فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 52، مرداد 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جعفر حسن زاده، زهرا حسینی نژاد، حسین مولوی وردنجانی، مهین فرهمند صفحات 333-342
  زمینه و هدف
  سرطان سومین علت مرگ در ایران است. جنسیت، عاملی مهم در اپیدمیولوژی سرطان هاست. داده های اپیدمیولوژیک مربوط به سرطان های شایع به تفکیک جنسیت، شواهد خوبی در کنترل سرطان بدست خواهند داد. این مطالعه، با هدف بررسی تفاوت های جنسیتی اپیدمیولوژی سرطان های مری، معده، کولون و رکتوم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیل داده های ثانویه ی است. کل موارد سرطانی ثبت شده استان فارس در سال 1388 برای سرطان های مری، معده، کولون و رکتوم 614 نفر بودند. توزیع سنی و میزان های سالانه بروز استاندارد شده به روش مستقیم (AASIR) Annual Age Standardized Incidence Rates برای هر سرطان به تفکیک جنسیت برآورد شدند. AASIR های بریده شده از سن 25 سال، به تفکیک جنسیت و نسبت (زن به مرد) آن ها Truncated Incidence Rate Ratio (TIRR)، با استفاده از نرم افزار STATA برآورد و مقایسه شدند.
  یافته ها
  کل موارد سرطانی ثبت شده 614 نفر بودند. از این بین (5/37%) 231 نفر زن و (5/62%) 383 نفر مرد بودند. تعداد و درصد بروز سرطان های مری، معده، کولون و رکتوم به ترتیب (7/12%) 78 نفر، (4/41%) 254 نفر، (6/29%) 182 نفر و (3/16%) 100 نفر بود. TIRR برای سرطان های مری، معده، کولون و رکتوم 68/0 (43/0تا 07/1)، 42/0 (32/0 تا 54/0)، 71/0 (53/0 تا 96/0) و 92/0 (62/0 تا 36/1) برآورد شد. در مورد سرطان معده ارتباط معنی داری بین جنسیت و سن (046/0= p)، سن با درجه تمایز یافتگی سلول (050/0= p) و مورفولوژی غالب تومور (004/0= p) وجود داشت. سن با مورفولوژی سرطان کولون نیز رابطه معنی داری داشت (019/0= p).
  نتیجه گیری
  خطر ابتلا به سرطان های معده و کولون در زنان کمتر از مردان ساکن در استان فارس بوده است. جنسیت مرد عامل خطری برای ابتلا به آدنوکارسینومای معده بود.
  کلیدواژگان: جنسیت، سرطان، معده، مری، کولورکتال
 • مهشید بذر افکن، مرضیه پناهی، اکرم آهنگرپور، قاسم ساکی صفحات 343-352
  زمینه و هدف
  رشد بی رویه جمعیت منجر به پیدایش روش های جدید جلوگیری از بارداری شده، امروزه مردان نقش خود را در مشارکت در استفاده از روش های بارداری پذیرفته اند. از روش های جلوگیری از بارداری روش های غیر هورمونی می باشد. در روش های غیر هورمونی از گیاهان استفاده می شود. سداب از دیر باز در طب سنتی ایران به عنوان داروی پیشگیری از بارداری در هر دو جنس کاربرد داشته است. در این مطالعه تاثیر تجویز عصاره آبی گیاه سداب بر بافت بیضه و روند اسپرم سازی موش صحرایی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع تجربی است 30 سر موش صحرایی به شکل کاملا تصادفی به سه گروه ده تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکردند، گروه شاهد نرمال سالین دریافت کردند. همچنین گروه تجربی عصاره آبی سداب به میزان 300 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی به مدت 40 روز دریافت کردند. 40 روز بعد از شروع اولین تزریق، حیوانات بیهوش شدند. بیضه راست جداسازی و جهت مطالعات بافت شناسی فیکس شد. در این مطالعه، به منظور بررسی آماری از تست های ANOVA و Tukey استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تعداد سلول های اسژرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و سلول های لایدیگ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل و گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافته است (05/0= p). افزایش ضخامت غلاف سفید بیضه و کاهش قطر لوله منی ساز در گروه تجربی نسبت به گروه های کنترل و شاهد معنی دار بود (01/0= p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که عصاره آبی گیاه سداب می تواند روی فعالیت سیستم تولید مثل، اثر کاهشی داشته باشد و احتمالا می تواند به عنوان ماده ای جهت کنترل جمعیت، مفید باشد.
