فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 6 (بهمن و اسفند 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • طاهره مطیع اله، فرزانه مسلمی حقیقی، علی قنبری، شیما امیرمعزی، زهرا سعادت صفحه 989
  مقدمه
  گردن درد مزمن یکی از علل شایع مراجعه افراد به مراکز فیزیوتراپی است که ممکن است در ارتباط با وضعیت نامناسب بدنی از جمله قرار گرفتن طولانی سر، گردن و شانه ها در وضعیت نامناسب در حین کارهای روزمره باشد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه گردن درد مزمن و نقاط ماشه ای با جلو آمدن سر در افراد مبتلا به گردن درد در محدوده سنی 60-20 سال در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر، 31 بیمار دارای درد مزمن گردن و 31 فرد سالم شرکت داشتند. توسط یک دوربین دیجیتال از افراد و از نمای جانبی راست عکس هایی تهیه شد و با استفاده از نرم افزار ImageJ زوایای جلو آمدن سر و شانه اندازه گیری شد. از آزمون های t و 2c برای تحلیل اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین درد مزمن گردن و جلو آمدن سر به دست آمد (0001/0 > P). به این صورت که در افراد بیمار نسبت به افراد سالم میانگین زوایای جلو آمدن سر کمتر بود، یعنی جلوآمدگی سر بیشتر بود. همچنین ارتباط معنی داری بین درد مزمن گردن و جلو آمدن شانه وجود داشت (0001/0 > P). به این صورت که در افراد بیمار نسبت به افراد سالم جلوآمدگی شانه بیشتر بود. ارتباط قوی و معنی داری بین گردن درد مزمن با وجود نقاط ماشه ای در عضله تراپزیوس دیده شد (0001/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه بین گردن درد مزمن و جلو آمدن سر و شانه می توان در برنامه درمانی این بیماران بر اصلاح وضعیت های نامناسب سر و شانه تاکید کرد. همچنین با توجه به رابطه نقاط ماشه ای عضله تراپزیوس با گردن درد پیشنهاد می گردد که در معاینه بیماران مبتلا به گردن درد مزمن وجود این نقاط ماشه ای بررسی شود و در درمان این بیماران به کمک روش های مختلف فیزیوتراپی این نقاط خاموش گردند.
  کلیدواژگان: گردن درد مزمن، جلو آمدن سر، جلو آمدن شانه
 • وحید مهدی زاده، معصومه روزبهانی*، جلال ثامنی، محمدحسین نیلفروش، حمید حقانی، پروانه مهدی صفحه 998
  مقدمه

  آزمون فاصله در نویز (Gaps in noise یا GIN)، مهارت وضوح زمانی شنوایی را ارزیابی می نماید. مطالعات قبلی نشان داده اند که آزمون فاصله در نویز، آزمونی با کاربردی آسان است که دارای حساسیت و ویژگی خوبی است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی مهارت وضوح زمانی شنوایی در افراد دارای شنوایی هنجار با و بدون وزوز بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه هم گروهی همزمان غیر مداخله ای روی 20 فرد دارای وزوز (14 نفر وزوز دو طرفه و 6 نفر دارای وزوز یک طرفه) با آستانه شنوایی هنجار، با میانگین سنی 3/30 سال به عنوان گروه بیمار و 20 فرد با شنوایی هنجار بدون وزوز با میانگین سنی 8/27 به عنران گروه شاهد با شرایط سنی و جنسیتی مشابه در دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. پس از انجام آزمون فاصله در نویز GIN، آستانه تقریبی و درصد پاسخ های صحیح افراد استخراج شد و با آزمون ناپارامتری Mann-Whitneyمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  آستانه تقریبی در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی داری طولانی تر از گروه شاهد بود (به ترتیب 004/0 = P و 001/0 = P). درصد پاسخ های صحیح در گوش راست و گوش چپ گروه بیمار به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (به ترتیب 007/0 = P و 001/0 = P).

  نتیجه گیری

  نتایج آزمون فاصله در نویز، نقص در پردازش وضوح زمانی شنوایی افراد دارای وزوز با شنوایی هنجار را نشان داد. بنابراین می توان این طور برداشت کرد که عملکرد ضعیف تر پردازش شنوایی در افراد دچار وزوز محتمل خواهد بود.

  کلیدواژگان: وضوح زمانی شنوایی، وزوز، آزمون فاصله در نویز (GIN)
 • سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری، معصومه پور محمدرضای تجریشی صفحه 1003
  مقدمه
  مطالعات زیادی در رابطه با اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر هر یک از مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان عادی انجام شده است؛ در حالی که مطالعات اندکی به بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر تمام متغیرهای بالا به طور همزمان در دانش آموزان با اختلال ریاضی پرداخته اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه شاهد بود. 40 دانش آموز پسر 13 تا 15 ساله با اختلال ریاضی که به روش تصادفی از مدارس اختلال یادگیری شهرستان های تهران انتخاب شده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را در 9 جلسه دریافت کردند؛ در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارایه نشد. این دانش آموزان به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه شاهد). ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون هوشی Wechsler، آزمون تشخیصی ریاضی Comet، برنامه آموزش مهارت های زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسش نامه خودتوانمندسازی اجتماعی Fleener، Lisa و Phillips بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج کلی تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین تفاوت نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که گروه آزمایش و شاهد حداقل در یکی از 4 خرده مقیاس مهارت شناختی، رفتاری، هیجانی یا انگیزشی تفاوت معنی داری دارند (27/13 = F و 001/0 > P). نتاج نهایی تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر مهارت شناختی (78/8 = F و 01/0 > P)، مهارت رفتاری (37/22 = F و 05/0 > P)، کفایت هیجانی (51/5 = F و 01/0 > P) و آمایه انگیزشی (42/17 = F و 01/0 > P) دانش آموزان با اختلال ریاضی اثر مثبت و معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی اثر معنی داری داشت. با توجه به این که تقویت این مهارت ها منجر به خودتوانمندسازی اجتماعی دانش آموزان می شود، برنامه ریزی جهت آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان با اختلال ریاضی اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی، اختلال ریاضی
 • امین سرابندی، محمد کمالی، حسین مبارکی * صفحه 1015
  مقدمه

  یکی از بارزترین گروه افراد دارای ناتوانی، معلولین کم بینا و نابینا هستند که وجود معلولیت و نقص بینایی وضعیت کیفیت زندگی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه به ارزیابی رابطه نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی معلولین نابینا و کم بینا پرداخت.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1391 و در شهر زاهدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و 121 نفر از معلولین نابینا و کم بینای عضو سازمان بهزیستی شهر زاهدان که بالای 7 سال سن داشته و معلولیت دیگری نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا معاینات بینایی شامل بررسی حدت بینایی، دید محیطی و دید عمق انجام شد. سپس اطلاعات با استفاده از دو پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه کیفیت زندگی نابینایان (که در سال 1386 به فارسی ترجمه شده بود و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین و پایایی آن به روش آزمون مجدد برآورد و مقدار همبستگی آن 89/0 به دست آمده بود) جمع آوری شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین کیفیت زندگی در زنان پایین تر از مردان بود. نتایج آزمون t این اختلاف را معنی دار نشان داد (001/0 > P). نتایج آزمون Mann-Whitney U نشان داد که افراد بدون دید عمق در بعد فراغت (009/0 = P) و اجتماعی (003/0 = P)، و افراد دارای دید تونلی در بعد خودمراقبتی و تحرک (001/0 > P) به طور معنی داری نسبت به افراد طبیعی نمره کیفیت زندگی پایین تری داشتند.

