فهرست مطالب

تاریخ ایران - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 67، زمستان 1389 و بهار 1390)

مجله تاریخ ایران
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 67، زمستان 1389 و بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1389/12/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد بختیاری، حسین آبادیان صفحه 1
  مداخلات روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران که در نهایت به تقسیم مناطق نفوذ کشور میان آنان و در دست گرفتن شریان های اقتصادی کشور در دوره ناصری منتهی شد، انزجار برخی از رجال وطن پرست ایرانی را برانگیخت. تقریبا بعد از خاتمه جنگهای ایران و روسیه برخی از سیاستمداران قاجاری به منظور برقراری تعادل بین روس و انگلیس، در اندیشه حضور نیروی سومی در ایران برآمدند. تلاش امیرکبیر برای استخدام معلمان اتریشی برای تدریس در مدرسه دارالفنون و بعدها استخدام مستشاران نظامی آن کشور در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا، در همین راستا قابل بررسی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از منابع دست اول، ضمن بررسی روند تحولات روابط ایران و اتریش در دوره یادشده، دلایل عدم تداوم آن را نیز مورد توجه قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مخالفت دو کشور روس و انگلیس با نفوذ هر کشور ثالثی در ایران، مناسب نبودن شرایط داخلی برای اجرای نقشه های معلمان و مستشاران اتریشی و حیاتی نبودن این روابط برای اتریش از جمله مهم ترین عواملی بودند که در عدم توسعه و تداوم این روابط نقش اساسی داشتند.
  کلیدواژگان: ایران، اتریش، روابط خارجی، دوره ناصری
 • رضا بیگدلو، محمدعلی اکبری صفحه 17
  شناخت جریان های فرهنگی معاصر و چگونگی پیدایش و سیر تحولات آنها از مهم ترین مباحثی است، که پژوهشگران را در حوزه های مختلف به خود مشغول ساخته است. این جریان ها در تعیین خط مشی اساسی جامعه و جهت دهی به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن تاثیرات زیادی داشته است. مقاله حاضر در صدد است، چگونگی آشنایی جامعه ایرانی با فرهنگ و اندیشه غربی و پیدایش جریان های نوپدید و نسبت آنها با جریان های قدمایی را با استفاده از روش تحلیل تاریخی و با تکیه بر اسناد و منابع مورد بررسی قرار دهد. یافته های اساسی پژوهش حاکی از آن است که ورود اندیشه های جدید منجر به پیدایش جریان هایی شد، که مهم ترین ویژگی آنها تقابل و نفی جریان های قدمایی ایران بود. با وجود این، گرایش هایی از هم سازی و هم زیستی نیز در بین آنها مشاهده می شود
  کلیدواژگان: جریان های فرهنگی، شریعت گرا، صوفیانه، باستان گرا، تجددخواهی، نوگرایی دینی
 • حسین زرینی، غلامحسین زرگری نژاد صفحه 57
  قفقاز با توجه به پیشینه تاریخی، شرایط طبیعی و جغرافیای سیاسی از اقوام، فرهنگ ها و پیروان آیین ها و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است. پیوند تاریخی ساکنان قفقاز با فرهنگ و تمدن ایرانی، تبعیت آنان را از حکومت های ایرانی در موازنه با سیاست های روم، عثمانی و روسیه در پی داشته است. در پی فروپاشی صفویان، که با عصر اقتدار روسیه تزاری همزمان بود، در طی حدود یک صد سال تا جنگ های ایران و روسیه، عدم ثبات سیاسی در ایران و آمد و شد حکومت های متعدد، خلاء قدرت در منطقه، ناامنی و فشارهای داخلی در کنار مداخلات خارجی، زمینه را برای جدایی قفقاز از ایران فراهم کرد. در دوره ضعف و نابسامانی حکومت در ایران، ناهمگونی دینی اتباع گرجی و ارمنی ایران و کوشش های دولت مسیحی قدرتمند روسیه تزاری، به یکی از عوامل زمینه ساز جدایی طلبی مسیحیان قفقاز از ایران تبدیل شد. هر چند ساکنان قفقاز با جدایی از ایران درصدد الحاق به روسیه نبودند، اما روند حوادث به این امر انجامید. این مقاله بر اساس روش تحلیلی در پژوهش تاریخی، بر آن است تا نقش ناهمگونی دینی در فرایند جدایی قفقاز از ایران را تبیین کند. دستاورد تحقیق نشان می دهد که گذشته از عوامل متعدد سیاسی، ناهمگونی دینی در آن برهه زمانی، نقش مهمی در این فرایند داشته است.
