فهرست مطالب

Journal of Research on Crop Ecophysiology
Volume:8 Issue: 1, 2012

 • تاریخ انتشار: 1391/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدال شهریور_کریستوفر د بون سونگ_شمس الدین جزوپ_انورعبدالرحیم_مجید صوفی صفحه 1
  یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی مرتعی در مناطق جنوبی کشور ایران فرسایش خندقی است. به منظور مطالعه علل ایجاد فرسایش خندقی، حوزه آبخیز آبگندی به عنوان یک منطقه نیمه خشک با بیشترین میزان فرسایش خندقی در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید. در این منطقه 35 خندق بطور تصادفی انتخاب و تاثیر میزانEC و SAR بعنوان شاخص های شوری و قلیاییت بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نقش سدیم در محاسبه SAR و نقش موثر آن در پراکندگی ذرات خاک، می تواند میزان فرسایش آبی را افزایش دهد. هم چنین تجمع املاح محلول (که از طریق اندازی گیری هدایت الکتریکی تعیین می گردد) در مناطق نیمه خشک سبب جذب کاتیون هایی مانند سدیم بر روی ذرات خاک می گردد. جهت انجام این تحقیق، نمونه برداری خاک از هدکت (بریدگی سر خندق) و دیوارهای خندق در دو عمق 0 – 30 سانتی متری (سطح الارض) و از 30 سانتی متری تا کف خندق (تحت الارض) انجام گردید و نمونه ها جهت تعیین میزان EC و SAR مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. یکی از اهداف مهم این تحقیق، تاثیر این دو فاکتور به عنوان شاخص های اصلی شوری و قلیاییت بر روی توسعه فرسایش خندقی در منطقه مورد مطالعه بود. جهت این بررسی کلیه خندق ها بر اساس حجم فرسایش یافته خندق در 4 گروه طبقه بندی و از نظر میزان EC و SAR مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که میزان EC و SAR در خندق های بزرگ (با حجم بیش از 200 متر مکعب) در مقایسه با خندق های خیلی کوچک (حجم کمتر از 50 متر مکعب) بطور معنی داری بیشتر است. هم چنین به منظور بررسی بیشتر، طبقه بندی خندق ها بر اساس میزانEC وSAR نیز انجام گردید و طبقات از نظر حجم و طول خندق مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این بررسی نیز نشان داد که طول و حجم فرسایش یافته خندق های با EC بیش از 8 دسی زیمنس بر متر وSAR بیش از 8 در مقایسه با خندق های باEC کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر وSAR کمتر از 4 بطور معنی داری بیشتر است.
  کلیدواژگان: فرسایش خندقی، نسبت جذب سدیم (SAR)، هدایت الکتریکی (EC)، مناطق نیمه خشک، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • ماندانا کریمی، مهران هودجی، آرزو طهمورث پور صفحه 13
  نیتریفیکاسیون از فرایندهای مهم بیولوژیکی خاک میباشد که در طی این فرایند آمونیم اکسید شده به نیتریت و سپس نیترات تبدیل میشود، اکسیداسیون آمونیاک توسط باکتری های اتوتروف و هتروتروف صورت میگیرد. در این تحقیق باکتری های هتروتروف در دو نمونه خاک و پساب با خصوصیات متفاوت شمارش شدند و مشخص گردید که باکتری های نیتریفیکاتور هتروتروف، در نمونه های خاک جمعیت بالاتری را نسبت به پساب دارا بودند. آلاینده های مختلفی از جمله فنل دارای تاثیر بازدارندگی بر فرایند نیتریفیکاسیون میباشند. فنل از گروه هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای است و مادهای شیمیایی سمی برای انسان و سایر موجودات زنده به حساب میآید. در این پژوهش غلظتهای مختلف فنل به محیط کشت باکتری های اکسید کننده آمونیاک افزوده گردید و درصد کاهش حذف آمونیاک و میزان تولید نیتریت در هر دو نمونه ی خاک و پساب نسبت به نمونه ی شاهد (بدون فنل) محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت فنل در محیط کشت باکتری های هتروتروفی اکسید کننده آمونیاک، میزان حذف آمونیاک و تولید نیتریت، هر دو کاهش یافت. میزان کاهش حذف آمونیاک در نمونه های خاک از حدود5/67 درصد در تیمار شاهد به حدود 5/47 درصد در غلظت 32 قسمت در میلیون فنل کاهش یافت. همچنین در نمونه های پساب میزان کاهش حذف آمونیاک از حدود3/91 درصد در تیمار شاهد به حدود 6/71 درصد در غلظت 32 قسمت در میلیون فنل کاهش یافت. در نمونه های خاک مورد آزمایش دو باکتری گرم مثبت به شکلهای میلهای دو تایی و میلهای منفردو در نمونه های پساب، باکتری های گرم مثبت میله ای شکل دوتایی و کروی شکل که از گروه باکتری های هتروتروف اکسید کننده آمونیاک بودند، جدا شدند. باکتری های هتروتروف اکسیدکننده آمونیاک در نمونه های خاک نسبت به نیتریفیکاتورهای هتروتروف پساب، مقاومت کمتری نسبت به فنل از خود نشان دادند به طوریکه در غلظت فنل کمتری موجب کاهش میزان حذف آمونیاک شدند.