  نتیجه گیری

  نقص دید محیطی، دید عمق، جنسیت و سطح تحصیلات اثر قابل توجهی بر کیفیت زندگی نابینایان در این منطقه دارد. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم آموزش و ارایه برنامه های اجتماعی و تفریحی برای معلولین به خصوص زنان و همچنین انجام پژوهش های بیشتر بسیار ضروری است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، عملکرد بینایی، نابینا، کم بینا
 • سید محمد موسوی ندوشن، محمد تقی کریمی، سعید فرقانی، مهدی نقدی، نیما جمشیدی صفحه 1024
  مقدمه
  آمپوتاسیون های انگشت یا بخشی از انگشت،رایج ترین شکل قطع عضو می باشد. قطع انگشتان نه تنها مسایل روان شناختی و اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه می تواند روی مسایل اقتصادی فرد و خانواده اش نیز تاثیر منفی گذارد. و استفاده از پروتز نیز روی مسایل اجتماعی، روان شناختی و اقتصادی فرد و خانواده اش تاثیرگذاراست. زیبایی ظاهری و تعلیق مطمئن دو عامل مهم در عملکرد و استفاده از پروتز انگشت می باشند. هدف از این مطالعه، طراحی و اصلاح یک سیستم ساکشن سوکت جدید برای پروتزهای زیبایی سیلیکونی انگشت بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر پروتز زیبایی سیلیکونی شیاردار انگشت و پروتز زیبایی سیلیکونی معمولی انگشت برای 30 نفر آمپوته (7 زن و 23 مرد، میانگین سنی 4/29 سال) انگشت طراحی و ساخته شد و قدرت تعلیق در هر دو نوع سیستم تعلیق با استفاده از نیروسنج با دقت 01/0نیوتن اندازه گیری شد.
  یافته ها
  حداکثر نیروی تعلیق ساکشن سوکت در پروتز جدید و پروتز معمولی به ترتیب 27/1 و 8/0 نیوتن می باشد (001/0 > P) که بیانگر عملکرد بهتر سیستم جدید نسبت به سیستم قبلی می باشد و می توان این برتری را ناشی از ایجاد حلقه هایی در سطح داخلی سوکت سیلیکونی دانست.
  نتیجه گیری
  طراحی و ساخت پروتز سیلیکونی انگشت با روش جدید می تواند علاوه بر ایجاد تعلیق مطمئن تر نسبت به سیستم قبلی، مانع از صرف هزینه مجدد برای ساخت پروتز پس از چند ماه استفاده از پروتز گردد.
  کلیدواژگان: قطع عضو انگشت، پروتز زیبایی سیلیکونی انگشت، تعلیق ساکشن سوکت، نیروی تعلیق
 • بهروز بهروز، شهرام علی آبادی، فریبا یزدخواستی، سعید ویسی صفحه 1032
  مقدمه
  مشکلات و ناسازگاری های کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی لزوم توجه بیشتر به این اختلال را روشن تر می سازد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی با کودکان عادی بود.
  مواد و روش ها
  برای دستیابی به این هدف، از بین مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 90-1389 تعداد 11 مدرسه (1124 دانش آموز) به صورت تصادفی انتخاب و پس از شناسایی دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی (تعداد = 120 نفر)، تعداد60 دانش آموز دارای ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس، پرسش نامه های هوش هیجانی شوت (SEIS یا Schutte emotional intelligence scale) و پرسش نامه پیوند والدینی (Parental bonding instrument یا PBI) Parker و همکاران را تکمیل کردند، همچنین روش پژوهش حاضر، تحلیلی از نوع علی- مقایسه ای (مقطعی) بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین زیر مقیاس های هوش هیجانی در کودکان عادی به ترتیب، در تنظیم هیجان و ابراز هیجانی و در کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی، ارزیابی هیجانات دیگران و ابراز هیجانی بیشتر از سایر مولفه ها است. میانگین نمره دانش آموزان عادی در هوش هیجانی و مولفه های آن از میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بیشتر است، به این معنی که در تمام این مقوله ها، بین دانش آموزان عادی و کمبود توجه- بیش فعال تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 > P). میانگین نمره دانش آموزان عادی در مقوله های مراقبت با محبت مادر و مراقبت با محبت پدر، از میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه- بیش فعالی بیشتر بود (01/0 > P). همچنین، میانگین نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه- بیش فعالی از میانگین نمره دانش آموزان عادی در مقوله های کنترل مادر، کنترل پدر و سبک دلبستگی به طور کلی بیشتر می باشد (01/0 > P).
  نتیجه گیری
  بین کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و کودکان عادی از نظر مولفه های هوش هیجانی تفاوت های معنی داری وجود دارد. کاربرد یافته های این پژوهش و محدودیت ها و پیشنهادهای آن مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک دلبستگی، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی
 • نرگس جعفری، فرهاد ترابی نژاد *، محرم اسلامی، علی قربانی، شهره جلایی، جلال ثامنی، الهام محمودی، محمدحسین نیلفروش صفحه 1045
  مقدمه

  شنوایی یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر کیفیت تولید گفتار از سوی سخنوران زبان است. این حس بازخورد لازم را برای کنترل گفتار فراهم می‎کند. گفتار کودکان دارای آسیب شنوایی اغلب هم از نظر ادراکی و هم از نظر ویژگی های آکوستیکی دارای اختلال می‎باشد. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه ساختار سازه‎ای سه واکه بلند زبان فارسی در کودکان کاشت حلزون ‎شده و دارای شنوایی طبیعی بود.
  مواد و روش‎ها: صدای 20 کودک کاشت حلزون شده پیش ‎زبان و 20 کودک دارای شنوایی طبیعی در گروه سنی 5 تا 10 سال مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کننده ها تک ‎زبانه و فارسی ‎زبان بودند. از آزمودنی ها خواسته شد که واکه های /i/‎، /u/ و ‎/â/‎‎ را کشیده و تولید کنند. میانگین سازه های اول و دوم این واکه ها با نرم‎افزار Praatنسخه 5.3.13 تعیین و یافته ها بین دو گروه مقایسه گردید. جهت تعیین وجود تفاوت بین میانگین سازه های اول، دوم و نسبت سازه دوم به اول بین دو گروه از آزمون Independent t استفاده شد.
  یافته ها: مقدار سازه اول هر سه واکه در گروه کاشت افزایش یافت که این افزایش تنها در واکه /i/ معنی دار بود (011/0 =P). مقایسه‎ سازه‎ دوم تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. مقایسه نسبت سازه دوم به اول در دو گروه در سه واکه تنها در واکه /i/ و با احتمال 95 درصد تفاوت معنی دار نشان داد (01/0 =P).
  نتیجه گیری: بسامد سازه های اول در کودکان کاشت حلزون ‎شده افزایش یافت. با توجه به این یافته یعنی افزایش سازه اول، به نظر می‎رسد کودکان کاشت حلزون ‎شده حرکات جبرانی زیادی به کار می‎گیرند که می‎توان این پدیده را با فقدان بازخورد شنیداری و تلاش برای جبران آن با حس عمقی با استفاده از شگردهای تولیدی توضیح داده شود. تغییر سازه های اول و دوم در جهت کاهش فضای هندسی واکه های مورد بررسی بود، به عبارتی افرادی که کاشت حلزون ‎شده بودند اندکی مرکزی شده‎تر واکه ها را تولید نمودند.

