فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال یکم شماره 2 (تابستان 1391)
 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه محمودی اقدم، خسرو خادمی کلانتری*، علیرضا اکبرزاده باغبان، مهدی رضایی، عباس رحیمی، صدیقه سادات نعیمی صفحه 1

  استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی بزرگسالان سرتاسر جهان است که بروز آن با افزایش سن، افزایش می یابد. بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو از درد و ناتوانایی شدید عملکردی شاکی هستند و اغلب درمان های محافظه کارانه در این گروه از بیماران با نتایج ضعیفی همراه می باشد. در این مطالعه اثر کشش مفصلی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو مورد بررسی قرارگرفت.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، 40 بیمار زن مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو به طور تصادفی در دو گروه درمان رایج و درمان رایج همراه با اعمال کشش مفصلی تحت درمان قرار گرفتند. کیفیت زندگی بیماران در هر دو گروه، قبل و بعد از درمان و همچنین یک ماه پس از اتمام درمان با استفاده از پرسشنامه KOOS مورد ارزیابی قرار گرفت (01/0< P)

  یافته ها

  درمان رایج همراه با اعمال کشش مفصلی نسبت به درمان رایج فیزیوتراپی به طور معنی داری سبب بهبودی بیشتر(01/0< P) کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو بلافاصله پس از درمان و نیز یک ماه بعد گردید.

  نتیجه گیری

  درمان رایج همراه با اعمال کشش مفصلی باعث بهبودی بیشتر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتروز شدید زانو نسبت به درمان رایج فیزیوتراپی می شود.

  کلیدواژگان: زانو، استئوآرتریت، کشش، کیفیت زندگی
 • طلیعه شیخ فندرسکی، حسن عشایری، میترا خلف بیگی صفحه 8
  مقدمه و اهداف
  اسکیزوفرنیا یک اختلال شدید روانپزشکی است و اختلال در اغلب جنبه های شناختی از مشخصه های این بیماری است. آزمون Allen برای ارزیابی سریع از عملکرد شناختی افراد مبتلا به بیماری های روانپریشی تهیه و بطور گسترده ای توسط کاردرمانان مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون CANTAB آزمون عصب-روانشناختی کامپیوتری است که برای ارزیابی عملکردهای اجرایی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین دو ابزار ارزیابی شناختی در دو رشته متفاوت (آزمون سطح شناختی Allen و خرده آزمونهای عملکرد اجرایی CANTAB) در ارزیابی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، ارتباط بین نمرات حاصل از آزمون Allen و خرده آزمون های SWM، SSP و IED در 30 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا مزمن با میانگین سنی 39 سال بررسی شد. در این مطالعه از آزمون Allen برای ارزیابی سطح شناختی و از خرده آزمون SSP برای ارزیابی ظرفیت حافظه کاری، خرده آزمون SWM برای ارزیابی حافظه کاری و استراتژی استفاده از آن و خرده آزمون IED برای ارزیابی انتقال آمایه توجهی استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی معناداری بین نمرات شناختی آزمون Allen و نمره خرده آزمون های) SWM 811/0، P=046/0- SSP، (r= (024/0-، P=009/0(r= و IED (699/0، P= 074/0 r= -) یافت نشد.