  کلیدواژگان: عصاره آبی، سداب، بافت بیضه، موش صحرایی، اسپرماتوژنز
 • مریم شهابی نژاد، علی انصاری، طیبه نگاهبان، تابنده صادقی، محبوبه هلاکویی، اشرف سلطانی، صغری علی دلاکی، شهین حیدری صفحات 353-364
  زمینه و هدف
  ارتقاء مستمر کیفیت آموزش عالی هدف نهایی ارزیابی آموزشی است. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزشی را فراهم می سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی بر روی 186 نمونه پژوهش شامل 16 نفر عضو هیات علمی، 4 نفر غیر هیات علمی و 166 دانشجوی کارشناسی پرستاری در سال 1389 به صورت سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و فرم وارسی پژوهشگر ساخته و روش گردآوری آن ها خودگزارشی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، گروه پرستاری از نظر اهداف و جایگاه سازمانی، هیات علمی، فرآیند یاد دهی - یادگیری و آموزش بالینی در حد مطلوب و از نظر دانشجویان، دوره های آموزشی و برنامه های درسی و غیردرسی، تجهیزات آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و تشخیصی در حد نسبتا مطلوب و از نظر طرح های پژوهشی در حد نامطلوب ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  با اجرای ارزیابی درونی، وضعیت موجود و مطلوب گروه آموزشی به تصویر کشیده و نقاط قوت و ضعف گروه آشکار شد. لذا اجرای این رویکرد به صورت مستمر جهت افزایش کیفیت تمامی رشته های تخصصی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، رشته پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی
 • منصور ضیایی، علی قنبری، اکبر برزگرشنگل، مصطفی حمزئیان زیارانی صفحات 365-376
  زمینه و هدف
  خواب یکی از نیازهای مهم برای زیستن است. کمبود خواب و خستگی در دراز مدت موجب از هم گسیختگی بنیاد جسمی و روانی فرد شده و علاوه بر بروز مشکلات بهداشتی، راندمان کاری افراد را نیز کاهش می دهد. با توجه به تهدیدات ناشی از کیفیت خواب نامطلوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت کیفیت خواب و ارتباط آن با شدت خستگی در بین کارگران روزکار و شب کار، طراحی و اجرا گردیده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بر روی 121 نفر از کارگران کارخانه قند کرمانشاه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، در سال 1390 انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد کیفیت خواب پیتزبرگ] (Pittsburgh [Sleep Quality Index (PSQI، مقیاس شدت خستگی و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، استفاده گردید. داده ها توسط آزمون های همبستگی پیرسون و تی مستقل، من ویتنی، آنووا و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  کیفیت خواب روزکاران مطلوب تر از شب کاران بود (نمره کل 7/2±2/6 در مقابل 5/4±9) (001/0= p). در روزکاران نسبت به شب کاران، زمان لازم برای به خواب رفتن کمتر (13±7/19دقیقه در مقابل 8/17±2/29) (002/0= p) و طول مدت خواب واقعی، بیشتر (2/1±6 ساعت در مقابل 8/1±7/4) (001/0= p) بود. شب کاران نسبت به روزکاران، مصرف داروی خواب آور (9/28% در مقابل 5/11%) (012/0= p) و اختلالات خواب (8/53% در مقابل 13%) (001/0= p) بیشتری داشتند. در کارگران با افزایش شدت خستگی، کیفیت خواب نامطلوب تر بود (001/0= p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کار کردن در ساعاتی ناهماهنگ با ریتم سیرکادین، می تواند منجر به کیفیت خواب نامطلوب در افراد گردد. با آموزش کارگران جهت آشنایی با مشکلات ناشی از کم خوابی، توصیه به آن ها جهت جبران کم خوابی ها در فرصت های پیش آمده و با برنامه ریزی بهتر شیفت های کاری توسط مدیران، کیفیت خواب افراد بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: خواب، خستگی، کارخانه قند، کارگران روزکار و شب کار
 • امیراشکان نصیری پور، سیدجمال الدین طبیبی، محمودرضا گوهری، محمد محبوبی صفحات 377-388
  زمینه و هدف
  پاسخ گویی واژه ای است که امروزه از لفظ تئوری باید به جنبه عملی مبدل شود. پاسخ گویی در بیمارستان های آموزشی جنبه حیاتی دارد به همین منظور، این مطالعه، با هدف بررسی ابعاد پاسخ گویی از دیدگاه پرسنل در بیمارستان های آموزشی کشور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در نیمه دوم سال 1390 روی 580 نفر در 5 بیمارستان بزرگ آموزشی کشور در موقعیت های شرق، غرب، جنوب، مرکز و شمال کشور انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا شده، با 8 بعد و 31 گویه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی تست، همبستگی پیرسون) تحلیل شده است.