  کلیدواژگان: تحلیل آکوستیکی، بسامد‎ ‎سازه‎ای، کاشت‎ حلزون، گفتار طبیعی، زبان فارسی
 • مهناز ابوفاضلی، امیر مسعود عرب، نورالدین کریمی، عنایت بخشی، زهرا مصلی نژاد، مهری سیروس صفحه 1054
  مقدمه
  کمردرد از شایع ترین اختلالات سیستم عضلانی- اسکلتی می باشد که به طور تقریبی 80 درصد افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار آن را تجربه کرده اند. با توجه به نقش عضلات شکم در ثبات کمری- لگنی، بررسی ضخامت و عملکرد این عضلات نیازمند ابزاری با تکرارپذیری بالا است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین تکرارپذیری سونوگرافی در ارزیابی ضخامت عضلات دیواره شکم در زنان سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه متدولوژیک حاضر روی 10 نفر، 5 زن سالم و 5 زن مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام گرفت. ضخامت عضلات دیواره شکم با استفاده از دستگاه سونوگرافی و اندازه گیری ها دو بار در یک روز با فاصله زمانی 2 ساعت و بار سوم با فاصله 5 روز از اندازه گیری روز اول انجام و ثبت شدند. آزمون ضریب همبستگی (Intraclass correlation coefficient یا ICC) برای تکرارپذیری نسبی و آزمون خطای معیار اندازه گیری برای بیان تکرارپذیری مطلق استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های حاصل برای آزمون تکرارپذیری نسبی در همه تست ها به جز عضله مایل داخلی راست و عضله عرضی سمت چپ عالی بود و در افراد مبتلا به کمردرد در دامنه متوسط تا خوب بود. همه تست ها دارای تکرارپذیری مطلق بودند.
  نتیجه گیری
  روش سونوگرافی به عنوان یک روش تکرارپذیر جهت بررسی ضخامت عضلات دیواره شکم می تواند استفاده شود.
  کلیدواژگان: تکرارپذیری، عضلات شکم، سونوگرافی
 • وحید نجاتی، سارا ایزدی نجف آبادی صفحه 1063
  مقدمه
  منحصر به فردترین جنبه در سازمان بندی مغز انسان عدم تقارن مغزی است و اوتیسم یکی از اختلالاتی است که شاید بر این عدم تقارن و عملکرد نیمکره های مغزی تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت عدم تقارن نیمکره ای در افراد اوتیسم نسبت به همتایان عادی و تعیین ارتباطات بین طرفی شدن دست و زبان بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر 26 پسر مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا، با استفاده از ASSQ و 27 پسر همتای عادی (سن و هوش بهر) از دبستان های پسرانه شهرستان نجف آباد انتخاب شدند. تمام نمونه ها با استفاده از پرسش نامه برتری طرفی Edinburgh، آزمون ضربه زدن و آزمون شنود دو گوشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها، تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  2/19 درصد نمونه های اوتیستیک برتری دست چپ داشتند و تقاوت معنی داری بین نمرات Edinburgh دستی دو گروه وجود دارد (006/0 = P). بین دو دست افراد اوتیستیک در آزمون ضربه زدن تفاوتی مشاهده نشد (186/0 = P) و تفاوت دو دست در دو گروه معنی دار بود (021/0 = P). در آزمون شنود دو گوشی مزیت گوش راست در افراد اوتیستیک مشاهده شد (001/0 > P)، ولی تفاوت معنی داری بین دو گوش در دو گروه نیز مشخص شد (007/0 = P). نتایج هیچ گونه همبستگی بین عوامل برتری دستی و طرفی شدن زبان آشکار نکرد.
  نتیجه گیری
  طرفی شدن طبیعی در هیچ یک از آزمون های ضربه زدن و شنود دو گوشی و پرسش نامه برتری دستی Edinburgh در افراد اوتیستیک مشاهده نشد و عدم تقارن نیمکره ای طبیعی در افراد اوتیستیک از الگوی هنجاری پیروی نمی کند. شیوع بالای چپ دستی در افراد اوتیستیک نیز عاملی بر تایید ناهنجاری در عملکرد بین نیمکره ای می باشد. به علاوه با وجود ارتباط نزدیک برتری دستی و طرفی شدن زبان، هیچ همبستگی مشخصی بین این عوامل مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، برتری طرفی، نیمکره های مغزی، آزمون شنود دو گوشی، ضربه زدن، پرسش نامه برتری طرفی Edinburgh
 • ندا ارشاد، صدیقه کهریزی*، محمد پرنیان پور، محمود رضا آذغانی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 1077
  مقدمه

  کمردرد ناشی از فعالیت های باربرداری و نگهداشتن بار، عامل مهمی در ایجاد ناتوانی عملکردی برای بیمار و ضررهای سنگین اقتصادی است. هنگام نگهداری بارهای دینامیکی مقدار گشتاور وارد شده به ستون فقرات در حال تغییر است که می تواند ثبات ستون فقرات را به مخاطره بیندازد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوع بار (دینامیک یا استاتیک) بر فعالیت عضلات تنه به منظور بررسی دقیق تر ضایعات ستون فقرات بود.

