فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال دوم شماره 2 (تابستان 1391)
 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یاسر منصوری، علی مروج، سهراب نجفی پور، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، عباس عبداللهی، منوچهر رسولی، قادر الله وردی صفحه 259
  زمینه و هدف
  مقاومت میزبان به انگل لیشمانیا به طور عمده توسط پاسخ ایمنی سلولی که منجر به فعال شدن ماکروفاژها می شود انجام می گیرد. اینترلوکین 18 (IL-18) به عنوان عامل القاء کننده تولید اینترفرون γ شناخته شده و با تحریک سلول های T منجر به تولید IFN-γ می شود. با توجه به نقش مهم IL-18 در دفاع در برابر لیشمانیوز احشایی (VL) و نقش شناخته شده پلی مورفیسم های ژن IL18 در تولید این سایتوکاین، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم های ژن IL18 و استعداد ابتلا به VL در بیماران ایرانی است.
  مواد و روش ها
  گروه های مورد مطالعه شامل 118 کودک مبتلا به VL و 156 کودک سالم غیر وابسته از منطقه بومی بیماران بودند. در هر دو گروه مورد مطالعه پلی مورفیسم های ژن IL-18 در موقعیت های (G/T)656-، (G/C)137- و (A/C)105+ با استفاده از روش PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction - Restriction Fregment Length Polymorphism) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتیجه این تحقیق نشان داد که فراوانی آلل T در موقعیت 656- در گروه شاهد به طور معنی داری در مقایسه با بیماران مبتلا به کالاآزار بالاتر است (P=0.047). اما در هیچ یک از ژنوتیپ های IL-18 بین بیماران و گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. علاوه بر این، فراوانی هاپلوتیپ ATG و هاپلوژنوتیپ AGG/ATG به میزان قابل توجهی در گروه شاهد در مقایسه با بیماران مبتلا به VL بالاتر بود (034/0 = P و 044/0 = P). بعلاوه، مشخص شد که حرکت ترجیحی قوی بین پلی مورفیسم های ژن IL-18 در موقعیت های (G/T)656-، (G/C)137- و (A/C)105+ وجود دارد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی آلل T در موقعیت 656- و فراوانی هاپلوتیپ ATG و هاپلوژنوتیپAGG/ATG (موقعیت های 137- و 656- و 105+) به طور معنی داری در گروه کنترل بیشتر است. بر اساس اطلاعات ما تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط پلی مورفیسم های ژن IL-18 و بیماری VL در ایران و در کشورهای دیگر انجام نشده است، بنابراین ما قادر به مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات دیگر نبودیم و بنابراین به نظر می رسد که تحقیقات بیشتر در این زمینه در سایر جمعیت ها ارزشمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 18، پلی مورفیسم ژنی، لیشمانیوز احشایی، ایران
 • فرهاد ایرانمنش، رضا وزیری نژاد، فرانک گدری، نجمه رجب پور صفحه 266
  زمینه و هدف
  سکته مغزی یک معضل بزرگ بهداشتی است. افسردگی متعاقب سکته از شایع ترین اختلالات خلقی در افراد مبتلا به سکته می باشد. هدف از این مطالعه تعین شیوع افسردگی متعاقب سکته و ارتباط آن با عوامل خطرساز سکته مغزی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان بر روی 100 بیمار مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان انجام گرفت. تشخیص سکته بر اساس تشخیص بالینی متخصص مغز و اعصاب بود که با استفاده از ام ار ای مغزی تایید شده بود. فراوانی افسردگی بر اساس DSM-IV تعیین و همراه با اطلاعات دموگرافیک و عوامل خطرساز سکته مغزی در پرسشنامه ثبت و نتایج با استفاده از تست های آماری T test، Chi Squareو Fishers Exact Test تجزیه تحلیل آماری گردید.