  کلیدواژگان: نیتریفیکاسیون، فنول، باکتری های هتروتروف اکسیدکننده آمونیاک، آمونیاک
 • محمد گلی، حمید عزت پناه، مهرداد قوامی، محمد چمنی، رضا ندایی نیا صفحه 23
  شش پاتوژن عامل ورم پستان (استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه، استافیلوکوکوس اپی درمیدیس، استرپتوکوکوس یوبریس و اشرشیا کلای) توسط روش واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه به طور هم زمان توسط پرایمرهای طراحی شده ارزیابی شد. چهار کارتیه اولین، سومین و پنجمین زایمان گاوهای شیری در دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی استان اصفهان نمونه برداری شد. اثر معنیدار نوع دامداری در میزان شمارش سلول سوماتیک (001/0P<) مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی داری در میانگین سلول سوماتیک بین سطوح مختلف زایمان دیده شد، اما بین کارتیه های مختلف دیده نشد. این روش توانست 92، 84 و 39% کارتیه های آلوده را به ترتیب در سطوح سلول سوماتیک بالا، متوسط و پایین، شناسایی نماید. به هر جهت این تکنیک توانست، شناسایی سطوح کم پاتوژن ها در آغاز آلودگی پستان، هنگامی که اثرات تحت بالینی هنوز قابل مشاهده نیست را آسان نماید. در مقایسه با پاتوژن های مسری، پاتوژن های محیطی در کارتیه های با میزان سلول سوماتیک پایین، شیوع بیشتری داشت. در بین پاتوژن های شناسایی شده توسط این روش سهم پاتوژن های مسری در کارتیه های با SCC پایین، متوسط و بالا، بترتیب 3/26، 9/45 و 5/50% بود. در حالی که سهم پاتوژن های محیطی در همان کارتیه ها به ترتیب 5/73، 54 و 3/49% بود.
  کلیدواژگان: واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه، شمارش سلول سوماتیک، پاتوژن اصلی
 • عبدالمهدی کبیری فرد، حسن فضایلی، فرخ کفیل زاده صفحه 35
  این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با روش فاکتوریل (3 ×4) انجام گرفت که طی آن میزان رشد چهار سویه قارچ صدفی پلوروتوس (P. florida, P. ostreatus A., P. ostreatus M and P. ostreatus T) بر روی کاه گندم و برگ خرما و نیز محیط کشت پایه (سیب زمینی- دکستروز-آگار) به عنوان شاهد، مورد بررسی قرار گرفت و طی دو هفته متوالی دوره کشت، میزان رشد میسیلیوم اندازه گیری شد. طی هفته اول، میزان رشد سویه های اوستراتوس A و M بالاتر از دو سویه دیگر بود (05/0 p<) اما طی هفته دوم، روند رشد بر عکس بود. بین سویه قارچ با نوع محیط کشت (کاه گندم، برگ خرما و محیط کشت پایه) نیز اثر متقابل مشاهده شد. طی هفته اول کشت، بالاترین میزان رشد میسیلیوم مربوط به سویه های اوستراتوس A و T بر روی برگ خرما بود. با این حال، رشد تجمعی نهایی، بین سویه ها و یا محیط های کشت تفاوت های معنی داری را نشان نداد. در پایان دوره کشت، از نظر میزان افت ماده خشک و ماده آلی، تفاوت معنی داری بین محیط های کشت مشاهده شد(05/0 p<) اما میزان افت ماده خشک و ماده آلی تحت تاثیر سویه قارچ قرار نگرفت. کشت قارچ سبب افزایش معنی دار میزان پروتئین خام کاه گندم و برگ خرما شد اما این افزایش بین سویه های قارچ بر روی محیط های کشت مختلف متفاوت بود(05/0 p<) در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که پلوروتوس سویه های A و T توانایی میسلیوم دوانی قابل توجهی را بر روی کاه گندم و برگ خرما نشان داده و سبب افزایش پروتین خام این مواد شدند که از نظر تغذیه دام حائز اهمیت خواهد بود.
