فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اکبر اسلامی، مهسا مرادی، فرشید قنبری، حسین راعی شکتایی صفحه 173
  فرآیند الکتروفنتون با تولید الکتروشیمیایی یون فرو و افزودن پراکسید هیدروژن برای تصفیه فاضلاب واقعی نساجی مورد بررسی قرار گرفت. اثر عواملی همچون چگالی جریان، غلظت پراکسید هیدروژن و زمان واکنش بر روی حذف رنگ و COD ارزیابی گردید. همچنین انرژی مصرفی و مقدار یون فرو تولیدی نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که 67.9% رنگ زدایی با 45 دقیقه الکترولیز، اعمال چگالی جریان 11.25 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و 73 میلی مولار پراکسید هیدروژن حاصل گردید. علاوه بر این در این شرایط انرژی مصرفی به ازای هر کیلوگرم COD حذف شده برابر 8.37 کیلو وات ساعت بود. در نهایت دو روش اندازه گیری، ADMI و جذب حداکثر در طول موج 400 نانومتر برای رنگ زدایی فاضلاب واقعی نساجی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فاضلاب نساجی، حذف رنگ، الکتروفنتون، ADMI
 • مازیار پروین زاده گشتی، رضا آسفی پور، آرش الماسیان صفحه 181
  آنزیم ها کاتالیزورهای زیست محیطی هستند که در فرآیندهای مرطوب نساجی به منظور بهبود زیردست و ظاهر، آهارگیری، سفیدگری، نرم کنندگی، مقاومت در برابر جمع شدگی، قابلیت رنگ پذیری و رفتار پرزدهی محصولات نساجی مختلف به کار می روند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات الیاف نایلون 66 توسط مخلوط آنزیم های پروتئاز و لیپاز می باشد. بررسی های انجام شده شامل طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز تجزیه حرارتی (TGA)، میزان کاهش وزن (WL)، طول خمش (BL)، میکروسکوپ الکترونی، میزان جذب رطوبت (MA) و طیف سنجی انعکاسی (RS) می شود. برای این منظور، پارچه های نایلون 66 به طور جداگانه با غلظت های مختلف مخلوط آنزیم های پروتئاز و لیپاز عمل آوری و سپس فرآیند رنگرزی روی پارچه ها با دو رنگزای اسیدی و واکنشی انجام شد. شدت پیک های اصلی در طیف FTIR نمونه های عمل آوری شده تغییرات شیمیایی در گروه های عاملی پلی پپتید را در پارچه نشان می دهد. مطالعات حرارتی کاهش دمای تجزیه حرارتی پلیمر عمل آوری شده را در دمای بالاتر از 400 درجه سانتی گراد نشان می دهد. مخلوط آنزیم های پروتئاز و لیپاز وزن نمونه ها را کاهش داده است که میزان کاهش وزن آنزیم لیپاز در مقایسه با آنزیم پروتئاز بیشتر است. نتایج اندازه گیری های رنگی نشان داد که غلظت بیشتر آنزیم لیپاز استفاده شده در مخلوط باعث افزایش جذب رنگزا در رنگرزی نمونه می شود.
