فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محسن علی آبادی، مریم فرهادیان، حسین محجوب، قوام الدین عطاری صفحات 1-11
  سابقه و اهداف
  شرایط مواجهه شغلی کارگران از جمله تراکم غبار، مدت زمان مواجهه، نحوه استفاده از وسایل حفاظت تنفسی و استعمال سیگار در ابتلاء کارگران به عارضه ریوی ناشی از مواجهه با غبار سیلیس تاثیر گذار است، هدف از مطالعه حاضر تعیین ریسک مخاطره ابتلاء به عوارض ریوی در کارگران سنگ کوبی با استفاده از تکنیک رگرسیون کاکس می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 117 نفر از کارگران شاغل در کارگاه سنگ کوبی استان همدان به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. اطلاعات مواجهه شغلی کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و نتایج آزمون های عملکرد ریوی که با استفاده از دستگاه تنفس سنج مدل Spirotrav IV شرکت Vitalograph صورت گرفته بود،استخراج گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار16 SPSS و مدل رگرسیونی کاکس تحلیل گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج مدل متغیرهای سن، استعمال سیگار و استفاده از وسایل حفاظت تنفسی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر ابتلاء به عارضه ریوی تعیین گردید. ریسک مخاطره ابتلاء در کارگران سیگاری 44/8 برابر کارگران غیرسیگاری بود. همچنین ریسک مخاطره ابتلاء در کارگرانی که از وسایل حفاظت فردی استفاده نمی کردند 3/3 برابر کارگران استفاده کننده از این وسایل تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  استفاده از مدل کاکس به خوبی توانست شرایط مواجهه شغلی موثر بر ابتلاء کارگران به عارضه ریوی را تبیین نماید. بر این اساس پیشنهاد گردید با ایجاد بانک های اطلاعات پزشکی و با استفاده از مدل مذکور، ریسک مخاطره ابتلاء به بیماری های ناشی از کار که عمدتا غیر قابل درمان و البته قابل پیشگیری هستند، تعیین گردد تا براساس مقادیر ریسک نسبی متغیر های موثر بر ایجاد بیماری ها،مداخلات بهداشتی مورد نیاز پیش بینی گردد.
  کلیدواژگان: رگرسیون کاکس، عارضه ریوی، غبار سیلیس
 • محمود نوری شادکام، ضیاء اسلامی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته صفحات 12-20
  سابقه و اهداف
  سوء تغذیه کودکان از مشکلات شایع سلامتی است که ریشه در عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل فقر غذایی است. کودکی که از غذای کافی جهت تامین نیازهای غذایی خود بهره مند نگردد، در نهایت مبتلا به سوء تغذیه و اختلال رشد خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین اثر توزیع سبد غذایی ماهیانه بین خانواده های دارای کودک مبتلا به سوء تغذیه بر بهبود این مشکل در کودکان آنها انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به عنوان یک کارازمایی میدانی با مشارکت 300 نفر کودک 6-1 ساله مبتلا به اختلال رشد در شهرستان های خاتم و تفت از شهرهای استان یزد انجام شد. 150 کودک در منطقه روستایی شهرستان خاتم تحت آموزش تغذیه و سبد غذایی ماهیانه قرار گرفتند، در حالیکه 150 کودک در منطقه روستایی شهرستان تفت صرفا تحت آموزش تغذیه قرار گرفتند. داده های تن سنجی شامل قد و وزن در آغاز، شش ماه و یکسال بعد از مداخله ثبت و شاخص های مختلف مثل امتیاز Z وزن و قد برای سن محاسبه و با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  161 نفر (6/53%) از افراد مورد مطالعه دختر و 139 نفر (4/46%) پسر بودند. میانگین امتیاز z وزن برای سن، قد برای سن و وزن برای قد، همچنین میانگین قد و وزن افراد مورد مطالعه در بدو مداخله، شش ماه و یکسال بعد از مداخله بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد حمایت های مستقیم مواد غذایی به حانواده هایی که کودک ابتلا به سوء تغیه دارند چندان ناثیری در بهبود این مشکل در کودک آنها نخواهد داشت و بهتر است شیوه های دیگری برای رفع این مشکل مورد توحه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلات رشد، سوءتغذیه کودکان، حمایت های غذایی
 • بهروز اکبری آدرگانی، عبدالمحمد عطاران، مراد ویس کرمی صفحات 21-31
  سابقه و اهداف
  پساب واحدهای تولید الکل به دلیل داشتن بار آلی زیاد و بالا بودن شاخص های COD و BOD قابل دفع مستقیم به محیط زیست نیست و تصفیه آن هزینه های هنگفتی را به واحد های تولیدی تحمیل می کند. هدف از این تحقیق کاربردی-تحقیقی کاهش بار آلی فاضلاب کارخانه الکل سازی با تکنولوژی تغلیظ است.
  روش بررسی
  در این پژوهش از تکنولوژی تغلیظ ویناس برای کاهش بار آلی و حذف رنگ و بوی فاضلاب استفاده گردید. در این فرایند سه واحد تبخیرکننده و سه واحد جداکننده بخار درنظر گرفته شد و شرایط به گونه ای تنظیم گردید که فاضلاب خام در بدو ورود به سیستم از مرحله ای با فشار بیشتر به مرحله بعدی با فشار کمتر منتقل می شود. از پساب خروجی هر مرحله نمونه برداری شد و میزان COD و BOD آن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج مربوط به نمونه برداری پساب از خروجی فرایند در مراحل اول تا سوم و انجام آزمایش COD نشان می دهد که میزان حذف آن به ترتیب 98/68، 69/80 و 97/99 درصد بوده است. این نتایج برای آزمایش BOD به ترتیب 75/68، 68/85 و 97/99 درصد بوده است. باعبور فاضلاب از مراحل اول تا سوم، به تدریج رنگ و بوی فاضلاب نیز به تدریج حذف گردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به کارایی بسیار خوب تکنولوژی تغلیظ در کاهش بار آلی و حذف رنگ و بوی فاضلاب کارخانه الکل سازی و ارجحیت آن از نظر تولید خوراک دام و سوخت به عنوان محصول جانبی، استفاده از این روش برای تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی و صنایع مشابه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پساب الکل سازی، بار آلی، تبخیر کننده، جداکننده فاز بخار، تکنولوژی تغلیظ
 • شیدوش دولتشاهی، محمد احمدیان، سهیلا رشادت، فرشاد ندری، نادر رجبی گیلان صفحات 32-41
  سابقه و اهداف
  به علت دفع پساب های صنعتی به محیط های دریایی، مقدار زمینه فلزات سنگین و تجمع زیستی آنها در بدن موجودات دریایی از جمله ماهی ها رو به افزایش است. از این رو بررسی میزان فلزات سنگین در بدن ماهی ها که مورد استفاده غذایی انسان قرار می گیرند امری ضروری می نماید.
