس می باشد و مقادیر Km و Vmax جمعیت مقاوم با استفاده از سوبسترای CDNB به ترتیب 43/1 و 15/1 برابر کمتر و بیشتر از این میزان در جمعیت حساس بود. به علاوه، نتایج نشان داد که میزان سیتوکروم P450 در جمعیت مقاوم 37/1 برابر بیشتر از این میزان در جمعیت حساس می باشد. با توجه به بالا بودن نسبت مقاومت، نتایج این تحقیق نشان می دهد که به احتمال زیاد غیرحساس شدن مکان هدف نیز یکی از مکانیسم های عمده مقاومت باشد.
  کلیدواژگان: استراز، کنه دولکه ای، مقاومت به آبامکتین، گلوتاتیون اس، ترنسفراز و سیتوکروم P450
 • عباس شریفی تهران، محسن فرزانه، فرزاد افشاری، کیوان بهبودی، استفن کلنبرجر، ماریا پچی تار، کریستوف کیل، فابیو ماسچر صفحه 85
  در این پژوهش تاثیر جدایه Pseudomonas fluorescens CHA0mcherry در همکنش با سه رقم گندم بولانی، روشن و فورنو در کنترل بیماری زنگ برگی (Puccinia triticina) به روش آغشته سازی بذر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده کاهش شدت بیماری روی برگ ها در همکنش جدایه باکتری و ارقام گندم است. این کاهش بیماری به طور ویژه ای در همکنش جدایه CHA0mcherry با رقم بولانی مشاهده شد. بیشترین میزان آلودگی به زنگ در دو رقم بولانی و فورنو فاقد زادمایه باکتری مشاهده شد. بررسی اثر متقابل جدایه باکتری، رقم گندم و بیمارگر نشان داد که رقم فورنو غیرآلوده به زنگ در همکنش باCHA0mcherry، بیشترین میزان کلونیزاسیون باکتریایی را داشته است. کمترین میزان سلول باکتری در ریشه رقم روشن غیرآلوده به زنگ مشاهده شد. همکنش بیمارگر با هر سه رقم گندم باعث افزایش فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در برگ ها شد. همچنین آلودگی به زنگ در افزایش فعالیت پراکسیداز نقش معنی داری نشان داد. در نهایت بین میزان کلونیزاسیون باکتریایی (تعداد سلول باکتری در میلی گرم وزن ریشه خشک) با شدت بیماری زنگ برگی همبستگی منفی مشاهده شد. همچنین همبستگی مثبت بین آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و شدت بیماری وجود داشت.
  کلیدواژگان: سودوموناس فلورسنت، مقاومت القایی، _ زنگ برگی، کلونیزاسیون، رقم گندم
 • سمیرا حیدری، حسین اللهیاری، رویا فرهادی، سمیه فتاح الحسینی صفحه 95
  ترجیح غذایی دشمنان طبیعی یکی از پدیده هایی است که در بررسی کارایی دشمنان طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. شکارگران زمانی که دارای حق انتخاب بین دو یا چند شکار باشند، اغلب نسبت به یکی از آنها ترجیح نشان می دهند. دما یکی از عوامل محیطی است که می تواند ویژگی های نموی، رشدی و رفتاری موجودات خونسرد و از جمله حشرات را تحت تاثیر قرار دهد. دو گونه شته Aphis fabae و Acyrthosiphon pisum، از جمله مکندگانی هستند که دارای توانایی خسارت زایی روی گیاه باقلا می باشند. کفشدوزک Hippodamia variegata یکی از گونه های بومی ایران است که توانایی خوبی در تغذیه از هر دو گونه شته را دارد. ترجیح غذایی لارو سن چهارم، حشرات کامل نر و ماده این کفشدوزک به عنوان یکی از مهمترین شکارگران این شته ها، روی گیاه باقلا در دماهای مختلف روی دو گونه شته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در دماهای C?1±15، C?1±19، C?1±23، C?1±25 و C?1±27، رطوبت نسبی10±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج آزمایش های ترجیح با استفاده از شاخص? منلی (Manly، 1974) محاسبه و تجزیه شد. تجزیه آماری مقدارهای شاخص ترجیح نشان داد که در بیشتر دماها شته A. fabae نسبت به A. pisum برای لارو سن چهار و حشرات کامل کفشدوزک ترجیح داشته است. این آزمایش نشان داد که کفشدوزک مورد بررسی ترجیح خود را در اثر تغییر دما، ثابت نگه داشته و همچنین به نظر می رسد که در شرایط طبیعی رهاسازی نیز چنین روندی ادامه یافته و همچنان ترجیح خود را روی شته سیاه باقلا حفظ نماید.