  کلیدواژگان: قارچ های پلوروتوس، قدرت میسیلیوم دوانی، کاه گندم، برگ خرما
 • مسیح آقاباباگلی، ابراهیم بهداد صفحه 45
  بیماری ارلی برایت یا لکه موجی گوجه فرنگی که بر اثر قارچ Alternaria solani ایجاد میگردد، روی برگها و میوه ها لکه های قهوهای گرد که از دوایر متحدالمرکزی تشکیل شده به وجود میآورد. برای بررسی امکان تاثیر چند نوع اسانس گیاهی علیه عامل بیماری، آزمایشاتی در لابراتوار روی محیط کشت انجام گردید تا در صورت تاثیر آنها بتوان این اسانسها را جایگزین قارچ کشهای صنعتی مانند Azoxytrobin و Pyraclostrobin که هم اکنون در جهان علیه این بیماری به کار می رود استفاده نمود. بدین جهت سه نوع اسانس گیاهی شامل اسانس زنیان Carum capticum، اسانس آویشن شیرازی Zataria multiflora و اسانس مرزه Satureja hortensis تهیه و اثر آنها با غلظتهای 200 و 400 پی پی ام در محیط کشت PDA علیه رشد قارچ A.solani مورد آزمایش قرار گرفت. اسانس زنیان با غلظت 200 قسمت در میلیون تقریبا از رشد قارچ جلوگیری کرد ولی غلظت 400 قسمت در میلیون آن به طور کامل موجب کنترل قارچ گردید و تا مدت 12 روز بعد از تلقیح هیچگونه رشدی از قارچ روی محیط دیده نشد. اسانس‍‍‍‍‍های آویشن شیرازی و مرزه تاثیر قابل ملاحظه‍‍‍ ای روی رشد قارچ نداشتند و حتی غلظت 400 قسمت در میلیون اسانس مرزه باعث رشد بهتر قارچ گردید. با توجه به نتایج حاصله اسانس زنیان را میتوان به خوبی جایگزین سموم شیمیایی و قارچ کشهای صنعتی نمود و از آن علیه بیماری لکه موجی گوجه فرنگی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لکه موجی توت فرنگی، Alternaria solani، گوجه فرنگی، زنیان، آویشن شیرازی، مرزه، اسانس گیاهی
 • رضا تبارکی، زینب یوسفی، حسینعلی اسدی قارنه صفحه 59
  برگ ها و دمبرگ گیاه پنیرک برای تعیین نوع و مقدار ترکیبات اسیدهای چرب، عناصر معدنی، فلاونوئید کل و موسیلاژ مورد آنالیز قرار گرفت. ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه ها با استفاده از روش های فولین – سیوکالتیو (FC)، ظرفیت آنتی اکسیدانی معادل ترولکس (TEAC)، ربایش رایکال 2، ''2، دی فنیل -1- پیکریل هیدرازیل (DPPH)، توان آنتی اکسیدانی برای کاهش یون آهن (FRAP) اندازه گیری شد. ترکیبات ضد مغذی مانند تانن و نیترات نیز تعیین شدند. نتایج نشان داد که لینولنیک اسید، لینولئیک اسید، پالمیتیک اسید و اولئیک اسید بیش از 82% کل اسیدهای چرب برگ و دمبرگ این گیاه را در برمی گیرند. تجزیه کروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی عصاره متانولی مشخص کرد که 2- متوکسی-4- وینیل فنل، ترکیب اصلی در عصاره این گیاه است. تجزیه واریانس نیز نشان داد که ژنوتیپ و اندام گیاه پنیرک منابع مهم تغییر در خواص اندازه گیری شده هستند. در نهایت، ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه پنیرک با اسفناج مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: پنیرک، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیب، اسید های چرب
 • نیکو کاکوان، حمیدرضا زمانی زاده، بهار مرید، شهاب حاج منصور، حسین طاهری صفحه 69
