فهرست مطالب

یافته - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 56، تابستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 56، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرهاد شاهسوار، توماج سابوته، شهاب فروتنی، مهرزاد جعفرزاده *، بهنام اسدی فر صفحات 5-14
  مقدمه
  پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (KIR) یک خانواده از پذیرنده های مهار کنندگی و فعال کنندگی هستند که به طور عمده توسط سلول های کشنده طبیعی NK)) بیان می شوند. پروتئین های KIR به عنوان پذیرنده هایی عمل می کنند که مولکول های آنتی ژن لکوسیتی انسان (HLA) کلاس I را شناسایی می کنند. KIRها و لیگاندهای HLA کلاس I آنها در پاتوژنز انواع مختلف بیماری ها مشارکت دارند. هدف این مطالعه آنالیز ژنوتیپی KIR/HLA در قوم لر برای اولین بار بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 100 فرد سالم غیرخویشاوند لر از نظر ژن های KIR و لیگاندهای HLA به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توالی تایپ گردیدند. در نهایت، فراوانی ژن ها و ژنوتیپ های KIR و لیگاندهای HLA و ترکیبات KIR-HLA در جمعیت لر با جمعیت ایرانی مقایسه شد.
  یافته ها
  در جمعیت لر 22 ژنوتیپ KIR پیدا شدند و تمام ژن های KIR نیز مشاهده گردیدند. شایع ترین ژن های غیر چارچوبی در جمعیت لر KIR2DL1 و KIR2DP1 با 98٪ و KIR3DL1 و KIR2DS4 با 96٪ بودند. شایع ترین ژنوتیپ KIR مشاهده شده در جمعیت لر، ژنوتیپ AA با فراوانی 29٪ بود. از میان ژنوتیپ های لیگاند HLA، ژنوتیپ شماره 1 با فراوانی 35٪ بیشترین فراوانی را در جمعیت لر داشت. شایع ترین ترکیبات KIR-HLA مهاری و فعال کنندگی در جمعیت لر به ترتیب KIR2DL2/3+HLA-C1 با فراوانی 75٪ و KIR2DS2+HLA-C1 با فراوانی 47٪ بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که فراوانی ژن ها و ژنوتیپ های KIR و لیگاندهای HLA و ترکیبات KIR-HLA در جمعیت لر دارای ویژگی های کلی گزارش شده در جمعیت ایرانی می باشد، ولی با کاهش یا افزایش برخی فراوانی های هنوز هم منحصر به فرد است.
  کلیدواژگان: سلول های NK، ترکیبات KIR، HLA، قوم لر، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • بهرام دلفان، صادق آرمان فر، مصطفی آرمان فر صفحات 15-21
  مقدمه
  هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات هوازی و بی هوازی بر اضطراب و میزان ترشح هورمون کورتیزول خون کشتی گیران جوان بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی، از بین 200 کشتی گیر، 20 نفر (سن؛17-20 سال) داوطلب بر اساس دارا بودن درجات بالایی اضطراب انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تمرین هوازی و بی هوازی تقسیم شدند. آزمون های استفاده شده در این مطالعه شامل دویدن مسافت 2400 متر برای گروه هوازی و دویدن مسافت 400 متری در 3 نوبت برای گروه بی هوازی بود.
  یافته ها
  میانگین نمرات اضطراب گروه هوازی بلافاصله پس از آزمون کاهش یافت، در حالیکه میانگین نمرات اضطراب گروه بی هوازی بلافاصله پس از آزمون افزایش پیدا کرد(015/0>P). بلافاصله پس از آزمون یک جلسه تمرین بی هوازی، میانگین غلظت هورمون کورتیزول افزایش پیدا کرد، درحالی که میانگین غلظت هورمون کورتیزول درگروه تمرین هوازی کاهش پیدا کرد(01/0 >P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می توان عنوان نمود که یک جلسه تمرین هوازی در کاهش اضطراب کشتی گیران موثر بوده است و همچنین تداوم این تمرینات در دراز مدت با کاهش سطوح هورمون کورتیزول موجب کاهش اضطراب و ایجاد شرایط روحی و روانی متعادل در ورزشکاران می گردد.
 • علیرضا آذرگون، مجتبی احمدی نژاد *، صبا سلیمانی، سلیمان حکمتی فر صفحات 22-29
  مقدمه
  با پیشرفت علوم پزشکی و کنترل بیماری های عفونی، سرطان ها در جوامع بشری بیش از پیش جلب توجه می-کنند.سرطان های بخش فوقانی دستگاه گوارش یکی از مهمترین سرطان ها بوده که شیوع بالایی در بسیاری از کشورها دارد.
  مواد و روش ها
  یک بررسی کلی بر 73 بیمار مراجعه کننده با دیفساژی، درد اپی گاستر و کاهش وزن در مدت کوتاه که نتیجه بررسی پاتولوژیک آنها موید وجود بدخیمی در بخش فوقانی دستگاه گوارش بود از 15 فروردین 84 تا 15 فروردین 85 انجام شد. متغیرها در این مطالعه شامل سن و جنس، مصرف سیگار، سطح سواد، سابقه فامیلی سرطان، مصرف غذای چرب، مصرف چای داغ، نوع پاتولوژیک سرطان و محل آناتومیک تومور بود.
