فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1389)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 8، بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا نوبری صفحه 13
  مستشرقان در بررسی معارف قرآن و آموزه های اسلام از روش های گوناگونی، مانند روش پدیدارشناسی، جامعه شناختی، روان شناختی، معناشناسی و روش تطبیقی بهره گرفته اند. هر یک از این روش ها سهمی از واقع نمایی را دارند؛ اما اگر به تنهایی و بدون بهره گیری از روش های دیگر به عنوان مکمل باشند و به ویژه اگر به صورت ناقص و انحصاری به کار گرفته شوند، نتایج ناقص و غلطی را در پی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: قرآن، روش شناسی، مستشرقان، تفسیر قرآن، سنت
 • عیسی متقی زاده، علی محمد عالیقدر صفحه 29
  خاورشناس معاصر فرانسوی آوروئس «Averoés» در پایگاه اینترنتی: www.Baldi.net کوشیده است با پیش کشیدن پانزده موضوع و استناد هر یک به قرآن، ثابت کند که حدیثی جز قرآن نیست؛ آموزه های خداوند تنها در قرآن است؛ پیامبر قرآن را تفسیر نکرده؛ حکمتی که به پیامبر داده شده حدیث نیست، بلکه قرآن است؛ خدا یکی است، پس سرچشمه احکام نیز یکی است؛ کسانی که دنبال حدیث می روند، به سرای دیگر ایمان ندارند؛ قرآن به طور مستقیم حدیث را باطل اعلام کرده است؛ بهترین حدیث قرآن است؛ می توان قرآن را بدون احادیث فهمید؛ راویان حدیث دشمنان پیامبرند؛ احادیث نوشته پیامبر نیست و عامل جدایی از قرآن است. در ادامه مقاله آرای این خاورشناس فرانسوی را نقد و با دلایل درون و برون دینی ثابت می کنیم که احادیث پیامبر وجود داشتند و حجت هستند.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر، حدیث، فرانسه، خاورشناس
 • الا لاندا تاسرون صفحه 65
  مقاله جهاد، تالیف «الالاندا تاسرون» دارای یک مقدمه و دو بخش است که نویسنده در مقدمه مفهوم جهاد را با توجه به مفاهیم گوناگون آن به دو دسته (1. اعم از جنگ 2. به معنای جنگ) تقسیم کرده است.
  در بخش نخست، به تحلیل و مفهوم شناسی واژه جهاد در قرآن به عنوان شرح الاسم می پردازد و تلاش می کند معانی مختلف آن را در سایه آیات تبیین نماید. وی در مواردی معنای جهاد را دچار ابهام می بیند و می کوشد با توجه به برخی تفاسیر به معنای آن پی ببرد.
  در بخش دوم با توجه به مفهوم شناسی جهاد، نظریه جنگ در قرآن را بررسی می کند. وی آیات مربوط به این امر را پر تناقض می داند و بیان می کند که مفسران با سود بردن از فنون خاصی همچون نسخ، تخصیص، اسباب و شان نزول، در تقدیر گرفتن و مانند آن تناقضات آیات را رفع کرده اند. وی در ادامه دسته بندی آیات و دستورات رفتاری متناسب در امر جهاد را بررسی می کند.
  بعد از پایان ترجمه مقاله، ناقد به بررسی مقاله پرداخته است. به اعتقاد وی مقاله گرچه نقاط قوت فراوانی دارد، اما نویسنده در بخش دوم با ادعای تناقضات قرآنی و انسجام نداشتن آیات می خواهد نبود نظریه مشخص جنگی در اسلام را مطرح نماید ولی این صحیح به نظر نمی رسد. نکته بعد این که بیشتر منابع مورد استفاده وی از کتاب های اهل سنت است و مراجعه جدی به منابع شیعی نداشته است. مطالعات و منابع وی در مورد واژه های مرتبط با جهاد نیز کافی به نظر نمی رسد.