  روش بررسی
  در این مطالعه به منظور برآورد میزان جیوه در تن های ماهی عرضه شده در فروشگاه های مواد غذایی کرمان، تعداد 70 نمونه تن ماهی تهیه و مقدار جیوه آنها با استفاده از دستگاه ICP-OES تعیین شد. مقدار جیوه در نمونه ها بر اساس μg g-1 وزن مرطوب گزارش شد.
  یافته ها
  مقدار جیوه در 70 نمونه تن ماهی مورد بررسی از مقادیر 07/0 ± 1/0 تا μg g-1 2/0 ± 54/0 متغیر و میزان متوسط آن برابر با μg g-1 29/0 بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که 80 درصد نمونه های تن ماهی (8 نوع) از ناحیه خلیج فارس ایران دارای میانگین مقادیر جیوه کمتر و 20 درصد (2 نوع) دارای میانگین مقادیر بالاتر از رهنمود های پیشنهادی WHO و FAO می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشتر تن ماهی های عرضه شده در فروشگاه های کرمان دارای میانگین مقادیر کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی میزان μg g-1 5/0 می باشند ولی در 2 نمونه میانگین مقادیر بالاتر از رهنمودهای مذکور بود. در این زمینه بایستی تمهیدات لازم برای پایش مقادیر جیوه در تن ماهی های تولیدی در کشور و ملزوم نمودن کارخانجات تولیدی به پایش مقادیر جیوه و همچنین تدوین استانداردهای لازم برای پایش این فلز سنگین خطرناک در مواد غذایی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: کنسرو ماهی تن، جیوه، بهداشت مواد غذایی، کرمان
 • جلال صادقی زاده یزدی، مصطفی مظاهری تهرانی، محمد باقر حبیبی نجفی، محمد حسن احرامپوش، حسین فلاح زاده صفحات 42-50
  سابقه و اهداف
  تامین غذای مورد نیاز جهان،معضلی است که امروزه بشریت با همه توان خود در مقابل آن عاجز مانده است. امروزه در اغلب کشورها،فرآورده های غذایی سویا جایگاه خاصی را در رژیمهای غذایی به خود اختصاص داده اند. قیمت نسبتا پایین،عدم وجود کلسترول و لاکتوز، وجود چربی های غیر اشباع و ضروری و به علاوه،کاهش چربی و کلسترول خون و نیز ممانعت از بروز تصلب شرائین از جمله فواید و خصوصیات بارز فرآورده های غذایی سویا می باشد. هدف این پروژه ارزیابی خصوصیات حسی ماست سویا بویژه طعم و بافت و بهبود میزان پذیرش آن می باشد که این هدف با افزودن طعم دهنده های موز،پرتقال،توت فرنگی و نشاسته اصلاح شده صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه با توجه به ارزیابی حسی توسط120 نفر از دانشجویان انجام گرفت. شیوه تحقیق در جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. ازنشاسته ی اصلاح شده در غلظت های متفاوت(5/0- 75/0- 1 و25/1 درصد) و طعم دهنده ها در غلظت 5% استفاده وسپس بهترین بافت و طعم مورد پذیرش و میزان سینرزیس نمونه های حاوی 25/1 درصد نشاسته اصلاح شده در روزهای مختلف باتوجه به تست های آماری Kruskal-Wallis و ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  ارزیابی های حسی طعم وبافت در روز 7 نگهداری انجام گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین امتیاز پذیرش بافت به ترتیب مربوط به غلظت های 1- 75/0- 5/0 و 25/1 درصد و بیشترین امتیاز پذیرش طعم به ترتیب مربوط به طعم دهنده های پرتقال، موز و توت فرنگی می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از طعم دهنده در ماست سویا باعث می شود که ضمن پوشاندن طعم نامطلوب، تنوعی فراوان در محصولات حاصله ایجاد شود. همچنین با توجه به اینکه ظرفیت اتصال آب پروتئین های گیاهی و حیوانی با هم اختلاف دارد،لذا استفاده از یک پایدارکننده می تواند در بهبود خصوصیات ظاهری بویژه بافت ماست سویا موثر باشد.
  کلیدواژگان: ماست سویا، طعم دهنده، استابیلایزر
 • محمدرضا حیدری، رحیم دوانی، فاطمه تقوا صفحات 51-58
  سابقه و اهداف
  استفاده وسیع از شوینده ها از یک سو و عدم امکان دفع آن از سوی دیگر، امکان ورود این مواد را به آبهای زیرزمینی افزایش می دهد. این مواد علاوه بر ایجاد مسمومیت در حیوانات باعث ایجاد بیماریهای آلرژیک در انسان نیز می شود. هدف این مطالعه تعیین روند الودگی ابهای اشامیدنی شهر شیراز به شوینده ها می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، تمام منابع آب آشامیدنی شهر شیراز (38 منبع) طی دو سال 87 و90مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات مربوط به نمونه آب در یک چک لیست ثبت و نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه توسط دستگاه پلاریمتر ولتا آزمایش شد.
  یافته ها
  مقادیر تمام شوینده ها در حد استاندارد و رو به افزایش بود. آزمونهای آماری نشان داد که میزان شوینده ها در چاه های آبرفتی به طور معنی داری بیش از چاه های آهکی و شبکه آب آشامیدنی بود. بین میزان شوینده ها و سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  اگر چه میزان شوینده و فسفات در حال افزایش بود، اما در هیچ کدام از منابع آب شهر شیراز، میزان فسفات و شوینده بیش از حد استاندارد نبود، ولی به دلیل میزان بالای نیتریت و نیترات و روند رو به افزایش میزان شوینده و فسفات، حفاظت و رعایت حریم بهداشتی چاه ها و تصفیه فاضلابها ضروری است.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، شوینده ها، عوامل فیزیکی و شیمیایی
 • محمد حسین باقیانی مقدم، آزاده نجارزاده، محسن عسکرشاهی، مریم صالحی صفحات 59-69
  سابقه و اهداف
  ویتامین ها مواد آلی هستند که به مقدار کم مورد نیاز بدن بوده و کمبود هر یک از آن ها می تواند کل بدن را به مخاطره اندازد. شیوع کمبود ویتامین D در خاور میانه هشدار دهنده و در سراسر جهان اپیدمی شده است و علت اصلی این بیماری همه گیر، فقدان قرارگیری در معرض نور آفتاب است.
