فهرست مطالب

مطالعات حفاظت گیاهان - سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/21
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سیده گلثومه هاشمی علیزاده، حمید روحانی، سعید طریقی صفحات 142-148
  پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در اثر(Sacc in Sorok) Shoemaker Bipolaris sorokiniana از جمله بیماری های مهم گندم با پراکندگی وسیع در سطح دنیا و در ایران می باشد. کنترل بیولوژیک Bipolaris sorokiniana میتواند روش موثری برای کنترل این بیماری باشد. به این منظور اثر بیوکنترلی دو عامل: قارچ مایکوریزایی Glomus fasciculatum، SH4 Pseudomonas fluorescens و مخلوط این دو در آزمایشی با آرایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا 7 بذر گندم رقم چمران در گلدان های 200 گرمی حاوی پرلیت که به نیمی از آن ها قارچ مایکوریزایی G. fasciculatumاضافه شده بود و نیمی دیگر بدون قارچ مایکوریزایی بودند کاشته شد، و بوسیله محلول غذائی هوگلند آبیاری گردیدند. 35 روز بعد، بوته ها به گلدان های یک کیلوگرمی حاوی خاک اتوکلاو شده انتقال یافتند. خاک این گلدان ها بر اساس نوع تیمارشان بوسیله عامل بیماری B. sorokiniana، P.fluorescens و یا هر دو با هم مایه زنی شدند. تعدادی از آن ها نیز بدون مایه زنی بعنوان شاهد نگهداری گردیدند، گلدان ها بطور معمول آبیاری شدند. 5 هفته بعد بوته ها از خاک خارج و پس از شستن دقیق ریشه آن ها، ایندکس بیماری، وزن تر ریشه و وزن قسمت های هوایی بوته ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که شدت بیماری در بوته هایی که بوسیله قارچ مایکوریزایی G.fasciculatum، P.fluorescens و مخلوط این دو مایه زنی شده بودند، به ترتیب 43، 75/50 و 75/78 درصد نسبت به تیمارهایی که فاقد قارچ مایکوریزایی و باکتری سودوموناس بودند کاهش یافته است. نتایج قابل مقایسه ای نیز در مورد اثر عوامل ذکر شده روی وزن تر ریشه و وزن قسمت های هوایی بوته های مایه زنی شده و مایه زنی نشده بوسیله عامل بیماری بدست آمد. به این معنی که قارچ مایکوریزایی، باکتری سودوموناس و مخلوط این دو نه تنها باعث کاهش شدت بیماری گردیدند بلکه باعث افزایش وزن بوته های سالم و همچنین بوته های آلوده نیز گردیدند. این افزایش در تیمارهایی که بوسیله مخلوط باکتری سودوموناس و قارچ مایکوریزایی مایه زنی شده بودند، به طور معنی داری بیشتر از تیمارهایی بود که به تنهایی توسط هر یک از عوامل ذکر شده مایه زنی شده بودند.
  کلیدواژگان: پوسیدگی معمولی ریشه، کنترل بیولوژیک، گندم، Mycorrhiza، Pseudomonas
 • ندا رفیع زاده، بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگار صفحات 149-158
  به منظور بررسی ویروس لکه زرد زنبق Iris yellow spot viruse در تابستان سال 1387 از مزارع پیازکاری و گلخانه های تولید گیاهان زینتی در استان خراسان رضوی نمونه برداری صورت گرفت. تعداد 435 نمونه از مزارع پیاز و تعداد 142 نمونه از گیاهان زینتی (رز، گلایول، زنبق، شمعدانی، داوودی بگونیا، اطلسی، و میخک) جمع آوری شد. گیاهانی که دارای علایم کلروز، نکروز و لکه های برگی بودند در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. سپس به وسیله آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت و عصاره گیاهانی که مثبت ارزیابی شدند به 4 گونه محک کاشته شده در گلخانه،Nicotiana rustica (بدشکلی برگ کلروز سیستمیک و نکروز) N. benthamiana N clevelandii، N.tabacum var. Samson (کلروز سیستمیک و نکروز) مایه زنی گردید. سپس گیاهان مایه زنی شده به وسیله آزمون DAS-ELISA آزمایش شدند، عصاره گیاهان محک مثبت به 4 رقم پیاز شامل زرد نیشابور، سفید نیشابور، قرمز درگز و قرمز درچه اصفهان مایه زنی گردید که علایمی شبیه به علایمی که در پیازهای آلوده در مزرعه مشاهده شده بود، در این گیاهان پدیدار شد. جهت بررسی مولکولی ویروس، استخراج RNA از گیاهان محک و پیاز های آلوده، از دو روشPEG 6000 و استفاده از کیت (plus)RNXTM انجام شد و با استفاده از آغازگر اختصاصی مبنی بر ژن کد کننده پروتئین پوششی در واکنش RT-PCR قطعه ای در محدوده 181 و 139جفت باز تکثیر گردید. نتایج آزمون DAS-ELISA نشان داد که تمام مزارع پیاز به نسبت های مختلفی به این ویروس آلوده بوده و بیماری از شیوع بالایی برخوردار است. IYSV در 107 نمونه پیاز، 7 نمونه گل داوودی و یک نمونه گل زنبق شناسایی شد. این اولین گزارش از وجود این ویروس در مزارع پیاز و گل داوودی در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس لکه زرد زنبق، DAS، ELISA، RT، PCR
 • مرضیه معتمدی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی صفحات 159-168
  ویروس رگه ای توتون (Tobacco streak virus -TSV) یکی از ویروس های آلوده کننده آفتابگردان می باشد. طی دو سال زراعی 86_87، از مزارع آفتابگردان استان های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قم، مرکزی و همدان تعداد 520 نمونه جمع آوری شد. گیاهان آلوده نمونه برداری شده دارای علائم مختلف شامل: پیچیدگی و بد شکلی برگها، وجود لکه های کلروزه و نکروزه در برگ و توقف رشد در بوته بود علاوه بر آن تعدادی از نمونه ها بدون علائم بودند. برای شناسایی ویروس از آزمون DAS-ELISA استفاده شد. به منظور تعیین دامنه میزبانی ویروس جدایه اصفهان ویروس بر روی 13 گونه گیاهی از 5 خانواده (Chenopodiaceae، Solanaceae، Amaranthaceae، Asteraceae، Papilionaceae) در مرحله حساس گیاه مایه زنی شد. علائم روی سلمه تره (Chenopodium amaranticolor، C. quinoa) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) به صورت لکه های کروتیک موضعی، روی داتوره (Datura stramonium)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، گل تکمه ای (Gompherna globosa) و باقلا (Vicia faba) به صورت پیچیدگی و بدشکلی در برگها و در نهایت کوتولگی عمومی در بوته و در گیاه توتون (Nicotiana benthemiana) بدون علائم ظاهری بود. این ایزوله روی باقلا تکثیر و خالص سازی شد. در آزمون SDS-PAGE وزن پروتئین پوششی ویروس 9/30 کیلو دالتون تعیین گردید. با استفاده از آنتی سرم اختصاصی ویروس در آزمون وسترن بلات این باند به عنوان پروتئین پوششی ویروس تایید شد. با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی که توسط Bath و همکاران طراحی شده بود، در آزمون RT-PCR و IC-RT-PCR قطعه ای به طول 717 جفت باز تکثیر شد.
