فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 7، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه بهرام نژاد، شیواسادات بصام پور، محمدحسن لاری زاده، عیسی محمدی، حمید حقانی، محبوبه یاری صفحه 429
  مقدمه
  شایع ترین عارضه پرتودرمانی سر و گردن، استوماتیت است که با کمک دهانشویه می توان شدت آن را کاهش داد. در این مطالعه «مقایسه تاثیر دو دهانشویه عسل و گیاه بابونه بر شدت استوماتیت ناشی از پرتودرمانی سر و گردن» انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی یک سو کور بود. نمونه های مورد مطالعه، 105 نفر از بیماران با پرتودرمانی سر و گردن مراجعه کننده به بخش پرتودرمانی بیمارستان شفای کرمان در سال 1389 بودند. این بیماران با روش نمونه گیری تصادفی ساده و مستمر انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول، 3 سی سی قطره گیاه بابونه را پس از مسواک زدن و گروه دریافت کننده عسل، 20 سی سی عسل را غرغره می کردند و گروه سوم، دهانشویه ی روتین بخش (آب)، را دریافت می کردند. در روزهای اول، هفتم و چهاردهم. مدت مداخله 14 روز بود. با کمک چک لیست استاندارد سازمان جهانی بهداشت، دهان بیماران از نظر استوماتیت بررسی شد. و تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آزمون های آماری تست دقیق فیشر، آزمون من ویتنی یو، فریدمن و کای دو انجام گرفت.
  یافته ها
  شدت استوماتیت در روزهای اول، هفتم و چهاردهم در گروه دریافت کننده دهانشویه آب با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری داشت (0.001= P). همچنین شدت استوماتیت در روز هفتم و چهاردهم بین سه گروه دریافت کننده دهانشویه ماتریکا، عسل و آب دارای اختلاف آماری معنی داری بود(0.001= P). استوماتیت در روز اول بین سه گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد (0.054= P). اما شدت استوماتیت در سه گروه در روز هفتم و چهاردهم با هم اختلاف معنی داری داشت (0.001
  نتیجه گیری
  مصرف دهانشویه بابونه و عسل در بخش های پرتودرمانی می تواند شدت استوماتیت را کاهش دهد. لذا توصیه می شود، جهت پیشگری و کاهش شدت استوماتیت از این دهانشویه ها در بخش های پرتودرمانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: استوماتیت، پرتودرمانی سر و گردن، دهانشویه، گیاه بابونه، عسل
 • محمد ترابی، محسن صلواتی، زهرا پوراسماعیل، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 441
  مقدمه
  یکی از روش های درمانی جایگزین کلیه در بیماران تحت همودیالیز، پیوند کلیه است. یکی از شایع ترین مشکلات بیماران قبل از عمل پیوند، اضطراب است. از روش های کنترل اضطراب که در سال های اخیر پژوهش های زیادی درباره آنها شده است، به کارگیری روش های طب مکمل است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر روش های آرام سازی عضلانی بنسون و ماساژ فشاری بر اضطراب بیماران قبل از عمل پیوند کلیه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک سو کور بود که طی آن میزان اضطراب 90 بیمار بستری جهت دریافت پیوند کلیه در سه گروه (ماساژ فشاری، آرام سازی بنسون و شاهد) قبل و بعد از مداخله بررسی شدند. در گروه طب فشاری، ماساژ در نقطه چشم سوم طی 10 دقیقه انجام شد و در گروه آرام سازی، نمونه ها روش آرام سازی را از طریق هدفون آموزش دیدند و پژوهشگر تمرین عملی را انجام داد. در گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت و فقط میزان اضطراب در آنها چک شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و برگ خودگزارش دهی سطح اضطراب(معیار 10-0) بود.
  یافته ها
  مقایسه میانگین سطح اضطراب قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. در مقایسه میانگین سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه ماساژ و آرام سازی بنسون در مقایسه با گروه شاهد، کاهش معنی داری دیده شد (0.01
  نتیجه گیری
  هر دو روش ماساژ فشاری و آرام سازی بر کاهش اضطراب موثرند. بنابراین پرستاران می توانند از آنها برای کاهش اضطراب بیماران، قبل از عمل استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب، ماساژ فشاری، آرام سازی بنسون، پیوند کلیه
 • شهرداد محبعلی، سیما نصری، سعیده اصغری، فاطمه کریمی دهبهی، مریم حیدری زاد، فهیمه کردستانی، فاطمه درزی، سعیده محمد نجار صفحه 451
  مقدمه
  با توجه به نقش التهاب و درد در تاخیر درمان بیماری ها و نبود درمانی مناسب و بدون عوارض جانبی برای التهاب و درد با داروهای شیمیایی و همچنین خاصیت گیاه بابونه در رفع ورم و تسکین درد در طب سنتی، پژوهشی با هدف بررسی اثر ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که بر روی 144 سر موش سوری نرنژاد NMRI با وزن 20-25 گرم انجام شد، حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه هشت تایی شامل گروه شاهد (دریافت کننده نرمال سالین)، گروه کنترل مثبت (دریافت کننده دگزامتازون با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم یا مورفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم) و چهار گروه دریافت کننده دوزهای 500،600،800،1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی بابونه تقسیم شدند. التهاب به وسیله تزریق زیرجلدی فرمالین به کف پا، تزریق گزیلن به گوش و درد نیز به وسیله تزریق داخل صفاقی اسید استیک ایجاد شد. داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی بابونه باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن و فرمالین به ویژه در دوزهای 1000 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل مثبت می گردد. همچنین عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در تمامی دوزها به ویژه دوز 1000 میلی گرم بر کیلوگرم، باعث کاهش درد ناشی از تزریق اسید استیک 0.7% در مقایسه با گروه شاهد می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در کاهش التهاب و درد موثر است.
  کلیدواژگان: ضد التهاب، ضد درد، عصاره هیدروالکلی، بابونه، موش سوری نر
 • ندا میرباقر، محبوبه کفایی*، مریم شهشهانی، شکوه مصاحبی، مهدی خالقی صفحه 462
  مقدمه

  اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است که می تواند بر توانایی یادگیری، تصمیم گیری، عملکرد، اجرا دانشجویان اتاق عمل طی دوران تحصیل و فراگیری مهارت ها موثر باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، طب فشاری از روش های غیردارویی موثر بر کاهش اضطراب در افراد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان اضطراب دانشجویان اتاق عمل جدیدالورود به اتاق عمل می باشد.

  مواد و روش ها

  این پ‍‍‍ژوهش مطالعه نیمه تجربی است که در آن 60 نفر از دانشجویان اتاق عمل جدیدالورود به اتاق عمل به طور تصادفی در دو گروه مداخله 6 p و پلاسبو Thumb)) قرار گرفتند. ابتدا دانشجویان پرسشنامه اسپیل برگر را تکمیل کردند. سپس در گروه طب فشاری نقطه 6 p بصورت یک دقیقه فشار،30ثانیه استراحت و مجددا یک دقیقه فشار توسط پژوهشگر اول انجام شد. برای گروه Thumb نیز نقطه 6 p فقط با انگشت شست توسط پژوهشگر اول در همان مدت زمان لمس شد. سپس نمونه ها به مدت 15 دقیقه وارد اتاق عمل و ناظر عملها بودند. سپس مجددا پرسشنامه اسپیل برگر در آنها تکمیل شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 14 SPSS با آزمونهای آماری تی تست و کای اسکوئر تجزیه تحلیل شد.

  یافته ها

  اضطراب آشکار (0.04= P) و پنهان (0.03= P) گروه مداخله 6 p کاهش معنی داری داشت ولی در گروه لمس با شست اضطراب آشکار آنها افزایش (0.07= P) ولی اضطراب پنهان آنها کاهش معنی داری داشت (0.04= P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد می توان از طب فشاری جهت کاهش اضطراب دانشجویان اتاق عمل قبل از ورود به محیط اتاق عمل استفاده نمود.