  به کار نرفتن واژه جهاد به معنای جنگ در قبل از اسلام، نیاز به پژوهش وسیع دارد و نویسنده نمی تواند با اعتماد به یک کتاب، آن را نفی کند، بررسی نکردن واژه های مرتبط به جنگ اعم از مشتقات «ج ه د» و غیر آن و همچنین استفاده نکردن از قواعد صحیح فهم قرآن، باعث شده است نویسنده دچار شبهه ابهام یا تناقض آیات جنگ شود.
  کلیدواژگان: جهاد، جنگ، نسخ، تناقض، ابهام، اسباب نزول
 • محمد جواد اسکندرلو، حسین پوران صفحه 101
  کی هان شناسی درباره قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جهان و ساختار آن بحث می کند. بررسی وضع کهکشان ها، ستارگان، آفرینش آسمان ها، زمین و نیز انبساط جهان، از مباحث مهم این رشته است. این دانش در مجموع چند هدف اصلی دارد از جمله: اثبات ناظم، اثبات توحید الهی، نشان دادن عظمت خداوند، بیان امکان معاد و تحقق حتمی آن، تشویق به استفاده از طبیعت، بیان مبدا پیدایش و چگونگی شکل گرفتن موجودات، بیان نظم و انسجام طبیعت، یادآوری برخی نعمت های الهی و ترغیب به شکر، بیان برخی حقایق نجومی و کی هان شناختی.
  نگارنده با اشاره به این که ارزش اشارات «کی هان شناسی» و گزارش های «کی هان زایی» تنها با مشاهده کارکرد ساختاری آن در چارچوب زمینه خاص کلام (سوره) آشکار می شود و نیز این مطلب که اظهارات کی هان شناختی قرآنی دارای اهداف الهی (شناخت آفریدگار و ایجاد انگیزه شکر) هستند، بنابراین باید توجه کرد که دامنه کی هان شناسی بیشتر محدوده آسمان ها، زمین و خورشید، ماه و دیگر ستارگان و جرم های آسمانی را در بر می گیرد و خلقت انسان، بحثی در امتداد آن است و آیات و تفاسیر مفسران ذیل آیات مربوط به کی هان شناسی در ظاهر از هم تفکیک شده اند و ما با رویکرد تطبیقی، سعی در نقد و بررسی و تبیین مرز های این دو بحث داریم و به برخی شبهات پاسخ می دهیم.
  کلیدواژگان: قرآن، کیهان شناسی، کیهان زایی، مستشرقان، دایره المعارف قرآن لایدن، آنگلیکا نویورث
 • مرتضی نصراللهی صفحه 127
  مقاله قرآن و علم نوشته «ام. شمشیر علی» می کوشد دیدگاه قرآن درباره علوم تجربی را تبیین کند. نگارنده مقاله با پاسخ به این پرسش که: «آیا بین قرآن و علم تعارض وجود دارد؟»، نتیجه می گیرد که جست وجوی علمی از نظر قرآن مورد تایید است. در ادامه ریشه تعارض نداشتن قرآن با علوم تجربی را مطرح می کند که همان «حقانیت قرآن و مطالب مطرح شده در آن» می باشد. وی به طور ضمنی تحریف نشدن قرآن را می پذیرد. بعد هم به اصول و قوانین علمی مورد اشاره در قرآن از جمله «اصل مفید بودن تمام موجودات» و «اصل تناسب» می پردازد و در پایان با ارائه تذکراتی همه را، برای پیشرفت علوم، به قرآن توجه می دهد.
  کلیدواژگان: قرآن و علم، علوم تجربی، تعارض
 • کامیلا، پی آدنج صفحه 145
  این مقاله با عنوان «Torah» در دایره المعارف قرآن لایدن به چاپ رسیده و «Camilla. P. Adang» نویسنده آن است. عنوان های فرعی مقاله عبارت اند از:ارجاعات به تورات در قرآن، ارجاعات به کتاب موسی در قرآن، نسخ قانون موسوی، عدم پذیرش تصدیق کتاب مقدس، تحریف تورات بر اثر عوامل مختلف، برخورد دوگانه برخی مسلمانان با تورات، ردیابی نام محمد در تورات، بیانات و نقل قول های ساختگی از تورات، تشابه تورات و قرآن و تفاوت آن ها که در برخی مسائل اساسی ترجمه شده و در نتیجه قرآن پایین تر و دست دوم می باشد (برتری قرآن نسبت به تورات).
