فهرست مطالب

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 84 (پاییز 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن رحمانی، موسی اسلامی، حسن درمانی کوهی صفحه 2
  لازمه استفاده بهینه و مطلوب از مواد خوراکی در تغذیه دام و طیور شناخت و آگاهی از کیفیت و ترکیبات مغذی موجود در مواد خوراکی می باشد. بدین منظور هدف از این تحقیق تعیین ارزش غذایی پنج واریته باقلای برکت، شامی، شاخ بزی، سرازیری و زهره موجود در استان خوزستان از نظر انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام، چربی خام، انرژی خام، فیبر خام و ماده خشک مطابق روش های استاندارد بود. به منظور تعیین انرژی قابل متابولیسم از روش تغذیه اجباری سیبالد (1989) و برای مقایسه ترکیبات شیمیائی و انرژی قابل متابولیسم واریته های مختلف باقلا از طرح کا ملا تصادفی با 5 تیمار در 6 تکرار استفاده شد. میانگین درصدهای ماده خشک، چربی خام، پروتئین خام و فیبر خام و میانگین انرژی خام (kcal/g) به ترتیب برای واریته برکت برابر77/89، 75/1، 44/28، 01/8، 51/4، برای واریته شامی 24/93، 31/2، 71/28، 18/8، 46/4، برای واریته شاخ بزی 49/91، 2/2، 66/27، 5/7، 45/4، برای واریته سرازیری 86/91، 65/2، 33/25، 6/7، 47/4، برای واریته زهره 48/92، 51/1، 27/27، 63/7، 15/4 بدست آمد. مقادیر AME، AMEn،TME، TMEn (kcal/g) برای واریته برکت 126/2، 462/2، 633/2، 632/2، برای شامی 193/2، 452/2، 695/2، 633/2، برای شاخ بزی 47/2، 687/2، 957/2، 878/2، برای سرازیری 625/2، 85/2، 066/3، 048/3 و برای زهره 392/2، 643/2، 876/2 و 817/2 محاسبه گردید. همچنین از نتایج مربوط به مقایسه میانگین ها مشاهده شد که از نظر AME بین واریته های باقلای سرازیری و برکت، از نظر AMEn بین واریته سرازیری با واریته های برکت و شامی از نظر TME بین واریته سرازیری و برکت و از نظر TMEn بین واریته سرازیری با واریته های برکت و شامی اختلاف معنی داری (05/>P) وجود دارد.
  کلیدواژگان: باقلا، ارزش غدائی، انرژی قابل متابولیسم
 • علیرضا طالبیان مسعودی، حسن فضایلی، سیروس بهادری صفحه 7
  این مطالعه به منظور بررسی گوسفندان استان مرکزی از نظر توازن عناصر ید و سلنیوم و اثر کاربرد مکمل های حاوی عناصر مزبور اجرا شد. سه گله از توده نژاد فراهانی در سه منطقه جغرافیایی (شازند، خمین و اراک) انتخاب گردید و در هر گله تعداد 120 راس میش داشتی جوان به چهار گروه آزمایشی 30 راسی شامل: 1-گروه شاهد، 2-گروه دریافت کننده مکمل سلنیوم، 3-گروه دریافت کننده مکمل ید و4- گروه دریافت کننده هر دو مکمل سلنیوم و ید تقسیم شدند. مکمل های مورد استفاده به شکل تزریقی هر سال در دو نوبت یعنی دو هفته قبل از قوچ اندازی و چهار هفته قبل از زایش میش ها مورد استفاده قرار گرفت. عیار سلنیوم گوسفندان در گله های آزمایشی با تعیین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان شاخص تعیین شد و در مورد عنصر ید، غلظت ید ادرار به عنوان شاخص تغذیه ید مورد استفاده قرار گرفت.آزمایش طی مدت سه سال متوالی انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در خصوص وضعیت عناصر مورد مطالعه بین گله های آزمایشی وجود دارد. فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در گله شماره 1 و 3 به ترتیب با میانگین 3/ 46 و 2/102 واحد در گرم هموگلوبین کمترین و بیشترین مقدار را نشان داد.کمترین مقدار غلظت ید ادرار مربوط به گله شماره 1 و بیشترین مقدار مربوط به گله شماره 2 به ترتیب با 7/24 و 39 میکروگرم در لیتر بود. بین سال های مختلف انجام آزمایش از نظر شاخص های مورد بررسی تفاوت های معنی داری در گوسفندان مشاهده گردید. هم چنین اثر فصل نمونه برداری تنها بر وضعیت سلنیوم گوسفندان در گله شماره 3 معنی دار بود. استفاده از مکمل های عناصر سلنیوم و ید باعث افزایش معنی دار این عناصر در دام های آزمایشی گردید. نتایج بدست آمده احتمال بروز کمبود عناصر مورد مطالعه در دام های آزمایشی و امکان تصحیح کمبود ها توسط به کار گیری مکمل ها را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سلنیوم، گلوتاتیون پراکسیداز، ید، گوسفند