  نتایج
  59 درصد بیماران دچار افسردگی بودند. وفور افسردگی در زنان (38 درصد) به طور معنی داری در مقایسه با وفور افسردگی در مردان (21 درصد) بیشتر بود. هیچ ارتباط معنی داری بین سن و سایر عوامل خطر ساز سکته با افسردگی وجود نداشت. پرفشاری خون (65 درصد) دیابت (50 درصد) و هیپرلیپیدمی (40 درصد) شایع ترین عوامل خطرساز سکته مغزی بودند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج ما نشان می دهد که افسردگی متعاقب سکته از وفور بالایی در جامعه ما برخوردار است و این مسئله در مورد زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است. تشخیص و درمان به موقع در بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کننده خواهد بود.
  کلیدواژگان: افسردگی سکته مغزی عامل خطرساز
 • معصومه علیدوستی، معصومه دلارام، زیبا رئیسی صفحه 271
  زمینه و هدف
  تدوین برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به مردم درباره پیشگیری از بیماری ها از ضرورت های بهداشتی می باشد. با توجه به شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با سرطان معده، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان خانه دار انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 84 زن خانه دار به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد طبقه بندی شدند. قبل از مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی، پرسش نامه توسط هر دو گروه تکمیل شد. سپس گروه مورد، آموزش مورد نظر را دریافت کردند (4 جلسه آموزشی) و هر دو گروه 2 ماه بعد از آموزش مجددا پرسش نامه را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری Mann-Whitney، Paired T test و tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که دو گروه مورد و شاهد از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری با هم نداشتند و میانگین نمرات آگاهی و تمامی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و عملکرد قبل از آموزش در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، اما بعد از آموزش تفاوت معنی دار شد (0.001>P).
  بحث: آموزش بهداشت بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی سبب افزایش آگاهی، بهبود نگرش و عملکرد زنان خانه دار در زمینه رعایت رفتارهای بهداشتی پیشگیری کننده از عفونت هلیکوباکتر می شود.
  کلیدواژگان: رفتارهای بهداشتی، هلیکوباکترپیلوری، الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش، زنان خانه دار
 • مجید موحد، حلیمه عنایت، اسفندیار غفاری نسب، صدیقه البرزی، روح الله مظفری صفحه 278
  زمینه و هدف
  انجام عمل سزارین معمولا محدود به مواردی است که زایمان از طریق مسیر طبیعی امکان پذیر نیست و یا با مخاطرات جدی برای جنین و مادر همراه است، با توجه به این مقدمه انتظار می رود، عمل سزارین موارد استفاده اندک و مشخصی داشته باشد و نرخ آن از حد معینی فراتر نرود. اما در کشور ما امروزه نرخ سزارین بیشنر از حد قابل قبول آن گزارش می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی مرتبط با انتخاب شیوه زایمان می باشد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری زنان باردار ساکن شهر شیراز بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از جدول لین 600 نفر بود. روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای می باشد که با استفاده از پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS (رگرسیون لجستیک، رگرسیون لجستیک چند متغیره و کی دو) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم.
  نتایج
  بخش آمار استنباطی تک متغیره یافته ها، حاکی از ارتباط معنادار سن، سن ازدواج، تحصیلات فرد، تحصیلات همسر، وضعیت اشتغال، محل تولد، احساس طبقاتی، نوع زایمان قبلی، سابقه نازایی، محل زایمان قبلی، محل مراقبت های بارداری، سابقه سزارین در فامیل و نگرش به سزارین، با انتخاب سزارین بوده ولی میان ماه بارداری، دفعات بارداری و آگاهی، با انتخاب سزارین رابطه معناداری مشاهد نشده است. در نهایت پس از انجام رگرسیون چند متغیره، متغیرهای نگرش، شیوه زایمان، محل مراقبت های بارداری، سابقه نازایی، احساس طبقاتی، سن ازدواج، محل تولد، تعداد دفعات بارداری و سابقه سزارین در فامیل وارد معادله شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق و ارتباط معنادار میان نوع نگرش به سزارین و انتخاب آن، ضروری است تا جهت مقابله با افزایش بی رویه سزارین و رسیدن به حد مطلوب و قابل قبولی از این نوع زایمان (سزارین) نگرش زنان مد نظر قرار گرفته و با اقدامات لازم، شاهد تغییر نگرش در این زمینه باشیم.