  یافته ها
  شیوع سرطان های بخش های فوقانی دستگاه گوارش در مردان دو برابر زنان بود. بیشترین شیوع سرطان های بخش های فوقانی دستگاه گوارش در دهه هفتم و سپس دهه هشتم زندگی بود. در این مطالعه بیشتر بیماران مصرف چای داغ را ذکر می کردند اما مصرف غذای چرب را ذکر نمی کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  سرطان مری و معده در استان لرستان و همچنین ایران از شیوع بالایی برخوردار می باشد که حدس زده می شود نقش عوامل تغذیه ای در ایجاد سرطان های فوق از مصرف سیگار مهم تر باشد.
  کلیدواژگان: سرطان مری، سرطان معده، دیسفاژی، کاهش وزن در مدت کوتاه
 • مجتبی احمدی نژاد *، یونس عزیزپورفرد، الهام سنیسل بچاری صفحات 30-36
  مقدمه
  بیماری پیلونیدال شیوع رو به افزایشی دارد (26نفر از هر 100000) و عمدتا محدوده سنی 40-18سالگی را درگیر می کند. با توجه به اینکه محدوده سنی مذکور بهینه ترین زمان فعالیت اجتماعی و اقتصادی افراد می باشد، برآن شدیم که به ارزیابی پیش آگهی بیماران تحت جراحی سینوس پیلونیدال بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سالهای 1391-1383 بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در قالب مطالعه همگروهی تاریخی ابتدا با مراجعه به واحد بایگانی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد و دریافت پرونده و شماره تماس بیماران مذکور تحت اعمال جراحی سینوس پیلونیدال (به سه روش مطرح)، متغیرهایی چون سن، جنس، شغل، سابقه ابتلا به بیماری های مشابه، روش جراحی به کار رفته، عوارض پس از درمان صورت گرفته و... مورد بررسی و تحلیل آماری قرار خواهند گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  در پایان مطالعه گزارش گردید که بیشترین عوارض پس از درمان سینوس پیلونیدال، مربوط به روش جراحی باز بوده است. منجر به فاصله گرفتن بیش از حد بیمار از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نیز می گردد.
  یافته ها
  تمامی بیماران تحت درمان با روش بسته با درن و یا بخیه در مقایسه با روش باز(حدود 50 درصد) رضایت بالا را مطرح کردند(04/0=P در بیماران مونث و002/0=P در بیماران مذکر). همچنین شایعترین عارضه مطرح در روش های درمانی بسته، خونریزی از موضع بود. در حالی که در جراحی باز عمده بیماران از درد طولانی مدت موضع و در ادامه به ترتیب از عفونت موضع، خونریزی و عود سینوس پیلونیدال شاکی بوند(024/0=P در بیماران مونث و000/0=P در بیماران مذکر).
  کلیدواژگان: سینوس پیلونیدال، پیش آگهی، عوارض
 • مهرنوش مقدسی *، پرهام رئیسی، شقایق حقجو جوانمردی، محمدحسن تاج الدینی، مجید طاعتی، بهاره امجدی صفحات 37-45
  مقدمه
  مطالعات جدید نشان داده اند که ورزش منظم حساسیت مغز به آسیب های مغزی تحت شرایط پاتولوژیک مختلف را کاهش می دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کردن نقش حفاظتی ورزش منظم بر هیپوکامپ بعد از هیپوپرفیوژن مغزی می باشد.
  مواد و روش ها
  رتهایی از نژاد ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، هیپوپرفیوژن (دوم)، ورزش (سوم) و ورزش – هیپوپرفیوژن (چهارم) تقسیم شدند. حیوانات گروه های سوم و چهارم وادار شدند 2.5 ماه هر روز به مدت 1 ساعت برروی تردمیل با سرعت 17 متر در دقیقه بدوند. شریان کاروتید مشترک راست در حیوانات گروه چهارم، پس از پایان دوره ورزش با نخ بخیه بسته شد. در گروه دوم تنها عمل بستن رگ کاروتید صورت گرفت و گروه کنترل هیچکدام از اعمال فوق (ورزش و بستن رگ کارتید) بر حیوانات انجام نگرفت. سپس 72 ساعت بعد از بستن کاروتید حیوانات کشته شدند و فعالیتهای آنزیم های آنتی اکسیدان (آنتی اکسیدان توتال، کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز) در هیپوکامپشان توسط کیت های الیزا اندازه گرفته شد.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ورزش اثر حفاظتی بر هیپوکامپ حیوانات از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان بویژه سوپر اکسید دیسموتاز در 72 ساعت بعدازایجاد هیپوپرفیوژن دارد.به نظر می رسد مطالعه بیشتر در این زمینه برای دانستن مکانیسم ورزش مورد نیازمی باشد.