 • مهدی خسروی، امیر رضا پریزاده، محمدرضا نصیری، جلیل توکل افشاری، محسن فخر کاظمی صفحه 14
  جایگاه ژنی مجموعه سازگاری بافتی (MHC) با تولید گلیکوپروتئین های خاص سطح سلولی موجب عرضه آنتی ژن های خارج سلولی به سلول های T یاور+CD4 و در نهایت آغاز پاسخ ایمنی بدن می شود. DRB3 پلی مورف ترین ژن متعلق به کلاس II مکان ژنی MHCاست که در تشکیل شیار اتصال به پپتید شرکت می کند. از آنجا که آلل های مختلف سبب ایجاد شیارهای اتصال متفاوتی که هر کدام مخصوص به یک پپتید خاصی می باشند می شوند، لذا از DRB3 به عنوان یک ژن کاندیدا (مارکر ژنی) در ارتباط با بیماری ها و صفات ایمونولوژیکی در گاو استفاده می شود. از این رو تکنیک PCR-RFLP جهت تعیین میزان تنوع ژنتیکی (پلی مورفیسم) ژن DRB3در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین میزان پلی مورفیسم آللی در اگزون 2 جایگاه DRB3 از تعداد 175 راس گاو هلشتاین واقع درگاوداری فاز 1و2 مزرعه آستان قدس مشهد نمونه خون جمع آوری و به کمک تکنیک PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند. DNA ژنومی از 100 میکرولیتر خون با روش تیوسیانات گوانیدین- سیلیکاژل استخراج گردید. تکثیر ناحیه پلی مورفیک اگزون 2 جایگاه ژنی DRB3 به طول 284 جفت باز با روش Hemi-Nested PCR درطی دو مرحله صورت گرفت. برای برش آنزیمی محصولات PCR، از سه آنزیم I Rsa، III Hae و 21 Bstx استفاده گردید. محصولات هضم شده، توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید 8% جدا و پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره تعیین ژنوتیپ گردیدند. تعداد 24 آلل در جایگاه ژنی مربوطه شناسائی شد که آلل های 22*، 8*، 24*، 16*دارای بیشترین فراوانی و به ترتیب هر کدام 7/16% و1/16% و 4/14% و7/12% در جمعیت مورد مطالعه بودند. آلل های (21*،18 *،14*،28*،12*،26*،6*، 2*،13*32*، 37*، 51*، 15*،5*) فراوانی کمتر از2% داشتند. این تحقیق نشان دهنده وجود پلی مرفیسم بالا در اگزون 2 ژن DRB3 در گاوهای هلشتاین ایران می باشد.
  کلیدواژگان: DRB3، PCR، RFLP، گاو هلشتاین ایران، پلی مورفیسم
 • محمد جواد آگاه، هوشنگ لطف الهیان صفحه 21
  در این آزمایش اثرات تغذیه سطوح مختلف دانه کتان به صورت خردشده و خردنشده برعملکرد مرغ های تخم گذار و ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ های تولیدی مورد بررسی قرارگرفت. تیمارها شامل جیره شاهد و شش جیره غذایی حاوی سه سطح (5، 10 و 15 درصد) دانه کتان به صورت خرد شده و خرد نشده با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 12 هفته به 189 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاین در سن 30 هفتگی تغذیه شد. ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ با روش کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. از نظرصفات وزن، ضخامت واستحکام پوسته تخم مرغ و واحدهاو، تفاوت معنی داری بین جیره شاهد و تیمارهای آزمایشی مختلف مشاهده نشد(05/0P). از نظر توده تخم مرغ تولیدی روزانه بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری وجود داشت (01/0>P). کاربرد سطح 5 درصد دانه کتان به صورت خردنشده در جیره بیشترین توده تخم مرغ تولیدی روزانه (04/52 گرم) را درمقایسه با جیره شاهد (67/51 گرم) داشت. ضریب تبدیل غذایی تیمارآزمایشی حاوی 15 درصد دانه کتان خردنشده در جیره (91/1) در مقایسه با جیره شاهد (84/1) تفاوت معنی دار نشان داد(01/0>P). مقدارکل