فهرست مطالب

Islamic Dental Association of IRAN - Volume:23 Issue: 4, 2012
 • Volume:23 Issue: 4, 2012
 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/10/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حجت الاسلام محمد سروش محلاتی صفحه 207
  تقلید از فقیه اعلم برای کسانی که تخصص فقهی مورد نیاز را ندارند امری معقول و بی اشکال است. در این میان، ملاکهایی خود ساخته وجود دارد که بعضی افراد آنها را در انتخاب مفتی دخیل می کنند. این ملاکهای ناصحیح وقتی رنگ و بوی اجتماعی می گیرند عوارض منفی خاصی در جامعه می گذارند. فقهای گذشته نیز به این انحراف در انتخاب تذکر داده اند و این نشانگر طول زمانی گسترده این معضل است.
  کلیدواژگان: انتخاب، مفتی، عوام، مقلد
 • رزا حقگو، فرید عباسی صفحه 211
  زمینه و هدف
  مصرف نوشیدنی های گازدار اسیدی مهمترین عامل اتیولوژیک اروژن محسوب می گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان تغییرات میکروسختی مینای دندانهای کانین شیری سالم در مواجهه با آب، نوشابه و دلستر می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش آزمایشگاهی - تجربی بر روی سی دندان کانین شیری سالم و فاقد هرگونه پوسیدگی، سایش، ترک و هیپوکلسیفیکاسیون انجام گردید. دندانها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شده و میکروسختی دندانها اندازه گیری شد. هر گروه از دندانها به مدت پنج دقیقه در چهل سی سی از یکی از نوشیدنی ها، بلافاصله پس از باز شدن درب بطری در آنها قرار گرفت. سطح مورد بررسی مربعی به ابعاد 2 × 2 میلی متر از مینای لبیال دندانها بود. در پایان میکروسختی دندانها مورد سنجش قرار گرفت. تغییرات میکروسختی با استفاده از آزمون Repeated measure ANOVA مورد قضاوت قرار گرفت و سطح معنی دار 05/0 به عنوان نتایج معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  مقایسه میکرو سختی اولیه و ثانویه نمونه ها در گروه«D» پس از مواجهه با (آب) کاهش معناداری را نشان نمی داد (7/0= P). در گروه «E» (دلستر) کاهش در میکرو سختی مینا از لحاظ آماری معنی دار بود (001/0= P). در گروه «F» (نوشابه) نیز کاهش معناداری در میکرو سختی پس از غوطه وری مشاهده شد (001/0= P). تغییرات بین گروه ها نیز معنی دار بود. به وسیله آزمون ANOVA مشخص شد کاهش میکرو سختی بین گروه ها معنی دار می باشد. LSD بین آب با دلستر 001/0= P، بین آب با نوشابه 001/0= P و بین نوشابه با دلستر 01/0= P بود. در گروه نوشابه نسبت به دلستر کاهش بیشتر در میکرو سختی نمونه ها مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نوشابه و دلستر باعث کاهش معناداری در میکرو سختی مینای دندان شیری می شوند. کاهش میکرو سختی مینا پس از مواجهه با دلستر کمتر از نوشابه بود.
  کلیدواژگان: اروژن، میکروسختی، مینا
 • علیرضا عشقی، رها کوثری اصفهانی، سعید خاتمی، مهدی نکویی، حمید مظاهری، مریم خروشی صفحه 217
  زمینه و هدف
  تخریب وسیع دندانهای شیری قدامی یکی از مشکلات نسبتا شایع در سیستم دندانهای شیری است. بازسازی و ترمیم این دندانها با توجه به شرایط خاص دندانهای شیری و بیماران خردسال، نیازمند ملاحظات ویژه ای است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه استحکام کششی ترمیم کامپوزیت رزین با کاربرد پست های پیش ساخته فلزی به صورت معکوس با دو روش معمول بازسازی دندانهای قدامی شیری با تخریب وسیع بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، هشتاد و چهار دندان کانین شیری سالم انتخاب و بخش تاجی یک میلی متر کرونالی تر از CEJ قطع و آماده سازی کانال ریشه، به سه گروه مساوی تقسیم و به یکی از سه روش زیر بازسازی شدند: گروه یک با روش پست کامپوزیتی، گروه دو با سیم ارتودنسی آلفا شکل و کامپوزیت رزین، گروه سه با روش پست فلزی معکوس و کامپوزیت رزین. در نهایت استحکام باند کششی ترمیم تاجی توسط دستگاه Dartec با سرعت چهار میلی متر در دقیقه اندازه گیری و اطلاعات حاصله با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 و آزمونهای ANOVA یک طرفه، Tukey، Chi-Square و t-test در سطح اطمینان 95/0 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام کششی گروه های یک، دو و سه به ترتیب 40/2± 26/6، 6/1 ± 35/7 و60/2 ± 88/9 مگاپاسکال به دست آمد. آنالیز آماری تفاوت معنی داری میان گروه سه (پست معکوس) با دو گروه دیگر نشان داد (001/0 < p). بین گروه های یک و دو تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 > p).