  این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد در مورد نقش ویتامین D در سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 312 نفر از دانش آموزان (153 پسر، 159 دختر) از 8 دبیرستان شهر یزد، که به روش طبقه ای و تخصیص مناسب و بصورت تصادفی در داخل هر طبقه انتخاب شدند، شرکت کردند. با استفاده از یک پرسشنامه ی محقق ساخته ی خودایفا و بی نام، سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss با کمک آزمون های Paired t-test، ANOVA و Chi2 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از مجموع شرکت کنندگان 49 درصد پسر و 51 درصد دختر بودند.2/2 درصد از دانش آموزان دارای آگاهی خوب و 4/39 آگاهی متوسط داشتند.5/21 درصد آنها نگرش و 8/28 درصد عملکرد خوبی داشتند.میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در مورد نقش ویتامین D در سلامت به ترتیب 73/4±11/15از31 امتیاز و32/3± 94/18از 28 امتیاز و 71/2±69/13از20 امتیاز بود. بین وضعیت آگاهی و نگرش در دو جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی وضعیت عملکرد پسران بهتر از دختران بود و تفاوت معنی داری بین عملکرد پسران و دختران مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  کاستی های موجود در آگاهی و بدنبال آن نگرش و عملکرد می تواند سطح سلامت افراد را به خطر اندازد. بنابراین توصیه می شود برنامه های آموزشی مختلف در این رابطه برگزار گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، ویتامین D، سلامت، دانش آموزان
 • مریم فرجی، محمد مهدی امین، محسن سعدانی صفحات 70-80
  سابقه و اهداف
  پرکلرواتیلن (PCE) از دسته هیدروکربن های آلیفاتیک کلردار است که کاربرد گسترده ای در صنایع دارد. پساب های صنعتی حاوی PCE به دلیل خطرات احتمالی ناشی از سرطانزایی آن باید تصفیه شوند. هدف از این مطالعه تعیین قابلیت تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن در غلظت بالا توسط یک راکتور بی هوازی با بستر سیال (AMBR) می باشد که تاکنون برای تجزیه بیولوژیکی PCE مورد استفاده قرار نگرفته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه یک راکتور بیهوازی با بستر سیال (AMBR) در مقیاس آزمایشگاهی به حجم کل 10 لیتر با 4 محفظه برای تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن در سوبستره سنتتیک مورد استفاده قرار گرفت. راه اندازی راکتور به کمک لجن هاضم بیهوازی انجام شد. پس از راه اندازی، کارایی راکتور در تجزیه PCE در غلظت mg/L 100 مورد بررسی قرار گرفت. زمان ماند هیدرولیکی (HRT) برابر 32 ساعت ثابت نگه داشته شد.
  یافته ها
  بهترین بازده حذف COD به میزان 98% در بارگذاری آلی COD معادل g COD/L.d 1/3 بدست آمد. میانگین بازده حذف COD در کل دوره فعالیت راکتور به ترتیب برابر 4/91% بود. برای حذف PCE نیز بازده به میزان 5/99% حاصل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که راکتور بیهوازی با بستر سیال (AMBR)، در صورت انجام مطالعات تکمیلی در مقیاس کامل و استفاده از پساب صنعتی واقعی آلوده به پرکلرواتیلن یک روش ساده، کارامد و قابل اطمینان برای تصفیه پسابهای صنعتی آلوده به این ترکیب حتی در غلظت های بالا می باشد.
  کلیدواژگان: پرکلرواتیلن (PCE)، پسابهای صنعتی، راکتور بی هوازی با بستر سیال (AMBR)
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، حسین خانی، فاطمه کاسب، حسین فلاح زاده صفحات 81-90
  سابقه و اهداف
  بیماری های قلبی و عروقی یکی از علل عمده مرگ و میر در سطح جهان بوده و به عنوان اولین عامل مرگ، یک سوم کل مرگ و میرها درجهان را به خود اختصاص می دهد. این بیماریها علاوه بر مرگ و میر بالا، عوارض قابل توجهی را نیز به جا می گذارند جهت پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی نیاز به اجرای برنامه های آموزش می باشد یکی از عاملهای بالقوه جهت بالابردن آگاهی، نگرش و عملکرد مادران، رابطان بهداشتی می باشند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش رابطین زن برآگاهی و نگرش و عملکرد مادران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کار آزمایی بالینی از نوع قبل و بعد میباشد و بر روی 310 نفر از مادران که توسط رابطین بهداشتی آموزش دیده اند انجام شده است. مادران و رابطین بصورت تصادفی انتخاب شدند. 6 ماه پس از اجرای برنامه آموزشی رابطین،تاثیر آموزش بر روی مادران سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار،16 SPSSاستفاده شد. از آمار های توصیفی جهت خلاصه سازی اطلاعات و آزمون تی زوجی و همبستگی پیرسون جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین نمره آگاهی مادران قبل از اجرای برنامه آموزشی از 38 نمره8/5 ±4/26 (4/69%) بود که با اجرای برنامه آموزشی به3/4± 2/31 (1/82%)رسید (000/0 =P). میانگین نمره نگرش مادران از30 نمره قبل از آموزش 3/4± 2/24 (6/80%) بود که بعد ازآموزش توسط رابطین بهداشتی به 8/4±6/27 (92%) رسید که رابطه معنی داری را نشان می دهد (000/0 =P)میانگین نمره عملکرد مادران مورد مطالعه قبل از آموزش از 40 نمره 9/2± 7/14 (7/37%) بود که با اجرای برنامه آموزشی به 8/2± 2/17 (1/44%) رسیده است و نتیجه آزمون T زوج با 000/0P = رابطه معنی داری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش تاثیر آموزش رابطین بر مادران به ترتیب 7/12% افزایش درآگاهی، 4/11% افزایش در نگرش و 4/6% افزایش در عملکرد مادران مشاهده شده که بنظر می رسد جهت تغییر بیشتر در زمینه افزایش عملکرد مطالعات بیشتری مورد نیاز است. این مقاله حاصل از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی می باشد.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، رابطین بهداشتی، تغذیه و قلب سالم