  مترجم بعد از ترجمه مقاله، به یادآوری نقاط قوت مقاله می پردازد و دلایل تحریف تورات و برتری قرآن را نقل می کند. سپس به نقد و بررسی آن در دو بخش ساختاری و محتوایی می پردازد. در بخش ساختاری به ضعف منابع و عدم تنوع آنها و نیز ذکر مطالب حاشیه ای در متن ایراد می گیرد و در بخش محتوایی تناقض گویی های نگارنده را آشکار می سازد، سپس به چند اشکال وی به مسلمانان اشاره می کند و به آن ها پاسخ می دهد.
  کلیدواژگان: قرآن، تورات، محمد، تحریف و اسرائیلیات
 • محمد علی رضایی اصفهانی صفحه 175
  در این نوشتار به پیشینه مباحث تاثیرپذیری اشاره می شود و این که مغرب زمین خاستگاه این نظریه است که تاثیرپذیری کتاب مقدس را از فرهنگ زمانه پذیرفته اند، سپس برخی مستشرقان مثل گیگر و یوسف دره حداد و... همین نظریه را به قرآن سرایت داده و تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ یهودی و مسیحی جزیره العرب را مطرح کرده و تا آن جا پیش رفته اند که کتاب مقدس را از مصادر قرآن دانسته اند. در ادامه مقاله به پاسخ دهندگان این دیدگاه مثل عبدالرحمن بدوی و دلایل آن ها اشاره شده است و مهم ترین مشکل مستشرقان صاحب این نظریه، توجه نکردن به تفاوت های قرآن و کتاب مقدس می باشد؛ چرا که قرآن کلام خداست که کم و زیاد نشده است؛ بر خلاف متن موجود تورات و انجیل، و این که قرآن با برخی آموزه های کتاب مقدس و فرهنگ یهودی و مسیحی مثل تثلیث و صلیب شدن عیسی و... مخالفت کرده است و اگر برخی مطالب قرآن با کتاب مقدس در عقاید و احکام و اخلاق مشابه است، برای آن است که منبع آن ها (خدای متعال) یکی است.
  در پایان موارد مشترک و اختلافی قرآن و کتاب مقدس بیان می شود.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، فرهنگ زمانه، کتاب مقدس
 • حسن رضایی هفتادر صفحه 195
  در این تحقیق بعد از بیان مقدمه در ضرورت شناخت مستشرقان و معرفی برخی منابعی که آنان را معرفی می کند به معرفی اجمالی 20 خاورشناس و آثار قرآنی آنان به ترتیب حروف الفبای فارسی پرداخته شده است. در این مجموعه نام های قرآن پژوهان برجسته ای چون: آربری، آماری، اسنوک هورگرونیه، اشپرنگر و ایزتسو به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان (خاورشناسان)، آثار قرآنی
|
 • Ali Reza Noubari Page 13
  The Orientalists have employed variety of methods in Qur’anic instructions and Islamic teachings such as phenomenology, sociology, semantics, psychology and comparative studies. Each of these methods has likely a contribution in unveiling the truth and cognition. But if these methods are utilized merely (particularly if used exclusively) and without applying other manners as complementary, it would entail some improper and erroneous results.