  نتیجه گیری
  ممکن است افراد در ارزیابی اجزای شناختی خود مشکلاتی را نشان دهند، اما این مشکلات الزاما اعمال هدفمند آنها را مختل نمی کند. به علاوه در بررسی همبستگی بین دو آزمون می بایست رویکردی را که هر دو آزمون بر مبنای آن ارزیابی را انجام می دهند، نیز در نظر گرفت. به نظر می رسد نتایج آزمونی که برای ارزیابی، از رویکرد Top-Down استفاده می کند با آزمونی که از رویکرد Bottom-Up استفاده می کند، متفاوت باشد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، آزمون سطح شناختی Allen، آزمون CANTAB و عملکردهای اجرای
 • عباس رحیمی، فریبا قدیریان، اصغر رضاسلطانی، مینو زاویه خلخالی صفحه 15
  مقدمه و اهداف
  بررسی مقالات مبین این نکته است که چاقی احتمالا با مشکلات تعادل، ناراحتی های ستون فقرات و پاها همراه است. بررسی عوامل موثر بر تعادل افراد چاق و جلوگیری از افتادن آنها در کاهش هزینه های مربوط به آسیب های افتادن اهمیت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی قوس طولی کف پائی و اندازه گیری قوس های پشتی و کمری با تست های استاندارد موجود، به بررسی اثرات متقابل آنها بر تعادل پویا و ایستا در جنس مونث پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه مورد شاهدی حاضر از نوع مقطعی بر روی یک گروه 28 نفری از خانم های چاق با میانگین سنی 3/8±9/24 سال و BMI 4±6/36 و یک گروه 29 نفری با وزن مناسب با میانگین سنی 1/4±1/23 سال و BMI 9/2± 8/22 بود. در ابتدا ارزیابی قوس های پشتی و کمری با خط کش انعطاف پذیر و سپس اندازه گیری تعادل دینامیک، به مدت 20 ثانیه با چشمان باز و بسته روی دستگاه بایودکس صورت گرفت. برای ارزیابی ثبات ایستا فرد تعادل خود را بر روی پای غالب در حالات چشم باز و بسته حفظ می کرد (تست CTSIB) و برای جلوگیری از تداخل نحوه انجام تست، ترتیب انجام تست های دینامیک و استاتیک به طور تصادفی صورت می گرفت.
  یافته ها
  در تجزیه تحلیل آماری در گروه چاق همبستگی معنی داری بین BMI و پایین افتادگی ناویکولا و شاخص های دینامیک تعادل با 001/0=P و 5/0= r یافت شد. اما بینBMI و شاخص های ثبات استاتیک ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  تعادل دینامیک افراد چاق نه تنها به BMI، بلکه به میزان قوس پا و تا حدودی به قوس پشتی افراد وابسته است. چاقی شکمی عموما نقش مهمی در میزان تعادل قدامی - خلفی افراد بازی می کند. قوس کمر اثرات جزئی فقط بر میزان تعادل استاتیک دارد.
  کلیدواژگان: تعادل پویا، تعادل ایستا، چاقی، کیفوز پشتی، قوس کمری
 • علیرضا ملکی، صدیقه سادات نعیمی، خسرو خادمی کلانتری، عباس رحیمی، اعظم کریمی صفحه 23
  مقدمه و اهداف
  سیستم بینایی نقش مهمی را در کنترل بالانس دارد و اطلاعاتی درباره موقعیت بدن و سر در ارتباط با اشیاء پیرامون و در فضا تامین می کند. یکی از مشکلات بهداشتی، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، شیوع زیاد کم بینایی در گروه های مختلف سنی است (1/3 %). نقص بینایی در این بیماران بر روی بالانس آنها در خلال فعالیت های روزانه که معمولا شامل فعالیت های همراه از قبیل راه رفتن و صحبت کردن می شوند، تاثیر می گذارد. بنابراین اثر فعالیت شناختی همراه بر روی کنترل پوسچر بیماران کم بینا مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  20 فرد کم بینا (با میانگین سنی 5 ± 32 سال، وزنی 16/17 ± 86/71 کیلوگرم و قدی93/9 ± 3/167 سانتیمتر) و 20 فرد سالم (با میانگین سن 4± 33سال، وزن82/13 ± 45/72 کیلوگرم و قد74/8 ± 8/170سانتیمتر) شرکت کردند. ثبات پویا بوسیله دستگاه بایودکس در سه وضعیت ایستاده مختلف: (چشم باز، چشم بسته و چشم باز همراه با یک فعالیت شناختی) ارزیابی شد. نمره ثبات پایین تر ثبات بهتری را عنوان می کند.