  کلیدواژگان: ویروس، رگه ای توتون، ایزوله، PCR IC، RT، RT، PCR، وسترن بلات
 • قاسم فدوی خلاجلو، عصمت مهدیخانی مقدم، حمید روحانی صفحات 169-176
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر گوجه فرنگی در مزارع استان خراسان شمالی، طی سال های 1388 و 1389 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مزارع گوجه فرنگی استان جمع آوری گردید. نماتدها پس از استخراج و تثبیت به گلیسیرین خالص منتقل شده و پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق، 24 گونه متعلق به 16 جنس از دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina شامل گونه های Aphelenchoides lanceolatus، A. richardsoni، A. tuzeti، Aphelenchus avenae، A. isomerus، Basiria graminophila، Boleodorus thylactus، Filenchus cylindricaudus، F. thornei، F. vulgaris، Geocenamus tenuidens، Helicotylenchus digonicus، H. dihystera، H. pseudorobustus، Irantylenchus clavidorus، Meloidogyne javanica، Merlinius brevidens، Neopsilenchus magnidens، Pratylenchus coffeae، P. Thornei، Psilenchus iranicus، Seinura tenuicaudata، Tylenchorhynchus solani و Zygotylenchus guevarai شناسایی شدند که تعدادی از آنها انگل گیاهان محسوب می شوند. با توجه به گزارش های قبلی از این نماتدها در ایران، تنها به توصیف سه گونه Aphelenchoides tuzeti، Geocenamus tenuidens و Seinura tenuicaudata که گزارش های جدیدی برای فون نماتدهای ایران هستند، اکتفا می شود.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، ریخت شناسی، ریخت سنجی، نماتد
 • اسماعیل ابراهیمی، سید وحید اسلامی صفحات 177-184
  آزمایشاتی در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 88 برای بررسی روش شکستن خواب و تاثیر نور، دما، تنش شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مطالعه شده جهت شکست خواب، تیمار اسیدسولفوریک 96% به مدت 30 ثانیه منجر به بیشترین جوانه زنی (3/73 درصد) بذور اسپرک در شرایط تاریکی گردید و کمترین درصد جوانه زنی (8 درصد) در تیمار شاهد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد. تاریکی مداوم در دماهای آزمایش شده (10/20، 15/25 و20/30 درجه سانتی گراد) منجر به جوانه زنی بالاتر نسبت به شرایط نور/تاریکی گردید، به طوری که بیشترین جوانه زنی (76 درصد) در دمای 15/25 درجه سانتی گراد تحت شرایط تاریکی مداوم و کمترین جوانه زنی (10 درصد) در دمای 10/20 درجه سانتی گراد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد که موید این نکته است که بذور این علف هرز دارای خاصیت فتوبلاستیک منفی می باشند. بذور این علف هرز توانستند دز سطوح متوسطی از تنش شوری (160 میلی مولار) و خشکی (6/0- مگاپاسکال) جوانه بزنند.
  کلیدواژگان: تنش شوری، تنش خشکی، خواب بذر، دما، نور، اسیدسولفوریک
 • ناهید حیدرزاده، حمید روحانی، ماهرخ فلاحتی رستگار، عصمت مهدیخانی مقدم صفحات 185-191
  این تحقیق با هدف شناسایی آنزیم tomatinase در جدایی های نژاد فیریولوژیک 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با تکنیک TLC انجام شد. بدین منظور در طی فصل زراعی 89-88 از مناطق عمده گوجه کاری استانهای فوق نمونه برداری صورت گرفت، و 20 جدایه قارچ FoL از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه گیاهان گوجه فرنگی آلوده جداسازی گردید. آزمون اثبات بیماریزایی روی گوجه فرنگی رقم Bonny Best (حساس عمومی) انجام شد و 17 جدایه بیماریزا که باعث پژمردگی آوندی می شدند تشخیص داده شد. آزمون اثبات فرم اختصاصی جهت تایید بر اختصاصی بودن جدایه های بیماریزا با استفاده از گوجه فرنگی رقم (Bonny Best)، تاتوره، تاجریزی و نخود انجام گردید که این جدایه ها تنها بر روی گوجه فرنگی پژمردگی ایجاد نمودند. تعیین نژاد فیزیولوژیک نیز با استفاده از ارقام افتراقی انجام که همه جدایه ها مطابق جدول استاندارد علائم بیماری در نژاد 1 قرار گرفتند. برای شناسایی آنزیم tomatinase، ابتدا سوسپانسیونی از اسپورهای قارچ تهیه و پس از آن عصاره گیری پروتئین های قارچ انجام شد و بعد از خالص سازی توسط تیوبهای دیالیز با استفاده از تکنیک TLC(کروماتوگرافی لایه نازک) و به کمک ترکیبات استاندارد tomatidine وtomatine- آنزیم tomatinase شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: Fusarium oxysporum، tomatinase، کروماتوگرافی، گوجه فرنگی
 • مجتبی قانع جهرمی، علی اصغر پورمیرزا، محمدحسن صفرعلیزاده صفحات 192-199
  در سال های اخیر مصرف تعداد زیادی از سموم تدخینی کنار گذاشته شده و فقط متیل بروماید و فستوکسین بطور گسترده برای ضد عفونی محصولات و فضاهای انباری بکار می روند. کاربرد این دو سم تدخینی نیز به خاطر مسایل بهداشتی، محیطی و احتمال بروز مقاومت در حشرات محدود شده است. تحت چنین شرایطی نیاز به تحقیق برای یافتن یک روش ایمن، مناسب، با دوام و اقتصادی ضروری است. از آن جا که استفاده از دور کننده ها می تواند یکی از روش های مناسب در کنترل آفات انباری به حساب آید، در این تحقیق، قدرت دور کنندگی سیرینول (امولسیون سیر) روی لاروها و حشرات کامل Tribolium castaneum و Oryzaephilus surinamensis مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور لاروها و حشرات کامل دو گونه ی مذکور با سه روش پتری-دیش، لوله ی اولفکتومتر Y- شکل و لیوان های متخلخل که از روش های متداول ارزیابی دور کنندگی مواد هستند، در معرض غلظت های 0، 5/0، 1، 5 و 10 درصد از سیرینول قرار گرفتند و میزان دور کنندگی این ماده روی لاروها و حشرات کامل محاسبه گردید. بیشترین میزان دور کنندگی سیرینول در روش پتری-دیش در مورد لاروها و حشرات کامل هر دو گونه آفت مربوط به غلظت 10 درصد بود و برای لاروهای T. castaneum و O. surinamensis طی 12 ساعت به ترتیب برابر با 44/70 و 52/74 درصد گردید. میزان دورکنندگی سیرینول برای حشرات کامل T. castaneum و O. surinamensis در مدت زمان 72 و 48 ساعت برابر با 51/81 و 52/74 درصد بود. بیشترین میزان دور کنندگی با استفاده از لوله ی اولفکتومتر Y- شکل در مورد حشرات کامل T. castaneum و O. surinamensis، به ترتیب برابر با 11/71 و 66 درصد و مربوط به غلظت 10 درصد و زمان های 24 و 14 ساعت بود. با استفاده از لیوان های متخلخل حداکثر میزان دور کنندگی برای حشرات کامل شپشه ی آرد و دندانه دار به ترتیب برابر با 15/46 و 78/39 درصد و در غلظت 10 درصد و زمان 12 ساعت بود.
