فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا اکبری زاده، غلامرضا نجفی، فرح فرخی صفحه 9
  مقدمه
  سیکلوسپورین A یک داروی تضعیفکننده سیستم ایمنی بوده که در پیوند اعضا جهت جلوگیری از پس زدن عضو پیوندی بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. سیکلوسپورینA باعث کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن با دخالت بر فعالیت و رشد سلولهایT میگردد. بومادران بعنوان یک گیاه دارویی بسیار گسترده بعلت دارا بودن خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی مورد توجه میباشد. هدف ما در این مطالعه ازیابی اثر محافظتی عصاره آبی بومادران بر روی پارامترهای اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی بر علیه اثرات سمی داروی سیکلوسپورین بر روی جنین رت است.
  روش کار
  در این مطالعه 44 رت نژاد ویستار به چهار گروه کنترل، سیکلوسپورین (30 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بومادران (150 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سیکلوسپورین- بومادران (30 - 50 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. در روزهای 21 و 45 خصوصیات اسپرم و میزان باروری آزمایشگاهی(IVF) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  درگروه سیکلوسپورین اختلاف معنیداری (P<0.05) در کاهش تعداد اسپرم، قابلیت زندهمانی اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی مشاهده گردید. در گروه بومادران به همراه دارو افزایش قابل توجهی در میزان پارامترهای بالایی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های ما آشکار کرد که عصاره آبی بومادران ممکن است تا حدودی اثر محافظتی بر علیه سمیت سیکلوسپورین بر روی جنین داشته باشد.
  کلیدواژگان: اسپرم، بومادران، سیکلوسپورین، رت نر، توان باروری آزمایشگاهی
 • نورمحمد بخشانی، رضا ایمانخواه، عزیزالله مجاهد، محسن حیدری مکرر صفحه 20
  مقدمه
  اعتقاد بر این است که هوش هیجانی (EQ) بر رضایتمندی زناشویی تاثیر می گذارد. این مطالعه به منظور بررسی قدرت پیش بینی، هوش هیجانی بر رضایتمندی زناشویی از زوجین جوان در شهرستان زابل انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش 100زوج (100مرد 100زن) از افرادی که در 6 ماهه اول سال 91 جهت ازدواج به مرکز مشاوره مراجعه نموده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی جمع آوری گردید و سپس با نرم افزار spss و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی درهر دو جنس زنان (r=%60،p<0/0001)و مردان r=%74،p<0/0001)) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. قدرت پیش بینی هوش هیجانی برای پیش بینی رضایتمندی زناشویی از نظر آماری معنی دار بود و این قدرت پیش بینی برای مردان بالاتر از زنان بود. و همچنین به ترتیب مولفه های کنترل تنش، بین فردی و درون فردی در مردان و مولفه خلق خوی عمومی در زنان بیشترین همبستگی را با رضایتمندی زناشویی داشتند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی در زوجین جوان وجود دارد، بنابراین هوش هیجانی باید به عنوان یک متغیر مهم و تاثیر گذار برای بهبود رضایت زناشویی در افرادی که تصمیم به ازدواج دارند، در نظر گرفته شود. تمرکز بر روی هوش هیجانی در ارزیابی و ارائه خدمات مشاوره برای زوجین قویا پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رضایتمندی زناشویی، زوجین جوان، زابل
 • احسان اصغری صفحه 29
  مقدمه
  جلسات تمرینی شدید ممکن است با اثر گذاری بر سیستمهای مختلف بدن به ویژه سیستم ایمنی و متغیرهای خونی، اثرات متفاوتی را بر عملکرد بهینه ورزشکار داشته، که چگونگی این تاثیرات هنوز در هالهای از ابهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کبدی بر ایمنی هومورال و سطح لاکتات خون بلافاصله، 24 و 72 ساعت پس از جلسه تمرین کبدی انجام شد.