  یافته ها
  آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین تمام ابعاد را مثبت نشان داد. بعد سیاسی با بیشترین میانگین (77/0±68/3) به عنوان بارزترین مولفه و بعد فرهنگی با کمترین میانگین (37/1±22/2) کم اثرترین متغیر در بهبود پاسخ گویی بوده اند. در مجموع وضعیت پاسخ گویی بیمارستان های آموزشی ایران در حد متوسط به بالا با میانگین (68/0±01/3) بوده است.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش، تاثیر 8 بعد معرفی شده را در پاسخ گویی بیمارستان ها موثر دانسته و پیشنهاد می کند که با تاسیس واحدی با همین نام و با کمک برنامه ریزی استراتژیک مطابق با فرهنگ و جمعیت شناختی منطقه بهبود پاسخ گویی را در بیمارستان های آموزشی کشور پایه ریزی و تقویت نمایند.
  کلیدواژگان: پاسخ گویی، ایران، آموزشی، بیمارستان
 • زینت سالم، محسن رضاییان، مینا ولی نژاد صفحات 389-398
  زمینه و هدف
  وجود منابع مناسب و صحیح در یک پایان نامه، جزء اساسی در برقراری ارتباط در دنیای علم می باشد. ب نابراین، تحقیق حاضر با هدف تعیین چگونگی استفاده از استنادهای علمی استفاده شده در پایان نامه های دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، تمامی پایان نامه های دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که از سال 1377 تا پایان سال 1390 دفاع شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق از چک لیست استفاده گردید و برای هر پایان نامه، یک چک لیست مجزا توسط یکی از اعضاء تیم پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های دقیق فیشر و مجذور کای، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از کل 311 پایان نامه مورد بررسی، 4 /62% استاندارد را رعایت نموده بودند. میانگین و انحراف معیار تعداد منابع استفاده شده در پایان نامه های مورد بررسی برابر 27/25 ± 55/37 مورد بود. بیشترین میانگین منابع مربوط به مقالات انگلیسی بود، در حالی که استفاده از مقالات فارسی، کتب فارسی و منابع الکترونیکی در حداقل میانگین خود قرار داشت.
  نتیجه گیری
  سبک نگارش پایان نامه های دانشجویان دندان پزشکی به فرمت ونکوور (Vancouver) بوده و از نظر استاندارد نیز در وضعیت متوسط ق رار دارد. برای رعایت کامل استاندارد در منبع نویسی پایان نامه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: استنادها، پایان نامه، دانشجوی دندان پزشکی
 • عبدالوهاب باغبانیان، محمد خمرنیا صفحات 399-408
  زمینه و هدف
  مراکز بهداشتی- درمانی از جمله بیمارستآن ها، مهم ترین سازمآن های ارائه دهنده خدمات بهداشتی- درمانی می باشند که نقش بسزایی در ارائه مراقبت های کیفی جوامع ایفا می کنند. در این راستا، کوچک ترین تخلف و سهل انگاری کارکنان در انجام امور، منجر به خسارت های جبران ناپذیری به بیماران خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان زاهدان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی بر روی 480 نفر شامل کارکنان گروه های بالینی، کارکنان اداری- مالی و خدماتی بیمارستان امام علی(ع) شهرستان زاهدان در سال 1390 انجام شد. برای گردآوری داده ها و سنجش رفتارهای کاری انحرافی از پرسش نامه محقق- ساخته 28 سوالی که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی همچون آنالیز واریانس یک طرفه، t test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 480 پرسش نامه توزیع شده 342 پرسش نامه برگشت داده شد. تقریبا 71% پاسخ دهندگان زن بودند. میانگین نمره رفتارهای انحرافی کاری در بین کارکنان مورد مطالعه 5/36 بود که از میانگین مبنا (70) کمتر می باشد. پرستاران دارای بیشترین و کارکنان اداری دارای کمترین میزان رفتارهای کاری انحرافی بودند. همچنین رابطه معنی داری بین میانگین نمره رفتارهای انحرافی شغلی بر اساس میزان تحصیلات، سطح درآمد و شغل کارکنان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  فراوانی رفتارهای انحرافی شغلی در کارکنان بیمارستان مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به میانگین مبنا قرار دارد که نشانه سالم بودن رفتار آنان می باشد. برگزاری کلاس های آموزشی زمینه را برای به حداقل رساندن رفتارهای مخرب کاری فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: تخلفات اداری، بیمارستان، کارکنان، رفتار های انحرافی شغلی
 • محمدرضا فارسی نژاد، کامران آقاخانی، سمیرا رسانه صفحات 409-414
  زمینه و هدف
  یکی از مسائل مهم در پزشکی قانونی، تعیین عامل سوختگی است. با بررسی الگوی سوختگی پوستی در بیماران، می توان تا حدی به علت سوختگی پی برد. در این مطالعه سوختگی های پوستی ناشی از انفجارات گاز یا بخارات قابل اشتعال مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین طرح سوختگی پوستی و این نوع از انفجارات به دست آید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 339 نفر بیمار سوخته ناشی از انفجار گاز یا بخارات قابل اشتعال که در طی سال1390 به بیمارستان شهید مطهری تهران مراجعه کردند، انجام شد. نتایج مطالعه به صورت آمار توصیفی (تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار) گزارش گردید.