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن محدودیتهای مطالعه حاضر، استحکام کششی ترمیم با روش پست فلزی معکوس از دو روش معمول دیگر بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: دندان شیری، ترمیم کامپوزیت، پست فلزی، پست پیش ساخته، استحکام باند کششی
 • رخساره صادقی، پرویز اولیا، محمدباقر رضوانی، فریال طالقانی، فاطمه شریف * صفحه 225
  زمینه و هدف

  در سالهای اخیر خواص ضد میکروبی نانو ذرات نقره در زمینه های مختلف پزشکی مورد بررسی قرار گرفته، اما مطالعه ای در مورد اثر آن بر میکروارگانیسم های پلاک دندانی انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی تاثیر محلول نانوذرات نقره بر میکروارگانیسم های اکتینومایسس ویسکوزوس و استرپتوکوکوس سنگوئیس موجود در پلاک میکروبی و مقایسه آن با کلر هگزیدین می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی جهت بررسی اثرات آنتی باکتریال نانوذرات نقره و کلرهگزیدین، از روش Broth Microdilution استفاده شد، بدین ترتیب که رقتهای متوالی از هر دو محلول را با باکتری مجاور کرده تا حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (Minimum Inhibitory Concentration=MIC) و حداقل غلظت باکتریوسیدال (Minimum Antibacterial Concentration=MBC) به روش رقت های متوالی تعیین گردد. هر آزمایش حداقل پنج بار تکرار گردید تا از صحت آزمایشها اطمینان حاصل شود.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میزان MIC محلول نانوذرات نقره و کلرهگزیدین علیه استرپتوکوکوس سنگوئیس به ترتیب 16و256 میکروگرم در میلی لیتر، و برای اکتینومایسس ویسکوزوس 4و 64 میکروگرم در میلی لیتر بود. میزان MBC محلول نانو ذرات نقره و کلرهگزیدین علیه استرپتوکوکوس سنگوئیس، 64 و512 میکروگرم در میلی لیتر و برای اکتینومایسس ویسکوزوس 16و 102 میکروگرم در میلی لیتر بود.

  نتیجه گیری

  نانوذرات نقره دارای فعالیت ضد باکتری خوبی علیه استرپتوکوکوس سانگوئیس و اکتینومایسس ویسکوزوس است که این اثر در مقایسه با کلر هگزیدین با غلظتهای پایینتری از محلول نانو ذرات نقره حاصل می شود.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، مقاومت، استرپتوکوک سانگوئیس
 • محمدحسن ضرابی، فاطمه شهرامی، مریم قره چاهی، مریم فرقانی، مهدی وطن پور صفحه 232
  زمینه و هدف
  تعیین دقیق طول کارکرد در درمان ریشه دندان از اهمیت ویژه ای در موفقیت درمان برخوردار است. روش های مختلفی برای محاسبه طول کارکرد ارائه شده است که از آن جمله می توان به استفاده از دستگاه های آپکس یاب الکترونیکی اشاره کرد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، مقایسه دقت دو آپکس یاب الکترونیکی Foramatron V و Ipex در تعیین طول کانال دندانهای تک ریشه انسان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به روش آزمایشگاهی انجام شد از صد دندان تک ریشه و تک کانال انسیزور فک بالا با آپکس تکامل یافته بدون انحنای ریشه استفاده شد. دندانها پس از خارج شدن تمیز و تا زمان انجام آزمایش در نرمال سالین نگهداری شدند. پس از کد گذاری دندانها و تهیه حفره دسترسی، طول واقعی هرکانال به روش آناتومیک و با بردن K فایل در کانال و قرار دادن آن در وضعیت نوک به نوک با فورامن آپیکال، ثبت