فهرست مطالب

زیست فناوری میکروبی - پیاپی 7 (زمستان 1389)
 • پیاپی 7 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشته نادری، آرمان شفیعی فسقندیس، محمدرضا حسین پور، مریم اسدی صفحه 1
  زمینه و هدف
  نفت سنگین دارای ویسکوزیته بالا و حاوی مقادیر زیادی از آسفالتین ها، رزین ها، نیتروژن، گوگرد،ترکیبات آروماتیک و فلزات مختلف است. روش های مورد استفاده برای بهبود خواص نفت سنگین شامل روش های شیمیایی، حرارتی و مکانیکی می باشند که دارای هزینه های بالا و انتخاب پذیری پائین هستند. روش زیستی عمل آوری نفت سنگین به لحاظ اقتصادی و انتخاب پذیری بر دیگر روش ها مزیت دارد و حتی می توان روش زیستی را به عنوان یک روش مکمل برای روش های پیشین مورد استفاده قرار داد. هدف از این مطالعه جداسازی میکروارگانیسم های با قابلیت حذف مواد هیدروکربنی از واحد تصفیه پساب پالایشگاه تهران و سازگار نمودن آنها با محیط کشت حاوی آسفالتین به عنوان تنها منبع کربن می باشد.
  روش بررسی
  در این مقاله میکروارگانیسم های مناسب جهت عمل آوری نفت سنگین جداسازی، خالص سازی و شناسایی شدند. بدین منظور خاک آلوده به مواد نفتی از حوضچه تصفیه پساب پالایشگاه تهران به عنوان منبع جداسازی میکروارگانیسم های دارای قابلیت استفاده از مواد هیدروکربنی مورد استفاده قرار گرفت. پس از تطبیق میکروارگانیسم های فعال با آسفالتین، این میکروارگانیسم ها به روش رقیق سازی و کشت خطی جداسازی و خالص سازی شدند.
  یافته ها
  گونه های خالص سازی شده سپس به وسیله آنالیز ترادف16s rRNA شناسایی گردیدند. با تطبیق توالی ژنوم میکروارگانیسم های یافته شده با پایگاده داده NBCIسه گونه باکتری تحت نام های Bacillus Sp.، PBCC13 Brevibacillus sp.، PBCC14 و Serratia sp. PBCC12 شناسایی شدند. این میکروارگانیسم ها را می توان جهت شکست زیستی نفت سنگین و آسفالتین و رفع مشکلات صنعت نفت مورد استفاده قرار داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میکروارگانیسم های خانواده باسیلوس، بروی باسیلوس و سراشیا را می توان بصورت کشت مخلوط جهت عمل آوری نفت سنگین چه در محل و چه خارج از محل بکار برد. فرایند زیستی با استفاده از میکروارگانیسم های شناسایی شده در این تحقیق می تواند روشی نوین جهت رفع مشکلات صنعت نفت کشور باشد.
  کلیدواژگان: آسفالتین، نفت خام سنگین، شکست زیستی، خالص سازی میکروارگانیسم
 • مریم بهرام زاده داعی، منصوربیات، فاطمه غفاری فر، شهلا رودبار محمدی، ملیحه انتظاری سرکاریزی صفحه 9
  زمینه و هدف
  تریکوفایتون روبروم که یک قارچ انسان دوست با انتشار وسیع و از عوامل کچلی در انسان می باشد، عامل 80% تا 93% از عفونت های درماتوفیتی مزمن یا عودکننده می با شد. پروتئین های تریکوفایتون خانواده های آنزیمی مختلفی را شامل می شوند که در بیماری زایی قارچی و آلرژی زایی دخالت دارند. ازجمله آلرژن های تریکوفایتون روبروم Tri r 2 و Tri r 4 می باشند. هدف از این مطالعه بررسی آلرژی زایی تریکوفایتون روبروم و میکروسپوروم کنیس می باشد.