 • سید کاظم کاظمینی، فائزه محمدی، فاطمه اولیا صفحات 91-102
  سابقه و اهداف
  رضایتمندی بیمار مفهوم مهمی است که بعنوان یکی از حیطه های مهم حاکمیت خدمات بالینی مورد توجه قرار گرفته است. نظریات بیماران در حیطه کیفیت خدمات، آئینه ای صاف از نقاط قوت و ضعف ماست. به کار بستن راهکار های مناسب می تواند باعث ارتقاء کیفی خدمات و جلوگیری از اتلاف هزینه نیز بشود.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که جامعه مورد پژوهش بیماران پذیرش شده در بخش های بستری بیمارستان سوانح سوختگی در نه ماهه ی اول سال 1390 بودند. تعداد افراد نمونه 542 بیمار بود که با روش طبقه بندی با تخصیص مناسب از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل 24 سوال بود که با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای 18 Spss و16 Amos و روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  به طور کلی 2/81% از مراجعین از خدمات ارائه شده رضایتمندی خوب،6/18% متوسط و 2/0 % رضایتمندی متوسط داشتند. بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به خدمات پزشکی(3/93%) و کمترین رضایتمندی مربوط به امکانات رفاهی(80%) بود. طبق نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل مسیر، اتاق عمل و امکانات و خدمات بخش بیشترین تاثیر را در میزان رضایت بیماران داشتند و همچنین بین متغیر های جنس، سطح تحصیلات و مدت اقامت با رضایت کلی بیمار ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار میان شاخص های محیط و خدمات بیمارستان با رضایت بیماران می توان با برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت بیمارستان به افزایش رضایت بیماران اقدام نمود.
  کلیدواژگان: رضایت بیمار، بیمار بستری، بیمارستان
 • حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، باقر پهلوان زاده، رویا شکوری مقدم، وحید فاتحی صفحه 103
  سابقه و اهداف
  مصرف دخانیات به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی درسطح جهان مطرح می باشد، همچنین میتواند موجب کاهش امید به زندگی، افزایش هزینه درمانی، کاهش خلاقیت درابعاد زندگی فردی شود. این مطالعه با هدف بررسی مصرف سیگار و قلیان و علل گرایش به مصرف این مواد در دانشجویان علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی بر روی 720 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمونLogistic regression و بابهره گیری از نرم افزار 16SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که فراوانی مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان به ترتیب 22 %، 3/23% بوده است. همچنین پژوهش نشان داد که اصلی ترین علت مصرف سیگار و قلیان تفریح و سرگرمی بوده است. فراوانی مصرف سیگار و قلیان به ترتیب بطور معناداری در دانشکده های دندانپزشکی و داروسازی بیش از سایر دانشکده ها بود (001/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی بر اساس یافته های مطالعه حاضر و مقایسه آن با یافته های سایر مطالعات صورت پذیرفته در یک دهه گذشته، میتوان گفت گرچه در چند سال اخیر شاهد روند رو به کاهش مصرف سیگار و قلیان بوده ایم، ولی بایستی همچنان برنامه های آموزش بهداشت در رابطه با پیشگیری ادامه پیدا کند. طراحی این برنامه ها از دوران مدرسه آغاز گردد و در دانشگاه ها نیز تداوم یابد، همچنین پیشنهاد میشود در کنار اجرای این برنامه ها به مشکلات دانشجویان در زمینه تفریح و سرگرمی توجه گردد.
  کلیدواژگان: شیوع، دانشجو، سیگار، قلیان، گرایش
 • محمد رضا پهلوان زاده، عباسعلی جعفری، حکیمه احدیان، مهین غفورزاده، فرزانه میرزایی صفحه 114
  سابقه و اهداف
  دنچر استوماتیت، از اشکال رایج کاندیدیازیس دهانی است که به صورت التهاب منتشردر نواحی که تحت پوشش دنچرماگزیلاری می باشد، دیده می شود. این عارضه درحداقل 70% افراد دارای دنچربانشانه های بالینی رشدقارچ نمایان می گرددو محتمل ترین علت آن کلونیزاسیون قارچ کاندیدا درمخاط دهان است. قارچ کاندیدا دردهان بویژه گونه کاندیدا آلبیکنس به عنوان یک عامل عفونت اندوژن، بدنبال ترومای مزمن ناشی از دنچر به مخاط صدمه دیده حمله کرده که ممکن است در افراد ایمنوساپرس منجر به عفونتهای فرصت طلب سیستمیک شود. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان فراوانی کاندیدیازیس دهانی در افراد دارای دنچرکامل مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی شهر یزد بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی پس از تکمیل پرسشنامه طراحی شده برروی 109 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزدکه دارای دنچر کامل بوده وبطورمرتب ازآن استفاده می نمودند، انجام شد. دهان این افراد ابتدا توسط یک متخصص بیماریهای دهان معاینه و سپس از نواحی مختلف دهان نمونه گیری انجام، و نمونه ها پس از تهیه لام مستقیم بلافاصله برروی محیط کشت سابورو دکستروز آگار کشت داده و در نهایت تعداد کلنی مخمرهای جدا شده از هر نمونه شمارش شدند.
