فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1392)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه قارون صفحات 1-19
  علم و فناوری و به ویژه سرمایه انسانی در توسعه پایدار کشورها نقش مهمی دارند و تحقق این امر مستلزم تولید ستانده های علمی و فناوری برای دستیابی به اهداف علمی هر کشور و ثبات در تامین منابع مالی مورد نیاز آن است. روند اعتبارات تخصیص یافته به بخش علم و فناوری کشور نشان می-دهد که سهم اعتبارات بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت با نوسانات زیاد همراه است. نظریه های جدید عقلانیت سرمایه گذاری دولت ابعاد جدید و وسیعی یافته است. در نظریه کفایت، اطمینان یافتن از تولید ستانده های علمی و سرمایه انسانی مورد نیاز برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه، اصل توجیهی و تعیین کننده برای برآورد منابع مورد نیاز نظام علم و فناوری کشور است. با در نظر داشتن این رویکرد، هدف این پژوهش برآورد میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در فعالیتهای علوم، تحقیقات و فناوری به منظور کمک به تدوین الگوی کلان تخصیص منابع به بخش علوم، تحقیقات و فناوری و از نوع کاربردی توسعه ای بود. روش پژوهش تحلیل آماری با استفاده از ساختار ورودی – خروجی برای طراحی الگوی مفهومی بود که در آن منابع مالی تخصیص یافته طی یک فرایند چند وجهی غیر قابل تصریح به ستانده های آموزشی پژوهشی تبدیل می شوند. منابع دولتی مورد نیاز برای نیل به سطح مشخصی از ستانده ها با استفاده از روش شبکه عصبی برآورد شده اند. جامعه آماری کل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته (به استثنای دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی) بود. نتایج اجرای الگو با استفاده از داده های آماری موجود حاکی از آن است که شبکه، تبادل بین فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی با محدودیت منابع در نظام موجود و همچنین، وجود داشتن برخی از صرفه های مقیاس در سطح خرد را به خوبی نشان می دهد. لذا، الگوی معرفی شده اگر چه شاید به طور تمام وکمال پاسخگوی نیاز مذکور نباشد، ولی تجربه به دست آمده می تواند راهگشای آینده باشد.
  کلیدواژگان: تامین منابع مالی، آموزش عالی، علم و فناوری، شبکه عصبی، نهاده - ستانده
 • مجید آقایی، مهدیه رضاقلی زاده، فریده باقری صفحات 21-44
  سرمایه انسانی یکی از مهم ترین ابعاد و ظرفیتهای موجود در رشد اقتصادی است که در رفع نابرابری ها نقش عمده ای دارد. با توجه به اینکه سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی می تواند نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد، هدف این پژوهش علاوه بر مقایسه تطبیقی رشد و توسعه در استانهای ایران، بررسی رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی و نیز تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانها به صورت کمی برای پاسخ به این سوال بود: آیا رشد علمی در استانها رشد اقتصادی را فراهم می کند؟ در این پژوهش از الگوهای اقتصادی و مدل داده های پانلی برای تعیین میزان رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی استفاده شد. جامعه آماری تمام استانهای کشور بودند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استانهای توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند. رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در سه گروه استانهای یادشده طی دوره زمانی 87-1379 آزمون و بررسی شد. نتایج نشان داد که شاخص سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی هر سه گروه داشت. البته، تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای توسعه یافته بیشتر از دو گروه دیگر بود و بخشی از شکاف توسعه ای را که میان سه گروه وجود دارد، می توان بر اساس شکاف موجود در شاخص سرمایه انسانی آنها توضیح داد.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، استانهای توسعه یافته، استانهای کمتر توسعه یافته، استانهای توسعه نیافته، مدل پانل دیتا
 • حسینعلی جاهد، حمیدرضا آراسته صفحات 45-68
  تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها فعالیتی پیچیده و تکمیل کننده زنجیره تبدیل ایده به فناوری است و به ثروت آفرینی، کارآفرینی و استقلال مالی دانشگاه ها منجر می شود. هدف این پژوهش تعیین و تبیین عوامل برون سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل بود. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، مدیران پژوهشی و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری سازمان های طرف قرارداد با این دانشگاه و همچنین، صاحبنظران مرتبط با موضوع بود. برای نمونه گیری در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار محتوایی و نیز دیدگاه شش نفر از متخصصان در این زمینه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ عدد 9641/0 به دست آمد. اطلاعات برگرفته از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری دسته بندی و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آزمونهای آماری همچون آزمونهای تی، فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر عواملی برون سازمانی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کلان، پیشرفتهای فناورانه، رقبا و رقابت پذیری، مشتری مداری و مواردی دیگر در تجاری سازی نتایج پژوهشی بود. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویت بندی آنها، نتایج نشان داد که اغلب عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.
