فهرست مطالب

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - پیاپی 65 (بهار 1392)
 • پیاپی 65 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین اصغرپور، بهزاد سلمانی، علیرضا جلیلی مرند صفحات 5-32
  مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تاثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
  کلیدواژگان: هدفگذاری تورم، نرخ رشد اقتصادی، مدل های تابلویی پویا، تخمین زننده LSDVC
 • محسن ابراهیمی، احمد میدری، مجید حاجی صفحات 33-60
  امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تایید می گردد.
  کلیدواژگان: محیط کسب و کار، رشد اقتصادی، سهولت اجرای قراردادها، نظام قضایی، داده های ترکیبی
 • اکبر کمیجانی، ابراهیم گرجی، علیرضا اقبالی صفحات 61-82
  به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، خودبازگشتی، وقفه های توزیعی و شاخص آزادی
 • وحید محمودی، محمود سالاری، مصطفی امام دوست صفحات 83-104
  سرمایه گذاران با دیدگاه های زمانی متفاوتی در بازارهای گوناگون اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف سرمایه گذاران، یافتن بهترین فرصت سرمایه گذاری میان انواع بازارها است. این تحقیق به بررسی انواع بازارهای موجود برای سرمایه گذاری در ایران طی دوره های زمانی متفاوت می پردازد. پس از آن، میانگین بازده این بازارها، عملکرد آنها و در نهایت همبستگی بین این بازارها را در بازه های زمانی کوتاه مدت (سه ماهه)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (پنج ساله) مورد بررسی قرار می دهد. جامعه تحقیق حاضر شامل اوراق بهادار، زمین و مسکن، سکه طلا، ارز (دلار آمریکا) و اوراق مشارکت بوده و دوره انجام تحقیق نیز بین سال های (1390-1371) است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوت بسیار اندک میانگین بازده بازارهای متفاوت در دوره های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و عملکرد بهتر اوراق مشارکت با توجه به ریسک بسیار پایین آن طی این دوره ها می باشد، اما در بازه زمانی بلندمدت هم از لحاظ میانگین بازدهی و هم از لحاظ عملکرد هیچ یک از بازارها به خوبی بازار زمین و مسکن عمل ننموده اند. کمترین میانگین بازده و بدترین عملکرد نیز در تمام دوره ها مربوط به دلار بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، بازه زمانی، بازده، ریسک و عملکرد
 • داود منظور، علی سعیدی، حمیدرضا مقصودی صفحات 105-122
  بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل موثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.
  کلیدواژگان: عقلانیت، عدالت، معنویت، انسان اقتصادی، رفتار اقتصادی
 • رضا محسنی، رضا آقابابایی، وحید محمدقربانی صفحات 123-146
  مقاله حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت هاکه می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده می گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1388-1384) استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهادشده، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی- خروجی هر شرکت بکار برده می شود. برای بررسی میزان تاثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس، درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن) پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: درماندگی مالی، نسبت های مالی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، رگرسیون لجستیک (LR)
 • ابوالفضل شاه آبادی، نیما نیلفروشان، مریم خالقی صفحات 147-164
  در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مولفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متاثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مولفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.
  کلیدواژگان: مولفه های حکمرانی، بیکاری، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، داده های پنل
 • محمدنبی شهیکی تاش، صابر مولایی 2، الهام شیوایی صفحات 165-182
  در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تاثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی موید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.
  کلیدواژگان: رفاه، آمارتیاسن، متغیرهای کلان، رگرسیون فازی
 • حسین مرزبان، افشین منتخب، شکرالله خواجوی، علی حسین صمدی، هاشم زارع صفحات 183-200
  در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تایید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.