  یافته ها
  ورزش فعالیت کل آنزیم های آنتی اکسیدان را در هیپوکامپ چپ حیوانات گروه چهارم در مقایسه با گروه های دوم وکنترل به طور معناداری افزایش داد.در گروه دوم فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در هیپوکامپ کاهش یافت(05/0< p)، اما ورزش موفق گردید این مقدار را به مقدار گروه کنترل برساند. فعالیت آنزیم کاتالاز در گروه چهارم نسبت به گروه اول و دوم به طور معنا داری در اثرورزش افزایش یافت. فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز بین نیمکره ها در هرگروه تفاوت معناداری را نشان نداد.
  کلیدواژگان: هیپوپرفیوژن، کاروتید، ورزش، آنزیم های آنتی اکسیدان، هیپوکامپ
 • مجید طوافی *، احمد تمجیدی پور صفحات 46-53
  مقدمه
  هدف مطالعه بررسی تعداد انواع فولیکول های تخمدانی و تغییرات رحمی در 3، 6 و 9 ماه بعد از بستن دوطرفی لوله های رحمی در موش بزرگ بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 60 موش بزرگ (اسپراگو-داولی) ماده دوماهه به دو گروه کنترل و گروه بستن لوله های رحمی (هر گروه 30 حیوان) تقسیم شدند. بستن لوله ها دوطرفی و شبیه روش پومروی انجام گرفت. هر سه ماه 10 حیوان از گروه کنترل و 10 حیوان از گروه بستن لوله ها به طور تصادفی انتخاب و سپس تخمدان و رحم چپ حیوان نمونه گیری و در محلول فرمال سالین ثابت گردید. برش های پارافینی (5 میکرون ضخامت) تهیه و به روش هماتوکسیلین-ائوزین و تریکروم رنگ آمیزی شدند. تغییرات آندومتر به طریقه کیفی و انواع فولیکول های تخمدانی شمارش گردیدند. داده ها با آزمون من – ویتنی با نرم افزار SPSS13 ارزیابی گردیدند(05/0< p).
  بحث و نتیجه گیری
  بستن دو طرفی لوله های رحمی در موش بزرگ موجب تغییرات معنادار در تعداد انواع فولیکول های تحمدانی و جسم زرد نمی شود ولی ممکن است موجب القای التهاب آندومتر و هیپرپلازی کیستیک آندومتر در دراز مدت گردد.
  یافته ها
  بین گروه کنترل و گروه بستن لوله ها بعد از 3، 6 و 9 ماه تغییرات معناداری در تعداد انواع فولیکول های تخمدانی و جسم زرد وجود نداشت. ارتشاح متوسط تا شدید سلول های التهابی در آندومتر گروه بستن لوله ها مشاهده شد. برای اولین بار هیپرپلازی کیستیک آندومتر در20% حیوانات 9 ماه بعد از بستن لوله ها مشخص گردید.
  کلیدواژگان: بستن دو طرفی لوله ها، عوارض جانبی، فولیکول های تخمدانی، آندومتر، موش بزرگ
 • کمال صولتی دهکردی *، مسعود نیک فرجام صفحات 54-61
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی عصر ماست. هدف از پ‍‍‍‍ژوهش حاضر تاثیر آموزش روانی خانواده در کنار درمان استاندارد پزشکی در سیر بهبودی و پیشگیری از عود علائم بیماران افسرده اساسی بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با درمان استاندارد پزشکی توام با آموزش روانی خانواده در بیماران با اختلال افسردگی اساسی در مقایسه با درمان استاندارد پزشکی می تواند اثر بخشی بیشتری در بهبود و پیشگیری از عود علائم افسردگی داشته باشد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش ما نشان داد اختلاف معنی داری بین گروه تجربی و گروه کنترل در مرحله پس از مداخلات (001/0=p) و مرحله پیگیری (008/0=p) بدست آمد.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه کار آزمایی بالینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. دو گروه تحت درمان استاندارد پزشکی بوده، که خانواده یکی از این گروه ها 8 جلسه تحت آموزش روانی خانواده قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده آزمون افسردگی بک (ІІBDI -) بود که در سه مرحله پیش از مداخله، پس از مداخله و 6 ماه پس از آخرین مداخلات (پیگیری) روی بیماران اجرا گردید. داده های پژوهشی از طریق تحلیل کوواریانس (آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: افسردگی، آموزش روانی خانواده، درمان استاندارد پزشکی، عود، پیشگیری
 • افسانه بدری زاده *، علی فرهادی، محمد جواد طراحی، ماندانا ساکی، غلام رضا بیرانوند صفحات 62-69
  مقدمه
  پرستاران به دلیل مشکلات شغلی و شرایط سخت کاری بیشترین استرس شغلی را تجربه می کنند و در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. پرستارانی که از سلامت عمومی خوبی برخوردار نیستند، قادر نخواهند بود که مراقبت های موثری از بیماران انجام دهند. با توجه به اهمیت ارتقاء سلامت روان پرستاران و نقش کلیدی آنها بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری، محقق بر آن شد تا تحقیقی را در خصوص تعیین وضعیت سلامت روان در پرستاران انجام دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته مهم این پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت و معنادار فعالیت ورزشی در سلامت روان، ضروری به نظر می رسد که پرستاران فعالیت های ورزشی منظم را در برنامه زندگی خود قرار دهند و بدین وسیله موجبات ارتقاء سلامت عمومی خود را فراهم آورند.