  یافته ها
  نمره ثبات در وضعیت چشم باز با و بدون فعالیت دوگانه در گروه نرمال پایین تر از گروه کم بینا بود (04/0 p). اما در وضعیت چشم بسته نمره ثبات در گروه کم بینا در مقایسه با گروه سالم پایین تر بود (03/0 p). فعالیت دوگانه در افزایش نمره ثبات در هر دو گروه تاثیر داشت اما این تغییرات تنها برای افراد کم بینا معنی دار بود (04/0 p).
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج وابستگی بیشتر افراد سالم را به ورودی های بینایی برای کنترل بالانس نشان می دهد. کاهش کنترل بالانس در گروه کم بینا در خلال فعالیت دوگانه، استفاده بیشتر از ظرفیت یکپارچه سازی مرکزی محدود شان را در کنترل بالانس عنوان می کند. این موضوع زمینه سقوط را برای افراد کم بینا در خلال فعالیت های روزانه که همراه با چند فعالیت همراه باشد، فراهم می کند.
  کلیدواژگان: ثبات، کم بینا، فعالیت دوگانه
 • شهرزاد سلطان زاده، نرگس شفارودی، میترا خلف بیگی، سید روح الله افتخاری صفحه 31
  مقدمه و اهداف
  اتیسم یک اختلال تکاملی است که با تاخیر در مهارت های ارتباطی، تعاملات اجتماعی،مشارکت پذیری و نیز علائم رفتاری مانند رفتارهای تکراری و کلیشه ای مشخص می شود. مهمترین اهداف کاردرمانی در رابطه با کودکان اتیستیک بهبود روابط کلامی و غیر کلامی و مهارتهای اجتماعی آنها است که متعاقب آن مشارکت پذیری کودک در محیط های گوناگون افزایش یافته و کودک به استقلال عملکردی بیشتری دست می یابد. علاوه بر مداخلات کاردرمانی یکی دیگراز راه هایی که بسیار موثر است و باعث تسهیل این مهارتها می شود موسیقی درمانی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت های موسیقایی بر مشارکت پذیری و ترجیح کودکان اتیستیک می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی انجام گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل20 بیمار با اختلال اتیسم و عدم حضور سایر اختلالات همراه در محدوده ی سنی6 تا 12 سال با بهره هوشی 50-70 و جنسیت مذکر می باشد که از بین دانش آموزان مدارس اتیسم شهرستان تهران انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. سپس به مدت 24 جلسه در فعالیت های موسیقایی شرکت داده شدند. برای سنجش مشارکت پذیری این کودکان از ارزیابی مشارکت پذیری و ترجیح فعالیت ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از برنامه SPSS17 و با روش آماری آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات بدست آمده از مشارکت پذیری در فعالیت های رسمی و غیر رسمی کودکان اتیستیک قبل و بعد از فعالیت های موسیقایی به جز در حیطه ی ترجیح فعالیت های غیر رسمی تفاوت معناداری نداشته است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مشارکت پذیری کودکان اتیستیک در فعالیت های رسمی و غیر رسمی با حضور در فعالیت های موسیقایی تغییر معناداری نداشته است به جز در حیطه ی ترجیح فعالیت های غیر رسمی که بطور معناداری پس از شرکت در جلسات افزایش یافت.