گردید. پس از تهیه محیط آزمایش، دندانها تا ناحیه CEJ در محیط قرار داده شدند و طول کانال دندانها با توجه به شماره کد آن، توسط دستگاه Ipex و Foramatron V اندازه گیری شد. محدوده مورد قبول در این مطالعه، 5/0 ± نسبت به طول واقعی کانال بود. پس از جمع آوری اطلاعات به دست آمده، از تست Paired t-test و Mac Nemar جهت ارزیابی آماری استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه، Foramatron V در 48% موارد و دستگاه Ipex در 34% موارد اندازه گیری را در آپیکال فورامن نشان داد. در محدوده 0 - 5/0 میلی متر کوتاهتر از آپیکال فورامن (0 - 5/0 میلی متر)، دقت Ipex، 42% و دقت Foramatron V، 56% گردید. در 21% موارد، Ipex طول صفر تا نیم میلی متر بیشتر از آپیکال فورامن را ثبت کرد که در مورد Foramatron V، 8% بود. بنابراین میزان دقت دستگاه Foramatron V در محدوده 5/0 ± میلی متر نسبت به طول واقعی کانال 64% و دقت دستگاه Ipex در این محدوده 63% بود که اختلاف بین این دو دستگاه از لحاظ آماری معنی دار نبود. (0001/0 < P)
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری بین میزان دقت دو دستگاه آپکس یاب Ipex و Foramatron V وجود نداشت. لذا می توان از دستگاه Foramatron V ساخت داخل به عنوان یکی از ابزارهای تعیین طول کارکرد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آپکس لوکیتور، طول کارکرد اندودنتیک، درمان ریشه دندان
 • محمدرضا مالکی پور، فرزانه شیرانی، محمد کتابی، حسن روشن طلب حقانی، دانا تحریریان صفحه 239
  زمینه و هدف
  حفرات Cl V به طور معمول با مواد همرنگ ترمیم می شوند.ریزنشت این نوع مواد مهمترین مشکل در ارتباط با استفاده از آن است. بعضی از مطالعات نشان می دهند که جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک می تواند باعث ریزنشت شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک روی سه نوع ماده ترمیم همرنگ دندان شامل کامپوزیت، گلاس آینومر وکامپوگلاس می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی شصت دندان خارج شده پرمولر به صورت تصادفی به سه گروه بیست تایی تقسیم گردید. در همه دندانها حفره Cl V با اندازه یکسان تهیه شد. گروه اول، دوم و سوم به ترتیب با کامپوزی ت، گلاس آینومر و کامپوگلاس ترمیم گردید. بعد از ترموسایکلینگ نصف تعداد از هر گروه را با اولتراسونیک جرم گیری کرده و نصف دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سپس تمامی نمونه ها به منظور آزمایش نفوذ رنگ در محلول فوشین 2% به مدت 24 ساعت نگهداری شدند. بعد از سکشن دندانها، میزان نفوذ رنگ با استریو میکروسکپ تعیین شد و داده ها توسط آزمونهای آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney با اصلاح Bonferroni مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه اول، کامپوزیت و گروه سوم، کامپوگلاس جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک روی ریز نشت تاثیری نداشت.(05/0 p>) ولی گروه دوم، گلاس آینومر ریز نشت بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان داد و تفاوت معنی دار بود.(0001/0 P <)
  نتیجه گیری
  به دلیل افزایش احتمال ریزنشت جرم گیری با اولتراسونیک در اطراف ترمیمهای همرنگ Cl V باید با احتیاط به کار رود.