  کلیدواژگان: اقتصاد فیزیک، بازار سهام، توزیع کستینگ، بیزین
 • محمدمهدی مجاهدی موخر، رحیم دلالی اصفهانی، سعید صمدی، رسول بخشی صفحات 201-230
  ماهیت های وجودی قابل تصور در دنیای پیرامون یا عینی یا ذهنی با منشا عینی هستند. در این میان، برخی پدیده ها نه در جهان خارج حضور فیزیکی دارند و نه در زوایای ذهنی ارتکاز می شوند، بلکه آنچه هست جعل یک واقعیت بیرونی یا ذهنی است. پول به عنوان یک ابتکار بشری برای سهولت در مبادلات اقتصادی می تواند ماهیتی عینی به شکل کالایی یا کاغذی بدون هیچ ارزش ذاتی و صرفا امری قراردادی باشد. همچنین، به شکل جعلی در خلق اعتبار از هیچ امکان وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است، مقایسه آراء و نظریات اندیشمندان غربی و اسلامی در خصوص ماهیت ارتکازی از پول و اعتبار است. این مقاله نتیجه می گیرد که نوع نگاه غربی به مفهوم پول با تاکید برکارکرد پولی و نگاه اسلامی به ماهیت و چیستی پول به نتایجی متضاد منجر می شود. توجه به فراگرد بازگشتی از ماهیت ذهنی و جعلی پول به امور واقعی و حقیقی هر چند در دو دیدگاه اشتراکاتی دارد، اما شیوه نگرش به چیستی یا کارکرد پول عملا نوع ورود به مفهوم پول و اعتبار را متفاوت می سازد.
  کلیدواژگان: پول، ماهیت پول، اعتبار، بانک، خلق پول از هیچ
 • عزت الله عباسیان، مریم ذوالفقاری صفحات 231-254
  عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد. از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.
  کلیدواژگان: کارایی بازار در سطح ضعیف، مدل GARCH، فیلتر کالمن، مدل فضا، حالت، بورس اوراق بهادار تهران
 • مصطفی گرگانی فیروزجاه، علی پیروی صفحات 255-280
  یکی از ابزار های بسیار موثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 32/29 درصد باشد.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار فاجعه آمیز، GARCH چند متغیره، نظریه مقدار کرانی، توزیع پارتو تعمیم یافته، شبیه سازی بوت استرپ
|
 • Hossein Asgharpur, Behzad Salmani, Alireza Jalili Marand Pages 5-32
  Low inflation is the prime purpose of inflation targeting; but if low inflation gained at the cost of low output growth، then inflation targeting may not consider as a successful policy. Based on an adaptive dynamic model، this study investigates the impact of inflation targeting on the growth rate in non-industrial countries during 1985-2010. The research sample consists of 18 countries which have adopted inflation targeting and 26 non-inflation-targeting countries as a control group. LSDVC، a dynamic panel estimator، employed to estimate the research model. The results show that inflation targeting has no significant impact of on the economic growth rate.
  Keywords: Targeting, Economic Growth Rate, Dynamic Panel Data, LSDVC Estimator
 • Mohsen Ebrahim, Ahmad Maydari, Majid Haji Pages 33-60
  Nowadays improving business environment is an effective method in achieving more economic growth and creating employment. Judicial system is one of important components of business environment so it is necessary to study its effects on the economic growth as one of important index of the business environment. This study using pooled data، evaluates the relation between judicial system and economic growth of D8 group countries during 2004-2009. Our Results suggest that the increase of litigation procedures، time and expenses leads to reduction of D8 countries economic growth. According to the results for every one percent decrease in judicial system efficiency، economic growth of these countries decreases about 1. 95 percent. With adding institutional quality index to the model the negative effect of time factor on the economic growth is also confirmed
  Keywords: Business Environment, Economic Growth, Simplicity of Contracts Enforcing, Judicial System, Pooled Data
 • Akbar Komijani, Ebrahim Gorji, Ali Reza Eghbali Pages 61-82
  Nowadays it seems that studying the variables that are indicative of a stable political environment in models of economic growth، especially for developing countries that suffer from some degree of political instability، is necessary. This paper examines the relationship between political stability and economic growth in Iran during 1974-2007. This paper defines eight political stability or instability variables. In a five-variable model of the economic growth، two variables of political instability and three variables of the political stability are used. This model could also tested by new indices. The results show that in group A which is a combination of political and citizenship freedom، these two indices weigh equally but in group B which is a combination of three variables، private investment have greater intensity than trade freedom and tourism section. In the next years the effect on this group will increase and this is nature of economical factors.