  روش کار
  تعداد 10 کبدیکار (سن 6/1±5/21 سال، وزن 1/4±4/62 کیلوگرم، قد 4/2±12/174سانتیمتر) 110 دقیقه تمرینات شدید را انجام دادند. نمونه گیری خون وریدی قبل، بلافاصله، 24 و 72 ساعت پس از تمرین ثبت شد. تحلیل آماری داده ها با کمک آزمون آماری تی همبسته و آزمون تحلیل واریانس با داده های تکراری صورت گرفت (05/0P<).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بلافاصله پس از پایان جلسه فعالیت مقدار تمامی ایمونوگلوبولینها کاهش معنادار و مقدار بیشینه لاکتات خون افزایش معناداری را نشان داد (05/0P<). پس از گذشت 24 ساعت مقدار IgG (6/0±38/955) کاهش و مقادیرIgM (1/1±16/210) و IgA (4/2±25/288) افزایش یافت که این تغییرات در مورد تمامی ایمونوگلوبولینها نسبت به پیش از فعالیت معنادار بود (05/0P<). سطح بیشینه لاکتات خون پس از گذشت این دوره افزایش غیر معناداری نسبت به پیش از فعالیت نشان داد (05/0P<). پس از دوره بازیافت 72 ساعته مقدار IgG افزایش یافته (2/3±41/1230) به طوریکه این افزایش نسبت به پیش، بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت معنادار گردید (05/0P<). همچنین مقادیر ایمونوگلوبولین M (01/1±02/162) و ایمونوگلوبین A (98/0±32/238) پس از این دوره استراحتی نسبت به پیش از فعالیت کاهش غیر معناداری را نشان دادند (05/0P<). مقدار بیشینه لاکتات خون نیز بلافاصله و 24 ساعت پس از این دوره کاهش معناداری را با مقدار بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت نشان داد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج نشان داد که 24 ساعت پس از جلسه فعالیت شدید در سطح لاکتات خون و مقدار ایمونوگلوبولین ها تغییراتی حاصل شده که در برخی از موارد ممکن است این فاصله استراحتی در بازگرداندن برخی از متغیرها به مقدار پایه موثر بوده و در برخی دیگر به زمان بیشتری نیاز باشد. بنابراین استفاده از از دوره های استراحتی مناسب خاص یک متغیر بوده و باید بر اساس نیازهای تمرینی در برنامه تمرینات اعمال شود.
  کلیدواژگان: فعالیت شدید، کبدی، ایمنی هومورال، لاکتات خون
 • فاطمه محبتی، عباسعلی رمضانی، وجیهه رمضانی، سید پوریا هدایتی صفحه 39
  مقدمه
  به منظور پیش بینی مسایل و مشکلات احتمالی ناشی از بحران حوادث غیرمترقبه، وجود یک برنامه آمادگی در بیمارستان ها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بیمارستان های شهرستان زابل(بیمارستان امام خمینی (ره) و بیمارستان امیرالمومنین (ع)) از نقطه نظر آمادگی مقابله با این حوادث طراحی و اجرا گردید.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1388 بر روی بیمارستان های شهرستان زابل انجام شد. گرد آوری داده ها از طریق تکمیل چک لیست استاندارد وزارت بهداشت مشتمل بر 314 سوال در زمینه میزان آمادگی بیمارستانها از نظر برنامه ریزی، سازماندهی، پذیرش و مستند سازی، آلودگی زدایی، اورژانس، خدمات درمانی و مراقبتی، خدمات تشخیصی، خدمات پشتیبانی، انتقال و ترخیص، کنترل ترافیک، ارتباطات آموزش، بهداشت و ایمنی صورت گرفت. داده ها پس ازجمع آوری توسط نرم افزار 17; spss بوسیله آمارهای توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آزمون آماری t تست در سطح معنی داری p< 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آمادگی واحدهای پژوهش از نظر برنامه ریزی27/2 درصد، آلودگی زدایی 30 درصد، خدمات اورژانس 85/42 درصد، پشتیبانی 61/48 درصد، انتقال و ترخیص33/38 درصد، ارتباطات57/31درصد و بهداشت و ایمنی به ترتیب با نمره 71/35 و 61/47 درصد مطابق استاندارد مذکور ارزیابی گردید. از نظر سازماندهی64/67درصد، پذیرش و مستند سازی 38/65 درصد، خدمات درمانی و مراقبتی63/63 و آموزش نیز 10/61 درصد، خدمات تشخیصی 75 درصد و کنترل ترافیک نمره 26/77 درصد