فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان - سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1392)
 • سال سوم شماره 5 (بهار و تابستان 1392)
 • بهای روی جلد: 45,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسدالله نوروزی*، مریم قاسمی صفحه 8
  مراسم عروسی و ازدواج یکی از جمله آیین هایی است؛ که ریشه در فرهنگ ما دارد. این مراسم در هر مکانی با توجه به موقعیت اقلیمی و فرهنگی آن، شباهت ها و وجه تمایزی دارد. استان هرمزگان با داشتن تنوع فرهنگی از فولکلور ویژه ای برخوردار است؛ که هر کدام در جای خود حرف های زیادی دارد. مراسم عروسی، در این استان نیز از این ویژگی مستثنی نیست.
  در این گفتار به مراسم حنابندان دهستان مهرگان از توابع شهرستان پارسیان، پرداخته شده و در ضمن به برگزاری این مراسم در پاره ای از شهرستان های هرمزگان و برخی استان های دیگر نیزتوجه شده و ترانه هایی که در این مراسم خوانده می شده؛ ذکر شده است. از اهداف این کار آشنایی با فرهنگ منطقه مهرگان و ثبت این آیین و ترانه هاست؛ تا از زوال و فراموشی مصون بماند..
  هر چند که این مراسم مثل گذشته برگزار نمی گردد؛ اما شکل نمادی خود را حفظ کرده است و این مراسم به طور کامل حذف نشده است.
  کلیدواژگان: هرمزگان، مهرگان، عروسی، حنا، حنابندان، ترانه های حنابندان
 • حسام الدین نقوی* صفحه 34
  بسیاری از مورخان و پژوهش گران کشورهای عرب بر آنند تا علاوه بر جعل نام خلیج فارس، پادشاهان ایرانی هرمز را نیز عرب تبار، و فرهنگ و قلمرو پادشاهی آنان را متعلق به کشورهای عربی بدانند. از این رو لازم است تا از این پس علاوه بر شواهد و تحقیقات تاریخی، ادبیات خلیج فارس نیز مورد بازنگری و تحلیل جدی قرار گرفته تا بی پایه بودن این ادعاها بیش از پیش آشکار گردد. بنابر همین ضرورت این مقاله یکی از آثار ادبی درخور اعتنای پیشین هرمزگان را که همانا مثنوی شیرین و فرهاد سلیمی جرونی می باشد، به شیوه ی تحلیلی مورد کاوش قرار داده است. سلیمی در این اثر که آن را به سلغرشاه یکی از پادشاهان قرن نهم هرمز تقدیم نموده، به صورت ناخودآگاه و غیر قصدمندانه، اندیشه ی ایرانشهری، هویت و بن مایه های تفکر دو بینشی کهن و اسطوره ای ایرانی را که متاثر از گفتمان زمانه اش بوده و در فرهنگ غالب و اندیشه ورزی گویندگان و نخبگان منطقه جای داشته – حتی قبل از شکل گیری حکومت شبه ملی صفویه – به زیبایی بازتابانیده است.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، اندیشه ی ایرانشهری، سلیمی جرونی، مثنوی شیرین و فرهاد
 • بنیامین انصاری نسب* صفحه 55
  آب منشاء زندگی است ودر طول تاریخ آب به عنوان ضروری ترین ماده برای پیدایش و ادامه حیات از اهمیت و حتی تقدس برخوردار بوده است،در دین اسلام آب جزو مطهرات می باشد و مسلمانان آب را به عنوان وسیله ای برای طهارت و ارتباط با مبدا هستی می دانند. باتوجه به اهمیت آب در سرزمین خشک جنوب،طبیعی است که در تمام وجوه زندگی انسان حتی عقاید،باورها،آداب و رسوم نقش محسوسی داشته باشد.یکی از این مناسک آیین قبله دعا یا دعای باران است.این مقاله به تحلیل نشانه شناسی عناصر و کارکردهای اجتماعی تشکیل دهنده این آیین می پردازد.همچنین نشان می دهد که یک الگوی ساختاری آیینی چگونه به تسلی،امنیت عاطفی،نظم اجتماعی و اجتماعی شدن فرد کمک می کند.