  کلیدواژگان: اختلال اتیسم، مشارکت پذیری، فعالیت های رسمی، فعالیت های غیر رسمی
 • سمیه امیری آریمی، اصغر رضاسلطانی، سید یعقوب سخایی، سید مهدی طباطبایی، مینو خلخالی صفحه 36
  مقدمه و اهداف
  عضله مولتی فیدوس یکی از عضلات ثبات دهنده مهم ستون فقرات محسوب می شود. در افراد مبتلا به گردن درد مزمن، ضعف و آتروفی این گروه عضلانی گزارش شده است. اولتراسونوگرافی تکنیکی غیرتهاجمی و در دسترس است که به صورت گسترده ای جهت بررسی این تغییرات و ثبت ابعاد عضلات، استفاده شده است. این مطالعه با هدف بررسی تکرارپذیری روش اولتراسونوگرافی در ارزیابی ابعاد عضله مولتی فیدوس گردن حین انقباض ایزومتریک کلیه عضلات گردن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  10 آزمودنی (5 زن مبتلا به گردن درد مزمن و 5 زن سالم) در این مطالعه شرکت نمودند. ابعاد عضله مولتی فیدوس در سطح مهره چهارم گردن اندازه گیری شد. تصویربرداری از عضله مولتی فیدوس گردنی توسط یک آزمونگر به فاصله یک هفته در سه وضعیت استراحت، 50 و 100 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات گردن صورت گرفت. ابعاد عضله مولتی فیدوس گردن شامل قطر قدامی خلفی، قطر طرفی، سطح مقطع و شکل عضله اندازه گیری و ثبت شد. سپس ICC، SEM و MDC محاسبه و مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  تکرارپذیری بین روز برای حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات گردن و ابعاد عضله مولتی فیدوس در وضعیت های استراحت، 50 و 100 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات گردن در هر دو گروه، بین خوب تا عالی بود (99/0-75/0=ICC).
  یافته ها
  تکرارپذیری بین روز برای حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات گردن و ابعاد عضله مولتی فیدوس در وضعیت های استراحت، 50 و 100 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات گردن در هر دو گروه، بین خوب تا عالی بود (99/0-75/0=ICC).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که روش تصویربرداری اولتراسونوگرافی در بررسی ابعاد عضله مولتی فیدوس گردن حین انقباضات ایزومتریک عضلات گردن در سطح مهره چهارم گردنی در افراد مبتلا به گردن درد مزمن و سالم، روشی پایا و تکرارپذیر است.
  کلیدواژگان: تکرارپذیری، اولتراسونوگرافی، گردن درد، مولتی فیدوس گردنی
 • عباس رحیمی، مهدی رضایی، رضا بهروزی، صدیقه سادات نعیمی صفحه 45
  مقدمه و اهداف
  ازدیاد سریع شیوع هالوکس والگوس در جامعه بیشتر به عوامل فرهنگی نسبت داده می شود تا وراثت. به علت عدم وجود آمار درست و قابل اعتمادی از این معضل در جوامع ایرانی، محققین این مطالعه ابتدا به بررسی شیوع این ناهنجاری در بین دانشجویان دانشگاه به عنوان نمونه ای از جامعه جوان ایرانی پرداختند.
  مواد و روش ها
  این تحقیق توصیفی با استفاده از دو پرسشنامه AOFASو پرسشنامه محقق ساخته در بین 290 دانشجو با میانگین سنی 2±21 سال انجام گردید. زاویه هالوکس والگوس تا 20درجه به عنوان زاویه نرمال، بین 21 تا 25 درجه دفورمیتی خفیف، بین 26 تا 40 درجه دفورمیتی متوسط و بالاتر از 40 درجه به عنوان دفورمیتی شدید در نظر گرفته شد. سپس، مقادیر بدست آمده از این مطالعه با مقادیر سایر جوامع دنیا مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق حاکی از ابتلاء 1/34% از افراد شرکت کننده به درجاتی از هالوکس والگوس بود (30% دختر و 41% پسر). 58% مبتلایان دارای هالوکس والگوس دوطرفه بودند. شدت زاویه هالوکس والگوس بین دختران و پسران مبتلا و بین پاهای راست و چپ با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت (05/0P>). از نظر شدت درگیری، 71% در حد خفیف و 29% هم در حد متوسط درگیری داشتند. هیچ موردی از شدت بالای 40 درجه (شدید) مشاهده نگردید. از نظر دفورمیتی های همراه، از مبتلایان به هالوکس والگوس خفیف، 25% دارای دفورمیتی صافی کف پا و 69% هم دارای عارضه بونیون بودند؛ در حالیکه در مبتلایان به هالوکس والگوس متوسط، 21% صافی کف پا و 82% عارضه بونیون مشاهده گردید. از نظر وراثتی، درحالیکه فقط 7% از افراد نرمال دارای حداقل یکی از افراد درجه اول (پدر،مادر، برادر یا خواهر) مبتلا به هالوکس والگوس بودند، این میزان در مبتلایان به نوع خفیف به 1/21% و در نوع متوسط به 4/46% رسید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از شیوع بسیار بالای این ناهنجاری بین جامعه دانشجویی به عنوان نمونه ای از جامعه جوان ایرانی می باشد که بالاتر از جوامع غربی بوده و بسیار نگران کننده است. مبتلا بودن اقوام درجه یک در خانواده های مبتلایان به هالوکس والگوس شدت تاثیر وراثت در ایجاد این ناهنجاری را نشان می دهد. استفاده از کفشهای نوک باریک و یا پاشنه بلند تاثیر چندانی در افزایش شیوع بیماری نشان نداد.
