فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حبیب احمدی، خلیل غلامی، نعمت الله عزیزی صفحات 9-34
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی شرایط و زمینه های موجود برای به کارگیری آموزش مجازی در مراکز آموزش عالی از نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بود. رویکرد پژوهش در این مطالعه، تلفیقی متوالی بود که در آن ابتدا داده های کیفی و بعد داده های کمی گرد آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه کردستان بود که به ترتیب 245 و 103 نفر به عنوان نمونه در مرحله کمی انتخاب شدند. در مرحله کیفی هم اطلاعات لازم از 12 استاد گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختار مند و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 84% بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت زیرساخت فنی مورد نیاز برای تسهیلات و امکانات، مهارت اساتید و دانشجویان و طراحی آموزشی برای اجرای آموزش مجازی، از عوامل اصلی در به کارگیری آموزش مجازی در دانشگاه ها است. نتایج بخش کیفی، بررسی معرفت شناسی اساتید نسبت به آموزش مجازی، نشان داد که به طور کلی اساتید یک معرفت شناسی سنتی نسبت به آموزش مجازی در ابعاد مختلف آن شامل تدریس، ارزشیابی، استفاده از منابع درسی و تعامل با دانشجویان دارند. در این راستا آن ها آموزش مجازی را به عنوان منبعی معتبر برای ساخت دانش و یادگیری دانشجویان ندانستند.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، طراحی آموزشی، معرفت شناسی شخصی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی
 • سهیلا امیری مقدم، مریم دانای طوسی صفحات 35-50
  هدف از این بررسی مطالعه تاثیر تعداد هجاهای کلمات بر آگاهی واج شناختی کودکان بود. نمونه پژوهش80 نفر از کودکان (40 دختر و 40 پسر با میانگین سنی 5/5 سال) فارسی زبان پیش دبستانی ساکن شهرستان رامیان از توابع استان گلستان بودند که از نظر بهره هوشی، تمیز شنیداری، زبان و رفتاری کنترل شده بودند. ابزار این پژوهش مجموعه آزمون های آگاهی واج شناختی محقق ساخته (امیری مقدم، 1390) بود. داده ها با استفاده از آزمون تی مکرر و آزمون واریانس مختلط تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای تعداد هجا و جنسیت تنها در خرده آزمون های آگاهی هجایی تاثیر معناداری داشتند (001/0>P)، به این معنا که تعداد هجاهای کلمات تنها بر آگاهی هجایی کودکان (و نه آگاهی درون هجایی و واجی آن ها) تاثیر داشت و عملکرد دختران در این سطح به مراتب بهتر از پسران بود. از طرفی، تنها در خرده آزمون های آگاهی هجایی بین متغیرهای تعداد هجا و جنسیت تعامل معناداری وجود داشت(05/0>P). به عبارت دیگر، در این خرده آزمون ها عملکرد دختران درباره هر دو گروه کلمات دو هجایی و سه هجایی به مراتب بهتر از پسران بود. یافته های حاضر حاکی از این هستند که احتمالا کودکان پیش دبستانی قبل از آموزش رسمی آگاهی واج شناختی را در حد واحدهای درون هجایی و واجی در حد مطلوبی کسب نمی کنند و شکل گیری آن ها مستلزم آموزش جدی است.
  کلیدواژگان: پیش نیاز های یادگیری خواندن، آگاهی واج شناختی، تعداد هجا، کودکان فارسی زبان، پیش دبستانی
 • مقصود امین خندقی، محدثه سپندار، غلامعلی سیفی صفحات 51-76
  در این پژوهش تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی آن ها بررسی شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با نمونه گیری در دسترس (38=n) است. به منظور بررسی فرضیه های این پژوهش از پرسشنامه های خودکارآمدی پژوهشی، خودارزیابی و نمره های پایان نیمسال دانشجویان در درس روش پژوهش به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آن ها استفاده شد. میانگین پیش آزمون خودکارآمدی پژوهشی گروه های آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری نداشت؛ در حالی که در پس آزمون تفاوت معناداری بین میانگین این دو گروه مشاهده شد. از طرف دیگر، با وجود انتخاب همگن دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری بین میانگین نمره پیشرفت تحصیلی این دو گروه در پس آزمون دیده شد. در مجموع خودارزیابی مستمر بر افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان موثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی آن ها نیز تاثیر مثبتی داشته است. توصیه می شود به خودارزیابی مستمر در تدوین و اجرای برنامه های درسی توجه شود.