اسیدهای چرب اشباع با افزایش سطح دانه کتان در جیره کاهش یافت، که اختلاف آن با جیره شاهد معنی دار شد (01/0>P). نسبت اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 زرده تخم مرغ بین جیره شاهد و تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نشان داد (01/0>P). استفاده از سطح 5 درصد دانه کتان خرد نشده در جیره بالاترین عملکرد تولیدی و هم چنین نسبت مناسبی از اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3 را در زرده تخم مرغ در مقایسه با جیره شاهد (2/3 در برابر9/11) نشان داد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، خردشده، خردنشده، دانه کتان، عملکرد، زرده تخم مرغ، مرغ تخم گذار
 • محمدرضا بختیاری زاده، محمد مرادی شهربابک، عباس پاکدل صفحه 29
  هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی برای 13 صفت تیپ، امتیاز سلول های بدنی و ماندگاری در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 2 سری داده شامل 3000 (امتیاز سلول های بدنی) و 1226 (ماندگاری) رکورد برای زایش اول گاوها که میان 219 و 1500 گروه گله- سال- فصل توزیع شده بودند استفاده گردید. نرم افزار SAS و Proc GLM برای برازش مدل های ثابت و تعیین عوامل ثابت موثر بر صفات استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم افزار ASREML محاسبه گردید. وراثت پذیری برآورد شده برای صفات تیپ از 033/0 (زاویه سم) تا 29/0 (قد و قامت) متغیر بود. هم بستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و ماندگاری در محدوده 41/0 (عمق پستان) تا 5/0- (عرض سینه) و بین صفات تیپ و امتیاز سلول های بدنی در محدوده 85/0 (عرض پستان) تا 6/0- (اتصال جلویی پستان) برآورد گردید. هم بستگی ژنتیکی منفی برآورد شده بین بعضی صفات تیپ با امتیاز سلول های بدنی و هم چنین هم بستگی ژنتیکی مثبت برآورد شده میان بعضی صفات تیپ و ماندگاری نشان می دهد که این صفات می توانند در شاخص انتخاب و برنامه های آزمون نتایج گاوهای نر مورد استفاده قرار گیرند. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که گاوهای بلندتر، عریض تر، عمیق تر و طول لگن بزرگتر امتیاز سلول های بدنی بیشتر و ماندگاری کمتر دارند.
  کلیدواژگان: صفات تیپ، ماندگاری، شمارش سلول های بدنی
 • مصطفی صادقی، محمد مرادی، قدرت الله رحیمی میانجی، اردشیر نجاتی جوارمی صفحه 39
  استفاده از اطلاعات مولکولی باعث بهبود سرعت پیشرفت ژنتیکی به ویژه در حیوانات با فاصله نسل طولانی مانند گاو شده است. روش ژن کاندیدا برای استفاده در جمعیت های طبیعی بسیار مناسب است. ژن های کاندیدا ژن هایی هستند که اثر محصولات این ژن ها بر صفات تولیدی از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی به اثبات رسیده است. در این تحقیق اثر چندشکلی جایگاه های بتالاکتوگلوبولین و کاپاکازئین بر ارزش اصلاحی صفات تولید شیر گاوهای نر هلشتاین ایران یررسی شد. به منظور تعیین ارتباط چند شکلی جایگاه های بتالاکتوگلوبولین و کاپاکازئین با صفات تولیدی، استخراج DNA از 134 نمونه گاو نر پروف شده مرکز اصلاح نژاد دام کشور انجام شد. قطعه 260 جفت باز برای ژن بتالاکتوگلوبولین و قطعه 350 جفت باز برای ژن کاپاکازئین با روش PCR-RFLP تکثیر و هضم شد. فراوانی آلل A در جایگاه BLG-HaeIII و KCN-HinfI به ترتیب 325/0 و 813/0 بود. ارزش اصلاحی گاوهای نر با استفاده از مدل حیوانی و الگوریتم AIREML برآورد شد. مقایسه میانگین حداقل مربعات در این دو جایگاه برای صفات تولیدی نشان داد که اثر چندشکلی بتالاکتوگلوبولین بر تولید پروتئین معنی دار است (01 /0>p) و اثر متوسط جایگزینی در تولید پروتئین 25/3 کیلوگرم است. اثر چندشکلی بتالاکتوگلوبولین و کاپاکازئین بر میانگین حداقل مربعات در صفات تولیدی دیگر معنی دار نبود(05/0>p).