  کلیدواژگان: کفشدوزک Hippodamia variegata، شته نخودفرنگی، شاخص منلی، شته سیاه باقلا، دما، ترجیح
 • فرناز جلالی، ناصر صفایی، سعید عباسی صفحه 103
  در سال زراعی 1388-1387 آزمایشی به منظور بررسی واکنش به کلرات پتاسیم و بیماریزایی چند جدایه ایرانی Macrophomina phaseolina، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا انجام شد. بدین منظور، از بین 48 جدایه جمع آوری شده از مناطق عمده کشت سویا شامل استان های گلستان، مازندران، اردبیل و لرستان، 24 جدایه بر اساس پراکنش جغرافیایی انتخاب گردید. برای بررسی فنوتیپ های پرگنه، جدایه ها در محیط غذایی PDA حداقل حاوی 120 میلی مولار کلرات پتاسیم کشت داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که 19 جدایه (حدود 80% جدایه ها) در گروه مقاوم به کلرات با رشد متراکم و طبیعی و پنج جدایه (حدود 20% جدایه ها) در گروه حساس به کلرات با رشد محدود قرار گرفتند. آزمون های بیماریزایی در شرایط درون شیشه ای (به روش مایه زنی بذر) و گلخانه ای (به دو روش مایه زنی ساقه و خاک) صورت گرفت. در هر سه آزمون، تمامی جدایه های مورد بررسی روی رقم ویلیامز سویا بیماریزا بودند و نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در سطح یک درصد اختلاف معنی داری در میزان بیماریزایی جدایه ها وجود دارد. مقایسه نتایج این سه آزمون نشان داد که در آزمون های درون شیشه ای و مایه زنی ساقه، جدایه های حساس به کلرات کم آزارترین جدایه ها روی سویا رقم حساس ویلیامز بودند، درحالی که در روش مایه زنی خاک سطح بالاتری از بیماریزایی در میان جدایه های حساس به کلرات در مقایسه با دو آزمون دیگر مشاهده گردید. با توجه به نتایج این بررسی به نظر می رسد که روش مایه زنی می تواند بر نوع ارتباط میان حساسیت به کلرات و بیماریزایی در میان جدایه های M. phaseolina، جداسازی شده از سویا تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: مقاوم، بذر، ساقه و خاک، مایه زنی، حساس
 • هادی گلزاری، ناصر پنجه که، مسعود احمدزاده، محمد سالاری، ابراهیم صداقتی خروی صفحه 113
  یکی از توانایی های باکتری های فلورسنت سودومونادس ترشح متابولیت هایی از قبیل سیانید هیدروژن، پروتئاز، سالیسیلیک اسید و سیدروفور است که این مواد از رشد بیمارگرهای موجود در خاک جلوگیری می کنند. برای سنجش توانایی و میزان تولید این مواد توسط برخی استرین های موجود (Pseudomonas fluorescens و نیز P. aeruginosa)، یکسری آزمون ها انجام گرفت. در محیط کشت مربوط به هر آزمون، استرین های P. aeruginosa 7NSK2، UTPF92 و UTPF86 به ترتیب بیشترین میزان سیانید هیدروژن، پروتئاز و سالیسیلیک اسید را تولید کردند. استرین های مذکور، در آزمون آزمایشگاهی (اثر مستقیم سوسپانسیون باکتری علیه نماتود در تشتک های 96 چاهک) عامل بیشترین میزان مرگ و میر لارو سن دوم (بیش از 70%) و عدم تفریخ تخم (بیش از 60%) نماتود بودند (01/0P?). در آزمون گلخانه ای، نشاهای سه هفته ای گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا به گلدان های حاوی 300 گرم خاک سترون انتقال داده شد و یک هفته بعد، یک میلی لیتر سوسپانسیون باکتری از استرین های مورد نظر به غلظت CFU/ml 109 ×1/2-9/1 در 30 میلی لیتر آب مقطر سترون ریخته شد و به خاک هر گلدان اضافه گردید. دو روز بعد از مایه زنی باکتری، اطراف هر نشاء 2000 لارو سن دوم نماتود Meloidogyne javanica اضافه شد. چهل و پنج روز بعد از مایه زنی نماتود، برخی از شاخص های رشد (وزن خشک ریشه و اندام هوایی، وزن تر اندام هوایی، طول ریشه و ساقه) و شاخص های بیماری (تعداد و قطر گره، جمعیت نماتود در خاک و ریشه و جمعیت اندوفیت باکتری) در نشاها اندازه گیری شدند. این تحقیق بر اساس طرح آماری کاملا تصادفی با 10 تیمار و پنج تکرار تنظیم شد. در ریشه های مایه زنی شده با استرین های P. aeruginosa 7NSK2 و UTPF86 نسبت به شاهد آلوده، بیشترین میزان رشد گیاه (63% افزایش وزن خشک) و به ترتیب کمترین میزان نفوذ نماتود به ریشه (55% کاهش) و کمترین تعداد گره (53% کاهش) مشاهده شد (05/0P?). استرین UTPF86 در مقایسه با سایر استرین های به کار رفته در آزمایش، بهترین کنترل کننده نماتود مذکور بود (05/0P?).
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، باکتری های فلورسنت سودومونادس، سیانید هیدروژن، _ پروتئاز، سالیسیلیک اسید، نماتود ریشه گرهی
 • آیت الله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی صفحه 125
  در این تحقیق نمونه برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ های آلوده زیتون در ناحیه توشن واقع در جنوب شهر گرگان انجام گرفت. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne javanica، از نهال های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی (مقاوم به ورتیسیلیوز) و مانزانیلا (حساس به ورتیسیلیوز) در بستری از خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی در 32 تیمار و پنج تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان زادمایه نماتد با سه جمعیت (2000، 3000 و 4000) لارو سن دوم و در مورد قارچ 10 عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای 25-27 درجه سلسیوس نگهداری شدند. پس از گذشت 10 ماه از مایه زنی نهال ها از خاک خارج و پارامترهایی مانند وزن تر ریشه و ساقه، تعداد گال و توده تخم ایجاد شده در ریشه و میزان درصد نشانه های بیماری در بخش هوایی نهال، قهوه ای شدن بافت آوندی، کاهش ارتفاع نهال و کلونیزاسیون بافت ریشه و ساقه توسط قارچ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که حضور نماتد موجب کاهش کلونیزاسیون ریشه و ساقه توسط قارچ شده است و در مقابل وجود قارچ نیز سبب کاهش گالزایی و تولید توده تخم از سوی نماتد شده است. در حالی که بیشترین درصد نشانه های بیماری روی بخش هوایی نهال ها در تیمارهای قارچ + نماتد مشاهده گردید. پژمردگی ناشی از فعالیت قارچ در بخش هوایی در تیمارهای قارچ + نماتد، در رقم زرد از بیشترین مقدار برخوردار بود. کمترین شدت پژمردگی قارچی در رقم کرونیکی در تیمارهایی که قارچ را به تنهایی دریافت کرده اند مشاهده شد. گالزایی و تولید توده تخم نماتد در ریشه به ترتیب در ارقام مانزانیلا، زرد، روغنی و کرونیکی کاهش یافته بود (05/0? p).