  کلیدواژگان: زنان باردار، سزارین، زایمان طبیعی، آگاهی از سزارین، نگرش به سزارین
 • فرزانه تفویضی، مریم تاج آبادی ابراهیمی، لیلا خجاره صفحه 284
  زمینه و هدف
  باکتری های اسید لاکتیک (LAB)، گروهی از باکتری های گرم مثبت، بدون اسپور، کروی یا میله ای شکل و کاتالاز منفی هستند که عموما به عنوان ارگانیزم های ایمن در نظر گرفته می شوند (GRAS or Generally Recognized As (Safe. چندین هزار سال است که از این باکتری ها جهت تولید غذاهای تخمیر شده استفاده می شود چرا که دارای توانایی در تولید تغییرات مطلوب در طعم و بافت غذا می باشند. مولکول های ضد میکروبی متفاوتی از جمله باکتریوسیون های تولید شده توسط این باکتری ها، سبب ممانعت از رشد میکروارگانیزم های مسموم کننده مواد غذایی می شوند که به نوبه خود سبب افزایش ماندگاری و افزایش ایمنی محصولات غذایی می گردند. بنا به اهمیت لاکتوباسیل ها در سلامت انسان، شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنتیکی این باکتری ها بر اساس توالی هایS rRNA 16 می تواند گامی موثر در شناسایی ذخیره لاکتوباسیل های بومی با خصوصیات عملکردی ویژه و به کارگیری آن ها در محصولات لبنی صنعتی باشد.
  مواد و روش ها
  در بین باکتری های جداشده پنج سویه با توانایی تولید باکتریوسین قوی تر نسبت به سایر نمونه ها جهت توالی یابی انتخاب شدند. استخراج DNA براساس هضم آنزیمی لیزوزیمی صورت گرفت. واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای دجنریت انجام گرفت و محصولات PCR پس از خالص سازی، توالی سنجی شدند.
  نتایج
  ایزوله های شناسایی شده تحت عنوان لاکتوباسیلوس کازئی و انتروکوکوس فاسیوم در GenBank ثبت شدند.
  بحث: نتایج گروه بندی براساس مارکر 16 SrRNA، نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی بالای ایزوله های بومی ایران و امکان به کارگیری در مصارف صنعتی جهت بهبود و افزایش ایمنی غذایی می باشد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیل، بررسی فیلوژنتیکی، S rRNA16، باکتریوسین
 • زهرا بستانی خالصی، شادمان ماسوله، محمود عابدین زاده صفحه 291
  زمینه و هدف
  منشور حقوق بیمار در ایران برای اولین بار در سال 1381 با هدف تبیین حقوق گیرندگان خدمات سلامت و رعایت موازین اخلاقی در عرصه درمان در 5 محور کلی تدوین گردید. هدف اصلی این مطالعه تعیین دیدگاه بیماران و پزشکان و پرستاران در خصوص ضرورت رعایت این جنبه از اخلاق پزشکی در بیمارستان های آموزشی- درمانی دولتی بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی- مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات توسط پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و 25 سوال اختصاصی در مورد ضرورت حقوق بیمار بود که توسط 185 بیمار 22 پرستار و 14 پزشک پاسخ داده شد. معیار میزان ضرورت هر حق با استفاده از مقیاس لیکرت از صفر (کاملا مخالف) تا پنج (کاملا موافق) اندازه گیری شد. آنالیز اطلاعات با انجام آزمون های آماری Anova یک طرفه و از طریق نرم افزار SPSS16 انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که کلیه گروه های مورد مطالعه نسبت به ضرورت رعایت قریب به اتفاق ابعاد حقوق بیماران اذعان داشته (P<0.05) و بیش ترین اختلاف نظر در گروه های مورد مطالعه در حقوق مرتبط به حق دسترسی بیمار به اطلاعات و حق انتخاب و تصمیم گیری وی بود (P< 0.05) و 25/68 درصد از پزشکان، 05/80 درصد پرستاران و 93 درصد بیماران با منشور حقوق بیمار موافق می باشند.