  Keywords: Economic Growth, Political Stability, Auto, Regressive, Distributed log, Freedom Index
 • Vahid Mahmoudi, Mahmoud Salari, Mostafa Emamdoost Pages 83-104
  Investors invest in variety of markets with different time viewpoints. They aim to find the best investment opportunities among the various markets. This study surveys about various available markets in Iran. Then، the average of returns، performances and finally correlations between these markets will be studied in the short-term (three months)، medium-term (one year) and long-term (five years) periods. The populations of present study are securities، land and housing، gold coins، currency (US dollar) and bonds markets. The results of this study indicate that there is a little difference between the average returns of different markets in the short and medium terms period and bonds have better performance during short and medium terms period while they have very low risk. But in long-term period land and housing are the best among markets، either in average of returns or performance. The lowest average of return and the worst performance in all terms belonged to the US dollar
  Keywords: Investment, Period, Return, Risk, Performance
 • Davood Manzoor, Ali Saeedi, Hamid Reza Maghsoodi Pages 105-122
  Modern human، after severance from prophecy and spirituality، tried to organize its affairs using reason as the only epistemic instrument and thus based a scientific method on it. So in economic realm، human was introduced as an individual separated from the society and relied on the rationality in which self-interesting and ideality optimizing was the only decisive factor in decision making. In a religious standpoint، however، rationality separated from the prophecy is not accepted and only in the framework of enriched prophetic thoughts and in mutual interactions in order to comprehend the prophecy، rationality can guide human into his supreme objectives of life. In this regard، “justice” is the objective of life، towards which human should move using “reason” instrument and in the bed of the “spirituality”. This article aims to introduce structural aspects of epistemology extracted from religious basis which determines behaviors of rational homo economicus and its behavioral constraints
  Keywords: Rationality, Justice, Spirituality, Homo Economicus, Human Behavior
 • Reza Mohseni, Reza Agha Babaee, Vahid Mohammad Ghorbani Pages 123-146
  This paper introduces a suitable model for predicting the financial distress of the listed manufacturing companies in Tehran Stock Exchange market during 2005-2009. Besides the important financial ratios for predicting companies’ financial distress، this paper uses companies’ efficiency variable، which can increase the accuracy and predictive power of the model، as a predictor variable. At first، Data Envelopment Analysis (DEA) is used for calculating the efficiency index of the listed manufacturing companies in Tehran Stock Exchange market during 2005-2009 and then efficiency index results، besides other financial ratios، were used as a variable for predicting the financial distress. In proposed method، DEA is used as a tool for evaluating input-output efficiency of every company. To evaluate the influence of efficiency as a predictor، 50 manufacturing companies’ data that have accepted in Tehran Stock Exchange market is used. With the use of statistical test، the variables which have more power in differentiating healthy and distressed companies، have selected. Then، using logistic regression model in two forms (with or without efficiency variable)، companies distress is predicted. The results of the research show that using efficiency variable in distress predicting model، increases the prediction accuracy of the model
  Keywords: Financial Distress, Financial Ratios, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Logistic Regression
 • Abolfazl Shahabadi, Nima Nilforoushan, Maryam Khaleghi Pages 147-164
  This study uses panel data to investigate whether components of governance significantly affect the unemployment growth in both developed and developing countries over the 1996-2010 periods or not? Therefore، in order to test the research hypotheses، after doing the static test of variables، the generalized method of moment (GMM) employed to estimate the model. The results show a statistically significant negative effect of the governance (Except transparency، accountability and the quality of regulatory rules in developing countries) on unemployment growth in both developed and developing Countries. These findings indicate that improving each of the components of governance could cause positive changes in reducing unemployment in both selected developed and developing countries
  Keywords: Components of Governance, Unemployment, Developed, Developing Countries, Panel Data
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash, Saber Molai, Elham Shivai Pages 165-182