  روش بررسی
  ابتدا قارچ تریکوفایتون روبروم روی محیط PDA کشت داده شد. سپس کونیدی های آن توسط PBS استریل جمع آوری گردید.DNA آن استخراج شد وتست PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی Tri r 4 صورت گرفت. جهت بررسی آلرژی زایی قارچ های تریکوفایتون روبروم و میکروسپوروم کنیس، از خوکچه هندی استفاده شد و تست های تزریق زیر جلدی آنتی ژن درماتوفیتی و بررسی های ماکروسکوپی آن صورت گرفت. به منظور تایید آلرژن بودن قارچ ها IgE به روش الایزا اندازه گیری و در CBC خون خوکچه هندی درصد سلول های خونی و بویژه ائوزینوفیل ارزیابی گردید.
  یافته ها
  کونیدی ها به وسیله تست PCR ویژه Tri r 4تایید شد. نتیجه بررسی آلرژی زایی نشان داد، در خوکچه ای که تریکوفایتون روبروم وارد شده IgE، همچنین ائوزینوفیل و نوتروفیل بیشتری تولید شده است و تفاوت معنی داری با شاهد دارد، در حالیکه در خوکچه ای که میکروسپوروم کنیس وارد شده تفاوت معنی داری با شاهد دیده نشد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق بیانگر تاثیرات مثبت آلرژن ها در افزایش تیتر IgE، ائوزینوفیل و نوتروفیل می باشد.
  کلیدواژگان: تریکوفایتون روبروم، میکروسپوروم کنیس، PCR، آلرژی، Tri r4
 • پریناز قدم، صغری قدسی، مژگان بنده پور، سیده مهسان بنی جمالی، رعنا صمدی صفحه 17
  زمینه و هدف
  پروتئین HBsu عضو خانواده پروتئین های شبه هیستونی HU در باکتری Bacillus subtilis می باشد. این پروتئین نقش مهمی در ساختمان و عملکرد نوکلئوئید باکتریایی ایفا می کند. با توجه به اهمیت این گروه از پروتئین ها و شباهت اعضای خانواده HU، در این تحقیق HBsuبیان شده خالص به عنوان ایمونوژن به خرگوش تزریق شد. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت ایمونوژنی HBsu و تولید آنتی سرم پلی کلونال می باشد تا در تحقیقات بعدی برای شناسایی سایر اعضای خانواده HU در باکتری های دیگر استفاده شود.
  روش بررسی
  پروتئین HBsu بیان شده از ژن hbs باکتری ATCC 6633 Bacillus subtilis که قبلا تهیه شده بود با یک برنامه ریزی بیست روزه به دو سر خرگوش نر تزریق و به منظور تائید تهیه آنتی سرم، از ایمونو بلات استفاده شد.
  یافته ها
  پس از بیست روز، آنتی سرم علیه پروتئین HBsu تهیه شد و نهایتا حضور آنتی سرم به وسیله ایمونو بلات تائید گردید. همچنین برای تائید کارایی آنتی سرم تهیه شده در شناسایی پروتئین های شبه HBsu از پروتئین شبه هیستونی استخراجی از Halobacillus karajensis استفاده شد که جواب مثبت بود.
  نتیجه گیری
  روش مورد استفاده روشی سریع و با کارآیی بالا برای تولید آنتی سرم علیه پروتئین HBsu می باشد. شباهت Halobacillus karajensis HU با پروتئین HBsu از باکتری Bacillus subtilis به اندازه ای است که آنتی سرم ضد HBsu می تواند این پروتئین HU را نیز شناسایی کند.
  کلیدواژگان: پروتئین شبه هیسونی HBsu، Bacillus subtilis، آنتی سرم پلی کلونال monospecific
 • شهلا سلطانی نژاد، گیتی امتیازی، طیبه ستایی مختاری صفحه 23
  زمینه و هدف
  امروزه آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی محیطی می باشد. در این تحقیق از جسم زنده، بیومس مرده و پلی مرهای خارج سلولی ازتوباکتر و ریزوبیوم به منظور جذب فلزات سنگین سرب و روی استفاده شد.