  کلیدواژگان: خودارزیابی، خودکارآمدی پژوهشی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری، برنامه درسی
 • مریم بناهان، محسن ایمانی، سید مهدی سجادی، علیرضا صادق زاده قمصری صفحات 77-104

  یافتن منشاء و ریشه یک تفکر مستلزم واکاوی در نظرات گذشتگان و رویکردهای سلف است. تردید و انکار رویکرد پساساختارگرایی نسبت به صحت، اعتبار و فراگیری اصول اخلاقی و نفی مرجعیت آن ها نیز حاصل فرایندی تدریجی درگذر زمان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تبیینی- تبارشناختی ریشه های مرجعیت زدایی پساساختارگرا از اخلاق را در رویکردها و نهضت های فکری ماقبل آن جستجو کرده است؛ و از این رهگذر دریافته است که پیش فرض های اساسی مرجعیت زدایی پساساختارگرا متاثر و ملهم از برخی رویکردهای فکری و نگرش های ارزشی است؛ و همچنین با استخراج مولفه های مرجعیت زدایی اخلاقی از بطن نظرات و مبانی فلسفی پساساختارگرایی و با نگاهی انتقادی برآن، راه را بر فهم و تحلیل واقع گرایانه و عمیق تر رویکرد اخلاقی پساساختارگرا گشوده است.

  کلیدواژگان: مرجعیت زدایی اخلاقی، پساساختارگرایی، تبارشناسی، مولفه های مرجعیت زدایی
 • سونیا موسی رمضانی، مصطفی کنعانی، الهه ولایتی صفحات 105-132
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کنترل بارشناختی وارده بر حافظه بر میزان یادگیری و یادداری دستور زبان انگلیسی دانش آموزان 1390 بود. فرض اصلی پژوهش این بود که کاهش بارشناختی بیرونی، مدیریت بارشناختی درونی و اعمال هر دوی آن ها به طور همزمان، سبب افزایش یادگیری و یادداری دانش آموزان می شود. پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن کاربردی و در زمره طرح های آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی مدرسه آوینی ناحیه 1کرج تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. حجم نمونه جمعا 136 نفر بود که به صورت تصادفی به 4 گروه 34 نفره تقسیم شدند، سپس یک گروه در معرض سطح اول متغیر مستقل، گروه دوم در معرض سطح دوم متغیر مستقل، گروه سوم در معرض سطح سوم متغیر قرار گرفت و گروه کنترل آموزش را به شیوه سنتی دنبال کردند. با اجرای پیش آزمون مشخص شد که بین 4 گروه آزمایش در میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی تفاوت معنا داری وجود ندارد. پس از ارائه آموزش و اخذ پس آزمون سپس داده های حاصله با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به کمک نرم افزار SPSS18و Excell تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که کاهش بارشناختی بیرونی، مدیریت بارشناختی درونی و کنترل همزمان هر دو، سبب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که مدیریت بارشناختی درونی و مدیریت بارشناختی درونی و کاهش بارشناختی بیرونی به طور همزمان سبب افزایش یادداری دانش آموزان شده، در حالیکه کاهش بارشناختی بیرونی به تنهایی بر افزایش یادداری دستور زبان انگلیسی دانش آموزان تاثیری نداشته است.
  کلیدواژگان: بارشناختی درونی، بار شناختی بیرونی، بارشناختی مطلوب، طراحی آموزشی
 • محمدحسن میرزامحمدی صفحات 133-154
  فارابی، پایه گذار فلسفه اسلامی است و بررسی مبادی و غایات فلسفه او می تواند نقش تعیین کننده ای در تبیین اهداف تعلیم و تربیت اسلامی داشته باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا مبادی و غایات محوری اندیشه فلسفی فارابی در سه بخش هستی شناسی، معرفت شناسی، و ارزش شناسی، به صورت مختصر معرفی شد. آن گاه بر اساس این مبادی و غایات، اهداف تعلیم و تربیت فارابی، صورت بندی و ارائه شد. برای ورود به این اهداف، ابتدا به رویکردهای تدوین اهداف تعلیم و تربیت اسلامی، با معرفی چند نمونه به طور مختصر اشاره شد. یافته ها نشان داد که اهداف تعلیم و تربیت در نظر فارابی، متاثر از اندیشه فلسفی او در دو بعد فردی و اجتماعی قابل بررسی و ارائه است و این دو بعد به گونه ای در اهداف تعلیم و تربیت نقش آفرینی می کنند که نمی توان آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد. بر این اساس، هدف غایی تعلیم و تربیت فارابی، رسیدن انسان به «سعادت»است. در ذیل این هدف غایی، «اعتدال»، «تعقل»، «سلامت»، و «تعاون» نیز به عنوان اهداف واسطه ای تعلیم و تربیت فارابی تدوین و تعریف شده اند. در پایان، پس از طرح سه موضوع مساله برانگیز مرتبط با اندیشه تربیتی فارابی، پیشنهاداتی ملهم از اندیشه فارابی با محوریت تحول در نظام تربیتی کشور، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مبادی، غایات، فلسفه فارابی، تعلیم و تربیت اسلامی، اهداف غایی، اهداف واسطه ای
|
 • Habib Ahmadi, Khalil Gholaamee Pages 9-34
  In order to identify the existing areas and conditions for the use of virtual education at the centers for higher education، a sample of 245 students and 103 teachers at the University of Kurdestaan was questioned on the subject using a questionnaire with an internal consistency of 0. 84. 12 of the teachers were initially interviewed. The data analyses revealed that the conditions of the needed infra-structure، teachers'' and students'' skills، and the necessary instructional design are among the chief factors in utilizing virtual education. Based on the interview data، it seems that teachers are more traditional and do not consider virtual education as effective.