  مواد و روش ها

  12 مرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. افراد بارهای دینامیک و استاتیک را در دو وضعیت ایستاده و خمیده تنه (12 آزمون)، در یک جلسه آزمایش حفظ کردند. فعالیت عضلات [درصد ماکزیمم انقباض ارادی (Maximum voluntary contraction یا MVC)] راست شکمی، مایل داخلی و خارجی شکمی، ارکتوراسپاین پشتی و کمری و مولتی فیدوس مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  فعالیت عضله ارکتوراسپاین کمری حین نگهداری بارهای دینامیکی در مقایسه با بار استاتیک به طور معنی داری افزایش یافت. فعالیت عضلات شکمی، مولتی فیدوس و ارکتوراسپاین پشتی حین نگهداری بارهای دینامیکی افزایش یافت، اما معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  افزایش فعالیت عضلات ارکتوراسپاین حین حفظ بارهای دینامیکی منجر به افزایش نیروهای فشاری روی ستون فقرات می گردد. بنابراین جهت جلوگیری از بروز آسیب، علاوه بر مقدار بار (کیلوگرم)، نوع بار خارجی (استاتیک یا دینامیک) نیز باید در فعالیت های باربرداری و نگهداشتن بار مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بار دینامیک، الکترومیوگرافی، عضلات تنه، حفظ بار
 • عطا حیدری، وحید راشدی، محمد رضایی صفحه 1087
  مقدمه
  هر گونه نقص قابل توجه در عملکرد حس شنوایی، مشکلاتی را در برقراری ارتباط و سازگاری با محیط ایجاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع اختلالات شنوایی در کودکان سنین 3 تا 6 ساله مهد کودک های شهر همدان در سال 1391 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی بر روی 345 کودک (185 دختر و 160 پسر) انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. پس از تکمیل برگه آگاهی از وجود کم شنوایی توسط والدین و مربیان، معاینه اتوسکوپی، آزمون Immittance و غربالگری تون خالص صورت گرفت.
  یافته ها
  6/11 درصد حالت های ناهنجار مجرای گوش، 6/22 درصد اختلال پرده تمپان، 8/22 درصد تمپانوگرام ناهنجار، 7/28 درصد عدم وجود رفلکس صوتی و 9/11 درصد کم شنوایی مشاهده شد. کم شنوایی در 3/10 درصد موارد از نوع انتقالی، 3/1 درصد از نوع حسی عصبی و در 3/0 درصد از نوع آمیخته بود. در 9/11 درصد از کودکان دارای کم شنوایی، کم شنوایی خفیف تا متوسط مشاهده گردید و هیچ موردی از کم شنوایی شدید و عمیق مشاهده نشد. 96 نفر از کودکان (8/27 درصد) نیازمند اقدامات درمانی و 6 نفر (7/1 درصد) نیازمند اقدامات توان بخشی بودند. میزان آگاهی والدین (3/2 درصد) و مربیان (6/1 درصد) از وجود کم شنوایی در سطح پایینی قرار داشت.
  نتیجه گیری
  نظر به وجود درصد بالایی از کودکان نیازمند به اقدامات درمانی، تاثیر اختلالات شنوایی بر یادگیری کودکان در سنین پایین و اهمیت تشخیص و مداخله زود هنگام در موارد وجود کم شنوایی، اجرای برنامه های توان بخشی شنوایی، آگاه نمودن مسوولین، مربیان مهد کودک ها و والدین کودکان و انجام دوره ای برنامه غربالگری شنوایی در سنین پایین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات شنوایی، غربالگری، کودکان
 • امیر داداش پور، علی داداش پور، محمدرضا محمودخانی، رسول محمدی صفحه 1095
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی و معضلات دوره سالمندی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین درمانی در آب بر میزان افسردگی مردان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  30 مرد سالمند (سن 19/5 ± 46/68 سال، وزن 72/4 ± 66/64 کیلوگرم، قد 25/4 ± 6/167 سانتی متر) به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) تمرین درمانی در آب را اجرا کرده و گروه شاهد فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. میزان افسردگی آزمودنی های پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجرای دوره تمرین درمانی در آب با کمک پرسش نامه افسردگی Beck تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های Independent t و Paired t در سطح معنی داری (05/0 £ P) اجرا گردید.
  یافته ها
  بین دو گروه مورد و شاهد در پیش آزمون در میزان نمرات افسردگی تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در پس آزمون تفاوت معنی داری دیده شد. نتایج آزمون Paired t نیز اختلاف معنی دار نمرات افسردگی بین پیش و پس آزمون را در گروه مورد نشان داد؛ در حالی که بین پیش و پس آزمون گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، چنین به نظر می رسد که تمرین درمانی در آب بر کاهش شدت افسردگی مردان سالمند موثر است و می تواند به عنوان یک روش مداخله ای تاثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تمرین درمانی در آب، افسردگی، سالمندان
 • بمانعلی مردانی شهربابک، نسرین جلیلی، سید مجید میرخانی، پوریا رضا سلطانی صفحه 1103
  مقدمه
  نقایص کارکردی در کودکان فلج مغزی منجر به محدودیت مشارکت آنان در انجام فعالیت های روزمره زندگی و در نتیجه اعمال فشارهای جسمانی و روانی بر مراقبین می گردد که این مساله می تواند تاثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر وسایل کمکی بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 291 نفر از مادران دارای کودک فلج مغزی 0 تا 14ساله ساکن شهر تهران، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با توجه به سطوح عملکرد حرکتی درشت و توانایی دستی کودک فلج مغزی، وسایل کمکی در اختیار کودکان قرار گرفت. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی 36-SF (36 Short form) شدت فلج مغزی با سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (Gross motor function classification system یا GMFCS) و توانایی دستی با سیستم طبقه بندی توانایی دستی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با شاخص های مرکزی و پراکندگی و با استفاده از آزمون آماری Paired t تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی مادران در این گروه، 69/36 سال و انحراف معیار 15/6 بود. نتایج نشان دهنده افزایش معنی داری در میانگین نمرات محدودیت ایفای نقش به دلایل مشکلات فیزیکی (001/0 = P)، درد جسمانی (004/0 = P)، سلامت عاطفی (001/0 > P) و نشاط (001/0 > P) و همچنین در ابعاد کلی سلامت روانی (008/0 = P)، سلامت جسمانی (006/0 = P) و کیفیت کلی زندگی (001/0 = P) قبل و بعد از مداخله بود، ولی در سایر خرده مقیاس ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق، وسایل کمکی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی موثر است.
  کلیدواژگان: وسایل کمکی، فلج مغزی، کیفیت زندگی مادران
 • حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، عبدالحمید دانشجو، عفت بمبئی چی صفحه 1113
  مقدمه
  مفصل زانو یکی از شایع ترین نقاط بروز آسیب در فوتبالیست ها است که قدرت عضلانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری از آسیب های عضلانی و رباطی می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +11 بر قدرت ایزومتریک عضلات همسترینگ و چهار سر ران فوتبالیست های مرد جوان حرفه ای ایران بود.
  مواد و روش ها
  24 فوتبالیست حرفه ای در قالب دو گروه تجربی و شاهد به صورت هدفمند انتخاب و گروه تجربی، برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا +11 را به مدت 2 ماه، 3 جلسه در هفته در زمان عصر اجرا کردند. قدرت ایزومتریک عضلات هر دو گروه قبل و بعد از برنامه تمرینی به وسیله دستگاه بایودکس مدل 3 در سه زاویه 30، 60 و 90 درجه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون های Paired t، Independent t و Two way repeated measure ANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در گروه تجربی، قدرت ایزومتریک عضلات چهار سر در زاویه 90 درجه آزمون نهایی به طور معنی داری بیشتر از پیش آزمون می باشد (004/0 = P)؛ در حالی که در قدرت عضلات همسترینگ پیش آزمون و پس آزمون در هیچ کدام از زوایا تفاوت معنی داری مشاهده نشد (005/0 3 P). بین دو گروه تجربی و شاهد، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر در زاویه 30 درجه (001/0 > P)، 60 درجه (01/0 = P) و 90 درجه (004/0 = P) مشاهده شد. در گروه تجربی در هر سه زاویه، تفاوت معنی داری در حداکثر گشتاور عضلات چهار سر (001/0 > P) و همسترینگ (001/0 > P) وجود داشت؛ به گونه ای که در عضلات چهارسر بیشترین مقدار حداکثر گشتاور در زاویه 90 درجه (6/303 نیوتن متر) و در عضلات همسترینگ در زاویه 30 درجه (1/155 نیوتن متر) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد برنامه تمرینی فیفا +11 بر افزایش قدرت عضلات چهار سر ران فوتبالیست های حرفه ای جوان موثر بوده است. افزودن تمرینات بیشتر با هدف افزایش قدرت عضلات همسترینگ به برنامه تمرینی فیفا +11 توصیه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه تمرینی فیفا +11، فوتبال، عضلات چهار سر، عضلات همسترینگ
 • بهرام علی قنبری هاشم آبادی، امیرحسین مجرد کاهانی، محمدرضا قنبری هاشم آبادی صفحه 1123
  مقدمه
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین حمایت روانی- اجتماعی فرزندان با سلامت روان سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر، 100 نفر سالمند زن و مرد ساکن در سرای سالمندان و ساکن در منزل در شهر مشهد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه سلامت عمومی (General health Questionnaire یا 28-GHQ) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Independent t استفاده شد.
  یافته ها
  بین میزان سلامت روانی سالمندان دارای حمایت و فاقد حمایت تفاوت معنی داری بود، بدین صورت که این میزان در سالمندان دارای حمایت روانی- اجتماعی بیشتر است (005/0 > P) و در زمینه تفاوت سلامت روانی بین زنان و مردان سالمند تفاوت معنی داری مشاهد نشد.
  نتیجه گیری
  سالمندان فاقد حمایت های روانی- اجتماعی (آن هایی که در مراکز نگهداری سالمندان زندگی می کنند) نسبت به سالمندان دارای حمایت های روانی- اجتماعی (آن هایی که به همراه خانواده خود زندگی می کنند) از علایم آسیب شناسی روانی بیشتری رنج می برند.
  کلیدواژگان: سالمندان، حمایت روانی، اجتماعی، فرزندان، سلامت روان
 • محمد مشهدی، غلامعلی قاسمی، سجاد کرمی، عیسی هوشنگی ضمیر صفحه 1132
  مقدمه
  قدرت عضلانی به دلیل وضعیت ویژه افراد کم توان ذهنی و نیاز آن ها به داشتن زندگی مستقل اهمیت بسیاری دارد. تحقیقات مختلف اعلام کرده اند که زندگی بی تحرک یکی از علل ضعف جسمانی و مشکلات سلامتی در این افراد می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه قدرت عضلانی نوجوانان کم توان ذهنی و نوجوانان عادی فعال و غیر فعال بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 60 دانش آموز 15 تا 20ساله (میانگین سن13/1 ± 58/16سال) شامل 30 دانش آموز کم توان ذهنی (میانگین بهره هوشی 15/5 ± 87/62) و 30 دانش آموز عادی به روش تصادفی انتخاب شدند و به چهار گروه برابر کم توان ذهنی فعال، کم توان ذهنی غیر فعال، عادی فعال و عادی غیر فعال تقسیم شدند. قدرت عضلات پنجه دست برتر و تنه (پشت، سینه و شانه ها) با استفاده از نیروسنج های دستی و چندکاره ارزیابی شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و آزمون MANOVA با آزمون تعقیبی LSD (Least significant difference) در سطح (05/0 £ P) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های آزمون MANOVA نشان داد، در قدرت عضلانی پنجه دست برتر، تفاوت معنی داری بین گروه کم توان ذهنی غیر فعال با تمامی گروه های کم توان ذهنی فعال (023/0 = P)، عادی غیر فعال (016/0 =P) و عادی فعال (001/0 > P) وجود داشت. در قدرت عضلانی تنه نیز تفاوت معنی داری بین این گروه با گروه های کم توان ذهنی فعال (008/0 = P)، عادی غیر فعال (002/0 = P) و عادی فعال (001/0 > P) مشاهده شد؛ در حالی که بین گروه کم توان ذهنی فعال با گروه عادی غیر فعال در هر دو عامل قدرت پنجه دست (871/0 = P) و تنه (597/0 = P) تفاوت معنی دار نبود. البته بین نتایج این گروه با گروه عادی فعال در قدرت عضلانی تنه (016/0 = P) تفاوت معنی دار بود، اما در قدرت عضلانی پنجه دست (064/0 = P) بین این دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین در دانش آموزان عادی بین دو گروه فعال و غیر فعال در هر دو عامل قدرت پنجه دست (090/0 = P) و قدرت تنه (056/0 = P) نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نوجوانان کم توان ذهنی با داشتن یک زندگی فعال می توانند سطوح قدرت عضلانی را مانند همسالان عادی خود بهبود بخشند. به نظر می رسد فعالیت های ورزشی آموزشگاهی می تواند عامل مناسبی برای بهبود آمادگی عضلانی در افراد کم توان ذهنی باشد.