  کلیدواژگان: طب فشاری، اضطراب، دانشجویان، 6p، لمس
 • معصومه معصومی، مهستی گنجو، زهرا اکبری صفحه 471
  مقدمه
  اضطراب امتحان مشکل شایعی در میان دانشجویان و دانش آموزان است. به کار بردن آوای موسیقی، راهبردهای مقابله با اضطراب می تواند باعث پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آوای قرآن و موسیقی بر اضطراب امتحان دانشجویان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی، و با روش پیش آزمون و پس آزمون، 60 دانشجوی ترم یک دانشکده پیراپزشکی بوشهر در سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. با روش سرشماری و به روش تصادفی ساده، دانشجویان به دو گروه مساوی قرآن و موسیقی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه قرآن، آیه الکرسی را با ترتیل منشاوی و گروه موسیقی، موسیقی ملایم بی کلام از مجموعه سکرت گاردین با نوازدگی رلف لولند را به مدت 15 دقیقه از طریق اسپیکر گوش دادند. هر دو گروه، پیش و پس از آزمایش پرسشنامه حالت اسپیل برگر تکمیل کردند. نتایج از طریق تی زوج و تی مستقل و نرم افزار spss محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین اضطراب امتحان پس از مداخله در گروه قرآن کریم و موسیقی به ترتیب (41/3 ± 27/35) و(50/6 ± 67/43) به دست آمد که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (0/05 > P). مقایسه بین گروهی نشان داد درگروه قرآن کریم، اضطراب امتحان نسبت به گروه موسیقی کاهش قابل توجهی داشته است و از نظر آماری این تفاوت معنادار بود.(0/05> P)
  نتیجه گیری
  گوش دادن به آوای موسیقی مانند آوای قرآن کریم قبل از امتحان شیوه موثری برای کاهش اضطراب امتحان دانشجویان می باشد. ولی آوای قرآن کریم در کاهش اضطراب امتحان موثرتر از آوای موسیقی می باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، آوای قرآن کریم، آوای موسیقی، دانشجو
 • حمیده گلی، مهناز صادقی شبستری، محمد اصغری جعفرآبادی، فریبا قادری، سوسن ولیزاده * صفحه 481
  مقدمه

  آسم، شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است. مزمن بودن، ماهیت تهدیدآمیز این بیماری، و عدم وجود درمان های قطعی و پیشگیرانه منجر شده است تا بسیاری از والدین به دنبال روش های درمانی طبیعی و بدون عوارض جانبی طولانی مدت باشند. یکی از این درمان ها «ماساژ» است. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر ماساژ ترکیبی بر روی شاخص های اسپیرومتری کودکان مبتلا به آسم انجام شده است.

  مواد و روش ها

  60 کودک مبتلا به آسم در محدوده سنی 13-6 سال به مطالعه دعوت شدند، که 58 نفر از آنها موافقت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. مادران گروه مداخله تکنیک های ماساژ را آموزش دیدند و علاوه بر درمان استاندارد آسم، هر شب قبل از خواب، به مدت 30 دقیقه در طی یک ماه، کودک خود را ماساژ دادند و گروه کنترل نیز فقط درمان استاندارد را انجام دادند. در هر دو گروه در ابتدا و انتهای مطالعه، اسپیرومتری قبل و بعد از ورزش انجام شد. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، t زوجی، کای دو و کواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی کودکان 50/1 ± 16/8 سال بود. 7/51% از آنها دختر و 3/48% پسر بودند. سن شروع آسم در آنها 67/2 ± 61/4 بود. نتایج نشان داد که انجام ماساژ ترکیبی بر شاخص های اسپیرومتری گروه مداخله تاثیر معنی داری نداشته است(0/05<p)