  کلیدواژگان: جرم گیری دندان - ریزنشت - کامپوزیت رزین، اولتراسونیک
 • امیر قاسمی، حسن تراب زاده، محمد ابراهیم، مهدی کدخدازاده، سید امیر میرمعزی صفحه 247
  زمینه و هدف
  گفته می شود که استفاده از ازن در ضایعات پوسیدگی ممکن است باعث کاهش باکتری های پوسیدگی زا شود. این امر احتمالا از پیشرفت جلوگیری کرده و در حضور فلوراید، شاید اجازه وقوع رمینالیزه شدن را بدهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر توا م ازن و فلوراید بر پوسیدگی های اولیه ریشه می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و Split-mouth می باشد. برای انجام آن تعداد 23 جفت پوسیدگی اولیه چرمی شکل ریشه به صورت دو طرفه از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی انتخاب گردید. پس از برساژ، عدد تشخیصی DIAGNODENT (KAVO Inc. USA) برای هر نمونه در سه نقطه تعیین گردید. نیمی از نمونه ها که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند تحت 12 ثانیه ازن تراپی با دستگاه OZOTOP (Mectron Swiss Inc) قرار گرفتند. نیمه قرینه جهت گروه کنترل انتخاب گردید و در دو گروه فلورایدتراپی انجام و عدد تشخیصی DIAGNODENT دوباره اندازه گیری شد. این فرآیند در یک ماه بعد تکرار و عدد تشخیصی DIAGNODENT یادداشت شد. سه ماه بعد از درمان اولیه دوباره اطلاعات جمع آوری گردید، نتایج به وسیله آزمون Paired t test مورد بررسی آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین کاهش عدد تشخیصی DIAGNODENT در گروه استفاده توام فلوراید و ازن در مدت سه ماهه میانگین 0439/2 بود. در آزمون Paired t test در مقایسه P.V در ماه سه نسبت به شروع مطالعه در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد مقدار 001/0 < P.V بود که با توجه به معیار معنی دار بودن (05/0 < P) این مطالعه معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  اثر توام فلوراید و ازن در کاهش عدد DIAGNODENT در مدت سه ماهه بیش از اثر فلوراید به تنهایی در همین مدت است.
  کلیدواژگان: ازن، پوسیدگی دندانی، لیزرها
 • فرشاد باجغلی، سعید نصوحیان، مسعود سلطانی صفحه 254
  زمینه و هدف
  از عوامل متعددی که در گیر بریج های باند شونده با رزین نقش دارند می توان به طراحی پروتز، جنس آلیاژ و ضخامت ریتینرها اشاره کرد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر سه نوع آلیاژ Vera bond، Super cast و Ticonium بر گیر بریج های باندشونده قدامی بالامی باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 15 نمونه Resin Bonded Retainer (RBR) ساخته شده بر 15 نمونه دندان فلزی سانترال و کانین فک بالا در آکریل با فاصله ای به اندازه یک دندان لترال بین آنها مانت شد. نمونه ها به سه گروه پنج تایی با بالچه هایی از جنس سه آلیاژ Vera bond و Super cast و Ticonium با ضخامت 2/0 میلی متر تقسیم گردید و با سمان رزینی Panavia F سمان شدند. نیروی کششی لازم برای جدا شدن بالچه ها توسط دستگاه اینسترون اندازه گیری و با آزمون ANOVA One-way مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس Vera bond، 67/7 ± 24/35 کیلوگرم نیرو و میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس Super cast، 97/3 ± 85/24 کیلوگرم نیرو و میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس Ticonium، 21/5 ± 08/21 کیلوگرم نیرو است. نتایج با آزمون آماری ANOVA One-way با سطح معنی داری 05/0 مورد بررسی قرار گرفتند که تفاوت معنی داری بین سه گروه نشان داد (006/0 = P).
  نتیجه گیری
  میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس Vera bond به طور معنی داری از میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس Super cast و Ticonium بیشتر است. همچنین تفاوت میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس آلیاژ Super cast و میانگین گیر RBR با بالچه هایی از جنس آلیاژ Ticonium دارای تفاوت معنی داری نمی باشند.
  کلیدواژگان: گیر، پروتز ثابت پارسیل باند شونده با رزین، سمان رزینی
 • سپیده بانوا، سهیل نوحی، فرزانه آقاجانی، پریسا پورباقی، محمد جواد خرازی فرد صفحه 262
  زمینه و هدف
  حلالیت یکی از ویژگی های منفی یک ماده دندانی است که منجر به کاهش خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و کاهش طول عمر ترمیم می گردد. هدف از این مطالعه مقایسه آزمایشگاهی حلالیت سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری و بیس دارای هیدروکسی آپاتیت در آب، اسید و بزاق مصنوعی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی و به صورت آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای SO4049:2000(E) و ISO 9917-1:2007(E) انجام شد. ده نمونه از هر یک از دو ماده سمان گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری و بیس دارای هیدروکسی آپاتیت از نظر حلالیت در آب مقطر و بزاق مصنوعی بررسی شدند. بررسی میزان حلالیت در اسید در محیط اسیدلاکتیک با 02/0 ± 7/ 2 pH = به مدت 24 ساعت انجام گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری Two-way ANOVA بررسی گردیدند.