  کلیدواژگان: سیرینول، متیل بروماید، تدخینی، شپشه آرد، شپشه دندانه دار
 • رضا ولی الله پور، سیدعلی میر ساداتی، حمید صالحیان، رحمن خاکزاد، شعبانعلی مافی، مرتضی نورعلیزاده صفحات 200-207
  به منظور بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف های هرز به خصوص علف هرز خربزه وحشی در زراعت سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1388 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دزهای مختلف علف کش پاراکوات (0،1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار از ماده تجاری) و مراحل مختلف رشدی علف هرز خربزه وحشی (یا زمان اعمال تیمار علف کش) (1، 2، 3 و 4 برگ حقیقی) بودند. نتایج نشان داد که علف های هرز گاوپنبه و تاج ریزی سیاه زمانی که علفکش در مرحله یک برگی شدن خربزه وحشی به کار رفت، بالاترین تراکم را نسبت به مراحل دیگر داشتند. در حالت کلی علف های هرز در مرحله یک برگی از تراکم بیشتری نسبت به مراحل دیگر برخوردار بودند. از طرف دیگر نتایج نشان داد در تیمار شاهد بدون سمپاشی رقابت علف های هرز با گیاه زراعی باعث کاهش صفاتی مانند ارتفاع بوته و وزن هزار دانه گردید. علف کش پاراکوات با دز 5/2 لیتر در هکتار بالاترین تعداد غلاف در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت بالاترین غلاف کل سویا را در واحد سطح تولید کرد که این امر منجر به تولید دانه بیشتر در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت به عملکرد بالاتر محصول در واحد سطح انجامید. سویا در تیمار کاربرد علفکش در مرحله چهار برگی و دو برگی علف هرز خربزه وحشی به ترتیب بالاترین ارتفاع بوته و پایین ترین ارتفاع غلاف را تولید کرد. علف کش پاراکوات 3 روز پس از سم پاشی در مرحله دو و سه برگی علف هرز خربزه وحشی خسارت بیشتری را به این علف هرز وارد کرد. همچنین این علف کش 15 روز پس از سم پاشی در مرحله سه برگی علف هرز خربزه وحشی باعث نابودی کامل این علف هرز شد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد یک لیتر علفکش پاراکوات در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز خربزه وحشی سبب کنترل مطلوب علف هرز و افزایش عملکرد سویا می شود.
  کلیدواژگان: دز علف کش، گراماکسون، خربزه وحشی، سویا
 • مصطفی عابدی تیزکی، سید کاظم صباغ صفحات 208-214
  فوزاریوز سنبله (Fusarium head blight: FHB) یا اسکب گندم یکی از بیماری های مخربی است که به دلیل تولید زهرابه قارچی تریکوتسین در خوشه، سبب کاهش قابل توجه کیفیت غلات کشت شده در سراسر جهان می شود. تیپ B تریکوتسین ها شامل نیوالنول (NIV)، دی اکسی نیوالنول (DON)، 3-استیل دی اکسی نیوالنول (3-AcDON) و 15-دی اکسی نیوالنول (15-AcDON) بعنوان مهمترین زهرابه های تولیدی جدایه های Fusarium graminearum محسوب می شود. به منظور تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین در جدایه های F. graminearum، در سال زراعی 1389-1388 از مناطق عمده کشت گندم در استان گلستان در دوره تشکیل و تکامل خوشه، نمونه برداری به عمل آمد. پس از شناسایی جدایه ها با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی، تعداد 100 جدایه با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی گونه (Fg16F/Fg16R) به عنوان گونهF. graminearum مورد تائید قرار گرفت. در این جدایه ها وجود ژن موثر در تولید تریکوتسین (Tri7) با استفاده از روش PCR و آغازگرهای اختصاصی (Tri7F/Tri7R) ردیابی شد. از بین 100 جدایه بررسی شده در مناطق نمونه برداری شده، تعداد 72 جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده NIV و 28 جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده DON شناخته و همچنین دو جمعیت 7C1 و 6A5 شناسایی شد که جمعیت 7C1 (سویه 7) بیشترین پراکنش را در مناطق نمونه برداری داشت.