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، ماساژ ترکیبی باعث بهبود شاخص های اسپیرومتری و عملکرد ریوی کودکان مبتلا به آسم نمی شود. اما تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: ماساژ، آسم، کودک، اسپیرومتری
 • معصومه داودآبادی فراهانی، کتایون وکیلیان، نفیسه سیدزاده اقدم صفحه 494
  مقدمه
  درد قاعدگی اولیه، شایع ترین شکایت در زنان بالغ جوان و نوجوان است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر زنجبیل و سنبل الطیب بر شدت درد دیسمنوره اولیه طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور بر روی 210 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک است. با توجه به شرایط ورود به مطالعه، نمونه ها به صورت تصادفی در سه گروه زنجبیل (کپسول 250 میلیگرمی)، سنبل الطیب (کپسول 350 میلی گرمی) و دارونما (250 کپسول میلیگرمی شکر) قرارگرفتند. کپسول های مورد نظر در سه روز اول قاعدگی، هر 8 ساعت یک عدد و در دو سیکل متوالی، توسط واحدهای مورد پژوهش مصرف شدند. شدت درد با استفاده از ابزار Wong-Baker Faces Pain در سه روز اول قاعدگی قبل از مداخله و دو سیکل مداخله اندازه گیری شد. پس از جمع آوری داده ها و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون های آماری کای دو، ویلکاکسون انجام شد.
  یافته ها
  میانگین شدت درد قبل از مصرف دارو در سه گروه زنجبیل و سنبل الطیب و کنترل، تفاوت معنی داری نشان نداد. اما نمره شدت درد پس از دو ماه مداخله، در دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (0.001 >p) از سوی دیگر اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه سنبل الطیب و زنجبیل در دومین ماه درمان مشاهده شد (0.03 >p)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که زنجبیل و سنبل الطیب، هر دو در کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه موثر هستند اما تاثیر سنبل الطیب نسبت به زنجبیل، محسوس تر است.
  کلیدواژگان: زنجبیل، درد، دیسمنوره اولیه، سنبل الطیب
 • مجید رمضانی، سعید چنگیزی آشتیانی، محسن شمسی صفحه 504
  مقدمه
  نازایی یکی از مشکلات مهم بهداشتی - درمانی جامعه است و حدود 15-10% زوجین در سنین باروری از این معضل رنج می برند. بسته به علل نازایی، روش های تشخیصی و درمانی م تفاوتی برای آن و جود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نظریات اندیشمندان ایران اسلامی شامل رازی، ابن سینا و جرجانی در زمینه نازایی و تطابق آن با علم جدید است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله سعی شده است از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی، نظریات اندیشمندان ایران اسلامی در زمینه نازایی مورد بررسی واقع شود و با علم پزشکی امروز مقایسه گردد. جهت این کار با استفاده از کلیدواژه های مناسب و جستجوی الکترونیکی و دستی در منابع معتبر، اطلاعات گردآوری شده و به هدف محوری پژوهش پرداخته شده است.
  یافته ها
  بر اساس بررسی متون انجام شده دلایل عمده ناباروری در تالیفات و نظریات اندیشمندان ایران اسلامی عبارت بودند از: مشکلات مربوط به رحم، آماس رحم، جابه جایی رحم، عفونت ها، مجاری منی و لوله های رحمی، علل روحی و روانی و غیره. همچنین راهکارهای پیشگیری و درمان های تجویزی نازایی تا حدود زیادی با موازین پزشکی نوین هم خوانی داشته است.
  نتیجه گیری
  بسیاری از روش های درمانی نازایی از نظر اندیشمندان ایرانی با علم پزشکی امروزی هم خوانی دارد که نشان دهنده پشتوانه علمی غنی تاریخ پزشکی اسلامی- ایرانی است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، جرجانی، ناباروری، تاریخ پزشکی، رازی
|
 • Fatemeh Bahramnezhad, Shiva Sadat Bassampour, Mohammad Hasan Lari Zadeh, Eisa Mohammadi, Hamid Haghani, Mahboobeh Yari Page 429
  Introduction
  The most common complication of radiotherapy for head and neck cancer is stomatitis which can be reduced by mouthwash. The study has been done "to Compare between honey and chamomile mouthwashs in reducing the severity of stomatitis induced by radiotherapy head and neck".
  Methods
  The present study is a clinical trial and single blind research. The sample of 105 patients with head and neck radiation therapy referred to Shafa hospital in Kerman during 2011were selected. The subjects were divided into 3 groups: first Chamomile group (N=40) gurgled with 3cc Matrices mouthwash, the second group gurgled a solution containing 20cc diluted honey and the third group routine oral mouth wash (water). Subjects were assessed with WHO grading scale. Results entailing categorical and continuous variables were analyzed by analysis of fisher exact test, X2, Mann-Whitney U test as appropriate.
  Results