  کلیدواژگان: تعامل، هم افزایی، نماتد، قارچ
 • فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان، مهدی بصیرت، حمزه ایزدی صفحه 137
  ویژگی هایی مانند سرعت رشد، ماندگاری بیشتر، باروری بالاتر و درشتی بدن دشمنان طبیعی حشرات، برای تولید انبوه آنها به عنوان عوامل کنترل بیولوژیکی مهم هستند. برای این مهم، عوامل وابسته به نرخ رشد برای ایجاد تنوع ژنتیکی در برابر واکنش های وابسته به دما انتخاب می شوند. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ های ایران است. در این پژوهش تاثیر 6 دمای ثابت 5/17، 5/22، 25، 5/27، 30 و 5/32 درجه سلسیوس بر زمان رشد این کفشدوزک با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) و بید غلات Sitotroga cerealella Olivier (Lep. Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی 5±55 و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کل دوره رشد برای کفشدوزک در دماهای بالا به ترتیب 53/1±63/47، 18/±08/25، 64/±27/17، 37/±14/15، 46/±16/12 و 39/±27/11 روز با تغذیه از تخم بید غلات و 75/.±11/40، 32/±68/22، 26/±6/18، 18/±5/15، 31/±9/ 13 و 51/±12/13 روز با تغذیه از پسیل معمولی پسته بود. نتایج نشان داد که زمان رشد با افزایش دما کاهش می یابد. کمترین زنده مانی در دماهای مختلف، برای لارو سن 1 و بیشترین زنده مانی برای لاروهای سن 3، 4 و شفیره به دست آمد. نتایج نشان داد که بین اثر دما و طول هر یک از دوره های رشدی کفشدوزک اختلاف معنی دار وجود دارد. آستانه های پایین رشد برای دوره تخم، لارو، شفیره و کل دوره تخم تا حشره کامل به ترتیب 91/11، 43/12، 63/9 و 31/10 درجه سلسیوس به دست آمد و ثابت دمایی برای مراحل رشدی بالا به ترتیب 06/39، 25/156، 8/57 و 71/285 روز درجه تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: Hippodamia variegata، دما، آستانه حرارتی، پسیل معمولی پسته، زیست شناسی، بید غلات، مجموعه نیاز حرارتی
 • مهدی ضیاء الدینی، سید حسین گلدانساز، احمد عاشوری، علیرضا قاسم پور صفحه 151
  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller)، (Lep.: Pyralidae)، از جمله آفات مهم، چند میزبانه، و مهمترین آفت باغ های انار، در ایران می باشد. داشتن اطلاعات در زمینه رفتارهای تولیدمثلی، پیش نیاز مطالعات اکولوژی شیمیایی می باشد و فهم کامل این رفتارها، نقش مهمی در بهینه کردن استفاده از فرومون ها در کنترل آفات دارند. در پروانه های شب پرواز، نسبت بین ترکیبات فرومونی و رفتارهای مرتبط با فرومون در نواحی مختلف جفرافیایی به دلیل سازش حشرات به شرایط محیطی و میزبان های متفاوت می تواند تغییر کند. در این تحقیق، رفتارهای جنسی و مقایسه جلب متقابل نرها نسبت به ماده های کرم گلوگاه انار، برای سه جمعیت ساوه، کرمان و ارسنجان، درون تونل باد و در شرایط دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد، شدت نور قرمز 10 لوکس و 3/0 متر بر ثانیه سرعت باد، مورد بررسی قرار گرفت. از حشرات نر و ماده های باکره دو روزه هر جمعیت، به عنوان منبع فرومون، در آزمایش ها استفاده گردید. نتایج نشان داد، حشرات کامل ماده از همان شب اول خروج از شفیره، با تولید و ترشح فرومون، قادر به جفت گیری بوده و نرها نیز فعالیت جستجوگری خود را آغاز می کنند. بیش از 90 درصد از نرهای دو روزه، بعد از رهاسازی درون تونل، پرواز می کردند. میزان (درصد) نرهای فرود آمده روی منبع فرومون، در بین جمعیت ها متفاوت، و به ترتیب برای جمعیت ساوه، ارسنجان و کرمان 3/83، 9/76 و 7/85 درصد تعیین شد. آنالیز داده ها نشان داد، نرهای هر جمعیت، تمایزی بین ماده جمعیت خود، با افراد ماده دو جمعیت دیگر، قائل نیستند. عدم وجود تفاوت معنی دار، در رفتار جستجوگری نرها، و جلب متقابل نرها به ماده های هر جمعیت، بیان گر این است که، اختلافات ممکن در برخی از ویژگی های تولیدمثلی و ساختار ترکیبات فرومونی جمعیت های مورد مطالعه، در حال حاضر به اندازه ای نیست که قادر باشد، از جلب متقابل بین جمعیت ها، در شرایط آزمایشگاهی جلوگیری کند. فهم رفتارهای جنسی، و شناخت عوامل موثر بر این رفتارها (فرومون جنسی) برای کرم گلوگاه انار در ایران، می تواند ما را در توسعه پایدار مدیریت تلفیقی این آفت در باغ های انار و سایر محصولات یاری رساند.
  کلیدواژگان: پیرالیده، فرومون، شب پره خرنوب، تونل باد، انار، _ رفتار جستجوگری، تنوع جغرافیایی
 • مهسا حاج ملک زنجانی، مسعود احمدزاده، عباس شریفی تهرانی، کیوان بهبودی، روح الله صابری ریسه صفحه 163
  کلنیزاسیون ریشه توسط باکتری های آنتاگونیست به عنوان یک پیش نیاز برای بیوکنترل موفق مورد توجه قرار می گیرد. برای بازدارندگی موثر در مقابل بیماری های گیاهی، کلنیزاسیون سریع و مناسب برای ممانعت از استقرار بیمارگرها روی سیستم ریشه ضروری می باشد. به این منظور، کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط استرین Pseudomonas fluorescens UTPF86 در حضور قارچ Rhizoctonia solani AG-4 و بدون حضور آن در شرایط گلخانه در طرح کاملا تصادفی شامل 14 استرین باکتری طی چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت. از بین 14 استرین سودوموناس فلورسنس، استرین UTPF86 بر اساس قدرت بیوکنترل و کلنیزه نمودن ریشه انتخاب گردید. به منظور ردیابی استرین باکتری فوق، این استرین مقاوم به دو آنتی بیوتیک کلرامفنیکل و تتراسیکلین شد. ریشه ها پس از 4-1 هفته از کاشت نمونه برداری شدند. جمعیت باکتری بوسیله سری رقت روی محیط S1 روی محیط تعیین گردید. این پژوهش مشخص کرد که در حضور قارچ R. solani کلنیزاسیون ریشه به طور معنی داری توسط استرین UTPF86 افزایش می یابد. همچنین میزان کلنیزاسیون ریشه در طی دو هفته اول افزایش یافت و سپس در طی هفته سوم و چهارم دارای سیر نزولی داشت و به ترتیب از 107×52/2 به 1010×81/2، 1010×07/7، 108×9/4 و 108×81/2 در هر گرم ریشه در حضور بیمارگر رسید.