  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، کم توان ذهنی، زندگی بی تحرک، ورزش مدارس
 • سحر شمیل شوشتری، سمیه کریمیان، علیرضا پورجاوید، مجتبی توکلی، میمنه جعفری صفحه 1142
  مقدمه
  بدون شک ادیومتری صوت خالص از پایاترین آزمون های موجود جهت بررسی مشکلات سیستم شنوایی است. جایگاه گوشی، از جمله عواملی است که تاثیر زیادی بر ارزیابی دقیق آستانه ها دارد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر جایگاه گوشی بر آستانهظهای ادیومتری صوت خالص در محدوده فرکانسی مرسوم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر، 50 فرد بزرگسال (25 زن و 25 مرد) 25-18 ساله به صورت تصادفی ساده، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تمام افراد تاریخچه گیری، اتوسکوپی و تمپانومتری گرفته شد و سپس آستانه های شنوایی آن ها در محدوده فرکانسی مرسوم (با گام های 5 و 1 دسی بل) در هر دو گوش تعیین گردید. گوشی مربوط، یک بار توسط فرد آزمایشگر و بار دیگر توسط فرد آزمایش شونده بر روی گوش ها قرار داده شد و آستانه های شنوایی افراد به روش نزولی کسب و ثبت گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون Paired t استفاده شد.
  یافته ها
  تفاضل آستانه های حاصل از تغییر جایگاه گوشی در تمام فرکانس های مورد ارزیابی در هر دو گوش از نظر آماری معنی دار بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  جایگاه گوشی بر آستانه های شنوایی در فرکانس های مرسوم تاثیرگذار بود و به همین دلیل توصیه می گردد که در ارزیابی های بالینی، جایگذاری گوشی در هر شرایطی توسط شنوایی شناس مربوط صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: ادیومتری صوت خالص، جایگاه گوشی، آستانه شنوایی
 • طیبه روغنی، گیتی ترکمان، شفیعه موثقی، مهدی هدایتی، بابک گوشه صفحه 1148
  مقدمه
  با افزایش سن، سطوح هورمون های آنابولیک کاهش می یابد که زمینه ساز بسیاری از تغییراتی است که با افزایش سن در ترکیبات بدنی رخ می دهد. افزایش فعالیت بدنی می تواند در جبران کاهش هورمون در افراد مسن مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر برنامه پیاده روی تحت بیشینه مقاومتی بر پارامترهای ترکیب بدنی و هورمون های استرادیال، پروژسترون و کورتیزول در زنان یائسه بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی- تصادفی بود که روی 27 زن یائسه استئوپروتیک انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در 3 گروه راه رفتن ساده روی تردمیل (8 نفر)، راه رفتن با جلیقه وزنه دار روی تردمیل (9 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل 6 هفته برنامه راه رفتن تحت بیشینه با شدت 60-50 درصد ضربان قلب ذخیره، 3 بار در هفته و هر جلسه 30 دقیقه بود. در گروه جلیقه دار، افراد یک جلیقه وزنه دار (4 تا 8 درصد وزن بدن) می پوشیدند. متغیرهای ترکیب بدنی (نمایه توده بدن، توده چربی و توده غیر چربی) و سطوح هورمون های استرادیال، پروژسترون و کورتیزول قبل و بعد از 6 هفته اندازه گیری شد.
  یافته ها
  کاهش توده چربی و افزایش توده غیر چربی در گروه جلیقه وزنه دار معنی دار بود (به ترتیب 027/0 = P و 005/0 = P). ارتباط بین توده چربی و توده غیر چربی در گروه های تمرینی معنی دار بود (به ترتیب 01/0 = P و 05/0 =P)؛ در حالی که بعد از 6 هفته سطح استرادیال و پروژسترون در سه گروه تغییر معنی داری نداشت. هورمون کورتیزول در گروه های تمرین کاهش معنی داری یافت، اما ارتباط معنی داری بین تغییرات سه هورمون به دست نیامد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  در هر دو گروه تمرین با وجود این که ارتباط معنی دار بین متغیرهای ترکیب بدنی به دست آمد، اما اضافه کردن بار خارجی منجر به بهبودی بیشتری در سطح پارامترهای ترکیب بدنی گردید؛ در حالی که کورتیزول کاهش معنی داری نسبت به پایه در هر دو گروه تمرین داشت، اما تنها در گروه راه رفتن ساده روی تردمیل نسبت به کنترل معنی دار شد و به لحاظ سطح هورمون های آنابولیک اضافه کردن بار خارجی در مدت 6 هفته منجر به تغییرات معنی دار نشد.
  کلیدواژگان: پیاده روی مقاومتی، زنان یائسه، ترکیب بدنی، استرادیال، پروژسترون، کورتیزول
 • حسن فرهادی صفحه 1159
  مقدمه
  در بین نوجوانان، ورزش مهم ترین عامل وقوع حوادثی است که به مراقبت های پزشکی و اورژانس منجر می شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط تعادل ایستا و پویا با وقوع آسیب های اندام تحتانی در نوجوانان ورزشکار با استفاده از تست های عملکردی و بالینی بود.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های این تحقیق100 نفر از پسران ورزشکار دبیرستان های شهرستان اهر در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال با میانگین سنی 44/1 ± 30/17سال، میانگین قد 43/7 ± 06/175سانتی متر و میانگین وزن 14/2 ± 92/69 کیلوگرم و با سابقه آسیب در اندام تحتانی در طی دو سال گذشته بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق از فرم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت آسیب های ورزشکاران، از آزمون تعادلی گردش ستاره برای سنجش تعادل پویا و از آزمون Stork برای ارزیابی تعادل ایستا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی Pearson و آزمونFisher''s Z در سطح معنی داری 05/0 تحت نرم افزار آماریSPSS نسخه 17 استفاده شد.
  یافته ها
  بین تعادل ایستا و پویا و وقوع آسیب های اندام تحتانی در پسران ورزشکار ارتباط منفی معنی داری وجود داشت (05/0. > P، 64/0- = r). شاید ضعف و نقص در عضلات ثبات دهنده مرکزی و کنترل عصبی- عضلانی باعث تضعیف تعادل شده و نوجوانان ورزشکار را مستعد آسیب دیدگی می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که ضعف در تعادل ایستا و پویا، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر آسیب دیدگی ورزشکاران نوجوان مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود از تمرینات افزایش دهنده تعادل جهت کاهش وقوع آسیب ها در نوجوانان ورزشکار استفاده گردد.
  کلیدواژگان: نوجوانان ورزشکار، تعادل ایستا، تعادل پویا، آسیب اندام تحتانی
 • نقد مقالات
 • حمید دالوند صفحه 1169
  خرسندیم که در مورد دو مقاله با عنوان «بررسی تاثیر هندلینگ (مراقبت های ویژه کودکان فلج مغزی) بر مراقبین و کودکان فلج مغزی» که در دوره 8، شماره 3: سال 1391 مجله پژوهش در علوم توان بخشی به چاپ رسیده اند چند نکته را مورد توجه قرار دهیم که به نظر می رسد توضیح آن برای خوانندگان مقالات ذکر شده ضروری باشد. 1- در مقالات ذکر شده تعاریف هندلینگ و نظر خود محققین در مورد هندلینگ عنوان نشده است. 2- جایگاه هندلینگ در کاردرمانی بیان نشده است. 3- این که هندلینگ در چه فعالیت هایی دیده می شود، مشخص نیست و 4- به تفاوت هندلینگ با فعالیت های روزمره زندگی نیز اشاره ای نگردیده است که به نظر می رسد ضرورت است به اختصار در مورد هر کدام از سوالات فوق توضیحاتی داده شود.
|
 • Tahereh Motialla, Farzaneh Moslemi Haghighi, Ali Ghanbari, Shima Amir Moezi, Zahra Saadat Page 989
  Introduction
  Neck pain is a common cause for referral to physiotherapy. Neck pain may be related to prolonged static posture in head، neck، and shoulder during daily activities. The purpose of this study was to investigate the relation between Forward head posture (FHP) and neck pain in subjects with chronic neck pain and healthy individuals (aged 20-60 years old).
  Materials And Methods
  This study had a case-control design. Thirty one subjects with chronic neck pain and thirty one healthy people were recruited in this research. Images were obtained from right lateral view for all participants using a digital camera. Then they were analyzed by ImageJ software to measure head and shoulder forward postures. T-test and Chi-square test were used to analyze the data.
  Results
  Patients with chronic neck pain had significantly more forward head and round shoulder postures compared with normal subjects (P < 0. 0001). Chronic neck pain was prominently correlated with trigger points in trapezius muscle (P < 0. 0001).
  Conclusion
  Chronic neck pain is associated with forward head posture and rounded shoulder. Therefore، it is important to address these faulty postures and correct them in treatment sessions. Also، it is more critical to find trigger points in surrounding neck muscles and treat them for pain management.
  Keywords: Chronic neck pain, Forward head posture, Rounded shoulder
 • Vahid Mehdizadeh, Masumeh Rouzbahani, Jalal Sameni, Mohammad Hossein Nilforoush, Parvaneh Mahdi, Hamid Haghani Page 998
 • Seyede Somayeh Jalilabkenar, Mohammad Ashoori, Masoumeh Poormohammadrezay Tajrishi Page 1003
  Introduction
  Many research studies have been made on the effectiveness of life skills training program on cognitive، behavioral، emotional، and motivational skills in normal students. While afew investigations have been conducted about the effect of this program on mentioned variables simultaneously، in students with mathematical disorders. The aim of this study was to determine the effect of life skills training programs on cognitive، behavioral، emotional، and motivational skills in students with mathematical disorder.
  Materials And Methods
  The present research was a quasi-experimental study by pre-post test design with control group. Participants were forty boy students aged from 13-15 years old with mathematical disorder. This sample size was randomly recruited from some learning disorder schools in Tehran province. Participants were equally divided into two groups of experimental and control. Subjects in experimental group received life skill training program in 9 sessions while، control group did not receive any intervention. Wechsler intelligence test، key Math diagnostic mathematic test، life skills training program of world health organization and social self-competence questionnaire of Felner، Lease and Philips were used to collect the data. The obtained data were statistically analyzed by MANOVA using SPSS، version 16.
  Results
  The results of MANOVA showed that the experimental and control groups had a significant difference، At least in one of the sub-scales of the cognitive، behavioral، emotional،and motivational skills (F = 13. 27، P < 0. 001). The final results of MANOVA showed that the life skills training program had a significant and positive effect on cognitive skill (F = 8. 78، P < 0. 010)، behavioral skill (F = 22. 37،P < 0. 050)، emotional skill (F = 5. 51، P < 0. 010)، and motivational skill (F = 17. 42، P < 0/010).
  Conclusion
  Life skills training program could have a significant effect on cognitive، behavioral، emotional، and motivational skills in students with mathematical disorders. Since enhancement of these skills can lead to social competence of students، planning for life skills training is of particular importance for students with mathematical disorders.
  Keywords: Life skills, Cognitive, Behavioral, Emotional, motivational skills, Mathematical disorders
 • Amin Sarabandi, Mohammad Kamali, Hossein Mobaraki Page 1015
  Introduction