مطابق استاندارد ارزیابی شد. در مجموع بیمارستان های مورد مطالعه 40/48 درصد مطابق استاندارد بودند و اختلاف آماری معنی داری از نظر برنامه ریزی، سازماندهی، وضعیت انتقال و ترخیص بیمارستان های مورد مطالعه مطابق استاندارد وجود داشت (p< 0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، جهت ارتقای آمادگی بیمارستان ها ضروری است ساختاری منطقی در بیمارستان ها به کار رود تا موجب آرایش منظم منابع انسانی، تقسیم دقیق وظایف مدیریتی و در نهایت بهبود عملکرد مدیریت حوادث بیمارستان گردد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، حوادث غیر مترقبه، آمادگی، زابل
 • محمود مو سی زاده، محمد مهدی ناصحی، محمدرضا امیراسماعیلی، اصغر نظام محله صفحه 47
  مقدمه
  تشخیص به موقع و درمان موثر بیماران مبتلا به سل، عناصر کلیدی کاهش انتقال عفونت به افراد سالم و رمز دستیابی به هدف حذف این بیماری می باشد. این تحقیق با هدف کارآیی راهبرد درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم در درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در استان مازندران انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه هم گروهی بر روی 683 نفر از بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت ثبت شده از تاریخ 1383 الی 1388در گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است. 362 نفر از بیماران در گروه مصرف دارو با نظارت مستقیم توسط پرسنل بهداشتی و درمانی و 321 نفر از آنها در گروه مصرف دارو بدون نظارت پرسنل بهداشتی و درمانی قرار داشتند. بعد از بررسی ویژگیهای متغییر های زمینه ای و همگن بودن دو گروه، نتایج درمان در دو گروه با انجام آنالیز کای دو و رگرسیون پوآسون مقایسه شد. همچنین آنالیز نتایج درمان در زیر گروه ها هم ارائه شده است. آنالیز با استفاده از نرم افزارstata11 انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه9/51 درصد مبتلایان را زنان تشکیل می دهند. میانگین سن مبتلایان 57/21±73/49 می باشد و تفاوت معنی داری بین سن مبتلایان بر حسب جنس مشاهده نشده است(8/0=P).در گروه مصرف دارو با نظارت مستقیم میزان موفقیت درمان و عدم موفقیت درمان به ترتیب 92 و 8 درصد بود در حالیکه در گروه مصرف دارو بدون نظارت مستقیم، میزان موفقیت درمان و عدم موفقیت درمان به ترتیب2/83 و 8/16 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  موفقیت درمان در گروه مصرف دارو بدون نظارت مستقیم پرسنل بهداشتی و درمانی، 2درصد کمتر از هدف WHO ولی موفقیت درمان در گروه درمان با نظارت مستقیم، 7درصد بیشتر از هدف WHO بوده است. چنانچه مراکز بهداشتی و درمانی تمامی بیماران مبتلا به سل را بااستراتژی نظارت مستقیم پرسنل بهداشتی و درمانی تحت درمان قرار دهند، میزان موفقیت درمان به بیشتر از 90درصد یعنی فراتر از اهدافی که سازمان بهداشت جهانی تعیین نموده، خواهد رسید.
  کلیدواژگان: سل، موفقیت درمان، شکست درمان، هم گروهی، DOTS
 • محمدحسن کریمفر، مطهره ظاهر آراء، آذر باباخانی، فیروزه نیازوند، سعید رستمی صفحه 57
  مقدمه
  شبکه بازویی یک شبکه سوماتیک پیچیده است که از طناب خارجی آن اعصاب پکتورال خارجی و موسکولوکوتانئوس جدا می گردد که عصب موسکولوکوتانئوس قبل از سوراخ کردن عضله کوراکوبراکیالیس، یک شاخه عضلانی به این عضله می فرستد، در نهایت پس از جدا شدن شاخه های عضلانی برای دو عضله بایسپس براکیال و براکیالیس با سوراخ کردن این عضله تحت عنوان عصب جلدی ساعدی خارجی خاتمه می یابد. این طناب در میانه بازو ریشه خارجی عصب مدین را تشکیل می دهد. تاکنون گزارشات زیادی راجع به واریاسیون در چگونگی تشکیل طناب خارجی شبکه براکیال و شاخه های آن داده شده است، ولی اشاره به واریاسیون در مسیر اعصاب طناب خارجی بسیار نادر است.