  یافته ها
  تفاوت آماری معنی داری بین میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی دنچر در دوجنس مرد و زن مشاهده نشد (32/0 P=). شمارش تعداد کلنیهای کاندیدا جدا شده از نواحی معین دهان (کام، گونه، زبان) و نیزدرسطح دنچر درافراد موردمطالعه، برحسب وجود و عدم وجود ضایعات دهانی انجام گردید. کلنی کانت کاندیدا درسطح مخاطی دنچر در افراد واجد ضایعه دهانی بطورمعنی داری بیشترازگروه فاقد ضایعه دهانی (02/0 P=) بود و زبان واجد بیشترین میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بودند. در این مطالعه، در سطح زبان و سطح ماگزیلاری دنچر بیشترین میزان جداسازی کاندیدا مشاهده شد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نقش قوی کاندیدا دربروزضایعات دهانی بویژه استوماتیت ناشی از دنچرراتائیدمی نماید. رعایت بهداشت دهان و دنچر و در صورت لزوم ضد عفونی کردن هرروزه آن در افراد دارای دنچر می تواند در کاهش کلونیزاسیون کاندیدا و در نتیبجه کاهش کاندیدیازیس دهانی در آنها موثر باشد.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس، دنچر، کاندیدا، کلونیزاسیون
 • محمود نکویی مقدم، سحر پروا، محمدرضا امیراسماعیلی، محمدرضا بانشی صفحات 123-134
  سابقه و هدف
  با وجود افزایش نگرانی ها درباره نتایج سواد سلامت پایین، تاثیرات سواد سلامت بر وضعیت سلامت و بهره گیری از خدمات سلامت روشن نیست. هدف از این مطالعه ارزیابی سواد سلامت و تعیین ارتباط میان سواد سلامت و بهره گیری از خدمات سلامت در جامعه شهری کرمان بود.
  روش بررسی
  در مطالعه ای که به روش مقطعی در شهر کرمان صورت گرفته است، 1000 نفر از افراد باسواد 17 سال و بالاتر مورد پرسشگری قرار گرفتند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. برای آنالیز داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرهای از آزمون آماری کای دو، t و آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی استفاده گردید.
  یافته ها
  در حدود شصت درصد از افراد سطح سواد پایین(ناکافی و مرزی) داشتند. تحصیلات(001/0 p=) و وضعیت بیمه (002/0 p=) بیشترین ارتباط را با سواد سلامت نشان داد. سواد سلامت بر بهره گیری از خدمات سلامت موثر بود. افرادی با نمره سواد سلامت بالا، به یک مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نموده بودند (006/0 p=). بستری شدن در بیمارستان در افرادی با سواد سلامت پایین بیشتر گزارش شده بود(003/0 p=). تاثیر سواد سلامت بر فاکتورهای بهره گیری از خدمات سلامت بعد از حذف اثر عوامل مخدوش کننده، نیز تایید شد.
  نتیجه گیری
  سواد سلامت در کرمان پایین ارزیابی شد. بهبود سواد سلامت ممکن است استراتژی موثری در بهبود وضعیت سلامت و بهره گیری از خدمات سلامت گردد. ارزیابی سواد سلامت برای بازتاب سطوح سواد سلامت افراد و تقاضای مناسب از نظام مراقبت سلامت مدرن باید در برنامه ها و سیاست گذاری های نظام سلامت لحاظ گردد. فرهنگ سازی و آموزش برای بالا بردن سطح سواد سلامت جامعه و بهبود الگوی بهره گیری از خدمات سلامت، همکاری و هماهنگی نزدیک نظام سلامت، آموزش و رسانه ها را می طلبد.
  این مقاله حاصل پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد است که طرح پژوهشی آن از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصویب شده است.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بهره گیری از خدمات سلامت، کرمان
 • محمد حسین کاوه، اطهره نجفی، نسرین پورعلی محمدی، سید حمید رضا طباطبایی صفحات 135-149
  سابقه و هدف
  مطالعات اندکی روی نقش داوطلبان سلامت در آموزش مراقبت از خود به زنان وجود دارد. از این رو، مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی نقش داوطلبان سلامت در آموزش بهداشت یائسگی به زنان اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی نیمه تجربی،48 داوطلب سلامت و 480 نفر از زنان تحت پوشش آنان در 8 مرکز از 70 مرکز بهداشت شهری در شیراز شرکت داشتند.ابتدا یک کارگاه آموزشی 8 ساعته طی دو روز برای داوطلبان سلامت اجرا شد. پس از آن از داوطلبان درخواست شد تا به آموزش بهداشت یائسگی به زنان بپردازند. پرسشنامه ای خود-ایفا برای جمع آوری داده های جمعیت شناختی استفاده شد. سطوح دانش داوطلبان و زنان قبل و بعد از مداخلات آموزشی با استفاده از یک آزمون کتبی (ضریب کودر-ریچاردسون 20 برابر با 66/0)، مشتمل بر 30 سوال چندگزینه ای، اندازه گیری گردید. داده های پژوهش با استفاده از نسخه ی 5/11 نرم افزار SPSS و کاربرد آزمون های ناپارامتریک مجذور کای، ویلکاکسون، و من ویتنی پردازش و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات دانش داوطلبان سلامت در گروه آزمایش، از 1/17 قبل از کارگاه آموزشی به 2/29 بعد از کارگاه افزایش یافته بود) 001/0 > P). میانگین های نمرات دانش داوطلبان در گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون، به ترتیب 3/16 و 7/14 بودند. دانش زنان در گروه آزمایش به نحو بارزی از 4/12، قبل از آموزش توسط داوطلبان، به 4/25 پس از آن افزایش یافت (001/0 > P). سطوح دانش زنان در گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 1/15 و 9/14 بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دهنده ی اثربخشی مداخله ی آموزشی در توانمندسازی داوطلبان، همچنین موفقیت داوطلبان در آموزش سلامت یائسگی به زنان در اجتماع آنان است. از این رو، پیشنهاد می شود متولیان سلامت با برنامه ریزی مناسب به توسعه ی این ظرفیت اجتماعی بپردازند و از آنان برای ارتقای سلامت زنان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: یائسگی، آموزش، داوطلبان سلامت، زنان
|
 • M. Aliabadi, M. Farhadian, H. Mahjub, G. Atarieh Pages 1-11
  Background
  The occupational exposure conditions such as dust concentration، exposure time، smoking status and use of respiratory protection device are effective on pulmonary function disorder. The aim of this study was to determine the risk of pulmonary function disorder in the workers exposed to silica dust in the stone crushing by using Cox regression model.
  Method
  117 of workers employed in the stone crushing workshops were selected through simple random approach. Information about history of occupational exposure was collected using the standard questionnaire. The results of p ulmonary function test which had been conducted using the Spirometer (Model –Vitalograph Spirotrav IV) were extracted.