  Stomatitis on the first, seventh and fourteenth days in the group receiving water showed statistically a significant difference (P = 0/001). Also stomatitis on seventh and fourteenth days of the three groups that received Matrica mouth, honey and water showed a significant difference (P = 0/001). Stomatitis on the first day of the three groups showed no significant difference (P = 0/054), but on the seventh and fourteenth days intensity stomatitis of the three groups differed significantly (P <0/001).
  Conclusion
  The study indicats that Matrica & honey mouth washing is able to reduce and treat the ulcer stomatitis in radiotherapy wards.
  Keywords: Chamomile, Head, neck radiotherapy, Honey, Mouthwash, Stomatitis
 • Mohammad Torabi, Mohsen Salavati, Dr Zahra Pourismail, Dr Alireza Akbarzade Baghban Page 441
  Introduction
  Kidney transplantation is one of the renal replacement therapy methods in patients undergoing hemodialysis. Anxiety is one of the most common problems of kidney transplantation patients in pre-operation.On the other hand, one of the most important ways to control anxiety is the use of complementary medicine which takes a lot of attention of researches in recent years. This study aimed to study the effects of acupressure and Benson relaxation interventions on pre- operating anxiety among the patients undergoing kidney transplantation.
  Methods
  This clinical trial was conducted to determine anxiety level before and after intervention among 90 subjects undergoing kidney transplantation in three groups acupressure, Benson relaxation and witness. In acupressure group, massage was performed on third eye point for 10-minutes; relaxation group members were used and educated practically from headphone. Whereas in witness group no intervention was performed and only level of anxiety was determined for two times. Data collection tools were including: demographic questionnaires and self report sheet of anxiety level(0-10).
  Results
  No significant difference was found among the levels of anxiety before intervention in three groups. There was statistically significant reduce in anxiety level before and after intervention in acupressure and Benson relaxation groups contrast witness group(P<0.01).
  Conclusion
  pre-operation anxiety is one of the nursing diagnosis that both acupressure and relaxation methods are effective for reducing anxiety. Therefore nurses can use them for reducing anxiety of the patients before operation.
  Keywords: Anxiety, Acupressure, Benson relaxation, Kidney transplantation
 • Mohebali Sh, Nasri S., Asghari, Karimi Dehbehi F., Heydarizad M., Kordestani F., Darzi F., Mohammad Najar S. Page 451
  Introduction
  Due to the negative role of inflammation and pain in the treatment of the diseaes, and in the absence of proper medical treatment because of the side effects of chemical drugs, this study was done to evaluate the function of chamomile herb to fix swelling and to relieve pain. In other words, anti-inflammartory and anti-nociceptive effects of hidro-alcholic extract of matricaria chamomilla L. was evaluated.
  Methods
  In this study, 144 male NMRI mice weighting 20-25 g were divided in 6 groups: control (receiving saline), positive control (receiving dexamethasone at dose of 15 mg/kg or morphine at dose of 10 mg/kg) and four groups receiving doses (500, 600, 800, 1000 mg/kg) of hydro-alcoholic extract of chamomile. Inflammation was induced by subcutaneous injection of formalin into the plantar and xylene to hear. Nociception was also caused by intraperitoneal injection of acetic acid. The amount of inflammation was measured by the diameter of the bottom feet by caliper and weight of the 7 mm of ear cut and comparing them with the control group. As well as the amount of antinociception was also measured by the number of abdominal stretch and compared with the control group.
  Results
  Hydro-alcoholic extract of chamomile reduces swelling of feet and ears and abdominal pain. These reductions are evident, especially in high doses 800 and 1000 mg/kg (p <0.001 & P <0.05).
  Conclusion
  Considering the findings, extract of chamomile is effective in reducing of inflammation and pain.
  Keywords: Antiinflammation, Antinociception, Hydro, alcoholic Extract of Matricaria Chamomilla L., Male Mice
 • Neda Mirbagher, Kafaei M., Shahshahani M., Mosahebi Sh, Khaleghi M. Page 462
  Introduction

