فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1390)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 61، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا ذاکرصالحی صفحه 1
  حقوق آموزش عالی شاخه ای از حقوق آموزش تلقی می شود. در این شاخه دو مبحث عمده حق آموزش عالی و حقوق آموزش عالی مطرح است. مبحث نخست زیربنای نظری حقوق آموزش عالی را تشکیل می دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می شود. در مبحث دوم؛ یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عالی و همچنین، تنظیم روابط و حقوق متقابل آموزش عالی با دولت، شهروندان و سازمان های دیگر مطرح است. در پژوهش حاضر در بخش نظری و مفهومی تلاش شده است تا این دو حوزه معرفی و مفاهیم اساسی آنها تبیین شود. گام دوم این پژوهش مسئله شناسی حقوق آموزش عالی در کشور ایران است. در این گام با اتکا به روش مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و خبرگان آشنا با موضوع، اساسی ترین مسائل و مشکلات موجود بازشناسی شده است. در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای تاسیس و توسعه حقوق آموزش عالی در کشور ایران و ارتقای کارایی و انسجام آن تدوین و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حق آموزش، حقوق آموزش عالی، قوانین آموزش عالی، حقوق بشر، ایران
 • سوسن بهرامی، سعید رجایی پور، تقی آقاحسینی، حسنعلی بختیار نصرآبادی، محمدحسین یارمحمدیان صفحه 27
  در این پژوهش رابطه چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی بررسی شد و پرسشنامه های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی میان 492 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان، که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع آوری داده های 97% از پرسشنامه ها استخراج شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تایید کردند و پایایی پرسشنامه های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 95/0 و 93/0 تعیین شد. در این پژوهش از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک متغیری برای بررسی نرمال بودن نمرات، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و بن فرونی برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق میانگین نمرات سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رابطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری معنادار است. همچنین، رابطه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری فنی معنادار بود. از طرفی، بین نظرهای اعضا در خصوص رابطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری و نوآوری فنی برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنادار وجود داشت.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، اعضای هیئت علمی، آموزش عالی
 • ابوالقاسم شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده صفحه 51
  این تحقیق با هدف بررسی رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق تمام دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین شده است. پاسخگویان به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند و داده ها از طریق یک پرسشنامه متشکل از یک مجموعه پنج مولفه ای محقق ساخته از نشانگرهای کیفیت آموزش کشاورزی گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. مجموعه نشانگرهای تدوین شده برای ارزیابی رضایت دانشجویان می تواند به عنوان گزیداری برای سنجش کیفیت آموزشی در موسسات آموزش عالی کشاورزی مد نظر قرار گیرد. طبق نتایج تحقیق، سطح رضایت بیشتر دانشجویان در خصوص کیفیت آموزشی پایین و متوسط است. علاوه بر این، همبستگی منفی معنا داری بین «سن» با کیفیت «محتوا، روش های آموزشی و برنامه درسی» و همبستگی مثبت معنا داری بین «امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی» با کیفیت «تدریس و عملکرد آموزشگران»، «پیشرفت تحصیلی» با کیفیت «محتوا، روش های آموزشی و برنامه درسی» و «بازدیدهای علمی» با کیفیت «امکانات، زیرساختها و امور پشتیبانی» وجود دارد. پردازش مفهومی رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی به ترسیم «شبکه مدیریت توسعه جامع کیفیت آموزشی» منجر شده است.