  کلیدواژگان: ردیابی ژن Tri7، زهرابه های قارچی، NIV، DON
 • الهام کباری تازه شهری، قدیر نوری قنبلانی، سیدعلی اصغر فتحی صفحات 215-222
  گوجه فرنگی، Lycopersicum esculentum Miller، گیاهی علفی و یکساله از تیره بادمجانیان،Solanaceae، است که بعد از سیب زمینی مهمترین گیاه زراعی این خانواده محسوب می شود. شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم گوجه-فرنگی و ناقل بیماری های ویروسی در مزارع و گلخانه ها می باشد. میزان خسارت این شته در گلخانه ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق آنتی زنوز و تحمل نه رقم از ارقام رایج گوجه فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته جالیز در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. آزمایش آنتی زنوز از طریق شمارش تعداد شته های جلب شده روی هر رقم در مرحله چهار برگی انجام گرفت. در آزمایش تحمل گلدان های حاوی ارقام مورد نظر در مرحله شش برگی به مدت 21 روز در داخل یک قفس پلاستیکی شفاف که بالای آن با پارچه توری مسدود شده بود، توسط 40 عدد شته بالغ آلوده شدند. نتایج آزمایش آنتی زنوز نشان داد که بیشترین تعداد شته جلب شده روی رقم Calj و کمترین آن روی رقم Super Strian مشاهده شد. در مجموع آزمایش تحمل نشان داد که رقم Calj پایین ترین حد تحمل را دارا بود. زیرا بیشترین کاهش در ارتفاع و وزن در این رقم می باشد. بنابراین نتیجه-گیری شد که ارقام Super Strian، Super Bita و HAS2274 نسبت به شته جالیز از هر دو مکانیسم آنتی زنوزی و تحمل برخوردار بوده و می-توانند به عنوان رقم مقاوم در برنامه کنترل تلفیقی شته جالیز مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شته جالیز، ارقام گوجه فرنگی، آنتی زنوز، تحمل
 • مجید عباس پور، علی اصغر چیت بند، محمد رجب زاده، ابراهیم گنجی مقدم صفحات 222-230
  به منظور بررسی روش های غیرشیمیایی مبارزه با علف های هرز باغات پسته، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار در سال 1386 در یکی از باغات پسته ایستگاه تحقیقات فیضآباد، اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش، استفاده از روش های غیرشیمیایی کنترل علفهای هرز شامل سه نوع مالچ (خاکپوش) (پلاستیک نیمه شفاف، کاه وکلش، چیپس چوب) و دو روش فیزیکی و مکانیکی به ترتیب شامل شعله افکن و رتیواتور که در زمان رشد کامل علف های هرز اعمال گردیدند، و تیمار شاهد بود. تیمارها در مرحله 7-5 برگی علفهای هرز اعمال شدند. 35 روز پس از اعمال تیمارها تراکم و وزن خشک علفهای هرز در هر کرت محاسبه شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کارایی هریک از تیمارها درکنترل علفهای هرز به ترتیب بصورت مالچ پلاستیک، مالچ چیپس چوب، مالچ کاه وکلش، شعله افکن و رتیواتور بود. بیشترین و کمترین هزینه کنترل علفهای هرز به ترتیب مربوط به تیمار مالچ پلاستیک با مقدار هزینه 5،500،00 ریال و تیمار رتیواتور با مقدار هزینه 000‚240 ریال بود، که به دلیل هزینه بالای کاربرد مالچ پلاستیک، این تیمار قابل توصیه نمیباشد. علیرغم کارایی کمتر تیمار روتیواتور در مقایسه با دیگر تیمارها، به دلیل کنترل مناسب علف های هرز یکساله، حفظ رطوبت خاک، سادگی عملیات این روش نسبت به سایر روش ها، باغداران نیز استفاده از تیمار رتیواتور را ترجیح میدهند که با نتایج این بررسی از لحاظ اقتصادی مطابق است، اما در کنترل علف های هرز چندان موفق نبود. در جمع بندی، مالچ چیپس چوب و مالچ کاه و کلش کارایی بالایی را در کنترل علف های هرز داشتند و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودند.
  کلیدواژگان: روتیواتور، شعله افکن، کاه و کلش، مالچ
 • سید مظفر منصوری، سید علی اصغر فتحی، قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، بهرام ناصری صفحات 231-237
  بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller)، یکی از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار است. در این تحقیق، ترجیح میزبانی، بیولوژی و پارامترهای رشد جمعیت این آفت روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی شامل هفت رقم تجاری (آگریا، آئوزونیا، اسپریت، ساتینا، ساوالان،کندور، مورن) و پنج کلون ایرانی (5-396156PI، 15-397045PI، 2-397097PI، 2-397082PI، 396124PI) در گلخانه ای در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری تاریکی: روشنایی (14:10) مطالعه شد. برای آزمایش های با حق انتخاب، قفس هایی با ابعاد 1×1×5/1 متر انتخاب و داخل آن یک گلدان حاوی یک بوته از هر کدام از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه در یک ردیف دایره ای چیده شدند و 12 جفت حشره کامل یکروزه داخل قفس رهاسازی گردید. پس از گذشت یک هفته، تعداد دالان های ایجاد شده و تعداد لارو زنده روی یک بوته شمارش شد. نتایج نشان داد که در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه کمترین درصد برگچه های آسیب دیده و کمترین تعداد لارو زنده (1/5 و8/4 عدد) روی 2-397097PI مشاهده گردید. در آزمایش های بدون حق انتخاب، طول دوره ی نشوونمای لاروی و شفیرگی، درصد بقای لاروی و شفیرگی، وزن شفیره ها و پارامترهای رشد جمعیت آفت با پرورش روی برگ های هر یک از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه سیب زمینی تعیین گردید. طول دوره نشوونمای لاروی، شفیرگی و مدت زمان یک نسل آفت روی 2-397097PI در مقایسه با سایر ژرم پلاسم های مورد مطالعه به طور معنی داری بیشتر بود. کمترین وزن شفیرگی، کمترین درصد بقای لاروی و نیز کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (076/0) و نرخ متناهی جمعیت (079/1) روی 2-397097PI مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کلون 2-397097PI در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه سیب زمینی کمترین مطلوبیت غذایی را نسبت به بید سیب زمینی دارد.
  کلیدواژگان: ترجیح میزبانی، بیولوژی، پارامترهای رشد جمعیت، Phthorimaea operculella، ژرم پلاسم سیب زمینی
 • خدیجه عباسی، سعید عباسی، خلیل بردی فتوحی فر، روح الله شریفی صفحات 238-245
  بیماری سرخشکیدگی و شانکر سیتوسپورایی یکی از شایع ترین بیماری های درختان گردو در ایران است که توسط چندین گونه از جنس سیتوسپورا ایجاد می شود. در این مطالعه به منظور تعیین درجه پرآزاری جدایه های گونه غالب عامل بیماری، 58 جدایه از گونه Cytospora chrysosperma منتخب از 12 استان کشور شامل؛ همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، زنجان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس روی نهال های سه ساله ی درخت گردو مایه زنی شدند و مساحت زخم ایجاد شده 30 روز پس از مایه زنی اندازه گیری گردید. همچنین به منظور تعیین صحت ارزیابی مقاومت و یا بیماریزایی از طریق مایه زنی روی شاخه ی بریده، آزمون بیماریزایی در شرایط آزمایشگاهی نیز به انجام رسید. به استناد نتایج حاصل، تنوع قابل ملاحظه ای از لحاظ پرآزاری در بین جدایه ها ملاحظه گردید و درصد قابل توجهی از جدایه ها فاقد قدرت بیماریزایی بودند. در واقع، در آزمون بیماریزایی روی نهال 34 درصد از جدایه ها و در آزمون بیماریزایی روی شاخه بریده 24درصد از جدایه ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان ندادند. همچنین همبستگی ضعیف ولی معنی داری (23درصد) بین این دو روش ارزیابی وجود داشت. به نظر می رسد که ارزیابی درجه بیماریزایی و یا مقاومت با استفاده از روش مایه زنی روی شاخه ی بریده به اندازه کافی قابل اعتماد نیست.