  روش بررسی
  ابتدا باکتری های مورد نظر جداسازی شده، بیومس زنده و مرده آنها تهیه گشت. سپس پلی مرهای خارج سلولی تولید شده بوسیله این باکتری ها استخراج گردید. در ادامه میزان جذب فلزات سنگین سرب و روی بوسیله این اجزا با استفاده از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به منحنی رشد باکتری ها، پلی مر خارج سلولی در ازتوباکتر در فاز لگاریتمی رشد و در ریزوبیوم در فاز سکون به میزان بیشتری تولید می گردد. در ازتوباکتر %91 Zn+2 و %100 Pb+2 ولی در ریزوبیوم %82 Zn+2 و %90 Pb+2 بوسیله این اگزو پلی مر جذب می گردد. جسم سلولی زنده ریزوبیوم و ازتوباکتر به ترتیب %1/33 و %46 Zn+2 را جذب نمودند ولی در جذب Pb+2 بین جسم زنده دو باکتری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در جذب Zn+2 بین بیومس مرده ریزوبیوم و ازتوباکتر تفاوتی وجود نداشت در حالیکه جسم مرده ازتوباکتر Pb+2 را بیشتر از جسم مرده ریزوبیوم جذب نمود. اگزوپلی مر ازتوباکتر از ml 100 آب چاه، آب رودخانه و ادرار به ترتیب 4، 25/0 و 1/0 میلی گرم سرب در هر گرم پلی ساکارید جذب نمود، ولی اگزوپلی مر ریزوبیوم فقط 8/0 میلی گرم سرب را از ml 100 آب چاه جذب کرد.
  نتیجه گیری
  اگزوپلی مرهای تولید شده بوسیله باکتری ها حسگر مناسبی برای حذف آلودگی های فلزی محیط می باشند.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، پلی مر خارج سلولی، ازتوباکتر، ریزوبیوم، بیومس
 • رضا کاظمی درسنکی، ناصر قائمی، میرساسان میرپور صفحه 29
  زمینه و هدف
  مهم ترین جنبه میکروارگانیسم های پروبیوتیک اثرات مفیدشان بر سلامتی انسان است. هدف از این بررسی، ارزیابی توانایی ضد میکروبی سوپرناتانت (مایع رویی کشت) باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست و قرص پروبیوتیکی بر عوامل باکتریایی بیماری زا است.
  روش بررسی
  در این مطالعه از نمونه ماست و قرص پروبیوتیکی، باکتری های اسید لاکتیک جداسازی و به کمک روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشت آنها علیه عوامل بیماری زای باکتریایی به کمک روش دیسک (Disk Diffusion Agar) و چاهک (Well Diffusion Agar) مورد بررسی قرار گرفت، به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه گیری و توانایی ضد میکروبی آنها با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  از نمونه های ماست و قرص پروبیوتیکی شش گونه باکتری اسید لاکتیک شناسایی شد. این باکتری ها توان ضد میکروبی خوبی در مقابل هفت باکتری بیماری زا از خود نشان دادند، بیشترین اثر مهار کنندگی را لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر علیه باسیلوس سرئوس طی روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشد 14 میلی متر از خود نشان داد. همچنین در مقایسه دو روش دیسک و چاهک، روش چاهک روشی به مراتب حساس تر از روش دیسک بود.
  نتیجه گیری
  طی این مطالعه، متابولیت های تولیدی توسط باکتری های اسید لاکتیک، توانستند از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری کنند، این نشان دهنده نقش مثبت این دسته از باکتری ها در سلامت انسان است. توصیه می شود، از این دسته باکتری ها که در لبنیات به وفور وجود دارند، بیشتر استفاده شود.