  کلیدواژگان: عالی کشاورزی، کیفیت آموزشی، رضایت دانشجویان
 • ابراهیم مسعودنیا صفحه 75
  تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان استفاده آسیب شناختی از اینترنت و بروز علایم اضطراب و بیخوابی انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده و جامعه آن شامل کلیه اعضای هیئت علمی (305 نفر) دانشگاه یزد بوده است که در یکی از 12 دانشکده های این دانشگاه به صورت تمام وقت تدریس می کرده اند. از این تعداد 96 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس استفاده جبری از اینترنت و فرم کوتاه پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ است. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی مرتبه صفر پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میان استفاده آسیب شناختی از اینترنت به طور کلی، با بروز علایم اضطراب و بیخوابی (01/0 < p) و نیز مولفه های استفاده آسیب شناختی از اینترنت مانند اشتغال ذهنی (01/0 < p)، تعارض (01/0 < p) و مقابله (01/0 < p) با بروز علایم اختلال اضطراب و بیخوابی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با روش سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی (مرحله اول) 3/5 درصد و متغیرهای پیش بین استفاده آسیب شناختی از اینترنت (مرحله دوم) 2/15 درصد از واریانس بروز علایم اضطراب و بیخوابی اعضای هیئت علمی را تبیین می کنند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان استدلال کرد که استفاده جبری یا آسیب شناختی از اینترنت یک عامل نیرومند برای تهدید سلامت روانی و بروز علایم اضطراب و بیخوابی کاربران است. با توجه به این نتیجه، و به منظور کاهش آثار منفی استفاده آسیب شناختی از اینترنت بر سلامت روانی کاربران، مداخله های رفتاری به ویژه انگیزش برای تغییر الگوی استفاده کاربران از اینترنت از سوی سازمانهایی مانند دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استفاده آسیب شناختی، جبری از اینترنت، اضطراب، بیخوابی، اعضای هیئت علمی
 • شادعلی توحیدلو، سید مهدی میردامادی، روح الله رضایی صفحه 97
  هدف اصلی این پژوهش تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بود. روش تحقیق تحلیلی تبیینی و جامعه آماری شامل 190 نفر از محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی وزارت جهادکشاورزی بود که با توجه به جدول مورگان 128 نفر آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اعتبار(روایی) ابزار تحقیق را صاحبنظران در این زمینه تآیید کردند و برای تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر یک از مقیاسهای پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هفت عامل مدیریتی با واریانس 896/18 درصد، نیروی انسانی با واریانس 964/11 درصد، برنامه ریزی با واریانس 724/9 درصد، متخصصان با واریانس 399/9 درصد، انگیزشی با واریانس 177/9 درصد، تمرکز متخصصان با واریانس 559/7 درصد و بی اطلاعی با واریانس 139/6 درصد مهم ترین موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران به شمار می روند.
  کلیدواژگان: فناوری نانو، محققان، موانع آموزشی، ادراک عمومی، کشاورزی
 • مهران میزانی، محمد خبیری، سید نصرالله سجادی صفحه 111

  هدف از این تحقیق بررسی توانایی های علمی و عملی دانشجویان کارشناسی ارشد و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه بوده است. بدین منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاه های ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان به وسیله پرسشنامه محقق ساخته (89/0= α) جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد میزان توانایی های علمی و عملی خود (میانگین 45/2 از 4) و کیفیت راهنمایی استادان راهنما و مشاور (میانگین 65/2 از 4) خود را متوسط ارزیابی کرده اند. به علاوه، نتایج تحقیق تفاوت معنا داری را بین کیفیت راهنمایی پایان نامه توسط استادان راهنما و مشاور نشان داد (001/0≥P) که استادان راهنما با میانگین 75/2 بالاتر از استادان مشاور با میانگین 54/2 قرار گرفتند. بین توانایی های دانشجو و کیفیت راهنمایی استادان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت (001/0≥P). همچنین، رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر توانایی های علمی و عملی دانشجو با متغیر های توجه مسئولان به نتایج پایان نامه و استفاده از آن (026/0= P) و استفاده دانشجویان از داده های واقعی و عدم احتمال تقلب (001/0= P) وجود داشت. به علاوه، رابطه مثبت و معنا داری بین متغیر کیفیت راهنمایی استادان و متغیر ارزشیابی عادلانه پایان نامه های کارشناسی ارشد (001/0≥P) وجود داشت.

  کلیدواژگان: پایان نامه، کارشناسی ارشد، تربیت بدنی، دانشجو، توانایی علمی، استاد راهنما، استاد مشاور
 • علی عنایتی نوین فر، مجید یوسفی افراشته، لیلا صیامی، محمد جواهری دانشمند صفحه 135
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزشی دانشگاه پیام نور همدان بوده است. جامعه آماری این پژوهش 300 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد همدان انتخاب شدند. با استفاده از مدل سروکوال داده های لازم در دو زمینه ادراک و انتظار گردآوری شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با پنج عامل استخراج شده از طریق تحلیل عاملی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزش ارائه شده در حد پایین و انتظاراتشان در حد بالاست و همچنین، میانگین شکاف ادراک و انتظار دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در همه ابعاد مدل سروکوال منفی است و در آزمون t در سطح 05/0 معنادار است. بیشترین شکاف در بعد همدلی (806/2-) و بعد از آن به ترتیب در بعد اطمینان (437/2-)، تضمین (32/2-)، ملموسات (217/2-) و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی (072/2-) مشاهده شد. در واقع، نتایج نشان می دهد که دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور واحد همدان راضی نیستند و خدمات آموزشی ارائه شده انتظارات دانشجویان را برآورده نمی-کند.