  کلیدواژگان: هالوکس والگوس - شیوع - وراثت - کفش، دانشجویان
 • مهتاب نجفی، ناصر بهپور، سعید قایینی، یونس حسین طلایی صفحه 53
  مقدمه و اهداف
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات منتخب کششی قدرتی بر ناهنجاری شانه به جلوی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی می باشد.
  مواد و روش ها
  از بین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی 4 مدرسه از شهرستان نورآباد، با استفاده از صفحه شطرنجی و از نمای جانبی، افراد با وضعیت شانه به جلو، غربالگری شده و از بین آنها 20 نفر بصورت تصادفی گزینش شده و رضایت نامه را تکمیل کردند. پس از ارزیابی وضعیت شانه به جلو با دستگاه چهارگوش دوگانه، آزمودنی ها با توجه به فاصله شانه هایشان از دیوار به دو گروه همگن کنترل و تجربی تقسیم شدند و گروه تجربی، پروتکل اصلاحی درمانی متشکل از تمرینات کششی قدرتی را به مدت 6 هفته اجرا کردند. در این تحقیق، از آزمون آماری t همبسته و مستقل برای بررسی تفاوت ها در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان جلو آمدگی شانه در گروه تجربی به طور معنی داری، 12 درصد کاهش یافت (008/0=p) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (462/0=p). و همچنین فاصله بین کتف ها در گروه تجربی به طور معنی داری، 9 درصد کاهش یافت (001/0 =p) ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (177/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای پروتکل تمرینات اصلاحی منتخب، موجب بهبود وضعیت شانه به جلو در دختران مقطع ابتدایی می شود.
  کلیدواژگان: شانه به جلو، تمرینات کششی قدرتی، دانش آموز
|
 • Somayeh Mahmoudi Aghdam, Khosro Khademi Kalantari, Alireza Akbarzadeh Baghban, Mehdi Rezaee, Abbas Rahimi, Sedigheh Sadat Naeimee Page 1
  Background And Aim

  Osteoarthritis (OA) is the most prevalent joint disease in adults around the world and its incidence rises with age. Patients with severe knee osteoarthritis often complain of pain and severe functional disability. Most of conservative treatments used in this group of patients induce poor improvements. This study evaluated the effect of joint traction on quality of life of patients with severe knee osteoarthritis.

  Materials And Methods

  In this clinical trial study, forty female patients with severe knee OA were randomly assigned to two following groups; common physiotherapy treatment and common physiotherapy treatment accompanied by knee distraction. Quality of life was evaluated pre- and post-treatment and also one month follow-up using the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) questionnaire.

  Results

  Common physiotherapy treatment accompanied by knee distraction resulted in significantly better quality of life post-treatment and at 1month follow-up, compared to common physiotherapy treatment alone (P<0.01).