  کلیدواژگان: باکتری های اسید لاکتیک، فعالیت ضد میکروبی، مایع رویی کشت، باکتری های بیماری زا
 • رویا خسروی اقبال، عباس اخوان سپهی، آنیتا خنافری صفحه 37
  زمینه و هدف
  خواص ضدمیکروبی نانوذرات نقره و مس بر رویB.cereus PTCC(1247)،B.subtilis PTCC(6633) بررسی شدند. متوسط اندازه نانوذرات نقره و مس بین nm40-10 و عموما به شکل حلقوی بودند. هیپوکلریت سدیم که در این مطالعه بررسی شد دارای خواص ضدمیکروبی بدلیل وجود کلر فعال است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر باکتریسیدالی نانوذرات بود که بدلیل اندازه کوچک و سطح اثر بالایشان امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. نانوذرات با تولید رادیکال آزاد O2 و OH سبب اکسیداسیون و تخریب غشا میکروارگانیسم ها می شوند، در حالیکه کلر موجود در هیپوکلریت سدیم پس از ترکیب با آب اسید هیپوکلروس (HOCL) را تولید می کند که سبب اکسیداسیون پروتئین های غشا سلولی می شود. از اهداف مهم دیگر مورد بررسی، معرفی ماده ضدمیکروبی موثر می باشد.
  روش بررسی
  اثر باکتریسیدالی نانوذرات و هیپوکلریت سدیم بر پایه آزمون دیسک گذاری و چاهک گذاری و بررسی منطقه حساس و نیز کمترین غلظت بازدارندگی (MIC) و کمترین غلظت کشندگی (MBC) بر روی سلول های رویشی انجام گرفته است. اثر ضدمیکروبی نانوذرات و هیپوکلریت سدیم توسط شمارش کلنی ها در ساعات و رقت های مختلف به روش پورپلیت و کشت دولایه بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه دیده شد که B.subtilis بیشترین حساسیت را به هر دو نانوذره در مقایسه با B.cereus دارد. بطوریکه (MIC) آن در نانوذره نقره برابر با ppm7 و در نانوذره مس برابر ppm50 و در هیپوکلریت سدیم برابر ppm 700 بدست آمد. اسپورهای B.subtilis در رقت های کمتر از مواد ضدمیکروبی و در زمان صفر از بین رفتند.
  نتیجه گیری
  مشاهده شد که اسپور و سلول رویشی B.subtilis حساسیت بیشتری نسبت به نانوذرات نقره داشتند. نتایج حاصل بیانگر موثر بودن نانوذرات نقره نسبت به سایر مواد ضدمیکروبی مورد بحث می باشد.
  کلیدواژگان: باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس سرئوس، نانوذرات، هیپوکلریت سدیم، اثر ضدمیکروبی
 • فرزانه حسینی، فاطمه مقصود احمدی، آنیتا خنافری، پیمان صمدی صفحه 45
  زمینه و هدف
  حضور سیانوباکترها در آب ها مشکلات متعددی را پیش می آورد و توسعه آنها منجر به آلودگی آبها به سیانوتوکسین ها شده و سلامت انسان و آبزیان را به خطر می اندازد. گونه های متفاوت سیانوباکتری ها به عنوان تولید کننده متابولیت های داخل سلولی و خارج سلولی بافعالیتهای زیستی مختلف مانند مهار برخی از قارچ ها و باکتری ها شناخته شدند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره سیانوباکتر های جدا شده بر روی باکتری های بیماریزای انسانی می باشد.
  روش بررسی
  اثر ضدباکتریائی سویه های سیانوباکتر جدا شده از آب بعد از تهیه عصاره متانولی، در غلظت های 50 و 100و μl 150مورد بررسی قرار گرفت. خواص ضدباکتریائی عصاره ها به روش رقت سازی در لوله تعیین گردید و حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی آنها بر روی باکتری های بیماریزای انسانی مانند استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تایفی، باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و پروتئوس ولگاریس مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دراین بررسی مشخص گردید که حداکثر غلظت ممانعت کننده سه سویه از سیانوباکتر های Oscillatoria sp1، Lyngbya spبا غلظت های g/ml 0125/0 و g/ml 025/0 به ترتیب قادر به مهار و مرگ باکتری های باسیلوس سرئوس، پروتئوس ولگاریس و سالمونلا تایفی بودند و در غلظت های g/ml 0125/0 و g/ml 025/0 عصار های متانولی Oscillatoria sp. 2 به ترتیب قادر به مهار و مرگ سویه های سالمونلا تایفی بودند.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که عصاره متانولی سویه های Oscillatoria دارای بیشترین اثر برروی باکتری های بیماری زا بوده ولی جهت کاربرد بالینی عصاره ها باید تحقیقات بیشتری در زمینه مکانیسم عمل ترکیبات موثر سیانوباکترها بر روی عوامل میکروبی انجام شود.