  یافته ها
  میزان حلالیت در آب مقطر برای Fuji lining GC (3/0 ±) 6/0، Lime-lite (4/1 ±) 6/1- میکروگرم در میلی مترمکعب و در بزاق مصنوعی به ترتیب (8/0 ±) 007/0 و (4/1 ±) 07/1 بود. نتیجه میزان حلالیت در اسید برای Fuji lining GC 000784/0 ± 000487/0 و برای Lime-lite 000221/0 ± 000334/0 میکروگرم در میلی مترمکعب بود. دو ماده مورد بررسی از نظر حلالیت در آب، اسید و بزاق مصنوعی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. (05/0 > P)
  نتیجه گیری
  میزان حلالیت دو ماده گلاس آینومر رزین مدیفاید نوری و بیس دارای هیدروکسی آپاتیت در آب مقطر، بزاق مصنوعی و اسید ناچیز بوده و تفاوتی با یکدیگر نداشتند.
  کلیدواژگان: حلالیت، لاینر، سمان گلاس آینومر، هیدروکسی آپاتیت
|
 • Roza Haghgoo, Farid Abbasi Page 211
  Background And Aim
  Consumption of acidic carbonated beverages is the most important etiologic factor for dental erosion. The aim of this study was to determine the changes in microhardness of enamel in sound deciduous canine exposed to cola (Zamzam)، lemon soft beer (Behnoosh) and tap water.
  Materials And Methods
  This experimental study was performed on 30 sound deciduous canines without caries and cracks. The teeth were divided into three groups and primary microhardness was determined. Microhardness was 359/2±33/1 in Delster، 371/97±25/5 in ZamZam Cola and 325/77±52 in water. Specimens were taped to leave the 4mm² window of exposed enamel. Then the specimens in each group were exposed randomly into tap water، lemon soft beer and cola for 5 minutes. Finally، secondary microhardness of the enamel was measured by the Vickers method. The enamel microhardness change in each group was studied with the Paired T test and between the groups with ANOVA test.
  Results
  The results showed that secondary microhardness of deciduous enamel after exposure to tap water was 98. 2% of primary microhardness. Secondary microhardness for carbonated beverage and soft beer was 81. 9% and 86. 7% of the original microhardness، respectively. The changes were statistically significant in the beverage and soft beer groups (P=0. 001)، but not significant for tap water (P=0. 07).
  Conclusion
  Zamzam Cola and Delester decreased the microhardness of deciduous tooth enamel. The decrease of microhardness was less for Delster compared to Zamzam Cola.
 • Dr. Eshghi A. Dr. Kowsari - Esfahan R._Dr. Khatami S._Dr. Nekouei M._Dr. Mazaheri H._Dr. Khoroushi M Page 217
  Background And Aim
  Extensive caries in the primary anterior teeth is one of the highly prevalent dental issues in primary dentition. On the other hand، special considerations for restoring these teeth are a challenge for the dental practitioner. The aim of this in vitro study was to compare the tensile bond strength of a new method of Reverse Metal Post Technique (RMPT) with two conventional methods.
  Materials And Methods
  Eighty-four extracted primary canines were assigned to three equal groups. The crowns were cut-off 1 mm coronal to CEJ and the root canals were prepared for the next stage. The teeth were restored according to the groups they were assigned to; Group 1 with composite posts; Group 2 with alpha-shaped orthodontic wires; and Group 3 with the RMPT. The specimens were then subjected to tensile force by a mechanical testing machine. Data were analyzed using ANOVA، tukey post hoc، Chi-square and student t test (α =0. 05).
  Results
  The mean tensile bond strength for groups 1، 2 and 3 were 6. 26 ± 2. 40، 7. 35 ± 1. 60 and 9. 88 ± 2. 60MPa، respectively. A significant difference was observed between group 3 and the two other groups (p<0. 001). However، the difference between groups 1 and 2 was not statistically significant (p>0. 05).