  Keywords: Methodology, Orientalists, Exegesis of the Quran, Tradition
 • Dr. Isa Muttaqizadeh, Ali Muhammad Aaliqadr Page 29
  A contemporary French Orientalist Averoés in internet website www.baldi.net, with propounding some fifteen subjects and ascribing each of them in the holy Qur’an has tried to prove this point that there exists no tradition except the holy Qur’an and the divine instructions are available in Qur’an merely. The Prophet has not interpreted the holy Qur’an and the wisdom which is granted to the Prophet is not hadith (tradition) rather is the holy Qur’an. Since God, the Almighty is one the source of decrees is also one. Those who follow hadiths do not bear faith on resurrection day. Qur’an has directly declared the nullification of hadiths. The best hadith is the holy Qur’an. The holy Qur’an can be understood without hadiths. The narrators of hadith are the foes of the Prophet. The hadiths are not written by the Prophet rather it’s a factor which divides the holy Qur’an. In the following, the writer has criticized the French Orientalist's accounts and finally has proved via internal and external demonstrations that the prophet's hadiths existed and are considered as authority for all.
  Keywords: Quran, Prophet, Hadith, France, Orientalist
 • Ela Landa Tasron Page 65
  The article of Jihad written by Ela Landa Tasron possesses a forward and other two sections whereas the writer considering various concepts of Jihad has divided it into two sets: 1. more general than waging battle, 2. in meaning of battle. In the first section he does illustrate the concept of jihad in the holy Qur’an literally and tries to shed light on various meanings of this word under the shadow of Qur’anic verses. He in some cases sees the meaning of Jihad ambiguous and tries to clarify them with the exegetical explanations. In the second section taking the etymology of jihad in mind the writer studies the theory of battle in the holy Qur’an. He is of the idea that the verses pertaining this point is contradictory and the exegetes employing various exclusive skills such abrogation, particularization, occasions of revelation and resorting the full meaning of the text by holding certain words to be understood have resolved the contradictions of these verses. The writer in the following observes the classified verses and the suitable behavioral commands engaged in jihad. After finishing the translation of article, the critic starts reviewing and is of the view that thought the article is a value laden one but suffers abundant amount of negative flaws in the second section. The writer in the second section with the claim of Qur’anic contradictions and incompatibility of verses wants to assert that there exists no exclusive standpoint in regard to battle in Islam, while this is untrue. Another point is to be treated noteworthy is this that the sources he has referred to are mostly from the Sunnite books and has not seriously taken the Shiite sources into account. Moreover, the studies and reference to words he has made in respect to jihad does not seem sufficient. The claim that the word of jihad had never been used in the battles waged before advent of Islam is in dire need of an extensive research and the writer relying only on one book cannot deny that. Since the writer has not observed other words pertaining to battle more common than the derivatives of (ja-ha-da) an etc and has not employed the grammar rulings for accurate understanding of the holy Qur’an prompted that he should be involved in problems of either ambiguity or contradiction of verses related to battle.
  Keywords: Jihad, Battle, Abrogation, Contradiction, Ambiguity, Occasions of Revelation
 • Dr. Muhammad Jawad Eskandarlou, Hussein Pooran Page 101
  Cosmology discusses about general and evolutionary regulations of the world and its material structure. Studies on galaxies and star's situation, creation of heavens and also the expansion of universe are from the important discussions of this discipline. Roughly talking, this major covers some main purposes such as: verification of (regulator) he who enforces order, divine unity and demonstration of divine majesty, approval of possibility and actuality of resurrection day, persuasion to utilize the nature, declaring the genesis of creation and the quality of formation of creatures, stating order and solidarity of nature, recalling of divine bounties, exhilarating towards thankfulness and explaining of some cosmological facts.The author later points that the value of such cosmological hints and cosmographical reports would be viewed on structural functions in particular framework (Sura). This point should not be left unstated that the Qur’anic cosmological expressions enjoy divine purposes (understanding the creator and creating the motives of thankfulness). Thus it should be noted that the realm of cosmology covers the heavens, earth and sun, moon and other stars and bodies. The creation of human is in that process and apparently the verses and exegetical points pertaining to cosmology are divided. We with a comparative approach try to have our critical remarks declaring the borders of these two subjects and responding the doubts rose in this respect.