  کلیدواژگان: حداقل غلظت ممانعت کننده، Oscillatoria sp Lyngbya sp، Anabaena sp
 • سارا محسنی، مریم کارخانه، سامان حسینخانی، شایسته سپهر، علی عظیمی صفحه 55
  زمینه و هدف
  بیولیچینگ فرآیندی است که در آن به کمک باکتری ها فلزاتی مانند مس، طلا و روی را از سنگ معدن های با عیار پایین استخراج می شود. باکتری های اسیدوفیل و کمولیتوتروف موجود در معادن قادرند فلزات را توسط فرآیند بیولیچینگ از سنگ معدن های سولفیدی استخراج کنند. از جمله باکتری های مهم اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس می باشد که در دمای35-25 درجه سانتی گراد در فرآیند بیولیچینگ رشد بهینه دارد و در دمای کمتر از 20 درجه سانتی گراد رشد مطلوبی ندارد. هدف از این مطالعه سازگار کردن باکتری در دماهای پایین تر است تا بتوان فرآیند بیولیچینگ را در تمام فصول سال منجمله در فصل های سرد به کار برد.
  روش بررسی
  باکتریAt.ferrooxidans از محلول زیر هیپ معدن مس سرچشمه جداسازی و در محیط های TK و 9K در دمای 30 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد. سپس جهت سازگار نمودن باکتری در دماهای پایین به تدریج در دماهای 25، 22، 18، 15، 12 و 4 درجه سانتیگراد غنی سازی شد. همچنین میزان رشد باکتری و غلظت آهن فریک با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. غلظت مس در دماهای فوق بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جهت تایید رشد باکتری در دمای 4 درجه سانتیگراد، پروتئین های خارج سلولی پس از شش روز با کمک روش بردفورد اندازه گیری شد. DNA باکتری استخراج و ژن ناحیه SrDNA16 به روش PCRتکثیر و تعیین توالی شد.
  یافته ها
  باکتری At.ferrooxidans در دماهای مورد آزمایش رشدی لگاریتمی داشته و این توانایی را دارد تا با اکسایش آهن فرو به آهن فریک، فرآیند بیولیچینگ را انجام و مس (II) را به فرم محلول آزاد کند. با توجه به نتایج مشاهده گردید که باکتری در دمای 25 درجه سانتی گراد و پس از گذشت حدود 18 روز بیشترین رشد را داشته و با کاهش دما از میزان رشد آن کاسته می شود. نتایج حاصل از مقایسه میزان تشابه توالی نوکلئوتیدی سویه برتر با سویه های مرتبط نشان داد که باکتری مورد نظر Acidithiobacillus ferrooxidans می باشد و سویه AL نام گذاری شد.
  نتیجه گیری
  باکتری At.ferrooxidans قادر است خود را در دماهای پایین سازگار نماید و فرآیند بیولیچینگ را انجام دهد. بنابراین بر طبق نتایج حاصل، فرآیند بیولیچینگ و اکسایش آهن در دماهای پایین امکان پذیر است و می توان فلزات با ارزشی مانند طلا و مس را در شرایط سرمای محیط استخراج نمود
  کلیدواژگان: At.ferrooxidans، بیولیچینگ، سازگار کردن، مس
|
 • Naderi F., Shafiei Fasaghandis A., Hosseinpour Mr, Asadi M Page 1
  Background And Objectives
  The properties of heavy crude oil present serious operational problems in heavy crude oil production and downstream processing. Heavy crude oil is extremely viscous and contains high concentration of asphaltene.