  لکه قهوهای آلترناریایی از مهمترین بیماری های مرکبات در سراسر جهان و ایران میباشد. این بیماری بوسیله Altranaria alternata ایجاد می شود و خسارت اقتصادی بالایی به این محصول وارد میکند. ارقام مختلف مرکبات از نظر مقاومت به این بیماری تنوع ژنتیکی بالایی دارند و استفاده از مارکرهای مولکولی روش مناسبی برای ارزیابی مقاومت این ارقام میباشد. در این پژوهش، 13 گونه و واریته مرکبات به نامهای اورلاندو تانجلو، مینئولا تانجلو، کلمانتین، نارنگی محلی، یونسی، فورچون، کینو، پیج، پرتقال تامسون، پرتقال محلی، لیمو شیرین، لیمو ترش و نارنج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد رقمهای پیج، مینئولا تانجلو و اورلاندو تانجلو نسبت به A. alternata بسیار حساس هستند و علائم شدید بیماری را نشان دادند. بر اساس شاخص سنجش بیماری (DRI) این ارقام در کلاس حساس قرار گرفتند. در این پژوهش، نارنج و نارنگی کلمانتین به عنوان ارقام مقاوم معرفی شدند. در روش مولکولی، استخراج دی ان آی کل از برگهای مرکبات با استفاده از سی تب- فنول کلروفرم انجام شد و از دوآغازگر الیگونوکلئوتیدی P12 و AL13 برای تکثیر قطعات دی ان آبه صورت تصادفی استفاده شد. در نارنج و نارنگی کلمانتین یک باند850 جفت باز توسط آغازگر P12 و یک باند 1250 جفت باز توسط آغازگر AL13 تکثیر شد که همان ژن مقاومت میباشد، ولی در دیگر ارقام هیچگونه باندی در این نواحی دیده نشد. با توجه به نتایج مارکر مولکولی و آزمون بیماریزایی نارنج و کلمانتین نسبت به بیماری لکه قهوهای مرکبات مقاوم و دارای ژن مقاومت (تکثیر شده توسط آغازگرها) میباشد و دیگر ارقام مرکبات مورد بررسی، نسبت به این بیماری حساس یا نیمه حساس میباشند. این اولین گزارش از وجود ژنهای مقاومت به A. alternata در ارقام مختلف مرکبات نسبت به بیماری لکه قهوهای در ایران میباشد.
  کلیدواژگان: ژن مقاومت، واریته مرکبات، نارنج، RAPD، PCR
 • محبوبه عبداللهی، فرخنده امتی، مسعود ذاکر صفحه 79
  استفاده از روش های طبیعی و بیولوژیک در کنترل بیماری های گیاهی جزء روش های موثر در کاهش آلودگی محیط زیست به حساب می آیند. گونه های تریکودرما از جمله عوامل موثر در کنترل بیولوژیکی بیماری های گیاهی هستند و شناسایی آنها می تواند برای مطالعه پیشرفته تر در خصوص آنها مفید باشد. هدف از این تحقیق، بررسی توانایی تعدادی از جدایه های تریکودرما، جمع آوری شده از منطقه ریزوسفر چغندر قند در کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم پیتیومی ریشه چغندر قند در شاهرود (شمال ایران) بوده است. این تحقیق در سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود صورت گرفت. جدایه های جمع آوری شده تریکودرما مربوط به چهار گونهT. harzianum، T. longibrachatum، T. erinacearum و T erinacerum و T. koningii بودند که در بین آنها گونه T. erinacerum برای مایکوفلور ایران جدید می باشد. نتایج بررسی های کشت متقابل، بررسی تاثیر متابولیت های فرار و ترشحات خارج سلولی نشانگر موثر بودن تمام جدایه ها در کاهش رشد کلنی عامل بیماری در مقایسه با شاهد بود. در روش کشت متقابل، جدایه های T. harzianum-2733 و T. longibrachatum-2734 با 57 درصد کاهش رشد کلنی در مقایسه با شاهد بیشترین تاثیر را داشتند. متابولیت فرار جدایه T. longibrachiatum-2737 و ترشحات خارج سلولی جدایه T. harzianum-2739 نیز بترتیب با 66 و 87 درصد کاهش رشد کلنی عامل بیماری در مقایسه با شاهد دارای بیشترین تاثیر بودند.