  کلیدواژگان: بیوکنترل، کلرامفنیکل، کلنیزاسیون، آنتاگونیست، ریزوسفر، تتراسیکلین
 • محمدرضا زرگران، محمدحسن صفر علیزاده، علی اصغر پور میرزا صفحه 171
  گیاه خواری به شکل های متفاوت دیده می شود و تشکیل گال یک نوع از آنها است. در بین حشرات گالزا، زنبورهای گالزای بلوط (Hymenoptera: Cynipidae) روی قسمت های مشخصی از درختان میزبان گال تولید می کنند. در این تحقیق و در بهار سال 1389، زنبورهای گالزای بلوط از جنگل های بلوط استان آذربایجان غربی جمع آوری گردیدند. گالهای جمع آوری شده از مناطق قبرحسین، میرآباد، واوان، ربط، شلماش و دارقبر (از تعداد 40 درخت در هر منطقه)، به طریق زیر بررسی شدند. در هر درخت یک شاخه ی 50 سانتی متری به عنوان یک واحد نمونه برداری انتخاب و در چهار جهت جغرافیایی، تعداد گال های تشکیل شده روی آن شمارش گردیدند. غنای گونه ای به دو روش ریرفکشن و جک نایف و 4 شاخص شباهت نیز محاسبه شدند. در این تحقیق، تعداد 7 گونه زنبور گالزای بهاره (نسل جنسی) روی سه گونه بلوط Quercus infectoria، Q. brantii و Q. libani شناسایی شدند به طوری که بیشترین تعداد گال روی بلوط ایرانی Q. brantii تشکیل شده بود. گونه های زنبورهای گالزا متعلق به سه جنس Andricus، Chilaspis و Biorhiza بودند. بیشترین میزان غنای گونه ای به روش ریرفکشن و جک نایف به ترتیب 86/4 و 2/5 گونه بود که در میرآباد ثبت گردید. بیشترین میزان شباهت گونه ای زنبورهای گالزای بهاره (نسل جنسی) نیز با استفاده از شاخص های موریستا (Morisita)، هورن (Horn)، رنکونن (Renkonen) و سورنسن (Sorensen) بین مناطق قبرحسین و میرآباد محاسبه شد. پراکنش گونه های مختلف درختان بلوط و زیرگونه های آنها، به عنوان میزبان زنبورهای گالزا، عامل اصلی تنوع گونه ای این زنبورها و پراکنش مختلف آنها می باشند.
  کلیدواژگان: جمعیت، پراکنش، تنوع، حشرات گالزا
 • وحید زرین نیا، محمد جوان نیکخواه، حمیدرضا زمانی زاده، رحیم مهرابی، وحید خسروی صفحه 179
  سی و هفت جدایه Magnaporthe grisea جمع آوری شده از میزبان های مختلف از تیرهPoaceae شامل پنجه کلاغی (Digitaria singuinalis)، چسبک (Setaria italica) و سوروف (Echinochloa sp.) به منظور تعیین بیماری زا یی آنها روی برنج آزمایش شدند. برای این منظور از دو رقم حساس محلی به نام های طارم و بینام استفاده گردید. خصوصیات بیماری زایی جدایه های مذکور روی گیاهچه های این دو رقم در مرحله 4 و 5 برگی بررسی شد. برای این منظور غلظت زاد مایه به میزان 104×5 اسپور در میلی لیتر به وسیله لام هماسیتومتر تعیین و اسپورپاشی در دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت 95 درصد در حجمی معادل 50 میلی لیتر از سوسپانسیون مورد نظر که با Tween 20 به نسبت یک درصد مخلوط شده بود، انجام گرفت. همچنین برای اسپورپاشی به ازای هر جدایه 60 گیاهچه از هر کدام از ارقام ذکر شده استفاده گردید. اولین ارزیابی علایم 10 روز پس از تلقیح انجام شد و دو ارزیابی دیگر نیز با فواصل 5 روز جهت جلوگیری از خطا در یادداشت برداری از علایم انجام گرفت. ارقام مورد بررسی یا در مقابل جدایه های قارچ M. grisea مقاوم بودند و یا لکه هایی با تعداد و شدت خسارت کمتر نسبت به شاهد مثبت که یک جدایه بیماری زا روی برنج بود، ایجاد نمودند. پس از تعیین جدایه هایی که علایم تیپ حساس تا نیمه حساس را در میزبان مورد بررسی بروز دادند، تعداد 5 جدایه از بین آنها به وسیله هشت رقم افتراقی استاندارد بین المللی و 5 لاین near- isogenic تعیین نژاد شدند. بر اساس واکنش هشت رقم افتراقی استاندارد بین المللی و5 لاین near- isogenic در مقابل جدایه های مذکور، به ترتیب 4 نژاد به نام هایIB-58، IA-27، IA-127، IA-17 از دو گروه نژادی IA و IB و چهار نژاد تحت عنوان A، B، C، D شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: Magnaporthe grisea، ارقام حساس، نژاد بیماری زا، _ Poaceae، ارقام افتراقی
|
 • Page 1
  Melon ladybeetle, Epilachna chrysomelina (F.) is one of the most injurious cucurbit attacking pests. Sampling program and host preference of this ladybeetle were studied in Ahvaz, Southwest Iran. Suitable sample size, suitable location for sampling as well as suitable sampling life stage of the insect were obtained to be 12 on, lower leaf surface and egg stage of the ladybeetle, respectively. E. chrysomelina preferred cucumber to other host species under laboratory conditions. Two preference experiments were conducted under field conditions. During the first experiment, the preferences of E. chrysomelina to cucumber and marrow (two most preffered hosts in the laboratory experiment) were evaluated. In the second experiment preference of the ladybeetle to different cucumber cultivars (Prince, Superdominus, R S Fronto as well as Syrana) was arranged in a split plot (in time), employing a completely randomized blocks design of four replications. In the course of the first experiment the mean total population at different developmental stages of E. chrysomelina was found to be higher on cucumber than on marrow from early till late June. As for the second experiment the mean total population at different developmental stages of the ladybeetle was significantly higher on Superdominus cultivar than on the other cultivars tested. So, it is recommended that in the areas suffering from high populations of this pest, cultivation of Superdominus variety be either avoided or it be cultivated as a trap crop along with the other control measures employed to suppress the pest, melon ladybeetle.