  کلیدواژگان: درجه بیماریزایی، شانکر سیتوسپورایی، مایه زنی، مقاومت
 • الهام الهی فرد، علی قنبری، محمدحسن راشد محصل، اسکندر زند، امین میرشمسی کاخکی صفحات 246-254
  القاء فلورسنس کلروفیل به عنوان یک تکنیک سریع و غیر تخریبی به منظور اندازه گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان می باشد. اندازه گیری های فلورسنس کلروفیل به منظور تشخیص چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن منحنی های القاء فلورسنس (منحنی کاتسکی) و پارامترهای آن توسط علف کش متری بیوزین در بیوتیپ های مقاوم وحساس درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) در گلخانه انجام شد. حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم 2 (Fv/Fm)، تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله J (Fvj) و مساحت بین منحنی کاتسکی و Fm (Area) چهار ساعت پس از پاشش علف کش در بیوتیپ حساس به شدت کاهش پیدا کردند؛ بطوریکه اعمال غلظت 100 گرم ماده موثره در هکتار مقادیر سه پارامتر Fv/Fm، Fvj و Area را به ترتیب به 66/0، 07/0 و 14062 کاهش دهد. در حالیکه این پارامترها در بیوتیپ های مقاوم تنها در غلظت های زیاد علف کش مذکور تحت تاثیر قرار گرفتند. هرچند که در پاسخ بیوتیپ های مقاوم نسبت به پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت های زیادی وجود داشت که دلیل آن می تواند وجود مکانیسم های متفاوت مقاومت به علف کش باشد. پارامترهای اندازه گیری شده نیز حساسیت های متفاوتی نسبت به کاربرد علف کش نشان دادند؛ به طوری که در بین پارامترهای فلورسنس اندازه گیری شده، Fv/Fm پارامتری مناسب و پایدار جهت تشخیص سریع میان بیوتیپ حساس و مقاوم چند ساعت پس از تیمار با علف کش بود. از آنجا که پارامترهای فلورسنس کلروفیل بلافاصله پس از کابرد علف کش تحت تاثیر قرار می گیرند بنابراین می توانند به عنوان ابزاری کاربردی جهت بررسی میزان کارایی علف کش در مزرعه و گلخانه مورد استفاده واقع شوند.
  کلیدواژگان: بازدارنده های فتوسیستم 2، فتوسنتز، مقاومت به علف کش
 • متین حقیقی خواه، محمد خواجه حسینی، محمد بنایان اول صفحات 255-257
  به منظور شناسایی مکانیسم خواب بذر سوروف، مطالعه ای در آزمایشگاه بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1388 اجرا شد. تیمار ها شامل اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، خراشدهی، سرمادهی، گرمادهی و جدا نمودن پوسته ی بذر 4 توده ی بذری بودند. براساس نتایج این بررسی بذور سوروف تازه دارای خواب فیزیولوژیک بودند که به نظر منشاء آن در پوسته بذر بود. شدت خواب در گونه ی E.crus galli بیش از گونه ی E.orizy cola بود.
  کلیدواژگان: پوسته بذر، خواب بذر، سوروف، سولفوریک اسید
 • پرویز شیشه بر، نوشین زندی صفحات 258-262
  تغییرات جمعیت مگس جالیز، Dacus ciliatus Loew، روی خیار پائیزه در منطقه ملاثانی استان خوزستان در سالهای 1388 و 1389 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از یک مزرعه خیار به مساحت 2000 متر مربع و به صورت هفتگی انجام شد. در هر نمونه برداری تعداد 10 عدد میوه خیار به صورت تصادفی از مزرعه خیار جمع آوری و در درون یک طشت پلاستیکی گذاشته شد. در کف طشت 5 سانتی متر خاک نرم قرار داشت. روی طشت به وسیله توری ریز پوشیده شده بود. بعد از خروج حشرات کامل تعداد و جنسیت آنها تعیین شد. در سال اول، فعالیت این مگس از مهرماه آغاز و تا اواخر آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1388 در اواسط آبان ماه بود (302 عدد مگس در 10 میوه خیار). در سال دوم نیز فعالیت مگس در مهرماه شروع شد و تا آذر ادامه داشت. اوج جمعیت مگس جالیز در سال 1389 نیز در اواسط آبان بود (407 عدد مگس در 10 میوه خیار). در هر دو سال هر دو جنس نر و ماده در مزارع فعالیت داشتند و نسبت جنسی حدود50 درصد (ماده) بود. اطلاعات حاصل از این مطالعه در مدیریت این حشره آفت کاربرد خواهد داشت.
  کلیدواژگان: مگس خیار، تغییرات جمعیت، Dacus ciliatus، Tephritidae، کدوییان
 • حشمت امیدی، احسان شاکری*، مطلب حسین پور، وحیده رفیعی صفحات 263-265

  به منظور بررسی اثر آللوپاتیک برگ گردوی ایرانی (Juglans regia) بر جوانه زنی بذر و رشد ساقه چه تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و خرفه (Portulaca oleracea) آزمایشی در آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه شاهد به اجرا درآمد. عصاره برگ تازه دارای بیشترین تاثیر بازدارندگی بر طول ریشه چه بود. همچنین با افزایش غلظت عصاره، جوانه زنی و رشد ساقه چه در هر دو گونه به طور معنی داری کاهش یافت. در کل عصاره برگ درخت گردو به عنوان ترکیبی قوی برای کنترل علف های هرز، می تواند نتایج امیدوارکننده ای در راستای کشاورزی پایدار داشته باشد.

  کلیدواژگان: اثرات بازدارنده، گردو، بذر، بقایای تازه، غلظت عصاره
|
 • N. Rafizadeh, B. Jafarpour, M. Falahati Rastegar Pages 142-148
  In order to investigate the Iris yellow spot virus (IYSV) Sampling from onion fields and greenhouse of Khorasan Razavi province in summer of 2009 was done. Totally 435 samples were collected from this onion fields and 142 from ornamental plants (Rose، Gladiol، Iris، Plargonium، Chrysanthemum، Begonia، Petonia and Carnation). The plants that had symptoms such as chloratic، necrotic and diamond shape lesions were collected and transferred under cold condition to labratory then tested by DAS-ELISA and the sap of posetive plants inoculated to 4 coultivar of indicator plants that cultivated in greenhouse Nicotiana rustica (leef deforming and systhemic chloratic and necrosis)، N. benthamiana، N. clevelandii، N. tabacum var Samson (systhemic chloratic and necrosis) then the inoculated indicator plants tested by DAS-ELISA، sap of positive indicator plants inoculated to 4 cultivars of onion include in yellow of Neishabour، white of Neishabour، red of Dargaz، red of dorche of Isfahan. The symptoms similar to the symptoms on infected onion in the fields appeared in their plants. For molecular detection، RNA extraction was done by PEG6000 Precipitation and RNX ™)plus (kit. In RT-PCR tests، specific primers designed for nocleoprotein gene amplified 181 bp and 139 bp fragments.. DAS-ELISA test results have indicated that all of the onion fields were infected with the virus in various rates. IYSV has been detected in 107 samples of onion، 7 samples of chrysanthemum floweres and 1 sample of iris floweres. This is the first repot of Iris yellow spot virus on onion and chrysanthemum in Iran.