  نتیجه گیری
  در مجموع تمام گروه های مورد تحقیق با منشور حقوق بیمار موافق می باشند (P<0.05). با این حال به نظر می رسد بهتر است دیدگاه ارایه کنندگان خدمات بهداشتی به ویژه گروه پزشکی در خصوص ضرورت ارایه اطلاعات به بیماران و توجه به حق انتخاب و تصمیم گیری آن ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حقوق انسانی، بیماران، اخلاق، پرستاران، پزشکان
 • وحید نجاتی، حمیدرضا پوراعتماد، هاجر بهرامی صفحه 296
  زمینه و هدف
  لکنت اختلال شایعی در میان کودکان و نوجوانان می باشد. از آنجاکه توجه تنها منبع تغذیه مورد نیاز برای کارکردهای شناختی است و زبان نوعی کارکرد شناختی سطح بالا است، احتمال دارد که مشکلات گفتاری به نقص توجه مربوط باشد، در نتیجه هدف از این مطالعه بررسی میزان وابستگی گفتار به توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت تحولی می باشد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع طرح های اندازه گیری وابسته است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و به کمک تشخیص یک گفتار درمانگر، 30 نفر از دانش آموزان 13-8 سال مبتلا به لکنت تحولی از مدارس شهریار انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل یک متن جهت خواندن، یک وسیله برای ضبط کردن نمونه گفتار فرد و مقیاس شدت لکنت (SSI-3) بود. پژوهش در دو موقعیت تکلیف منفرد (صرفا خواندن متن) و تکلیف دوگانه (خواندن متن به همراه تکلیف ضربه زدن با انگشت) انجام گرفت. داده های گردآوری شده به کمک آزمون تی همبسته تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که شدت لکنت در شرایط تکلیف دوگانه (توجه تقسیم شده) افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  این نتیجه پیشنهاد می کند که ظرفیت کاهش یافته توجهی در کودکان مبتلا به لکنت تحولی موجب افزایش تعداد کلمات لکنت شده می شود. در نتیجه، شناخت کارکردهای توجهی افراد دچار لکنت می تواند به عنوان متغیر شناختی مهمی در فهم آسیب پذیری شناختی اختلال های روان زبان شناختی ایفای نقش کند. بنابراین، در برنامه درمانی بیماران دچار لکنت رشدی، به نقایص شناختی آن ها توجه و قبل از انجام مداخلات گفتاری در این کودکان نقایص شناختی در آن ها توسط ابزارهای عصب روان شناختی رفع شود تا از طریق بهبود مبنای عصب شناختی گفتار که نقطه آغاز فرایند گفتاری می باشد بهبود قابل توجهی در شدت لکنت این گروه از کودکان مشاهده گردد.
  کلیدواژگان: لکنت تحولی، تکلیف دوگانه، تکلیف منفرد، توجه، شدت لکنت
 • نوشاد قاسمی صفحه 301
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر به هدف مقایسه حساسیت اضطرابی و شادکامی ذهنی بیماران سندرم روده تحریک پذیر با افراد سالم انجام شده است.