  کلیدواژگان: قفقاز، ارمنیان، گرجیان، مسیحیت، روابط خارجی، روسیه تزاری، جدایی طلبی
 • محمدرضا شکوهی، الیاس نادران صفحه 77
  تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مساله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
  کلیدواژگان: ایران، تاریخ، نفت، شرکت ملی نفت ایران، قرارداد، امتیاز، مشارکت، خدمت (پیمانکاری)، بیع متقابل
 • یزدان فرخی، هوشنگ خسروبیگی صفحه 111
  موضوع این مقاله بررسی جایگاه دیوان عرض به عنوان بخشی از تشکیلات دیوانی حکومت محمد خوارزمشاه در سازمان اداری سپاه خوارزمشاهی است و در آن تلاش شده است تا ضعف و ناکارآمدی دیوان عرض و مقام عارض در اداره لشکر و سازماندهی تشکیلات نظامی مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آن بر ناکامی های محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغول و فروپاشی دور از انتظار حکومت وی نشان داده شود. این نوشتار بر آن است بر اساس روش تحلیلی در پژوهش تاریخی نشان دهد خوارزمشاهیان در ایجاد یک نظام اداری و پشتیبانی نظامی به ویژه هماهنگ با مطامع و اهداف توسعه طلبانه ای که در پیش گرفته بودند، ناتوان ماندند. بخشی از ناکامی آنان به واسطه نداشتن تشکیلات اداری کارآمد، به خصوص در حوزه دیوان عرض بود.
  کلیدواژگان: خوارزمشاهیان، دیوان عرض، سپاه، عارض، مغول
 • سیاوش یاری صفحه 127
  با تشکیل نهاد خلافت به خصوص در دوره عباسی، ایرانیان نیز با هدف بازیابی قدرت و هویت سیاسی خویش، نهاد سلطنت را تاسیس و با خلفای عباسی به رقابت و گاه دشمنی پرداختند. در دوره خوارزمشاهیان، خلفا و سلاطین با بهره گیری از عوامل مختلف از جمله سیاست های مذهبی، در پی بسط و توسعه قدرت و قلمرو خود بودند. عراق عجم مهمترین منطقه محل نزاع این دو نهاد در این دوره، به آوردگاه خلفای عباسی و خوارزمشاهیان و متحدان سیاسی آنان تبدیل شده بود. خلاء قدرت ناشی از اضمحلال سلاجقه بزرگ، طمع این دو قدرت را برای تصاحب میراث سلاجقه دو چندان ساخته بود. عباسیان در پی بازیابی قدرت سیاسی و خوارزمشاهیان به فکر تسلط بر بغداد و وادار نمودن خلفای عباسی به پذیرش سیطره سیاسی نظامی سلاطین بودند که نتیجه این امر تلاش دو قدرت برای یارگیری در میان حکومت های محلی در ایران و درگیری های متعدد در عراق عجم و فرجام نهایی آن نیز شکست خوارزمشاهیان بود. مساله مقاله پیش رو بررسی نقش و جایگاه مذهب در مناسبات و منازعات خلفای عباسی و سلاطین خوارزمشاهی از آغاز تا دوره سلطان محمد است. بر این اساس ابتدا داده های تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر تاریخی جمع آوری؛ سپس با استفاده از آخرین یافته های پژوهشی، تحلیل و تبیین گردیده است.
  کلیدواژگان: عباسیان، خوارزمشاهیان، سیاست های مذهبی، عراق عجم
|
 • Mohammad Bakhtiari, Hossein Abadian Page 1
  Interventions of Russia and Britain in the internal affairs of Iran، which finally led to the division of its influenced zones between these two great powers and their consequent control of its economy in Naserid period، provoked the anger of some patriotic Iranian personages. Approximately after the end of Iran- Russia Wars some Qajarid policymakers for making a balance between UK and Russia، believed that the presence of a Third Force could be a possible solution. To this end، Amir-e Kabir’s attempts at employing Austrian teachers at Dar-ol-Fonoun and Austrian military advisors in Nasseraldin Shah’s second trip to Europe could be scrutinized. Exploring Foreign Affairs Ministry records and National Library and Archives of Iran next to some firsthand references، the present study aims at describing the process of change in Iran- Austria relations in the Naserid period as well as discussing the reasons for the discontinuity of such relations. The study concludes that Russia and Britain’s opposition to the influence of any Third Force in Iran، failure in executing the plans of Austrian teachers and advisors due to the internal situation of Iran and Austria’s lack of concern for continuation of Iran-Austria relations، were the major reasons for the breakdown of the relations between the two countries.
  Keywords: Iran, Austria, Foreign Relations, the Naserid Period
 • Reza Bigdelu, Mohammad Ali Akbari Page 17
  One of the most important debates that researchers in different fields of study have dealt with is to uncover contemporary cultural currents and to study their emergence and development. Such currents have drastically affected the basic policy of any society and the directions political، social and economical developments might take. The present article seeks to examine Iranian society’s means of familiarity with western culture and thought، the emergence of new currents and their relation to the ancient ones through carrying out an in-depth historical analysis and making use of historical references and archives. Major findings of this study bear testimony to the fact that it was the importation of new thoughts that led to the emergence of new currents whose most significant feature was their opposition to and negation of ancient Iranian currents. Notwithstanding، one can observe some particular tendencies for consonance and coexistence among them.