  Conclusion
  The tensile bond strength was significantly higher in RMPT than the two conventional methods used for restoring severely destroyed primary anterior teeth.
 • Rokhsare Sadeghi, Parviz Owlia, Mohammad Bagher Rezvani, Ferial Taleghani, Fateme Sharif Page 225
  Background And Aim

  The antimicrobial activity of silver nanoparticles has been investigated in medical fields in recent years, but its effect on dental plaque micro-organisms has not been studied. The aim of the present study was to evaluate the in vitro antimicrobial properties of nanosilver on two dental plaque microorganisms and to compare it with chlorhexidine.

  Materials And Methods

  In this experimental study, antibacterial effects of silver nanoparticles and chlorhexidine against Streptococus sanguis and Actinomyces viscosus were determined by minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) using microdilution method. Each experiment was repeated at least five times to ensure the accuracy of testing.

  Results

  Results showed that the MIC of soluble silver nanoparticles and chlorhexidine for Streptococcus sanguis were 16 and 256 µg/ml, respectively. Soluble silver nanoparticles had an MIC of 4 and chlorhexidine had an MIC of 64 µ g/ml for Actinomyces viscosus. The MBC of soluble silver nanoparticles and chlorhexidine for Streptococcus sanguis were 64 and 512 µg/ml, respectively and for Actinomyces viscosus these figures were 16 and 102 µg/ml, respectively.

  Conclusion

  Silver nanoparticles have strong antibacterial activity against Streptococus sanguis and Actinomyces viscosus which was achieved by lower doses in comparison to chlorhexidine mouthwash.

 • Mahammad Hasan Zarrabi, Fateme Shahrami, Maryam Gharechahi, Maryam Forghani, Mahdi Vatan Pour Page 232
  Background And Aim
  Accurate determination of working length in root canal therapy is very important for success of the process. Different methods such as electronic apex locators have been introduced for determination of working length. The aim of this in vitro study was comparison of the accuracy of two electronic apex locators, Foramatron V and Ipex, in determination of working length in human single root teeth.
  Materials And Methods
  In this in vitro study, 100 human single root, single canal maxillary incisors with developed apex without curve were used. The teeth were cleaned after extraction and stored in normal salin. After preparing access cavity, the actual length of each canal was determined by an anatomic method placing a k-file into the canal so that the file tip touched the apical foramen. After preparing the experimental environment, the teeth were placed in the model at the level of CEJ and the length of the teeth were determind with Ipex and Formatron V according to their code. The acceptable limitation was ±0.5 millimeter to the actual working length. After collection of data, Mac Nemar and Paired t-test were used for statistical analysis.
  Results
  According to the results of this study, the accuracy of length determination was 64% and 63% for Foramatron V and ipex, respectively in the range of canal length±0.5 mm. There was no significant statistical difference between these two devices.
  Conclusion
  There was no significant difference between Ipex and Foramatron V. Therefore, Foramatron V may be used for working length determination.
 • Mohammad Reza Maleki-Pour, Farzaneh Shirani, Mohammad Ketabi, Hasan Roshan-Talab-Haghani, Dana Tahririan Page 239
  Background And Aim
  Class V cavities are mostly filled with tooth colored restorations. Microleakage is an important problem with tooth colored restorations. Some studies show that ultrasonic scalers could cause microleakage. The aim of this study was to examine the effects of ultrasonic scaling on three different tooth colored restorations; namely, composite resin, glass-ionomer and comboglass.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, sixty extracted premolars were randomly divided into three groups of 20 teeth. In all the teeth the same size class V cavity was prepared. First, second and third group teeth were filled with composite, gloss inomer and compoglass, respectively. After thermocycling, half of the teeth in each group were scaled with ultrasonic (test group); whereas, the other half were used as control. Then, all the specimens were kept in 2% fuchsin for dye penetration testing for approximately 24 hours. After sectioning, the specimen's microleakage was quantified with steriomicroscope. The data were analyzed statistically by Kruskal-Wallis analysis and Mann-Whitney U-tests with Bonferroni's correction.
  Results
  In the first (composite) and third (compoglass) groups ultrasonic scaling had no effect on microleakage (P>0.05); whereas, in the second group (glass-ionomer) ultrasonic scaling caused more microleakage than the control group. The difference was statistically significant (P<0.001).