  یافته ها
  در وضعیت انفجار، قربانی به صورت رفلکسی و بدون اراده اقدام به بستن چشم ها و منقبض نمودن عضلات صورت و گردن خود می کند و در نتیجه پوست چین و چروک های موجود در این نواحی از سوختگی تقریبا مصون می مانند که نمایی هم چون پوست ببر را تقلید می کند.
  نتیجه گیری
  با مشاهده این الگوی سوختگی در بیماران، با ضریب اطمینان بالایی می توان به عامل سوختگی که همان انفجار گاز یا بخارات قابل اشتعال باشد پی برد. هم چنین، در بررسی اجساد سوخته وجود این طرح، علاوه بر تعیین علت سوختگی، زنده بودن فرد را هنگام بروز حادثه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سوختگی، انفجار، الگوی پوستی، پوست ببری
|
 • M. Rezaeian Pages 331-332
 • J. Hasanzadeh, Z. Hosseini Nezhad, H. Molavi-E Vardanjani, M. Farahmand Pages 333-342
  Background And Objectives
  Cancer is the third cause of death in Iran. Gender is an important covariate for incidence of most cancers. So، epidemiological data on Gender differences related to common cancers provide good evidence in control of cancers. The aim of this study was providing population-based information on the gender differences in incidence rates and epidemiology of esophagus، stomach، colon and rectum cancers in the Fars province.
  Materials And Methods
  This study was a secondary data analysis. We studied registered esophagus، stomach، colon and rectum cancers cases in Fars from 2009 to 2010. Direct Annual Age Standardized Incidence Rates (AASIRs) were estimated for men and women. Using STATA software، Females AASIRs and truncated AASIRs at 25 years (TIRR) were compared with males considering age، dominant morphology ratio and tumor grade.
  Results
  Six hundered fourteen cases were studied. The numbers of registered esophagus، stomach، colon and rectum cancers were 78 (%12. 7)، 254 (%41. 4)، 182 (%29. 6) and 100 (%16. 3)، respectively. Two hundred thirty one (%37. 5) cases were women and 383 (%62. 5) were males. TIRR (female/male) for esophagus، stomach، colon and rectum cancers were 0. 68 (0. 43-1. 07)، 0. 42 (0. 32-0. 54)، 0. 71 (0. 53-0. 96)، 0. 92 (0. 62-1. 36)، respectively. There were significant relationships between age and gender (p=0. 046)، tumor grade (p=0. 050) and morphology (p=0. 004) in case of stomach cancer. For colon cancer age and tumor morphology were significantly related (p=0. 019).
  Conclusion
  Risk of Stomach and Colon cancers in females were lower than males in Fars Province. Male gender was a risk factor for stomach adenocarcinoma.
  Keywords: Gender, Cancer, Esophagus, Stomach, Colorectal
 • M. Bazrafkan, M. Panahi, A. Ahangarpour, G. Saki Pages 343-352
  Background And Objectives
  Nowadays men hava accepted their role in pregnancy prevention. Some of these methods are non-hormonal. In non-hormonal methods plants are used. Ruta graveolens is one of these plants. This plant grows in Iran and was used as a contraceptive plant in the ancient medicine in both sexes. In this study the effect of aqueous extract of this plant on the time of rat spermatogenesis on testis tissue has been investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study 30 rats allocated randomly to three groups (n=10) as control which did not receive anything، vehicle which received only normal saline، and experimental which received ruta extract. Lethal dose 50 (LD50) extract was considered as 620 mg/kg. Based on this، sub LD 50 dose of aqueous extract 300mg/kg was injected intraperitoneally once every other day for 40 days. A day after last injection the animals were deeply anesthetized and dissected. The right testis were extruded and fixed for histological studies. For statistical analysis ANOVA and Tukey as a post hoc test were used.