  Conclusion

  Common physiotherapy treatment accompanied by knee distraction induces significant improvement in quality of life in patients with severe knee osteoarthritis compared to common physiotherapy treatment alone.

  Keywords: knee, osteoarthritis, traction, quality of life
 • Talieh Sheikh Fendereski, Hasan Ashayeri, Mitra Khalaf Beigi Page 8
  Background And Aim
  Schizophrenia is a severe psychiatric disorder and characterized by impairments in a wide range of cognitive domains. Allen Cognitive Level Screen has been used extensively by occupational therapists as a quick screening tool to derive a view of cognitive function in people with psychiatric disabilities. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) is a computerized neuropsychological assessment battery which is commonly used to assess an executive functioning. The purpose of this study was to examine the relationship between two measures of executive function used by different disciplines (Allen cognitive level test and CANTAB) when assessing persons with schizophrenia.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the relation between Allen cognitive level test`s outcome and subtests of CANTAB (SWM, SSP & IED(were investigated in 30 patients with chronic schizophrenia (Mean age= 39, man=80%,woman=20%). Allen cognitive level test was used to measure cognitive level and Spatial Span (SSP) to measure working memory capacity, Spatial Working Memory (SWM) to evaluate working memory and its strategy of usage and Intra/Extra dimensional Set Shift (IED) to assess attentional set shifting. All the data was analyzed by SPSS-16.
  Results
  No Significant correlation was found between cognition levels of Allen test and SWM subtest (rS= -0/046; P=0/811), SSP (rS=0/009; P= -0/024) and IED (rS= -0/074; P=0/699).
  Conclusion
  The findings of this study suggest that although patients with schizophrenia might have problems in cognitive component, they may show less problem in performing goal directed activities. In addition, the approaches of evaluation based on which the tests have been planned should be considered for investigating the correlation between two tests. It seems that the results of a top-down approach may be different from those of a bottom-up approach.
  Keywords: Schizophrenia, Allen cognitive level test, CANTAB, executive functions
 • Abbas Rahimi, Farideh Ghadirian, Asghar Rezasoltani, Minoo Khalkhali Zavieh Page 15
  Background And Aim
  Reviewing the literature reveals a possible correlation between the obesity and the potential foot, spine and stability problems. Investigating the important parameters affecting the balance of obese people and prevention from falling are of high importance to reduce the resulting expenditures. This study aimed to assess the acts and the counter acts between the medial longitudinal arch (MLA) and the thoracic and lumbar curvatures with the static and dynamic stability in obese females.
  Materials And Methods
  Twenty eight obese females (age= 25±8 years old, BMI=37±4) and twenty nine non-obese females (age= 23±4 years old, BMI=23±3) were recruited in this case-control study with the cross-sectional technique. The MLA, spinal curve angles and the static or dynamic balance index of the subjects were measured using the navicular drop, flexible ruler and Biodex balance system tools, respectively. The static balance test was carried out using a modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (CTSIB) test in both the open and closed eyes while the subjects stood on their dominant legs. The order of the dynamic and static tests was selected randomly.
  Results
  The findings of this study showed that in closed eye condition, most changes happened between the global Stability Index (SI) and BMI; while in open eye condition, most changes occurred between the lateral-medial stability index and BMI (r=0.5). Also during an open eye condition, a moderate correlation was found between the navicular drop and lateral-medial stability index (r=0.05). In closed eyes condition, no significant changes were found between the SI and lumbar lordosis (r=0.0004); while a weak correlation was found between the thoracic curve angle and lateral-medial stability index (r=0.04).
  Conclusion
  The dynamic stability is not only correlated to their BMI, but is highly dependent on their foot curvature types and slightly on their thoracic curve angle. Abdominal obesity always played a significant role in antero-posterior stability index. Lumbar curvature showed a minor effect on static index value.