  کلیدواژگان: جدایه های تریکودرما، Pythium aphanidermatum، بیوکنترل، چغندرقند
 • مسیح رزمجو صفحه 89
  زیرراسته ناجوربالان (Heteroptera) با بیش از 80 خانواده شناخته شده یکی از مهمترین راسته های رده حشرات محسوب می شوند. نمونه برداری ها طی سال های 1390-1387 از مزارع مختلف یونجه استان اصفهان صورت گرفت. در این پژوهش، 12 گونه و11 جنس از 7 خانواده این راسته جمع آوری و شناسایی شدند. از این تعداد گونه، 6 گونه برای اولین بار از استان اصفهان(*) و دو جنس برای اولین بار از ایران(**) گزارش می شود.
 • میرزا حسن حسینی، مریم حاجی شمس صفحه 93
  ایران با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و تفاوت آب و هوایی در شما ل و جنوب و شرق و غرب کشور در چهار فصل سال و وجود گلخانه ها، در پرورش گل و گیاه در هر فصل سال مستعد است. همچنین موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و امکان دسترسی آن به بازارهای هدف (کشورهای همسایه)، باعث شده صادرات گل و گیاه به عنوان یکی از انواع صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد. هدف این مطالعه ابتدا به بررسی نارسایی های موجود در حمل و بستهبندی گلهای شاخه بریده در ایران میپردازد سپس به بررسی و شناخت امکانات موجود جهت رفع آن نارسایی ها پرداخته می شود و در نهایت راهکاری جهت اجرایی کردن امکانات و رفع نارسایی های حمل و بسته بندی گلهای شاخه بریده ارائه میگردد. نتایج نشان میدهد که با تعامل بیشتر بین اتحادیه های گل و گیاه شهرها با اتحادیه گل و گیاه کشور و بخش بسته بندی وحمل سازمان توسعه تجارت و سازمان هواپیمایی کشوری و کشتیرانی نارسایی های حمل و بسته بندی گلهای شاخه بریده ایران تا حد زیادی برطرف میشود.
  کلیدواژگان: گل های شاخه بریده، حمل، بسته بندی، موقعیت استراتژیک، صادرات غیر نفتی، بازارهای هدف
|
 • Abdal Shahrivar, Abdul Rahim, Majid Soufi Page 1
  Gully erosion is a serious problem of land degradation in pasture land of Sothern Iran. To study the causes of gully erosion initiation، the Abgendi Watershed with the highest amount of gully erosion was selected as a semi-arid area in Iran. In this area، 35 gullies were randomly chosen and the influences of SAR and EC، as the indexes of alkalinity and salinity on gully erosion، were investigated. The role of sodium in calculating SAR، and the effective role of sodium to soil dispersing، It can increase the susceptibility of soil to water erosion. Moreover، concentration of soluble salts (are measured by electrical conductivity)، such as sodium cations are attached to each soil clay particle in the arid and semi-arid areas. To accomplish this study، soil sampling from head-cut and gully walls in two depths of 0-30 cm (top layer) and 30cm to the bottom of gully (sub-layer) was carried out. One main objective of the present study was to determine the effects of these two chemical factors on gully erosion development. Based on gullies volume (as a dependent variable)، the gullies were classified into four groups and were compared in terms of EC and SAR. The results indicated that the gullies with volume of more than 200 m3 (big gully group)، in comparison to the gullies with volume less than 50 m3 (very small gully group)، have greater EC and SAR. The amounts of EC and SAR of big gully group were significantly higher than very small gully group. Moreover، for the purpose of further analysis، the gullies were classified and compared in terms of EC and SAR. The results indicated that there is a significant difference between gullies volume groups in terms of EC and SAR as well. The gullies with EC > 8 dS/m and SAR > 8، compared to the gullies with EC < 4 dS/m and SAR < 4، have significantly greater volume and length.