  Keywords: virtual education, instructional design, personal epistemology, educational technology, higher education
 • Soheyla Ameereemoghaddam, Maryam Daanaayetoosee Pages 35-50
  To ascertain the role of words'' syllable count in phonological awareness of children، a sample of 80 male and female Faarsee speaking preschoolers with the average age of 5. 5 years was selected and then tested on phonological awareness using a test constructed for this purpose. Data analyses revealed the syllable count and gender had a significant effect on syllable awareness، with girls out-performing the boys in both two- and three-syllable words. Findings indicate that preschoolers need to become more phonologically aware prior to entering school if reading problems are to be avoided farther along.
  Keywords: reading pre, requisites, phonological awareness, syllable count, pre, schoolers, Farsi speaking children
 • Maghsoud Ameenkhandaghee, Mohadeseh Sepandaar, Gholamali Seyfee Pages 51-76
  To assess the effects of students'' continuous self-evaluations on their self-efficacy in research and academic achievement، a sample of 38 education undergraduates at the University of Mashhad was given the self-efficacy questionnaire prior and after two courses on Research Methods in one of which (the experimental group) continuous self-evaluations were conducted. The comparison of the two groups'' self-efficacy in research yielded a significant difference. However، a comparison of their academic achievement scores did not show such a difference. It is therefore، recommended that self-evaluation be incorporated within the curriculum.
  Keywords: self, evaluation, self, efficacy in research, academic achievement, learning, curriculum
 • Pages 77-104

  To discover the roots of any idea، one needs to re-examine previous ideas and approaches. The post-structuralist denial of the accuracy، validity، and comprehensivity of moral principles and their authority is the result of a gradual process over time. In this paper، the roots of post-structuralist de-authorization of morality are explored within the pre-structuralist ideas and approaches. It is shown that the post-structuralist basic assumptions in de-authorizing morality stem from certain attitudes and approaches. Critically delineating the components of the de-authorization approach from within the post-structuralist views and principles، paves the way for a realistic understanding of post-structuralist approach to morality.

  Keywords: de, authorization of morality, post, structuralism, components of de, authorization
 • Ramezaanee, Kanaanee, Velaayatee Pages 105-132
  Assuming that the reduction in external cognitive load، managing the internal cognitive load، and doing so concurrently leads to an increase in memorization and retention of English Grammar، a sample of 136 male 7th graders in Karaj was randomly selected and then divided into four groups of equal size. Three of these groups were subjected to three different levels of cognitive load، while the fourth was the control group. Pre-tests showed that all four groups were identical in memorization and retention. However، the post-tests revealed that reducing the external cognitive load، managing the internal cognitive load، and doing so concurrently increases both memorization and retention، whereas reducing the external cognitive load alone had no effect.
  Keywords: Internal cognitive load, external cognitive load, instructional design, optimum cognitive load
 • Mohammad Hasan Mirzaamohammadee Pages 133-154
  Faaraabee is the founder of Islamic philosophy and exploring the origins and objectives of his philosophy can play a vital role in explaining the goals of Islamic education. These origins and objectives can be categorized in three sections: ontology، epistemology، and ethics. In each of these areas educational objectives can be defined and appropriate approaches identified. Educational objectives، from Faaraabee''s perspective، have two dimensions: individual and social، which are inseparable. The ultimate educational goal for Faaraabee is «well-being»، prior to which are moderation، rationality، health، and cooperation. Based on such a philosophy suggestions can be made as to how the national educational system can be improved