  کلیدواژگان: تجاری سازی، آموزش عالی، نتایج پژوهشی، عوامل برون سازمانی _
 • سکینه زاهدی، عباس بازرگان صفحات 69-89
  توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی یکی از جنبه های بهبود کیفیت دانشگاهی است. از این رو، شناسایی نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی نظر اعضای هیئت علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن این نیازها بود. نیازهای توسعه حرفه ای در چهار حوزه مهارتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ارتباطی بررسی شد. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحلیلی، توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق و کامپیوتر و علوم پایه یک دانشگاه بزرگ دولتی به تعداد 104 نفر بود. از این تعداد 50 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و شامل دو بخش مهارتهای توسعه حرفه ای و شیوه های برآوردن نیازها بود. برای تعیین روایی از دیدگاه های چهار نفر از استادان و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. پرسشنامه مهارتهای توسعه حرفه ای در سطح موجود با ضریب آلفای 92/. و در سطح مطلوب با ضریب آلفای 98/0 و پرسشنامه شیوه های برآوردن نیازهای توسعه حرفه ای با ضریب آلفای کرانباخ 97/0 تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری غیر پارامتریک و آزمون خی دو و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که نیازها در هر چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مهارتهای ارتباطی و فارغ از نوع دانشکده، مرتبه علمی و سابقه شغلی وجود دارد. نظر اعضای هیئت علمی درباره شیوه های برآورده شدن نیازها به چهار
  روش
  1. تبادل تجربه با سایر دانشگاه ها، 2. برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت، 3. برگزاری کارگاه های آموزشی و 4. تشکیل اجتماعات یادگیری تایید شد. علاوه بر این، آنها بر تقویت مهارتهای اجرایی و شغلی تاکید داشتند.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای هیئت علمی، آموزش مداوم، شایستگیهای حرفه ای، کیفیت دانشگاهی، دانشگاه دولتی
 • بی بی عشرت زمانی، سید امین عظیمی، نسیم سلیمانی صفحات 91-110
  توسعه گسترده فناوری ها در محیطهای علمی ضمن داشتن پیامدهای مثبت آسیبهایی نیز دارد که یکی از آنها پدیده سرقت علمی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که 300 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به کمک متخصصان و تحلیل عاملی تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ(86/0) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدرک گرایی و توجه زیاد به نمره اولین و مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سرقت علمی دانشجویان است؛ سایر عوامل تاثیرگذار به ترتیب اهمیت عبارت اند از: نبود احساس خودکارآمدی در دانشجویان در انجام دادن پژوهش و نوشتن گزارشهای علمی، نبود سازکارهای مناسب برای تشخیص و تنبیه سارقان علمی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، آموزشهای ناکافی قبلی درباره چگونگی اسناددهی و شناسایی انواع سرقت علمی در دوران دبیرستان یا در آموزشهای غیررسمی، تشخیص ندادن سرقت علمی دانشجویان از سوی استادان و واکنش نشان ندادن به آن، عوامل فشار، آموزشهای ناکافی در دانشگاه برای شناساندن و نحوه پیشگیری از سرقت علمی، نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه شدن و وجود داشتن فضاهای مجازی و الکترونیکی.
  کلیدواژگان: سرقت علمی، نگرش، دانشجویان دانشگاه اصفهان، عوامل موثر بر سرقت علمی
 • سید حمید خداداد حسینی، علی نوری، محمدرضا ذبیحی صفحات 111-136
  یکی از مهم ترین تغییرات در حوزه آموزش در عصر اطلاعات شکل گیری نظام آموزش یادگیرنده محور در کنار نظام آموزش معلم محور و به عنوان مکمل آن است. ظهور آموزش الکترونیکی زمینه را بیش از پیش برای کاربرد گسترده آموزشهای یادگیرنده محور و سایر تغییرات در رویه های آموزشی فراهم کرده است. بنابراین، شناخت درباره سازواری رفتار یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه ها بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بود. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و حجم نمونه 111 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. پایایی ابزار سنجش با روش ضریب آلفای کرونباخ(6/0) و روایی آن با روش تحلیل عاملی انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های فرد آموزش دهنده و مواد آموزشی از طریق سودمندی درک شده و خوشایندی نیز به طور مستقیم بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی اثر مثبت دارند. ضمن آنکه سودمندی درک شده از بین متغیرهای موجود بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی دارد. این در حالی است که طراحی محتوای آموزشی بر سهولت استفاده درک شده اثرگذار نبوده است.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، پذیرش فناوری، کیفیت خدمات، آموزش عالی _
 • مهران فرج اللهی، رضا نوروززاده، فهیمه سادات حقیقی صفحات 137-159
  سنجش یادگیری در دانشگاه باز و از دور با ابزار آزمون به دلیل اشباع محیط از رسانه های دیجیتالی و تغییر نقشهای عوامل درگیر در چرخه یادگیری بسیار پیچیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بود. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی بود که در طراحی سوال با مرکز آزمون دانشگاه همکاری داشتند، از این تعداد 286 عضو هیئت علمی بر اساس جدول مورگان با روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان طراحی سوال و استادان با سابقه دانشگاه تایید شد و اعتبار درونی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برای وضعیت موجود و 96/0 برای وضعیت مطلوب به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تک گروهی و مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور در محورهای هدف، طراحی، اجرا، تصحیح و بازخورد و مولفه های سه گانه هر کدام از این محورها تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس، بازنگری در وضعیت موجود آزمونهای دانشگاه باز و از دور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: دانشگاه باز و از دور، هیئت علمی، آزمون، طراحی سوال _