  کلیدواژگان: نایلون 66، آنزیم، آبکافت، طیف سنجی FTIR، خصوصیات حرارتی
 • آرش الماسیان، محمد ابراهیم علیا، مازیار پروین زاده گشتی، غزاله چیذری فرد صفحه 195
  در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم (لانگمیور و فروندلیش) و سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای ارزیابی داده مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که جذب رنگزای بازیک قرمز 46 برروی کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک از ایزوترم لانگمیور پیروی می کند. همچنین سینتیک جذب رنگزا روی جاذب ها از سینتیک مرتبه دوم تبعیت می نماید. نتایج نشان دادند که کامپوزیت های سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک می توانند به عنوان یک جاذب مناسب به منظور حذف رنگزای بازیک قرمز 46 از پساب های رنگی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رنگبری، رنگزای بازیک قرمز 46، زئولیت، اسید اکریلیک، ایزوترم جذب، سینتیک
 • مهدی موسوی، سیامک مرادیان، سعید باستانی صفحه 205
  در این تحقیق اثر سازوکار انتشار پرتوهای فرابنفش بر روی رفتار رنگ پریدگی مرکب های چاپ با افزایش اکسید تیتانیم به فرمولاسیون مرکب ها مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه گردید که افزایش میزان اکسید تیتانیم در فرمولاسیون مرکب سبب افزایش سرعت رنگ پریدگی در مرکب های فرموله شده با رنگدانه شده و برعکس سبب کاهش سرعت رنگ پریدگی در مرکب فرموله شده با ماده رنگزا گردید و برای رسیدن به حفاظت مطلوب زمینه های چاپ شده در برابر رنگ پریدگی، میزان بهینه در افزودن اکسید تیتانیم به فرمولاسیون وجود دارد. همچنین تاثیر سازوکار جذب پرتوهای فرابنفش بر روی رنگ پریدگی، با افزایش جاذب های فرابنفش آلی و معدنی در لاک شفاف پوشش داده شدهبر روی زمینه های چاپی مورد ارزیابی قرار گرفت. در اثر افزایش جاذب های UV در لاک شفاف، سرعت رنگ پریدگی در هر دو فرمولاسیون مرکب های پایه آب کاهش یافت. در نهایت اثر هم افزایی هر دو سازوکار جذب و انتشار مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: مرکب فلکسوگرافی آب پایه، رنگ پریدگی، انتشار، جذب، اکسید تیتانیم، جاذب UV، شفاف پوشه
 • سجاد بیانلو، اعظم رحیمی، امیر ارشاد لنگرودی صفحه 215
  در این پژوهش نانوکامپوزیت های هیبریدی ضدالکتریسیته ساکن بر پایه سیلیکا با روش سل ژل تهیه و روی بسترهای شیشه ای یا آلومینیمی به روش پوشش دهی غوطه وری اعمال وخواص مکانیکی و الکتریکی آنها بررسی شد. سل هیبریدی به وسیله واکنش آبکافت و تراکم پیش سازه های آلی - معدنی گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان) (GPTMS و تترا متوکسی سیلان ((TMOS در مجاورت کاتالیزور اسیدی و اتیلن دی آمین (ED) به عنوان عامل شبکه ای کننده تهیه شد. از ترکیب آمینوسیلان N-(2-آمینواتیل)3- آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان (AAPM) به عنوان عامل ضد الکتریسیته ساکن استفاده شد. خاصیت ضد الکتریسیته ساکن پوشش ها با اندازه گیری مقاومت الکتریکی سطحی آنها اثبات وبا استفاده از طیف سنجی زیر قرمز انتقال فوریه پیشرفت واکنش های آبکافت و تراکم بررسی شد. تصاویر میکروسکوپی الکترون پویشی ((SEM و الکترون عبوری (TEM) سطح نمونه ها موید داشتن پوششی یکنواخت و اندازه ذرات در حدود 100-30 نانومتر بود. همچنین استحکام چسبندگی با استفاده از روش برش متقاطع بررسی شد. این نوع پوشش های نانوکامپوزیتی ضد الکتریسیته ساکن را می توان در جاهایی که عدم تجمع بار اهمیت دارد مانند صفحه نمایشگر تلویزیون، قطعات الکترونیکی و غیره به کار برد.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، سل، ژل، ضد الکتریسیته ساکن، پوشش های هیبریدی، آمینوسیلان
 • آرش اسفرم، محمدرضا فتحی صفحه 223
  این مطالعه با هدف امکان سنجی استفاده از جاذب ارزان قیمت کاه گندم به عنوان جاذب در حذف رنگزای مستقم قرمز B 12 از پساب های رنگی انجام شد. اهداف جزئی مطالعه شامل تعیین سینتیک و ایزوترم جذب، تاثیر غلظت اولیه رنگ، تاثیر زمان تماس و اثر pH در ظرفیت جذب رنگ با کاه گندم بود. حداکثر حذف رنگزا مستقم قرمز B 12 در 2،5=pH و با استفاده 0،25 گرم جاذب برابر با 99% در دمای اتاق می باشد. اثر متغیرهای مختلف ازجمله pH، غلظت رنگ، مقدار جاذب، اندازه ذرات جاذب مورد مطالعه قرار گرفتند. بازده رنگبری در حذف رنگزا از رودخانه کارون 8،99% بود. نتایج نشان داد که کاه گندم به عنوان جاذب کم هزینه، و بالقوه کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگزای مستقم قرمز B 12 از پساب های رنگی می باشد. مشاهده شد که سینتیک جذب از نوع شبه مرتبه دوم می باشد و همچنین نتایج نشان داده که جذب رنگزای مستقیم قرمز B 12 با استفاده از جاذب کاه گندم از ایزوترم لانگمیور تبعیت می کند. حداکثر ظرفیت جاذب 26،38 میلی گرم بر گرم بدست آمد.