  یافته ها
  در کل 78 نفر (2/46 درصد) سلامت روان مطلوب و 91 نفر (8/53 درصد) دارای اختلال در سلامت روان بودند. میزان سلامت روان کلی با میانگین 9/27 درصد و انحراف معیار 1/13 بدست آمد. در خصوص ابعاد سلامت عمومی بیشترین نشانه عدم سلامت روان در بعد عملکرد اجتماعی (5/9%) بود و کمترین نشانه عدم سلامت در بعد افسردگی (3%) بود. در بررسی ارتباط بین سلامت روان و ویژگی های دموگرافیک (نوبت کاری، سن، جنس و وضعیت تاهل و سابقه کار و سطح درآمد) هیچگونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید. اما بین فعالیت ورزشی با سلامت روان ارتباط معناداری مشاهده گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی می باشد که در کل 169 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان-های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری داده ها توسط دو پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بود انجام گرفت و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های chi-squar، T- test و ANOVA) و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  کلیدواژگان: پرستار، سلامت روان، بیمارستان
 • سعید ناظری، مهدی هدایتی، حسن احمدوند صفحات 70-75
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که استرس اکسیداتیو ناشی از کشیدن سیگار باعث کاهش سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن گردیده که در طولانی مدت می تواند باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی در افراد سیگاری شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه بر روی 30 فرد داوطلب سیگاری (سن35- 25 سال) که روزانه بیش از 10 نخ سیگار مصرف می کردند، انجام گرفت. گروه شاهد نیز 30 فرد داوطلب غیر سیگاری (سن35-25 سال) بودند. نمونه های خون ناشتا از این افراد گرفته شد. میزان فعالیت سرمی آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام آنها سنجیده شد. داده ها به صورت میانگین±انحراف استاندارد توصیف شد و میانگین داده ها در دو گروه با آزمون T مستقل ارزیابی شد. برای آنالیز آماری نیز نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در گروه آزمون کاهش آماری معناداری با گروه کنترل داشتند (05/0>p).
  مقدمه
  استرس اکسیداتیو نقش مهمی را در پاتوژنز بسیاری از بیماری ها مانند سرطان ریه، بیماری های مزمن انسداد ریوی و آترواسکلروز دارد. دود سیگار باعث افزایش استرس اکسیداتیو از طریق تولید رادیکال های فعال اکسیژن و کاهش سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر دود سیگار در تغییر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در افراد سیگاری است.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، تمرین بی هوازی، کورتیزول، اضطراب
 • صادق خدامرادی *، محمدعلی بشارت، آزاد همتی صفحات 76-86
  مقدمه
  مکانیسم های دفاعی، مسئولیت محافظت از (من) در برابر ناملایمات، اضطراب ها و کاستی های محیطی و درونی را بر عهده دارند و تحت تاثیر سازه های مختلف شخصیتی ممکن است کنش وری بهنجار یا نابهنجار داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مکانیسم های دفاعی بیماران مبتلا به سرطان سینه و گروه غیربالینی انجام گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش – چه از لحاظ گستردگی و چه از لحاظ موضوع – از معدودترین پژوهش هایی بود که در آن برخی از عوامل روانی در مبتلایان به سرطان سینه بررسی و همسو با نظریات قبلی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ مولفه های روانی و بیماری های جسمانی، این نتیجه دست آمد که مبتلایان به سرطان سینه از مکانیسم هایی استفاده می کنند که نظریه پردازان روان پویشی آنها را دریچه ای به سوی نابهنجاری جسمی و روانی می دانند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین مکانیزم های دفاعی نابالغ و نوروتیک در گروه مبتلا به سرطان سینه به طور معناداری بیشتر از جامعه غیربالینی است و در مقابل میانگین مکانیزم های دفاعی بالغ در جامعه غیربالینی بیشتر از افراد مبتلا به سرطان سینه بوده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 246 نفر از مبتلایان به سرطان سینه و 204 نفر از دانشجویان به عنوان نمومه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه DSQ بود.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، مکانیسم های دفاعی، اضطراب
 • حجت صادقی علی آبادی *، مهرسا صارمی، مینا میریان، علیرضا قنادی صفحات 87-94
  مقدمه
  دود طبی حاصله از منابع طبیعی سلامتی بخش در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می گردد. یکی از این دودهای دارویی، دود ناشی از سوختن سرگین الاغ ماده با نام «عنبر نسارا» است. عنبر نسارا در طب سنتی و عامیانه ایران برای درمان بیماری های عفونی باکتریایی و ویروسی، تومورها و کیست های واژینال کاربرد دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  دود دارویی عنبر نسارا، حاوی ترکیبات فرار متعددی است که آثار سیتوتوکسیک مشاهده شده را می توان به آنها نسبت داد. مطالعات بیشتر روی این نمونه ها ترکیبات موثره آن را مشخص خواهد نمود.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد دود ناشی از سوختن عنبر نسارا روی رده های سلولی فوق الذکر در غلظت های معادل 2/0 میلی گرم یا کمتر اثر کشنده دارد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، سرگین الاغ ماده از شهرضا در استان اصفهان طی تابستان 1390 جمع آوری و توسط دستگاه طراحی شده، سوزانده شد. دود حاصله در لوله ای حاوی آب و n-هگزان که توسط آب و یخ احاطه شده بود، جمع آوری گردید. حلال در مجاورت هوا تبخیر و از نمونه خشک شده برای انجام آزمون سمیت سلولی به روش MTT، غلظت های 4/0، 3/0، 25/0، 2/0، 125/0، 1/0، 625% و 325% میلی گرم در میلی لیتر محیط کشت حاوی 1%، DMSO تهیه شد. اثر سمیت سلولی این غلظت ها پس از 48 ساعت انکوباسیون روی دو رده سلولی سرطانی (KB و Hela) و یک رده سلولی نرمال L929 از طریق تعیین درصد سلول های زنده بررسی گردید.