  Results
  The result of the obtained model showed that the worker age، smoking status and use of respiratory protection device were effective in causing pulmonary function disorder. The hazard risk in the smokers was 8. 44 higher (compared with non-smokers) and also in the workers without respiratory protection device was 3. 3 higher (compared with the group who used the device).
  Conclusion
  Using the Cox model could practically determine the effect of worker exposure variables on the hazard risk of pulmonary function disorder. Accordingly، this study proposed that the hazard risk of different occupational diseases should be estimated using the Cox model in order to consider protective intervention programs.
  Keywords: Cox regression, Pulmonary disorder, Silica dust
 • M. Noori Shadkam, Z. Eslami, H. Mozaffari-Khosravi, F. Zare Pages 12-20
  Background
  Child malnutrition is one of the common problems of health related to several factors. Food poverty is one of these factors. Child ren do not benefit from adequate food for their needs، and malnutrition and growth failure will ultimately emerge. This study aimed to determine the monthly supportive food basket delivered among families with children suffering from malnutrition.
  Methods
  This study as a field trial involving 300 children 1-6 years with growth disorder in Khatam and Taft cities in Yazd province. Totally 150 children in rural areas under Khatam nutrition education and monthly food baskets were studied while 150 children in a Taft rural area nutrition education were merely used. Anthropometric data including height and weight at six months and one year after the intervention were recorded and the various indicators such as weight and height for age Z score were calculated. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  161 (53. 6%) of children were girl and 139 (46. 4 %) were boy. Average weight for age، height for age and weight for height Z score، height and weight of the children at the beginning of the intervention، six months and one year after the intervention showed no significant difference between the two study groups.
  Conclusion
  This study showed that the direct supportive food basket can not help to promotion growth status in children with growth disorder and it would be better to selected other supportive procedures.
  Keywords: G rowth Disorder, C hild M alnutrition, N utritional S upport
 • B. Akbari-Adergani, Am Attaran, M. Veiskarami Pages 21-31
  Background
  Distillery’s vinasse wastewater is problematic to be easily disposed of in environment due to its high BOD and COD content which imposes a great deal of costs on plant. The main aim of this scientific and applied research is reducing the organic load of distillery’s vinasse wastewater via concentration technology.
  Method
  In this research، concentration of vinasse technology was used for reduction of organic load and removing color and odor of its wastewater. In this process، it was considered three evaporators and three separators. The raw wastewater was passed through from a phase with higher pressure into the other phases with lower pressure. The effluent form of each phase was sampled and the COD and BOD factors were evaluated.
  Results
  The results revealed that the COD reduction for the first، second and third phases were 68. 98، 85. 68 and 99. 97 percent respectively and this reduction for BOD factor were 68. 75، 85. 68 and 99. 97 percent respectively. The odor and color of raw wastewater were removed step by step by passing through first to three phases.
  Conclusion
  C oncentration technology has a perfect efficiency in reducing organic load and removing odor and color of distillery’s vinasse wastewater. Considering production of feed and also bio-fuel as by-products، it can be concluded that this treatment process can be used for treatment of distillery’s vinasse wastewater and similar plants.
  Keywords: Distillery's vinasse wastewater, Organic load, evaporator, Separator, Condenser
 • Sh Dowlatshahi, M. Ahmadian, S. Reshadat, F. Nadri, N. Rajabi Gilan Pages 32-41
  Background
  Due to discharge of industrial effluent into marine environment، background quantity of heavy metals and their bioaccumulation in marine organism''s body including fish is increasing. Thus، determination of mercury content in fish consumed by human is an essential thing.
  Methods
  In order to evaluate the mercury content of canned tuna fish marketed in Kerman، 70 canned tuna fish samples were purchased and their mercury content was determined by ICP-OES. All results were reported as µg g-1 on a wet weight basis.
  Results
  The range obtained for 70 tuna samples analyzed in µg g-1 was from 0. 1±0. 07 to 0. 54±0. 2 µg g-1. The mean Hg concentration in the tuna was 0. 29 µg g-1. The results of this study showed that 80% of tuna samples (8 types) from the Persian Gulf have average H g level below and 20% (2 types) above the WHO/FAO recommended levels.
  Conclusion
  The results obtained from the present study showed that most of the canned tuna fish marketed in Iran have average Hg concentration below WHO/FAO limit of 0. 5 µg g-1. Two tuna samples، however، showed average concentration above the guidelines. In this respect، more attention should be paid to monitor Hg concentration of nation’s canned tuna fish and to force canned tuna industry to systematic monitoring as well as establishment of required standards for monitoring of this harmful heavy metal in foodstuffs.
  Keywords: Canned tuna fish, Mercury, Food health, Kerman
 • J. Sadeghizadehyazdi, M. Mazaheritehrani, Mb Habibi, Mh Ehrampoush, H. Fallahzadeh Pages 42-50
  Background
  Supplying the needed food of the world is the problem that humanity with all its power became unable. Today in most countries، soy food products have a special place in daily diets. Having relatively low price، lack of cholesterol and lactose، essential polyunsaturated fats and also decreasing the fat and cholesterol and preventing atherosclerosis are the benefits and outstanding characteristics of soy food products. The purpose of this study was evaluating the sensory characteristics of soy yogurt، especially taste and texture by adding the flavors of banana، oranges،strawberry and modified starch to improve properties of soy yogurt such as texture and flavor.
  Methods
  This study was based on sensory evaluation of 120 students. Methodology of data collection was questionnaire. The modified starch at different concentrations (0/25، 0/75،1،1/25 percent) and accepted flavor and rate of synersis according to statistical tests of kruskalwallis and ANOVA were assessed.
  Result
  Sensory evaluation of flavor and texture was done on seventh day of maintenance. The results showed that the highest score of acceptable texture was related to concentrations of 1- 0/75- 0/5and1/25 percent respectively. The highest score of accepted flavor was related to flavors of oranges، banana and strawberry respectively.
  Conclusion
  using flavors in the soy yogurt causes removal of undesirable flavors and also bringing variety in products. With regard to the different capacity of water binding، vegetal and animal proteins the use of stabilizers can be effective in the improvement of appearance characteristics، especially texture of soy yogurt.
  Keywords: Soy yogurt, Flavor, Stabilizer
 • Mr Heydari, R. Davani, F. Taghva Pages 51-58
  Background
  The widespread use of detergents on the one hand and the lack of disposal on the other hand، increases the possibility of these materials to groundwater. In addition to causing toxicity in animals these materials also cause allergic diseases in people. The purpose of this study was to determine the amount of detergent in drinking water in the city of Shiraz.