  Results
  Intraperitoneal injection of 300mg/kg Ruta graveolens showed a significant decrease in the number of spermatogonia، primary spermatocyte، spermatid، lydig cell in experimental group as compared to control and vehicle. Also there were a significant increase in thickness of tunica albugina and a decrease in somniferous tubule diameter (p=0. 01).
  Conclusion
  The aqueous extract of R. G diminishes the reproductive system activity and might be a useful substance for birth control process.
  Keywords: Aqueos extract, Ruta graveolens, Testis tissue, Rat, Spermatogenesis
 • M. Shahabinejad, A. Ansari, T. Negahban, Sadeghi T., M. Halakoi, A. Soltani, S. Alidalaki, Sh. Hidari Pages 353-364
  Background And Objectives
  The ultimate goal of educational appraisal is to promote higher education quality. In this regard، internal evaluation is considered as a judgment about the quality and the strengths and weaknesses of the educational system. This study was carried out to assess the internal evaluation of nursing discipline in Rafsanjan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional study، subjects were 16 academic members، 4 Instructors and 166 Nursing students participated through census method. The data was gathered by self –reporting researcher made questionnaires and analyzed by descriptive statistics using SPSS software.
  Results
  The results showed that the nursing group in «organizational structure and goals،» faculty member «،» learning- teaching process «and» clinical education «were favorable. From nursing students’ perspective domains of» educational programs «،» research- educational «and» laboratory equipments «were partially favorable and in» research activities«was unfavorable.
  Conclusion
  Evaluating groups and disciplines helps illustrate strengths and weaknesses points in higher education. His implementing the approach in all disciplines is recommended.
  Keywords: Internal Evaluation, Nursing course, School of Nursing, Midwifery
 • M. Ziaei, A. Ghanbari, A. Barzegar Shengol, M. Hamzeiyan Ziarani Pages 365-376
  Background And Objectives
  One of the most important needs of life is sleep. Sleep deprivation and fatigue in the long-term leads to physical and psychological failure. In addition to health problems، work efficiency will also decrease. Due to the threats arising from poor sleep quality; this study was performed to determine the sleep quality and its relation to fatigue severity between night and day workers.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 121 workers who were randomly selected from one of the sugar industries. Data were collected using a standard Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)، a Fatigue Severity Scale and demographic questionnaire. The gathered data was analyzed by Pearson، Independent t-test، Mann-Whitney، ANOVA and Kruskal-Wallis tests.
  Results
  Overall sleep quality of day workers was more desirable than night workers (total score 6. 2±2. 7 vs. 9±4. 5) (p=0. 001). The time required for falling asleep was less (19. 7±13 min vs. 29. 2±17. 8) (p=0. 002) and real sleep duration was more (6±1. 2 hrs vs. 4. 7±1. 8) (p=0. 001) in the day workers. Using sleeping drugs (28. 9% vs. 11. 5%) (p=0. 012) and existance of sleep disorders (53. 8% vs. 13%) (p=0. 001) were more prevalant in the night workers. The increase of fatigue led to worse quality of sleep in the workers (p=0. 001).
  Conclusion
  Results showed that working in uncoordinated hours with circadian rhythm can lead to undesirable sleep quality. Training the workers about the problems arising from lack of sleep and how to compensate sleeplessness in available opportunities is strongly recommended. Also، managers should be instructed to plan the shift work more approrriatly.
  Keywords: Sleep, Fatigue, Sugar Factory, Day, Night Workers
 • A.A. Nasiripour, S.J. Tabibi, M.R. Gohari, M. Mahboubi Pages 377-388
  Background And Objectives
  Nowadays accountability is a word that should be convert from theoretical to practical. Accountability is a vital issue in educational hospitals. Therefore، this study examined the dimensions of accountability in the educational hospitals of Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 580 patients in the second half of 2011 in five large teaching hospital from the East، West، South، Central and North of Iran. The data were collected by reliable and valideted questionnaire with 31 items. Descriptive statistics presented by frequency، percent، means and standard deviation. Relationship between the variables were analyzed by t- test and Pearson correlation.