  گزارش مورد: درتشریح روتین درس آناتومی اندام فوقانی دانشجویان پزشکی در یک کادآور مرد بزرگسال در سالن تشریح دانشگاه علوم پزشکی زابل، واریاسیون در مسیر اعصاب طناب خارجی مشاهده گردید. بدین صورت که طناب خارجی بعد از فرستادن یک شاخه عضلانی برای عضله کوراکوبراکیالیس، در میانه بازو به دو شاخه تقسیم شد. شاخه داخلی ریشه خارجی عصب مدین و شاخه خارجی عصب موسکولوکوتانئوس را تشکیل می دهد. از عصب موسکولوکوتانئوس بعد از جداشدن شاخه های عضلانی، در نهایت به دو شاخه انتهایی تقسیم می شود. شاخه خارجی شاخه جلدی بازویی قدامی را تشکیل می دهد، در حالی که شاخه داخلی با طی یک مسیر کوتاه به سمت پایین در عمق شریان براکیال واقع می شود. درنهایت، این شاخه با اتصال به عصب مدین، شاخه ارتباطی با آنرا شکل میدهد.
  بحث و نتیجه گیری
  این روند واریاسیون مسیر وشاخه های طناب خارجی شبکه براکیال، در طی تکامل جنین شناسی بدین شکل حاصل شده است. بدیهی است چنین ارتباطی بین اعصاب موسکولوکوتانئوس و عصب مدین از اهمیت بالینی ویژه در تشخیص بیماری های نورولوژی و پروسه های جراحی این ناحیه، برخوردار است.
  کلیدواژگان: واریاسیون، طناب خارجی، شبکه براکیال، عصب مدین و عصب موسکولوکوتانئوس
 • یوسف نوشیراوانی، حبیب الله سالارزهی، باقر کرد صفحه 63
  مقدمه
  در محیط های پر رقابت امروز کیفیت یک نکته کلیدی و اساسی برای بیمارستان هایی است که از روش های مددجونگر/ بیمارنگر استفاده می نمایند. زیرا بیمارستان ها درک کرده اند که کیفیت نامطلوب بسیار گران تمام خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی و وفاداری بیماران در بیمارستان سینا مشهد طراحی و اجرا گردید.
  روش کار
  تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمع آوری داده ها، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. درپژوهش حاضر جامعه آماری تحقیق کلیه بیماران و دریافت کنندگان خدمات درمانی بیمارستان خصوصی سینا را در بر می گیرد. با توجه به تعداد تخت های بیمارستان سینا و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان 97 نفر از بیماران بیمارستان خصوصی سینا به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه استانداردی بود که پایایی آن ضمن تایید در مطالعات قبلی در مطالعه حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 94درصد مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آمار های توصیفی و آزمون های همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون نشان می دهد که ضریب رگرسیونی β برای رابطه بین کیفیت خدمات درمانی با رضایتمندی و وفاداری بیماران به ترتیب 829/0 و 738/0 با سطح معنی داری کمتر از 5 درصد می باشد. همچنین ضریب رگرسیونی β برای رابطه بین رضایتمندی و وفاداری بیماران 831/0 می باشد. همچنین ضریب همبستگی هر کدام از ابعاد کیفیت خدمات مانند تسهیلات پزشکی، محیط فیزیکی بیمارستان، توانایی پزشکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، کیفیت خدمات رسانی و رویه های پزشکی بیمارستان با رضایتمندی و وفاداری بیماران در سطح معنی داری مورد تایید قرار گرفت. رضایتمندی بیماران به ترتیب بیشترین همبستگی را با خدمات رسانی(737/0)، توانایی پزشکی(691/0)، رویه های پزشکی(648/0)، محیط فیزیکی(582/0)، تسهیلات پزشکی(574/0) و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(566/0) دارد. وفاداری بیماران بیشترین همبستگی را به ترتیب با خدمات رسانی(668/0)، رویه های پزشکی(606/0)، محیط فیزیکی(604/0)، توانایی پزشکی(539/0)، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(532/0) و تسهیلات پزشکی(490/0) دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر در راستای جلب وفاداری بیماران به عنوان مهم ترین سرمایه های بیمارستان ارتقاء برنامه های کیفیت خدمات پزشکی می تواند موجبات وفاداری و رضایتمندی بیماران را فراهم سازد. این بیمارستان و بیمارستان های مشابه با توجه به رقابتی شدن خدمات درمانی می توانند با سرمایه گذاری روی ابعاد کیفی خدمات درمانی، خدمات بهتری به جامعه بیماران ارائه نمایند.