  Methods
  In this cross-sectional study، all drinking water sources in Shiraz (38 sources) was examined for two years: 1387 & 1390. Water sample data were recorded in a checklist and samples after ring transfer to laboratory were tested with Polarymetr Volta.
  Results
  All samples were with normal range of detergent. In this study، statistical test was performed and showed that the amount of detergents in alluvial wells were significantly more than calcareous and network drinking water. No correlation was foured between the amount of detergent and other physical and chemical factors.
  Conclusion
  Although detergents and phosphate levels are rising but in none of the water resources of Shiraz، the amount of phosphate and detergent was higher than the standard range، but for high levels of nitrite and nitrate and the increasing process of the amount of phosphate and detergent in some wells، protecting wells and observing health and privacy sewage treatment is urgent.
  Keywords: Drinking water, Detergent, Chemical, physical factors
 • Mh Baghianimoghadam, A. Nadjarzadeh, M. Askar Shahi, M. Salehi Pages 59-69
  Background
  Vitamins are organic compounds required as vital nutrients and vitamin deficiency is a venturesome condition for human body. Vitamin D deficiency is a world-wide epidemic and it’s widespread deficiency is a concern in Middle East countries. The major cause of vitamin D deficiency in many countries is the lack of sunexposure as a result of cultural norms of covering. The aim of this study was to determine the Yazd high school students’ knowledge، attitude and practice towards vitamin D effects on human health.
  Methods
  A self-administered، structured، questionnaire، researcher made was conducted to investigate knowledge، attitude and practice of high school students. The questionnaires were given to 312 students (153boys and 159 girls) of 8 Yazd high schools. We used SPSS software and Paired t-test، ANOVA and chi2 test for analyzing the data.
  Result
  Of total participants، 49% were boys and 51% were girls. This study showed that among the 312 cases studied، 2. 2% had good knowledge and 39. 4% had average knowledge about vitamin D effects on human health. 21. 5% of the cases had good attitude and 18. 8% of them had goodpractice. Mean knowledge score was 15. 11+- 4. 83 of 31، mean attitude score was 18. 94+-3. 32 out of 28 scoreand، and mean practice score on vitamin D effects on human health was 13. 69 +-2. 71 of 20. There wasn’t a significant difference between knowledge and attitude among girls and boys but boys practice was better than girls and there was a significant difference in this case.
  Conclusion
  Lack of knowledge،attitude and practice could endanger people''s health so developing some training programs seems to be necessary.
  Keywords: knowledge, Attitude, Practice, Vitamin D, Health, Students
 • M. Faraji, Mm Amin, M. Sadani Pages 70-80
  Background
  PCE is a chlorinated aliphatic hydrocarbon which has been used in some industries. Industrial wastewaters polluted with PCE must be treated because of its possible carcinogenic effects. The aim of this study was to determine the PCE biodegradation potential in high concentration using Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR) that thus far has not been used for biodegradation of this compound.
  Methods
  An Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR) was used in the type of lab scale with volume of 10 L which was divided into four compartments for biological degradation PCE in synthetic substrate. Startup was done using of anaerobic digested sewage sludge. After startup، performance of the reactor was evaluated in biodegradation of PCE in concentration of 100 mg/L. Hydraulic retention time (HRT) was 32 hours.
  Results
  Optimum COD removal efficiency was obtained 98% with OLR equal to 3. 1 g COD/L. d. Average COD removal for the whole activity period of reactor was 91. 4%. For PCE removal، efficiency was observed 99. 5%.
  Conclusion
  According to information obtained from this study، it can be stated that with AMBR، providing full-scale studies and using real industrial wastewater polluted with PCE can be takenas simple، efficient and reliable method for treatment of PCE، even in high concentration.
  Keywords: Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR), Industrial wastewaters, Perchloroethylene
 • Ss Mazloomy Mahmoudabad, H. Khani, F. Kaseb, H. Fallahzadeh Pages 81-90
  Background
  Cardivascular disease is the most common cause of mortality in the world contributing to one third of entire mortality in the world. This disease also has significant consequcnces. To prevent it implementing instructional programes is needed. Health volunteers are of potential capacity to improve mothers'' knowledge، attitude، and performance. The aim of this study was is determining the effect of instruction of health volunteers on knowledge، attitude and performance of mothers
  Methods
  This study is clinical trial conducted on 310 mothers learned by health volunteers. Mothers and health volunteers were selected randomly. The effect of the instruction on mothers was controlled 6 months after implanting the research spss 16 was used to analyse the data.
  Results
  The results of study showed that the mean score of mothers knowledge before implementing the plan was 26. 4 [from 38 (69/4%)] and after it، arrived at 31/2 (82/1%) (p=. /…). mean score of mothers attitude was 24. 2 [from 30 (80. 6%)] and after instruction becom 27. 6 (92%) that is satisfactory (p=. /…). The averge score of mothers on performance was 14. 7 from 40 (37/7%) and after instruction become 17/2 (44/1%) and the result of Tpaired test with p=. /… showes significant relation.
  Conclusion
  In this study، the effect of health volunteers'' instruction on motheres was 12/7% increasing in knowledge، 11/4% increasing in attitude and 6/4% increasing in performance it seem، we need more studies to bring chage in performance of the subjects.
  Keywords: knowledge, performance, health volunteers, nutrition, healthy heart
 • Sk Kazemeini, F. Mohammadi, F. Owlia Pages 91-102
  Background
  Patient satisfaction is an important concept of sovereignty as one of the important areas of clinical services. Patient''s views on quality of service area، is taken as an image of our strengths and weaknesses. Applying patients'' good ideas can improve quality of services and reduce imposing additional costs on hospital.
  Method
  This study was a descriptive cross-sectional trial consising of patients admitted in burn hospital during the first nine month of 2011. Sample size was 542 patients having been selected from discharged patients by appropriate allocation. Data were gathered by the questionnaire having 24 questions، which was then assessed using a likret rating scale. Data were analyzed using SPSS 18 and Amos 16 and descriptive and inferential methods. Resulth: overall 81/2% of the clients alleged good satisfaction; 18/6% moderate and 0/2% poor satisfaction. Most satisfaction related to medical services (93/3%) and lowest satisfaction was associated with facilities (80%).