  کلیدواژگان: عنبر نسارا، دود دارویی، درمان سرطان، سمیت سلولی، MTT، KB، Hela، L929
 • هانیه سادات اجتهد، جواد مهتدی نیا *، عزیز همایونی راد، میترا نیافر، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 95-104
  مقدمه
  التهاب در پیشرفت دیابت و بیماری های قلبی- عروقی ناشی از آن نقش مهمی ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ماست پروبیوتیک بر قند خون و عامل التهابی پروتئین واکنشی C در بیماران دیابتی نوع دو انجام گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف ماست پروبیوتیک به عنوان درمان کمکی به بیماران دیابتی نوع دو قابل توصیه است.
  یافته ها
  دریافت ماست پروبیوتیک منجر به کاهش معنی دار غلظت سرمی پروتئین واکنشی C شد (05/0 > P). غلظت قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در گروه ماست پروبیو مصرف ماست پروبیوتیک به عنوان درمان کمکی به بیماران دیابتی نوع دو قابل توصیه است. تیک در مقایسه با گروه شاهد بعد از مداخله به طور معنی داری پایین تر بود (05/0 > P).
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور روی 60 بیمار دیابتی نوع دو (23 مرد و 37 زن) در بیمارستان سینای تبریز انجام گرفت. افراد گروه آزمون، روزانه 300 گرم ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LA-5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB-12 و افراد گروه شاهد، روزانه 300 گرم ماست معمولی به مدت 6 هفته دریافت نمودند. دریافت های غذایی، شاخص های تن سنجی و شاخص های بیوشیمیایی در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی زوجی و تحلیل کوواریانس انجام شد.
  کلیدواژگان: ماست پروبیوتیک، پروتئین واکنشی C، قند خون ناشتا، دیابت نوع دو
|
 • Farhad Shahsavar, Tomaj Sabooteh, Shahab Forutani, Mehrzad Jafarzadeh *, Behnam Asadifar Pages 5-14
  Introduction
  Killer-cell Immunoglobulin-like Receptors (KIR) are the members of inhibitory and activating receptors expressed chiefly by the natural killer cells (NK). KIR proteins operate as receptors detecting human leukocyte antigen class Ι molecules (HLA). KIRs and their class Ι HLA ligands contribute in the pathogenesis of many kinds of diseases. The aim of this study was to genotypic analysis of KIR/HLA in the Lur population for the first time.
  Materials And Methods
  In this study، 100 unrelated healthy Lur individuals were KIR and HLA ligand typed by polymerase chain reaction-sequence specific primers genotyping assay. Finally، the frequency of KIR and HLA ligand genes and genotypes، as well as KIR/HLA combinations in the Lur population was compared with the Iranian population.
  Results
  Twenty two KIR genotypes and all of the KIR genes were observed in the Lur population. The most prevalent non-framework genes were KIR2DL1 and KIR2DP1 with the frequency of 98% and KIR3DL1 and KIR2DS4 with the frequency of 96% in the Lur population. AA genotype with the frequency of 29% was the most frequent KIR genotype ever regarded in the Lur population. The number one genotype with the frequency of 35% was the most frequent genotype in the Lur population among HLA ligand genotypes. The most common inhibitory and activating KIR/HLA combinations were KIR2DL2/3+HLA-C1 with the frequency of 75% and KIR2DS2+HLA-C1 with the frequency of 47%، respectively. Discussion and
  Conclusion
  The results illustrate that the frequency of KIR genes and genotypes، HLA ligands and the KIR/HLA combinations has total similar features with the Iranian population، but it is still unique by increasing or decreasing of some frequencies in the Lur population.