  Keywords: Iris Yellow Spot Virus (IYSV), ELISA, RT, PCR
 • N. Rafizadeh, B. Jafarpour, M. Falahati Rastegar Pages 149-158
  In order to investigate the Iris yellow spot virus (IYSV) Sampling from onion fields and greenhouse of Khorasan Razavi province in summer of 2009 was done. Totally 435 samples were collected from this onion fields and 142 from ornamental plants (Rose، Gladiol، Iris، Plargonium، Chrysanthemum، Begonia، Petonia and Carnation). The plants that had symptoms such as chloratic، necrotic and diamond shape lesions were collected and transferred under cold condition to labratory then tested by DAS-ELISA and the sap of posetive plants inoculated to 4 coultivar of indicator plants that cultivated in greenhouse Nicotiana rustica (leef deforming and systhemic chloratic and necrosis)، N. benthamiana، N. clevelandii، N. tabacum var Samson (systhemic chloratic and necrosis) then the inoculated indicator plants tested by DAS-ELISA، sap of positive indicator plants inoculated to 4 cultivars of onion include in yellow of Neishabour، white of Neishabour، red of Dargaz، red of dorche of Isfahan. The symptoms similar to the symptoms on infected onion in the fields appeared in their plants. For molecular detection، RNA extraction was done by PEG6000 Precipitation and RNX ™)plus (kit. In RT-PCR tests، specific primers designed for nocleoprotein gene amplified 181 bp and 139 bp fragments.. DAS-ELISA test results have indicated that all of the onion fields were infected with the virus in various rates. IYSV has been detected in 107 samples of onion، 7 samples of chrysanthemum floweres and 1 sample of iris floweres. This is the first repot of Iris yellow spot virus on onion and chrysanthemum in Iran.
  Keywords: Iris Yellow Spot Virus (IYSV), ELISA, RT, PCR
 • M. Motamedi, M. Koohi Habibi, Gh. Mosahebi Pages 159-168
  During 2007-2008 growing season، a total of 520 sunflower leaf samples with symptoms like vein clearing، cholorotic and necrotic local lesion، deformation and stunting which were suspected of being infected with Tobacco streak virus (TSV) were collected from sunflower fields of Azarbayijan-gharbi، Isfahan، Qom، Markazi، Tehran and Hamedan provinces. Infection with TSV in collected samples were determined serologically by enzyme – linked immunosorbent assay (DAS- ELISA) using a polyclonal antiserum. It was determined that 124 samples were infected with TSV. The percentage of TSV infection in sunflower fields of Azarbayijan-gharbi، Hamedan، Tehran، Qom، Isfahan and markazi provinces were 56%، 31%، 26%، 14%، 8. 8% and 0% respectively. The virus was propagated on maintenance hosts. TSV induced cholorotic local lesions symptoms on inoculated leaves of Chenopodium quinoa، C. amaranticolor and Vigna unguiculata. The virus caused systemic stunting، deformation and curl on leaves of Datura stramonium، Gomphrena globosa، Helianthus annuus and Vicia faba. Nicotiana benthemiana was symptomless. The molecular weight of coat protein under denaturing condition (SDS-PAGE) was estimated to be 30. 9 KD and Western blot confirmed the result of SDS-PAGE. IC- RT- PCR and RT- PCR were performed using a specific primer pair of TSV which had been designed according to a part of coat protein، and a fragment with 717 length was amplified.
  Keywords: ELISA, RT, PCR, IC, RT, PCR, SDS, PAGE, TSV
 • Gh. Fadavi Khalajlo, E. Mahdikhani Moghaddam, H. Rouhani Pages 169-176
  In order to identify the plant parasitic nematodes of tomato fields in Northern Khorasan province، 50 soil and root samples were collected during 2009 - 2010. Nematodes were extracted by combined sieving and centrifugal-flotation method and processed to be transferred to glycerin. After preparing microscope slides، the morphological and morphometrical characters of the nematodes were studied using the light microscope equipped with a drawing tube. Twenty four species from 16 genera were identified as follow: Aphelenchoides lanceolatus، A. richardsoni، A. tuzeti، Aphelenchus avenae، A. isomerus، Basiria graminophila، Boleodorus thylactus، Filenchus cylindricaudus، F. thornei، F. vulgaris، Geocenamus tenuidens، Helicotylenchus digonicus، H. dihystera، H. pseudorobustus، Irantylenchus clavidorus، Meloidogyne javanica، Merlinius brevidens، Neopsilenchus magnidens، Pratylenchus coffeae، P. thornei، Psilenchus iranicus، Seinura tenuicaudata، Tylenchorhynchus solani، Zygotylenchus guevarai that some of them are plant parasitic nematodes. Most of the mentioned nematodes have been already recorded from Iran. Three species namely Aphelenchoides tuzeti، Geocenamus tenuidens، Seinura tenuidens، are reported for the first time from Iran.
  Keywords: Tomato, Morphological, Morphometrical, Nematodes
 • E. Ebrahimi, S.V. Eslami Pages 177-184
  To breaking dormancy as well as the effect of light، temperature، salinity and drought stress on germination of cutleaf mignonette seeds، experiments were conducted at the Research Laboratory of Birjand Faculty of Agriculture in 2009. Immersion in sulfuric acid (96%) for 30 seconds under continuous dark regime resulted in the highest germinability (73%) and the lowest germination (8%). was observed at the control treatment under light/dark regime continuous darkness resulted in higher germinability compared with light/dark regime at tested temperatures (20/10، 25/15 and 30/20C)، so that the highest germination (76%) was observed at 25/15C under continuous dark and the lowest germination was observed at 20/10C under light/dark regime which indicates that this weed species is negative photoblastic. Cutleaf mignonette seeds could germinate in moderate levels of salinity (160 mM) and drought (-0. 6MPa).
  Keywords: Salinity stress, Drought stress, Seed dormancy, Temperature, Light, Sulfuric acid
 • N. Heidarzadeh, H. Rouhani, M. Falahati Rastegar, E. Mahdikhani Moghaddam Pages 185-191
  This study was carried out of identify the tomatinase extracellular enzyme in Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Race1 the casual agent of wilting in tomato. 20 isolates of Fusarium oxysporum were recovered from infected roots،crown and stems of tomato plants collected from fields in major tomato producing areas in Northern and Razavi Khorasan province during 2009-2010. Pathogenicity test done on cultivar Bonny Best and 17 isolates were pathogenic on tomato and 3 isolates were Nonpathogenic. These isolates tested on cultivars Bonny Best،Datura، Cicer and Nightshade، proved to be Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Patogenic test on differential hosts done and confirmed the existence of race1 in Khorasan province. For TLC analysis these isolates loaded on silicagel paper with 2 standards including: α- tomatine and tomatidine that there all had tomatinase activity and 2 spots of these isolates seen on plate.