  کلیدواژگان: مستقیم قرمز B 12، کاه گندم، سینتیک، ایزوترم، جذب، پساب
 • بابک کاکاوندی، روشنک رضایی کلانتری، علی اسرافیلی، احمد جنیدی جعفری، علی آذری صفحه 237
  در مطالعه حاضر کربن فعال مغناطیسی شده (AC-Fe3O4) به دلیل جداسازی سریع و آسان و عدم ایجاد آلودگی ثانویه در محلول، سنتز شد و به عنوان جاذب در حذف رنگزا راکتیو آبی 5 (RB5) از محیط های آبی مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی های فیزیکی، سطحی و ریخت شناسی جاذب سنتز شده با استفاده از روش های TEM، EDX، SEM، XRD و BET بررسی گردید. به علاوه کارآیی جاذب در حذف ماده رنگزا در محیط ناپیوسته با بررسی تاثیر متغیرهایی نظیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ و دمای محلول مطالعه و برای ارزیابی داده ها از دو مدل ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ و دو مدل سینتیکی شبه درجه اول و دوم استفاده شد. نتایج نشان داد که در pH بهینه برابر 3 و زمان تعادل 15 دقیقه، کارایی جذب با افزایش دما و مقدار جاذب مصرفی و کاهش غلظت اولیه ماده رنگزا، افزایش یافته است. نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم ها و سینتیک های جذب نشان داد که فرآیند جذب از ایزوترم لانگمیر (0.999R2>) و مدل سینتیک شبه درجه دوم (0.995R2>) تبعیت می کند. حداکثر ظرفیت جذب تحت شرایط بهینه بر مبنای ایزوترم لانگمیر mg/g 250 حاصل گردید. مقادیر به دست آمده از متغیرهای ترمودینامیکی نیز نشان داد که جذب RB5 روی AC-Fe3O4اندوترمیک و خودبخودی است.
  کلیدواژگان: راکتیو آبی5، جذب سطحی، کربن فعال مغناطیسی، نانو ذرات Fe3O4، ایزوترم، سینتیک، ترمودینامیک
 • مهدی صفی صفحه 249
  در تئوری کیوبلکا-مانک، ارتباط (K/S) در برابر غلظت نسبتا خطی است. برای دستیابی به آن نیازمند اطلاعات انعکاسی است که یا از وسایل گران قیمتی همچون اسپکتروفوتومتر حاصل می شود و یا به کمک توصیف طیفی ادوات مدرن اندازه گیری مانند دوربین و پویشگر به دست می آید. توصیف طیفی نیازمند محاسبه حساسیت وسیله اندازه گیری می باشد که این خود سخت و زمان بر است. ایده کار حاضر توصیف رنگی پویشگر و استفاده از تئوری تجزیه کوهن و کاپوف (ماتریس R) برای محاسبه فضای محرکه پایه است. نتایج نشان داد که فضای محرکه پایه تخمین زده شده (N*) مقیاس پذیر نبوده و با یک انتقال غیر خطی بر مبنای ایده تئوری یک ثابتی کیوبلکا-مانک به یک فضای محرکه مقیاس پذیر مناسب تر *(K/S) تبدیل می شود. با انتخاب نواحی تعمیم یافته از طول موج ها، فضای مناسبی برای برقراری ارتباط مناسب به جهت مطالعه رفتار مواد رنگزا بر روی منسوجات در شرایط مشاهده و روشنایی مشخص با یک روش ساده و تجهیزاتی ارزان فراهم شد.