  Keywords: NK cells, KIR, HLA combinations, Lur population, polymerase chain reaction
 • Bahram Delfan, Sadegh Armanfar, Mostafa Armanfar Pages 15-21
  Background
  The aim of this study was to examine the effect of aerobic and anaerobic training on anxiety and cortisol hormone secretion levels in the blood of young wrestlers.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study، of 200 wrestlers 20 volunteers (Ageed 17-20 years) who were selected on the basis of having high levels of anxiety were randomly divided into two groups of 10 each aerobic and anaerobic exercise. Tests used in this study included distance running of 2400 m for aerobic exercise group and running distance of 400 meters in three times for anaerobic exercise group.
  Results
  The mean anxiety scores of the aerobic group decreased immediately after the test، while mean anxiety scores of the anaerobic group increased immediately after the test (P<0. 015). Immediately after a training session of anaerobic test، serum cortisol increased، while it was vice versa in the aerobic group (P<0. 01).
  Conclusion
  Regarding the results of the research it can be said that one session of aerobic exercise was effective in decreasing anxiety of wrestlers and also a long-term continuation of these exercises reduces anxiety and the cortisol hormone level which leads to mental and emotional balance of athletes.
  Keywords: Anxiety, Aerobic exercise, Anaerobic exercise, Cortisol
 • Alireza Azargoon, Mojtaba, Ahmadinejad *, Saba Soleymani, Soleiman Hekmatifar Pages 22-29
  Background
  With advances in medical sciences and control of infectious diseases cancers in human societies are increasingly attract attention Cancers of upper gastrointestinal is among the most important cancers which has a high incidence in many countries.
  Materials And Methods
  This cross-sectinal study was conducted on 73 patients with dysphagia، epigastric pain، and weight loss in the short term that the pathologic study confirmed the presence of cancer in the upper gastrointestinal tract since Aprill 2005 to April 2006.
  Results
  The incidence of upper gastrointestinal cancer in men was twice as high as that of women. The upper GI cancers were most prevalent in the seventh and eight decade of life. In this study، patients were given hot tea، but did not mention the consumption of fatty foods.
  Conclusion
  Esophageal and gastric cancers are very frequent in Lorestan province and also Iran. It seems that the role of nutritional factors may be more important than smoking.
  Keywords: Esophageal cancer, Gastric cancer, Dysphagia, Weghit loss
 • Mojtaba Ahmadinejad *, Yones Azizpourfard, Elham Snysl Bchary Pages 30-36
  Background
  Pilonidal disease incidence is increasing) 26 people per 100،000 (aged 18 - 40 years old. As a matter of fact، this age range is the most optimal time of anindividual social and economic activities. Thus it was decided to assess the prognosis in patients with pilonidal sinus surgery in Shohada hospital of Khorramabad during 2005-2012.
  Materials And Methods
  In a retrospective cohort study by referring to the archives of Khorramabad Shohada hospital and receiving records and contact numbers of the patients undergoing pilonidal sinus surgery(primary closure versus open delayed closure)، variables such as age، gender، personal history of previous illnesses، surgical procedure used، complications after treatment and etc. were statistically analyzed and evaluated.
  Results
  It was reported that all patients treated with primary closure surgery method، compared to the open healing (50% of patients) had deep satisfaction (P= 04. 0 in female patients and P= 002. 0 in male patients). The most common complication of the primary closure، was bleeding from the position. While in patients with open healing، most patients complain of long term pain of surgery position، as well as local infection، bleeding and recurrent pilonidal sinus، respectively (P = 024. 0 in female patients and P= 000. 0 in male patients).
  Conclusion
  According to the results the most common complications after pilonidal disease، were related to open delayed closure procedure، which keeps the patients to be aloof from social and economic activities.
  Keywords: Pilonidal sinus, Prognosis, Complications, Khorramabad
 • Mehrnoosh Moghaddasi *, Parham Raeisi, Shaghayegh Haghjooy Javanmard, Mohammad Hasan Tajoldini, Majid Taati, Bahare Amjedi Pages 37-45
  Background
  Introduction
  Physical exercise is known to lessen vulnerability to brain damage under different pathologic conditions. The aim of this study was to investigate the protective role of regular exercise on hippocampus in hypoperfusion condition.
  Materials And Methods
  The wistar rats were randomly divided to one four groups، control (surgery without occlusion) (first)، hypoperfusion (second)، exercise (third) and exercise –hypoperfusion (fourth) groups. Animals of third and fourth groups were made to run on treadmill for one hour once a day for two and half months. The right common carotid of animals in the fourth group was occluded after the cessation of exercise. In the second group، the right common carotid artery was only occluded and in the control group neither of these actions (applying exercise and occlusion of carotid) was done. Then the animals were sacrificed 72 hours after the occlusion and the hippocampal enzyme activities (total antioxidants، catalase and superoxide dismutase) were measured by ELISA method.
  Results
  The exercise significantly increased the total antioxidant enzyme activities in left hippocampus of fourth group in comparison with second and control groups. The superoxide dismutase activity was decreased significantly in the second group in comparison with control and the exercise successfully returned these activities to normal level in the fourth group. The exercise increased catalase activity in hippocampi of fourth group to the control and second groups. There was no significant difference of superoxide oxidase and catalase activitie between hemispheres in every group (p<0. 05)، but the difference of total antioxidant activities between hemispheres in the fourth group was significant.