  مواد و روش ها
  برای دست یابی به این هدف تعداد 35 بیمار IBS و (21 زن و 14 مرد) در محدوده سنی 14 تا 65 سال که توسط پزشک متخصص گوارش معرفی شده بودند با 35 نفر (25 زن و 10 مرد) از افراد سالم به شیوه نمونه گیری گروه های جور شده انتخاب شدند. از فرم تجدید نظر شده شاخص حساسیت اضطرابی و پرسش نامه شادکامی آکسفورد به همراه فهرست سوالات جمعیت شناختی برای بررسی حساسیت اضطرابی و شادکامی ذهنی و ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها استفاده شده است.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که بیماران IBS در مقایسه با گروه همتا به طور معنی داری از میزان لذت (P= 0.005)، عزت نفس (P=0.007)، آرامش (P=0.006)، کنترل (P=0.008)، و شادکامی کلی (P=0.001) کم تری برخوردار بوده و از ترس از نشانه های قابل مشاهده برای عموم (P=0.032)، ترس از نشانه های قلبی عروق (P=0.01)، ترس از نشانه های معده و روده (P=0.001)، ترس از نشانه های تجزیه ای و عصبی (P=0.018)، و حساسیت اضطرابی کلی (P=0.003) بیشتری رنج می برند و دو گروه در متغیرهای رضایت از زندگی (P=0.082)، کارآمدی (P=0.09)، ترس از نشانه های فقدان کنترل شناختی (P=0.097)، و ترس از نشانه های تنفسی (P=0.067) فاقد تفاوت معنی دار هستند. هم چنین مشخص شد که بین برخی از متغیرهای جمعیت شناختی با بعضی از زیرمجموعه های حساسیت اضطرابی، شادکامی و بیماری IBS رابطه معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر روان شناختی در مراجعه بیماران IBS برای درمان نقش داشته و شادکامی تحت تاثیر منفی IBS قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، حساسیت اضطرابی، شادکامی ذهنی، ویژگی های جمعیت شاختی
 • لیلا نیکروز، مهین روزی طلب، علیرضا رایگان شیرازی، محمد مهدی نقی زاده، فرزانه تقوی صفحه 313
  زمینه و هدف
  شناسایی موانع انجام پژوهش و ارزیابی توانایی دانشجویان در استفاده از خدمات و امکانات پژوهشی دانشگاه از ضروریات ارتقاء فعالیت های پژوهشی است. لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل بازدارنده اجرای طرح های تحقیقات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1388 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش شامل 96 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه حاوی 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، موانع شخصی (8 سوال) و موانع سازمانی (17 سوال) بود. پس از بررسی و تایید روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه و کسب رضایت آگاهانه افراد جهت شرکت در پژوهش، نظرات دانشجویان در مورد موانع پژوهشی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس یافته ها میانگین مخالفت با گزینه هایی که به عنوان موانع شخصی مطرح شده بودند (96/12±23/43) کمتر از مخالفت با موانع سازمانی (08/12±85/62) بود. به عبارتی موانع شخصی بسیار موثرتر از موانع سازمانی گزارش شد (P<0.001). در بحث موانع شخصی، نداشتن مهارت کافی، دانش ناکافی از متدولوژی تحقیق و عدم آگاهی از موضوعات قابل تحقیق بیشترین فراوانی را داشت. در دسترس نبودن نیروهای مشاوره ای، هم چنین ضعیف بودن نیروهای مشاوره ای، کمبود امکانات و تجهیزات و عدم ایجاد انگیزه از طرف مسئولین و اساتید بیشترین موارد را در حیطه موانع سازمانی تشکیل می دادند. ارتباط با سایر متغیرها نظیر جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه پژوهشی دانشجویان در متن مقاله آورده شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از وجود موانع متعدد جهت انجام تحقیقات دانشجویی می باشد که قابل تصحیح و کنترل توسط اساتید و اعضاء هیئت علمی و مسئولان دانشگاه می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل بازدارنده، طرح تحقیقاتی، دانشجو
|
 • Yaser Mansoori, Ali Moravej, Sohrab Najafipour, Seyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hasan Meshkibaf, Abbas Abdollahi, Manochehr Rasouli, Ghader Allahverdi Page 259
  Background and Objective
  Host resistance to Leishmania infection is mediated by cellular immune responses leading to macrophage activation and parasite killing. IL-18 known as interferon-γ inducing factor, stimulate IFN-γ production by T-cells. According to the important role of IL-18 in defense against VL and known effect of IL-18 gene polymorphisms on its production, the aim of this study was to investigate the probable relation between IL-18 gene polymorphisms and susceptibility to VL in Iranian patients.
  Materials and Methods
  The study groups included 118 pediatric patients suffered from VL and 156 non-relative healthy persons from the same endemic area as the patients. In both study groups IL-18 gene polymorphisms at positions -656 G/T, -137 G/C and +105A/C (codon 35/3) were analyzed by PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction - Restriction Fregment Length Polymorphism).