  Keywords: Cultural Currents, Sharia, oriented, Sufist, Ancient, oriented, Modernism, Religious Modernism
 • Hossein Zarrini, Gholam Hossein Zargarinejad Page 57
  With regard to its historical background، natural conditions and political geography، Caucasus is made up of a variety of races، cultures and followers of different rituals and religions. Historical links of Caucasus residents with Iranian culture and civilization resulted in their adherence to Iranian governments in equilibrium with Roman، Ottoman and Russian policies. Following the collapse of the Safavids، which was simultaneous with Tsarist Russia’s being at the height of its power and a hundred years away from the wars of Iran & Russia، political instability of Iran، continual installation and downfall of several governments، absence of power in the region، insecurity and internal pressures as well as foreign interventions، all and all paved the ground for the separation of Caucasus from Iran. In this period of destabilization and turmoil in the government of Iran، religious heterogeneity of Georgian and Armenian citizens of Iran and efforts of the powerful Christian Tsarist Russia turned out to be one of the underlying factors that laid the groundwork for Christian Caucasians’ separatism from Iran. Although their efforts for separatism did not by any means meant that residents of Caucasus had a desire to join Russia، the course the event took ended in such an annexation. Exploiting the analytical method in historical research the present article aims at exploring the role religious heterogeneity played in the separation process of Caucasus from Iran. Findings demonstrate that next to various political factors، religious heterogeneity had had an important effect on the unexpected course of events.
  Keywords: Caucasus, Armenian, Georgian, Christianity, Foreign Relations, Tsarist Russia, Separation
 • Mohammad Reza Shokouhi, Elias Naderan Page 77
  This article analyzes the history of evolution of oil contracts from concession agreements to production sharing agreements and service contracts from the very beginnings up to 1979. Such an analysis increases our knowledge of oil contracts in order that more efficient ones are to be signed in the near future. Like any historical event that needs to be discussed in relation to what has gone before، it can well be concluded that what is currently happening in the present-day oil contracts cannot be considered independently from their historical embeddings in the pre-revolutionary changes. To this end، one needs to consider the 1333-1353 – the two significant decades which played an important role in the history of the evolution of oil contracts. It was in this very period that Iran، as a pioneer، started signing concession as well as production sharing and service contracts. Unlike much public historical research regarding the issue of oil industry، the present article attempts to explore the issue، events and the whole process of change from a more professional lens as well as a more historical، economical and legal outlook. The findings demonstrate that it has been in response to different circumstances that the framework of oil contracts has gradually undergone drastic changes. Iran has particularly played a major role in the process – a role that also needs to be maintained hereafter.
  Keywords: Oil (Petroleum), National Iranian Oil Company (NIOC), Contract, Concession, Production Sharing, Service, Buy, Back
 • Yazdan Farrokhi, Hooshang Khosrobeigi Page 111
  The current study aims at the investigation of the position of the Divan Arz (Ministry of Army) as a section of the bureaucratic organization in the governance of the army during the reign of Mohammad Khwarazmshah. This work also explores the weakness and incompetence of the Muster master (Arez) in governing the army and establishing the military organization. It also suggests that it was this same weakness that led to the defeat of Mohammad Khwarazmsh in the war with Mongols and caused the eventual unexpected destruction of his kingdom. Through an analytical study and research in history، this article demonstrates how the Khwarazmshahid dynasty failed in the establishment of an administrative and supportive structure consistent with their greed and expansionist objectives – a failure that can be at least partially attributed to the incompetent administrative organization especially in the field of the Divan Arz (ministry army).
  Keywords: Khwarazmshahid, Divan Arz (ministry of army), Army, Muster Master, Mongol
 • Siavash Yari Page 127
  By the foundation of the Caliphate institution particularly in the Abbasid period، Iranians، in order to restore their political power and identity، founded the monarchy institution. They also started competing and even enmity towards the Abbasid. In the Khwarazmshahid period the caliphs and sultans were both seeking to expand their power and territory using different methods among which religious policies were of importance. The Persian Iraq، the most important site of dispute for both institutions، was، thus، turned into the battlefield for both the Abbasid and the Khwarazmshahid and their political allies. It was perhaps the absence of a ubiquitous central power، itself the direct result of the decay of the Seljuk Empire، that had doubled the greed of both institutions for the inheritance of power. While the Abbasid were seeking to restore their political power، the Khwarazmshahid were trying to dominate Baghdad and to get the Abbasid to acknowledge the political and martial dominance of the Sultans all of which led to the competition between these two powers to attract allies among local governments of Iran، aroused several conflicts in Persian Iraq، and at last ended in the defeat of the Khwarazmshahid. The present article aims at evaluating the role of religion in the relations and conflicts between the Abbasid and Khwarazmshahid from the beginning up to the reign of Sultan Mohammad. In order for this to happen valid historical resources and research findings are exploited and a descriptive –analytic method is applied.
  Keywords: Abbasid, Khwarazmshahid, Religious Policies, Persian Iraq