  It is quite possible that people with low-vision and blind people have a severely affected quality of life due to the presence of their vision impairment. This study evaluated the relationship between visual function impairment and the quality of life in blind and low vision people.

  Materials And Methods

  In this descriptive- analytical study، conducted in Zahedan، Iran in 2012، 121 blind and low vision people with an age over 7 years who were registered in Zahedan Welfare Organization and had no other disabilities were sampled using a Census method. At first، visual examinations including visual acuity، visual field and stereopsis vision were carried out. The data of interest were then collected using a demographic questionnaire and a quality of life questionnaire، which was translated to Persian in a research conducted in Isfahan، Iran in 2007. The reliability of the latter questionnaire was assessed via test-retest method and reported to be 0. 89. The statistical analysis of the obtained data was performed using SPSS software version 20.

  Results

  The mean score of the quality of life for women were significantly lower than that for men (P < 0. 001). The results of Mann-Whitney U test showed that the mean QOL score were significantly lower in participants without stereopsis in term of leisure (P = 0. 009) and social welfare (P = 0. 003) dimensions and also that those participants with tunnel vision scored lower than the others on mobility and self-care (P < 0. 001).

  Conclusion

  The results showed that defects of peripheral vision، stereopsis vision، gender and education level have significant effects on the quality of life of blind people resident in the studied region. According to the results of the study، providing educational، social and leisure programs for blind and low vision people، especially for women، and carrying out more research on this subject is necessary.