  کلیدواژگان: توصیف کالریمتری، پویشگر، منسوج، کیوبلکا، مانک، تئوری تجزیه طیفی
 • مهزیار گرچی، کیوان انصاری، سیامک مرادیان صفحه 257
  استفاده از انواع مختلف کاغذ در چاپگرهای جوهرافشان امری معمول است. یک چاپگر جوهر افشان با توجه به تفاوت نفوذ جوهر در کاغذهای مختلف و نیز اختلاف در براقیت و بافتار کاغذها، نتایج متفاوتی را در رنگ های چاپ شده باعث می شود. به بیان دیگر، تفاوت کاغذها بر دقت پیش گویی هر مدلی که به منظور ساخت پروفایل در فرآیند مدیریت رنگ به کار برود، موثر است. در مقاله حاضر اثر 4 نوع کاغذ مختلف بر نتیجه پیش گویی رنگ یک نوع چاپگر جوهرافشان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل پیش گویی در نظر گرفته شده، روش مکعب بود که به عنوان یکی از مدل های نزدیک ترین همسایگی در پروفایل های مبتنی بر جدول شناخته می شود. متغیرهای تصمیم گیری حجم محدوده رنگی بدست آمده و توانایی بازتولید رنگ بر روی کاغذ در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که مدل پیش گویی استفاده شده بهترین نتیجه را هنگام چاپ رنگ ها روی یک کاغذ مات می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت رنگ، پیشگویی رنگ، محدوده رنگی، پروفایل، چاپگر جوهرافشان
|
 • A. Eslami, M. Moradi, F. Ghanbari*, H. Raei Shaktaee Page 173
  The Electro-Fenton process with applied H2O2 and electro-generated ferrous ion was investigated for treatment of real textile wastewater. The effects of various factors such as current density, H2O2 dosage and reaction time on color and COD removal from real textile wastewater were evaluated. Likewise, the amounts of energy consumption and generation of ferrous ion were calculated. The results indicated that the application of 11.25mA/cm2 current density with 73mM H2O2 provided 67.9% decolorisation within 45min of electrolysis time. Moreover, in this condition, energy consumption was 8.37 KWh/kg of CODr. Finally, the ADMI method and maximum absorbance at wavelength of 400nm as two methods of color measurement were compared for decolorisation of real textile wastewater.
  Keywords: Textile wastewater, Color removal, Electro, Fenton, ADMI
 • M. Parvinzadeh Gashti*, R. Assefipour, A. Almasian Page 181
  Enzymes are biological catalysts which are well known in textile wet processing to enhance the handling and appearance, desizing, bleaching, softening, shrink-proofing, dyeability and pilling behavior of various textile products. The aim of this work was to investigate the changes induced on nylon 6,6 fiber by enzymatic system using mixture of proteolytic and lipolytic enzymes. Technical measurements were studied including Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermal gravimetric analysis (TGA), weight loss (WL), bending lengths (BL), scanning electron microscopy, moisture absorbency (MA), and reflectance spectroscopy (RS). For this purpose, nylon 6,6 fabrics were first treated separately with different concentrations of protease and lipase mixtures in solution. The dyeing process was then carried out on the treated fabrics with two reactive and acid dyes. The intensity of major peaks in FTIR spectra of the protease treated samples are in favor of chemical changes of the polypeptide functional groups in fabric. Thermal studies also show significant decrease in thermal degradation temperature of the treated polymer at higher temperatures of 400°C. Protease and lipase mixtures decreased the weight of samples while lipase intensified the weight loss comparing with protease. The results of color measurements showed that the more concentration of lipase enzyme used in mixture, the darker the color of dyed sample is.