  Results
  In this study total number of the subjects were 580 cases that %45. 3 of these were male and the rest were female. Most individuals (44. 3%) were in the age group of 21-29 and 5% were in age group of less than 20 years of old. Pearson correlation test showed positive relationship between all the dimensions. The highest average was related to political dimension (3. 68±0. 77) which was identified as the most significant component and cultural demention with lowest average (2. 22±1. 37) had least effect in improving the accountability. In the view of the staff about accountability، Imam Reza hospital of Kermanshah had the highest accountability mean (3. 31±0. 72) and Imam Khomeini hospital of Tehran had the lowest accountability mean (2. 53 ±0. 51). Overall، Accountability status of educational hospitals were moderate with mean of 3. 1 ±0. 68.
  Conclusion
  Research findings showed that the introduced dimensions were effected on accountability. This study suggests the establishment of a unit with the same name and Improve accountability in the educational hospitals by the help of strategic planning according to the local culture and demographic status.
  Keywords: Accountability, Iran, Educational, Hospital
 • Z. Salem, M. Rezaeaian, M. Valinejad Pages 389-398
  Background And Objectives
  Having a proper citation in a thesis is a vital element in communications in the scientific world. The aim of the present study was to analyze the citations of dentistry students’ theses of Rafsanjan University of Medical sciences (RUMS).
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study all the dentistry students’ theses of RUMS during 1998 to 2012 were analyzed. For carrying out this research a checklist had been applied and for every thesis this checklist was completed by a member of the research team. Deta were analysed by X2 and Fisher Exactly test.
  Results
  From 311 theses under investigation 62. 4% had standard citations. The mean and standard deviation of references were 37. 55 ± 25. 27. The most mean of references was related to English articles while the least mean was related to Persian articles، Persian books and electronic references.
  Conclusions
  The style of writing the references in the dentistry students’ theses was Vancouver style and from the standard point of view they were categorized as average. Conducting educational workshop is suggested in order to achieve a higher standard in citations.
  Keywords: Citations, Thesis, Dentistry students
 • A.V. Baghbanian, M. Khammarnia Pages 399-408
  Background And Objectives
  Healthcare organizations including hospitals play critical roles in providing quality care to communities. In doing so, any abuse or neglected behavior by hospital staff will cause irreparable damages to the patients. This study aimd to investigate the employees’ workplace deviant behavior in Imam - Ali Hospital in Zahedan.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study, which was conducted in Imam-Ali Hospital in Zahedan in 2012. Using random sampling, a sample of 480 employees was selected to participate in this study. The sample included clinical staff, administrative and financial staff as well as auxiliary service staff. A designed, self-reported questionnaire was used to collect data which included 28 questions; reliability and validity was confirmed. For data analysis was used of descriptive and inferential statistical tests such as one-way ANOVA, T test and Pearson correlation coefficient were used.
  Results
  A total of 480 questionnaires was distributed and 342 questionnaires were returned for analysis. Almost 71% of the respondents were female. The mean score of staff workplace deviation was 36.5, which is considerably lower than the mean value (70). Nurses and administrative staff had the highest and the lowest scores of workplace deviance, respectively. There were significant relationships between staff deviant behavior and their educational level, income level and job.
  Conclusion
  The frequency of employees’ deviant behavior in the study hospital was lower than the mean value, which is explained by healthy behavior of staff in this hospital. Running training courses are recommended to minimize the destructive behavior of staffs at hospitals.
  Keywords: Administrative deviation, Hospital, Staff, Workplace deviant behavior
 • M.R. Farsinejad, K. Aghakhani, S. Rasaneh Pages 409-414
  Background And Objectives
  Determining the cause of thermal injuries is one of the first and foremost questions in forensic medicine. The morphology of cutaneous burns is preserved so the thermic injuries can tell a history for reconstruction of the events. We studied the skin burning patterns in explosions.
  Materials And Methods
  This is a cross- sectional study that a total of 339 burnt patients hospitalized in the Motahari hospital، Tehran in 2011 were investigated. Results were presented as descriptive statistics (total، percentage، mean and standard deviation).
  Results
  In explosions، during a reflex action the victims close their eyes and contract their face and neck so، a dark coloration from soot and dirt tattooing were frequently presented but the skin wrinkles of face، eyes corners and neck were spared.
  Conclusion
  With t his pattern in burn patients، with high confidence can realize the gas explosion or flammable vapors is the cause of burning. In evaluation of burned bodies، this pattern can prove the person was alive during the incident in addition to determining the cause of burn.
  Keywords: Burning, Explosion, Skin pattern, Skin tiger