  Keywords: Quality of life, Visual function, Blind, Low vision
 • Seyed Mohammad Mousavi Nodoshan, Mohammad Taghi Karimi, Saeid Forghani, Nima Jamshidi, Mahdi Naghdi Page 1024
  Introduction
  Finger and partial finger amputations are the most frequently encountered forms of partial hand loss. Partial finger amputation not only influences on social participation of amputee but also effects on their economic situation. Good appearance and secure suspension are two most important parameters which influence on the performance of artificial finger. This research was aimed to modify and design a new suspension system for finger prosthesis to enhance suitable suspension.
  Materials And Methods
  Thirty subjects with partial finger amputation were recruited in this study (7 women and 23 men، mean age; 29. 4 years). The ultimate suspension force of the new prosthesis was compared with that of traditional one by use of a force scale system designed for this study، with an error less than 0. 01 N.
  Results
  The suspension force of the new and traditional suspension system was 1. 27 N and 0. 80 N، respectively، which showed a significant difference.
  Conclusion
  The result of this research study identified that the measured forces in new design of finger prosthesis is more than that of the traditional design، due to integration of some ridges on the inner socket surface in the new prosthesis. The new method of suspension not only improves the security of finger prosthesis، but also reduces the final costs.
  Keywords: Finger amputation, Cosmetic silicon finger prosthesis, Suction socket, Suspension force
 • Narges Jafary, Farhad Torabineghad, Moharam Eslami, Ali Ghorbani, Shohreh Jalaei, Jalal Sameni, Elham Mahmoudi, Mohammad Hossein Nilfroush Page 1045
  Introduction

  The feedback provided by auditory apparatus equips normal hearing people with an important controlling mechanism over the speech production processes. The speech of hearing-impaired children is both perceptually and acoustically abnormal. This study tried to compare the formant frequencies of three long vowels in Persian-speaking children who used cochlear implant and those who were of normal-hearing ability.

  Materials And Methods

  20 Cochlear-implanted (CI) children and 20 normal-hearing children with the age ranged from 5 to 10 years participated in this study. All participants were native speakers of Persian who were asked to produce prolonged vowels /i/، /u/ and /ɒ/. The averaged F1 and F2 were calculated for each examinee using Praat software (version 5. 3. 13). Independent t test was conducted to examine the possible differences thatF1 and F2 values and F2 to F1 ratios may have in the two groups.

  Results

  Study results revealed a relative increase in the F1 mean values of all the three vowels produced by CI children. This difference was، however، significant only in the first formant of vowel /i/ (P = 0. 011). The mean values of F2/F1 ratio for vowel /i/ showed a statistically significant difference between the two groups (P = 0. 01).

  Conclusion

  F1 formants are increased in cochlear-implant children. This condition might be due to a process in which the lack of auditory feedback is compensated by the proprioceptive feedback that is provided through the exaggerated articulation. The changes in F1 and F2 imply a reduced vowel space، in other words، vowel space is slightly centralized in CI children.