  کلیدواژگان: کیفیت، کیفیت خدمات، رضایتمندی، وفاداری
|
 • Zahra Akbarizadeh, Gholam Reza Najafi, Farah Farokhi Page 9
  Introduction
  In this study we aimed to evaluate the protective effect of aqueous extract of Achillea millefolium on sperm parameters in vitro fertilization against cyclosporin A –induced embryo toxicity. Cyclosporin A is an immunosuppressant drug widely used in organ transplantation to prevent rejection. cyclosporin A reduces the activity of the immune system by interfering with the activity and growth of T cells. Achillea millefolium, a widely distributed medicinal plant, is highly regarded for its medicinal activities, including antioxidant and anti-inflammatory properties.
  Methods
  In this study, 44 adult Wistar rats were divided into 4 groups as control, Cyclosporine (30 mg/kg), Achillea millefolium (150 mg/kg) and Cyclosporine – Achillea millefolium group (30mg - 150 mg/kg). At 21 and 45 days Sperm characteristics and fertility Evaluated.
  Result
  The Cyclosporine treated group showed significant (P<0.05) decrease in the sperm count, sperm viability and in vitro fertilization. Achillea millefolium co-administration caused an increase in above-mentioned parameters.
  Conclusion
  These findings manifested that Achillea millefolium aqueous extract may be partially protective against Cyclosporine -induced embryo toxicity
  Keywords: Sperm, Achillea Millefolium, Cyclosporine, Rat, IVF
 • Noor Mohammad Bakhshani, Reza Imankhah, Azizollah Mojahed, Mohsen Heydari Mokarrar Page 20
  Background And Aim
  It is believed that Emotional Intelligence (EQ) can affect on Marital Satisfaction (MS). This study was conducted to examine predictive power of EQ on marital satisfaction of young married people in Zabol city (southeast of Iran).
  Method
  A hundred of zaboli young couples (100 men and 100 women), who referred to marital counseling center of zabol, recruited non-randomly during spring and summer of 2012. Participants ranged in age from 17 to 40. The information was collected using Emotional Intelligence Scale and Marital Satisfaction Inventory. For analyzing the data Pearson's correlation and regression analysis were employed.
  Results
  The findings showed positive and significant correlations between EQ and Marital Satisfaction (MS) for both women (r =607/0, p <0001/0) and men (r =743/0, p <0001/0). The predictive power of EQ for prediction of marital satisfaction was statistically significant and this predictive power was higher for men than for women. And also the components of the stress management, interpersonal and intrapersonal in men and component Public mood in women, highest were correlated with marital satisfaction.
  Conclusion
  Because of positive correlations between EQ and MS in young couples, the EQ, thus, must be considered as an important and influential variable for improving marital satisfaction of people who decide to marry. Focusing on EQ during assessment and providing counseling services for couples highly suggested.
  Keywords: emotion intelligence, marital satisfaction, young couple
 • Ehsan Asghari Page 29
  Introduction
  Intense training sessions may affect multiple organ systems, especially the immune system and blood variables, that may have different effects on athletic performance, and these effects are unknown. The purpose of this study has been to investigate the effects of single session of high intensity activities on humoral immune and blood lactate levels immediate, 24 and 72h after exercise in Kabaddi athletes.
  Methodology
  For this reason ten elitist Kabaddi athletes (age 21.5±1.6 years, height 174.12 ±2.4 cm and weight 62.4±4.1 kg) took part in this study that the type of it was mid experimental. Subjects were asked to perform high intensity exercises in length of 110 min. Blood samples were taken at pre, immediately, 24 and 72h after exercise and Lactate maximum (Lacmax) were measured throughout exercise. Data were analyzed by using paired sample student T-test and General liner model, and we used of SPSS 18 for this reason (P<0.05).