  Keywords: Nylon 6, 6, Enzyme, Hydrolysis, FTIR spectroscopy, Thermal properties
 • A. Almasian*, M. E. Olya, M. Parvinzadeh, Gh. Chizari Fard Page 195
  In this research, the superabsorption composite of zeolite/acrylic acid was investigated to remove the cationic dyes from textile effluent. Basic Red 46 (BR46) was used as cationic dye. The surface characteristics of composites were investigated using Fourier Transform infra-red and scanning electron microscope. The influence of process variables such as adsorbent dosage, initial dye concentration and pH were studied. The isotherm and kinetic of dye adsorption onto composites were studied. The results indicated that the data for adsorption of BR46 onto composites fitted well with Langmuir isotherms. The rates of sorption were found to conform to pseudo-second order kinetic with good correlation. Results indicated that composites could be used to remove the cationic basic dyes from contaminated watercourses.
  Keywords: Dye removal, Cationic Basic Red 46, Zeolite, Acrylic acid, Adsorption isotherm, Kinetic
 • M. Moosavi, S. Moradian*, S. Bastani Page 205
  In this research the effect of the scaterring mechanism of titanium dioxide incorporated ink printing inks on the fading behaviour of such inks was studied. Investigation, It was shown that increasing the amount of titanium dioxide present in the ink formulation may increase the observed fading rate of prints from pigment based inks and reduce the fading rate of dye based inks. There is an optimum amount of titanium dioxide which when added to such formulations, protect the prints from fading. In addition the effect of the absorption mechanism of UV absorber content present in the overprint clearcoat, on fading was also evaluated. It has been shown that for water-based inks, the fading rate of subsequent prints were reduced for overprint clearcoats containing organic and inorganic UV absorber.the synergistic effect of both mechanisms on fading was observed.
  Keywords: Water, based flexography ink, Fading, Scattering, Absorption, Titanium dioxide, UV absorber, Overprint clearcoat
 • S. Baianlu, A. Rahimi*, A. Ershad, Langroudi Page 215
  In this study,Silica-based anti-static nanocomposite hybrid coatings have been developed via sol-gel process on aluminum and glass substrates using dip coating techniques for mechanical and electrical evaluations. The hybrid sols were prepared by hydrolysis and condensation of 3-glycidoxypropyl-trimethoxysilane (GPTMS)and tetra methylorthosilicate (TMOS) in the presence of acidic catalyst and ethylen diamine (ED), as cross-linking agent. N-(2 aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane (AAPM) is used as antistatic agent and the antistatic properties of the coatings were investigated via surface resistivity measurements. The surface morphology and size of the nanoparticles in the hybrid films were observed and determined by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) respectively. In addition, the hydrolysis and condensation reactions were followed by fourier transform infrared spectroscopy. Also investigation of the coating mechanical properties by cross-cut test revealed that these coatings have great adhesion towards the substrate.
  Keywords: Nanocamposite, Sol, gel, Antistatic, Hybrid coating, Aminosilane
 • A. Asfaram, M. R. Fathi Page 223
  The goal of this study was to survey the feasibility application of Wheat straw as a low cost adsorbent for the removal of Direct Red 12B from wastewater. The sub goals of the research were to determine the adsorption kinetic and adsorption isotherm, effects of primary concentration of dye, adsorbent dose, effect of contact time, and effect of pH for the adsorption of dye with WS. The maximum removal of Direct Red 12B was 99% obtained by passing an aliquot of the DR12B solution at pH 2.5 and 0.25 gr WS at room temperature. The effects of different parameters such as pH, dye concentration, amount of adsorbent, adsorbent particle size, temperature were studied. The efficiency of adsorbent was also tested for the removal of dye from Karoon River with 99.8% recovery. The results was showed that WS as an adsorbent is a low cost, potentially efficient and eco-friendly adsorbent for removal of DR 12B from industrial wastewater. It was observed that the pseudo-second-order kinetic model fits better with good correlation coefficient. Based on batch experiments, the adsorption data could be fitted by the Langmuir equation with a maximum adsorption amount of 26.38 mg/g.