  Conclusion
  This study showed that exercise has prventive role in hippocampus by increasing antioxidant enzyme activities especially superoxide enzyme in brain 3 days after occluding right carotid. More studies are needed for clarifying of its mechanism.
  Keywords: Cerebral hypoperfusion, carotid, exercise, antioxidant enzyme, hippocampus
 • Majid Tavafi *, Ahmad Tamjidipoor Pages 46-53
  Background
  The aim of this study was to evaluate ovarian follicular numbers and uterus changes at 3، 6 and 9 months after bilateral tubal ligation (BTL) in rat.
  Materials And Methods
  In this experimental study 60 female rats (Sprague-Dawley)، aged two months were divided into control and BTL groups (30 per group). Uterine tubes ligation was done bilaterally similar to pomeroy method. Each 3 months، 10 control and 10 BTL animals were selected randomly and then left ovary and uterus were sampled and fixed in formal saline solution. Paraffin sections (5-µ thickness) prepared and were stained by H and E and trichrom methods. Endometrial changes were studied qualitatively and the numbers of follicle types were counted. Data were analyzed by Mann-Withney U test with SPSS 13 software (p<0. 05).
  Results
  There were no significant differences in the number of follicle types and corpus luteum between control and BTL groups after 3، 6 and 9 months. Moderate to severe inflammatory cell infiltration were seen in the endometrium of BTL group. Endometrial cystic hyperplasia for the first time was detected in 20% of BTL group after 9 months.
  Conclusion
  Tubal ligation cannot lead to changes in number of ovary follicles types and corpus luteum significantly but it can be induced endometrial inflammation and endometrial cystic hyperplasia at long time in rat.
  Keywords: Bilateral tubal ligation, Side effects, Ovarian follicles, Endometrium, Rat
 • Kamal Solati Dehkordi *, Masoud Nikfarjam Pages 54-61
  Background
  Depression is one of the common our age psychiatry disorders. The purpose of the present study to determine the effect of family psychoeducation and standard treatment medical on improvement and prevent relapse symptoms of major depression patients.
  Materials And Methods
  This is a clinical trial using convenience sampling method to randomly recruit 60 patients admitted with major depression disorder and were randomly allocated into two equal groups. Two groups received standard treatment medical that one of the groups in eight under went family psychoeducation sessions. Beck Depression Inventory II was applied to all two groups befor and after and follow –up stages. Data analyzed by covariance (Ancova)test.
  Results
  our findings indicated there were significant difference between Experimental group and control group after therapeutic interventions and follow-up stages (P<0.05).
  Conclusion
  Standard treatment medical in addition to by family psychoeducation in major depression disorder patients can more efficient in improving and prevent relapse depression of symptoms in compared to standard treatment medical.
  Keywords: Depression, family psychoeducation, standard treatment medical, relapse, prevention
 • Afsane Badrizadeh *, Ali Farhadi, Mohammad Javad Tarrahi, Mandana Saki, Gholamreza Beiranvand Pages 62-69
  Background
  Due to the harsh conditions of work and job problems of nurses، they experience more job stress and are more vulnerable. The nurses who have not suitable general mental health، are not able to render effective care to patients. Regarding the importance of mental health promotion of nurses and their key role in the quality of nursing care، this research was carried out to determine nurses mental health status.
  Materials And Methods
  This research was a correlated cross - sectional study conducted on 169 nurses working in hospitals of Lorestan university of medical sciences. Data gathered by a questionnaire including demographic information and mental health questionnaire (GHQ-28) and then using descriptive statistics (mean and standard deviation)، inferential statistics (chi -squar) and T-test and ANOVA، and finally by use of SPSS software were analyzed.
  Results
  A total of 78 patients (46. 2%) were asymptomatic and 91 (53. %) were marked. Overall total mental health was an average of 27. 9% and a standard deviation of 13. 1، respectively. Findings of the study showed no significant relation between demographic features (sex، marital status، record of service and income level) and mental health، but significant association was found between physical activity and mental health.
  Conclusion
  Regarding the significant and positive effects of physical activity on mental health، it seems necessary for nurses to do regular physical activities in their life and enhance their mental health.
  Keywords: Nurse, Mental health, Hospital
 • Saeed Nazeri, Mehdi Hedayati, Hasan Ahmadvand Pages 70-75
  Background
  Oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of some diseases such as lung cancer، chronic obstructive pulmonary diseases and atheroscleorosis. Smoking may enhance oxidative stress through the production of reactive oxygen radicals in smoke and weakens the antioxidant defense system. The present study was conducted to determine the effect of cigarette smoking on superoxide dismutase، catalase enzymes activities and total antioxidant capacity in cigarette smokers.
  Methods
  This research was done on thirty male volunteers (25-35 years-old) who smoked over 10 cigarettes per day. Controls were thirty non-smoker male volunteers (25-35 years-old). Blood samples from overnights fasted subjects were used for the study. Catalase and superoxide dismutase activity and total anti oxidation capacity were analyzed. Data was described as mean±SD and data means of the two groups was compared by independent T-test. Data was analyzed by SPSS 18 software.