  Conclusions
  according to the results of this study، operating room، facilities and services had greatest impact on patient''s satisfaction and there was a significant relationship between gender، education level & length of admission & overall satisfaction.
  Keywords: Patient satisfaction, Patient, Hospital
 • Rezakhani Mogaddam, Shojaezadah D., Sadeghi R., Pahlevanzadah B., Shakouri Moghaddam R., Fatehi V Page 103
  Background
  and
  Objectives
  Smoking is considered as a worldwide public health problem that can reduce life expectancy and creativity in personal life. Also it can increase medical costs. The purpose of this study was surveying smoking habits and tendency to these materials among the students of Tehran University of Medical Sciences in 2010-11.
  Method
  This was a cross- sectional study over 720 students from Tehran University of Medical Sciences. Data were collected using questionnaire and analyzed by descriptive statistical methods and Logistic regression test by using spss16 software.
  Results
  The results showed the frequency of hookah and cigarette smoker were 22% and 23/3% respectively. The research also showed that the main cause of smoking was fun. frequency of Hookah and cigarette smoker in the schools of dentistry and pharmacy respectively were more than other schools significantly.
  Conclusion
  Comparing this research and the results of similar researches showed that the use of cigarette، hookah are decreasing among the students of Tehran University of medical sciences in recent years. But we should continue the programs for training health care and prevention of diseases. Planning for these programs should be started in high school and followed at university. It is proposed to solve the problems of students in the term of entertainment.
  Keywords: student, cigarette, hookah, tendency
 • Mr Pahlavanzadeh, Aa Jafari, H. Ahadian, M. Ghafourzadeh, F. Mirzaei Page 114
  Background
  Denture stomatitis is a common inflammatory complication of the candidiasis seen under the maxillary denture، which is observed in 70% of cases following a chronic trauma. Candidia species particularly Candida albicans are known as one of endogenous etiologic agent of denture stomatitis that may cause systemic opportunistic infection in immunosupressed subjects. The aim of present study was to determine frequency of oral candidiasis in patients with complete denture referring to Yazd dentistry school.
  Methods
  Totally 109 patients with denture referring to Yazd School of Dentistry were participated in the current cross-sectional descriptive study. The designed questionnaire was first completed and then the clinical assessment was carried out by the oral disease specialist in dental unit. Sample was collected from the oral mucosa and used for a direct smear and culture and finally the results were analyzed by using SPSS 13 soft ware.
  Result
  There wasn''t any statistical significant differences between the Colonization of Candida on denture and sex (P=0. 32). Statistical data showed a higher colonization of Candida albicans on the oral mucosal surface of denture users with oral disorder compared with denture users without oral complication (P=0. 002). Tongue and maxillary denture showed the highest Candida colonization in current study.
  Conclusion
  Results of current study confirmed the major role of Candida in the incidence of denture stomatitis. The oral and denture hygiene and disinfection of denture can decrease Candida colonization and oral candidiasis in denture users.
  Keywords: Candidiasis, Denture, Candida, colonization
 • M. Nekoei-Moghadam, S. Parva, Amiresmaili, Mr Baneshi Pages 123-134
  Background
  Despite increasing concern on the effects of low health literacy، the influence of health literacy on health status and utilization of health services is not clear. The dim of this research is to assess health literacy and find out the relationship between health literacy and health services utilization.
  Methods
  The present study was performed cross-sectionally. One thousand literates from urban population aged 17- up were investigatoel. Questionnaires were used for data collection. Data were analysed using descriptive statistics، to study variables relationships statistical tests such as chi square، T test، one way ANOVA and linear regression were applied.
  Results
  The level of health literacy of 60% percent of the population was low (inadequate، boarder line). Education (p=0. 001) and insurance coverage status (p=0. 002) had the most correlation with health literacy. Health Literacy had influence on health services utilization. The groups with high score of health literacy walk on one health center (p=0. 006). It was reported the people with low level of health literacy had more hospitalization (p=0. 003). The effect of health literacy was confirmed on health services Utilization factors after removing the effect of confounding factors.
  Conclusion
  Health literacy was assessed low in Kerman. Enhancing health literacy may be an effective strategy for health improvement and health services utilization. Health literacy assessment for feedback of health literacy levels and appropriate demand from modern health care system should be measured by health care plans and policy making. The necessity of cultural and educational preparedness for promoting individual health literacy، improvement of blueprint in health services utilization، and the close cooperation and coordination among health system، education system and media is suggested.
  Keywords: Health Literacy, Health Services Utilization, Kearman
 • Sh Kaveh, A. Najafi, N. Pouralimohammadi, Shr Tabatabae Pages 135-149
  Background
  There are a few studies on the role of health volunteers in teaching women menopause-related self-care. The present study was، therefore، carried out to evaluate the role of health volunteers in teaching women about menopausal health.
  Methods
  48 health volunteers and 480 women in 8 from 70 urban health centers affiliated to Shiraz district health authority، selected through a multistage random sampling participated in this quasi-experimental study. An 8-hour workshop was conducted over two days for health volunteers. The volunteers، then، were asked to teach women about menopausal health. A self-administered questionnaire was used for collecting demographic data. Knowledge levels of volunteers and women were measured using a written test (CR20=0. 66)، composing of 30 multiple choices questions، before and after educational interventions. Research data were processed and analyzed، using nonparametric tests (Wilcoxon and Mann Whitney tests)، in SPSS statistical software، version 11. 5.
  Results
  The mean score of knowledge of health volunteers in experimental group increased from 17. 1، before workshop، to 29. 2 after that (p<0. 001). Means of knowledge scores in volunteers control group in pretest and posttest were 16. 3 and 14. 7، respectively. The women''s knowledge in the experimental group، significantly increased from 12. 4، before training by volunteers، to 25. 4، after that (p<0. 001). The women''s knowledge levels in the control group in the pretest and posttest were 15. 1 and 14. 9، respectively.
  Conclusion
  The findings of this study showed the effectiveness of training intervention in empowering health volunteers، as well as the volunteers ability in teaching community women about menopausal health. the study also suggests health authorities to consider the utilized protocol in their planned initiatives for promoting women''s health.
  Keywords: Menopausal health, Teaching, Health volunteers