  Keywords: Direct Red 12B, Wheat straw, Kinetics, Isotherm, Adsorption, Effluents
 • B. Kakavandi, R. Rezaei Kalantary, A. Esrafily, A. Jonidi Jafari, A. Azari Page 237
  In this study, magnetized activated carbon was synthesized due to quick and easy separation and no secondary pollution in solution, and was used as an adsorbent for the removal of Reactive Blue (RB5) from aqueous solution. Physical, surface and morphological properties of the synthesized adsorbent were analyzed by XRD, SEM, EDX, TEM and BET techniques. Furthermore, the efficiency of the adsorbent in removal of dye in a batch system was studied by investigating the impact of different parameters such as pH, contact time, adsorbent dosage, initial dye concentration and solution temperature. Langmuir and Freundlich isotherms and two models kinetically of pseudo first-order and pseudo second-order were used to investigate the experimental data. Results showed that at an optimum pH of 3 and an equilibrium time of 15 minutes, adsorption efficiency increases with increasing temperature and the amount of adsorbent used and decrease in the initial dye concentration. Results from studying the isotherms and kinetics of adsorption indicated that adsorption process follows Lungmuir isotherm (R2>0.999) and the kinetic model of pseudo second-order (R2>0.995). The maximum adsorption capacity was calculated 250 mg/g under optimum conditions based on Langmuir isotherm. Also, the calculated values from thermodynamic parameters showed that the adsorption of RB5 on AC-Fe3O4 is endothermic and spontaneous.
  Keywords: Reactive Blue 5, Adsorption, Activated carbon magnetic, Fe3O4 nanoparticles, Isotherm, Kinetic, Thermodynamic
 • M. Safi Page 249
  In Kubelka-Munk theory, there is a fairly linear relationship between (K/S) vs. concentration. To access this space, it is necessary to have reflectance data which obtain of expensive devices such as spectrophotometer or it is acceptable from spectral characterization of modern equipments like camera and scanner. The spectral characterization needs the spectral sensitivity of the device that is difficult and time consuming job to measure. The present work uses colorimetric characterization of a scanner and Cohen and Kappauf theory (Matrix R) to calculate fundamental stimulus space. The results showed the estimated fundamental stimulus space (N*) is not scalable and it can transfer to a more desirable scalable space, i.e. (K/S)* using non-linear transfer based Kubelka-Munk theory. With select extended regions of wavelengths, a desirable space was provided to have a suitable communication to study the behavior of dyes on textiles by using simple and inexpensive equipments at the specific lighting and viewing conditions.
  Keywords: Colorimetric characterization, Scanner, Textile, Kubelka, Munk, Spectral decomposition theory
 • M. Gorji, K. Ansari*, S. Moradian Page 257
  The use of different papers in inkjet printers is a normal practice. However, due to the variety of the texture and gloss of such papers as well as the extent to which various papers enable the penetration of the ink into these papers would result in various results in the printed colors. In other words, such various in the papers affect the prediction accuracy of any model used for making the profiles in the color management process.In present article the effect of four paper types on the final printed papers as predicted by a cube nearest neighbor, prediction model in LUT profiles in an inkjet printer was investigated. The deciding parameters were repeatability and color gamut volume. The results show that this prediction model gave the best printed colors on the utilized matte paper.
  Keywords: Color management, Color predicting, Color gamut, Profile, Ink, jet printer