 • Page 11
  Fanleaf degeneration, a disease caused by Grapevine fanleaf virus (GFLV), is considered as the most destructive grapevine viral disease worldwide causing severe losses in vineyards, annually. GFLV is apparently believed to have originated from ancient Persia and therefore, to restrict it in its further infections, a precise identification along with a monitoring of its distribution pattern is crucial. Distribution and relative rate of infection to GFLV in vineyards and nurseries from some different parts of Iran was studied. A total of 882 cuttings were collected from Karaj, Bavanat, Shiraz, Jahrom, Maymand, Ourmia, Naghadeh and Abhar. Infection was confirmed in 204 samples using such different diagnostic methods as mechanical transmission to test plants, as well as serological and molecular techniques. Results confirmed GFLV infection in some new regions of Iran for the first time, including some nurseries in Karaj and some in Naghadeh city. The most severely infected samples were observed in Bavanat, while 63.7 percent of the samples being infected. No infection was detected in Abhar city. Infection varied from 1.8 to 43.1 percent in the other regions. Results proved widespread distribution of GFLV races to different regions of Iran, confirming the fact that it had been spread from its believed origin through infected cuttings and scions.
 • Page 19
  A faunestic survey of the euoribatid mites of Shendabad region (East Azerbaijan Province, Iran), was carried out during three different times of the year 2008 (mid-July, mid-August as well as mid-September). By use of the Berlese funnel, the mites were extracted, cleared in Nesbitt’s fluid following which microscopic slides were prepared. During the study, 31 species belonging to 21 genera, 13 families, and 8 superfamilies were collected and identified within 2500 specimens, of which four genera, two subgenera and five species related to mite fauna of Iran while three families, two genera and six species for mite fauna of the Province are new records and which have been marked with two vs. one asterisks (*), respectively, and as follows:Metabelba* (M.) pulverulenta**, Parabelbella* (Tectodamaeus**) sp. (Damaeidae*); Berlesezetes brazilozetoides*, Microzetes**(M.) baloghi**(Microzetidae); Fosseremus quadripertitus*, Damaeolus*ornatissimus*(Damaeolidae); Liacarus (L.) brevilamellatus*, Liacarus (L.) xylariae**, Liacarus (Stenoxenillus**) sp. (Liacaridae); Xenillus*(X.) setosus**(Xenillidae*); Ceratoppia*quadridentata*(Ceratoppiidae*); Tectocepheus velatus, Tectocepheus minor (Tectocepheidae); Ramusella (Ramusella) puertomonttensis, Anomaloppia iranica, Rhinoppia obsoleta, Rhinoppia subpectinata*, Microppia minus, Oppiella nova (Oppiidae); Epimerella*sp. (Epimerellidae*); Lucoppia**orientalis**, Oribatula (Zygoribatula) debilitranslamellata, Oribatula (Z.) skrjabini, Oribatula (Z.) undulata, Oribatula (Z.) connexa connexa, Oribatula (Z.) connexa ucrainica, Oribatula (Oribatula) pallida, Oribatula (O.) tibialis*allifera*(Oribatulidae); Protoribates (Protoribates) paracapucinus, Sicaxylobates**sp. (Protoribatidae); Liebstadia (Liebstadia) similis (Liebstadiidae); Psammogalumna**sp. (Galumnidae).
 • Page 33
  Some yeast species play important roles in biological control of some fruits’ post harvest infections. For instant, Candida, Rhodotorula and Pichia species employed in biological control of such post harvest diseases as blue mold (Penicillium expansum), and also grey mold (Botrytis mali) in apple. Species identification of yeasts is some most essential part of the related research activities. Due to various problems arising in the routine processes of morphological and physiological identification techniques, DNA- based methods have recently been constructively developed. In the present study 32 yeast strains were isolated from several apple cultivars. The ITS1 and ITS2 regions of the isolates were separately amplified and the isolates grouped as based on Fragment Size Polymorphism (FSP) of the amplicons. Based upon a comparison of the electrophoretic patterns of PCR products with Rhodotorula mucilaginosa, obtained from CBS as a standard, the isolates’ species were identified as Rhodotorula. For a precise final identification, the ITS-PCR products were subjected to sequencing followed by Blast Analysis. As a result, four isolates were detected as belonging to Rhodotorula genus from which three were identified as R. musilaginosa while one as R. glutinis. It becomes evident that the method PCR- FSP in combination with some other approaches is helpful in identification of Rhodotorula species.
 • Page 43
  Host Plant's quality in the food chain of a herbivorous insect influences the insect's life performance, and thus abundance in its population. The effect of different ratios of N: K fertilization (40:60), (40:40), (40:0) kg/ha vs. control (0:0) were determined on chemical content parameters (N, K and C %) of the bean plant and as well on the performance of Aphis fabae Scop. Experiments were carried out in a greenhouse with 25±1?C, 75±5 RH and a photoperiodism cycle of 16 L: 8D hours. The highest percentages in plants tissue of N and K were found in plants fertilized with 40: 0 and 40: 60 (N: K) ratios respectively. Net reproductive rate (R0) of A. fabae fed on the mentioned treatments were determined as 14.75±2.4, 20.27±1.38, 22.07±2.2 and 17±3.1 female/female/generation, respectively. Intrinsic rate of increase (rm) of A. fabae on the four treatments were assessed as 0.215±0.017, 0.325±0.02, 0.295±0.014 and 0.258±0.017, respectively. Finite rates of increase (?) amounted to 1.32±0.001, 1.41±0.03, 1.38±0.01 and 1.32±0.001, respectively showing the daily rate of increase in aphid female population relative to that during the previous year. Mean generation times (T) in the four treats were 12.51±0.17, 9.32±0.17, 10.48±0.16 and 10.19±0.14 days. The results showed that there existed significant differences between R0, rm and? of A. fabae different treatments (P<0.05). The highest rm and R0 were observed in treatments N: K with ratios of 40:40 and 40:0 showing that these treatments result in the most suitable best host plants for growth and development of A. fabae.