  Results
  The result showed that the frequency of T allele at position -656 was significantly higher in the controls compared to that in the patients (P=0.047). But in none of the genotypes of IL-18 there was significant difference between patients and controls. In addition, the distribution of ATG haplotype and AGG/ATG haplo-genotype were significantly higher in the controls compared to that in patients with VL (P=0.043and P=0.044, respectively). Furthermore a strong LDs (P<0.001) were detected between the -607, -137 and codon 35/3 SNPs.
  Conclusion
  In conclusion, this study showed that the frequency of T allele at position -656 and ATG haplotype and AGG/ATG haplogenotype (positions +105, -656 and -137) were significantly higher in the controls. To the best of our knowledge no study has been conducted on IL-18 gene polymorphisms and VL in other countries, therefore, we were not able to compare our results with other investigations, so it seems that more researches in this field on other populations will be worthy.
  Keywords: IL, 18, Genetic polymorphisms, Visceral leishmaniasis, Iran
 • Farhad Iranmanesh, Reza Vazirynejad, Faranak Gadari Othe, Najmeh Rajabpoor Page 266
  Background and Objective
  Stroke is a major public health problem. Post-stroke depression is one of the common emotional disorders afflicting stroke survivors. The purpose of this study was to determine of the prevalence of depression and its relationship with risk factors for stroke after an episode of stroke.
  Materials and Methods
  This descriptive study was performed on 100 consecutive patients with acute ischemic stroke admitted to Ali Ebn Abitaleb hospital in Rafsanjan. The diagnosis of acute ischemic stroke was made by a neurologist and confirmed by MRI. Frequency of depression, according to DSM-IV criteria, as well as demographic data and risk factors for stroke were registered and analyzed by T test، Chi Square and Fishers Exact Tests.
  Results
  % 59 of patients suffered depression. The frequency of depression was significantly higher in women (38%) than men (21%). There was no significant relation between depression and age and risk factors for stroke. Hypertension (65%), diabetes (50%) and hyperlipidemia (40%) were the most common risk factors.
  Conclusion
  Generally, our results show that post stroke depression is prevalent in our society, and this is more prominent among women. Early diagnosis and treatment can help to improve quality of life of these patients.
  Keywords: Depression, Stroke, Risk factor
 • Masoome Alidosti, Delaram Masoumeh, Ziba Reisi Page 271
  Background and Objective
  The educational programs and informing people related to the prevention of diseases is necessary. Due to the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) infection and its association with gastric cancer, this study was carried out to determine the effect of educational interference based on Health Belief Model on health behaviors related to H. pylori prevention among housewives.
  Materials and Methods
  In this semi-exprimental study, 84 housewives of almost similar demographic characteristics were randomly categorized into two groups (case and control). Before starting any educational program, the questionnaires were completed by these two groups. The case group received the considered interference (4 educational sessions). The participants in both groups completed the questionnaires 2 months after the intervention. Data was analyzed using SPSS18 by independent-t, paired T test and Mann Whitney statistical tests.
  Results
  After the invention of educational programs a significant difference (P<0.001) between the two groups with regards to attitude, knowledge, distances health belief model and practice was shown.
  Conclusion
  Education based on health belief model, increased the knowledge and improved the attitude and practice of housewives about Health Behaviors Prevention of Helicobacter infection.
  Keywords: Health Behaviors, Helicobacter pylory, Health Belief Model, Education, Housewives
 • Majeed Movahed, Halimeh Enayat, Esfandiar Ghaffarinasab, Sedigheh Alborzi, Rohollah Mozafari Page 278
  Background and Objective
  Although delivering with Cesarean method is preferred in limited cases which has dangerous effects on child or mother's health, rate of cesarean is increasing vastly nowadays. The main purpose of this study was to explore Social, Cultural and Demographic factors related to this phenomenon among pregnant women of Shiraz.