|
 • Maasumeh Gharun Pages 1-19
  Science and technology, particularly human capital, have vital role in sustainable development of nations. Realization of this fact is a necessity for science and technology production to achieve science goals in any nation’s needed sustainable financial resources. Trends of credits allocated to Iran’s science and technology shows that the credit’s share of S & T from GDP is coupled with high instability. New rationality theories of government investments have developed new and widespread dimensions. In Adequate Theory, ensuring the needed output in science and human capitals to achieve sustainable and comprehensive development is a principal justification in resources needed for Iranian system of science and technology. Considering this approach, the purpose of this study was to estimate the needed level of investment in science, research and technology to assist the development of macro resource allocation in this section. The statistical data analysis was completed by input-output structure for designing a conceptual model. In this model, allocated financial resources turn into teaching and research outputs by a multifaceted process. Government resources needed to achieve certain level of output are estimated using neural network approach. The statistical research population was all universities and research centers, excluding Azad and non- profit universities. The results showed that the model considers the trade between education and research activities, and having some economies of scale in micro levels.
  Keywords: Financing, Higher Education, Government, R, D, Neural Network.
 • Majid Aghaei, Mahdieh Rezagholizadeh, Farideh Bagheri Pages 21-44
  Human capital is one of the most important factors in economic growth and it has important role in the inequalities declination. The purpose of this study was to compare the development of Iran’s provinces and also to examine the quantitative effect of human capital on the economic growth in provinces to reply to this question: whether the scientific growth in provinces lead to economic growth? We used economic theories and Panel- Data Model to determine the relationship between human capital and economic growth. The statistical population in this peper was Iran’s provinces that based on the Ministry of Industry, Mine and Trade’s indexes, divide to developed provinces, less developed provinces and non-developed provinces. The relationship between Human Capital and economic growth investigated in period of 2000-2008. The results indicated that human capital index (the number of graduated from universities) had positive effect on economic growth of three groups of provinces. But the effect of human capital on economic growth in developed provinces was higher than other groups. One can articulate that some development gaps among three groups of provinces are related to current gaps in human capital index.
  Keywords: Human Capital, Economic Growth, Developed Provinces, Less Developed Provinces, Non, developed Provinces, Panel Data Model.
 • Hosseinali Jahed, Dr. Hamidreza Arasteh Pages 45-68
  Commercialization of university research results is a complex activity and a chain completion of ideas into technology, leading to wealth’s creation, entrepreneurship and financial independence of the universities. The purpose of this article was to determine and describe effective external organizational factors in the commercialization of research results and explain the relationship among these factors. A mixed method was used to collect data and information for this research. The population included senior administrators, research and technology administrators and faculty members of Islamic Azad University (Science and Research Branch), organizations’ research and technology managers who were contract party with the university, and experts in the subject matter. Purposeful sampling and random stratified sampling methods were used for qualitative and quantitative parts respectively. The research instruments used for data collection were researcher made questionnaire and semi-structural interviews. To determine the validity of the measuring instrument, content validity and viewpoints of six experts and scholars were used. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.9641). Qualitative information generated from interviews were coded and analyzed, and t-Test, ANOVA, Friedman and Confirmatory Factor Analysis were used to analyze the quantitative data. Results showed that external organizational factors such as government forces, economic forces, educational system, macro laws and regulations, technological advances, competitors and competitiveness, customer oriented, and other factors are effective in commercialization of research results (p<01/0). Results also revealed that most factors have significant relationships with each other.
  Keywords: Commercialization, External Organizational Factors, Research Results, Higher Education.