 • Page 51
  Wheat leaf rust (Puccinia triticina Eriksoon) is of the most injurious wheat diseases that prevails throughout areas where wheat is grown. An identification of virulence factors along with differences in the population of pathogen in different wheat growing regions is necessary for an enhancement of resistant cultivars with effective resistant genes to leaf rust. To accomplish the purpose, a leaf rust Trap Nursery containing 37 near isogenic lines in addition to Bolani susceptible cultivar as check were planted under natural infection conditions in Gorgan (with an application of mist irrigation) and Gonabad (with no mist irrigation) locations during 2002-2007. Reaction to the disease of each line was recorded at the flag leaf stage and when infection on the Bolani susceptible cultivar was at its maximum level for infection rate and type. "S" reaction indicated virulence while "O, R, MR and MS" reactions were indicative of as avirulence. Results showed that virulence was detected for genes Lr1, Lr2c, Lr3, Lr3ka, Lr3bg, Lr10, Lr11, Lr12, Lr13, Lr14a, Lr14b, Lr15, Lr16, Lr17, Lr18, Lr20, Lr21, Lr22a, Lr22b, Lr23, Lr24, Lr26, Lr30, Lr32, Lr33, Lr34 and either Lrb at one or both Gorgan and Gonbad locations. Virulence was observed for genes Lr3, Lr10, Lr14b, Lr17, Lr18, Lr26 and Lr34 only at Gorgan site. No virulence was observed for genes Lr2a, Lr2b, Lr19, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35, Lr36 and Lr37 at these locations. Avirulence due to the resistance of the above resistant genes provides the possibility of the use of these genes in breeding programs to develop varieties resistant to wheat leaf rust.
 • Page 61
  To study the population structure of Gibberella fujikuroi species complex, the causal agent of rice foot rot, samples were taken from different rice growing regions of Guilan province in 2004. Among fourty-one isolates recovered from different cultivars; three isolates did not produce microconidial chain. In order to study the sexual fertility and determine the mating type as well as mating population among isolates, each isolate was crossed with six female tester isolates from three known mating populations of A, C and D on Carrot Agar (CA) medium. Two tester isolates from two opposite mating types including MATA-1 and MATA-2 for mating population A, MATC-1 and MATC-2 for mating population C as well as MATD-1 and MATD-2 for mating population D were taken to pair with Iranaian isolates. As a result, ten isolates in mating population A (Fusarium verticillioides), two isolates in mating population C (F. fujikuroi) and twenty-nine isolates in mating population D (F. proliferatum), were grouped. All the F. verticillioides and F. fujikuroi isolates belonged to MATA-1 and MATC-1 mating type, while both MATD-1 and MATD-2 mating types were identified among F. proliferatum isolates. Because of the presence of both mating types among mating population D isolates, mating possibility was studied among them. Among thirty-six crosses between these isolates, only two led to formation of perithecium containing ascospores. Vegetative compatibility tests revealed that ten F. verticillioides isolates belonged to nine Vegetative Compatibility Groups (VCGs), two F. fujikuroi isolates were grouped in two distinct VCGs each with one member and twenty-nine isolates which belonged to F. proliferatum were divided into twenty VCGs. In complementation tests among nit mutants of isolates the isolates belonging to three mating populations failed to form heterokaryons. Pathogenicity test related to fourty-one isolates was done on the susceptible cultivar Khazar in which all the isolates caused disease symptoms with white colonies on the stems. In this investigation it was demonstrated that all the three mating populations A, C and D from G. fujikuroi species complex were the causal agents of rice foot rot in Guilan paddy fields. Moreover, based on vegetative compatibility tests, each of the mating populations A and D showed high genetic diversity, the existence of several single-member VC groups confirming this conclusion.
 • Page 75
  Tetranychus urticae Koch is an injurious pest of, fruit crops, crop plants as well as ornamental plants worldwide. The high reproductive potential of T. urticae and its fairly short life cycle along with the frequent application of acaricides usually required to maintain T. urticae populations below economic thresholds, facilitates the pest's resistance to acaricides, and consequently control failures. In the course of the present study, the resistance mechanisms of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, to abamectin was surveyed. Bioassay tests were carried out through leaf dipping in a toxic solution method using formulated abamectin (25 EC). The LC50 for resistant population could not be exactly figured out due to phytotoxicity of abamectin at its high doses (>3100 ppm), with resistance ratio to abamectin being over 3000 fold. Enzyme assays revealed that esterase activities in the resistant population were 2.14 and 1.33- times higher than those in the susceptible ones where? -naphtyl acetate (?-NA) and? -naphtyl propionate (?-NP) were used as substrate, respectively. Estimation of kinetic parameters and the amount of glutathione S-transferase activity also indicated the significant difference between the two populations; since enzyme activity in resistant population was 1.71 folds that in susceptible population. Also Km and Vmax values of resistant population (on CDNB substrate) were 1.43 and 1.15 times lower vs. higher than those in susceptible population, respectively. Furthermore, the results showed that the level of cytochrome P450 in resistant population was 1.37 times that in susceptible population. Considering the high resistance ratio, in addition to metabolic resistance, one of the other resistnce mechanisms very likely be the target site becoming more and more insensitive.
 • Page 85
  The interaction between root-colonizing Pseudomonas fluorescens strain CHA0mcherry and three wheat cultivars (Bolani, Roushan, Forno) was studied as a phenomenon to be employed in the control of Wheat Leaf Rust Disease (Puccinia triticina). CHA0mcherry was inoculated using seed treatment method. The application of CHA0mcherry reduced the number of pustules on leaves via inducing systemic resistance, specially in Bolani cultivar. The non-inoculated Bolani and Forno cultivars exhibited the highest infection of the leaf rust. A study of the bacteria-wheat-pathogen interaction indicated that Forno was the most responsive root- colonized variety to the bacterium. The lowest colonization was observed within the rhizosphere of Roushan cultivar. Interaction between pathogen and cultivars was shown to lead to increase of peroxidase and Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) activity in leaves. In summary, the results showed negative correlations between the bacterial colonization (cfu per mg dry root) and the number of rust pustules on the leaves. There was also a significant correlation noted between PAL activity and disease severity.