 • M. Ghane Jahromi, A.A. Pourmirza, M.H. Safaralizade Pages 192-199
  In recent years a large number of pesticides used in the warehouses fumigation have been abandoned، and only methyl bromide and phostoxine are widely used for fumigation of foodstuffs and storage spaces. Due to possibility of health impairment، environmental contamination and resistance enhancement of insects، the use of these two fumigants is under scrutiny and restriction. Under such circumstances the need for to find out a safe، convenient، durable and economically sound control method is of out most important. There is widely held that the application of repellents could be a useful control measure in foodstuff storages. In this line، the repellency of Sirinol (garlic emulsion) was assayed on Tribolium castaneum (Herbst) and Oryzaephilus suinamensis (L.). To this end، larvae and adults of T. castaneum and O. surinamensis using three exposure methods viz، Petri-dishes، olfactometer Y- shape tube and porous cups that are the evaluation of ordinary methods of repellency، were exposed to 0، 0. 5، 1، 5 and 10 percent concentration of Sirinol. In Petri-dishes technique using 10% concentration of Sirinol، the maximum repellency rate occurred for larvae and adults of both species at 12 h، which were articulated 70. 44% and 74. 52 %، respectively. The Sirinol’s repellency rate for adults of T. castaneum and O. surinamensis was 81. 51%، and 74. 5% at 72 and 48 h، in a similar order. The maximum repellency of Sirinol using olfactometer Y- shape tube was detected 71. 11 and 66% for adults of T. castaneum and O. surinamensis at concentration of 10% and 24. 14 h. For porous cups technique، maximum repellency rate for adults of both test insects was observed for concentration of 10% and 12 h، and it was 46. 15% for T. castaneum and 39. 78% for O. surinamensis، respectively.
  Keywords: Sirinol, Methyl bromide, Fumigant, Red flour beetle, Saw toothed grain beetle
 • R. Valiolahpor, S.A. Mirsadati, H. Salehian, R. Khakzad, Sh.A. Mafi, M. Nouralizadeh Pages 200-207
  To investigate the effect of dose and applying time of Paraquat on soybean weed control، especially wild melon، factorial experiment conducted as a randomized complete block design with four replications in 2009 in Dashte Naz Co. Sari-Iran. The treatments included different doses of Paraquat (0، 1، 1. 5، 2 and 2. 5 liters per hectare of commercial material) and different growing stages of wild melon (1، 2، 3 and 4 true leaves). The results showed that weeds as velvetleaf (Abutilon theophrasti) and black nightshade (Solanum nigrum) at uni-leaf stage have maximum density compared to other stages. In general weeds at uni-leaf stage of wild melon have more density than the other stages. On the other hand results in the control (dose of 0) treatment showed that weeds competition with crop reduced traits such as plant height and grain weight. Paraquat with 2. 5 liters per hectare produced the most number of pods on main stem and lateral branches and produced the most pods per area unit that tends to produce more seeds in the main stems and lateral branches and finally more soybean yield resulted in area unit. Soybean at two and four-leaf stages of wild melon had maximum plant height and lowest pod height respectively. Paraquat، 3 days after spraying at two and three leaf stages of wild melon showed more damage. Also 15 days after spraying، this herbicide eradicates the wild melon at trifoliate stage completely. According to the experiment، application of Paraquat at dose 1 liter per hectare at two and three leaf stages of wild melon leads to satisfactory weed control and high soybean yield as well.
  Keywords: Herbicide dose, Gramaxone, Wild melon, Soybean
 • M. Abedi Tizaki, S.K. Sabbagh Pages 208-214
  Fusarium Head Blight (FHB) or wheat scab is one of the destructive diseases that cause considerable loss in grain quality in cereal cultivated around the worldwide due to the production of trichotecen mycotoxin in the panicle. Type B trichothecenes including Nivalenol (NIV)، Deoxynivalenol (DON)، 3-acetyl Deoxynivalenol (3-AcDON) and 15-Deoxynivalenol (15-AcDON) are considered to be major toxins produced by Fusarium graminearum isolates. To determinate the trichothecene chemotyping among F. graminearum isolates، sampling was performed during 2009-2010 in different wheat fields in Golestan province at the time of ear formation and revolution. After identification of isolates using morphological criteria، a number of 100 isolates were confirmed using species-specific primers (Fg16F/Fg16R) as F. graminearum species. In these isolates، the presence of the responsible gene for trichothecene (Tri7) was detected by using PCR and species-specific primers (Tri7F/Tri7R). Among the studied isolates in sampling area، a number of 72 isolates were identified as NIV producing type and 28 isolates as DON producing type. Among the studied isolates، two populations as 7C1 and 6A5 were identified، which 7C1 (strain 7) population showed the highest distribution.
  Keywords: Tri7 gene detection, Mycotoxins, NIV, DON
 • E. Kebari Tazehshahri, Gh. Nouri-Ghanbalani, S.A.A. Fathi Pages 215-222
  Tomato، Lycopersicum esculentum Miller، is a grassy and annual plant from Solanaceae family which is the most important farm plant after potato. The cotton-melon aphid، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، is an important pests of tomato and vector of viral diseases in the farms and greenhouses. In the greenhouse its damage ranks second to the whiteflies (Bemisia tabaci Gennadius). In this research the antixenosis and tolerance of nine different tomato cultivars including: Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 and Calj was investigated in greenhouse. Antixenosis experiments carried out throught counting the number of aphids attracted to each cultivar in four-leaf stage. In tolerance experiment، pots containing investigated cultivars in six-leaf stage within 21 days in a transparent plastic cage in which the top of it was blocked with a mash، was infected by 40 number of adult aphid. The results of antixenosis test indicate that، the highest number of aphids attracted to Calj and the lowest number to Super Strian was observed. In addition، tolerance experiment showed that Calj cultivar had the lowest tolerance، because of the highest reduction in both height and weight of this cultivar. Therefore، it was concluded that the Super Strian، Super Bita and HAS2274 cultivars possess both antixenosis and tolerance mechanism to the melon aphid and they can be used as a resistant cultivars in IPM of the melon aphid.