 • Sakineh Zahedi, Dr. Abbas Bazargan Pages 69-89
  Professional development of faculty members is considered as one of the aspects of improving academic quality. Therefore, it is of great importance to identify the professional development of faculty members. This study aimed at determining the needs of professional development among faculty members in four functional areas, namely educational, research, executive, and communicational areas. Regarding the purpose, this research was an applied study and regarding the data collection was a descriptive-analytic one. The population under study included 104 faculty members. Fifty faculty members were selected through stratified sampling from Faculty of Education and Psychology, Faculty of Sciences and the Faculty of Electrical and Computer Engineering in a large public university. Research instrument was a researcher-made questionnaire which included two sections. The first section related to the skills of professional development where the faculty members’ opinions about four skills of professional development within two levels were gathered. The second section, in addition, related to the methods for meeting faculty members’ needs. Four professors confirmed the validity of questionnaire; also its reliability was calculated by Alpha Cronbach. The Alpha Cronbach for the questionnaire of skills of professional development was. 92 in existing level and. 98 in optimal level. Similarly, Alpha Cronbach of. 97 was confirmed for the questionnaire of the methods of meeting the needs of professional development. The data were analyzed using non-parametric statistical procedures, Chi-square and Wilcoxon. The findings implied the needs in four areas of educational, research, executive and communicational skills. Furthermore, the results indicated that the needs existed regardless of the type of college, academic rank of faculty member and employment status. Faculty members stated their opinions about the ways to meet their needs in four categories as (a) exchanging experience with other universities, (b) holding long-term training courses, (c) holding training workshops and (d) establishing communities of practice. Furthermore the need for strengthening managerial and administrative skills was also emphasized.
  Keywords: Faculty Member Professional Development, Continuous Education, Professional Development, University Quality, Governmental University.
 • Dr. Bibi Eshrat Zamani, Seyed Amin Azimi, Nasim Soleymani Pages 91-110
  Widespread development of new technologies in academic environment has caused positive outcomes and negative effects. One of the negative effects is the phenomena of plagiarism. The purpose of this study was to identify and prioritize main factors affecting the plagiarism of students in Isfahan University. The research method was descriptive survey and applied one. Statistical population included all students of Isfahan University. A sample of 300 students was randomly selected by proportional method. Data collection instrument included a researcher made questionnaire. The validity of questionnaire was evaluated by specialists and its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient (.86) Varimax rotation explorative factor analysis was used to identify the main factors. The results indicated that the first most important factor for student's plagiarism was getting good grades. Other influencing factors in order of importance are as follows: lack of student's self efficacies in writing scientific reports and doing research jobs, lack of appropriate mechanisms for identification and punishment of plagiarists, social-cultural factors, lack of student's previous knowledge about citations and awareness of plagiarism in high schools and their informal education, deficiency of faculty members in identifying plagiarism and reacting to it, pressure factors, lack of education in universities regarding identification and prevention of plagiarism, no fear of punishment and inquiry, and having access to virtual and electronic environments.
  Keywords: Plagiarism, Attitudes, Students of Isfahan University, Effective Factors on Plagiarism
 • Dr. Seyed Hamid Khodadad Hoseiny, Ali Noori, Dr. Mohammad Reza Zabihi Pages 111-136
  The emergence of learner-centered education beside the teacher-centered education is considered as a significant changes in the field of education in the information age. Manifestation of e-learning has developed a context for wide applications of learner-centered instructions and other changes in teaching methods. Thus, understanding of students’ e-learning adoption behavior among students in higher education is urgently needed. The purpose of this study was to evaluate acceptance e-learning by students in Tarbiat Modaress University. A survey method was used in this study. The statistical population included 264 students in Tarbiat Modaress University. A sample of 111 students was randomly selected. A questionnaire tool was used for data collection. The reliability of questionnaire was established by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.6) and its validity was determined by using factor analysis. The data were analyzed by using regression procedure. The results indicated that the instructor’ characteristics and teaching materials through perceived usefulness, and playfulness had directly and positive effect on intention to use e-learning. In addition perceived usefulness had greatest effect on intention to use e-learning. However, learning content design had no effect on the perceived ease of use.
  Keywords: E, learning, Technology Acceptance, Service Quality, Higher Education.
 • Dr. Mehran Farajollahi, Dr. Reza Norouzzadeh, Fahimeh Alsadat Haghighi Pages 137-159
  The assessment of learning in an open and distance university by testing instruments is a very complicated due to saturation of environment from digital media and changing role of involved factors in learning cycle. The purpose of this research was to comparatively evaluate the perspective of PUN faculty members about current and desired status of open and distance university tests. A descriptive survey method was used in this study. The statistical population included all faculty members who have cooperated with university testing center. A sample of 286 faculty members was randomly selected by using Morgan Table of Random Sample. A researcher made instrument was developed for this research. The content validity was determined by experts of question design and experienced faculty members. The reliability of questionnaire computed via Chronbach's Alpha for current situation(α = 0.92) and desired situation(α = 0.96). The data were analyzed by using descriptive statistics (such as means and standard deviations) and independent and single t tests. The findings indicated that there is a difference between the current and desired testing situations in open and distance universities in goals, design, application, correction, feedback and their three components. Accordingly, a review of current status of open and distance tests are necessary and inevitable.
  Keywords: Open, Distance University, Faculty Members, Test, Question Design