  کلیدواژگان: کیفت، کیفیت خدمات، ارزیابی، آموزش عالی، دانشجو
|
 • Dr. Gholamreza Zakersalehi Page 1
  Higher education law is considered as a branch of education law. This branch is posed two major concepts; Higher Education Right and, Higher Education Law. The first concept is encompassed the theoretical foundation of Higher Education Law and is also interpreted as the basics of educational law as well. In the second concept, which is posed Higher Education Law, the main issue is the regulation of higher education’s internal relations and also regulation of higher education relations and mutual rights with government, citizens and other organizations. In this study on theoretical and conceptual sections is at so attempted to explain their essential introduction and concepts. The second step of this study is on problem investigation of higher education law. In this step has been recognized the most fundamental existing problems and issues by an exploration study method based on a semi-structured interview with managers and experts in this field. At the end, has been prepared and posed set of recommendations for establishing and improving the higher education laws in Iran with the approach of boosting effectiveness and solidarity of that will be mentioned.
 • Susan Bahrami *, Dr. Saeed Rajaeepour, Dr. Taghi Aghahosseni, Dr. Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi, Dr. Mohammd Hossein Yarmohamadian Page 27
  In the present research surveyed the multiple relationship between intellectual capital and organizational innovation be reviewed. In this research, intellectual capital and organizational innovation questionnaires was distributed academic among 492 members of State University in Isfahan province, that were randomly selected as a class, and after collecting more than 97% was extracted from questionnaire data. Validity of both questionnaires confirmed the Educational Administration professors and reliability of questionnaires intellectual capital and organizational innovation by using Cronbach alpha coefficient. 95 and was determined. In this research, was used single-variable test to check Kalmvgrvf Smirnof normal scores, Pearson correlation coefficient for the relationship between variables, multiple regression, ANOVA, analysis of covariance and Benforoni to check assumptions were used. According to research scores of human capital, structural capital and relational capital was less than average in the public universities of province. Meanwhile, scores of administrative innovation and technical innovation was less thane average in the public universities of province was less than average. Multivariable regression results showed that the relationship between human capital, structural capital and relational capital, with the administrative innovation is significant. Also, it was significant the relationship between human capital, structural capital and relational capital with technical innovation was significant. On the other hand, there was a significant difference among members comments on the relation about the human capital, structural capital and relational capital with technical innovation and administrative innovation in terms of their demographic characteristics.
 • Dr. A. Sharifzadeh, Dr. Gh.H. Abdollahzadeh Page 51
  This research has been done with aim to investigate agriculture student's satisfaction regarding educational quality in higher agricultural education. This research has been accomplished by survey method. The statistical society of this research has been consisted of all agricultural students of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N=1618).The sample size (n=180) has been determinated by Cochran's formula and respondents has been selected by stratified sampling technique. Data has been gathered by a researcher-made questionnaire, including five-components set of indicators of agricultural education quality. Gathered data has been analyzed by SPSS. This set of indicators of student's satisfaction could be considered an alternative measures of education quality in the agricultural higher education. Using SPSS, gathered data was analyzed. According to the research findings, the most of student's satisfaction level regarding to educational quality is low and average. In addition, there is a significant negative correlation between age with quality of “content, educational methods and curriculum” and significant positive correlation between hope of skill and occupational preparing with quality of “teaching and performance of educators”, academic achievement with quality of “content, educational methods and curriculum”, and scientific field trips with quality of “educational infrastructures, facilities and supporting affairs”. Conceptual processing of student's satisfaction regarding to educational quality has been led to “Web of Total Development Management of Educational Quality”.