 • Page 95
  Prey preference of natural enemies is among the phenomena that should be considered in determining the efficacy of natural enemies. When the predators are faced with a choice between two or more preys, they often show their preference to one from among them. Temperature is one of the environmental factors that can affect insect foraging behavior. Two aphid species namely Aphis fabae and Acyrthosiphon pisum are of the ability to attack and damage bean plants. Prey preference of Iranian native species Hippodamia variegata as one of the efficient aphid predators, was examined on bean plants and on the two named species of aphids at different temperatures. The experiment was carried out at 15±1?C, 19±1?C, 23±1?C, 25±1?C, and 27±1?C, plus 70±10% of RH, and a photoperiodism state of 16:8 (L: D). Predator preference was analyzed through an application of Manly’s index of preference to the data with statistical analysis showing that at all temperatures for fourth instar larvae, male and female (except 15?C for the fourth instar larvae), A. fabae was preferred to Acyrthosiphon pisum. This experiment showed that H. variegata does not change its preference in response to temperature and it is assumed that at variable conditions of releasing the same trend be effected
 • Page 103
  An experiment was carried out in 2008-2009 to study the correlation between the reaction to potassium chlorate and pathogenicity on some Iranian isolates of Macrophomina phaseolina, the causal agent of soybean charcoal rot. From among a total of 48 collected isolates from the major soybean cultivation areas of Golestan, Mazandaran, Ardabil, and Lorestan provinces, twenty four isolates were selected as representative their geographical origins. The isolates were cultured on Minimal Medium of 120 mM potassium chlorate. Five isolates (about 20%) were chlorate sensitive while 19 (about 80%) chlorate resistant. Pathogenicity test was carried out under in vitro (through seed inoculation) as well as under greenhouse (stem and soil inoculation) conditions. In any of the three tests, all the studied isolates were pathogenic to the soybean cultivar Williams. Mean comparison of treatments showed highly significant differences (p<0.01) among virulence of isolates. Moreover, in in vitro as well as in the greenhouse test of the stem inoculation, sensitive to chlorate isolates were less virulent on seeds and stems of the soybean sensitive cultivar Williams, whereas in greenhouse test involving soil inoculation, a higher level of pathogenicity was observed in sensitive to chlorate isolates in comparison with the other tests. According to the obtained results it seems that the inoculation method can affect the correlation between sensitivity to chlorate and pathogenicity as regards from soybean isolated Macrophomina phaseolina.
 • Page 113
  An ability of the fluorescent pseudomonad bacteria is to secrete such secondary metabolites as hydrogen cyanide, protease, salicylic acid as well as siderophore which prevent the growth of soil-habitant pathogens. Tests were done for evaluating the materials produced by the said bacteria. In the test's cultures, P. aeruginosa strains 7NSK2, UTPF92, and UTPF86 produced the most hydrogen cyanide, protease, and salicylic acid respectively. The said strains caused the most parasitism on second-stage larvae (more than 70%) as well as parasitism on nematode egg (more than 60%) in vitro (bacterial suspension against nematode in 96-well basins) (P?0/01).Three-week-old wild type tomato seedlings were planted in plastic pots (8 cm diameter) filled with 300 g unsterilized sandy-loam, and transferred to a glasshouse. After one week, the plants were treated with bacteria by adding 30 ml of the bacterial suspension (1.9-2.1×109 CFU/ml) into soil around the root system. Control plants received 30 ml of one-fourth concentration of Ringer Solution. Two days after bacterial application, 2000 freshly hatched juveniles of M. javanica were added to the soil by making three holes around the seedlings. After 45 days past, some growth indices (dry weight of the aerial parts and root, the wet weights of the aerial parts, root and stem lengths) as well as disease indices (gall number and diameter, nematode population in soil and root along with bacteria endophyte population) were assessed. The study was arranged on the basis of a completely randomized design of ten treatments and five replications. In the roots inoculated by P. aeruginosa 7NSK2 and UTPF86 strains the most increase in total plant-growth (63% increase) was observed along with least the nematode penetration (55% decrease) into root accompanied by least gall formation (53% decrease) in comparison with the other treatments (P?0/05). Strain UTPF86 was more effective than the other treatments in control of the said nematode (P?0/05).
 • Page 125
  In the course of the present study, samples were taken from the non-defoliant strain of Verticillium dahliae (SS-4) from infected olive groves in Toshan area in Southern Gorgan. Root-knot nematode, Meloidogyne javanica, was recovered from infested olive seedlings and after identification was reaned on tomato seedlings cv. Rutgers. During the study, one-year-old seedlings of olive cultivars Zard, Roghani, Koroneiki (resistant to verticilliosis) vs. Manzanilla (sensitive to verticilliosis), were transplanted to pots containing 2000g of sterilized sandy loam soil. The experimental study was conducted in a completely randomized design of 32 treatments and five replications. Treatments consisted of: control, mere nematode, fungus alone, and fungus + nematode. Pots were inoculated with (2000, 3000, 4000) J2 of the nematode and/or (10 no/g soil) microsclerotia of fungus as according to the treatments. Pots were placed on glasshouse benches at a temperature of 25-27°C and in natural light. The experiment was terminated after 10 months past with the following parameters determined: fresh weight of root and stem, no. of galls and egg masses per each root system, percentage of incidence of symptom on aerial parts, browning of vascular tissue, decrease in seedling height and stem/root tissue colonization by the fungus. Results indicated that presence of nematode caused reduction in colonization of the fungus in the root and stem and vice versa, meaning that presence of fungus caused reduction in no. of galls and egg masses produced by the nematode. This was when a maximum percentage of disease symptoms on aerial parts was observed in fungus + nematode treatments. Severe fungal wilt on aerial parts of Zard cultivar was observed in fungus + nematode treatments and mild fungus wilt was observed in mere fungus treatments and in the case of Koroneiki cultivar. The reduction of gall and egg mass production in root system occurred respectively in cvs. Manzanilla, Zard, Roghani and Koroneiki cultivars (p?0.05).
 • Page 137
  Insect natural enemies selected for such specific traits as faster developmental times, longer survivor, increased fecundity, and larger body size might be considered during production of biological control agents in certain situations. For instance, traits related to developmental rates may be selected for, if genetically based variation exists within temperature-dependent responses. Hippodamia variegata (Goeze) (Col: Coccinellidae) is one of the most important predators of orchard pests in Iran. In the course of this study, the effect of six constant temperatures i.e. 17.5, 22.5, 25, 27.5, 30 and 32.5? C on preimaginal development and mortality of this predator, feeding on Angoumois grain moth, Sitotroga cerealella Olivier (Lep. Gelechiidae) and common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt as well as Lauterer (Hem.: Aphalaridae) was evaluated under laboratory conditions (55±5% r.h. and a 16:8 h of photoperiodism). Temperature exerts a great effect on the development and the level of feeding of Hippodamia variegata. Total developmental times at the above-mentioned temperatures were 47.63±1.53, 25.08±0.18, 17.27±0.64, 15.14±0.37, 12.16±0.64 and 11.27±0.39 days on S. crealella vs., 40.11±0.75, 22.68±0.32, 18.6±0.36, 15.5±0.18, 13.9±0.31, and 13.12±0.51 on A. pistaciae, respectively, indicating a significant decrease of developmental time with increase in temperature. Minimum survival rate was recorded for first nymphal instar whereas the survival at third and forth instars along with pupa amounted to a maximum at the above-mentioned temperatures. The results showed significant differences among the six temperatures as regards developmental times. The estimated lower temperature threshold and thermal constant for the entire developmental times, using the ordinary linear model, were estimated. The lower developmental thresholds (T?) of egg, larva, pupa and egg to adult emergence were estimated through linear regression equation to be 11.91, 12.43, 9.63 and 10.31?C respectively. The thermal constants required at the above mentioned periods were estimated as 39.06, 156.25, 57.8 and 285.71, respectively.