  Materials And Methods
  In this research microorganisms capable of growing on asphaltene and using asphaltene as sole carbon and energy source were isolated and characterized. For this propose, oil contaminated soil from waste water treatment plant of Tehran Refinery as source of microorganisms was used.
  Results
  After adaptation of microorganisms with asphaltene, microorganisms were isolated and purified by cultivation and dilution. Subsequently microorganisms were characterized by PCR method. Isolated microbes are Bacillus Sp. PBCC13, Brevibacillus sp. PBCC14 and Serratia sp. PBCC12.
  Conclusion
  They could be used for bioupgrading of crude oil and asphaltene.
  Keywords: Bioupgrading, Asphaltene, Heavy Crude Oil
 • Bahramzadeh Daii M., Bayat M., Ghaffarifar F., Roudbar Mohammadi S., Entezari M Page 9
  Background And Objective
  Trichophyton rubrum is a wild spread fungi which cause the Dermatophytosis and approximately 80-93% of chronic or recurrent/recurdescent dermatophyte infections are created by trichophyton rubrum. Tricophyton proteins are members of different enzymatic families and dual role of these proteins in fungal pathogenesis as well as their allergenic behavior. Among trichophyton rubrum allergens, Tri r 2 and Tri r 4 can be mentioned. The present research aims to investigate the allergenic behavior of trichophyton rubrum and microsporum canis.
  Materials And Methods
  Initially, the fungi trichophyton rubrum was cultured on PDA medium. Their conidia were subsequently gathered by sterilized PBS. DNA was extracted and PCR experiment was fulfilled using the specific primers Tri r4. Additionally, Guinea pig was used to study the allergenic behavior of the fungi trichophyton rubrum and microsporum canis. To confirm that the fungi were allergenic, total IgE antibody was assayed by ELISA method. Also, in CBC test performed on Guinea pig blood samples, percentage of blood cells especially eosinophils were evaluated.
  Results
  Conidia were confirmed by using PCR test for Tri r4. Results of allergenic behavior indicated that more IgE antibody, also neutrophil and eosinophil were produced in the Guinea pig in which trichophyton rubrum was inoculated and has a significant different compared to control group, whereas no significant different was observed in comparison with control group in the Guinea pig in which microsporum canis was inoculated.
  Conclusion
  The present research indicates direct effects of allergens in enhancing titer of IgE antibody.
  Keywords: Trichophyton rubrum, Microsporum canis, PCR, Allergy, Tri r
 • Ghadam P., Ghodsi S., Bandehpour M., Banijamali M Page 17
  Background And Objective
  HBsu protein in Bacillus subtilis is a member of histone like protein family HU. The protein has an important role in structure and function of bacterial nucleoid. In sights of its importance and similarity between the members of HU family, in this study the purified expressed HBsu, as an immunogen, was injected in rabbit until the produced polyclonal antiserum was used in the next research about identification of the other HU family members.
  Materials And Methods
  The recently expressed HBsu protein from hbs gene of Bacillus subtilis ATCC6633 was injected in two male rabbits according to a twenty-day schedule and immunoblotting was done for antiserum production checking.
  Results
  After twenty days, the antiserum against HBsu was produced and the presence of the antiserum was confirmed by immunoblotting. Also, extracted histone like protein from Halobacillus karajenesis was used for checking of its ability in identification of HBsu like protein that the answer was positive.
  Conclusion
  The used method was rapid and with high ability for antiserum production against HBsu protein. The similarity between Halobacillus karajenesis HU and Bacillus subtilis HBsu is enough for the identification of this HU by antiserum against HBsu.
  Keywords: like protein HBsu, Bacillus subtilis, Monospecific Polyclonal Antiserum
 • Soltani Sh, Emtiazi G., Sataee Mokhtari T Page 23
  Background And Objective
  Heavy metals pollution has become one of the most serious environmental problems today. In the present study, different parts of bacteria (exopolymer, live and dead biomass) were used for adsorption of Zinc and Lead.