  Anxiety as a type of worry and fear can effect on learning Procedure, performance and clinical decision making among surgical technology students. Based on literature review acupressure is not a drug used with a negative feeling method in decreasing anxity among people. The purpose of this study is to survey acupressure effect upon fresh man/woman new surgical technology students have gone to the operating room.

  Methods

  In this quasi- experimental study؛ 60 surgical technology students in the beginning of training course were selected. They were randomly divided into P6 and Thumbs groups. At the first stage, the students completed the Spielberg questionnaire. Then in the acupressure group, the P6 point was pressed by the researcher’s thumb finger in this way; 1 minute pressure, 30 seconds rest and then 1 minute pressure. For the thumb group the P6 point was touched by the first researcher’s thumb finger as long as that time, as well. Then the students were entered to the operating room and looked at the surgeries for 15 minutes. The Spielberg questionnaire was filled out by the students, again. Ultimately, the data was analyzed by the SPSS version 14 software, statistical Chi-square and T-tests.

  Results

  The significant difference observed in the P6 group’s apparent and hidden anxiety were (P=0. 04) and (P=0. 03), respectively. But in the touched group by the thumb finger apparent anxiety increased (p=0. 07) but hidden anxiety significantly decreased (P=0. 04).

  Conclusion

  The acupressure can be used to reduce surgical technology students’ anxiety before entering to the operating room.

  Keywords: Acupressure, Anxiety, Students, P6, Thumb
 • Hamide Goli, Sadeghi M., Asghari Jafarabadi M., Ghaderi F., Valizadeh S Page 481
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of mixed method massage therapy on spirometric indexes in children suffered from asthma. Asthma is the most common chronic medical illness of childhood. The chronic and potentially life threatening nature of these disease, and the lack of definite preventive and curative therapies lead many families to seek complementary and alternative medicine (CAM) treatments.

  Methods

  60 children with asthma of 6 ‐ 13 year ‐ old were invited to participate in this study; only 58 of them agreed. They were divided into two equal groups randomly. Subjects in the massage therapy group received a 30 minute acupressure and massage therapy by their parents at home before bedtime every night for 4 weeks in addition to the standard asthma treatment. The control group received the standard asthma treatment alone for 4 weeks. A spirometry Test with exercise was done in both groups at the first and last days of the study. Data was analyzed use of SPSS18 software independent t-test, paired t-test, chi-square and covariance were used for data analysis.

  Results

  The mean age of the children was 8.16(1.50) years. %51.7 of children were girls and %48.3 were boys and the mean onset age of asthma was 4.61(2.67). At the end of the study, there was no significant difference in mean spirometric indices (FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC), (p>0.05).

  Conclusions

  According to the obtained results, Mixed Method massage therapy in asthmatic children, can’t improve spirometric indexes and pulmonary functions. However, further research in this area is needed.

  Keywords: Massage, Asthma, Child, Spirometry
 • Masoumeh Davdabady Farahani, Katayon Vakilian, Nafiseh Seyyedzadeh Aghdam Page 494
  Introduction
  Primary dysmenorrhea is the most common complaints in the adolescent and young adult women. This Study aimed to compare the effects of ginger and valerian on the severity of primary dysmenorrhea.
  Methods
  This is a randomized, triple-blind clinical trial done o n 210 students of Arak University of Medical Sciences. According to the study, subjects were randomly assigned in to three groups: ginger (250 mg capsule), valerian (350 mg capsule) and placebo (250 mg capsules, sugar). The capsules used in the first three days of menstruation, every 8 hours for a number of two consecutive cycles, the samples were consumed. Pain severity was measured by using the Wong-Baker Faces Pain Rating Scale (WBS) in the first three days of the menstrual cycle and before the two interventions. After data collection, Statistical analysis using 16 spss software and chi-square tests, t tests, Wilcoxon test was performed.
  Results
  The mean pain severity before medication the ginger and valerian and control groups showed no significant difference, but the severity of pain after two months for the intervention group than the control group decreased (P < 0.001 (. On the other hand, a significant difference between valerian and ginger in the second month of treatment was observed (p < 0.03).
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that ginger and valerian, both are effective in reducing the pain intensity primary dysmenorrhea, but the effects of valerian is more intuitive than ginger.
  Keywords: Ginger, Pain, Primary dysmenorrhea, Valerian
 • Ramezani M., Ashtiyani S., Shamsi M Page 504
  Introduction
  Infertility is a serious health problem in approximately 10-15% of couples in reproductive ages suffering from this problem. Depending on the cause of infertility, there are a variety of diagnostic and therapeutic views. The aim of this study was to determine the scientific views of Islamic-Iranian physicians (Rhazes, Ibn sina and Jorjani) on infertility comparing with modern medicine.
  Methods
  In this paper through access to reliable sources in the form of descriptive articles, the scientific Islamic-Iranian views on fertility and infertility were compared with those of modern medicine. Data was collected with appropriate keywords using electronic and manual reliable resources and the central research goal was to give a comparative illustration about infertility in the past and modern medicine.
  Results
  According to review literature based on perspective of Islamic-Iranian medicine, the main reason of infertility includs; complication of uterus, uterous hypertrophy, uterous decoleman, infections, tuble semen, fallopian tuble, psychologhic factors and so on. Moreover Islamic-Iranian ways for prevention of fertility and treatment of infertility consistent with those of modern medicine.
  Conclusion
  There are a lot of Iranian Islamic views on infertility which are in acordance with modern medicine, this support the scientific importance of Islamic-Iranian medical history which is a subject to be investigated by modern medicine.
  Keywords: Avicenna, Jorjani, Infertility, Medical history, Rhazes