  کلیدواژگان: آیین باران، قبله دعا، نشانه شناسی، امنیت عاطفی، نظم اجتماعی
 • بدریه برازنده، جهانبخش رحمانی، علی رشید پور صفحه 71
  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع مصرف کالاهای فرهنگی مکتوب در شهر بندر عباس به روش توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفت، جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان سازمان های فرهنگی شهر بندر عباس در سال 1391 تشکیل دادند که از این میان با فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 203 نفر حجم نمونه محاسبه و به طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش متغیر های جمعیت شناختی و گویه های تحقیق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، رسانه ای، آموزشی و تبلیغاتی بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط اساتید متخصص، و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تایید شد. پایایی ابزار پژوهش از طریق ضریب آلفای کرونباخ 81/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح استنباطی ازآزمون های تحلیل عاملی، تی تک متغیره، تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین میزان موانع اقتصادی با13/3و میانگین میزان موانع اجتماعی با16/3 بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین میانگین میزان موانع نظام آموزشی با07/3، میانگین میزان موانع تبلیغاتی و اطلاع رسانی با02/3 و میانگین میزان موانع رسانه های جدید با05/3 در سطح متوسط بود.میانگین رتبه بندی ابعاد نشان داد موانع اجتماعی بالاترین رتبه و موانع آموزشی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: کالا، مصرف، مصرف فرهنگی، فرهنگ، کالاهای فرهنگی مکتوب
 • صدیقه شهبازی احمدی* صفحه 89
  بادگیرها از عناصر تاریخی معماری ایران هستند که ابداعی مهم در معماری بومی تلقی می شوند و به عنوان یک سیستم سرمایش شناخته می شوند و تهویه مطبوع را با کمک انرژی باد فراهم می آورند. این تحقیق با هدف گونه شناسی بادگیرهای سنتی در معماری مسکونی استان هرمزگان انجام گرفته است و استان هرمزگان به عنوان استان مورد مطالعه انتخاب شده است. بادگیرهای هرمزگان به لحاظ تنوع معماری با بادگیرهای یزد قابل مقایسه نیستند و بسیار ساده و یک فرم می باشند. بادگیرهای هرمزگان را علی رغم شباهت فرمی شان به یکدیگر می توان به لحاظ چگونگی استقرار در پلان خانه و همچنین پلان و نما دسته بندی کرد. همانگونه که نحوه ساماندهی فضاها در خانه های هرمزگان به یک شکل نمی باشد، نحوه قرارگیری بادگیرها در منازل مسکونی نیز یکسان نیست و بسته به نوع ساماندهی کل خانه و زیر بنای خانه متغیر است. در نتیجه تاثیر گذاری بادگیر به عنوان نقطه اوج خط آسمان هر خانه نیز متفاوت است. به طور کلی می توان گفت نحوه استقرار بادگیرها در پلان به چگونگی طراحی پلان نیز مربوط می باشد که در خانه های بزرگ دو بادگیر یا بیشتر و در خانه های کوچکتر یک بادگیر دیده می شود. این تحقیق با بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته و محور اصلی پژوهش بر بررسی توصیفی استوار است.
  کلیدواژگان: گونه شناسی، بادگیرهای سنتی، معماری مسکونی، هرمزگان
 • مریم بهمنی چاهستانی* صفحه 106
  قصه های عامیانه نشانگر فرهنگ شفاهی عامه ی آن منطقه است؛ چرا که می تواند بخش وسیعی از فرهنگ و ادبیات شفاهی هر منطقه راتحت پوشش قرار دهد. این قصه ها از دوران گذشته تا به امروز از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و هم چنان جذاب و اثرگذار باقی مانده است وثابت نموده است که اگر به موقع برای مکتوب ساختن آن تلاش نشود، به تدریج از خاطره ها محوخواهدشد.
  قصه های عامیانه در میان عامه ی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چون قصه های عامیانه در ادبیات شفاهی سبب می شود تا آرمان های هر ملتی را تحقق دهد و به حیات و همبستگی آن ملت مشروعیت بخشد. فرهنگ ومیراث های ماندگار هرمزگان در ادبیات شفاهی استان بخصوص در قصه های عامیانه هرمزگان ردپای پررنگی را از خود به یادگار گذاشته است وحضور این عوامل گوناگون باعث شد تا زمینه ی بررسی جایگاه قصه iهای عامیانه را در ادبیات شفاهی هرمزگان را دراین مقاله فراهم نماید.