  This paper examines the level of cardinal welfare influential factors on the welfare changes in Iran. The Sen''s index، both in Pareto and non-Pareto states، is used to evaluate the level of cardinal welfare and in order to evaluate the macroeconomic variables effect on the welfare changes a fuzzy least-squares regression model (FLSR) is used. The findings indicate that the welfare level index increased about 4. 8، 3. 1 and 2. 7 percent during 2002-2007، 1997-2001 and 1992-1996 respectively. According to the findings، the highest level of social welfare improvement in Iran has occurred during 1997-2007. The results of the fuzzy regression show that the unemployment rate، inflation rate and Gini coefficient have an inverse relation with the cardinal welfare in both Pareto and non-Pareto cases while the literacy rate and government expenditures have a positive relation with the welfare. The findings also imply that there is a positive relationship between economic growth and welfare level in Iran
  Keywords: Welfare, Sen's Index, Macroeconomic Variables, Fuzzy Regression
 • Hossein Marzban, Afshin Montakhab, Shokrollah Khajavi, Ali Hossein Samadi, Hashem Zare Pages 183-200
  This study investigates Iran’s stock market by a non-Gaussian distribution function. To estimate this distribution function، Bayesian methods and Markov chain Monte Carlo simulation technique is used. Tehran stock market daily data during August 23، 2002 to February 19، 2011 has been analyzed in this study. The results confirm the existence of a non-Gaussian distribution with a right skewness and fat tail sequence. Therefore، an unexpected crisis in the Iran stock market could not be ignored. The results also confirmed the hypothesis of asymptotically stable Distribution.
  Keywords: Econophysics, Stock Market, Casting Distribution, Bayesian
 • Pages 201-230
  The imaginable essences around the world are either objective or subjective that rely on original objective concepts. In this regard some phenomena neither exist in objective world nor in subjective concepts، and only a falsified fact is what exists. Money –as a human’s innovation- could be an objective essence in commodity or a subjective concept (fiat money). Furthermore money could be forged from ex nihilo money creation. This paper compares western and Islamic economists’ viewpoints about subjective essence of money and credit. The western approach emphasizes on function of money while Islamic attitude mainly based on identity of money. So the difference between their attitudes towards money essence and function، leads to different entrance into the money concept.
  Keywords: Money, Money Essence, Credit, Bank, Ex Nihilo
 • Ezatollah Abbasian, Maryam Zolfaghari Pages 231-254
  Proper functioning of capital markets has a particular importance in economic development of each country. Since the efficiency of capital markets represent its function، the aim of this study is to discuss weak level of market efficiency in the Tehran Stock Exchange، using a technically advanced method and a new approach. The stock markets may be in the different stages of development; so models with stable and sustainable parameters could not describe different degrees of market efficiency overtime. Hence، examination of weak form efficiency alone would not enough. This study using time varying parameter GARCH model and the weekly data of TEPIX during March، 21 of 2001 up to June 21، 2010، dynamically analyzes the efficiency of Tehran Stock Exchange over time. According to the findings of this research، after 2003 some signs of slow and gradually movement towards efficiency improvement is felt.
  Keywords: Weak Level of Market Efficiency, GARCH Model, Kalman Filter, State, Space Model, Tehran Stock Exchange
 • Mostafa Gorgani Firouzjah, Ali Peyravi Pages 255-280
  One of the most effective tools for risk coverage in catastrophic events which widely used in the world is Catastrophe bonds. The purpose of this paper is to determine the optimal expected rate of return for investors of these securities، so that they become attractive for them. This paper uses fire insurance data during 1949-2009، and then applies the Peaks over Threshold (POT) method for measuring the catastrophe bonds value at risk. The u threshold has been selected with using normal power approximation، and the difference between it and the VAR higher than this threshold has been considered as catastrophe bonds risk. Then، considering the alternative investment opportunities such as the Tehran stock exchange and gold and real estate market، using the Sharpe ratio we determine the these securities optimal expected rate of return. Each of these investment opportunities risk is calculated based on the multivariate GARCH model. The results show that the expected rate of return on these bonds must be at least 29. 32%.
  Keywords: Catastrophe Securities, Multivariate GARCH, Extreme Value Theory, Generalized Pareto Distribution, Bootstrap Simulation