  Keywords: Gully erosion, Sodium absorption ratio (SAR), Electrical conductivity (EC), Semi, arid area, Kohgiloye va Boyerahmad Province
 • Mandana Karimi, Mehran Hoodaji, Arezoo Tahmurespour Page 13
  Nitrification is an important biological process in soils which, ammonia convert to nitrite and subsequently to nitrate, oxidation of ammonia accomplish by Autotrophic and Heterotrophic oxidizer bacteria. In this study, Heterotrophic oxidizer bacteria enumerated in two soil and wastewater samples with different characteristic and displayed that heterotrophic nitrifers in soil samples were higher than number of those in wastewater samples. Different pollutants have effects on nitrification process, one of these are phenol that inhibitor for this process. Phenol is pertaining to poly aromatic hydrocarbons which are toxic chemical material for human and another organism. Add phenol with different concentrations to media of ammonia oxidizer bacteria and investigated decrease of ammonia removal percentage and percentage of nitrite product in soil and wastewater samples. This decline in ammonia removal and nitrite product was surveyed in heterotrophic nitrification. The percentage of elimination ammonia in soil samples were about 67.9 % in the absence of phenol and decreased to about 47.5% in 32 ppm phenol. The percentage of ammonia elimination in wastewater samples were about 91.3 % in the absence of phenol and decreased to about 71.6% in 32 ppm phenol. In soil samples was separated to two heterotrophic ammonia oxidizer bacteria, single and double rod with gram-positive test, this separation was because of vivid decreasing of ammonia removal percentage and in wastewater samples separated bacteria were gram-positive double rod and gram-positive cocci. Heterotrophic ammonia oxidizer bacteria in soil sample were had low resistance to phenol than heterotrophic ammonia oxidizer bacteria in wastewater samples and decreased the ammonia removal percentage in lesser phenol concentration.
  Keywords: Nitrification, Phenol, Heterotrophic ammonia, oxidizing bacteria, Ammonia
 • Mohammad Goli, Hamid Ezzatpanah, Mehrdad Ghavami, Mohammad Chamani, Reza Nedaeinia Page 23
  We evaluated simultaneously 6 major mastitis-causing pathogens (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus uberis, and Escherichia coli), using multiplex-polymerase chain reaction (M-PCR) with self-designed primers. We sampled 4 quarters of the first, third, and fifth parities in industrial, semi-industrial, and traditional dairy cattle farms of Isfahan province in Iran. We revealed a significant effect of farm type on mean somatic cell count (SCC) (P < 0.001). We also observed a significant difference in mean SCC between different parity levels, but not between different quarters (Left Front, Left Rear, Right Front, and Right Rear). M-PCR method could identify 92, 84 and 39% of infected udder quarters with high, medium and low SCC levels. Moreover, the technique facilitates the identification of low levels of pathogens at the start of infection, when the subclinical effects are not yet visible. Compared to contagious pathogens, environmental pathogens showed a higher incidence in quarters with low SCC. Among the pathogens detected by M-PCR, the shares of contagious pathogens in apparently healthy quarters with low SCC, quarters with medium SCC, and quarters with high SCC were 26.3, 45.9, and 50.5%, respectively. Meanwhile, the shares of environmental pathogens in the same quarters were 73.5, 54, and 49.3%, respectively.