  کلیدواژگان: ارزش اصلاحی، چندشکلی، بتالاکتوگلوبولین، کاپاکازئین، تولید شیر، هلشتاین
 • اکبر یعقوب فر صفحه 47
  برای تعیین قابلیت هضم اسید های امینه کنجاله های آفتابگردان و کلزا تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در سن 21 و 42 روزگی ابتدا به مدت چهار روز به جیره های آزمایشی (حاوی اکسیدتیتانیوم) عادت پذیری سپس 6 ساعت گرسنگی اعمال و جیره های آزمایشی به مدت چهار روز در اختیار جوجه ها قرار گرفت و در پایان دوره آزمایش مجددا 6 ساعت گرسنگی داده شد. برای تعیین قابلیت هضم اسید های آمینه با استفاده از محتویات ایلئوم در سن 42 روزگی از هرتکرار دو قطعه جوجه جمعا تعداد 8 قطعه برای هر تیمار آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش سن قابلیت هضم اسید های آمینه کنجاله آفتابگردان افزایش می یابد. بیشترین قابلیت هضم ظاهری و حقیقی اسید های آمینه برای کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش فضولات در سن 21 روزگی اسید آمینه فنل الانین و گلایسین و کمتر آن اسید های امینه ایزولوسین بود، و در سن 42 روزگی بیشترین قابلیت هضم را برای اسید آمینه فنیل آلانین و کمترین آن اسید آمینه والین است. در سن 21 و 42 روزگی بیشترین قابلیت هضم ظاهری و حقیقی برای اسید های آمینه در کنجاله کلزا اسید های آمینه سیستئین، اسید آسپارتیک و اسید آمینه گلوتامیک و کمترین آن اسید آمینه والین و تیروزین بود. داده های حاصل از آزمایش نشان داد که روش های بیولوژی (فضولات و ایلئوم) و سن (21 و 42 روزگی) و تولید کنجاله حاصل از دانه های روغنی (آفتابگردان و کلزآ) در کارخانجات متفاوت کشور در قابلیت هضم کنجاله های آفتابگردان و کلزآ و اسید های آمینه آنها بر روی جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری دارد. همچنین قابلیت هضم کنجاله آفتابگردان و کلزآ در روش بیولوزی فضولات حدود 60/12 و 56/12 درصد بیشتر از روش بیولوزی ایلئوم می باشد
  کلیدواژگان: اسید آمینه، ایلئوم، آفتابگردان، قابلیت هضم، کنجاله کلزآ، جوجه گوشتی، فضولات
 • مجید کلانتر نیستانکی، محمد دخیلی، مرتضی بیکی بندرآبادی صفحه 57
  در این تحقیق با هدف مشخص شدن وضعیت پرورش گوسفند و بز در استان قم پس از شناسایی جامعه آماری با استفاده از تعداد 161 پرسشنامه به روش تصادفی و مصاحبه حضوری اطلاعات لازم جمع آوری شد. این اطلاعات شامل: مشخصات دامدار، نوع فعالیت، ترکیب و ساخت گله، نوع نژاد، نوع پرورش، آمار جمعیتی گله، تغییرات جمعیتی گله طی سال جاری و سال گذشته، تعداد و انواع دام های مورد استفاده در فعالیت های مختلف و نیز اطلاعاتی که در سایر زمینه های فعالیت گله داری مورد نظر بوده است. در پایان اطلاعات جمع آوری شده ویرایش و دسته بندی شدند و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و باز بینی گردیدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفتند. طبق نتایج این تحقیق متوسط اندازه گله ها برابر 57 ± 444 راس دام برآورد شد. میانگین تعداد میش، قوچ، شیشک نر، شیشک ماده و بره به ترتیب 26 ±184؛ 1 ± 5؛ 5 ± 13؛ 9 ± 35؛ 22 ± 133 راس و میانگین تعداد بز ماده، بز نر و بزغاله بترتیب 10 ± 42؛ 1 ± 5؛ 7 ±27 راس و متوسط سن شیرگیری و جدا سازی بره ها بترتیب 3 و 4 ماه و میانگین تعداد تلفات گوسفند بالغ، بره و بزغاله و بزبالغ بترتیب 10 ± 3؛ 14 ± 5؛ 4 ± 1 راس برآورد گردید.