  Materials and Methods
  The bacteria used in these experiments were Azotobacter and Rhizobium. Azotobacter and Rhizobium exopolymers were used for adsorption of heavy metals. Metals concentration was measured using a Varian AA-10 atomic absorption spectrophotometer.
  Results
  Azotobacter produced greater exopolymer in exponential growth phase, however Rhizobium in stationary phase had maximum exopolymer production. The zinc and lead adsorption in Azotobacter exopolymers was 10% greater than Rhizobium exopolymers. Biosorption capacity of live biomass of Azotobacter and Rhizobium for zinc and lead were 46% and 33.1% respectively, but about lead adsorption there was no significant difference between live biomass of bacteria. In zinc adsorption there was no difference between dead biomass of Rhizobium and Azotobacter. The amount of lead in 100 ml of urine, river water and well water was measured by using exopolymer biosensor. The Azotobacter exopolymer from 100 ml of urine, river water and well water adsorbed 0.1, 0.25 and 4 mg of Pb+2. g-1 exopolymer respectively, but Rhizobium exopolymer adsorbed only 0.8 mg of lead from 100 ml of well water.
  Conclusion
  The result showed that exopolymer biosensor measures the small amount of lead in the environment.
  Keywords: heavy metals, extra cellular polymer, Azotobacter, Rhizobium, biomass
 • Kazemi Darsanaki R., Ghaemi N., Mirpour M. Page 29
  Background And Objective
  The most important aspects of probiotic microorganisms are their useful effect on human health. The goal of this paper is to examine the Supernatant antimicrobial ability of separated probiotic bacteria from yogurt and probiotic tablet on the bacterial pathogen agents.
  Material And Methods
  In this study, it was isolated probiotic bacteria strains from yoghurt and probiotic tablet, was used and explored with the cooperation af biochimical method. Antimicrobial effects of these bacterial culture supernatants were evaluated on pathogen bacteria strains by using disc diffusion agar and well diffusion agar methods. To reduce the error test were repeated three times and the inhibitory zone diameter was measured, their antimicrobial ability was compared with each other.
  Results
  Six kinds of probiotic bacteria were determined from the sample of yogurt and probiotic tablet. These bacteria had shown a good antimicrobial ability against seven pathogen bacteria. The inhibitoriest effect was shown whit lactobacillus acidophilus of tablets against bacillus cereus according to well diffusion agar with average of inhibitory zone diameter 14mm. Also in the comparison between two method of well diffusion agar and disk diffusion agar, the well diffusion agar was the far more sensitive than disk diffusion agar method.
  Conclusion
  According to this study the produced metabolite from probiotic bacteria can prevent the growth of pathogen bacteria which shows the positive role of this class of bacteia in human health and it would be suggested that is class of bacteria which are abundance in dairies, should be used more.
  Keywords: Probiotic bacteria, antimicrobial activity, supernatant, pathogenic bacteria
 • Khosravi Eghbal R., Akhavan Sepahy A., Khanafari A Page 37
  Background And Objective
  Antimicrobial properties of silver and copper nanoparticles were examined on B.cereus PTCC(1247), B.subtilis PTCC(6633). Active chlorine in sodium hypochlorite was causing the antimicrobial properties. The purpose of this study is the bactericidal effect of metal nanoparticles has been attributed to their small size and high surface to volume ratio, which allows them to interact closely with microbial membranes and is not merely due to the release of metal ions in solution.
  Materials And Methods
  The antimicrobial effect of nanoparticles were quantified based on diameter of inhibition zone in the disk diffusion tests and well diffusion tests conducted in plates and by determining the minimum growth inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of nanoparticles in liquid batch cultures. Antimicrobial effects of nanoparticles and sodium hypochlorite were studied by counting colonies in different hours and dilution with cultured purplate and two layers methods.
  Results
  In this study was observed that B.subtilis depicted the highest sensitivity to nanoparticles compared to B.cereus and was more adversely affected by the silver nanoparticles. So that B.subtilis (MIC) of silver nanoparticles was measured 7 ppm and the nanoparticles of copper was measured 50 ppm, and sodium hypochlorite was measured 700 ppm. B.subtilis spores were killed in less dilution of antimicrobial substances and in zero time.