  Materials and Methods
  In this study 600 pregnant women residing in Shiraz were selected using Lin cross size of sample (multistage sampling). Data were collected through the validated questionnaire and analyzed with SPSS software by multi-variables logistic regression and X2 techniques.
  Results
  Research hypotheses about significant relation among these factors (age, age of marriage, education, spouse’s education, occupational status, place of birth, social class status, previous childbirth method, record of barrenness, place of previous childbirth, place of pregnant care, record of cesarean in family and attitude toward cesarean) with choice of cesarean have been approved. Research hypotheses about month of pregnancy, number of pregnancy and knowledge of delivery method and cesarean have been rejected.
  Conclusion
  Due to significant positive attitude of women's towards the cesarean, rather than normal delivery, it is necessary to inform them about the advantages of normal delivery and health hazard which might cause by Cesarean to the mother and child. The change of women's attitude about cesarean is needed to avoid further complication.
  Keywords: pregnant women, cesarean, normal delivery, knowledge of cesarean, attitude to cesarean
 • Farzaneh Tafvizi, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Leila Khojare Page 284
  Background and Objective
  Lactic acid bacteria (LAB) are a group of Gram-positive, non-spore forming, cocci or rod shaped, catalase negative organisms, considered as Generally Recognized as Safe (GRAS) organisms. These bacteria are used for thousands of years for production of fermented foods because of their ability to produce desirable changes in taste, flavor and texture. Different antimicrobial molecules such as bacteriocins produced by these bacteria that can inhibit food pathogens, so enhancing the shelf life and improving the safety of food products. Because of important role of LAB to improving the human health, molecular identification and phylogenic analysis of these bacteria based on 16S rRNA sequencing play the critical role in investigation of local sources of LAB in Iran.
  Materials and Methods
  5 isolates were selected from 20 isolates for molecular identification. These strains produced the high level of bacteriocin. Total genomic DNA was extracted by lysosyme extraction protocol. PCR-mediated amplification was carried out by degenerate primers. Sequencing was performed after purification of PCR product.
  Results
  Isolates were deposited as novel strains of Lactobacillus casei and Entrococcus facium in GenBank.
  Conclusion
  Because of high potential of local probiotic bacteria in Iran, these strains may be useful and could be used in the food industry.
  Keywords: Lactobacillus, Phylogenic analysis, 16S rRNA, Bacteriocin
 • Zahra Bostani Khalesi, Shademan Masole, Mahmood Abedinzade Page 291
  Background and Objective
  With the aim to clarify the rights of the patients on the basis of medical ethic norms, Patient Bill of Rights in five categories was developed in Iran for the first time, during 2002. The main objective of this study was to determine the views of patients, physicians and nurses about this aspect of medical ethics and its necessary to comply in Rasht public hospitals.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study the data were collected by filling a reliable and validated questionnaire consisting of demographic part and 25 specific questions about the rights of patients, these questions were answered By 185 patients, 22 nurses and 14 doctors. Each of the criteria necessary to use was measured by the Likert scale from zero (completely disagree) to five (fully agree). SPSS software 16 and one way ANOVA tests were used for data analysis.
  Result
  The results showed that all groups were agreeing with the necessity to have a bill and consider the patient's rights during treatment (P<0.05). But the most controversial point were related to the rights of patient to have access to their information and the right to choose and decide (P<0.05). However, 68.2 percent of physicians, 80.05 percent of nurses, and 93 percent of patients were agreed with the Bill of Rights.
  Conclusion
  Although all the groups were agreed with the patient's Bill of rights (P<0.05), It seems it is necessary to reconsider the issue of providing the necessary information to the patient and give attention to their choices and decisions by the medical health service providers.
  Keywords: Patients, Nurses, Physicians, Human Rights, Ethics
 • Vahid Nejati Firs, Hamidreza Pouretemad, Hajar Bahrami Page 296
  Background and Objective
  Stuttering is a prevalent disorder in children and adolescents. Because attention is the only fuel resource for cognitive functions and the language have high cognitive functions, then it is possible that speech difficulties are related to attention deficit. The purpose of this study was to investigate the attentional demand of speech in children and adolescents with developmental stuttering.