  Keywords: Aphis gossypii, Tomato cultivars, Antixenosis, Tolerance
 • M. Abbaspoor, A.A. Chitband, M. Rajabzadeh, E. Ganjimoghadam Pages 222-230
  A study was conducted to evaluate non chemical methods of weed control in pistachio (Pistachio vera) gardens، located in Feyzabad، Khorasan Razavi Province، Iran، in 2007. The layout was completely randomized block design with six treatments and three replications. Non-chemical treatments were three types of mulches (plastic cover، saw dust and wheat hay (straw))، flaming and rotivating plus an untreated control. Treatments were applied at 5-7 leaf stage of weeds. 35 days after treatments weed density and weed dry matter were measured in each plot. The results showed rotivating، flaming and using mulches (plastic cover، saw dust and wheat hay) caused significant decrease (p)
  Keywords: Flaming, Mulch, Rotivator, Wheat hay
 • S.M. Mansouri, S.A.A. Fathi, Gh. Nouri Ghanbalani, J. Razmjou, B. Naseri Pages 231-237
  The potato tuberworm، Phthorimaea operculella (Zeller)، is a major pest of potato in both store and field. In this research، host preference، biology and life table parameters of this pest were studied on leaves of 12 potato germplasm including seven commercial cultivars (Agria، Ausonia، Sprit، Satina، Savalan، Kondor، Morene) and five Iranian clones (PI396156-5، PI397045-15، PI397097-2، PI397082-2، PI396124) in a greenhouse at 25 ± 2ºC، 60 ± 5% RH and photoperiod 14:10 (L: D). In choice experiments، one potted plant from each of 12 tested germplasm were placed in a circle inside the cage (1×1×1. 5 meter)، then 12 pairs adults (one-day-old) were released inside the cage. After one week، numbers of mines per plant and number of live larvae per plant were counted. The results indicated that the lowest percentage of injured leaflets and the lowest live larvae (5. 1، 4. 8) were observed on PI397097-2 among the tested germplasm. In no-choice experiments، development time of larvae and pupa، survival rate of larvae and pupa، weight of pupa and life table parameters of the potato tuberworm reared on the leaves of each of 12 tested germplasm were determined. The development time of larvae، pupa and generation time on PI397097-2 were significantly higher than those on the other studied germplasm. The lowest weight of pupa، the lowest survival rate of larvae and the lowest intrinsic rate of increase (0. 076) and innate rate of increase (1. 079) were observed on PI397097-2. Therefore، it can be concluded that clone PI397097-2 is the least suitable for the potato tuberworm among the tested germplasm.
  Keywords: Host preference, Biology, Life table parameters, Phthorimaea operculella, Potato germplasm
 • Kh. Abbasi, S. Abbasi, Kh. Bardi Fotohifar, R. Sharifi Pages 238-245
  Cytospora dieback and canker disease is one of prevalent disease of walnut trees in Iran caused by several species of Cytospora genus. The aim of this study was to determination of virulence degree in 58 isolates of dominant species، Cytospora chrysosperma. isolates from 12 provinces of Iran; Hamedan، Kurdistan، Kermanshah، Ilam، West Azarbaijan، Zanjan، Markazi، Lorestan، Chaharmahal va Bakhtiari، Isfahan، Kohgilouye va Boyerahmad and Fars were inoculated on three-year old seedlings and lesion area have been recorded 30 days after inoculation. Furthermore، Pathogenicity survey on detached twigs carried out in laboratory situation to check accuracy of pathogenicity determination. Based on these results، there was noticeable variation in virulence degree of tested isolates. However، most of isolates didn’t show any pathogenicity. Indeed، 34% and 24% of isolates didn’t shown significant difference with control in pathogenicity test on seedlings and detached twigs، respectively. Also، there was week but significant (23%) correlation between two evaluation methods. Collectively، it seems that evaluation of virulence or resistance degree would not be reliable via the detached twigs technique.
  Keywords: Cytospora canker, Inoculation, Resistance, Virulence
 • E. Elahifard, A. Ghanbari, M.H. Rashed Mohassel, E. Zand, A. Mirshamsi Kakhki Pages 246-254
  Chlorophyll fluorescence induction is a rapid and noninvasive technique for measuring photosynthetic electron transport in plants. Chlorophyll fluorescence measurements were performed under greenhouse condition to characterize how the fluorescence induction curves (Kautsky curve) and its parameters were affected by metribuzin in susceptible and resistant junglerice (Echinochloa colona (L.) Link) biotypes. The maximum quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm), the relative changes at J step (Fvj) and the area between Kautsky curve and Fm (Area) of susceptible biotype were decreased dramatically at 4 hours after spraying. Application dose of 100 g ai ha-1 decreased Fv/Fm, Fvj and Area about 0.66, 0.07 and 14062, respectively. While, the R-biotypes showed decrease in the fluorescence parameters only at high concentrations of metribuzin; however, response to application rates of metribuzin were different among resistant biotypes. Apparently, different resistance mechanisms were existed in the R- biotypes. Our results demonstrated that the different measured parameters were different sensitivity to metribuzin treatment. But if we want to choose a parameter which is best suited for field or green house assessment of herbicide efficacy, it could be the maximum quantum efficiency of PSII photochemistry. Since chlorophyll fluorescence parameters were affected soon after herbicide application, therefore, they could be used as a practical means for assaying herbicide efficacy under green house or probably field conditions.
  Keywords: Herbicide resistance, Photosynthesis, PS II, inhibitors
 • M. Haghighi Khah, M. Khajeh Hosseini, M. Bannayan Awal Pages 255-257
  In order to detect the dormancy mechanism of different species of Barnyard Grass، an experiment was conducted in the Seed Laboratory of Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad in 2009. treatments included: Gibberellic acid، sulfuric acid، scarification، stratification، preheating، removing seed covering structures of lema and palea and removing the seed coat. It seems fresh seeds of barnyard grass have physiological dormancy located in the seed coat، particularly in Crus gallispecies.
  Keywords: Barnyard grass, Seed dormancy, Seed coat, Sulfuric acid
 • P. Shisebor, N. Zandi-Sohani Pages 258-262
  Population dynamics of cucurbit fly، Dacus ciliatus on fall cucumber was studied in Mollasani region in Khuzestan province for two years (2009 and 2010). Sampling was carried out weekly from a 2000 square meter of cucumber field. Every week 10 cucumber fruits were collected randomly and placed in a plastic container. Five centimeter of soft soil was placed in the bottom of container. The opening of the container was covered by a fine mesh. The number and sex ratio of emerged flies were determined. In the first year the activity of flies started in October and continued until the end of December. Peak of population was occurred in the middle of November (302 flies in 10 cucumber fruits). In the second year the activity of D. ciliatus started in October and continued until December too. Peak of population in 2010 was occurred in the middle of November (407 flies in 10 cucumber fruits). In both years both sexes were abundant in the field and sex ratio (% female) was about %50. The information collected in this study could be applied in management of this pest.
  Keywords: Cucumber fly, Population flactuation, Dacus ciliatus, Tephritidae, Cucurbitaceae
 • H. Omidi, E. Shakeri, M. Hoseinpour, V. Rafiee Pages 263-265

  To study allelopathic effects of iranian walnut (Juglans regia L.) on germination and initial growth of purslane (Portulaca oleracea) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) an experiment was conducted in shahed university. The result showed that fresh leaf had negatively effected on Radicle Length. Also، with increasing extract concentrations of persian walnut، the seed germination and seedling growth of the two species was reduced significantly.

  Keywords: Inhibitory effects, Walnut, Seed, Fresh residues, Extract concentrations