  Results
  The amount of total antioxidant capacity and catalase and superoxide dismutase activity had a significant statistical decrease in the group compared to the control group (p<0. 05).
  Conclusion
  This study showed that oxidative stress causes a decline of the body antioxidant protective system which in long time it can cause cardiac and blood-vessels diseases in cigarette smokers.
  Keywords: Cigarette, Total antioxidant capacity, Catalase, Superoxide dismutase
 • Sadegh Khodamoradi *, Mohammad Ali Besharat, Azad Hemmati Pages 76-86
  Background
  The defense mechanisms are responsible to protect the ((Ego)) against hardships، anxieties، and environmental and internal deficiencies. These mechanisms may be normal or abnormal while being influenced by the different constitutes of personality.
  Materials And Methods
  This research was done in order to study the defense mechanisms of both patients suffering from breast cancer and the nonclinical group. In this study 246 patients with breast cancer and 204 students were selected as samples. The tool of data-gathering in this study was DSQ.
  Results
  The finding showed that the mean of immature and neurotic defense mechanisms in the group suffering from breast cancer was significantly more than of nonclinical group. On the other hand، the mean of mature defense mechanisms in the nonclinical group was more than that of the group suffering from breast cancer.
  Conclusion
  This research، whether in terms of scope or issue _was the fewest studies that has examined some of the psychological factors in patients with Breast cancer. And concordant with previous theories based on interconnected components of psychological and physical ills gave this result that the Breast cancer sufferers use mechanisms that the psychodynamic theorists believe they function as a glimpse towards physical and mental abnormalities.
  Keywords: defense mechanisms, breast cancer, Anxiety
 • Hojat Sadeghi, Aliabadi *, Mehrsa Saremi, Mina Mirian, Alireza Ghannadi Pages 87-94
  Background
  Medicinal smoke has been in natural health products by many nations all over the worlds. Dung''s smoke called «Anbar Nasara» is one of the most used medicinal smokes in Iranian traditional medicine. Anber Nasara has been administered as inhalation in the treatment of viral or bacterial infections as well as for tumors and cysts in vaginal diseases in women. Its cytotoxic effects have been proposed in these studies.
  Materials And Methods
  Dung''s of female donkey have been collected from Shahreza، Isfahan province in summer 2011. The samples were burned in a specially designed apparatus and its smoke was collected in n-hexane solvent over ice-cold water. Solvent was evaporated in the air and dried residue was dissolved in DMSO and diluted in RPMI So that the final concentrations of 0. 4، 0. 3، 0. 25، 0. 2، 0. 125، 0. 1، 0. 0625، 0. 0312 mg/ml were obtained for MTT assay as a cytotoxic evaluation method against two cancer cells (KB and Hela) and a normal one (L929). After 48h incubation percent cell survival and IC50 values were obtained using ELISA plate reader at 540nm.
  Results
  Results showed that dung''s smoke were cytotoxic in tested concentrations against cancer cell lines in a dose dependent manner. The IC50 was calculated ≥ 0. 2 mg/ml.
  Conclusion
  Dung''s smoke consists of too many constituents and its cytotoxic effect may belong to one or complexes of constituents. More researches are under way to clarify these aspects of the study.
  Keywords: Anbar Nasara, MTT assay, Cytotoxicity, KB, Hela, L929
 • Hanoyesadat Ejtahed, Javad Mohtadi Nia *, Aziz Homayouni Rad, Mitra Niafar, Mohammad Asghari Jafarabadi Pages 95-104
  Background
  Chronic inflammation plays a major role in the progression of diabetes and its cardiovascular complications. The aim of the present study was to investigate the effects of probiotic yoghurt on blood sugar and C-Reactive Protein concentration as inflammatory factor in type 2 diabetic patients.
  Materials And Methods
  This double-blind، randomized clinical trial was conducted on 60 type 2 diabetic patients (23 males and 37 females) in Sina hospital in Tabriz. Subjects in intervention group consumed daily 300 gram of probiotic yoghurt containing Lactobacillus acidophilus LA-5 and Bifidobacterium lactis BB-12 and subjects in control group consumed daily 300 gram of conventional yoghurt for 6 weeks. Dietary intakes، anthropometric measurements and biochemical parameters were measured at the baseline and at the end of the study. Statistical analyses were performed by SPSS software using analysis of covariance and paired samples T-test.
  Results
  Probiotic yoghurt consumption significantly decreased C-Reactive Protein concentration (P<0. 05). The mean fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin were significantly lower in probiotic yoghurt group compared with the control group after intervention (P<0. 05
  Conclusion
  Consumption of probiotic yoghurt improved C-Reactive Protein concentration in type 2 diabetic patients. Probiotic yoghurt consumption is recommended as auxiliary therapy in type 2 diabetic patients.
  Keywords: Probiotic yoghurt_C_Reactive Protein_Fasting blood sugar_Type 2 diabetes