  Keywords: M, PCR, Somatic Cell Count, Major pathogen
 • Abdolmahdi Kabirifard, Hassan Fazaeli, Farrokh Kafilzadeh Page 35
  In a 4×3 factorial completely randomized experiment, four Pleurotus strains including P. florida, P. ostreatus A., P. ostreatus M and P. ostreatus T, were cultured on wheat stubble (WS), date palm leaf (DPL) and potato dextrose agar (PDA) as well. Growth rate of the mycelium was measured for two weeks of incubation. At the first week of incubation, growth rate of P. ostreatus A. and P. ostreatusM. were higher (P<0.05) than P. florida and P. ostreatus T., whereas it was inverse during the second week of incubation. An interaction effect (P<0.05) was found between strains with substrates. During the first week of incubation, the highest amount of mycelial running rate was shown by P. ostreatus A and P. ostreatus T on PDA followed by P. florida. In addition, P. ostreatus A and P. ostreatus T had significantly (p<0.05) more growth rate on DPL than WS. However, the final cumulative growth rate was not statistically different among the strains or the substrates. The dry mater (DM) and organic matter (OM) losses were different (P<0.05) between the substrates but no significant variation was shown among the strains. The crude protein (CP) was increased in the biomass obtained from fungal treatment but it was significantly (p<0.05) different among the strains on the different substrates. In conclusion, P. ostreatus A. and P. ostreatus T. showed a substantial mycelium running ability in wheat straw and date palm leaf to producing higher crude protein.
  Keywords: Pleurorus fungi, Mycelial running, Wheat stubble, Ddate palm leaf
 • Masih A. Babagoli, Ebrahim Behdad Page 45
  The early blight of tomato disease, caused by the fungus Alternaria solani, affects the tomato plant, Lycopersicon esculentum, by causing brown leaf spots and concentric black circles on the tomato fruit. In this experiment, it was tested to see if various essential oils have any inhibitory effect on the growth of the Alternaria solani fungus and are able to replace the fungicides, such as azoxystrobin and pyraclostrobin, that are being used or have been used worldwide against the early blight of tomato disease. Three essential oils fromCarum copticum (ajowan), Zataria multiflora (Shirazi thyme), and Satureja hortensis (savory)- were tested in vitro in a 200 and 400 ppm dosage to examine their effects on the growth of A. solani. The 200 ppm dosage of Carum copticuminhibited the growth of A. solani by 99.5%, while the 400 ppm dosage allowed absolutely no growth of the fungus over the period of twelve days. The essential oils of Zataria multiflora and Satureja hortensis were not very effective on inhibiting the growth of the pathogen. The 400 ppm of Satureja hortensis even fostered the growth of the fungus. Consequently, Carum copticum can potentially replace the substances that are commercially used to treat the early blight of tomato disease.
  Keywords: Early blight of tomato, Alternaria solani, Lycopersicon esculentum, Carum copticum, Zataria multiflora, Satureja hortensis, Essential oils
 • Reza Tabaraki, Zeynabyosefi, Hossein Ali Asadi Gharneh Page 59
  The leaves and petioles of Malva sylvestris L. were analyzed for their proximate composition, fatty acid composition, mineral content, total flavonoids and mucilage. The antioxidant capacities of samples were estimated using Folin-Ciocalteu (FC), Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC), 2,2''-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ferric-reducing/antioxidant power (FRAP) radical scavenging assays. The anti-nutritive compounds, tannin and nitrate were also quantified. The results showed that linolenic, linoleic, palmitic and oleic acids were measured more than 82% of total fatty acids in leaves and petioles. GC-MS analysis of methanolic extract revealed that 2-methoxy-4-vinylphenol was the major compound in the extract. Analysis of variance was showed that genotype and plant part were important sources of variability in the measured properties. Finally, antioxidant capacities of the Malva sylvestris L. were compared with spinach.
  Keywords: Malva sylvestris, Antioxidant activity, Proximate composition, Fatty acids
 • Nikoo Kakvan, Hamidreza Zamanizadeh, Bahar Morid, Shahab Hajmansor, Hossein Taeri Page 69
  Alternaria brown spot is one of the most important worldwide diseases of citrus. This disease caused by Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Kessl, and causing serious economical losses in citrus yield. Citrus cultivars vary genetically in their degree of brown spot resistance. In this research, susceptibility of 13 citrus cultivars including «Orlando tangelo, Minneloa tangelo, Clementine mandarin, Fortune, Page, Unesi, Kino, Local tangerine, Sweet orange (Thomson and Local orange), Sweet lemon, Lime and Sour orange to Alternaria brown spot was analyzed. The results revealed that Page, Orlando tangelo and Mineola tangelo were highly susceptible to A. alternata and showed severe brown spot symptoms on leaves. Based on Disease rating Index (DRI) these cultivars were placed in sensitive class (S). However, Sour orange and Clementine with the least DRI were designated as resistance varieties (R). In molecular method, the total DNA was extracted from leaves with CTAB-phenol chloroform method and DNA fragments were amplified by RAPD-PCR using 2 single, random 10mer oligonucleotide primers; AL3 and P12. In sour orange and Clementine mandarin an 850 bp fragment by P12 and a 1250 bp fragment by AL3 primer were amplified and there was not observed any fragment in these regions in other citrus cultivars. Based on results of molecular marker and pathogenicity test, sour orange and Clementine are resistance to Alternaria brown spot and have resistant gene (amplified by P12 and AL3 primers). This is the first report of resistant gene in citrus cultivars to Alternaria alternata in Iran.