  Conclusion
  B.subtilis spore and vegetative cell were more sensitive than the silver nanoparticles. The results indicated silver nanoparticles were more effectiveness compared to other antimicrobial substances that used in this stduy.
  Keywords: B.subtilis, B.cereus, nanoparticles, sodium hypochlorite, antimicrobial effects
 • Hosseini F., Maghsood Ahmadi F., Khanafari A., Samadi P Page 45
  Background And Objective
  The presences of Cyanobacteria make numerous problems and its growths due to pollutes water with cyanotoxins that endangers human and aquatic health. Different species of cyanobacteria are known as producers of intracellular and extracellular metabolites with different biological activities like inhibiting and killing fungi and bacteria.
  Materials And Methods
  The antibacterial effects of isolated cyanobacteria s strains from water sources were studied after preparing methanol extract with concertrations of 50 µl, 100 µl. ََAntibacterial properties of exteracts were determined by dilution in pipe method and its minimum inhibitory concentration was tested against some human pathogens like Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Bacillus cereus, E. coli and Proteus vulgaris
  Results
  with concentration of 0/0125g/ml and 0/025g/ml cause inhibition and death of Bacillus cereus, Proteus vulgaris and Salmonella typhi respectively and methanol extracts of Oscillatoria sp 2 with concentration of 0/0125g/m and 0/025g/ml can inhibited and killed S. typhi strains.
  Conclusion
  This present survey shows methanol extracts of Oscillatoria has the more effects on pathogenic bacteria, but clinical usage needs more researches on mechanisem of function of cyanobacterial influential combinations on microbe factors.
  Keywords: Minimum Inhibitory Concentration, Oscillatoria sp, Lyngbya sp, Anabaena sp
 • Mohseni S., Karkhane M., Hoseinkhani S., Sepehr Sh, Azimi A Page 55
  Background And Objective
  Bioleaching is an economic process in which by using proper bacteria. One of the most important bacteria in this field is Acidithiobacillus ferrooxidans. This bacterium has an optimum growth in temperature interval 25-35 degrees centigrade and it has no desirable growth in lower than 20°C temperature. The main purpose of this research is to adapt these bacteria in lower temperatures, so that bioleaching process can be performed in all seasons of year including cold seasons.
  Materials And Methods
  In this research, At.ferrooxidans is extracted from Pregnant leaching solution (PLS) of Sarcheshmeh copper mine and inoculated in TK and 9K media in 30°C. Then in order to adapt of At.ferrooxidans in low temperatures, this bacteria was enriched gradually at temperatures 25, 22, 18, 15, 12 and 4°C. In order to ensure the viability of bacteria at low temperatures and performing bioleaching process, the growth of At.ferrooxidans and ferric iron concentrations was measured by a spectrophotometer. The concentration of Cu (II) has been measured by Neocuprion at that temperature. In order to confirm At.ferrooxidans growth at 4°C extracellular proteins was measured by Bradford methods after six days. DNA of At.ferrooxidans strain has been extracted and region genes of 16SrDNA were amplified by PCR and gene sequencing was done.
  Results
  At.ferrooxidans has logarithmic growth at low temperatures such as 25, 22, 18, 15, 12 and 4 °C and is able to oxidize ferrous iron to ferric iron in bioleaching process and release Cu II in soluble form. It is shown that bacteria has the best growth at 25°C after 18 days and the rate of growth decrease with temperature reduction. Comparing the results of nucleotide sequence superior strains with the related strains showed that the bacteria is Acidithiobacillus ferrooxidans and was named as AL strain.
  Conclusion
  At.ferrooxidans is able to adapt and perform bioleaching at low temperatures. Thus, according to the results, the process of iron oxidation and bioleaching at low temperatures is possible and precious metals such as gold and copper can be extracted at low temperatures.
  Keywords: At.ferrooxidans, Bioleaching, Copper, adaptation