  Keywords: Dynamic stability, static stability, obesity, thoracic kyphosis, lumbar lordosis
 • Alireza Maleki, Sedigheh, Satad Naemi, Khosro Khademi Kalantari, Abbas Rahimi, Azam Kardimi Page 23
  Background And Aim
  Visual system has a major role in balance control and provides information about the position of body and head in relation to surrounding objects and in the space. One of the health problems, especially in developing countries, is the high incidence of low vision in different age groups (3.1%). The visual deficit in these patients may affect their balance during daily activities which usually involve concomitant tasks such as walking and speaking. Therefore, the effect of concurrent cognitive activity on the postural control of patients with low vision was investigated.
  Materials And Methods
  twenty low vision volunteers (age 32±5, weight 71±17 kg, height 167±14 cm) and twenty normal subjects (age 33±4, weight: 72±14 kg, height: 170±9 cm) were recruited in this study. The dynamic stability score was evaluated by Stabilometer (Biodex, England) in three different standing positions (eyes open, eyes closed and eyes open with a cognitive task). Lower stability score represents better stability.
  Results
  The stability score in open eyes condition with or without dual task in normal group was lower than low vision group (P=0.04). However, in closed eyes condition, it was lower in low vision group compared to normal group (P=0.03). Dual task resulted in increase in the stability score in both groups; however, the changes were only significant in low visions (P=0.04).
  Conclusion
  The results represent the higher reliance of normal subjects to visual inputs for balance control. The decreased balance control in low vision groups during dual task suggests the higher usage of their limited central integration capacity in balance control. This may predispose this group of patients to falling accidents during daily activities which may involve several concomitant tasks.
  Keywords: Stability, low vision, dual, task activity
 • Shahrzad Soltanzadeh, Narges Shafaroudi, Mitra Khalaf Beigi, Seyed, Rouhollah Eftekhari Page 31
  Background And Aim
  Autism is a developmental disorder that is characterized by delays in communication skills, social interaction, participation, accountability and behavioral symptoms such as repetitive and stereotyped behavior. The most common purposes of occupational therapy in these children is improving verbal and non verbal communication and social skills which lead to increase their participation and they will be more independent in their daily life. One of the most effective interactions in autism is music therapy. The objective of the present study is to investigate the effectiveness of musical activities on participation and preference of autism children.
  Materials And Methods
  This investigation was a randomized controlled trial. 20 autistic boys with no other differential diagnosis, the age of 6-12 and IQ of 50-70 were selected from autism schools in Tehran and randomly assigned in two groups of intervention and control. Then they were participated in musical activities for 24 sessions. Participation of these children was evaluated with children’s assessment of participation and enjoyment and preference for activities of children. The data was analyzed with the independent T-TEST using SPSS 17.
  Results
  The findings show that the mean score of participation and preference at formal and informal activities of autistic children, before and after musical activities were not significant except for preference of informal activities.
  Conclusion
  Participation of autistic children at formal and informal activities before and after musical activities sessions was not significant except for preference of informal activities.
  Keywords: Autistic disorder, participation, formal activities, informal activities
 • Somayeh Amiri Arimi, Asghar Rezasoltani, Seyed Yaghoub Sakhaei, Seyed Mehdi Tabatabaei, Minoo Khalkhali Page 36
  Background And Aim
  Cervical multifidus is considered as one of the most important neck stabilizers. Weakness and muscular atrophy of this muscle were seen in patients with chronic neck pain. Ultrasonographic imaging is a non-invasive and feasible technique that commonly used to record such changes and measure muscle dimensions. Therefore, the aim of this study was to evaluate the reliability of ultrasonographic measurement of cervical multifidus muscle’s dimensions during isometric contraction of neck muscles.