  Keywords: Alternaria alternata, Resistance gene, Citrus cultivars, Sour orange, RAPD, PCR
 • Mahbobe Abdollahi, Farkhondeh Ommati, Masoud Zaker Page 79
  Application of botanical and biological methods in plant disease controls are unique techniques in reducing environmental pollutions. Trichoderma species are effective agents in biocontrol strategies and identifying their useful isolates for further studies seems to be helpful. The purpose of this study was to assess the in-vitro biocontrol efficacy of some native Trichoderma isolates against Pythium aphanidermatum an important causal agent of sugar beet root rot disease in North Iran. Evaluations were conducted in Shahrood Agricultural Research Center, North Iran during 2007. Collected Isolates of Trichoderma belonging to four species (T. harzianum,. longibrachatum, T. erinaceum and T. koningii), among which T. erinaceum is a new fungus for Irans'' mycoflora. Results of lab tests including dual culture technique, assessment of volatile and non-volatile effects on pathogen'' colony growth indicated the effectiveness of all ten isolates against P. aphanidermatum. In dual culture T. harzianum-2733 and T. longibrachatum-2734 were best in reducing the colony growth of P. aphanidermatum by 57% compared to control. Volatile antibiotic compounds of T. longibrachiatum-2737 and non-volatile antibiotic compounds of T. harzianum-2739 were best among Trichoderma isolates and controlled the colony growth of the pathogen by 66 and 87% respectively.
  Keywords: Trichoderma isolates, Pythium aphanidermatum, Biocontrol, Sugar beet
 • Masih Razmjoo Page 89
  Heteroptera with more than 80 known families is one of the most important suborder in class of insects and this is a large and diversity group of insects. A faunistic survey was carried out to collect and identify of Heteroptera members in 2008-2011. Among collected Specimens 8 species was new record for Isfahan province, which was marked by one asterisk (*) and 2 species to new record for Iranian fauna by two asterisks (**) species in Isfahan regions were as listed following: 1.Anthocoridae Orius albidipennis (Reuter) O. pallidicornis (Reuter) 2.Lygaeidae Nysius cymoides (Spinola) Geocoris pallidipennis (Costa) 3.Miridae Lygus gemellatus (Herrich-Schaffer) Deraeoris serenus (Douglus and Scott) 4.Nabidae Nabis palifera* (Seidenstucker) 5.Pentatomidae Dolycoris baccarum (Linnaeus) Perilus sp.** (Stall) 6.Reduviidae Coranus aegyptius *(Fabricus) Zelus sp.**(Fabricus) 7.Rhopalidae Brachycarenus tigrinus *(Schilling)
  Keywords: Heteroptera, Isfahan, Alfalfa, Faunistic
 • Mirza Hasan Hosseini, Maryam Hajishams Page 93
  Owing to the fact that Iran has a suitable climate and a variety of climate conditions in the north, south, east and west of the country, plus the existence of four separate seasons and greenhouses around the country, it has the potential to grow plants and flowers in every seasons of the year. In addition, Iran’s strategic situation in the Middle East region and the accessibility to target world markets (neighboring countries) has turned the export of plants and flowers to on of the main non-oil exports. This study has firstly focused on the existing defects and the proceeds to explore different ways to overcome those defects. Finally, a solution is proposed to achieve more effective interaction between urban unions and the national union on one hand, and the packaging and shipping section of the Trade Promotion Organization of Iran (TPO), plus the national aviation on the other hand.
  Keywords: Cut flowers, Transportation, Packaging, Strategic position, Non, oil exports, Target markets