  کلیدواژگان: قم، گوسفند وبز، پرورش، گله، ترکیب جمعیت، صفات کمی
 • دانش سی سختی، محمود وطن خواه*، حمیدرضا میرزایی، مصطفی یوسف الهی، مجتبی حسین پور مشهدی صفحه 65

  در این پژوهش از رکوردهای زنده مانی و شجره تعداد 6241 راس بره، حاصل از 246 راس قوچ و 1721 راس میش، مربوط به گله ی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در شهرکرد، جمع آوری شده طی سال های 1368 تا 1386 استفاده گردید. به منظور برآورد اثر عوامل محیطی از روش GLM برنامه آماری SAS و جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی از روش حداکثر درست نمائی محدود شده (REML) و مدل های حیوانی تک صفتی استفاده شد. مد آماری شامل اثر عوامل ثابت (سن مادر، سال تولد، جنس، نوع تولد و متغیر کمکی وزن تولد بره) و تصادفی ژنتیکی مستقیم، با و بدون ژنتیکی افزایشی مادری و باقی مانده و هم چنین مدل تکرارپذیری بود. برای میزان زنده مانی تا شیرگیری مدل حاوی اثرات مادری و بعد از شیرگیری مدل فاقد اثرات مادری مناسب بود. نتایج نشان داد که میانگین کل میزان زنده مانی تجمعی بره ها از تولد تا سن 7، 14، 21، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240، 270، 300، 330 و 365 روزگی به ترتیب 98/0، 97/0، 97/0، 96/0، 95/0، 94/0، 90/0، 82/0، 78/0، 75/0، 72/0 69/0، 68/0، 68/0 و 68/0 بدست آمد. اثر سن مادر، جنس بره، سال تولد بره و متغیر کمکی وزن تولد بره به صورت درجه دوم بر میزان زنده مانی معنی دار (05/0≥ P) ولی نوع تولد غیر معنی دار بود. میانگین حداقل مربعات زنده مانی بره ها در مادران 5 ساله به حداکثر رسیده و سپس کاهش نشان داد. میانگین حداقل مربعات میزان زنده مانی از تولد تا یک سالگی در بره های ماده بالاتر از بره های نر بود. با افزایش وزن تولد بره ها میزان زنده مانی افزایش و سپس کاهش (به صورت درجه دوم) یافت. برآورد وراثت پذیری مستقیم زنده مانی بره ها تا یک سالگی از 01/0 تا 22/0، و با افزایش سن بره افزایش نشان داد در حالی که وراثت پذیری مادری از 01/0 تا 04/0 بود و با افزایش سن بره کاهش نشان داد. تکرار پذیری زنده مانی بره ها از تولد تا یک سالگی نیز برابر با 48/0 بدست آمد.

  کلیدواژگان: عوامل محیطی، پارامترهای ژنتیکی، زنده مانی، بره های لری بختیاری
 • منصوره منصوربهمنی، حسین مروج، مجتبی زاغری، محمود شیوازاد صفحه 71
  این آزمایش به منظور مقایسه عملکرد آمیخته های تجارتی رایج جوجه گوشتی در ایران (راس، آربراکرز، کاب، لوهمن و آرین) و با استفاده از 400 قطعه پرنده شامل پنج سویه مذکور و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. جیره ها بر پایه کنجاله سویا و ذرت و نیز مطابق با نیازهای مندرج هر آمیخته در کاتالوگ های مربوطه تهیه و تنظیم گردید. در پایان دوره پرورش از هر تکرار 2 پرنده (یک نر و یک ماده) با کمترین اختلاف وزنی نسبت به میانگین هر یک از تکرارهای هر تیمار، انتخاب و وزن کشی و سپس جهت بررسی خصوصیات لاشه کشتار شدند. در سن 28 و 45 روزگی برخلاف سن 42 روزگی، اختلاف معنی داری از نظر وزن زنده بین آمیخته های مختلف دیده نشد. کمترین ضریب تبدیل غذایی در کل دوره متعلق به سویه لوهمن بود که اختلاف آن تنها با آمیخته آرین معنی دار شد(05/0
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد تولید، خصوصیات لاشه
|
 • H.Rahmani, M.Eslami, H.Darmani Kohi Page 2
  Undeotandius the quality and nutritive composition of foodstuff is important for effectable animal and poultry use of them in proper nutrition. Therefor، in this study، the nutritive value of five varietie of faba bean (Vicia faba); Barackat، Shami، Shakhbozi، Saraziri and Zohre that are available in Khozestan province was determined using standard methods. Traits included in this study were metabolizable energy، crude protein، crude fat، crude fiber، dry matter and gross energy. For determining metabolizable energy، force feeding method (Sibbald) with a completely randomized design with 6 treatment and 6 replication was used. The dry matter (%)، cude fat (%)، crude protein (%)، crude fiber (%) and gross energy (kcal/g) were 89. 77، 1. 75، 28. 44، 8. 01and 4. 51 for Barackat varietie; 93. 24، 2. 31، 28. 71، 8. 18 and 4. 46 for Shami varietie; 91. 49، 2. 2، 27. 66، 7. 5 and 4. 45 for Shakhbozi varietie; 91. 86، 2. 65، 25. 33، 7. 6 and 4. 47 for Saraziri varietie; 92. 48، 1. 51، 27. 27، 7. 63 and 4. 15 for Zohre varietie، respectively. The AME، AMEn، TME and TMEn (kcal/g) values for Barackat، Shami، Shakhbozi، Saraziri and Zohre varietie were 2. 126، 2. 462، 2. 633، 2. 632; 2. 193، 2. 452، 2. 695، 2. 633; 2. 470، 2. 687، 2. 957، 2. 877; 2. 625، 2. 850، 3. 066، 3. 048 and 2. 392، 2. 643، 2. 876، 2. 817، respectively. Furthermore the results from mean comparision indicate a significant differences between Saraziri and Barackat for AME، Saraziri with Barackat and Shami for AMEn، Saraziri and Barackat for TME، Saraziri with Barackat and Shami for TMEn value (p<0. 05).