  کلیدواژگان: ادبیات شفاهی، فرهنگ و میراث های ماندگار، آداب و رسوم، افسانه، قصه
 • محبوبه مهرابی* صفحه 118
  اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق، درک عواملی است که بر کیفیت فعالیت اساتید موثر است. هدف این مقاله بررسی رابطه عوامل جمعیتی موثر بر رضایت مندی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور هرمزگان بوده است. در این پژوهش، از روش تمام شماری استفاده شده است، که شامل 50 نفر می باشند. طرح تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی و تکنیک آن پرسشنامه بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت از، مقیاس رضایت مندی شغلی(JDI) و پرسشنامه محقق ساخته (عوامل جمعیتی) است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، مقادیر ضریب همبستگی اتا برای وضعیت تاهل و بومی یا غیر بومی بودن به ترتیب 019/0 و 013/0 و مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای متغیر سن 028/0 می باشد؛ که ضرایب بسیار پایینی است. همچنین رابطه بین رضایت مندی شغلی و وضعیت تاهل، بومی یا غیر بومی بودن و سن به ترتیب با توجه به مقدار 129/0 T=، 095/0 T= و038/0 F= و سطح معناداری 900/0sig=، 925/0sig= و 846/0sig= رد می شود. بنابراین رابطه ی معناداری بین متغیرهای جمعیتی با رضایت مندی شغلی بدست نیامد. نمره میانگین رضایتمندی شغلی اساتید 18/240 می باشد و تحلیل ها نشان داد، در مجموع رضایت مندی شغلی در بین 32 نفر از اساتید دانشگاه پیام نور هرمزگان بین 19/201 تا 18/278 بود؛ این به آن معناست که رضایتمندی 64 درصد از جامعه آماری در سطح متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی شغلی، عوامل جمعیتی، بومی بودن
|
 • Asadollah Norouzi*, Maryam Ghasemi Page 8
  Wedding ceremony is one of the rituals that has deep roots in our culture. This ceremony finds similarities and differences according to the geographical can cultural situations. Hormozgan province has a high cultural variety and holds its own special folklore, each of them having a lot to say. Wedding ceremony is not an exception to this rule. This paper studies the Hanabandan ceremony in Mehrgan rural district, part of Parsian district. The study also takes a look at the conduct of the ceremony in other parts of the province. The ceremony has songs which have been related to in this paper so that they may be saved from oblivion and disappearance. The ceremony is not conducted as it used to be in the past, but it has kept its symbolic form and has not vanished up to now.
  Keywords: Hormozgan, Mehrgan, Wedding Ceremony, Hannah, Hannabandan, Hannabandan Songs
 • Hesam Al Din Naghavi* Page 34
  Some historians and researchers in the Arab countries not only intend to adopt the name of Persian Gulf but also claim that Hormoz kings are Arab descendants and their kingdom belongs to Arab countries. Therefore in addition to historical facts it is necessary to review Persian Gulf literature once again in order to show that the claims are basically absurd. This paper studies Salimi Jarooni’s Shirin And Farhad from a text-analyzing point of view. In this text Salimi has -unintentionally- reflected the concept of Iran-land and the national awareness which has been prevalent among the people of the region in that era, before the formation of a centralized government
  Keywords: Persian Gulf, Iranian, identity, Salimi Jarooni, Masnavi Shirin, Farhad
 • Benjamin Ansari Nasab* Page 55
  Water is the source of life and it has been the most essential and even the most sacred material for creation and survival. Islam counts water under the purities and the Muslims use water to purify and find relation with the origin of being. Based on the arid climate of the southern Iran, it is quite natural that water becomes an influential factor in beliefs, ideas, rituals and costumes of the place. Pray for rain (or Ghbleh-Doa) is one of these rituals. This paper holds a semiotic study of the elements and the sociological functions of the ritual. It also shows how a ritualistic structural model can help the individual feel comfortable, emotionally secure and become socially ordered and finally socialized.