  Keywords: Acoustic analysis, Formant frequency, Cochlear implant, Natural speech, Persian
 • Mahnaz Abofazeli, Amir Masoud Arab, Noroldin Karimi, Enayat Bakhshi, Zahra Mosalanezhad, Mehri Sirous Page 1054
 • Vahid Nejati, Sara Izadi, Najafabadi Page 1063
 • Neda Ershad, Sedighe Kahrizi, Mohammad Parnianpour, Mahmod Reza Azghani, Anoushirvan Kazemnejad Page 1077
 • Atta Heidari, Vahid Rashedi, Mohammad Rezaei Page 1087
 • Amir Dadashpoor, Ali Dadashpoor, Mohammadreza Mahmoudkhani, Rasoul Mohammadi Page 1095
  Introduction
  Depression is one of the most common mental disorders of old age. The purpose of this study was to examine the effects of an aquatic exercise program on the depression levels of the elderly male people.
  Materials And Methods
  Thirty elderly male subjects (mean age: 68. 46 ± 5. 19 y، mean weight: 64. 66 ±4. 72 kg، mean height: 167 ± 4. 25 m) were randomly assigned to either a control or experimental group. The experimental group participated in aquatic exercises three days a week for six weeks. The control group asked to continue their routine activities. Depression levels were evaluated using Beck test in two groups before and after the aquatic exercises. Descriptive statistics، independent and paired samples t test applied for statistical analysis (P ≤ 0. 05).
  Results
  Paired sample t test showed that depression status significantly differed between pre- and post-treatments for the experimental group while no differences observed in the control group. Also significant differences were seen between two groups.
  Conclusion
  Aquatic exercise was successful in significantly decreasing older men’s depression and can be considered as an effective intervention.
  Keywords: Aquatic exercise, Depression, Elderly
 • Bemanali Mardani Shahrbabak, Nasrin Jalili, Seyed Majid Mirkhani, Pouria Reza Soltani Page 1103
  Introduction
  Functional impairments can reduce the child''s participation in daily routine activities for children with cerebral palsy and lead to physical and psychological stress on caregivers. This disability can، in turn، have a negative effect on quality of life of mothers. The purpose of this study was to explore the effects of assistive device on quality of life in mothers of children with cerebral palsy (CP).
  Materials And Methods
  In this quasi experimental study، two hundreds and ninety one mothers of cerebral palsy children aged 0 to 14 residing in Tehran in 2011 were selected by convenience sampling method. Considering to the levels of gross motor function and manual ability of children with CP، assistive devices were provided for them. Then SF-36 Questionnaire was used to assess the mother`s quality of life. The severity of cerebral palsy and manual ability were assessed using the Gross Motor Function Classification system and manual ability classification system respectively. Descriptive statistics and Paired -T test were used for analyzing the data.
  Results
  The mothers’ mean age was 36. 69 years (SD = 6. 15). The results indicated that subjects demonstrated a significant increase from pretests to posttests in role limitations due to physical health (P = 0. 001)، Pain (P = 0. 004)، emotional well being (P < 0. 001)، vitality (P < 0. 001) As well as the overall dimensions of mental health (P = 0. 008)، physical health (P = 0. 006) and total quality of life (P = 0. 001). However، there was no significantly difference between pre-test and post-test of other subscales (P > 0. 05).
  Conclusion
  According to the results، assistive devices can provide help and improve the quality of life of mothers with cerebral palsy children. It also would be considered as a support for these children and their families.
  Keywords: Assistive device, Cerebral palsy, Quality of life of mothers
 • Hamid Reza Sadeghipour, Nader Rahnama Rahnama, Abdolhamid Daneshjoo, Effat Bambaeichi Page 1113
  Introduction
  There is no surprise that the knee is the most common injured joints in soccer players. Also muscles strength is known as one of the most important factors for preventing muscle and ligament injuries. The aim of this study was to investigate the effect of FIFA 11+ injury prevention program on knee isometric muscle strength in young professional male soccer players.
  Materials And Methods
  Isometric knee strength was assessed in twenty four professional soccer players. They classified equally into two experimental and control groups. Parameters were measured by Biodex (version 3) in 30°، 60°، and 90° knee flexion angles. Paired and Independent sample t-test، and two-way repeated measures ANOVA were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that the quadriceps’ isometric strength in 90-degree was significantly higher in pre-test than post-test (P ≤ 0. 05). Significant difference was observed in quadriceps’ peak torque in control and experimental groups in 30 degree (P < 0. 001)، 60 degree (P ≤ 0. 05)، and 90 degree knee flexions (P ≤ 0. 05). In experimental group، there is statistically significant between three knee flexion angles in quadriceps peak torque (P < 0. 001)، while maximum peak torque was found in 90 degree (303. 6 N/m). Prominent differences in hamstrings’ peak torque were seen between three knee flexion angles of experimental group (P < 0. 001). Maximum torque produced by the hamstring muscles was discovered in 30 degree knee flexion (155. 1 N/m).
  Conclusion
  It can be concluded that the FIFA 11+ program could be an effective muscle strengthening training in young professional soccer players to improve knee muscles endurance and strength. It is recommended that more exercises program which aimed to increase hamstring strength such as hamstring curl should be added to FIFA 11+ training program.
  Keywords: FIFA 11+, Soccer, Hamstrings, Quadriceps
 • Bahram Ali Ghanbari Hashem Abadi, Amir Hosein Mojarrad Kahani, Mohammad Reza Ghanbari Hashem Abadi Page 1123
  Introduction
  The present study was designed to investigate the relationship between older people''s mental health with their family support and psychosocial well being.
  Materials And Methods
  In this descriptive study، hundred elderly men and women residing in nursing homes and living at home in city of Mashhad were recruited through convenience sampling. They were asked to respond to General health questionnaire (GHQ-28). T-test was used for statistical analyses.
  Results
  This study showed that there is a significant difference between the rates of mental health in people with their family member support and psychosocial well being and no support. It can be concluded that this rate is prominently higher in elderly people with psychosocial and family support (P < 0. 05). No difference was found in mental health between elderly men and women (P > 0. 05).
  Conclusion
  These findings indicated that elderly people without psychosocial and family support (those who resided in nursing homes) suffered from more psychological pathology symptoms than those who lived with their families with appropriate environment.
  Keywords: Elderly, Psychosocial support, Children, Mental health
 • Mohammad Mashhadi, Gholamali Ghasemi, Sajad Karami, Isa Hushangi Zamir Page 1132
  Introduction
  Due to special condition of people with mental retardation and their need to have an independent life، muscle strength، is very principal. Various studies have been reported sedentary life style is one of the main causes of physical weakness and health-related problems in these individuals. The purpose of this study was to comparison of hand and trunk muscles strength in athletes and non-athletes mental retarded students and healthy students.
  Materials And Methods
  Sixty adolescent students (mean age ± SD، 16. 58 ± 1. 13 years) were randomly recruited in this study. This sample is included thirty mental retarded (mean IQ ± SD، 62. 87 ± 5. 15) and thirty healthy age matched students. They were divided into four groups: Non-Active adolescent with Mental retardation (MR)، Active adolescent with mental retardation (AMR)، Non-active Healthy adolescent (HA) and Active healthy adolescent (AHA). The inclusion criteria for mental retardation were IQ between 50 and 70 and for being athletic having more than one year experience in sport fields. Hand grip and trunk muscle strength (back، chest، and shoulders) was assessed by manual dynamometer. MANOVA test was applied to analyze the data at the significant error of 0. 05. All data were analyzed by SPSS، Version 17.
  Results
  The MANOVA results showed a significant difference in hand grip strength between MR and other three groups: AMR (P = 0. 023)، HA (P = 0. 016) and AHA (P < 0. 001). Also in trunk muscle strength significant difference was observed between MR and other groups: AMR (P = 0. 008)، HA (P = 0. 002) and AHA (P < 0. 001)، But no significant difference was found between two groups of AMR and HA in both hand grips (P = 0. 871) and trunk muscle strength (P = 0. 597). Also there is no prominent difference between two groups of HA and AHA in both hand grip (P = 0. 090) and trunk muscle strength (P = 0. 056).
  Conclusion
  The findings identified that sport activities could be an appropriate factor to improve muscle strength in people with mental retardation.
  Keywords: Muscle strength, Mental retardation, Sedentary lifestyle, School sports
 • Sahar Shomeil Shushtary, Somayeh Karimian, Alireza Pourjavid, Mojtaba Tavakoli, Meymaneh Jafari Page 1142
  Introduction
  Undoubtedly، pure tone audiometry is the most reliable test for the evaluation of auditory system disorders. Headphone position is among the factors affecting the precise detection of hearing thresholds. This study aimed at evaluating the impact of headphone position on pure tone audiometry thresholds.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study، 50 adults (25 men and 25 women) were randomly selected. At first، all participants underwent otoscopic and tympanometry evaluations and their histories were obtained. Then، hearing thresholds in conventional frequency range (with 1- and 5-dB stepwise increase in the intensity of these stimulus frequencies) were detected for both ears. Thresholds were detected and recorded in a descending order while headphones were first mounted by patients and then by examiners. The data were statistically analyzed via Paired t test.
  Results
  The threshold difference pertaining to the shifts in headphone position was significant in all frequencies for both ears (P < 0. 05).
  Conclusion
  Headphone position affects the pure tone audiometry thresholds in conventional frequencies implying the necessity of mounting headphones by a professional audiologist during all clinical evaluations.
  Keywords: Pure tone audiometry, Headphone position, Hearing threshold
 • Tayebeh Roghani, Giti Torkaman, Shafieh Movasseghe, Mehdi Hedayati, Babak Goosheh Page 1148
  Introduction
  Anabolic hormone levels reduce with increasing age that may be responsible for many forms of change in body composition. Having a regular physical activity can be considered to restore the amount of decreased hormone level. The purpose of this study was to assess the effect of resisted submaximal treadmill walking program on body composition variables and estradiol، progesterone، and cortisol hormones in osteoporotic postmenopausal women.
  Materials And Methods
  This randomized clinical trial study was performed on twenty seven volunteer sedentary osteoporotic postmenopausal women. They were randomly divided into three groups based on walking type on treadmill: simple walking (n = 8)، weighted vest (n = 9)، and control (n = 10). Training sessions consisted of 6 weeks submaximal walking program with 50-60% heart rate reserve about 30 minutes daily، three times a week. In weighted vest group، subjects wore a weight vest (4-8% of body weight). Body composition parameters (Body Mass Index or BMI، fat mass، and lean mass) and levels of estradiol، progesterone and، cortisol were measured before and after 6 weeks of training. All subjects in control group did not receive any intervention. Data were analyzed using SPSS (version 17).
  Results
  Fat was decreased and lean body mass was increased significantly in weighted vest group (P = 0. 027 and P = 0. 005 respectively). Correlation between fat mass and lean body mass was significant in training groups (P = 0. 010 and 0. 05 respectively). Although after 6 weeks levels of estradiol and progesterone hormone did not have any significant change. Cortisol hormone did prominently change in simple walking and weighted vest groups (P = 0. 049 and P = 0. 032 respectively) but there is no significant correlation among hormones (P > 0. 050).
  Conclusion
  It can be concluded that both training groups showed a significant correlation between body composition parameters، but external added load resulted in more improvement in these selected parameters. Although the cortisol hormone level decreased significantly in both training groups، but this decrease was more prominent in simple walking group than control. Also، there was no positive relation between anabolic hormone levels and external added load.
  Keywords: Resisted walking, Postmenopausal women, Body composition, Estradiol, Progesterone, Cortisol
 • Hassan Farhadi Page 1159
  Introduction
  Sport is the leading cause of injuries requiring medical attention among adolescents. The purpose of this study was to investigate the relationship between static and dynamic balances and incidence of lower extremity injuries in adolescent athletes using functional tests.
  Materials And Methods
  One hundred high-school male athletes participated in this study (mean age ± SD; 17. 30 ± 1. 44، weight ± SD; 69. 92 ± 2. 14، and height ± SD; 175. 06 ± 7. 43). They played soccer، volleyball، basketball and handball and had a history of lower extremity injury in past two years. A researcher used a form to record athletes'' injuries information. To evaluate static and dynamic balances، the stork stand and star excursion balance tests were applied، respectively. Pearson’s correlation coefficient and Fisher''s Z test were used for statistical analysis at the significant level of 0. 05. All data were analyzed by SPSS، version 17.
  Results
  Findings indicated that there is a negative significant correlation between static and dynamic balance and incident of lower extremity injuries in adolescent athletes (r = -0. 620، P < 0. 05).
  Conclusion
  Core stabilizer muscles and neuromuscular control deficit might cause a poor balance and predispose adolescent athlete exposure to injury. So، the role of balance in training programs should be highlighted to reduce the injury potential and could be considered as an integral part in their training sessions.
  Keywords: Adolescent athletes, Static balance, Dynamic balance, Lower extremity injury