 • Page 151
  The carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae), is an importantly injourious pest on a wide range of plants throughout the world and as well a major pest of pomegranate orchards in Iran. Insight into the sexual behavior of an insect is indispensable for optimizing the application of pheromone in pest control strategies and while information on reproductive behavior being the prerequisite to the chemical ecology studies. In Moths, the blend ratio of sex pheromone components as well as pheromone communication system in different areas can vary depending upon due to adaptation to varying environmental conditions and on host plants. In the course of this research, sexual behavior as well as male cross-attraction between individuals from Saveh, Arsanjan and Kerman populations were examined in wind tunnel and under laboratory conditions (27±1°C and 60±10% relative humidity, light intensity of approximately 10 lux and 0.3 m/sec of wind velocity), using two day-old calling virgin females as the source of pheromone. The results indicated that the adults began to mate starting from the first night following eclosion, with males starting the search behavior. Most males employed in the study took flight after being released in the wind tunnel. The percentages of males from Saveh, Arsanjan and Kerman populations that contacted the pheromone source were 83.3, 76.9 and 85.7% respectively. Data analysis revealed no discrimination (among test populations’ males) between female from their own population vs. females from other populations. This result reflects the fact that possible differences in pheromone blend among populations of E. ceratoniae did not prevent cross-attraction under laboratory conditions. Insight into the sexual behaviors and an identification of the interfering factors can be of practical importance for the development of integrated pest management systems in pomegranate orchards in Iran.
 • Page 163
  Root colonization by antagonist bacteria has been considered as a prerequisite for a successful biocontrol. For an effective suppression of plant disease, an efficient and fast colonization is necessary to prevent the establishment of pathogen on the root system. Colonization of canola root by strain UTPF86 were investigated with and without Rhizoctonia solani AG-4, under greenhouse conditions. Among 14 strains of Pseudomonas fluorescens, strain UTPF86 was selected on the basis of biocontrol and root colonization activity. Chloramphenicol and tetracycline resistant mutants of this strain, were used in all experiments. The roots were sampled at 1, 2, 3 and 4 weeks after planting. Bacterial population was determined using dilution procedure. Bacteria enumerated on selective S1 medium. This study demonstrated that in the presence of R. solani, root colonization was significantly increased by strain UTPF86. Furthermore, the rate of root colonization increased during the first two weeks and then it began to decrease during the third and fourth weeks post planting.
 • Page 171
  Herbivory is observed in different forms, one of these forms leading to gall production. Among gall–inducing insects, oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) are found on the oak trees producing galls on certain parts of the host. In this survey, oak gall wasps were collected from oak forests in West Azerbaijan in spring (2010). The occurred galls on oak trees (in spring) were collected from such locations as Ghabre-hosein, Mirabad, Vavan, Shalmash, Rabat and Dar-ghabr (a number of 40 trees in each site). In each tree, as a unit of sampling, all the occurred galls on 4 branches (each branch of 40 cm length, and each in any of the 4 geographical directions) were counted. Species richness was evaluated through Rarefaction and Jackknife methods and four similarity indexes calculated. During the survey, 7 oak gall wasp species (sexual generation) were indentified on oaks (Quercus infectoria, Q. brantii and Q. libani) in West Azerbaijan. Most of the galls occurred on Q. brantii. All collected oak gall wasps belonged to 3 genera, namely: Andricus, Chilaspis and Biorhiza. The highest number of expected species’ richness as determined through Rarefaction and Jackknife methods was estimated at 4.68 and 5.2 species respectively, in Mirabad region. The highest similarity indexes of Morisita, Horn, Renkonen and Sorensen were recorded between Ghabre-hosein and Mirabad in the sexual generation of oak gall wasp species. Difference in the local distribution of oak species (Quercus sp.) and subspecies shall be considered as one main factor involved in species diversity, and as well in the oak gall wasp species’ distribution in different locations under study.
 • Page 179
  Thrity seven isolates of Magnaporthe grisea collected from several host plants from family of Poaceae namely Digitaria singuinalis, Setaria italica, and Echinochloa sp.were tested for their pathogenecity against two susceptible rice cultivars. Conidial suspensions were prepared by the surfaces of 14-day-old cultures being washed with sterile water and adjusting the final concentrations to approximately 5×104 conidia per ml with the aid of hematocytometer. Inoculums were applied to the leaves of 3 week-old plants and symptoms scrutinized 10 to 12 days following inoculation. Moreover, to confirm the outcomes of the test, the survey of the infection of the leaves was recapitulated after a 5 days interval. Pots each containing sixty seedlings of either Binam or Tarom rice cultivars were sprayed with 50 ml suspension of 5×104 conidia per ml from either pure cultures of the M. grisea or water, with a hand-held mist sprayer (until runoff) onto rice plants that were at a four-to-five-leaf stage. Inoculated plants were incubated in a humidity chamber and maintained at 100% relative humidity (RH) for 48 h and then reincubated in a greenhouse (20 to 24°C). Also negative and positive control plants were sprayed with distilled water and with rice infecting isolate respectively in the same manner. After 10 to 12 days past, leaf spot symptoms appeared on some inoculated plants. Then five virulent and semi virulent isolates as based upon their interaction with rice were analyzed for pathogenic races. In total 13 cultivars and lines (eight varieties differentiated through international standard cultivars and five through Near Isogenic Lines (NILS)) were examined. The last five isolates were classified in four pathogenic races IB-58, IA-27, IA-127, IA-17 that belonged to two race groups IA and IB as based on their virulence on eight international differential varieties, and in A, B, C, D as based on their virulence on five Near Isogenic Lines (NILS).