  Results
  All levels of immunoglobulins were decreased immediately after exercise, but Lacmax had significant increase. After 24h, the amount of IgG (955.38±0.6) was decreased and the amount of IgM (210.16±1.1) and IgA (288.25±2.4) were decreased than before and immediately after exercise, and all immunoglobulins were significant after exercise rather than before exercise (P<0.05). Also, Lacmax levels after this period has increased insignificantly compared to before exercise (P<0.05). IgG levels (1230.41 ± 3.2) increased after 72-hour recovery period, so that this increase compared to before, immediately after and 24 hours after exercise was significantly (P<0.05). The amounts of Ig M (162.02 ± 1.01) and IgA (238.32 ± 0.98) after this period of rest had insignificantly decreased (05/0P <). Lacmax value was a significant difference between immediately after and 24 hours after this period (P<0.05).
  Conclusion
  The results showed that 24 hours after high intensity exercise, blood lactate level and amount of immunoglobulin have changes, that in some cases this rest period may be effect to restore some of the variables to basic levels and about others, more time is required. Then, the use of proper rest periods vary according to a variable and it must apply in training programs with needs of training.
  Keywords: Single session, high intensity exercise, Kabaddi, Humoral immune
 • Fatemeh Mohabati, Abbasali Ramazani, Vajiheh Ramazani, Seyed Puria Hedayati Page 39
  Introduction
  Having a disaster preparation program in order to accountability against the problems due to crisis is essential for the hospitals. The present study was designed to assess the Zabol hospitals preparedness for confronting such crises.
  Methods
  This descriptive cross- sectional study was conducted on the hospitals of zabol city in 2010. Data collected was through filling the check lists containing 314 questions about hospitals preparation rate in planning, organizing, admitting and documentation, cleaning, emergency, care and therapeutic services, logistic services, patients transfer and discharge, traffic controls, training communications, health and safety. The data were analyzed by descriptive methods and analytical statistics methods (t.test) by using SPSS;17 (p-value≤0.05).
  Results
  The findings indicated that the hospitals preparation rate in planning(2.27%). cleaning(30%)., emergency(42.85%), logistic services(48.61%), patients transfer and discharge(38.33%), traffic controls(77.26%), communications(31.57%), health(35.71%) and safety(47.61%). In organizing (67.64%), admitting and documentation (65.38%),, care and therapeutic services(63.63%), training(61.1%), traffic controls(77.26%) were evaluated according to standards. Altogether the hospitals preparation rate was (48.40%) according to standards and there was a significant statistics differentiation between planning, organizing, patients transfer and discharge (p-value≤0.05).
  Conclusion
  With the study results obtained, it is essential for the hospitals to have logical structure for human recourses ordered arrangement and the exact division of managerial duties for promoting hospital crisis management programs.
  Keywords: hospitals, crisis, preparedness
 • Mohammad Moosazadeh, Mohammad Moosa Nasehi, Mohammad Reza Amiresmaili, Asghar Nezammahalleh Page 47
  Introduction
  Timely diagnosis and effective treatment of tuberculosis infected patients, are the key elements for decreasing infection transmission to healthy population and the key to achieving the goal of disease elimination. This study aimed to study the efficiency of DOTS in treating patients with smear positive pulmonary tuberculosis in Mazandaran province.
  Methods
  The present cohort was carried out on 683 patients with smear positive pulmonary tuberculosis registered in prevention and combat of diseases unit of Mazandaran University of medical sciences in the period of 2004-2009. Of them 362 were in DOTS group whereas, 321 were in self-administered group. After investigating the characteristics of the contextual variables and the homogeneity of groups, treatment results were compared by chi square and poison regression. Analysis was carried out by stata 11.
  Findings
  51.9 percent of infected patients were female. The mean age of patients was 49.73±21.57. No significant difference was observed by age according to gender (p=0.8). Treatment success and failure in DOTS group was 92 and 8 percent respectively, however, in the self-administered treatment group the success and failure in treatment were 83.2 and 16.8 percent respectively.Discussion and
  Conclusion
  Treatment success in self-administered group was 2 percent lower than WHO’s target, however this figure was 7 percent higher than WHO’s target in DOTS group. If health centers treat all tuberculosis cases with DOTS, treatment success will reach to more than ninety percent, which goes beyond WHO’s target.