 • A.R. Talebian Masoudi, H. Fazaeli Page 7
  Three year research was conducted to determine the selenium and iodine status and monitoring effects of mineral supplementation of sheep flocks in Markazi province، Iran. Three sheep flock in different areas (Shazand، Khomein and Arak) were selected and in each flock، 120 young ewes were randomly allotted to 4 treatments groups included: no supplement (T1) as control، (T2) injections of Se، (T3) Iodine and (T4) Selenium plus iodine. Results showed that، glutation peroxidase enzyme (GSH-Px) activity as well as the iodine status were significantly (P<0. 05) different among the flocks، where the highest activity amount (102. 2 U/g Hb) of the enzyme found in Arak but lowest (46. 3 U/g Hb) in Shazand flock. The highest urinary concentration of iodine was detected in Khomein flock (39. 0 µg/L) followed by Arak (35. 9 µg/L) but lowest amount (24. 7 µg/L) found in Shazand flock. There were significantly (P<0. 05) differences between the years for GSH-Px activity and urinary iodine concentration in the ewes but the seasonal variations were limited to Arak flock. Injection of Se+E significantly (P<0. 05) increased GSH-Px activity. Iodine supplementation resulted a significantly (P<0. 05) higher urine iodine content. The results indicated the probability of iodine and selenium deficiency in some flocks. Utilization of the supplements positively affected mineral status of ewes.
 • M. Khosravi, A. R. Parizade, M. R. Nassiry, J. Tvakkol Afshari, M. F. Kazemi Page 14
  The major histocompatibility complex (MHC) gene encodes cell surface glycoproteins that initiate immune responses by presenting processed antigenic peptides to CD4+ T helper cells. DRB3 is the most polymorphic bovine MHC class II gene which encodes the peptide-binding groove. Since different alleles favour the binding of different peptides، DRB3 has been extensively evaluated as a candidate marker for associations with various bovine diseases and immunological traits. For that reason، the genetic diversity of the bovine class II DRB3 locus was investigated by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method (PCR-RFLP). This study describes genetic variability in the DRB3 in some Holstein cattle. Holstein cows of Astane ghods farm (n=175) were genotyped for bovine lymphocyte antigen DRB3. 2 allele by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism method. Bovine DNA was isolated from aliquots of whole blood. A two-step polymerase chain reaction followed by digestion with restriction endonucleases RsaI، HaeIII and BstYI was conducted on the DNA from Iranian Holstein cattle. In the Iranian Holstein herd studied، we identified 24 alleles. DRB3. 2*22 had the highest allelic frequency (16. 7%)، followed by DRB3. 2*8 (16. 1%)، DRB3. 2*24 (14. 4%)، DRB3. 2*16 (12. 7%). Fifteen allele (DRB3. 2*21، *18،*14، *28، *12، *26، *6، *2،*10، *32، *37، *51، *7، *15، *5) had frequencies <2%. Our results indicate that exon 2 of the DRB3 gene is highly polymorphic in Iranian Holstein cattle.