  Keywords: Quran, Cosmology, Cosmography, Orientalists, Leiden Encyclopedia, Anglican
 • Murtiza Nasrullahi Page 127
  The article of "Qur’an and science" written by M. Shamshir Ali tries to explain the standpoint of the holy Qur’an in regard to experimental sciences. The writer in order to respond the quest of "whether there exist any contradiction between the holy Qur’an and sciences?" draws the conclusion that scientific quest and investigation is verifiable from the holy Qur’an's perspective. In the following he propounds the root of non-contradiction between the holy Qur’an and experimental sciences which is truthfulness of the holy Qur’an and the points it contain. The writer elucidates implicitly that the holy Qur’an has not been distorted. Then he explain the scientific rules and principles the holy Qur’an points such as that all the creatures are useful and that there exists the principle of suitability. Finally he attracts the attention of all to the holy Qur’an for advancement of experimental sciences.
  Keywords: Quran, Science, Experimental Sciences, Contradiction
 • Camilla P. Adnaj Page 145
  The article with the title of Torah is printed in Leiden encyclopedia of Qur’an by Camilla P. Adnaj and the secondary themes of the article are as following: References made to Torah in the holy Qur’an, references to Musa's book in the holy Qur’an, the abrogation of Musawi law, the holy Qur’an's verification by Bible is not be accepted, distortion of Torah by various factors, the dual behaviors of some Muslims toward Torah, tracing the name of Muhammad (peace be upon him and his households) in Torah, the fabricated states and quotations from Torah, the resemblance of the Torah and the holy Qur’an and their differences in some basic affairs are translated and eventually the writer has tried to prove the supremacy of the Torah over the holy Qur’an. The translator after translation of the article reminds us of the positive points of the paper and quotes the reasons testifying the distortion of Torah and supremacy of the holy Qur’an over the Torah. Then he studies the article from two aspects of structure and content voice. In the structural section he criticizes the second hand and non variety of sources. Moreover, he raises remarks on marginal points which have been brought in the main text. In the content voice he unveils the contradictory sayings of the writer and responds those problems which he has raised against the Muslims.
  Keywords: Quran, Torah, Muhammad, Distortion, Tales from the Jews
 • Dr. Muhammad Ali Rezaei Isfahani Page 175
  The writing would firstly touch the history of impressionability in the sense that the west is the origin and background of this theory. Whereas they have accepted that the Bible has been impressed from culture of the era. Then some Orientalists like Geiger, Yusof Dore Haddad and etc… have applied this theory to the holy Qur’an and propounded the impressionability of the holy Qur’an from Jewish and Christian culture prevailing on Arabia. They cross the limits and have recognized Bible as sources of the holy Qur’an. In the following the writer strives to respond the remarks and reasons made by Abdulrahman Badavi. The most important problem of this theory faces is this that the owner and adherents of theory do not pay attention to the existent differences between the holy Qur’an and Bible. For the holy Qur’an is the word of divinity and has never been distorted. Noting is neither added to it nor eliminated from. Moreover, the holy Qur’an has opposed the Bible's instructions and the Jewish and Christian culture such as trinity, crucifix of Jesus the Christ and etc… and if some similarities exist between these two books in regard to system of beliefs, morals and rulings is due to oneness of the source. In another word, the source of the holy Qur’an and the Bible are one and that is God, the Almighty. In conclusion the common and different cases in both the holy Qur’an and the Bible are stated.
  Keywords: Quran, Orientalists, Culture of the Era, Holy Scripture
 • Dr. Hassan Rezaie Haftadur Page 195
  In this writing the biographies and works of some orientalists and Islamologists is going to be studied. The holy Qur’an according to the western Qur’anic researchers and orientalists has importance to the extent that they have all offered their researches in the form of papers, books and encyclopedias for the worldly scientific circles. Their identification and recognition of their works are inevitably necessary for the Muslims, for there lays some colonial and missionary purposes behind these writings. Thus the writer is engaged introducing some of those orientalists briefly in particular those whose works are closely related to Qur’anic studies.
  Keywords: Orientalists, Islamologists, Works