  Keywords: Tuberculosis, Treatment success, Failure, Cohort, DOTS
 • Mohammad Hasan Karimfar, Motahareh Zaherara, Azar Babakhany, Firuzeh Niazvand, Saeed Rostami Page 57
  Introduction
  In lateral side of the lateral cord is part lateral pectoral nerve and musculucutaneous nerve. Before piercing of the coracobrachialis muscle. the cord gives a muscular branch to this muscle from its lateral side. After sending muscular branches to biceps brachii and brachialis it pierces the coracobrachialis muscle and coures downwards for a long distance at the middle of the arm into lateral forearm skin, that named as lateral forearm cutaneous nerve. Finally it is shape at the middle of the arm, lateral root median nerve. variation in the course and branching of lateral cord is important for surgical and radiologists specially in relation to surgeries involving this region. Case report: During routine dissection of upper limbs on an adult male cadaver for education medical students of Zabol Medical Sciences University, variation in the course and branching of lateral cord was noted. The lateral cord was found to pierce the coracobrachialis muscle. Before piercing, the cord gave a muscular branch to this muscle from its lateral side. After emerging from the muscle, it divided at the middle of the arm into two branches.The medial branch corresponded to the lateral root of the median nerve, where as the lateral branch corresponded to the musculocutaneous nerve. The latter coursed giving muscular branches and finally it bifurcated giving two terminal branches. The lateral branch formed the antebrachial cutaneous, while the medial branch coursed downwards for a short distance deep to the brachial artery. Interestingly, this branch joined the median nerve forming communication with it. Discussion and
  Conclusion
  During embryologic development of the procedure generated this variation in the course and branching of lateral cord of brachial plexus. obviously, Such intercommunications between musculocutaneous nerve and median nerve have great clinical importance in the diagnosis of related neurological disorders and surgical procedures in this region.
  Keywords: variation, lateral cord, brachial plexus, musculocutaneous, median nerves
 • Yusef Noshiravani, Habibollah Salarzehi, Bagher Kord Page 63
  Introduction
  Now, in competing environment, since hospitals find that undesired quality is too expensive, quality is a main and key note for hospitals using patient-based methods. This research is designed and done to inspect relationship of health services quality dimensions and patient loyalty and satisfaction in Sina Hospital of Mashhad.
  Methods
  Considering the way of doing research and data assembling tools, this study is measuring and descriptive. In the present study, statistical community contains all patient and receivers of health services of Sina Hospital. Considering the bed number of Sina Hospital and using Morgan Table sampling method, 97 patient of Sina Private Hospital selected randomly. Standard questionnaire was used to gather data, although its context was confirmed in previous studies, but also considering Cronbach α index to 94%, now confirmed again. Data were analyzed by using SPSS15 software, analytic and descriptive statistics, Regression examination, copula index and average examination.
  Results
  Using Regression examination, the results of main theory examination showed that β Regression index for relation of health services quality with patient satisfaction and loyalty is in order 0/829, 0/738 and significantly less than 5%. Also β Regression index for relation between patient satisfaction and their loyalty is 0/831. Also copula index of services quality dimensions such as medical facilities, physical environment of hospital, medical ability, using information and relation technology and medical approaches of hospital with patient satisfaction and loyalty were significantly confirmed. Patient satisfaction in order has the most copula with servicing (0/737), medical ability (0/691), medical approaches (0/648), physical environment (0/582), medical facilities (0/574) and using the information and relation technology (0/556). Patent loyalty has the most copula with servicing (0/668), medical approaches (0/606), Physical environment (0/604), medical ability (0/59), using the information and relation technology (0/532) and medical facilities (0/490).
  Conclusion
  Considering the findings of present study to attract patient loyalty, as the most important capital of hospital, promotion of medical services quality programs can cause patient satisfaction and loyalty. Considering health services being competitive, investing on qualitative dimensions of health services, this hospital and other similar hospitals can offer better services to patient community.
  Keywords: Quality, services quality, satisfaction, loyalty