 • M. J. Agah, H. Lotfollahian Page 21
  The present study was carried out to determine the influence of feeding different levels of whole and ground flax seed on the performance and fatty acid compositions of egg yolk. In a completely randomized design، seven treatments included control and six levels of whole and ground flax seed with 5، 10 and 15% were studied. Experimental diets were fed to 189 laying hens (Hy-line w-36) at 30 weeks of age with three replication for 12 weeks experiment duration. Fatty acid profiles obtained from gas chromatography. Treatments had not different significant effects on egg shell weight، shell thickness، shell hardness and Haugh unit (P>0. 05). There was a significant difference on yolk index between control diet (6. 2) and other treatments (P<0. 01). Treatments had different significant effects on egg mass (P<0. 01). The using of 5 percentage of whole flaxseed in diet had highest egg mass (52. 04gr) in comparison with control diet (51. 67gr). Feed conversion ratio (FCR) with using of 15 percentage whole flaxseed (1. 91) had a significant different with FCR in control diet (1. 84) (P<0. 01). Total saturated fatty acid decreased with increase of flax seed in diet (P<0. 01). Treatments had different significant effects on proportion of polyunsaturated fatty acid (PUFA) n-6 to n-3 (P<0. 01). The using of 5% whole flax seed in diet had the best result between treatments، due to better production parameters and better proportion of n-6/n-3 PUFA in egg yolk in comparison with control diet (3. 2 v. s 11. 9).
 • M.R.Bakhtiarizadeh., M.Moradi Shahrebabak, A.Pakdel Page 29
  The objective of the present study was to estimate the genetic parameters for 13 linear type traits، somatic cell score (SCS) and longevity in Holstein population of Iran. Two set of data including 3000 (for SCS) and 12226 (for longevity) in the first lactation records on cows distributed across 219 and 1500 herd-year-season groups were used. SAS software and GLM procedure were used to fit the fixed models for determination of significant fixed effects on traits. The Genetic parameters were estimated based on restricted maximum likelihood method with an animal model using ASREML software. Heritability estimates for the type traits ranged from 0. 033 (foot angle) to 0. 29 (stature). The Genetic correlation among type traits and longevity ranged from 0. 41 (udder depth) to -0. 5 (chest with) and among type traits and SCS ranged from 0. 85 (rear udder width) to -0. 6 (fore udder attachment). The negative genetic correlation among some type traits with SCS and also the positive genetic correlation among some type traits with longevity indicate that these traits can be used within a selection index program in national progeny-testing. From genetic point of view، it is concluded that cows with higher body size have a more SCS and lower longevity.
 • M.Sadeghi., Gh.Rahimi Mianji, A.Nejati Javaromi Page 39
  The use of molecular information has increased genetic gain especially in breeds with long generation interval. The candidate gene approach is the most suitable method for use on natural populations. In this approach، genotypic values are measured at loci with known physiological and biochemical relationships to the phenotype of interest. In this study، the effect of polymorphisms in the -Lactoglobulin (exon 4) and -Casein (exon 4) on bull breeding values for milk، fat، and protein yield were investigated. In order to test for an association between RFLP in these loci and milk productivity، DNA from 134 Iranian Holstein bulls were extracted. The 260bp fragment for beta-Lactoglobulin and the 350bp fragment for kappa-Casein was amplified and restricted with PCR-RFLP. The frequency of A allele in BLG and KCN were 0. 325 and 0. 813، respectively. Breeding values for milk related traits (milk yield، fat، and protein yield) were estimated using the BLUP based on an animal model and AIREML algorithm. The effect of the genotypes on the breeding values for milk related traits was examined using least square methods. The effects of BLG gene polymorphism on protein yield were significant (p<. 01). The average allele substitution effect in BLG gene was 3. 25 kg for protein yield. The effect of polymorphisms in the -Lactoglobulin (exon 4) and -Casein (exon 4) on bull breeding values for milk، and fat yield were not significant (p<0. 05).
 • A.Yaghobfar Page 47
  The experiment were conducted to determine amino acids digestibility in sunflower and canola meals by used two bioassay as collecting ileum content and collecting fecal of male broiler chickens. The experiments were down broiler chickens (100 male birds) in 21 and 42 d of age، using metabolical cages and in form of CRD with four replications (2 birds per cage). Nutrient digestibility was determined using titanium oxide as a marker. The birds were killed on d 42 and the contents of the ileum were collected. The result of experiment indicated that industrial procedure، ages and bioassay had effects on the sunflower and canola meals amino acid digestibility. However، experiment shown that with increasing ages of bird’s digestibility of amino acid content of sunflower and canola meals were improved. In excreta collection with marker on the 21 and 42 days age of broiler chick’s phenylalanine and glycing amino acid content of sunflower had moor digestibility than Isoleucine and alanine amino acids. Therefore، cystine، aspartic acid and glutamic acid content of canola meal had greater digestibility than valine and tyrosine amino acid. The data showmen that excreta collection bioassay had more digestibility (12/60 and 12/56 percentage) for sunflower and canola meals camper to ileum bioassay.