  Keywords: Pray for Rain Ritual, Semiotics, Emotional Security, Social Order
 • Badriyeh Barazandeh, Jahanbakhsh Rahmani , Ali Rashidpour Page 71
  The present study aims to probe the barriers to the consumption of written cultural goods in Bandar Abbas using the descriptive method of survey. The statistic population of this study is all experts in cultural organizations of Bandar-Abbas in 1391. Using Cochran sampling and random sampling based on volume we have selected 203 people as the sample. Research tools are questionnaires in two parts: one, demographic variables; two, ocean research on economic, social, media, education and the promotion. Face and content validity of the instrument has been approved by expert faculty, and its validity has also been confirmed by factor analysis Cronbach alpha reliability of the 81/0 respectively. For the analytical test data analysis, factor analysis, t test, analysis of variance has been used.Results showed that the economic barriers "cultural goods prices written" with a load factor of 798/0 and the highest rate of social barriers factor "down the role of the family in writing of cultural goods" with a load factor of 867/0, respectively. Findings showed that the economic and social barriers and cultural barriers to consumption goods were written more than average. Schools "with a load factor of 630/0 and the highest coefficient factor in the advertising and information barrier's advertising practices in the writing of cultural goods" with a load factor of 651/0, respectively. Results showed that the rate of systemic barriers, educational barriers and obstacles for new media advertising and media consumption of cultural goods was written at an intermediate level. Also according to the demographic characteristics of no difference in opinion, experts observed.
  Keywords: Culture, Consumption, Cultural Consumption, Written Cultural Goods
 • Sedighe Shahbazi Ahmadi* Page 89
  Airholes are historical elements in the Iranian architecture and have important aspects in the local architecture. Airholes are known as cooling systems that help air ventilation by the use of wind energy. Hormozgan airholes are not comparable to those of Yazd since the former are very simple and uniform. Despite this fact Hormozgan airholes can be categorized according to the location in the house plan and the front. Just like dissimilar space organizing in the Hormozgan houses the location of the airholes is different in each house. It can vary based on the organization and the foundation of the house. Therefore, airholes influence as the culmination sky point is also different in every house. Generally speaking the location of the airholes in plans isrelevant to the plan shape in which bigger houses have got two airholes and the smaller ones only one. This study is based on library research and field study. The method of the research is descriptive.
  Keywords: Typology, Traditional Airholes, Traditional Architecture, Hormozgan
 • Maryam Bahmani Chahestani* Page 106
  Folklore is a sign of oral literature of the local people in each area for it can cover a large amount of oral culture and literature of every climate. These stories have been retold from generations to the next; yet, they have kept their attraction and influentially. But if actions won’t be done on time in order to write the stories chances are that the stories will disappear from minds. Folklore has a special place among common people since it helps culture and heritage of Hormozgan survive and the aims of the nation be realized. Hormozgan folklore stories have left significant footprints and the presence of these elements has made it a good category to be analyzed.
  Keywords: Oral Literature, Persistent Culture, Heritage, Legend, Story
 • Mahboobeh Mehrabi* Page 118
  The first step towards achieving a successful board is the identification of the factors that affect the quality of professors’ activities. This paper aims to investigate the relation between demographic factors and job satisfaction among faculty members of Hormozgan Payam-e-Noor University. The study population is all the members of the university. Fifty lecturers were selected by Census. The design of this study was descriptive-correlation. The tools that were used in this study include the job Satisfaction Questionnaires scale of (JDI) and Self-Designed scale for another factors. According to the results of the data analysis, the Eta correlation coefficient for marital status and native or non-native were 0/019, 0/013, and that for the age is 0/028; which has a very low coefficient.The relationship between job satisfaction and marital status, native or non-native and age were to the value of T=0/129, T= 0/095 and F=0/038 and significance level sig =0/900, sig=0/925 and sig=0/846 rejected.The relationship between demographic variables and job satisfaction wasnt found. The average score for teacher satisfaction is 240/18. The analysis showed that, overall job satisfaction among 32 teachers in Hormozgan Payame- Noor university is between 201/19 and 278/18 respectively, this means that 64 percent of community satisfaction is the statistical average.
  Keywords: job satisfaction, being native, married, age