  Conclusion
  The ultrasonic scaler should be used with caution around class V cavities filled with tooth colored restorations because of the possible microleakage effect.
 • Amir Ghasemi, Hasan Torabzadeh, Mohammad Ebrahim, Mahdi Kadkhodazadeh, Amir Mirmoezzi Page 247
  Background And Aim
  I t has been suggested that delivering ozone into a carious lesion might reduce the number of cariogenic bacteria. This possibly could arrest the progress of the lesion and in the presence of fluoride perhaps allow remineralization. This study investigated the effect of ozone on leathery primary root caries.
  Materials And Methods
  The study was a clinical trial using a split mouth design. A total of 23 pairs of bilateral leathery primary root caries were selected from Shahid Beheshti Dental School. After brushing, DIAGNODENT values of the samples were recorded in three points. Half of the samples which had been randomly selected were treated for 12 seconds using OZOTOP (MECTRON SWISS Inc.) The opposite arch was selected as the control group. Fluoride therapy was performed on both groups and DIAGNODENT values were measured again. This process was repeated a month later and DIAGNODENT values were recorded. Three months after the initial treatment DIAGNODENT values were measured again. Results were evaluated by using paired t test. The statistical significance level was set at P<0.05.
  Results
  The highest reduction was observed within the group of combined use of fluoride and ozone after 3 months (2.0439). Comparisons between 3 months from baseline in the intervention group and the control group using paired t-test determined statistically significant differences (P value<0.001).
  Conclusion
  In a 3-month period, the combined effect of fluoride and ozone in reducing the DIAGNODENT value was higher than using fluoride alone.
 • Farshad Bajoghli, Saeid Nosouhian, Masoud Soltani Page 254
  Background And Aim
  There are several factors which play an important role in the retention of resin bonded retainers (RBRs) such as prothesis design, type of alloy and thickness of retainers. The purpose of this study was to compare the retention of wings made up of Vera bond, Super cast and Ticonium alloys.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the samples consisted of fifteen RBR made on 15 metal central incisors and canines (mounted with a distance equal to a lateral incisor tooth) on an acrylic block. The samples were divided into three groups of five with retainers with thicknesses of 0.2mm consisting of three different alloys; namely, Vera bond, Super cast and Ticonium. They were cemented with resin cement panavia F. Samples were then placed in instron machine for determining the force needed to separate the retainers. Data were analyzed by one way ANOVA test.
  Results
  Vera bond wings had a tensile bond strength of 35.2440 Kgf; whereas Supercast and Ticonium had a tensile bond strength of 24.8520 Kgf and 21.0860 Kgf, respectively.
  Conclusion
  Results showed that the mean retention of RBRs with wings made up of Vera bond alloy was significantly higher than that of Super cast and Ticonium. In addition, the difference between the mean retention of wings made up of Super cast and Ticonium was not statistically different.
 • Sepide Banava, Soheail Noohi, Farzaneh Aghajani, Parisa Poorbaghi, Mohammad Javad Kharazifard Mj Page 262
  Background And Aim
  Solubility is one of the shortcomings of dental materials that causes decreased physical and mechanical properties and longevity of the restoration. The aim of this in vitro study was to compare the solubility of the resin modified glass ionomer cement and a base containing hydroxyapatite.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out according to ISO4049:2000(E) and ISO 9917-1:2007(E). Ten samples of each of the two materials including resin modified glass ionomer and a base containing hydroxyapatite were evaluated for solubility in distilled water and artificial saliva. Evaluation of acid solubility was performed in lactic acid with pH=2.7±0.02 for 24 hrs. The data were analyzed by two-way ANOVA test.
  Results
  The mean values of solubility in distilled water for RMGIC and base containing hydroxyapatite were 0.6 (±0.3) and -1.6 (±1.4), respectively. The means of saliva solubility were 0.007 (±0.8) and 1.07 (±1.4), respectively for the mentioned materials. The mean value of acid solubility was 0.000474 (±0.000784)for RMGIC and 0.000334 (±0.000221) for Lime-lite. There was no significant difference between values of water sorption and solubility of the two materials (p>0.05).
  Conclusion
  The solubility of the two tested materials in distilled water, artificial saliva and acid was very little and there was no significant difference between them in this regard.