 • M. Kalantar, M. Biki Page 57
  This study was conducted to evaluate sheep husbandry system and some of its related characteristics at Qom province. The main parameters were livestock details، type of population، sheep and goat flock size، data related to lambing rate، selling، fattening، substituting، mortality and also informations about quantitative traits. 161 flocks were chosen based on classification and random sampling through each classe. Data from each flock is gathered using Questioner form. Considered data were about sheep and goat rearing condition at Qom province and their management systems. Present and past population size، number of sheep (any type of sheep)، goat، lamb، kid and other type of animals in flocks were followed as well as number of lambing، culling، rearing، selling، fattening، substituting and mortality. Data were analyzed by SPSS software and descriptive statistics regarding parameters were calculated. According to the results، average flock size in Qom province was 444 ± 57 head per flock. Average number of ewe، ram، young ram and ewe and lambs were 184±26; 5±1; 13±5; 35±9 and 133±22 head respectively. Average number of female goat، male goat and kids were 42±10; 5±1 and 27±7 head respectively. Average weaning and separating age for lambs were 3 and 4 months and average number of mortality in adult sheep، lambs، goat Kid and adult goats were 3±10; 5±14; 5±14 and 1±4 head respectively.
 • D. Seasakhti, M. Vatankhah, H. R. Merzaei, M. Yousef Ellahi Page 65

  Data and pedigree information for Lori-Bakhtiari sheep used in this study were 6241 records of lamb survival from 1721 dams and 246 sires collected from 1989 through 2007، from a Lori-Bakhtiari flock at Shooli station in Shahrekord. To estimate the effect of environmental factors on survival lambs used GLM procedure from SAS. The models included fixed factors that had significant effects and random direct genetic، maternal genetic and residual effects. Genetic parameters were estimated using restricted maximum likelihood procedure applying univariate animal models with and without maternal effects and repeatability model. Results showed that the overall mean of cumulative lambs’ survival were 0. 98، 0. 97، 0. 97، 0. 95، 0. 94، 0. 90، 0. 82، 0. 78، 0. 75، 0. 72، 0. 69، 0. 68، 0. 68، and 0. 68 from birth up to 7، 14، 21، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240، 270، 300، 330 and 365 days of age، respectively. The age of dam، sex of lamb، year of birth and birth weight of lamb as covariate had a significant (p<0. 05) effect on lamb survival، but the type of birth was not significant. The least square means of lamb survival increased with age of dam and then decreased in dams with more than 5 years old. The least square means of lambs’ survival in females was higher than the male lambs from birth up to 12 months of age. The birth weight of lamb had a highly significant (P≤0. 01) effect on lamb survival at all ages as quadratic regression. Direct and maternal heritability estimates of lamb survival ranged from 0. 01 to 0. 22 and 0. 01 to 0. 04، respectively. Direct heritability increased with age of lamb، while maternal heritability decreased. The repeatability estimate of lamb’s survival from birth to 12 months of age was 0. 48.

 • M.Mansour Bahmani, M.Moravej Page 71
  This study were carried out to compare the performance of commercial crossbred broilers. Four hundred chikens were allocated in a completely randomized design with 4 replicates and 20 birds (10 male and 10 female birds) per replicate from one day old to 45 days of age. Chickens in each pen were recorded at end of periods (starter، grower and finisher). Feed and water were supplied for ad libitum consumption. All chicks were fed a corn، soybean meal. When the birds reached 45 days of age، a representative sample was randomly selected 1 male and 1 female birds from each of the 20 pen and they were slaughtered for analysis of carcass، parts and organs. The performance of birds including body weight، feed intake، feed efficiency، carcass traits and production efficiency ratio were measured during the production period in order to compare the hybrids. No significant differences were observed in the live weight 28 and 45 days، percentage carcass yields، percentage breast، thigh and fat abdominal and also feed intake among crosses in this trial (P<0. 05). The feed conversion and the production efficiency ratio were significant among five strains (P<0. 05). The most and the less feed conversion belong to respectively Arian and lohman. Also the most and the less the production efficiency ratio belonged to respectively Lohman and Arian. The most and the less charge of production for one kg live weight belong to respectively Arina and lohman