  Materials and Methods
  It is a dependent measurement study though which 30 school students (8-13 yr.) were selected by convenience sampling and speech therapist´s detection from Shahriyar. The instruments were used in this research consist of: a text for reading, a device for recording of speech, and stuttering severity instrument-3 (SSI-3). The research was implemented in two conditions: single task (only reading) and dual task (reading along finger tapping task). The data were analyzed using T- test.
  Results
  Findings show that stuttering severity increased in dual task condition (divided attention).
  Conclusion
  This result suggests that a decreased attentional capacity in children with developmental stuttering cause an increase in the number of stuttering words. With a better understanding of attentional functions of stuttering people as an important cognitive variables, we can take a step toward recognizing cognitive vulnerability of disorder. Therefore, intervention programs for children with developmental stuttering should pay attention to cognitive deficits and prior to speech interventions, the cognitive deficits should be eliminated with neuropsychological implements. With the improvement of neurological base of speech which is the first point of that in the brain, the considerable improvement may be seen in the stuttering severity.
  Keywords: Developmental Stuttering, Dual Task, Single Task, Attention, Stuttering Severity
 • Noushad Ghasemi Page 301
  Background and Objective
  The purpose of this study was the comparison of anxiety sensitivity and happiness between patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) and normal matched group.
  Materials and Methods
  The Subjects were 35 (21 females and 14 male) IBS patients diagnosed by gastroenterologist and 35 (25 female and 10 males) normal matched group all in 14– 63 old age. Anxiety Sensitivity Index (ASI-R), Oxford Happiness Questionnaire (OHQ), and a checklist applied as measures of anxiety sensitivity, happiness and demographic information.
  Results
  Data analysis indicates that IBS patients significantly are higher than matched group in fear of publicly observable symptoms (P= 0.032), fear of cardiovascular symptoms (P= 0.01), fear of gastrointestinal symptoms (P= 0.001), fear of dissociative and neurological symptoms (P= 0.018), & general anxiety sensitivity (P= 0.003), and lower in joy (P= 0.005), control (P= 0.008), self- esteem (P= 0.001) calm (P= 0.006) and general happiness (P= 0.001). Although no significant differences were found in life satisfaction (P= 0.083) & efficacy (P= 0.09), fear of respiratory symptoms (P= 0.067), and fear of cognitive control deficiency (p= 0.097)..
  Conclusion
  As a psychological variable anxiety sensitivity can predict treatment seeking of IBS patient, and happiness negatively influenced by both anxiety sensitivity and IBS.
  Keywords: Anxiety Sensitivity, Happiness, Irritable Bowel Syndrome, Demographic Status
 • Laila Nikrooz, Mahin Roozitalab, Ali Reza Rayegan Shirazi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Farzaneh Taghavi Page 313
  Background and Objective
  Identifying the research barriers and assess the ability of students to use the university services and facilities is crucial to promote research activities. Present study was carried out to determine the inhibiting factors influencing the student's research projects from the view point of Yasuj University of Medical Sciences students in 2008.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study 96 students of Yasuj Medical University were selected by stratified random sampling. The data were collected by validate & reliable questionnaire, containing demographic information, inhibiting factors related to students (personal) and organization. The data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The mean scores against the personal barriers and the organizational barriers questions were 43.23±12.96 and 62.58±12.08 respectively. There was a significant difference between personal and organizational barriers (P<0.001) and personal barriers were more important. According to the results, the student's inadequate skills & knowledge of research methodology and lack of awareness of research topics were the most prevalent personal barriers. The most prevalent organizational barriers were unavailability of research consulters, inadequate research skills of consulter, insufficient facilities & equipment and lack of motivating staff & faculties. Other variables such as gender, subject of study and research experience are mentioned in the full text.
  Conclusion
  This study showed that the personal barriers were more important than organizational barriers which interfere with the student's research projects. This can be corrected and controlled by teachers, faculty members, university officials and students, themselves.
  Keywords: Barriers, Student Research Project, Student's perspective