 • Dr. Ebrahim Masoudnia Page 75
  The aim of this research was to determine the relationship between pathological internet use and incidence of anxiety and insomnia symptoms. This research conducted with a survey and cross-sectional design. Statistical society in this research were 305 the Academic Members of Yazd University which in conducting research time were teaching in that university. Ninety-six Academic Members were selected by using proportional stratified sampling. Instruments of data gathering were: Compulsive Internet Use Scale (CIUS); and short form of Goldberg General Health Questionnaire (28 items) (GHQ-28). Data were analyzed by using zero-order Pearson correlation and hierarchical multiple regression. Generally Significant positive correlation were found between pathological use of internet, and the incidence of anxiety and insomnia symptoms (P < 0.01); and moments of pathological internet use, such as preoccupation (P<.0.01); conflict (P<.0.01); and coping (P<.0.01); and incidence of anxiety and insomnia symptoms. Multiple linear regression analysis with hierarchical method showed that socio-demographic variables (step 1) explained for %5.3; and components of pathological internet use (step 2) explained for %17.5 of the variance of incidence of anxiety and insomnia symptoms among the academic members of Yazd University. Pathological and compulsive use of internet is a powerful risk factor for incidence of anxiety and insomnia symptoms of users. According to this result, in order to decrease of negative effects of pathological use of internet on mental health of users, attention to behavioral interventions, especially motivation to change the internet use pattern is seems necessary.
 • Sh.A. Tohidloo, Dr. S.M. Mirdamadi, Dr. R. Rezaei Page 97
  The main purpose of this research was to analysis of educational obstacles for expansion of nanotechnology in Iranian agricultural sector. Research Method was explanatory and analytic. One hundred and twenty eight out of a total of 190 researchers of nation centers of Agricultural Jahad Ministry familiarity were randomly selected and were interviewed for this research. Validity was estimated by experts, suggestion and reliability by using Cranach’s alpha formula. The results of a factor analysis showed that variation for seven factors. It was 18.896 percent, for managerial factor, it was 11.946 percent, for human resources factor, it was 9.724 percent for planning factor, it was 9.399 percent for experts factor, it was 9.177 percent for attitudinal factor, and it was 7.559 percent, for lack of information factor. These factors with different variations were the most important educational obstacles for nanotechnology development in agricultural sector.
 • Mehran Mizany, Dr. Mohammad Khabiri, Dr. Seyed Nasrollah Sajadi Page 111

  The purpose of this present research was to the study of scientific and practical capabilities of M.A. students and advising quality of their supervisors and advisors. In this regard, was gathered perspectives of 137 M.A. students of physical education of universities of Urmia, Shahid Chamran Ahvaz, Tarbiat Moallem Tehran, Tehran, Shahid Beheshti, Ferdosi Mashhad and Gilan who had been passed 3 semester of their program was gathered. The instrument of data collection was a researcher-made questionnaire (α-coefficient was 0.87). Research results indicated that the graduate students evaluated their scientific and practical capabilities (2.45 out of 4) and advising quality of their supervisors and advisors (2.65 out of 4) in a mediocre level. In addition, research findings illustrated a significant difference between supervisors and advisors in quality of advising (P=0.001) that quality of advising of supervisors (with mean of 2.75) was better than advisors (with mean of 2.54). There was a significant positive correlation between student capabilities and advising quality of their professors (P ≤ 0.001). Also, there was significant positive correlations between students, scientific and practical capacities and 1) notice of target population from thesis results (P ≤ 0.001), 2) attendance of authorities at these results and putting them in practical use (P = 0.026), and 3) using real data by students and without cheating probability (P = 0.001). In addition, there was significant positive correlation between the advising quality of teachers and 1) notice of target population from thesis results (P = 0.043), 2) fair variable of evaluation of postgraduate (M.A) theses (P ≤ 0.001).

 • Ali Enayati Novinfar, Majid Uosefi, Leila Siyami, Mohammad Javaheri Daneshmand Page 135
  The main purpose of this research was to evaluate the quality of educational services of the training center of Payam Noor University of Hamedan. By using the SETVQUAL model, the research data on the quality of educational services in two aspects of perception and expectation were collected from 300 randomly-selected students of Payam Noor University of Hamedan. Data collection was conducted through a questionnaire that had been developed by the researcher using five factors extracted from factor analysis. Analysis of obtained data shows that students, perceptions of the quality of education services are at low level and with high levels of expectations, and also perception and expectation gap mean of students of the quality of model is negative and significant in the educational services in all aspects of SERVQUAL t-test with a level of 0.05. The highest gap has been found in the empathy aspect (-2.806) and then, there were aspects of confidence (-2.437), guarantee (-2.32), tangibles (-2.217). The lowest gap was found in accountability aspect (-2.072). In fact, results reveals that students are not satisfied with the quality of educational services of above – mentioned university and these services do not grant the expectations of the students.