  Materials And Method
  Ten subjects (5 patients with chronic neck pain and 5 healthy subjects) were recruited in this study. Cervical multifidus muscle’s dimensions were measured at the level of forth cervical vertebrae. Ultrasonographic measurement of cervical multifidus muscle at rest, 50% and 100% of maximal voluntary contraction (MVC) were performed by one examiner within 1 week interval. The dimensions of cervical multifidus muscle including cross-sectional area (CSA), anterior posterior dimension (APD), and lateral dimension (LD) were measured. Intraclass correlation coefficients (ICC), standard error of measurement (SEM) and minimal detectable change (MDC) were computed for data analysis.
  Results
  The between days reliability of maximum strength of neck muscles and multifidus muscle dimensions at rest, 50% and 100% of MVC of neck muscles were good to excellent (ICC=0.75-0.99).
  Conclusion
  The results of this study showed that ultrasonographic measuring of cervical multifidus muscle’s dimensions during isometric contraction of neck muscles at the level of C4 in females with chronic neck pain and healthy subjects is a reliable and repeatable method.
  Keywords: Reliability, ultrasonography, neck pain, cervical multifidus
 • Abbas Rahimi, Mehdi Rezaee, Reza Behrouzi, Sedigheh, Satad Naemi Page 45
  Background And Aim
  The dramatically increased incidence of hallux valgus (HV) deformity is more related to the cultural rather than genetic parameters. Due to the lack of reliable information about the rate of this disorder in Iraninan societies, the researchers of the current study aimed to find out the incidence of this disorder in Iranian university students as a sample of Iranian youngsters.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out using a self-constructed and the American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) questionnaires among 290 university students with the mean age of 21±2 years old. The HV angles (HVA) was described as normal for up to 20º, mild for angles between 21º and 25º, moderate for angles between 26º and 40º, and severe for angles higher than 40 º. Then, the HVA of the subjects of this study was compared with the data from other societies.
  Results
  The results of this study showed a 34.1% involvement of the participants (30% females and 41% males). 58% of the subjects showed a bilateral hallux valgus involvement. No significant differences were found between the males and females in terms of the severity of the deformity and the right or left side involvement (P>0.05). 71% of the involved subjects showed a mild degree and 29% showed a moderate degree of deformity. No severe deformity (above 40º) was found in this study. In terms of the associated deformities, in subjects with mild deformity, 25% showed flat foot and 69% showed bunion disorder; While these were 21% and 82% in subjects with moderate deformity, respectively. In terms of inheritance correlation, while this deformity was shown in only 7% of normal subjects’ first degree relatives (father, mother, brothers or sisters), it increased to 21.1% in mild degree and 46.4% in moderate degree groups.
  Conclusion
  This study revealed a very high incidence of HV deformity in Iranian university students as a sample of Iranian youngsters, which is much higher than those in some Western societies. This deformity showed to be highly inherent due to the increasing level of this deformity among first degree relatives. Routine use of high heel or round tip shoes showed no influence on the rate of HV deformity.
  Keywords: Hallux valgus, incidence, hereditary, shoes, university students
 • Mahtab Najafi, Naser Behpoor, Saeid Gaeeni, Yones Hosseintalaei Page 53
  Background And Aim
  The purpose of the present research was to investigate the effect of selected stretch- strength exercises on forward shoulder deformity in primary school girls.
  Materials And Methods
  Twenty girl students with forward shoulder posture were randomly selected from four primary schools of Noorabad city, using a posture grid. They signed the informed consent prior to participation in the study. After measuring forward shoulder posture by the double square, the participants were divided into control and experimental groups according to the shoulders distance from the wall. The subjects in the experimental group, then, were asked to perform a 6-week stretch-strengthening treatment protocol. The dependent and independent sample t-tests were used to find the differences at significance level of 0.05.
  Results
  The results showed a significant 12% decrease in forward shoulder posture (p= 0.008) and a significant 9% decrease in the inter-scapular distance (p= 0.001) in the experimental group post-treatment. However, there was no significant difference in the control group for either of the variables (p >0.05).
  Conclusion
  The results showed that the selected corrective exercise protocol led to improve forward shoulder posture in primary school girls.
  Keywords: forward shoulder posture, stretch, strength exercises, students